T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı
2015
13.12.2015
SUNUM PLANI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu görevlileri hakkında uygulanacak kanun hükümleri
Kamu görevlileri açısından sigortalı sayılma
Sigortalılığın şartları
Sigortalılığın başlangıcında doğum tarihinin tespiti
Sigortalılığın sona ermesinde doğum tarihinin tespiti
Sigortalı sayılanlar
Sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi
Sigortalı bildirimi ve tescili
Hizmet süresinin hesaplanması
Hizmet birleştirmesi
5434 sayılı Kanun uyarınca kesenek iadesi
5434 sayılı Kanun uyarınca zamanaşımı
Hizmet ihyası
Açık süreler
5434 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izin süreleri
5510 28.Md.Ağır Engelli Çocuğu bulunan Kadın Sigortalılar
Fiili hizmet ve İtibari hizmet zammı süreleri
13 Aralık 2015
2
5510 SAYILI KANUNDA
SİGORTALILIK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun sigortalı
sayılmaya ilişkin hükümleri 2008 yılı
Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe
girmiştir.
13.12.2015
3
KAMU GÖREVLİLERİ
SİGORTALILIK STATÜLERİ

Devlet memurları 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
5510 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi
uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı
ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi
çalışması olanlar da aynı bend kapsamında
sigortalı sayılmışlardır.
13.12.2015
4
13.12.2015
5510 4/1- c SİGORTALILIĞININ GENEL TANIMI
Kamu idarelerinin kadro ve
pozisyonlarında
sürekli
veya
sözleşmeli olarak çalışıp 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamına girenler gibi
sigortalı çalışması öngörülmemiş
olanlardır.
13 Aralık 2015
5
KAMUDA İSTİHDAM ŞEKİLLERİ VE SOSYAL
GÜVENLİK STATÜLERİ
657 S.K. İSTİHDAM
ŞEKİLLERİ
1) 657 S.K. 4/A MEMUR
2) 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3) 657 S.K. 4/C GEÇİCİ PERSONEL
4) 657 S.K. 4/D İŞCİLER
13 Aralık 2015
5510 S.K. SİGORTALILIK
STATÜSÜ
1) 5510 S.K. 4/1-c
2) 5510 S.K. 4/1-a
3) 5510 S.K. 4/1-a
4) 5510 S.K. 4/1-a
sigortalı
sigortalı
sigortalı
sigortalı
6
4/1- c KAPSAMINDA SİGORTALILIK
(5510 S.KANUNA TABİ OLANLAR)
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe
girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından
sonra 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk
defa sigortalı olarak çalışmaya
başlayanlar hakkında 5510 sayılı
Kanun hükümleri uygulanacaktır.
13 Aralık 2015
7
4/1- c KAPSAMINDA SİGORTALILIK
(5434 S.KANUNA TABİ OLANLAR)
5510 sayılı Kanunun geçici 4.maddesinin
4.fıkrası uyarınca, bu Kanunda aksine bir hüküm
bulunmadığı takdirde;
Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı
başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi
sigortalılığı bulunanlar ile bunların dul ve
yetimleri, hakkında 5510 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 ve
2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
13 Aralık 2015
8
Örnek 1)
10.03.2013 tarihinde Sosyal Güvenlik
Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. mad. (A) bendine tabi ilk defa
göreve başlayan sigortalı kanunun 7. maddesi
uyarınca 10.03.2013 tarihinden itibaren
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır ve
hakkında 5510 sayılı kanun hükümleri
uygulanacaktır.
9
13.12.2015
9
13.12.2015
Örnek 2-)
16/3/1998 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun
yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından
itibaren bu kapsamdaki görevine devam eden
sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine
hüküm bulunmayan hallerde
5434 sayılı
Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.
1- İştirakçiliğinin (sigortalılık) başlama tarihi : 16.03.1998
2- Memuriyet hizmetinin başlama tarihi
: 15.04.1998
13 Aralık 2015
10
Örnek 3)
15.11.1999 - 14.08.2005 tarihleri arasında 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununa, 18.09.2005 - 27.01.2006 tarihleri arasında 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalı olarak çalışan
Sigortalı (A) , 15.04.2013 tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
göreve başlamıştır.
Sigortalı
(B) nin daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi
hizmetinin bulunması nedeniyle, göreve başladığı 15/4/2013
tarihinden itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi
kapsamında sigortalı sayılacak, ancak bu sigortalı hakkında bu
kanunla yürürlükten kaldırılan mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
11
13.12.2015
11
Örnek 4)
1/3/2008-13/3/2008 tarihleri arasında vekil öğretmen
olarak 13 gün kıst olarak görev yapan sigortalı (B), 27/11/2014
tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve
başlamıştır.
Sigortalı (B) daha önceki görevi sırasında tam
kesenek kesilmemiş olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine
göre sigortalı/iştirakçi sayıldığından, göreve başladığı tarihten
itibaren 5510 4/1-c sigortalısı sayılacak ve hakkında geçici 4
üncü madde hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanacaktır.
12
13.12.2015
12
ÖRNEK 5
23.06.2006-11.03.2008 tarihleri arasında 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalı olarak Kamu
kurumunda çalışan Sigortalı (D), 10.03.2010 tarihinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendi
kapsamında göreve başlamıştır.
Sigortalı
yürürlüğünden
(D)
önce
nin
5434
5510
sayılı
sayılı
Kanunu
Kanuna
tabi
hizmetinin bulunmaması nedeniyle, göreve başladığı
10.03.2010 tarihinden itibaren hakkında 5510 sayılı
Kanun hükümleri uygulanacaktır.
13.12.2015
13
Örnek 6:
Aylıkları ayın 15’inde ödenen bir kamu idaresinde
05.10.2008 tarihinde Devlet memuru olarak 4/1-c
kapsamında göreve başlayan sigortalı (E) için 5510 sayılı
Kanunun yürürlük tarihi 15.10.2008 olacaktır.
Sigortalı (E)’nin bu tarihten önce 05.10.2008-14.10.2008
tarihleri arasında geçen çalışmaları sırasında tam kesenek
kesilmemiş olsa dahi 5434 sayılı kanun hükümlerine göre
iştirakçi sayıldığından, göreve başladığı tarihten itibaren
4/1-c sigortalısı sayılacak ve hakkında 5510 sayılı Kanunun
Geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanun
14
hükümleri uygulanacaktır.
ÖRNEK 7-A 23.06.2007-14.06.2011 tarihleri arasında 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna (5510 s.k.4/a sigortalısı) tabi
sigortalı olarak 657 S.K. 4/B tabi çalışan Sigortalı (D), kadroya
geçmek istediğine dair 05.06.2011 tarihli dilekçe vererek
15.06.2011 tarihinde 632 S.K.H.K. İle 5510 S.K. 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında kadroya
geçerek görevine devam etmiştir.
Sigortalı
önce
5434
(D) nin 5510 sayılı Kanunu yürürlüğünden
sayılı
Kanuna
tabi
hizmetinin
bulunmaması
nedeniyle, dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip
eden aybaşı olan 15.06.2011 tarihinden itibaren kadroya
atanarak hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır
13.12.2015
15
ÖRNEK 7- B
23.06.2007-14.10.2013 tarihleri arasında 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanuna tabi (5510 s.k. 4/a sigortalısı) sigortalı olarak 657 S.K.
4/B tabi çalışan Sigortalı (D),
kadroya geçmek istediğine dair
02.10.2013 tarihli dilekçe vererek 15.10.2013 tarihinde 6495 S.K. ile 5510
S.K. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında
kadroya geçerek görevine devam etmiştir.
Sigortalı (D) nin 5510 sayılı Kanunu yürürlüğünden önce 5434
sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunmaması nedeniyle, dilekçesinin
kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşı olan
15.10.2013
tarihinden itibaren kadroya atanarak hakkında 5510
sayılı Kanun
hükümleri uygulanacaktır
13.12.2015
16
ÖRNEK 8)
-26.09.2009 tarihinde devlet memuru olarak göreve
başlayan ve 1 yıl 3 ay askerlik süresi borçlandırılarak
borç tutarını süresi içinde yatıran ve sigortalılık başlangıcı
26.06.2008 tarihine giden sigortalı hangi statüye tabi
olacaktır.
-Borçlandırılan 1 yıl 3 ay askerlik süresi geriye
götürüldüğünde sigortalılık başlangıcı 26.06.2008 tarihi
olsa dahi tabi olacağı statü ilk defa memuriyet görevine
başladığı tarihe göre belirleneceğinden ve bu tarihte 2008
yılı Ekim ayı başından sonra (26/9/2009) olduğundan bu
sigortalı hakkında mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanması mümkün olmayıp, hakkında 5510 sayılı
kanun hükümleri uygulanacaktır.
13.12.2015
17
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
5434 sayılı Kanuna göre;
1- 18 yaşını tamamlamış olmak
2- Türk vatandaşı olmak
3- 12 nci madde de belirtilen
kamu idarelerinde ve işlerde
çalışmak.
13 Aralık 2015
18
18 YAŞIN İSTİSNASI:
5434 sayılı Kanunun Ek 21. maddesi
uyarınca 1.12.1970 tarihinden itibaren bir meslek
veya sanat okulunu bitirenlerden, mahkemeden
kaza-i rüşt kararı almak suretiyle, öğrenimleriyle
ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş
olma şartı aranmayacaktır.
18 yaş altı geçen süre kesinleşen kaza-i rüşt
kararının verildiği tarihten sonra hizmet olarak
alınmaya başlayacaktır. Kaza-i rüşt kararının
kesinleşmemesi halinde 18 yaş altı süre hizmet
sayılmayacaktır.
13.12.2015
19
13.12.2015
Örnek 1-)
15/12/1972 doğum tarihli olan ve sağlık meslek
lisesini bitirerek kaza i rüşt kararı aldıran bir kişi 3/7/1990
tarihinde hemşire olarak göreve başlamıştır.
İlgili 18 yaşını; 15/12/1990 tarihinde dolduracaktır.
18 yaşını doldurduğu tarihten önce 3/7/1990 tarihinde
göreve giren bu kişinin 18 yaşını tamamladığı tarihten
önce geçen süresi hizmetten sayılmaması gerekmekte
ise de, meslek lisesini bitirerek kazai rüşt kararı aldırıp,
mesleği ile ilgili göreve başladığından 15/7/1990 tarihi ile
18 yaşını tamamladığı 15/12/1990 tarihi arasında geçen
süresi fiili hizmet müddetinden sayılacaktır.
