21.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
20 Kasım 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29181
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI
ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/53)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için analiz metotlarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, zeytinyağı ve pirina yağının analiz metotlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Karar ağacı: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özelliklerini tespit etmek için kullanılabilen sistematik
işlemler dizinini,
c) UZK: Uluslararası Zeytin Konseyi’ni (IOC),
ifade eder.
Karar ağaçları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin değerlendirilmesinde Ek­1’de yer alan karar ağaçları
kullanılabilir.
(2) Karar ağacının kullanılmadığı durumlarda analizler 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde yer alan kriterler dikkate alınarak uygun bir
sıralamada gerçekleştirilebilir.
Analiz metotları
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin resmi kontrolü için analiz metotları aşağıdaki eklerde
yer almaktadır.
a) Ek­2: Serbest Yağ Asitliği Tayini
b) Ek­3: Peroksit Değeri Tayini
c) Ek­4: Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Mumsu Maddelerin Tayini
ç) Ek­5: Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Sterol ve Eritrodiol+Uvaol (Triterpenik dialkoller) Bileşiminin
ve Miktarının Tayini
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141120­21.htm
1/2
21.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
d) Ek­6: Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Mumsu Maddelerin, Yağ Asitleri Metil Esterleri ve Yağ
Asitleri Etil Esterlerinin Tayini
e) Ek­7: 2­ Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini
f) Ek­8: Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma Tayini
g) Ek­9A: Yağ Asitlerinin Metil Esterlerinin Gaz Kromatografisi ile Tayini
ğ) Ek­9B: Yağ Asitlerinin Metil Esterlerinin Hazırlanması
h) Ek­10: Uçucu Halojenli Çözücülerin Tayini
ı) Ek­11: Natürel Zeytinyağlarına Ait Duyusal Özelliklerin Tespiti
i) Ek­12: Pirinada Yağ Miktarı Tayini
j) Ek­13: Stigmastadienlerin Tayini
k) Ek­14: Gerçek ve Teorik ECN 42 Trigliserid İçeriği Arasındaki Maksimum Farkın Tayini
l) Ek­15: Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Alifatik Alkol Miktarının Tayini
m) Ek­16: Zeytinyağında Yabancı Yağın Tespiti
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin hazırlanmasında, 11/7/1991 tarihli ve 2568/91 EEC sayılı Zeytinyağı ve Pirina
Yağının Karakteristiklerini ve İlgili Analiz Metotlarını Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate alınmıştır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve
Pirina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2010/36) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve
kuruluşlar 30/6/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyarlar.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bu Tebliğ
hükümlerine uyum sağlayana kadar 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uyarlar.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141120­21.htm
2/2
Download

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği