DENİZ KAZA İNCELEMELERİNİN
TEKNİK VE HUKUKİ BOYUTU
DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI
18-19 Ocak 2014 – ANTALYA
Atilla PİRALİOĞLU
UDHB-Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
DENİZ KAZA İNCELEMELERİNİN TEKNİK VE HUKUKİ BOYUTU
Sunum İçeriği:
• Deniz Kaza İncelemelerine İlişkin Uluslararası Mevzuat
• Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
• Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yöntemler ve Uygulamalar
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Tanımlar
MADDE 4

Deniz kazası: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak
gerçekleşen ve;

Bir kişinin ölümü veya yaralanması,

Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması,

Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması veya terk edilmesi,

Geminin maddi hasara uğraması,

Geminin manevradan aciz duruma düşmesi,

Geminin karaya oturması,

Geminin kıyı veya açık deniz yapısına veya başka bir gemiye çatması veya başka bir
gemiyle çatışması,

Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması
veya ciddi çevre kirliliği ihtimalinin ortaya çıkması,
ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesini,
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği
Kaza incelemesinin amacı nedir?
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz kaza incelemesinin
amacı; deniz kazalarının oluşmasına neden olan gerçek sebeplere
ulaşmak suretiyle denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik
mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, böylece benzer
kazaların tekrarını önlemek ve kaza sonrasındaki olumsuz etki ve
sonuçların azaltılmasını temin etmektir.
Deniz Kaza İncelemesinin
Hukuki Dayanakları

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine
dayanılarak ve

18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz 1966
Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL 66),

6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Denizde Can
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74),

3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Denizlerin
Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL-73),

26/8/2003 tarihli ve 2003/6109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Gemi
Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası
Sözleşmesine (STCW) ve

MSC.255(84) sayılı IMO Kaza İnceleme Koduna paralel olarak hazırlanmıştır.
Uluslararası Sözleşmelerde
Kaza İncelemeleri






UNCLOS Madde 94, 217, 218. Bayrak Devleti Yükümlülükleri.
SOLAS Chapter 1, Regulation 21
MARPOL Art. 4, 6, 8 and 12,
Annex I Reg. 9(3) and 10(6), Annex II Reg. 10(3)(1)
STCW Reg. 1/4
LL
Art. 23
SFV
Art. 7
ILO No. 134
 ILO No. 152

Art. 2-3
Art. 36 and 39
UNCLOS
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ
UNCLOS Madde 94, 217, 218. Bayrak Devleti Yükümlülükleri.
94 (7) Her devlet, açık denizde kendi bayrağını taşıyan bir geminin karıştığı

ve başka bir devletin vatandaşlarının hayatına mal olan veya ağır şekilde
yaralanmalarına sebep olan veya başka bir devletin gemilerine veya
tesislerine veyahut da deniz çevresine önemli zarar veren, her deniz kazası
veya seyrüsefer olayı hakkında gereği şekilde yetkilendirilmiş kişi veya
kişilerce veya onlar huzurunda yürütülecek bir soruşturma açılmasını
emredecektir. Bayrak devleti ve diğer devlet bu çeşit bir deniz kazası veya
seyrüsefer olayı hakkında, bu diğer devletin her soruşturmasının
yürütülmesi konusunda işbirliğinde bulunacaklardır.
Uluslararası Sözleşmelerde
Kaza İncelemeleri

SOLAS Chapter 1, Regulation 21

Casualties (Kazalar)

(a) Her İdare, gemilerinin dahil olduğu kazalar için,
mevcut düzenlemelerde hangi değişiklikler yapılması
gerektiğini belirlemek için yardımcı olabileceğine kanaat
getirirse, bir inceleme başlatmayı üstlenir.
(b) Akit Devletler, söz konusu incelemelerin bulgularını
IMO’ya bildirmeyi taahhüt ederler.

Uluslararası Sözleşmelerde
Kaza İncelemeleri



MARPOL Article 12 Casualties to ships (Gemi kazaları)
Her İdare, gemilerinin dahil olduğu kazalar için, söz
konusu kazanın
çevre üzerinde büyük ölçüde tahrip
edici bir etki oluşturması halinde, bir inceleme
başlatmayı üstlenir.
Akit Devletler, söz konusu incelemelerin bulgularına ilişkin
bilgileri, bu bilgilerin mevcut Sözleşmede hangi
değişiklikler yapılması gerektiğini belirlemek için yardımcı
olabileceğine kanaat getirirse, IMO’ya bildirmeyi taahhüt
ederler.
IMO Kararları

Resolution MSC.255(84):
Casualty Investigation Code
Kaza İnceleme Kodu
(16 Mayıs 2008-Yürürlük 1 Ocak 2010)

A.1075(28) - 2013
Guidelines - Uygulama Rehberi
Yürürlükten kaldırılan IMO Kararları:
IMO Resolution A.849(20). Code for the
Investigation of Marine Casualties
A.884(21)
Ulusal Mevzuatımızda
Deniz Kazası İncelemeleri

Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005, Resmi Gazete Sayısı: 26040
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Md.29)

Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2011, Resmi Gazete Sayısı: 28102
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve
İnceleme Kurulu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.05.2013, Resmi Gazete Sayısı: 28639

Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
13/12/2013 tarihinde ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerine açıldı.
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Madde 11 - (Mülga: 10/08/1993 - KHK - 491/27 md.)
DEKİK Biriminin kuruluşu:
4 Ocak 2011 tarihli Müsteşar Olur’u
MSC.255(84) Kaza İnceleme Kodu
III. BÖLÜM – TAVSİYE EDİLEN UYGULAMALAR
Chapter 16 – Principles of Investigation
Kaza incelemesi prensipleri (ilkeleri)
1. Bağımsızlık
• Kazaya karışan taraflardan
• İdari ve disiplin yaptırımı verme yetkisi olan kişi ve kurumlardan
• Adli süreçlerden
bağımsız olmak,
ve bunların kaza incelemesi sürecinde müdahalelerine maruz kalmamak
DEKİK Biriminin kuruluşu:
4 Ocak 2011 tarihli Müsteşar Olur’u
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
655 sayılı KHK
Tarih: 26.09.2011
MADDE 29- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda
bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bakanlık, kurum
ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların
katılımıyla aşağıdaki sürekli kurulları oluşturur.
a) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu.
b) Demiryolu Koordinasyon Kurulu.
c) Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu.
ç) Şûra Düzenleme Kurulu.
d) İnternet Geliştirme Kurulu.
KAİK - Görevler
MADDE 29 (2) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İnceleme: Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme
yapmak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve
taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana
sunmak.

b) Belirgin etki: Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri
ve emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak
araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif
hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) Rapor: Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olayları raporlamak ve Bakana sunmak,
gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) İstatistik: Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler
yayınlamak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eski Yönetmelik
655 sayılı KHK

Düzenleyici işlemler, mevcut ve yürürlüğe konulacak idari düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konulması gereken
idari düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük, yönetmelik, tebliğ ve benzeri
idari düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam edilir.

Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005, Resmi Gazete Sayısı: 26040

Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının araştırılması ve incelenmesi ile
bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve
sorumlulukları belirlemektir.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu
ve 34 üncü maddelerine dayanılarak ve 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla taraf olduğumuz 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL 66), 6/3/1980 tarihli
ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Denizde Can Emniyeti Uluslararası
Sözleşmesi (SOLAS-74), 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf
olduğumuz Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası
Sözleşmesi (MARPOL-73), 26/8/2003 tarihli ve 2003/6109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf
olduğumuz Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında
Uluslararası Sözleşmesine (STCW) ve MSC.255(84) sayılı IMO Kaza İnceleme Koduna paralel
olarak hazırlanmıştır.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Tanımlar
MADDE 4

Deniz kazası: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve;

Bir kişinin ölümü veya yaralanması,

Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması,

Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması veya terk edilmesi,

Geminin maddi hasara uğraması,

Geminin manevradan aciz duruma düşmesi,

Geminin karaya oturması,

Geminin kıyı veya açık deniz yapısına veya başka bir gemiye çatması veya başka bir gemiyle çatışması,

Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması veya ciddi çevre kirliliği
ihtimalinin ortaya çıkması,
ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesini,
DENİZ KAZASI
Deniz kazası:
Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı
olarak gerçekleşen ve;
- Bir kişinin ölümü veya yaralanması,
- Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması,
DENİZ KAZASI
- Geminin batması, kaybolması,
kayıp sayılması veya terk edilmesi,
RMS Titanic, 1912
- Geminin maddi hasara uğraması,
- Geminin manevradan aciz duruma düşmesi,
- Geminin karaya oturması,
Costa Concordia, 2012
DENİZ KAZASI
- Geminin kıyı veya açık deniz yapısına veya başka bir
gemiye çatması veya başka bir gemiyle çatışması,
- Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan
kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması veya ciddi
çevre kirliliği ihtimalinin ortaya çıkması,
Erika, Fransa açıkları, 1999
ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesini,
Çok Ciddi Deniz Kazası

Geminin tam ziyaı,

Can kaybı ya da

Ciddi çevre kirliliği
RMS TITANIC, 1912
olaylarından birini içeren bir deniz kazası
UND ADRİYATİK, 2008
TORREY CANYON, 1967
Ciddi Deniz Kazası

Ciddi deniz kazası: Çok ciddi deniz kazası dışında kalan ve ciddi yaralanma veya
gemiyi denize elverişsiz hale getirecek derecede büyük maddi hasarla sonuçlanan
deniz kazasını

Ciddi yaralanma: Kaza anından itibaren 7 gün içinde başlayan ve 72 saatten daha
fazla süren bir zaman dilimi içinde kazazedenin normal hareket imkân ve
kabiliyetini kısıtlayan işgöremezlik haline neden olan yaralanmayı
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kazaların İncelenmesi

Kaza incelemesinin amacı nedir?

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz kaza incelemesinin amacı; deniz
kazalarının oluşmasına neden olan gerçek sebeplere ulaşmak suretiyle denizde can, mal ve
çevre emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, böylece
benzer kazaların tekrarını önlemek ve kaza sonrasındaki olumsuz etki ve sonuçların
azaltılmasını temin etmektir.

Ne değildir?

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen deniz kaza incelemesi adli veya idari soruşturma
niteliğinde olmadığı gibi, amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaştırmak
değildir.
MSC.255(84) Kaza İnceleme Kodu
I. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Ne değildir?
Suçun paylaştırılması ve sorumluluğun tespiti değildir.
Nedir?
Deniz kaza ve olaylarının tekrarının önlemesidir.
Deniz Kazasıyla İlgili Taraflar
Bir Deniz Kazasının meydana gelmesi durumunda, bu
kazanın neden olduğunu bulmak / bilmek isteyen
taraflar olacaktır;
Sigortacılar ve P&I Klüpleri
Suçluyu bulmak isteyen kolluk kuvvetleri ve adli
makamlar
Kazanın ilgili tarafları (Gemi sahibi, işleticisi,
aileler vb)
Klas Kuruluşları
Medya

Deniz Kaza İncelemesinin Diğer
İnceleme ve Soruşturmalardan Farkı
Diğer İnceleme ve Soruşturmalarda
amaç;
Suçu ve suçluyu tespit etmek ve sorumluluğu
paylaştırmak iken;
Deniz Kaza İncelemelerinde amaç;
Deniz kazalarını ve olaylarını inceleyerek
benzerlerinin yeniden meydana gelmesini
önlemek amacıyla sebeplerini tespit etmek ve
denizde emniyeti arttırmak
Yapılan Deniz Kazası İncelemesi

Tamamen emniyete yöneliktir,

Kimseyi suçlama amacı gütmez, yalnızca denizde
emniyeti artırmayı hedefler.
MSC.255(84)
Amaç (devam)
Ayrılık ve bağımsızlık
• A marine safety investigation should be separate from, and independent of, any
other form of investigation.
Kaza emniyet incelemeleri diğer incelemelerden ayrı ve bağımsız olmalıdır.
Diğer incelemeler; adli, cezai ve idari incelemeler.
• Kaza emniyet incelemeleri diğer incelemelerin yürütülmesine engel olmayı
amaçlamaz ve
• Bir suç veya sorumluluk ortaya çıkmasına neden olacağı gerekçesiyle, kazaya neden
olan unsurların ortaya konulmasından imtina edilmez.
MSC.255(84)
Kaza İnceleme Prensipleri
Öncelik
• 16.4 Priority: A marine safety investigation should, as far as possible, be afforded
the same priority as any other investigation, including investigations by a State for
criminal purposes being conducted into the marine casualty or marine incident.
• Bir kaza emniyet incelemesine, mümkün olduğunca, cezai soruşturmalar da dahil
olmak üzere, diğer incelemelere tanınan önem ve öncelik tanınmalıdır.
• 16.4.1 In accordance with paragraph 16.4 investigators carrying out a marine safety
investigation should not be prevented from having access to evidence in
circumstances where another person or organization is carrying out a seperate
investigation into a marine casualty or marine incident.
• Paragraf 16.4 gereğince, kaza emniyet incelemesi yürüten uzmanların, deniz kaza
veya olayına ilişkin olarak başka kişi veya kuruluşların ayrı bir inceleme yürütüyor
olmaları durumunda, delillere erişimleri engellenmemelidir.
Yetki

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri,
kaza nerde olursa olsun, Bayrak Devletine kendi
bayrağındaki gemileri inceleme yetkisi verir.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye’nin deniz yetki alanları ile içsularında Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil
olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu
veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye'nin önemli
ölçüde ilgili Devlet sıfatını haiz olduğu kaza ve olaylar ile tasarımı veya inşası Türkiye’de yapılan
gemilerin dâhil olduğu deniz kaza ve olaylarının,
araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.
MSC.255(84)
Amaç (devam)
Yetki ve sorumluluk
• Each flag State has a duty to conduct an investigation into any
casualty occurring to any of its ships, when it judges that such an
investigation may assist in determining what changes in the present
regulations may be desirable, or if such a casualty has produced a
major deleterious effect upon the environment.
Esasen yetki ve sorumluluk bayrak devletindedir.
• Where a marine casualty or marine incident occurs within the territory,
including the territorial sea, of a State, that State has a right to investigate the
cause of any such marine casualty or marine incident which might pose a risk
to life or to the environment, involve the coastal State’s search and rescue
authorities, or otherwise affect the coastal State.
Gerekli gördüğü takdirde kıyı devleti de kazayı inceleyebilir.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Ülkemizdeki tersane, çekek yeri ve gemi söküm tesislerinde meydana gelen kazalarda,

b) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup ticari amaçla kullanılmayan devlet
gemilerine,
uygulanmaz.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Önemli ölçüde ilgili devlet

Önemli ölçüde ilgili devlet: Bir geminin faaliyetine bağlı olarak;

Deniz kazasına veya olayına karışan geminin bayrak devletini,

Deniz kazası veya olayıyla ilgisi bulunan kıyı devletini,

Deniz yetki alanları, içsuları ve kıyıları, deniz kazasına bağlı olarak
ciddi şekilde çevresel zarara uğrayan devleti,

Deniz kazası veya olayı nedeniyle egemenliği altındaki kıyıları, kıyı
yapıları, suni adaları, platform ve tesisleri zarara uğrayan veya
zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalan devleti,

Deniz kazasına bağlı olarak, vatandaşları hayatını kaybeden veya
ciddi yaralanmaya maruz kalan devleti,

Kaza araştırma ve incelemesi yürüten devlet tarafından faydalı
olduğu değerlendirilen önemli bilgileri elinde bulunduran devleti,

Yukarıdakiler dışında kalıp da başka bir sebeple kazayla ilgisi olduğu
iddiasında bulunan ve bu iddiası Kurul tarafından kabul gören
devleti,
MSC.255(84) Tanımlar (devam)
• Önemli ölçüde ilgili devlet -Substantially interested State1. Bayrak devleti; veya
2. Kıyı devleti ; veya
3. Çevresi önemli ölçüde zarara uğrayan devlet ; veya
4. Kazadan dolayı vatandaşları hayatını kaybeden veya ciddi şekilde yaralanan devlet ;
veya
5. Deniz kaza incelemesine ilişkin önemli bilgilere sahip olan devlet ; veya
6. Deniz kaza incelemesini yürüten devlet tarafından herhangi bir şekilde önemli
olduğu düşünülen bir ilgisi olan devlet
MSC.255(84) II. BÖLÜM – ZORUNLU STANDARTLAR
DENİZ KAZASI İNCELEMESİ OTORİTE KURULUŞU
• Deniz kazası incelemesi otorite kuruluşunun iletişim detayları IMO’ya bildirilmelidir.
BİLDİRİM
• Devletler kazayı diğer önemli ölçüde ilgili devletlere en kısa süre içinde bildirmelidir.
DEVLETLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz kaza ve olaylarının araştırma ve
incelenmesi Kurulun görev, yetki ve sorumluluğundadır.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaza Bildirimi
Deniz kazasını bildirim yükümlülüğü
Kaza bildirimini kim yapacak?
MADDE 7 - (1) Bir deniz kazası meydana geldiğinde aşağıda belirtilen kişi, kurum veya kuruluşlar en
kısa süre içinde kazaya ilişkin bildirim yapmakla yükümlüdürler.
a) Müteselsilen sorumlu olmak üzere; geminin kaptanı, kaptan bildirim yapamayacak durumda ise yerine
vekâlet eden zabit, geminin donatanı, işleteni veya acentesi,
b) (a) bendindeki bildirim yükümlülüğüne ilave olarak sorumluluk sahası içinde meydana gelen deniz
kazalarında ilgili liman başkanlığı,
Bildirimi nereye yapacak?
(2) Deniz kazasına ilişkin bildirim en elverişli vasıtalar kullanılmak suretiyle AAKKM’ye yapılacaktır.
AAKKM ne yapacak?
AAKKM söz konusu bildirimi elektronik posta ve SMS ile Kurul’a iletecektir.
İlk bildirimden sonra ne yapılacak?
(3) Birinci fıkra gereğince bildirim yükümlülüğü olanlar AAKKM’ye yapılan bildirimi takiben Ek-1’de yer
alan deniz kazası bildirim formunu doldurarak Kurul’a elektronik posta veya faks yoluyla ileteceklerdir.
BİLDİRİMİ YAPAN
Adı-Soyadı:
Kurumu:
İletişim bilgileri
Telefon:
E-posta:
KAZA BİLGİLERİ
Kaza Tarihi
Kaza Yeri
Kaza Saati
Koordinatları
Kaza Tipi
Kaza Nedeni
Kurtarma/Yardım
Operasyonuna katılan
birim
Can Kaybı (Sayı)
Çevre Kirliliği
Kayıp (Sayı)
İlgili-Sorumlu liman
Başkanlığı
Yaralı (Sayı ve durum)
Hasar Durumu
HAVA ve DENİZ DURUMU
Hava Durumu
Görüş durumu-mesafesi
Rüzgâr Yön ve şiddeti
Ortam aydınlığı
Deniz Durumu
Dalga Yönü-Yüksekliği
DONATAN veya İŞLETEN BİLGİLERİ
GEMİ BİLGİLERİ
Geminin Adı
IMO Numarası
GT/NT/DWT
Tam Boy
Bayrağı
Çağrı İşareti
Gemi Cinsi
Personel/Yolcu sayısı
Klas kuruluşu
Çıkış (son) limanı
VDR kayıt tuşuna
basıldı mı?
En
Draft
Geminin İnşa Yılı
Yük Durumu/Cinsi
Pilot Gemide mi?
Gittiği (sonraki) liman
Şirket Adı
Adresi
Telefon
e-posta
Acente adı
Faks
İlgili kişi
Acente telefonu
AÇIKLAMALAR
Kazanın nasıl meydana geldiği (Olay anlatımı)
Kazaya neden olan faktörler (Analiz/Değerlendirme)
Kazanın tekrarının önlenmesi için tavsiyeler, düşünceler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kazaların İncelenmesi
Kaza incelemesine karar verilmesi
MADDE 9 –
Karar verilmesi
(1)Kaza bildiriminin alınmasından veya başka şekilde kazadan haberdar
olunmasından sonra,
Kurul Başkanı tarafından kaza incelemesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda karar
verilir.
Yetki
(2) Her türlü deniz kazası incelemeye tabi tutulabilir.
Zorunluluk ve Takdir Yetkisi
(3) Çok ciddi deniz kazaları için kaza incelemesi yapılması zorunludur; ancak insan
hayatı veya çevreye ciddi
bir tehdit oluşturmaksızın geminin tam ziyaı halinde
ve boyu 24 metreden küçük gemilerde meydana gelen çok ciddi deniz kazalarında
kaza incelemesi
yapılması Kurul Başkanının takdirindedir.
Kazanın incelenmesi
MADDE 10 - (1) Kurul Başkanı tarafından incelenmesine karar verilen deniz kazası için;
(a) Kurul Başkanı tarafından Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar arasından
görevlendirme yapılır. Birden fazla uzman görevlendirilmesi durumunda bunlardan biri grup
başkanı olarak tayin edilir.
Bilirkişi Görevlendirilmesi
(b) Kaza incelemesinin özel bir uzmanlık gerektirmesi durumunda veya Kurul Başkanının gerekli
göreceği diğer hallerde, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar dışında da görevlendirme
yapılabilir.
(2) Kaza incelemesi için görevlendirilen uzmanlar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen
görev ve yetkiler dâhilinde kaza inceleme faaliyetlerini yürütür.
Nerelerde İnceleme Yapılır?
(3) Kaza incelemesi, kazaya konu gemileri, bunların donatan ve işleten şirketlerini ve
acentelerini, liman tesislerini, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini, gemi trafik hizmetlerini,
arama kurtarma hizmetlerini, çevre kirliliğine müdahale ve çevre temizlik hizmetlerini ve
görevlendirilen uzman tarafından kazayla ilgili olduğu değerlendirilen diğer her türlü kişi, kurum,
kuruluş ve bunların faaliyetlerini kapsayabilir.
MSC.255(84) - Powers of an Investigation
Kaza incelemeleri uzmanlarının yetkileri
• Gemiye çıkmak,
• Kaptan, personel ve diğer ilgililerle görüşmeler yapmak,
• Delil teşkil edecek malzeme, belge ve kayıtlara erişmek.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlar
Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların nitelikleri ile görev ve yetkileri
MADDE 6 - (2) Kaza incelemesi için görevlendirilen uzmanlar, 06/05/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve yetkilerin yanı sıra, hudut
kapıları ve gümrüklü sahalar da dâhil olmak üzere;