13 Aralık 2015
20
13.12.2015
Örnek 2-)
5/101975 doğum tarihli olan ve imam hatip
lisesini bitirdikten sonra kazai-rüşt kararı
aldırarak 3/5/1993 tarihinde Diyanet İşleri
Başkanlığında genel idare hizmetleri sınıfında
memur olarak göreve başlayan sigortalı her ne
kadar meslek lisesini bitirip kaza-i rüşt kararı
aldırarak göreve başlamış ise de başladığı görev
mesleği ile ilgili olmadığından, yani imam-hatip
olarak göreve başlamayıp GİH sınıfında memur
olarak
göreve başladığından, 18 yaşını
tamamladığı 5/10/1993 tarihinden önce geçen
süresi sigortalılıktan ve hizmetten sayılmayacaktır.
13 Aralık 2015
21
(4/1-c)SİGORTALILIK ŞARTLARI
(5434 S.K. TABİ OLANLAR)-2
TÜRK VATANDAŞI OLMANIN İSTİSNASI:
Türk vatandaşı olmak şartına da 25.09.1981
tarih ve 2527 sayılı Kanun ile, Türkiye’de oturan
Türk soylu yabancılar için istisna getirilmiştir.
Bu Kanun uyarınca Türk soylu yabancılar, Türk
Vatandaşlığına geçmeden önce 5434 sayılı
Kanuna tabi kurumlarda görev almaları halinde
iştirakçi olarak ilgilendirileceklerdir.
13.12.2015
22
5434 SAYILI KANUN 12.MADDE KAPSAMINDAKİ
KURUM VE ORTAKLIKLAR-1
1-Genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri,
2-Katma (Özel) Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdareleri,
3-Belediyeler, İl Özel İdareleri ile bunların
bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri
(Köylere hizmet götürme birlikleri hariç),
4- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
13.12.2015
23
5434 SAYILI KANUN 12.MADDE KAPSAMINDAKİ
KURUM VE ORTAKLIKLAR-2
5-Ödenmiş
sermayesinin
yarısından
fazlasının yukarıda sayılan kurumlardan birine
veya birkaçına ait ortaklıklarla, bunların kendi
sermayeleri ile kurdukları ortaklıklarda,
6-Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği,
7-Özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak
bankalar.
13.12.2015
24
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
5510 sayılı Kanuna göre;
1- 18 yaşını tamamlamış olmak
2- Kamu idarelerinde çalışmak.
13 Aralık 2015
25
SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
5510 Sayılı Kanuna göre,
1- 18 yaşını tamamlamış olmak
Ancak, bir meslek veya sanat okulunu
bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre Mahkemece ergin
kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde
çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olma şartı
aranmayacaktır.
2- Kamu idarelerinde çalışmış olmak.
5510 sayılı Kanun uyarınca Türk Vatandaşı
olma şartı kurumların personel kanunlarında aksine bir
hüküm bulunmadığı takdirde aranmayacaktır.
13.12.2015
26
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA
DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
1- 5510 sayılı Kanun uyarınca
5510 sayılı Kanun uyarınca emeklilikte geçerli
doğum tarihinin tespitinde sigortalının;
- İlk defa malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına
tabi olduğu tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan
doğum tarihleri
- Sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa
çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının
ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri
esas alınmaktadır.
13 Aralık 2015
27
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA
DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
2- 5434 sayılı Kanun uyarınca
5434 sayılı Kanun uyarınca emeklilikte geçerli doğum tarihinin
tespitinde;
-Emeklilikle ilgili göreve ilk kez başlayanlarda, atama sırasında
kurumlara gösterilen nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri,
-Nüfus cüzdanı ile nüfus kayıtları arasındaki doğum
tarihlerinde farklılık varsa nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri,
-18 yaşın dolum tarihinden önce yapılan yaş düzeltmelerinde
düzeltilen ( tashih) doğum tarihleri,
-18 yaşın dolum tarihinden sonra yapılan yaş düzeltmelerinde
ilk (asıl) doğum tarihleri,
emeklilikte esas alınmaktadır.
13 Aralık 2015
28
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA
DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
Ancak, eski bir kayda veya belgeye göre yapılacak
düzeltmeler yaş tashihi (yaş düzeltmesi) niteliğinde
olmayıp, kayıt tashihi (kayıt düzeltmesi) niteliğinde
olduğundan, eski bir belgeye veya kayda (doğum
belgesi gibi) istinaden yapılan düzeltmeler 18 yaşın
dolumundan sonra yapılsa dahi geçerli olacaktır.
Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın
temmuz ayının birinci günü, ay yazılı
gün
gösterilmemiş ise o ayın birinci günü doğum günü
sayılır.
13 Aralık 2015
29
(4/1-c)SİGORTALILARINDA
YAŞ HADDİ (5434 S.K.GÖRE)
5434 sayılı Kanunda iştirakçiliğin başlangıcı için
yaş şartı getirildiği gibi 40. maddesinde sona ermesi
içinde yaş şartı getirilmiştir.
5434/40. maddede memurların görevleri ile
ilişiklerinin kesilmesi gereken genel yaş haddi 65
olarak belirlenmiştir.
İstisnası : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
ile dışarıdan atanan Bakanlar ve Üniversite
Öğretim üyeleridir.
13.12.2015
30
(4/1-c)SİGORTALILARINDA
YAŞ HADDİ (5510 S.K. GÖRE)
5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi
uyarınca 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesinde belirtilen yaş hadleri halen
yürürlükte olduğundan, 5510 sayılı
Kanun hükümleri uygulanan
4/c
sigortalıları hakkında da 5434 sayılı
Kanunda belirtilen yaş haddi uygulaması
devam etmektedir.
13.12.2015
31
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
1)Kamu idarelerinde kadro ve pozisyonlarda sürekli veya
sözleşmeli olarak çalışanlar :
a) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum
ve kuruluşlarında daimi kadrolara atananlar 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaklardır.
Örnek )
5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun
Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihdas edilen kadrolarda görev
yapanlar, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı olacaklardır.
13 Aralık 2015
32
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
b) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası
olmamasına rağmen kanunlarında bulunan özel hükümler uyarınca
Devlet Memurları gibi sigortalı olması öngörülmüş olanlar 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı sayılacaklardır.
Örnek )
25/12/2008 tarihinde Türkiye Kalkınma Bankasında göreve
başlayan sigortalı, bu kuruma kadro ihdası yapılmamış olmasına
rağmen Türkiye Kalkınma Bankası Kanununda bulunan özel hüküm
nedeniyle göreve başladığı tarihten itibaren Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaktır.
13 Aralık 2015
33
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
c) 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan kamu kurum ve
kuruluşlarında sözleşmeli olarak göreve başlayanlar 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Örnek )
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden olan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumunda 13.01.2014 tarihinde göreve
başlayan sigortalı
göreve başladığı tarihten itibaren 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında
sigortalı sayılacaktır.
13 Aralık 2015
34
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
d)Kadro karşılığı sözleşmeli personel
çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının kurum
kanunlarında belirtilen kadro ve unvanlarda
çalışanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılmışlardır.
Örnek)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda kadro
karşılığı çalışan sözleşmeli personel 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalıdır.
13 Aralık 2015
35
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
2) 657 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi Uyarınca Açıktan
Vekil Atananlar :
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi
gereğince memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası
uygulaması veya görevden uzaklaştırma
nedenleriyle
işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan
vekil atananlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Örnek )
20.11.2014 tarihinde doğum nedeniyle ücretsiz izin
olan sigortalı yerine 27.11.2014 tarihinde vekil olarak atanan
sigortalı atandığı tarihinden itibaren 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
13 Aralık 2015
36
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
3) Kuruluş, personel kanunları ve diğer kanunlar ile süresi
kanunlarla belirlenen görevlere seçilme veya atama yoluyla
gelenlerden, bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında
devlet memurları gibi emeklilik hakkı verilmiş olanlardan hizmet
akdi ile çalışması öngörülmemiş olanlar Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaklardır.
Örnek )
Personeli için kadro ihdası yapılmadığı gibi herhangi bir
hizmet akdine de tabi olmayan 03/04/2008 tarih ve 5752 sayılı
Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilmiş
olan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme
Kurulu başkan ve üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
13 Aralık 2015
37
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
4) Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Üyeleri.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenler
seçildikleri,
açıktan bakan olarak atananlar, atandıkları
tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaklardır.
13 Aralık 2015
38
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
5) Bakan Yardımcıları
8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesi uyarınca görev süresi Hükümetin görev süresi ile sınırlı
olmak üzere bakan yardımcılığı kadroları ihdas edilmiş olup,
bakan yardımcısı olarak atananlar atandıkları tarihten itibaren
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Kanunun yürürlük
tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olanların ise
sigortalılıkları atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren
başlatılacaktır.
13 Aralık 2015
39
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
6) Belediye Başkanları ve İl Encümeninin Seçimle
Gelen Üyeleri.
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen
üyeliğine seçilenlerden, sigortalılık hali bulunmayanlar ile 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında
sigortalı olanlar isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten
itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
13 Aralık 2015
40
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
7) Emekli aylığı almakta iken Belediye Başkanlığına
seçilenler, (24.12.2004 tarih ve 5272 daha sonra da
5393 sayılı Kanunla)
Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan belediye
başkanlığına seçilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli
aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin Kurum kayıtlarına
geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalı
sayılacaklardır. Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi
hizmeti bulunanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan
hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
13 Aralık 2015
41
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
8) Belediye encümen üyeleri arasından Belediye Başkan
Yardımcısı olarak görevlendirilenler (3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı
Kanun ile)
Belediye encümen üyeleri arasından başkan yardımcısı
olarak görevlendirilenler görevleri esnasında müracaat etmeleri
halinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya
(b) bendi uyarınca sigortalı olmayanlar görevlendirildikleri tarihi
takip eden aybaşından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca sigortalı olanlar ise bu
sigortalılık hallerinin sona erdiği tarihten itibaren 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
olacaklardır. Emekli olanların ilgilenme hakkı bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
42
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
9) Sendikalar ve Konfederasyonları ile Sendika
Şubelerinin Başkanlıkları
ve Yönetim Kurullarına
Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrılanlar :
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
gereğince sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula
kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel
kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube
yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren
otuz gün içerisinde aylıksız izne ayrılan yöneticileri
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
13 Aralık 2015
43
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
10) Harp Okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı
Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri
öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay
nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar :
5434 sayılı Kanunda yukarıda belirtilen öğrencilik sürelerinin fiili
hizmetten sayılması bu okulları başarı ile bitirme şartına bağlıdır. Diğer bir
ifadeyle okul süresinin hizmetten sayılması subay veya astsubay
nasbedilme şartına bağlanmamıştır.
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sözkonusu
okullarda ilk defa öğrenci olan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı sayılanların ise öğrencilik sürelerinin
hizmetten sayılabilmesi için mutlaka okulu bitirdikten sonra subay veya
astsubay nasbedilmeleri gerekmektedir.
13 Aralık 2015
44
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
11) Sözleşmeli erbaş ve erler. (22.3.2011 tarih ve 27882 sayılı
resmi gazetede yayımlanan 6191 sayılı Kanun)
Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler;
ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılır.
13 Aralık 2015
45
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
12) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet
Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta
iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden
öğrenciler:
Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel
Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken
Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı sayılacaklardır.
Bunlardan okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan
ayrılanların bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılıklarından
sayılmayacaktır.
13 Aralık 2015
46
13.12.2015
SİGORTALI SAYILANLAR
13) Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik
eğitimine tabi tutulan adaylar: (POMEM)
Polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim
Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar 6495
sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2/8/2013 tarihinden
itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca sigortalı sayılacak olup, bunlardan Polis Meslek
Eğitim Merkezlerindeki eğitimlerini tamamlamadan ayrılanlar
ile eğitimlerini tamamlamalarına rağmen görevlerine
başlamadan ayrılanların eğitim merkezlerinde geçen eğitim
süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır.
13 Aralık 2015
47
5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK
5434 sayılı Kanuna 17.9.2004 tarih
ve 5234 sayılı Kanunun 3.maddesi ile
12. maddede yapılan düzenleme ile
“İsteğe Bağlı İştirakçilik” kavramı
getirilmiştir.
13.12.2015
48
5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-2
İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için,
- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmış
olmak. (10 yıllık hizmet süresinin hesabında, fiili hizmet
süresi zammı, itibari hizmet süresi zammı, borçlandırılan
süreler,
ücretsiz
izinde
geçen
süreler
dikkate
alınmamaktadır.
-Görevinden istifaen ve müstafi sayılmak suretiyle
ayrılmak.(Devlet memurluğundan çıkarılanlar isteğe bağlı
iştirakçi olarak ilgilendirilmemektedir.)
13.12.2015
49
5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-3
-5434 veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi
görevlerden ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı olarak
başvurulması,
-Zorunlu sigortalı (5510 4-1/a-b-c gibi) olmalarını gerektiren
görevde çalışmaması gerekmektedir.
13.12.2015
50
5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-4
-Şartları uyanlar talep dilekçelerinin Kurum
kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından
itibaren 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı
iştirakçi olarak ilgilendirilmektedir.
-İsteğe bağlı iştirakçiler kesenek ve kurum
karşılıklarını ait olduğu ay içinde kurum hesabına
yatırmaları gerekmektedir.
-Süresi içinde yatırılmayan aylar hizmet olarak
alınmamaktadır. Geriye doğru ödeme imkanı da
bulunmamaktadır.
13.12.2015
51
5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-5
-Toplu yada fasılalı olarak 6 aydan daha fazla
süreye ait kesenek ve karşılıklarını yatırmayanlar
ile vazgeçtiğini yazılı olarak bildirenlerin isteğe
bağlı iştirakçiliğine son verilir.
-Bu kişiler isteğe bağlı iştirakçi olarak bir daha
ilgilendirilemezler.
-İsteğe bağlı iştirakçilik süresi “Kazanılmış Hak
Aylık” tespitinde ve “Emeklilik İkramiyesi”
hesabında dikkate alınmaz.
13.12.2015
52
5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-1
Kanunun Geçici 192 inci maddesi ile de, Geçici
191 inci maddeye göre 5434 sayılı Kanunla ilgisini
sürdürenlerden herhangi bir nedenle görevlerinden
ayrılarak diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili bir
görevde çalışanların, istekleri halinde yazılı
başvurularının kayıtlara alındığı tarihi izleyen
aybaşından (aynı l5’inden ) itibaren ilgilerini devam
ettirmeleri imkanı sağlanmıştır.
13.12.2015
53
5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-2
Bu maddeye göre ilgilenebilmek için;
1)- 5434/Geçici 191. maddeye göre 5434 sayılı
Kanuna göre ilgilendirilmiş olmak,
2)- Görevlerinden ayrılarak SSK (5510/4-a), Bağ-Kur
(5510/4-b) ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20.
maddesine göre kurulan emekli sandıklarına tabi
çalışıyor olmak,
3)- Kuruma yazılı müracaat etmek gerekmektedir.
13.12.2015
54
5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-3
 5510/4-b kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde
çalışanların kesenek ve karşılıkları toplamının tamamı
kendilerinden,
 5510/4-a kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde
çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre
kurulan sandıklar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde
çalışanların keseneklerinin tamamı ile Sosyal Sigortalar
Kurumuna veya 506 sayılı Yasanının Geçici 20. maddesine
tabi Emekli Sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile kurum
karşılığı arasındaki farkın tamamının kendilerinden, işveren
hissesinin de çalıştıran işyerinden tahsili suretiyle işlem
yapılacaktır.
13.12.2015
55
5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-4
Örnek )
T.C. Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel
Müdürlüğünde
çalışmakta iken 16/7/1989
tarihinde sözleşmeli statüye geçen ve geçici 191
inci maddeye göre 5434 sayılı Kanunla
ilgilendirilen, 29/6/2014 tarihinde görevinden
ayrılan ve 7/11/2014 tarihinde 5510/4/1-a bendi
kapsamında
çalışmaya başlayan sigortalı,
20/11/2014 tarihli dilekçesiyle 5434 sayılı Kanuna
sigortalılığının devam ettirilmesi için başvuruda
bulunmuştur.
13.12.2015
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
56
5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-5
Sigortalı daha önce Geçici 191.maddeye göre
ilgilendirilmiş olduğundan ve başvurduğu tarihte de
4/1-a kapsamında sigortalı olmasını gerektiren bir
görevde
bulunduğundan,
20/11/2014
tarihli
dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği 27/11/2014
tarihini takip eden aybaşı olan 15/12/2014
tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun Geçici 192
inci maddesine göre ilgilendirilerek hakkında 5434
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam
edecektir.
13.12.2015
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
57
5434 S.KANUNUN EK 71. MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK
Sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Kanuna
tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme
programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre
emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına
atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu
sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşenler
ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp
dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya
devredilenlerde 5434 sayılı Kanuna
tabi olarak
çalışan personelden isteyenlerin ilgileri 5434/ Ek 71.
md göre devam ettirilmektedir
13.12.2015
58
5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-1
Süresi
kanunlarla
belirlenen
görevlere atanan veya seçilenlerden
görevleri süresinde sona erenlerin
5434 sayılı Kanunla kurmuş oldukları
ilgi başvuru tarihini izleyen aybaşından
itibaren devam ettirilmektedir.
13.12.2015
59
5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-2
Bir süre 5434 sayalı Kanun ek 76.
maddeye göre ilgilendirildikten sonra veya
ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme
isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus
olmak üzere yeniden ilgilendirilme isteğinde
bulunabileceklerdir.
13.12.2015
60
5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-3
 5510/4-b kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde
çalışanların kesenek ve karşılıkları toplamının tamamı
kendilerinden,
 5510/4-a kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde
çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre
kurulan sandıklar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde
çalışanların keseneklerinin tamamı ile Sosyal Sigortalar
Kurumuna veya 506 sayılı Yasanının Geçici 20. maddesine
tabi Emekli Sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile kurum
karşılığı arasındaki farkın tamamının kendilerinden, işveren
hissesinin de çalıştıran işyerinden tahsili suretiyle işlem
yapılacaktır.
13.12.2015
61
5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE
İŞTİRAKÇİLİK-4
Örnek )
28/3/2004 ve 29/3/2009 tarihlerinde yapılan
mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı
seçilen ve 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilen
sigortalının görevi 30/3/2014
tarihinde sona
ermiştir. 24/11/2014 tarihli dilekçesi ile 5434 sayılı
Kanunun Ek 76 ncı maddesi uyarınca ilgilenmek
isteyen sigortalı, dilekçesinin kurum kayıtlarına
geçtiği tarihi takip eden 15/12/2014 tarihinden
itibaren bu madde gereğince 5434 sayılı Kanuna
göre ilgilendirilecektir.
13.12.2015
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
62
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5510 S.K.
• 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi
hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra
ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları;
 -Kamu idarelerinde çalışanlar için ilk defa göreve başladıkları,
 -Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri
hesabına okuyanlar ile polis akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü
hesabına fakülte ve yüksek okullarda okumaya başlayanların
okumaya başladıkları,
 -Astsubay meslek yüksek okulları ile astsubay nasbedilmek üzere
temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları,
13 Aralık 2015
63
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5510 S.K.
 -Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyelerinin
seçildikleri,
 - Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine
seçilenler seçildikleri, açıktan bakan atananlar ise atandıkları,
tarihten itibaren başlayacaktır.
13 Aralık 2015
64
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5434 S.K.
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi
uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanacak sigortalıların sigortalılık başlangıçları
kamu idaresinde göreve başladıkları tarih olmakla
birlikte, aybaşından sonra göreve girenlerden göreve
başladıkları tarih ile o ayın sonuna kadar ödenen kıst
aylıklarından kesenek alınmadığından bu süresi hizmet
olarak alınamayacak ve hizmetleri tam aylık ödenerek
tam kesenek kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
13 Aralık 2015
65
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5434 S.K.
Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
görev yapan sigortalılar için aybaşı 15/10/1987
tarihine kadar her ayın 1 inci günü iken, bu tarihten
sonra her ayın 15 inci günü olarak değiştirilmiştir.
Ancak, aylıklarını her ayın 1 inde alan Kurumlarda
görev yapan sigortalılar için aybaşı ayın 1’i, aylıklarını
her ayın 15’inde alan sigortalılar için ise ayın 15’i
olarak alınacaktır.
13 Aralık 2015
66
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ÖRNEKLER
Örnek 1 )
İlk defa 25/11/2014 tarihinde memur
olarak göreve başlayan ve 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c)
bendi
kapsamında
Kurumumuzla
ilgilendirilen sigortalının, sigortalılık ve
hizmet süresinin başlangıç tarihi göreve
başladığı 25/11/2014 tarihi olacaktır.
13 Aralık 2015
67
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ÖRNEKLER
Örnek 2)
23/09/2004 tarihinde memur olarak
göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca
Kurumumuzla
ilgilendirilen
sigortalının,
sigortalılığı göreve başladığı tarihten itibaren
başlamakla birlikte hizmet başlangıç tarihi,
aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı
aybaşı olan 15/10/2004 tarihi olacaktır.
13 Aralık 2015
68
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 5510 S.K.
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı
Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük
tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında çalışanların sigortalılıkları, ölüm veya aylık
bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği, 5434 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin
sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu
diğer hallerde ise görevden
ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.
tarihi takip eden aybaşından,
Örnek 1)
İlk defa 21/10/2008 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve
29/8/2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılan sigortalının görevinden
ayrıldığı tarih itibarıyla sigortalılığı sona erecektir.
13 Aralık 2015
69
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 5434 S.K.
5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca, her ne sebep
ve suretle olursa olsun (istek, yaş haddi, sicilen re’sen, malülen
emekliye sevk, ölüm, istifa, çekilme v.b.) sigortalıların görevlerinin sona
ermesi halinde sigortalılıkları bu tarih itibarıyla sona ermekte ise de
aybaşlarından sonra görevden ayrılanların görevden ayrıldıkları aya ait
kesenekleri tam kesildiğinden, görevden ayrıldıkları tarihi takip eden
ayın sonuna kadar olan sürelerin tamamının fiili hizmet süresinin
hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
Örnek 2)
12/5/1997 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434
sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalı, 28/4/2010
tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Bu durumda ilgilinin fiili
hizmeti 14/5/2010 tarihinde sona erecektir.
13 Aralık 2015
70
13.12.2015
SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ
5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında sigortalı çalışanların sigortalılıklarının
başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde sigortalı işe giriş
bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirimleri yapılır.
Bunlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine
atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak
çalışmaya başlayanlar içinde sigortalı işe giriş bildirgesi
verilir.
Ancak, aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki
naklen tayin ve görevlendirmelerde sigortalının işe giriş
bildirgesi ile tekrar bildirim yapılmaz.
13 Aralık 2015
71
13.12.2015
 Sigortalı İşe giriş Bildirgesine ait bildirimler, 3 nolu kullanıcı
adı ve şifresi ile “5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil
İşlemleri” ekranından T.C. kimlik numarası üzerinden
yapılmaktadır.
 Kamu idarelerince internet üzerinden yapılan bildirimler
esas alınmaktadır.
13 Aralık 2015
72
13.12.2015
İlk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine tabi atanan sigortalılarda göreve başlama tarihi
olarak bildirilecek tarihin 18 yaşın dolumundan önce olup
olmadığına, 18 yaşın dolumundan önce göreve başlaması söz
konusu ise sigortalının kaza i rüşt kararının olup olmadığına
ve bu karara müstehaklığına dikkat edilmesi,
13 Aralık 2015
73
13.12.2015
 Yine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine tabi ÖĞRENCİ (Türk Silahlı Kuvvetleri veya
Emniyet Genel Müdürlüğü adına okuyan) olarak 18 yaşın
dolumundan önce öğrenime başlayanlarda ise 18 yaşın
dolumundan önce tescil işleminin yapılmaması gerektiğine
dikkat edilmesi gerekmektedir.
13 Aralık 2015
74
13.12.2015
 Ayrıca, yersiz yapılan tescil kayıtlarının en kısa zamanda
Kurumumuza resmi yazı ile bildirilerek, yersiz tescil
kayıtlarının silinmesinin talep edilmesi gerekmektedir.
Yersiz tescil nedeniyle kişilerin Kurumumuzdan
yapacağı/yararlanacağı işlemlerde sorumluluk tescili
yapan kamu idaresine ve tescili yapan kişiye ait
olacaktır.
13 Aralık 2015
75
13.12.2015
2008 yılı Ekim ayı başından önce T.C. Emekli Sandığına tabi
çalışmaya başlayan ancak sistemde memuriyete ilk başlama tarihi
tespit edilemeyen ve görev yaptıkları kurumlarca da tescil
bilgilerinde güncelleme yapılmayan sigortalıların, 5434 sayılı
kanun hükümlerine tabi olduklarını belirlemek için göreve
başlama tarihi olarak 30/9/2008 tarihinin girilmesi gerektiği
belirlenmiştir
Bu tarih kamu idarelerinin 3 nolu kullanıcısı tarafından
güncellenebilmektedir.
13 Aralık 2015
76
13.12.2015
 Tescil işlemlerinin resen kapatılması durumunda
konunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire
Başkanlığına resmi yazı ile iletilmesi, yazıda da
sigortalının T.C. Kimlik Numarası ve Adı Soyadının,
bildirgenin ve/veya Kesenek/Prim/ GSS prim
tahakkukunun yapılmama nedeninin de açıklanması
gerekmektedir.
 Daha sonra aslının gönderilmesi şartıyla 0 312 433 10
47 numaralı faksa gönderilecek yazılara göre de işlem
yapılmaktadır.
13 Aralık 2015
77
13.12.2015
Örnek 1 –
Karayolları
Genel
Müdürlüğünde
17/11/2014 tarihinde mühendis olarak
göreve başlayan sigortalının, sigortalılığının
başladığı 17/11/2014 tarihinden itibaren
en geç 1/12/2014 tarihi mesai bitimine
kadar sigortalı işe giriş bildirgesi ile esigorta yoluyla Kuruma bildiriminin
yapılması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
78
13.12.2015
Örnek 2)
20/11/1996 doğum tarihli olan ve
30/8/2014 tarihinde Deniz Harp Okulunda
öğrenime başlayan öğrencinin, sigortalılığı 18
yaşını tamamlayacağı 20/11/2014 tarihinden
itibaren
başlayacağından,
20/11/2014
tarihinden itibaren en geç 4/12/2014 tarihi
mesai bitimine kadar sigortalı işe giriş
bildirgesinin
e-sigorta yoluyla
Kuruma
bildiriminin yapılması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
79
13.12.2015
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNİN BİLDİRİMİ
Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, “sigortalı işten
ayrılış bildirgesi” ile sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün
içinde e-sigorta yoluyla Kuruma yapılır.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi sigortalının 5510 sayılı
Kanunun
yürürlük tarihinden önce işe girip girmediğine
bakılmaksızın bütün sigortalılar için verilecektir.
Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma
nakledilenler hakkında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile gerekli
bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
80
13.12.2015
ilk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında göreve başlayanların fiili hizmetleri
Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen istisnalar hariç
olmak üzere günü gününe hesaplanması nedeniyle
sigortalı işe giriş bildirgesi verilirken Kanunun 7 nci
maddesi gereğince fiilen göreve/öğrenime başladığı
tarihin, sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilirken de
fiilen görevde olup MESAİ BİTİMİ İTİBARİYLE
AYRILDIĞI
TARİHİN
bildirilmesine
dikkat
edilmesi, gerekmektedir
13 Aralık 2015
81
13.12.2015
Örnek 1)
İlk kez 5/8/2009 tarihinde memur olarak
göreve başlayan ve 24/11/2014 tarihinde
görevinden ayrılan sigortalının, 25/11/2014
tarihinden itibaren 10 gün içinde (en geç
4/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar) eSigorta
yoluyla
Kuruma
bildirilmesi
gerekmektedir.
13 Aralık 2015
82
13.12.2015
Örnek 2)
Karayolları
Genel
Müdürlüğünden,
25/11/2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığına
naklen tayin edilen sigortalının, Karayolları
Genel Müdürlüğünce görevinden ayrıldığı
günü takip eden, 26/11/2014 tarihinden
itibaren 10 gün içinde (en geç 5/12/2014
tarihi mesai bitimine kadar) e-Sigorta
yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
13 Aralık 2015
83
5510 SAYILI KANUN
UYARINCA HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı
Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun
yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların
sigortalılıkları; görev ya da öğrenime başladıkları tarihten
itibaren başlayıp, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona
erer.
Ancak, bunların sigortalılıkları ölüm veya aylık
bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının
kesildiği, 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin
doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin
doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren
sona erer.
13 Aralık 2015
84
13.12.2015
ÖRNEK 1)
İlk defa 19/1/2009 tarihinde memur olarak
göreve başlayan ve 26/2/2014 tarihinde (mesai
bitimi itibariyle) istifaen görevinden ayrılan
sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibarıyla
sigortalılığı sona ereceğinden 5510 sayılı Kanun
uyarınca hizmet süresi;
19/1/2009 – 26/2/2014 tarihleri arasında
geçen 5 yıl 1 ay 8 gün olacaktır.
13 Aralık 2015
85
13.12.2015
ÖRNEK 2)
2/7/2009 tarihinde kamu idaresinde memur
olarak ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
çalışmaya başlayan ve sigortalılığı devam etmekte
iken 26/11/2013 tarihinde vefat eden sigortalının
ölüm nedeniyle sigortalılığı görev aylıklarının
kesildiği 14/12/2013 tarihi itibarıyla sona
ereceğinden 5510 sayılı Kanun uyarınca hizmet
süresi;
2/7/2009-14/12/2013 tarihleri arasında geçen
4 yıl 5 ay 13 gün olacaktır
13 Aralık 2015
86
5434 SAYILI KANUN UYARINCA HİZMET
SÜRESİNİN HESAPLANMASI - 1
Fiili hizmet, 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde
iştirakçilerin bu kanunla getirilen haklardan faydalanmaya
başladıkları tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle
geçen süre şeklinde tanımlanmıştır.
5434 sayılı Kanuna tabi görev yapanların bu Kanuna tabi
geçen hizmetleri görev yaptıkları Kurumlarınca hazırlanacak
hizmet belgesi ile düzenlenir.
Ancak, zaman zaman kurumlarca farklı nedenlerle
hizmetlere ilişkin kayıtlar bulunamamakta ve hizmetler
belgelenememektedir. Bu durumda, Kurumumuz muhasebe
kayıtlarında kesenek araştırması yapılmakta ve yapılan araştırma
sonucunda kesenek ve kurum karşılıklarının ödendiği tespit
edilenlerin süreleri hizmet olarak kabul edilmektedir.
13 Aralık 2015
87
5434 SAYILI KANUN UYARINCA HİZMET
SÜRESİNİN HESAPLANMASI - 2
Aybaşlarından sonra göreve girenlerden o ay için
emekli keseneği alınmaz, aybaşlarından sonra vazifeden
ayrılanlardan ise tam kesenek alınır.
