HADİS EZBER
ETKİNLİKLERİ
www.risaleokul.com
1.Ders
Hadis Dersleri
Hadisler
Aşağıda ezberlemeniz için 10 adet Hadis-i Şerif verilmiştir. Bu hadislere iyice çalıştıktan
sonra ezberlemenize yardımcı olacak etkinlikleri çözebilirsiniz.
1
İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
2
Hayra vesile olan onu yapan gibidir.
Tirmizi
3
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim
4
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî
5
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.
Buhârî
6
7
8
Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman
etmiş olamaz.
Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de
iman etmiş olamazsınız.
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8
9
10
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.
Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
Bizi aldatan bizden değildir.
Müslim, Îmân, 164
1
1.Ders
Hadis Dersleri
Etkinlikler
Boşluk Doldurma
1.Etkinlik
Aşağıda boş bırakılmış olan hadisleri tamamlayın.
1
..................................,
2
................................,
3
Kolaylaştırınız, ..................................., müjdeleyiniz, nefret ........................................ Buhârî
4
Bizi
güzel ..........................................
bir
................................
....................................
İslâm
Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
iki defa sokulmaz. Buhârî
bizden ................................... .
delikten
aldatan
değildir
Müslim, Îmân, 164
Mümin
ettirmeyiniz
ahlâktır
güçleştirmeyiniz
Sıralama
2.Etkinlik
Aşağıda bazı hadisler karışık olarak verilmiştir. Bu hadisleri, sayı vererek doğru bir
şeklide sıralayın ve altına doğrusunu yazın.
Müslüman
kimsedir
ve dilinden
elinden
emin
insanların olduğu
......................................................................................................................................................................................
İnsanlara
merhamet
merhamet
Allah
etmez
etmeyene
......................................................................................................................................................................................
Hayra
olan
gibidir
vesile
onu
yapan
......................................................................................................................................................................................
2
Hadis Dersleri
3.Etkinlik
1.Ders
Etkinlikler
Hadisleri Tamamla
Aşağıda boş bırakılmış olan hadisleri tamamlayın.
1
Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için ...................................................................
............................................................................................................................ Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
2
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize ......................................................
........................................................................................................................ Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
3
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
......................................................
......................................................................................................... Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu'l-Kıyâme, 56
4.Etkinlik
Hadis Yorumlama
Bu hadisin bizlere verdiği mesaj nedir? Anlatmak istediği mesajları altına yazın.
11
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. Buhârî
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Bu hadisin anlatmak istediklerini yazıp, anlamamız için de 2 örnek verebilir misin?
21
Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Tirmizi
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1 ...........................................................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................................................
3
Hadis Dersleri
5.Etkinlik
1.Ders
Etkinlikler
Sınav
Kendinizi denemek için bazı kelimeleri verilen hadisleri tamamlayın ya da bir
arkadaşınızdan giriş kelimelerini söylemesini isteyin ve devamını söyleyin.
1
İslâm, ................................................................................................ Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
2
Hayra .............................................................................................................................. Tirmizi
3
İnsanlara .......................................................................................................................................... Müslim
4
Kolaylaştırınız, .............................................................................................................................. Buhârî
5
Mümin, ............................................................................................................................................ Buhârî
6
Hiçbiriniz ......................................................................................................................................................
....................................................................................etmiş
7
olamaz. Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
İman .....................................................................................................................................sevmedikçe
de................................................................ Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu'l-Kıyâme, 56
8
Müslüman, ...................................................................................................................................................
...............................................................................................kimsedir. Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8
9
Küçüklerimize ................................................................................................, büyüklerimize
................................................................................................................ Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
10 Bizi .................................................................................................................................
4
Müslim, Îmân, 164
2.Ders
Hadis Dersleri
Hadisler
Aşağıda ezberlemeniz için 10 adet Hadis-i Şerif verilmiştir. Bu hadislere iyice çalıştıktan
sonra ezberlemenize yardımcı olacak etkinlikleri çözebilirsiniz.
1
Cennet annelerin ayakları altındadır.
Nesâî, Cihad, 6
2
İşçiye ücretini, teri kurumadan veriniz.
İbni Mâce
3
4
5
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe
edenlerdir.
Tirmizî
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye veremez.
Tirmizî
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası,
yolcunun duası ve babanın evladına duası.
İbn Mâce
6
Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.
Buhari
7
8
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o
sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim
Ameller niyetlere göredir.
Buhâri
9
10
Hiçbir kimse, el emeği ve helal kazancından daha hayırlı bir
yemek yememiştir.
Buhari
Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir.
Buhari
5
2.Ders
Hadis Dersleri
Etkinlikler
Parçaları Birleştir
1.Etkinlik
Aşağıda dört tane hadisin kelimeleri karışık bir şekilde verilmiştir. Verilenleri
kullanarak dört hadisi altına yazın.
değildir
Ameller
Cennet
veriniz
annelerin
Komşusu
aç yatarken
niyetlere
göredir
tok yatan
bizden
kurumadan
ayakları
teri
İşçiye
altındadır
ücretini
1
......................................................................................................................................................................................
2
......................................................................................................................................................................................
3
......................................................................................................................................................................................
4
......................................................................................................................................................................................
.
2.Etkinlik
Hadis Yorumlama
Bu iki hadisin bizlere verdiği mesaj birbirine benzemektedir. İki hadisten yola çıkarak
iyi niyetin önemi hakkında neler söyleyebilirsin?
11 Ameller niyetlere göredir. Buhâri
21 Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o
sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
Hadis Dersleri
3.Etkinlik
2.Ders
Etkinlikler
Eşleştirme
Aşağıda iki parçaya ayrılmış hadisleri çizgi çizerek birleştirin.
Mazlumun duası, yolcunun duası
ve babanın evladına duası.
Her insan hata eder...........
Hiçbir baba, çocuğuna,..........
güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye veremez.
Üç dua vardır ki, bunlar
şüphesiz kabul edilir:........
Hata işleyenlerin en hayırlıları
tevbe edenlerdir.
Allah sizin ne dış görünüşünüze
ne de mallarınıza ..........
kazancından daha hayırlı bir
yemek yememiştir.
Hiçbir kimse, el emeği ve helal ......
Kur’an’ı öğrenen ve
öğretenlerinizdir.
bakar. Ama o sizin kalplerinize
ve işlerinize bakar.
Sizin en hayırlılarınız, ..........
7
Hadis Dersleri
4.Etkinlik
2.Ders
Etkinlikler
Sınav
Kendinizi denemek için bazı kelimeleri verilen hadisleri tamamlayın ya da bir
arkadaşınızdan giriş kelimelerini söylemesini isteyin ve devamını söyleyin.
1
Cennet, ............................................................................................................................... Nesâî, Cihad, 6
2
İşçiye ......................................................................................................................................... İbni Mâce
3
4
5
6
7
8
9
Her insan ....................................................... Hata...................................................................................
............................................................................................................................ Tirmizî
Hiçbir baba, ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... Buhârî
Üç dua vardır ki, .....................................................................................................................edilir:
..................................................................................................................................................................... Buhârî
Sizin en ........................................................................................................................................ Buhârî
Allah sizin....................................................................................................................................................
Ama o sizin................................................................................................................................... Müslim
Ameller
......................................................................................................................... Buhari
Hiçbir kimse,..............................................................................................................................................
....................................................................................................................yemek yememiştir. Buhârî
10 Komşusu aç...............................................................................................................................
8
Buhârî
Hadis Dersleri
3.Ders
Hadisler
Aşağıda ezberlemeniz için 10 adet Hadis-i Şerif verilmiştir. Bu hadislere iyice çalıştıktan
sonra ezberlemenize yardımcı olacak etkinlikleri çözebilirsiniz.
1
Temizlik imanın yarısıdır.
Müslim
2
Allah temizdir, temizleri sever.
Tirmizi
3
Cuma günü yıkanın, misvak kullanın ve güzel koku sürünün.
Buhari
4
5
Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın
rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur.
Taberani
Abdest bozacağınız zaman, ne önünüzü, ne de arkanızı kıbleye
döndürmeyin.
Buhari
6
7
8
İslam temizdir o halde siz de temizleniniz, zira cennet’e ancak
temiz olanlar girer.
Keşfu’l - Hafa C.1,S.288
Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere
kadar varır.
Müslim
Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına
varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.
Müslim
9
10
Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple
kendisine on (misli) sevap yazar.
Tirmizi
Müslüman pis olmaz
Buhârî
9
3.Ders
Hadis Dersleri
Etkinlikler
Parçaları Birleştir
1.Etkinlik
Karışık verilmiş kelimeleri çözerek hadisleri doğru bir şekilde yazın.
E T K
1
İ M L
E Z
M İ
R
I
S
I
D A Y R
S
İ
P
Z A L M O
...............................................................................................................................................................................
H A L A L
Z E
3
I
...............................................................................................................................................................................
S Ü L Ü N M A M
2
N A N
T M İ
R E
Z E
L
T M İ
İ
R
R E
İ
D
S V E
...............................................................................................................................................................................
2.Etkinlik
Hadis Yorumlama
Hadis-i şerifi okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayın.
11
Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın
rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur.
Taberani
Sizce Peygamber Efendimiz (a.s.m) bu sözü niçin söylemiştir?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Camide namaz kılarken yanınızdakinin sarmısak ya da soğan yemiş olması
sizi nasıl etkiler?
.........................................................................................................................................
Peki yaşamak istemediğmiz bir şeyi başkasına yaşatmak nasıl bir davranış
olur?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10
3.Ders
Hadis Dersleri
3.Etkinlik
Etkinlikler
Sıralama
Aşağıda bazı hadisler karışık olarak verilmiştir. Bu hadisleri, sayı vererek doğru bir
şeklide sıralayın.
ne önünüzü, ne de arkanızı
kıbleye döndürmeyin.
Abdest bozacağınız zaman,
İslam temizdir o halde
zira cennet’e ancak
temiz olanlar girer.
siz de temizleniniz,
beyazlığı, abdest suyunun
ulaştığı yere kadar varır.
Mü’minin nuru ve
kadar bütün vücudundan çıkar.
Kim güzelce abdest alırsa,
o kimsenin günahları
tırnaklarının altına varıncaya
11
Hadis Dersleri
4.Etkinlik
3.Ders
Etkinlikler
Sınav
Kendinizi denemek için bazı kelimeleri verilen hadisleri tamamlayın ya da bir
arkadaşınızdan giriş kelimelerini söylemesini isteyin ve devamını söyleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Temizlik ......................................................................................................................... Müslim
Allah ...................................................................................................................................... Tirmizi
Cuma günü ..............................................................................................................................................
.............................................................. sürünün.
Buhari
Sarmısak yiyen, ................................................................................................... yaklaşmasın,
............................................................................................................................. rahatsız olur. Taberani
Abdest bozacağınız .............................................................................................................................
.................................................................kıbleye .....................................................
Buhari
İslam temizdir ......................................................................................................................., zira
cennet’e ..............................................................................................................Keşfu’l - Hafa C.1,S.288
Mü’minin ..................................................................................., abdest ............................................
............................................................................................... varır. Müslim
Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına
varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.
Müslim
Kim abdestli ................................................................................................................, Allah bu
sebeple ..................................................................................................... yazar. Tirmizi
Müslüman ............................................................................................................ Buhârî
12
4.Ders
Hadis Dersleri
Hadisler
Aşağıda ezberlemeniz için 10 adet Hadis-i Şerif verilmiştir. Bu hadislere iyice çalıştıktan
sonra ezberlemenize yardımcı olacak etkinlikleri çözebilirsiniz.
1
Namaz dinin direğidir.
Buhârî
2
Allah'ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır.
Buhari-Müslim
3
Suyun kiri giderdiği gibi, beş vakit namazda günahları yok eder .
Nesai, Salat 7
4
Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır.
Taberani
5
Kim sabah akşam camiye gider gelirse, her gidip gelişinde Allah
Teâlâ o kimseye cennetteki ikramını hazırlar.
Buhârî, Ezân 37; Müslim
6
Sabah namazı dünya ve içindekilerden hayırlıdır.
Buhârî
7
8
Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi
derece daha faziletlidir.
Buhârî, Ezân 30; Müslim
Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.
Müslim
9
10
Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki
cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir. Müslim, Tirmizî
Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.
Taberani
13
4.Ders
Hadis Dersleri
1.Etkinlik
Etkinlikler
Parçaları Birleştir
Soruları aşağıdaki hadise göre cevaplayın.
Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.
Taberani
Bu hadisten anladıklarınızı aşağıya yazın.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Namazdan çalmak nasıl olabilir?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Sizce insanlar namazlarından neden çalarlar? Çalma sebeplerinden
üç tanesini yazın.
.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.Etkinlik
Boşluk Doldurma
Aşağıda boş bırakılmış olan hadisleri tamamlayın.
1
Namaz .............................................................................................................
2
Sabah ...................................... dünya ve ................................................ hayırlıdır. Buhârî
3
Namaz, ............................................., her ................................................. anahtarıdır.
4
Allah'ın ................................ amel ................................. kılınan .................................
her hayrın
i
en çok sevdiğ
dinin
namazı
14
Taberani
Buhari-Müslim
n
direğidir
namazdır
Buhârî
içindekilerde
iyiliğin
vaktinde
Hadis Dersleri
3.Etkinlik
4.Ders
Etkinlikler
Eşleştirme
Aşağıda iki parçaya ayrılmış hadisleri çizgi çizerek birleştirin.
her gidip gelişinde Allah Teâlâ
o kimseye cennetteki
ikramını hazırlar.
Suyun kiri giderdiği gibi........
Kim sabah akşam camiye
gider gelirse, ..........
beş vakit namazda günahları
yok eder .
Cemaatle kılınan namaz,.......
arasında namazı terketmek vardır.
Gerçekten kişi ile şirk ve küfür...
beş vakit namaz ile iki cuma,
aralarında işlenen küçük
günahlara keffârettir.
Büyük günahlardan kaçınıldığı
müddetçe,........
tek başına kılınan namazdan
yirmi yedi derece daha
faziletlidir.
Allah'ın en çok sevdiği ............
amel vaktinde kılınan namazdır.
15
Hadis Dersleri
4.Etkinlik
4.Ders
Etkinlikler
Sınav
Kendinizi denemek için bazı kelimeleri verilen hadisleri tamamlayın ya da bir
arkadaşınızdan giriş kelimelerini söylemesini isteyin ve devamını söyleyin.
1
Namaz ............................................................................................................ Buhârî
2
Allah'ın ........................................................................................................namazdır.Buhari-Müslim
3
4
5
6
7
8
9
Suyun ............................................................................., beş vakit .........................................................
............................................................................................................................ Nesai, Salat 7
Namaz, her ............................................................................................................................... Taberani
Kim sabah akşam ............................................................................, her gidip............................
.........................................................................................ikramını hazırlar. Buhârî, Ezân 37; Müslim
Sabah namazı.............................................................................................................................. Buhârî
Cemaatle....................................................................................................................................................
.......................................................................................daha faziletlidir. Buhârî, Ezân 30; Müslim
Gerçekten
................................................................................terketmek........................... Müslim
Büyük günahlardan...............................................................................................................................
.............................................................................küçük günahlara keffârettir. Müslim, Tirmizî
10 Hırsızların ...............................................................................................................................
16
Taberani
Hadis Dersleri
5.Ders
Tadil-i Erkan
Aşağıda namazda Tadil-i Erkanın önemi ile ilgili hadis-i Şeriflerden bir kıssa
verilmiştir. Etkinlikleri çözebilmek için kıssayı dikkatlice okuyun.
Ebû Hureyre (r.a.) Asr-ı Saadette cereyan eden bir hadiseyi şöyle anlatır:
Resûlullah (s.a.s.) mescide girmişti. Derken taşradan
bir şahıs geldi ve namaz kıldı. Sonra gelip Resûlullah
(s.a.s.) ile selamlaştı.
Resûlullah (s.a.s.) ona, "Dön ve yeniden namaz kıl; çünkü
sen namaz kılmış olmadın!" dedi. O da dönüp evvelce
kıldığı gibi namaz kıldı.
Resûlullah (s.a.s.) yine ona dedi ki: "Dön ve yeni baştan kıl; çünkü sen namaz
kılmış olmadın!" Allah Resûlü (s.a.s.) üçüncüsünde de namazı tekrar kılmasını
emredince o şahıs: "Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu
kıldığımdan başka daha iyi nasıl kılacağımı bilmiyorum. Bana doğrusunu
öğretir misin ya Resûlallah?" dedi.
Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
Namaza durduğun vakit başlangıç tekbirini al.
Kur'ân'dan iyi bildiğin (sûre ya da ayetleri) oku.
Rükûa varınca beden azaların yerleşinceye kadar bekle.
Rükûdan başını kaldırınca bedenin tamamen doğruluncaya kadar ayakta dur.
Sonra secdeye kapan ve azaların yerleşinceye kadar orada kal. Secdeden başını
kaldırınca azaların yerleşinceye kadar otur.
Ardından tekrar secde yap ve azaların yerleşinceye kadar orada kal.
Sonrasında ayağa kalk ve dimdik dur.
Namazın bütün rekâtlarında aynen böyle yapmaya devam et!
(Buharî, Ezan 95; Müslim, Salât 45)
17
Hadis Dersleri
1.Etkinlik
5.Ders
Etkinlikler
Doğru - Yanlış
Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Tadil-i Erkan ile ilgili doğru olanlara (+); yanlış
olanlara (-) işareti koyun.
Ayaktayken dimdik durulur ve anlaşılır bir şekilde okunması gerekenler
okunur.
Rükûa varıldığında beden azaları (vücut organları) yerleşinceye kadar
beklenir.
Rükûdan tam kalkmadan hemen secdeye gidilir.
Rükûdan kalkınca beden dimdik tam doğruluncaya kadar ayakta durulur.
Secdedeyken vücut organları yerleşinceye kadar beklenilir.
Secdeden kalkınca azalar yerleşinceye kadar oturulur.
2.Etkinlik
Anlat Bakalım
Kendi cümlelerinle tadil-i erkanı anlatabilir misin? Ayrıca namazı kılarken nelere
dikkat etmeliyiz?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
18
Hadis Dersleri
3.Etkinlik
5.Ders
Etkinlikler
Anket Yapalım
Tadil-i Erkan ile ilgili olarak hazırlanmış olan bu anketi, namaz kılan bir
tanıdığınıza uygulayın ve sonuçları birbirinizle paylaşın. (Sorularda çoklu seçim yapılabilir)
1
Tadil-i Erkanın ne olduğunu biliyor musunuz?
Cevabı hayırsa eğer Tadil-i Erkanın ne olduğunu açıklayın.
Evet
2
Hayır
Namazlarınızda Tadil-i Erkana uyuyor musunuz?
Her zaman uyarım
3
Bazen uyarım
Uyamıyorum
Tadil-i Erkana uyamamanızın sebepleri nelerdir?
İşlerimin çokluğu
4
Uymaya çalışırım
Vakit darlığı
Çabuk bitirmek isteği
Sebebi yok
Tadil-i Erkana uyduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Namazı huşu içinde kılıyorum.
Namazın güzelliklerini hissedebiliyorum
Namazdan sonra kalp rahatlığı içinde işlerimi yapıyorum.
Herhangi bir şey hissetmiyorum.
4
Hızlıca namazı kılıp bitirdiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Vicdanen rahatsız oluyor.
Namazımın kabul olup olmadığını düşünüyorum.
Namazın güzelliklerini hissedemiyorum.
Herhangi bir şey hissetmiyorum.
Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
19
Hadis Dersleri
6.Ders
TÖVBE
Aşağıda namazda Tadil-i Erkanın önemi ile ilgili hadis-i Şeriflerden bir kıssa verilmiştir.
Etkinlikleri çözebilmek için kıssayı dikkatlice okuyun.
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Vaktiyle doksan dokuz kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu adam, yeryüzündeki
en büyük âlimin kim olduğunu sordu. Ona bir rahibi gösterdiler.
Bu adam rahibe giderek: -”Doksan dokuz adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul
olur mu?” dedi
Rahip: -”Hayır, kabul olmaz.” deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü
adamların sayısını yüze tamamladı. Sonra yine yeryüzündeki en büyük âlimin
kim olduğunu sordu. Ona bir âlimi tavsiye ettiler. Onun yanına gitti ve yüz kişiyi
öldürdüğünü, tövbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu.
Âlim: -”Elbette kabul edilir. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki! Sen falan
yere git Orada Allah Teâlâ'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte
Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir.” dedi.
Adam, denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yolu
yarıladığında eceli geldi.Rahmet melekleriyle azap
melekleri o adamı kimin alıp götüreceği
konusunda tartışmaya başladılar.
Rahmet melekleri: -”O adam tövbe ederek ve
kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü” dediler.
Azap melekleri ise: -”O adam hayatında hiç bir iyilik yapmadı ki” dediler
Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıkageldi. Melekler onu aralarında
hakem tayin ettiler.
Hakem olan melek: -”Geldiği yerle, gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa
adam o tarafa aittir” dedi.
Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu
gördüler. Bunun üzerine rahmet melekleri onu alıp götürdü.
(Buharî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 46, 47, 48)
20
Hadis Dersleri
1.Etkinlik
6.Ders
Etkinlikler
Başlık Bulalım
Bu anlatılan kıssaya bir başlık atmak gerekse sen hangi başlığı kullanırdın?
......................................................................................................................................................................
2.Etkinlik
Kıssanın Konusu ve Ana Fikri
Anlatılan kıssanın konusu nedir?
......................................................................................................................................................................
Anlatılan kıssanın ana fikri nedir?
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3.Etkinlik
Doğru - Yanlış
Kıssaya göre doğru olanların yanına (+) işareti yanlış olanlara (-) koyun.
Tövbe bir daha işlememek üzere insanın duyduğu pişmanlıktır.
İnsanla tövbe arasına kimse giremez.
Samimî, içten ve kabul edileceğini düşünerek tövbe etmek gerekir.
İstediğimiz gibi günah işleyebiliriz. Nasıl olsa tevbe ederiz.
Tövbenin kabul edilip edilmeyeceğini kimse bilemez ve yorum yapamaz.
Allah’ın merhameti ve affediciliği çok fazladır.
Büyük günah işleyen insanlar affedilmez.
Kimin sonunun ne olacağını Allah’tan başka kimse bilemez.
21
Download

dosyayı indir - orhan ekici