Kurul Başkanı tarafından verilen yazılı emir veya onay üzerine derhal kaza araştırma ve incelemesine başlar,

Deniz kazasına karışan gemiye çıkabilir ve gemi üzerinde incelemelerde bulunabilir,

Gemi kaptanı, mürettebatı ve diğer ilgililerle görüşebilir,

İlgili liman, şirket, kılavuzluk istasyonu, gemi trafik hizmetleri istasyonu, liman başkanlıkları, denizcilik idaresinin merkez teşkilatı,
arama kurtarma merkezleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile çevre acil müdahale merkezleri ve
çevre kirliliğiyle ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunabilir,

Kazayla ilgisi olan jurnal, defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini alabilir veya istinabe yoluyla aldırabilir ve
gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirir,

Kazayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik kayıt örneklerini alabilir veya istinabe yoluyla aldırabilir,

VDR kayıtlarını alabilir ve çözümlettirebilir,

Kazaya ilişkin telefon, elektronik posta ve diğer elektronik iletişim kayıtlarının detaylarını temin edebilir,

Kazayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri alabilir veya aldırabilir,

Araştırma ve inceleme sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunar.
(3) Kaza incelemesine konu gemi, deniz kaza incelemesi için gerekli görülmedikçe seferinden alıkonulamaz ve orijinal belgelerine ve
teçhizatına el konulamaz.
Kaza İncelemesinde
Görevlendirilen Uzman

T.C
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
2011 Yılı İçerisinde Türk Arama Kurtarma Sahasında Meydana Gelen Deniz Kaza/Olaylarının
AAKKM Tarafından Tutulan Kaza Çeşitlerine Göre istatistiki Verileri
15
27
16
Kazaya sebep olan Faktörleri
8
17
2
10
5
16

Kazanın nasıl meydana geldiğini

Benzer kazaların nasıl
önlenebileceğini
16
Çatışma
Çatma/Temas
Oturma
Yan Yatma
Yangın
Makine Arızası
Alabora
Sıhhı Yardım
Sürüklenme
Diğer
T.C
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
AAKKM Tarafından 2011 Yılı İçerisinde Türk Karasularında
Meydana Gelen Bölgeler itibari ile Deniz Kaza/Olayları
İstanbul
Bölge
Çanakkale
Bölge
2
6
İzmir
Bölge
7
bulmaya çalışır.
Mersin
Bölge
6
26
Antalya
bölge
23
62
Samsun
Bölge
Trabzon
Bölge
İstanbul Çanakka
Bölge le Bölge
Seriler 1
62
23
İzmir
Bölge
Mersin
Bölge
26
6
Antalya Samsun Trabzon
bölge
Bölge
Bölge
7
2011 Yılı Deniz Kaza İstatistikleri
6
2
Olay yerine ulaşan Uzman
(Olay Yeri İncelemesi)

Kendisini taraflara tanıtır

Delilleri toplar

Görüşmeler yapar.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Uzmana yardım yükümlülüğü
MADDE 11 - (1) İlgililer, kaza araştırma ve incelemesi için görevlendirilen
uzmanların görevlerine ilişkin her türlü talebini geciktirmeden yerine getirir ve sorularını
cevaplarlar.
(2) Kaza araştırma ve incelemesinin yürütüldüğü yerdeki liman başkanlığı, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ve kaza inceleme konularıyla ilgili gerçek ve tüzel kişiler, kaza
incelemesi
için
görevlendirilen
uzmanların
görevlerini
gereği
gibi
yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir çalışma ortamı sağlar,
imkânları ölçüsünde gerekli ulaşım ihtiyaçlarını ve bilgisayar, internet ve diğer teknik
imkânları temin eder ve diğer önlemleri alır.
Delil Çeşitleri

Delillerin çok çeşitli şekilleri vardır.
 Fiziksel ve Çevresel

Fotografik (Resim ve video)

İnsan (Görüşme ve mülakatlar)
 Gemi personeli
 Şirket yetkilileri
 Görgü tanıkları
 Kazazedeler ve Kazazede
yakınları

Doküman (Harita, Jurnal)

Elektronik (Voyage Data Recorders)

VTS/GTH kayıtları
Arnavutluk VTS’ten alınan radar görüntüleri
VTS/GTH kayıtları
İstanbul GTH’den alınan radar görüntüleri
VTS/GTH kayıtları
 Gemilerden elde edilen VDR kayıtları ve
 GTH’nden alınan radar ve VHF kayıtları en somut ve güvenilir delilleri teşkil etmektedirler.
Londra VTS

İstanbul GTH
GTH’den talep edilen ses, resim ve video kayıtlarının kalitesi ve hızlı şekilde ulaştırılması Deniz Kaza
İncelemesi açısından büyük önem arzetmektedir.
Delillerin korunması ve teknik incelemesi
MADDE 12 –
Kaptanın sorumluluğu
(1) Gemi kaptanı veya yerine vekâlet eden zabit ve diğer gemi ilgilileri;
a) Gemi haritaları, jurnalleri ve her türlü kayıt belgeleri ile VDR, video kameralar ve diğer her türlü
elektronik kayıt cihazlarında yer alan kaza öncesindeki, kaza sırasındaki ve kaza sonrasındaki veri ve kayıtların
silinmeden ve değiştirilmeden muhafaza edilmesinden,
b) VDR’daki, video kameralardaki ve diğer ilgili elektronik kayıt cihazlarındaki verilerin üzerlerine başka
kayıt yapılmayacak şekilde usulünce kaydedilmesinden,
c) Kazaya ilişkin delil teşkil edebilecek gemi üzerindeki her türlü yapı, teçhizat ve donanımın kaza
incelemesine ilişkin delillerin toplanması ve tespitlerin yapılmasına kadar olan süre zarfında olduğu gibi
korunup muhafaza edilmesinden,
sorumludur.
Delillerin korunması ve teknik incelemesi (devam)
Liman yetkililerinin sorumluluğu
(2) Liman ve kıyı yapısı yetkilileri, liman tesisi ile denizde ve sahilde yer alan her türlü
yapı, teçhizat ve donanım ile sesli, görsel ve
elektronik kayıtların kaza incelemesine
ilişkin delillerin toplanması ve tespitlerin yapılmasına kadar olan süre zarfında olduğu gibi
korunup muhafaza edilmesinden sorumludur.
Uzmanların yetkileri
(3) Kaza incelemesi için görevlendirilen uzmanlar, kaza araştırma ve incelemesi
maksadıyla delillere erişilmesi, elde edilen delillerin teknik incelemeleri tamamlanıncaya
kadar emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesi ve teknik incelemelerinin yapılması maksadıyla
gerekli tedbirleri alabilirler.
Liman Başkanının sorumluluğu (VDR)
(4) Liman başkanlığı tarafından, VDR cihazındaki kayıtların uygun şekilde kaydedilip
muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler alınır.
MSC.255(84)
II. BÖLÜM – ZORUNLU STANDARTLAR
DENİZ KAZASI İNCELEMESİ OTORİTE KURULUŞU
• Deniz kazası incelemesi otorite kuruluşunun iletişim detayları IMO’ya bildirilmelidir.
BİLDİRİM
• Devletler kazayı diğer önemli ölçüde ilgili devletlere en kısa süre içinde bildirmelidir.
DEVLETLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Diğer Devletlerle işbirliği
MADDE 13 –
Kaza bildirimi
(1)Türk deniz yetki alanlarında meydana gelen deniz kazaları Kurul tarafından diğer önemli
ölçüde ilgili Devletlere en uygun vasıtalarla bildirilir.
İşbirliği
(2) Kaza incelemesi, diğer önemli ölçüde ilgili Devlet veya Devletlerle ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği halinde yürütülebilir. Söz konusu işbirliği Kurul koordinasyonunda
gerçekleştirilir.
(3) Kaza incelemesinin başka bir Devletle işbirliği halinde yürütülmesi durumunda, hangi
Devletin inceleme faaliyetlerine liderlik edeceği ve bunun usul ve esasları üzerinde bu Devlet ile bir
mutabakat yapılabilir.
(4) Kaza incelemesine hangi Devletin liderlik edeceği hususunda bir mutabakata varılamaması
halinde, Kurul, kaza incelemesini diğer Devlet veya Devletlerden ayrı olarak yürütebilir.
MSC.255(84)
Bildirim şekil ve içeriği
• Geminin adı ve bayrak devleti;
• IMO numarası;
• Kaza cinsi;
• Kazanın yeri;
• Kazanın tarih ve saati;
• Hayatını kaybeden veya ciddi
şekilde yaralanan insanların sayısı;
• İnsanların ve çevrenin uğradığı
zararlar ile maddi hasar; ve
• Kazaya karışan diğer gemilere ilişkin bilgiler.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Diğer Devletlerle işbirliği (devam)
Diğer Devletlere tanınan imkanlar
(5) Diğer önemli ölçüde ilgili Devlete, Kurulun koordinesinde, tanıklara,
delillere, gemi personeline, diğer ilgili kişilere ve deniz kaza incelemesi taslak
raporuna, ulusal mevzuat izin verdiği ölçüde, erişim imkânı sağlanabilir.
Gizliliğe riayet
(6) Beşinci fıkra gereğince diğer önemli ölçüde ilgili Devlete taslak rapora
erişim imkânı sağlanması, söz konusu Devletin, taslak raporun tamamını veya
bir bölümünü başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmayacağını taahhüt
etmesine bağlıdır.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği
Delil ve kayıtların gizliliği
MADDE 14Belge ve bilgilerin gizliliği
(1) Kaza incelemesi kapsamında elde edilen bütün bilgi ve belgeler ile yazılı ve elektronik
kayıtlar ve kaza inceleme taslak raporları, adli makamlar istisna olmak üzere, kaza incelemesi
maksatları dışında açıklanamaz ve hiçbir kişi ve merci ile paylaşılamaz.
Elektronik verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılması
(2) VDR kayıtları, video kamera kayıtları ve kazaya ilişkin diğer elektronik kayıtlar ve
bunların dökümleri, Kurul tarafından ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Deniz Kaza İncelemesi Raporu
Deniz kaza incelemesi taslak raporu
MADDE 15 - (1) Deniz kazasının incelenmesi sonucunda, söz konusu
kazayı incelemek üzere görevlendirilen uzmanlar tarafından bir deniz kaza
incelemesi taslak raporu hazırlanır. Taslak raporda aşağıdaki bölümlere yer
verilir;
1) Özet: Deniz kazasına ilişkin temel gerçeklerin ifade edildiği bölümdür.
Kazanın ne olduğu, ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiği; ayrıca herhangi
bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı; gemi, yük, üçüncü taraflar
veya çevrede bir hasar meydana gelip gelmediği açıklanır.
2) Kazaya ilişkin bilgiler: Kaza hakkındaki detaylar, gemiye ve seferine ait
bilgiler ile kaza sonrası müdahaleleri ve arama kurtarma çalışmalarına
ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümdür.
3) Kazanın gelişimi: Kaza öncesinde, esnasında ve sonrasındaki olayların
kronolojik bir sıra içinde anlatıldığı ve kaza ile ilgili insan, malzeme,
teçhizat ve çevre gibi unsurlara yer verilen bölümdür.
4) Değerlendirme: Kazaya ilişkin bulguların analiz edildiği ve bunlar hakkında yorumlar
yapılan bölümdür. Kazayla ilgili olaylar ve çevre şartları, hatalı davranışlar ve ihmaller,
tehlikeli maddeler, malzeme hataları, gemi operasyonları, şirket yönetimi ve denizcilik
idaresine ilişkin hususları da içeren kazaya etki eden unsurlara bu bölümde yer verilir.
5) Sonuçlar: Kazanın meydana gelmesinde etkisi olan unsurlar ile kazanın meydana
gelmesini önleyecek veya kazanın olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak
unsurlardaki noksanlık veya yetersizlikler hakkında varılan yargıları ve kazaların
önlenmesi için geliştirilmesi gereken emniyet tedbirlerini açıklayan bölümdür.
6) Tavsiyeler:
Tavsiye konuları:
Değerlendirme ve sonuçlardan yararlanılarak oluşturulan ve mevzuat, tasarım, denetleme,
yönetim, iş emniyeti, eğitim, tamir, bakım-tutum, sahil yardımı ve acil durum müdahalesi
gibi alanlara ilişkin tavsiyeleri içeren bölümdür.
Tavsiyelerin muhatapları:
Tavsiyeler, deniz kazalarının önlenmesi maksadıyla, denizcilik idaresi, gemi donatanları,
işletenleri, liman işleticileri, tanınmış kuruluşlar, gemi trafik hizmetleri, kılavuzluk
teşkilatları, meslek kuruluşları, uluslararası denizcilik kuruluşları gibi, bunları en iyi
uygulayabilecek durumda olan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak yapılır. Bu bölüm,
kaza incelemesi sırasında yapılabilecek geçici emniyet tavsiyelerini veya emniyet
tedbirlerini de içerebilir.
Kaza inceleme taslak raporu üzerinde yapılacak işlemler
MADDE 16 –
Taslak raporun diğer önemli ölçüde ilgili Devletlere gönderilmesi
(1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu, diğer önemli ölçüde ilgili Devletlerin görüşlerinin alınması
amacıyla, en uygun vasıtalarla kendilerine gönderilir. Taslak raporun gönderilmesi, söz konusu Devletlerin
13 üncü maddenin altıncı fıkrası gereğince gerekli gizlilik kurallarına uyacaklarını taahhüt etmelerine
bağlıdır.
Taslak raporun ilgili taraflara gönderilmesi
(2) Deniz kaza incelemesi taslak raporunun tamamı veya belirli bölümleri, görüşlerinin alınması amacıyla
ve ilgili tarafın taslak raporun tamamını veya bir bölümünü başka kişi, kurum ve kuruluşlarla
paylaşmayacağını taahhüt edilmesi şartıyla ilgili taraflara gönderilebilir.
Görüş bildirme süresi
(3) Diğer önemli ölçüde ilgili Devletlere ve diğer ilgili taraflara, taslak rapor üzerinde görüş ve önerilerini
bildirebilmeleri için 30 gün süre verilir veya karşılıklı olarak başka bir süre üzerinde mutabakata
varılabilir.
(4) Diğer önemli ölçüde ilgili Devletlerin ve diğer ilgili tarafların süresi içerisinde bildirdikleri görüşler,
deniz kaza incelemesi raporunun nihai hale getirilmesinde dikkate alınır.
MSC.255(84)
Deniz Kaza İncelemesi Taslak Raporları
• Önemli ölçüde ilgili devletlere, üzerinde yorum yapabilmeleri amacıyla taslak rapor
gönderilir.
• Taslak raporu alan devlet raporun gizliliğini muhafaza edeceğinin taahhüt eder.
• Yorumda bulunmak için 30 gün süre verilir.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği
Kaza inceleme raporu
MADDE 17 –
Raporun Kurulda karara bağlanması
(1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu KAİK Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Kurulda
değerlendirilerek karara bağlanır.
Raporun yayımlanması ve ilgililere gönderilmesi
(2) Birinci fıkra gereği karara bağlanan deniz kazası inceleme raporu, KAİK Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesi uyarınca;
a) Kurulun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylaşılır.
b) Gerekli çeviriler yapılmak suretiyle, diğer önemli ölçüde ilgili Devletlere ve uluslararası kurum ve
kuruluşlara en uygun vasıtalar kullanılarak gönderilir.
MSC.255(84)
Deniz Kaza İncelemesi Raporları
• Çok ciddi kazalar için düzenlenen raporlar IMO’ya sunulmalıdır.
• Diğer kazalar içinse, kazaların önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi için bilgiler
içeriyor ise IMO’ya sunulmalıdır.
• Final rapor kamuoyunun ve denizcilik sektörünün erişimine açık olmalıdır.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme
Taslak Yönetmeliği
Yeniden İnceleme
YEDİNCİ BÖLÜM
Yeniden İnceleme
Deniz kazasının yeniden incelenmesi
MADDE 18 - (1) Kurul, raporun karara bağlanması sonrasında, rapordaki değerlendirme ve
sonuçları değiştirebilecek nitelikte yeni delillerin ortaya çıkması durumunda, kazanın yeniden
incelenmesine karar verebilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen yeni deliller, diğer önemli ölçüde ilgili Devletlere de bildirilir.
MSC.255(84)
İncelemenin Yenilenmesi (RE-OPENING AN INVESTIGATION)
• Kaza incelemesini tamamlamış olan Devlet(ler), değerlendirme ve sonuçları
değiştirebilecek nitelikte yeni delillerin elde edilmesi halinde, kaza için incelemeyi
tekrardan başlatmayı değerlendirmelidirler.
Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Taslak Yönetmeliği
Araştırma Faaliyetleri
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Araştırma Faaliyetleri
Deniz kazalarına ilişkin araştırma faaliyetleri
MADDE 19 - (1) Kurul Başkanının gerekli gördüğü hususlarda, Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzmanlara ve bilirkişilere veya diğer ilgili kişi, kurum, kuruluş ve üniversitelere deniz
kazalarına ilişkin araştırma yaptırılabilir.
(2) Araştırma faaliyeti, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi toplanması amacıyla gerçekleştirilir;
a) Deniz kazalarına neden olan unsurların,
b) Deniz kazaları sonucunda ortaya çıkan ve insan, çevre ve gemi ile gemi üzerindeki ve dışındaki
teçhizat ve yapılarda meydana gelen olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlayabilecek hususların,
c) Deniz kazalarının bildirimiyle ilgili noksanlıkların
tespit edilmesi.
Araştırma konuları:
(3) Araştırma faaliyeti;
a) Deniz kazalarına ilişkin insan, çevre ve malzeme unsurları ile teknik unsurların kazalara olan
etkisinin ortaya
çıkarılmasını,
b) Balıkçılık, yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, turizm, kılavuzluk ve römorkaj, deniz
araştırmaları ve deniz dibi faaliyetleri gibi belirli bir denizcilik faaliyetini,