15/10/1987 tarihine kadar her ayın birinci günü
aybaşı olarak kabul edilmekte iken, 289 sayılı KHK ile bu
tarihten sonra görev başlayanların hizmet başlangıcı o
ayın 15’i olarak alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle,
Ekim 1987 tarihinde görevde olanlardan 1 Ekim 1987 ve
15 Ekim 1987 olmak üzere iki kesenek kesilmiştir.
13 Aralık 2015
88
ÖRNEK 1)
2/10/1985 tarihinde ilk defa memuriyete
başlayan bir kişinin fiili hizmet süresinin
başlangıcı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşı
olan 1/11/1985 tarihi olacaktır.
ÖRNEK 2)
1/10/2005 tarihinde ilk defa memuriyete
başlayan bir kişinin fiili hizmet süresinin
başlangıcı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşı
olan 15/10/2005 tarihi olacaktır.
13 Aralık 2015
89
ÖRNEK 3)
4/10/1982 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
göreve başlayan ve 8/5/1986 tarihinde görevinden
ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi
1/11/1982 - 30/5/1986 tarihleri arasında 3 yıl 7 ay
olacaktır.
ÖRNEK 4)
18/3/1986 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
göreve başlayan ve 3/12/1998 tarihinde görevinden
ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi
1/4/1986 - 14/12/1998 tarihleri arasında 12 yıl 8 ay
14 gün olacaktır.
13 Aralık 2015
90
ÖRNEK 5)
19/6/1988 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
göreve başlayan ve 8/5/1996 tarihinde görevinden
ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi
15/7/1988 - 14/5/1996 tarihleri arasında
7 yıl 10 ay olacaktır.
13 Aralık 2015
91
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde
çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere
rastlamamak kaydıyla bu yasaya göre aylığa hak
kazanıldığında birleştirilecektir.
Ancak,
hizmet
bağlanmasına yeterli
birleştirilmeyecektir.
13.12.2015
süreleri
olmaması
toplamının
aylık
halinde hizmetler
92
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Hizmet birleştirilmesinde;
a) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen fiili hizmet süreleri, fiili hizmet
süresi zamları ve borçlandırılan hizmet süreleri,(5434 s.k. na 545 sayılı yasa ile
değişik 14 md. (e) fıkrasına göre yapılan Tamamlayıcı emeklilik keseneği
borçlanması dahil)
b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve bu kuruma devredilen
Sandıklara ait hizmetlerle, 506 sayılı Kanuna göre borçlandırılan süreler,
c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan banka
Sandıklarına tabi geçen hizmetlerle, bu Sandıklarca borçlandırılan süreler,
d) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi olarak geçen hizmetlerle
borçlandırılan süreler göz önüne alınacaktır.
13.12.2015
93
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Örnek-1)
2.4.1985 tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi göreve başlayan
18.7.1993 tarihinde görevinden istifaen ayrılan bir iştirakçi
4.8.1993 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır.
Bu kişinin birleştirecek hizmet süresi
Yıl
1.5.1985 - 14.8.1993 8
Ay
3
Gün
14
olacaktır
15 Temmuz 1993 tarihinde ödenen aylıklarından tam kesenek
kesildiğinden temmuz ayının tamamı (15.07-14.08 arası) hizmet
sayılacaktır. 4.8.1993 tarihinden 14.8.1993 tarihine kadar olan
506 s.k. tabi hizmeti 5434 tabi hizmetlerle içiçe geçtiğinden iptal
edilecektir.
13.12.2015
94
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Örnek-2) 5.6.1997 tarihinde mesleki faaliyetinden dolayı 1479
sayılı Kanuna tabi olan ve sigortalılığı devam etmekte iken yedek
subay olarak askerlik görevini yapmak üzere 1.12.2001 tarihinde
askere sevk edilen, 10.12.2001 tarihinde yedek subay okuluna
katılan ve 31.3.2002 tarihinde asteğmenliği nasp edilen sigortalı
20.3.2003 tarihinde terhis olmuştur. Halen 1479 S.K tabi
sigortalılığı devam eden sigortalının birleştirilecek hizmet süresi
ne kadardır.
Yıl
Ay
Gün
15.4.2002-14.4.2003 1
FHZ
3
-----------------------------Toplam
1 yıl 3 ay hizmet süresi birleştirilecektir.
13.12.2015
95
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Örnek-3)
4.4.2002 – 28.8.2004 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 864 gün
hizmeti bulunan sigortalı 1.8.2004 tarihinde yedek subay olarak askere sevk
edilmiştir. 31.10.2004 tarihinde asteğmenliğe nasb edilen ve 31.7.2005
tarihinde terhis olan ve yeniden 13.12.2005 tarihinde 5434 sayılı kanuna
tabi olarak göreve başlayan bu kişinin 1.12.2014 tarihi itibariyle birleştirilen
hizmetlerle birlikte toplam hizmet süresi ne kadardır.
yıl
ay
gün
4.4.2002-1.8.2004
2
3
27
506
15.11.2004-14.8.2005
9
5434
fhz
2
8
5434
15.12.2005-14.12.2014
9
5434
toplam
12
3
5 gün
askere sevk edildiği 1.8.2004 tarihinden sonra geçen sigortalı hizmetleri iptal
edilecektir.
13.12.2015
96
Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 1
İtibari hizmetler yapılacak birleştirmede nazara alınmayacaktır.
Örnek
30.3.1982-30.3.1983 tarihleri arasında KKTC de yedek subay
olarak askerlik hizmetini yapan ve askerlik dönüşü 506 sayılı Kanuna tabi
olarak çalışan bir kişinin birleştirilecek hizmet süresi
Yıl
ay
gün
1.4.1982-30.3.1983
1
fhz
3
Toplam
1
3
- olacaktır.
5434-36 maddesine göre müstahak olduğu 1 yıllık itibari hizmet süresi
zammı birleştirmede nazara alınmayacaktır.
13.12.2015
97
Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 2
Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden o
kurumca müstakilen veya birleştirilmiş hizmetler üzerinden
yaşlılık, malullük aylığı bağlandıktan sonra,
diğer bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girenlerin,
aylık bağlamada dikkate alınan hizmetleri yeni statü dolayısıyla
geçen hizmetleriyle, birleştirilmeyecektir.
Örnek:
506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan ve daha
sonra 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlayan iştirakçinin, aylık
bağlamada dikkate alınan sigortalı hizmetleri, 5434 sayılı kanuna
tabi göreve başladığı hizmetleriyle birleştirilmeyecektir.
13.12.2015
98
13.12.2015
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde
geçen hizmetler, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik
sözleşmelerinde yer alan esaslara göre birleştirilmektedir. Buna
göre Kurumumuza tabi geçen hizmetler ilgili sigorta
merciilerince istenildiğinde bildirilmekte ve emekliliklerinde
sözleşme hükümlerine göre birleşik hizmetler üzerinden işlem
yapılmaktadır.
13 Aralık 2015
99
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ;
-(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri
ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı
anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi
halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında,
- (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık
statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına
girmesi halinde ise 1/3/2011 tarihine kadar ilk
başlayan, bu tarihten sonra ise aynı maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
13.12.2015
100
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Ancak, 1/3/2011 tarihi sonrası sigortalılık
hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler
saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık
statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim
ödeyebilirler.
13.12.2015
101
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI

Bu şekilde ödenen primler;
- iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan
haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde,
- kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer
yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan
yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde
değerlendirilir.
Ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen
primlerin ödenme hakkı düşer.
13.12.2015
102
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi
olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu
dikkate alınır.
- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları
işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.
13.12.2015
103
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
 İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde
çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci
maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı
sigortalılık hali sona erer.
 Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a)
ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde,
4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra
hükmü uygulanır.
13.12.2015
104
ASKERLİK İLE SİGORTALILIK ÇAKIŞMASI
-Askerlik hizmetini yapmakta iken 4/a kapsamında çalışılan
süreler sigortalı sayılmamaktadır.
Ancak, hava değişimi sürelerinin üç aydan fazlası,
normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlası, firarda
geçen süreler askerlik süresinden sayılmadığından bu
sürelerde geçen sigortalı hizmetler Kanun kapsamında
değerlendirilmektedir.
Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri
sırasında çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır.
Askerlik süreleri sırasında kişiler 4/b sigortalısı olabileceklerdir.
13.12.2015
105
SİGORTALILIK
1/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı
sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi
olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma
taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği
sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile
malullük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen
emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere
atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık
halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son
sigortalılık hali esas alınır.
13.12.2015
106
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1
Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak
olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının
hesaplanması için belirlenen tutara Emeklilik Keseneği Esas Aylık
denilmektedir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci
maddesinde diğer sosyal güvenlik statülerine tabi görevlerde
bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik
keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak
olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi
ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe
ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak
şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı
hükme bağlanmıştır.
13.12.2015
107
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 2
Bu hüküm uyarınca, daha önce diğer sosyal güvenlik
kurumlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434
sayılı Kanuna tabi göreve giren personelin sigorta primi
ödemek suretiyle geçen hizmetleri emeklilik
keseneğine
esas
aylıklarının
tespitinde
değerlendirilmektedir.
657 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar hariç sigortalı
hizmetler sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları
etkileyecek kazanılmış hak aylıklarında diğer bir deyişle
görev aylıklarına ait derece ve kademelerde artış
sağlamayacaktır.
13.12.2015
108
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -3
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci
maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanların, daha önce mülga sosyal güvenlik
kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas
aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir
hüküm bulunmadığından, bu sürelerinin emeklilik keseneğine esas
aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup, toplam
hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.
13.12.2015
109
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -4
Her ne kadar, 5510 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun Ek 18 inci
maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ilk defa 5510 sayılı Kanunun
4/1(c) kapsamında sigortalı olanlar hakkında intibak yapılması
işlemine son verilmiş ise de,
17/4/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 75.maddesi ile 5434 sayılı
Kanuna eklenen ek 82. madde uyarınca, 2008 yılı Ekim ayı
başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve
başlayanlardan, emeklilik talebinde bulunanlara emeklilik
ikramiyesi tutarının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun
hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.
13.12.2015
110
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -5
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre
emeklilik
ikramiyesinin
hesaplanması,
bilindiği
gibi
sigortalıların hizmet süreleri, emeklilik keseneğine esas aylık
derece ve kademeleri ile kazanılmış hak aylık derecelerine
tanınan ek göstergeleri, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik
tazminatı unsurları üzerinden yapılmaktadır.
Bu nedenle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı olan personel açısından da 5434 sayılı
Kanun hükümleri uygulanan personel hakkında HİTAP
kapsamında veri girişlerinde esas alınan tüm bilgilerin yer
alacağı şekilde sanal intibak olarak işlemlerin yapılması
gerekmektedir.
13.12.2015
111
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -4
Örnek – 1
4 yıllık fakülte mezunu olan ve Genel İdare Hizmetler
kadrosunda 15.11.2007 tarihinde görev başlayan sigortalının
göreve başlamadan önce (4/a) kapsamında geçen 1170 gün
sigortalı süresi bulunmaktadır. Bu durumda ilgilinin 30.1.2014
tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylık derece kademesi;
3 yıl 3 ay (4/a) süresi,
6 yıl 2 ay 15 gün (4/c) süresi,
olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hizmet süresine göre
memuriyete başlama tarihi olan 15.11.2007 tarihinden (4/a)
süresi kadar (3 yıl 3 ay) geriye gidilerek sigortalının emeklilik
keseneğine esas aylığı için terfi tarihi 15.8.2004 olarak bulunur.
13.12.2015
112
5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -5
 Örnek – 1 Devamı
KHA Derece Kademesi
Terfi Tarihi
13.12.2015
Drc /Kdm
EKEA Derece Kademesi
Terfi Tarihi
Drc /Kdm
15.8.2004
9/1
15.8.2005
9/2
15.8.2006
9/3
15.8.2007
8/1
15.11.2007
9/1
15.11.2007
8/1
15.11.2008
9/2
15.8.2008
8/2
15.11.2009
9/3
15.8.2009
8/3
15.11.2010
8/1
15.8.2010
7/1
15.11.2011
8/2
15.8.2011
7/2
15.11.2012
8/3
15.8.2012
7/3
15.11.2013
7/1
15.8.2013
6/1
30.1.2014
7/1
30.1.2014
6/1
113
13.12.2015
UZMAN ERBAŞLAR
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu
maddesine 11/12/2014 tarih ve 6519 sayılı Kanunun
51. maddesi ile eklenen fıkra ile, muvazzaf askerlik
görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların
muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin kazanılmış hak
aylığa esas derece ve kademelerinde değerlendirilmesi
imkanı getirilmiştir.
 Ancak yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük
haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi
yapılmayacaktır.
13 Aralık 2015
114
UZMAN ERBAŞLAR
Uzman Erbaşlar Geçici 2. Madde Uygulaması-1
-22/2/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren aynı Kanunun (6519 sayılı Kanun) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna
eklenen geçici 2.madde ile de, muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra
uzman erbaşlığa alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği 22.2.2014
tarihinden önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün
sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece kademelerinin, muvazzaf
askerlikte geçen sürelerinin kademe ve derece ilerlemesi yapılmak suretiyle
yeniden tespit edileceği hükmü getirilmiştir.
13 Aralık 2015
115
UZMAN ERBAŞLAR
Uzman Erbaşlar Geçici 2. Madde Uygulaması-2
- Kazanılmış hak aylığında değerlendirme sonucunda
emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası
primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme
cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin
yürürlüğe 22/2/2014 tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgisine göre Millî
Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödenecektir.
-Ancak, bu şekilde
kazanılmış hak aylık derece ve kademesi
yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/2/2014
tarihinden önceki dönem için aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük
haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeyecektir.
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle bu
fıkrada yer alan “6 ay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir
13 Aralık 2015
116
UZMAN ERBAŞLAR
Uzman Erbaşlar Geçici 2. Madde Uygulaması-3
-Bu hükümle uzman erbaşların muvazzaf askerlik
sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe
tespitinde değerlendirileceğine hükmedilmiş olup,
hizmet olarak alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm
getirilmemiştir.
-Bu nedenle uzman erbaşların da muvazzaf
askerlik sürelerinin borçlandırılmaksızın
hizmet
sürelerine eklenmesi mümkün olmayacaktır.
13 Aralık 2015
117
13.12.2015
657 S.K. TABİ GÖREVE ATANAN TSK MENSUPLARI -1
Danıştay 10. Dairesince 12.01.1999 tarih ve E.1998/2862,
K.1999/29 sayılı karar ile, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin
son fıkrası hükmünün yalnızca 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan
birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek
memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta
olduğu belirtilerek 926, 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi
personelden görevlerinden ayrılarak 657 sayılı Kanuna tabi
geçenler hakkında bu Kanunun 71.maddesindeki bekletilme
işleminin yapılamayacağı, esastan karara bağlanmıştır.
13 Aralık 2015
118
13.12.2015
657 S.K. TABİ GÖREVE ATANAN TSK MENSUPLARI- 2
 Bu karar uyarınca 926, 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi olarak görev
yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak 657 sayılı Yasa hükümlerine
göre açıktan ataması yapılanlar için sınıf değişikliğinden söz
edilemeyeceğinden, bu durumda olan sigortalıların emeklilik
keseneğine esas aylığa ait derece ve kademe yönünden
bekletilmeksizin önceki görevlerinden ayrıldıkları tarihte bıraktıkları
derece ve kademedeki kıdemleri dikkate alınarak intibaklarının
yapılması gerekmektedir.
 Ancak, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti
konusunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe
Kontrol Genel Müdürlüğüne görüşlerine uygun işlem yapılması
gerekmektedir.
13 Aralık 2015
119
1416 S.K. YURTDIŞINDA GEÇEN ÖĞRENCİLİK SÜRELERİ
1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri.
14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 1416 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin, bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına
gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet
yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönerek adlarına gönderildikleri
Kurumlarındaki görevlerine atananların, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla
geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir
kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde
değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen
çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır hükmü ile yurtdışında geçen bu
sürelerin memuriyette geçmiş sayılarak intibak da değerlendirilmesi imkanı
sağlanmıştır.
-Bu kişilerin yurtdışında geçen
lisansüstü eğitim
sürelerinin, borçlandırılmaksızın fiili hizmet süresi olarak
sayılmasına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
13 Aralık 2015
120
1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri.
Aynı Kanuna yine 6528 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü madde uyarınca
da, 21 inci madde hükümlerinden, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden
öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar
(bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam
edenler de yararlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
121
13.12.2015
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
KESENEK İADESİ
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
KESENEK İADESİ
5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, bu Kanuna tabi
görevlerden ayrılanlardan, fiili hizmet müddeti 5 yıldan fazla 10
yıldan az olanların görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl
içinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi veya sosyal
güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışmamaları ve istekleri
halinde görevde bulundukları süre içinde aylıklarından kesilmiş
bulunan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarından
sadece emeklilik kesenekleri kendilerine ödenmektedir
Bu durumda tasfiye olan hizmetler bağlanacak aylıklarda
dikkate alınamayacağı gibi sonradan geçen hizmetleriyle de
birleştirilmeyecektir.
13 Aralık 2015
122
13.12.2015
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
KESENEK İADESİ
Örnek 1)
15/09/2005 - 14/11/2014 tarihleri
arasında 9 yıl 2 ay hizmeti olan iştirakçi, bu
sürelerine ait keseneklerini görevinden
ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden
istemesi halinde kesenekleri kendisine iade
edilecektir. (yine kesenek talebinde bulunan
kişinin görevden ayrıldıktan sonra 5 yıl
içerisinde diğer statülerde sigortalı olmaması
gerekmektedir.)
13 Aralık 2015
123
13.12.2015
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
KESENEK İADESİ
Örnek 2)
15/10/2006 tarihinde göreve başlayan ve
14/11/2011 tarihinde görevinden ayrılan iştirakçinin 5
yıl 1 hizmeti bulunmaktadır. 16/12/2011-2/8/2012
tarihleri arasında 4/a kapsamında çalışan ve açıkta iken
3/11/2014 tarihinde keseneklerinin iadesini isteyen
kişinin 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden ayrıldığı
tarihten itibaren 5 yıl geçmeden sigortalı olarak
çalışmaya başladığı anlaşıldığından 5 yıl 1 ay hizmetine
ait kesenekleri iade edilmeyecek, bu hizmetleri son defa
tabi olduğu sigortalı hizmetleriyle birleştirilecektir.
13 Aralık 2015
124
13.12.2015
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
ZAMANAŞIMI
5434 SAYILI KANUN UYARINCA ZAMANAŞIMI
5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesi hükmü gereğince; 5434
sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmakta iken görevlerinden
ayrılanlardan, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl
içerisinde keseneklerini veya toptan ödemelerini almayanların
kesenekleri veya toptan ödemeleri zaman aşımına uğramaktadır.
Ancak, bu hüküm 5510 sayılı Kanun uyarınca yürürlükten
kaldırılmış olup, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onaltıncı
paragrafı uyarınca kesenekleri ve toptan ödemeleri zamanaşımına
uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye
edilmiş sürelerinin birleştirilmiş hizmet olarak kabul edileceği hükme
bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birleştirme
işlemi yapılmaktadır.
13 Aralık 2015
125
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 1
HİZMET İHYASI - 1
1- 5510 SAYILI KANUN UYARINCA
1.1- Yaşlılık Toptan Ödeme İhyası
Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş
bulunanlardan, yeniden Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı
sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek, aldıkları toptan
ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar
için güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip
eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu hizmetleri ihya
edilecektir.
13 Aralık 2015
126
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 2
HİZMET İHYASI - 2
1.2- Ölüme bağlı toptan ödeme ihyası
Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler,
borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet
tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm
sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının
tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine toptan
ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her
yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın
ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu
hizmetler ihya edilecektir.
Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü
borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanuna göre aylık
bağlanmasında dikkate alınacaktır.
13 Aralık 2015
127
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 3
HİZMET İHYASI - 3
2- 5434 SAYILI KANUN UYARINCA
Kesenek iadesi yapılan hizmetlerle toptan ödeme yapılan hizmetlerin
yeniden emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için veya sonradan
geçen sigortalılık halleri ile birleştirilebilmesi için mutlaka ihya edilmesi
gerekmektedir.
Kesenekleri veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğrayanların
hizmetlerinin fiili hizmet sayılması için ihya edilmesi gerekmekte iken bu
hizmetler, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 16 ncı fıkrasının,
kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle
hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre
birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir hükmü gereği ihya edilmeksizin fiili
hizmet sürelerine eklenmektedir.
13 Aralık 2015
128
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 4
HİZMET İHYASI - 4
5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen ve kesenek iadesi veya toptan
ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun 102
nci ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri uyarınca ihya edilebilmesi için
iştirakçilerin veya sigortalıların almış oldukları paraları, aldıkları tarihten
yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte,
a) İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce
kendilerince,
b) Yaş haddi veya maluliyet nedeniyle görevleriyle ilişkileri
kesilenlerin görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
kendilerince,
c) Ölenlerin ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve
yetimlerince
Kurum adına yatırılması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
129
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 5
HİZMET İHYASI – 5
5434 sayılı Kanunda, ihya edilen hizmetler
paranın yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay
geçmeden aylık bağlanmada dikkate alınmaz
iken,
5510 sayılı Kanunla bekleme süresi
kaldırılarak, sigortalıya tebliğ edilen borcun
ödendiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık
bağlamada dikkate alınması imkanı sağlanmıştır.
13 Aralık 2015
130
13.12.2015
HİZMET İHYASI - 6
HİZMET İHYASI - 6
Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna göre ölen iştirakçilerin dul ve
yetimlerine aylık bağlanabilmesi için en az 10 yıl hizmet süresi
aranmakta fiili hizmet süresi 10 yıldan az olanlara ise toptan
ödeme yapılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla ölüm aylığı
bağlanabilmesi için gerekli olan prim ödeme gün sayısı 5 yıla
(1800 gün) indirilmiştir.
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 5434 sayılı
Kanuna tabi çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar ile görevde
iken ölenlerden fiili hizmet süresi 10 yıldan az olması nedeniyle
aylık bağlanamayıp kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmış
bulunanlardan ölenlerin hak sahiplerine ihya talebinde bulunma
hakkı getirildiğinden, ihya edilen hizmetlerle birlikte ölüm aylığı
bağlanması imkanı sağlanmıştır.
13 Aralık 2015
131
AÇIK SÜRELER
1-) 5434 SAYILI KANUN UYARINCA
5434 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin (g)
Fıkrası Gereğince Bakanlık Emrinde, Kadro
Dolayısıyla Açıkta, Eli İşten Çektirilmiş, Açığa
Alınmış veya Tevkif Edilmiş Olanlardan Aylıkları
2/3 Oranında Ödenip, Emeklilik Kesenekleri İse
1/2 Oranında Alındığından 31. Madde Gereğince
Bu Sürelerin Yarısı Hizmet Sayılmıştır.
13 Aralık 2015
132
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
Bu durumda olanlardan daha
sonra kanunları gereğince görevlerine
iade edilerek tam
aylığa hak
kazanmaları şartıyla noksan ödenen
1/3 oranındaki aylıkları ödenenlerin,
eksik gönderilen emekli keseneği ve
kurum karşılıklarının gönderilmesi
halinde açıkta geçen sürelerinin
tamamı
hizmet
sürelerine
eklenmektedir.
13 Aralık 2015
133
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
81 no’lu Devlet memurları kanunu
genel tebliği ile, kurumlarınca haklarında tesis
edilen göreve son verme, görevden çekilmiş
sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine
görevlerine döndürülen devlet memurlarına
aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir
istemde
bulunup
bulunmadıklarına
bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki
bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği
belirtilmiştir.
13 Aralık 2015
134
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
Kurumlarınca görevine son verilme
veya görevinden çekilmiş sayılma işleminin
idari yargı organlarınca iptal edilmesi üzerine
görevine iade edilenlerin, açıkta geçen süreye
ait maaşlarının kurumlarınca ödenerek,
emekli keseneği ve kurum karşılıklarının
Kurumumuza gönderilmesi şartıyla, bu
sürelerin tamamı fiili hizmet sürelerine
eklenecektir
13 Aralık 2015
135
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
Mahkemece
cezaları
edilerek görevine dönenlerin,
tescil
Kurumlarınca cezalarının tecil edildiği
tarih ile yeniden göreve başladıkları tarih
arasında geçen sürelerine ait aylıklarının
ödenerek emekli keseneği ve kurum
karşılığı/primlerinin gönderilmesi halinde
bu süreleri fiili hizmet sürelerine
eklenecektir.
13 Aralık 2015
136
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
1402 sayılı sıkıyönetim yasası
uyarınca görevlerine son verilen ve daha sonra
2766 sayılı yasa uyarınca yapılan inceleme
sonucu sakıncaları kaldırılarak görevlerine iade
edilmelerine karar verilenlerin, görevlerine
son verildiği tarih ile göreve iade edildikleri
tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının
ödenerek, emekli keseneği ve kurum
karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreleri
fiili hizmet sürelerine eklenecektir.
13 Aralık 2015
137
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
Sıkıyönetim komutanlığınca görevine son verilen
ancak, sakıncası kaldırılmadığı için görevine başlatılmamış
olanlardan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun
07.12.1989 tarih ve E.:1988/6, K.:1989/4 sayılı kararı
uyarınca göreve başlatılanların,
bulundukları bölgede
sıkıyönetimin kalkması nedeniyle görevlerine iade
edilenlerin
sözkonusu
kararın
Resmi
Gazete’de
yayımlandığı 9/2/1990 tarihinden geriye doğru 5 yıllık
süresine ait (Önce görev yaptıkları yerde Sıkıyönetimin
sona erdiği tarihten önce bir tarihe taşmamak kaydıyla
aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum
karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreler fiili hizmet
süresine eklenecektir.
13 Aralık 2015
138
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
2-) 5510 SAYILI KANUN UYARINCA AÇIK SÜRE
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden
uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir
suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları
gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas
kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için
sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların
ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.
Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların
prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.
13 Aralık 2015
139
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
5510 SAYILI KANUN UYARINCA
GÖREVE SON
Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade
edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı
tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas
kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı
ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları
kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır.
Bunlardan sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge
düzenlenerek Kuruma verilir ve bu durumda 5510 sayılı “Kanunun
Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci madde
hükümleri uygulanmaz.
13 Aralık 2015
140
13.12.2015
AÇIK SÜRELER
Görüleceği üzere, Gerek 5434 sayılı Kanunda gerekse
5510 sayılı kanunda görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili
olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya
gözaltına alınanlardan, prime esas kazançlarının yarısı
ödenmekte açıkta geçirdikleri sürelerinin de yarısı prim
ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmaktadır.
Açıkta
geçen
sürelerin
hizmet
olarak
değerlendirilmesi konusunda fazlaca bir değişiklik
bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
141
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
5434 sayılı Kanun iştirakçisi iken 5510
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu
görevlilerinin 5510 sayılı Kanunun Geçici 4
üncü maddesi hükmü gereğince aylıksız izin
süreleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre
incelenecektir.
13 Aralık 2015
142
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında görev
başlayan kamu görevlilerinin
tabi
oldukları personel mevzuatına göre
aldıkları aylıksız izin süreleri Kanunun 41
inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
ile borçlanma kapsamına alınmıştır.
13.12.2015
143
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
Aylıksız izin ;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77,78 ve 108
inci maddesi ile düzenlenmiştir.
-77 inci madde ile,
Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası
kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak
memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan
onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı
memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası
kuruluşlarda
yirmibir
yıla
kadar
aylıksız
izin
verilebilmektedir.
13 Aralık 2015
144
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN

78 inci madde ile,

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna
alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan
mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek,
bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış
memleketlere

Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında
başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere İki yıla kadar
ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir
kat uzatılabilir.
13 Aralık 2015
145
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
 108 inci madde ile de,
 A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen
iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar
aylıksız izin verilebilir.
 B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen
doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum
yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri
üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. (önceki
hükümde süre bir yıldı ve babaya ücretsiz izin hakkı
bulunmamakta idi.)
13 Aralık 2015
146
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
 C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya
münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan
eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan
eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği
tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden
itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin
verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda
bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi
geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde
eşlere kullandırılabilir
 ( 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni fıkra )
13 Aralık 2015
147
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
Bu maddeye göre ücretsiz izin verilebilmesi için
Evlat edinilen çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması
Evlat edinilen çocuğun ana ve babasının rızasının
kesinleşmesi veya vesayet dairelerinin izninin
bulunması gerekmektedir.
Bunların gerçekleşmesi halinde eşe, 24 aya kadar
ücretsiz izin verilmektedir.
Evlat edinen kişilerin her ikisinin de memur olması
halinde 24 aylık süre eşler arasında iki bölüm
halinde kullanılabilir.
13 Aralık 2015
148
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için
kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere
burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da
yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında
geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel
kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca
gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci
maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev
veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
13 Aralık 2015
149
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
E)Memura, yıllık izinde esas alınan süreler
itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve
isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki
defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar
aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim,
olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli
ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli
bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli
görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev
süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
13 Aralık 2015
150
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce
mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması
hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi
zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde
görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş
sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik
süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli
sayılır
13 Aralık 2015
151
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
 657 sayılı Yasa dışındaki personel yasalarına tabi olanların
ücretsiz izin haklarının tabi oldukları personel yasası
hükümlerine göre incelenmesi gerekmektedir.
 Nitekim, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Yasasında
Akademik personelin ücretsiz izin hakları belirlenmiş, ayrıca,
bu yasada yer almayan hususlarda 657 sayılı yasa
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olduğundan, 657 sayılı
Yasanın 108. maddesinde yer alıp da 2914 sayılı yasanın ilgili
maddelerinde belirtilmemiş olan mazeretlerde, 108. madde
hükümlerine göre aylıksız izin verilebilmektedir.
13 Aralık 2015
152
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
 Ayrıca, 07.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4688 sayılı
Kamu görevlileri Sendikaları Kanununda, Sendika ve
Konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sandık
iştirakçileri bu görevleri süresince kurumlarınca aylıksız izinli
sayılacağından, aylıksız izinde geçen sürelerine ait emeklilik
keseneği ve kurum karşılıklarının yöneticisi oldukları
sendikaları tarafından her ay yatırılması halinde bu süreleri
emeklilikte geçerli fiili hizmet sürelerine eklenecektir.
 Fiili hizmetten sayılan bu süreler 6/7/2004 tarihine kadar
emeklilik
keseneğine
esas
aylıklarının
tespitinde
değerlendirilmekte iken, 5198 sayılı Kanunun yürürlüğe
girdiği 6/7/2004 tarihinden sonra bu sürelerin kazanılmış
hak aylıklarında da değerlendirilmesi imkanı sağlanmıştır.
13 Aralık 2015
153
13.12.2015
AYLIKSIZ İZİN
5434 sayılı kanunun ek 72. maddesi ile
personel kanunlarına göre aylıksız izinli
sayılanların, aylıksız izinli olarak geçen sürelere
ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde
her ay veya 5434 sayılı kanunun 102.
maddesinde belirtilen süreler
içerisinde
başvurmaları ve kesenek ve karşılıklarını aynı
süreler içerisinde ödemeleri halinde aylıksız izin
sürelerinin fiili hizmetlerinden sayılması imkanı
sağlanmıştır.
13 Aralık 2015
154
AYLIKSIZ İZİN
Ek 72. maddeye göre ilgililer, ücretsiz izin
kullandıkları süre içinde her ayın keseneğini o ayın l5’
inden izleyen ayın 14’ üne kadar yatırabilecekleri gibi
102. maddede belirtilen süreler içerisinde de
yatırabileceklerdir.
Buna göre,
Aylıksız izinde geçen sürelerine ait kesenek ve karşılık
tutarlarını her ay yatırmayanlardan
a)
İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek
tarihinden en az 6 ay önce,
13.12.2015
155
AYLIKSIZ İZİN
b) Kurumlarınca re’sen (malullük, yaş haddi dahil)
emekliye ayrılacak olanlarla, ölenlerin görevleriyle
ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri
veya dul yetimleri tarafından başvurmaları ve
başvurularının kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki derece
kademeleri varsa ek gösterge rakamı, katsayı ve emekli
keseneğine esas aylığının hesabına ait diğer unsurlar ile
kesenek ve karşılık oranları esas alınarak hesaplanacak
olan kesenek ve karşılık miktarını, def’aten ödemeleri
halinde aylıksız izinde geçen süreleri fiili hizmet
sürelerine eklenecektir.
Kesenek ve karşılık tutarlarını her ay ödeyenler 6 aylık
bekleme süresine tabi olmayacaktır.
13.12.2015
156
5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN
KADIN SİGORTALILAR -1
5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi
uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç
derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın
sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra
geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri,
prim ödeme gün sayıları toplamına eklenerek,
eklenen bu süreler de emeklilik yaş hadlerinden
indirilmektedir.
13 Aralık 2015
157
13.12.2015
5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU
BULUNAN
KADIN SİGORTALILAR -2
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamında sigortalı
çalışan,
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II)
işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga
geçici 192 inci maddeleri uyarınca sigortalı olan,
5510 sayılı Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta
primi ödeyenler
kadın sigortalılar yararlanacaklardır.
13 Aralık 2015
158
13.12.2015
5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU
BULUNAN
KADIN SİGORTALILAR-3
İLAVE EDİLECEK HİZMETİN HESABINDA
-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim
ödenen,
- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve 5510. 5434 ve 3201
sayılı Kanunlar
kapsamında borçlandırılan, süreler dikkate
alınacaktır.
13 Aralık 2015
159
13.12.2015
5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU
BULUNAN
KADIN SİGORTALILAR -4
Emeklilik yaşından düşülecek sürenin tespiti
Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 2008 yılı Ekim ayı
başından önce veya sonra olmasına,
Çocuğun doğum tarihine,
Ölmesi halinde ölüm tarihine,
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli
durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
Çocuğun evli olup olmadığına,
Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup
olmadığına,
Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli
çocuğun birden fazla olmasına,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli
veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,
göre belirlenecektir.
13 Aralık 2015
160
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 1
506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen
itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci
maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı bazı
ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve sürelerde
verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi
ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına
göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.
Fiili
hizmet
süresi
zammı
uygulamasından,
Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
tabloda 18 bent olarak (Bkz : 5510/40) belirtilen
işyerleri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve
fiilen yine aynı tabloda belirtilen işleri yaparak söz
konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar,
yapılacak işlerin niteliğine göre madde kapsamında
belirlenen sürelerde yararlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
161
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 2
Sigortalıların
fiili
hizmet
süresi
zammından
yararlanabilmesi, Kanunda belirtilen işyerlerinde, belirtilen
işleri yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı
bulunmaktadır.
İşyerlerinde çalıştığı halde, söz konusu işleri/görevleri
yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptığı halde söz konusu
işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir
arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammı
uygulamasından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
162
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 3
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan
sigortalılardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat
Teşkilatında çalışanların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanabilmeleri
için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya ünvanlarda geçmesi
gerekmektedir.
Sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve
emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan sigortalılar hariç
olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi
izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet
süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Yeraltı işlerinin maden ocakları kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında
yapılan işlerde çalışanlar için 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet süresi
zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin,
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası
hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı
aranmayacaktır.
13 Aralık 2015
163
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI -4
5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen
işyeri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (c) bentleri kapsamında 2008 yılı Ekim ayı başından
itibaren çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan
sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için tabloda
karşılarında belirtilen gün sayısı kadar süre fiili hizmet süresi
zammı olarak eklenecektir. 360 günden eksik sürelere ait fiili
hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet
süresi zammı ile orantılı olarak belirlenecektir.
13 Aralık 2015
164
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 5
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, tablonun,
- (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ila (18) numaralı sıralarında yer
alanlar için en fazla beş yıl,
- (13) ve (14) numaralı sıralarında yer alanlar için en fazla sekiz
yıl, sigortalı gün sayısına eklenecektir.
Hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, tablonun (13) ve (14)
numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş
yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim
ödeme gün sayısına eklenir.
Eklenen bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı
sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş
hadlerinden indirilir. (10) numaralı sırasında belirtilenlere ise süre sınırı
uygulanmayacaktır.
13 Aralık 2015
165
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 6
Ancak,
yaş
haddi
indiriminden
yararlanabilmek için yer altı işlerinde maden
ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan
cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve
tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde
çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer
sigortalıların ise en az 3600 gün söz konusu
işyeri ve işlerde fiili hizmet süresi zammı
kapsamında çalışmaları gerekmektedir.
13 Aralık 2015
166
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 7
Yer altı işlerinde maden ocakları (elementer
cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları
hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer
altında yapılan işlerde çalışan ve bu işlerde en
az 1800 gün çalışan sigortalıların prim ödeme
gün sayısına ilave edilecek gün sayısındaki süre
sınırı ile bu sigortalıların yaş haddi
indirimindeki süre sınırı uygulanmayacaktır.
13 Aralık 2015
167
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 8
Bu sigortalıların prim ödeme gün sayılarına bu
işlerde çalıştıkları her yıl için 180 gün fiili hizmet
süresi zammı ilavesi yapılacak, ayrıca yaşlılık aylığı
için 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş haddinden de
yararlandığı fiili hizmet süresi zammının yarısını
geçmemek üzere, süresiz indirim yapılacaktır.
13 Aralık 2015
168
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 9
2008 yılı Ekim ayı başına kadar mülga 506 sayılı
Kanuna tabi itibari hizmet süreleri ve 5434 sayılı
Kanuna tabi fiili hizmet süresi zammı ilgili Kanun
hükümlerine göre değerlendirilecektir. Ancak, daha
önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesinde
sayılan itibari hizmet süresi ve 5434 sayılı Kanunun
mülga 32 nci maddesinde sayılan fiili hizmet süresi
zammı kapsamında yer alıp, 5510 sayılı Kanunun 40
ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında
sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce
geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600
gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.
13 Aralık 2015
169
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 10
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet
süresi zammına müstehak görevlerde çalışanların
bu görevlerde geçirdikleri süreler, 2008 yılı Ekim ayı
başından sonra da 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesi kapsamına tabi işlerde çalışmaları
durumunda sigortalıların yaş haddi indiriminden
faydalanabilmeleri için aranan 3600 günün
doldurulmasında dikkate alınacaktır.
13 Aralık 2015
170
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 11
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili
hizmet süresi zammı, 2008 yılı Ekim ayı başından
sonraki fiili hizmet süresi zammı sigortalılık sürelerine
eklenir. Ancak, önceki süresi Kanunun 40 ıncı
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre
sınırlamasından
fazla
ise
önceki
süreleri
değerlendirilecek,
sonraki
süreler
ise
değerlendirilmeyecektir.
13 Aralık 2015
171
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 12
Örnek
15/10/1995 tarihinden itibaren 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 inci maddesine göre Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığında zirai mücadele ve zirai karantina
işleri ile salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan
hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışarak fiili
hizmet süresi zammından faydalanan sigortalı, 5510
sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde söz konusu işler
kapsama alınmadığından 15/10/2008 tarihinden
itibaren bu çalışmalarından dolayı fiili hizmet süresi
zammından yararlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
172
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 1
İtibarî hizmet süresi, Kanuna göre bağlanacak
aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında
dikkate alınan ancak hiçbir şekilde Kanunla
tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim
ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin
hesabında nazara alınmayan süredir.
13 Aralık 2015
173
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 2
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde harbi
doğuran genel ve kısmi seferberliğe, seferberliği
gerektiren iç tedip hareketlerine katılanlar ile
Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca yabancı
ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince
geçen sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi
verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi
ile bu süre “her yıl için altı ay eklenir” şeklinde
değiştirilmiştir.
13 Aralık 2015
174
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 3
Yine 5434 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde Kamu
idarelerinde pilot olan veya olmayan uçucu, denizaltıcı,
dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülere bu görevlerde
geçirdikleri sürenin her yılı için 6 ay itibari hizmet süresi
zammı verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi ile kamuda idarelerinde yukarıda belirtilen
görevleri yapan sigortalarılar için bu süre “her yıl için üç
ay” şeklinde değiştirilmiştir.
13 Aralık 2015
175
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 4
Ancak, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434
sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre itibari hizmet
süresine müstehak kadro ve görevlerde bulunanlardan,
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari
hizmet süreleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 7
nci maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tarihinden
önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
13 Aralık 2015
176
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 5
Örnek
1/9/2002 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve
başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonrada bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında görevine devam eden sigortalının, 5434 sayılı
Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 49
uncu maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında
15/7/2007-14/7/2009 tarihleri arasında görev yapmış olması
halinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesinde
belirtilen (1/1 ve 1/2 oranında) sürelere göre itibari hizmet
süresinden yararlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
177
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 6
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre
itibari hizmet süreleri üç aydan az 5 yıldan fazla
verilmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinde ise, birinci fıkranın (a), (b) ve (c)
bentlerine
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanların bu sürelerinin toplam üç yıldan
fazla olamayacaktır.
13 Aralık 2015
178
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 7
5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanlarda ise süre sınırı bulunmamaktadır.
5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanların sürelerine birinci fıkranın (a)
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde
gösterilenler için itibari hizmet süresi ayrıca eklenir.
13 Aralık 2015
179
Teşekkür Ederim.
KAMU GÖREVLİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
13 Aralık 2015
180
Download

4-c SİGORTALILIK VE MEVZUAT EĞİTİMİ 2015