c) Yangın, karaya oturma, çatışma gibi belirli bir kaza tipini,
ç) Gemi trafik hizmetleri, arama ve kurtarma hizmetleri, çevre acil müdahale hizmetleri gibi
faaliyetleri,

d) Gemiadamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi, gemilerin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
gibi faaliyetleri,


e) Gemilerin inşa, tamir ve bakımlarını,
Araştırma konuları (devam)
f) Kuru yük, tanker, konteyner, ro-ro, yolcu gemisi, balıkçı gemisi, yat, yelkenli
gemi gibi belirli bir gemi tipini,


g) Gemi üzerindeki belirli bir teçhizat veya donanımı,

ğ) Yükleme, tahliye, istifleme gibi liman faaliyetlerini,

h) Gemilerin yanaşma, kalkış, demirleme, halat alma-verme gibi operasyonlarını,
ı) Gemilerin açık denizlerde, kıyılarda, Türk boğazlarında, dar suyollarında ve
içsulardaki seyirlerini,


i) Kurulca uygun görülen diğer hususları,
kapsar.
Araştırma faaliyetleri:
(4) Üçüncü fıkrada sözü edilen araştırma faaliyetleri için görevlendirilen uzmanlar;
a) Gerekli gördükleri gemilere çıkabilir, teçhizatı inceleyebilir ve uygulamalara
ilişkin gözlem yapabilir,

b) Gerekli gördükleri liman tesislerinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarda inceleme
yapabilir.

Dünya’da Deniz Kaza İncelemeleri
FORUMLAR



MAIIF : Marine Accident Investigators’
International Forum
EMAIF
MAIFA
Ulusal Kuruluşlar
MAIB (İngiltere)
 BSU (Almanya)
 TSB (Kanada)
 NTSB (ABD)
 KMST (G.Kore)
 AIBN (Norveç)
 KAİK (Türkiye)

Uluslararası Kuruluşlar
IMO:
Uluslararası Denizcilik Örgütü
EMSA:
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı
Safe, Secure and Efficient Shipping on Clean Oceans
 Temiz Denizlerde;
 Güvenli,
 Emniyetli ve
 Verimli
Deniz Taşımacılığı
İLGİNİZ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
ATİLLA PİRALİOĞLU
UDHB-KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU
[email protected]
[email protected]
Download

Atilla PİRALİOĞLU-KAİK Çalıştay - Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü