T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSPANYA’DA
MAĞDUR HAKLARI
VE MAĞDUR DESTEK HİZMETLERİ
(2014- ANKARA)
İ
ĠÇĠNDEKĠLER
GĠRĠġ
3
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
5
1. ĠSPANYA’DA MAĞDUR HĠZMETLERĠ ORGANĠZASYONUNA ĠLĠġKĠN GENEL
BĠLGĠLER
5
2.ĠSPANYA’DA MAĞDUR HAKLARI ALANINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 6
Ġspanya’da Mağdurlarla Ġlgili Olarak Çıkarılması Planlanan Kanun Tasarısı
2.1.
6
2.1.1.
Suç Mağdurunun Tanımı
7
2.1.2.
Ceza Muhakemeleri Usulü Çerçevesinde Ġspanya’da Mağdurun Konumu
7
2.1.2.1.
Mağdurun Sahip Olduğu Haklar
2.1.2.1.1. Anlama Ve Doğru AnlaĢılma Hakkı
8
2.1.2.1.2. Bilgi Edinme Hakkı
8
2.1.2.1.3. Tercüme ve Yorumlama Hakkı
9
2.1.2.1.4. Saygılı ġekilde Davranılma Hakkı
10
2.1.2.1.5. Tanık Olarak Ġfade Verme Hakkı
10
2.1.2.1.6. Yargı Sürecine Aktif Olarak Katılma Hakkı
10
2.1.2.1.7. Yardım ve Destek Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
10
2.1.2.1.8. Korunma Hakkı
10
Koruma Tedbirlerinin Amacı Nedir?
11
Koruma Tedbirleri Ne Zaman Uygulanır?
11
Koruma Tedbirlerini Hangi Makam Alır?
11
Koruma Tedbiri Kararlarında Mağdurun GörüĢü
11
Koruma Tedbirlerinin Güncellenmesi
12
Koruma Tedbiri Türleri Nelerdir?
12
2.1.2.2.
Ev Ġçi ġiddet
13
Cinsiyete Dayalı ġiddete KarĢı Tamamlayıcı Koruma Süreci
2.1.2.3.
Onarıcı Adalet Kapsamında Verilen Hizmetler – UzlaĢma
13
14
15
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
1.
8
MAĞDUR DESTEK OFĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER
15
Mağdur Destek Ofislerinden Yararlanmaya Hakkı Olan KiĢiler
17
Mağdur Destek Ofislerinin Hedef Kitlesi ve Amaçları
17
Mağdur Destek Ofislerinin Fonksiyonları
18
Mağdur Destek Ofislerinin ÇalıĢma Süreçleri
19
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 1
Mağdur Destek Ofislerinin Faaliyetleri
Öncelikli Faaliyetler
20
20
Yaygın Bireysel Yardım
20
Kabul ve DanıĢmanlık
20
Bilgilendirme
21
Müdahale
22
Hukuki Müdahale
22
Psikolojik Müdahale
23
MAĞDURLARA MADDĠ YARDIM
23
Maddi Yardım Kimlere Yapılır?
24
Yardım Miktarı
24
Tablo – 1. Ġspanya’da Mağdurlara Yapılan Yardım Miktarları
26
Maddi Yardımın Ödenmesi
27
Sosyal Yardımlar
28
Ġzleme
28
Koordinasyon Ağı
28
1.5.2. Genel Faaliyetler
29
2.
TERÖR MAĞDURLARI DESTEK OFĠSĠ
30
3.
AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET VE 016 AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET ÇAĞRI MERKEZĠ
32
Ġspanya’da benzer Ģekilde hizmet sunan 091 Çağrı Merkezide bulunmaktadır.
33
4. ATENPRO OFĠSĠ (Cinsel Suç Mağdurları Dikkat ve Koruma Telefon Hizmetleri)
33
EK – 1. ĠSPANYA SUÇ ĠSTATĠSTĠKLERĠ
35
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 2
GİRİŞ
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve
Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğiyle, İspanya’da mağdur hakları
alanında yapılan çalışmalar ve mevzuat konusunda iki ayrı program düzenlenmiştir.
1- Ġspanyol uzmanların katılımıyla 28-29 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara
Hakimevi’nde düzenlenen program;
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve
Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğiyle, İspanyol uzmanların katılımıyla
28-29 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara Hakimevi’ndeİspanya’da mağdur hakları alanında
yapılan çalışmalar ve mevzuat konusunda iki günlük program düzenlenmiştir
Programa İspanya Adalet Bakanlığı uzmanları Avukat AdelaChinchillaRodriguez ve
Müdür Yardımcısı IsabelTarazonaLafarga katılmışlardır. Uzmanlar tarafından, programın
birinci gününde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı çalışanlarına, ikinci gününde ise Mağdur
Hakları Kanunu Taslağı hazırlık çalışmalarını yürüten Bilim Komisyonu üyelerine bilgi
verilmiştir.
Program öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde
düzenlenmiştir.
Birinci gün;
İlk oturumda, Avukat AdelaChinchillaRodriguez tarafından İspanya’da henüz taslak
aşamasında olan ve mağdur hakları konusunda farklı kanunlarda yer alan hükümleri tek bir
temel kanun içerisinde birleştirmeyi amaçlayan kanun çalışması hakkında bilgi verilmiştir.
İkinci oturumda, Müdür Yardımcısı IsabelTarazonaLafarga tarafından mağdur destek
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Mağdur Destek Ofisleri ve bu ofislerde verilen hizmetler
hakkında bilgi verilmiştir
Ġkinci gün;
İlk oturumda, birinci gün anlatılan konular özet şekilde Bilim Komisyonu üyelerine
anlatılmıştır.
İkinci oturumda ise, İspanya’daki mağdur haklarına ilişkin mevzuat ve uygulamaya
yönelik Bilim Komisyonu üyelerinin soruları cevaplandırılmıştır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 3
2- 02-04 Aralık 2014 tarihlerindeĠspanya’ya yapılan çalıĢma ziyareti;
02-04 Aralık 2014 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX)
işbirliğiyle mağdur hizmetlerine ilişkin uygulamayı yerinde görmek amacıyla İspanya’ya
çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
02/12/2014 tarihinde;
Uluslararası Yasal İşbirliği ve Dinlerarası İlişkiler Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Birimi Başkanı Bayan InmaculadoAguado tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra
Adliyedeki Kurum ve Yerel İdare Genel Müdür Yardımcılığı Hizmetler Birimi Başkanı
Bayan Belen Ordonez tarafından Mağdur Destek Bürosuna ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Bay JoseRamonNavvaro Miranda ile görüşülmüş,
Mağdur Destek Büroları Koordinatörü Bayan CarmenAlbaFiguero tarafından Terör
Mağdurları Destek Bürosu hakkında sunum yapılmıştır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı Danışmanı Bay Paz Ramirez tarafından Mağdurların
yasal konumu hakkında bilgi verilmiştir.
03/12/2014 tarihinde;
Madrid Mağdur Destek Bürosu ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığına bağlı “016 Çağrı Merkezi Hizmet
Ofisi” ve ATENPRO (Cinsiyet suçu mağdurları dikkat ve koruma telefon hizmetleri) Merkez
Ofisi ziyaret edilmiştir.
Bay Miguel de Domingo tarafından “Uluslararası ve Latin Amerika Yönetim ve Kamu
Politikası Vakfı (FIIAPP)” hakkında bilgi verilmiştir.
Kamu Yönetimi ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Bay JavierSanchezRipio tarafından
Şiddet suçu mağdurlarına finansal yardımlar hakkında sunum yapılmıştır.
04/12/2014 tarihinde;
Guadalajara Mağdur Destek Bürosu ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi
alınmıştır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 4
BİRİNCİ BÖLÜM
1. ĠSPANYA’DA MAĞDUR HĠZMETLERĠ ORGANĠZASYONUNA ĠLĠġKĠN
GENEL BĠLGĠLER
İdari yönden 17 özerk bölgeye ve 2 özerk şehre ayrılmış olanİspanya’da 1995 yılına
kadar mağdurlara yönelik hizmet veren devlet hastaneleri, çalışma ve sosyal güvenlik
kurumları gibi çeşitli kurumlar bulunmasına rağmen bu kurumlar arasında koordinasyon
sağlanamaması nedeniyle mağdurlara etkin bir şekilde destek verilememiştir. Bu nedenle
yaşanan eksiklikleri gidermek, mağdur hakları kanununu hazırlamak, mağdur hakları alanında
genel politikaları belirlemek ve bu alanda faaliyet gösteren kurumlar arasındaki
koordinasyonu sağlamak üzere 1995 yılında çıkarılan 3595 sayılı Kanun ile resmi olarak
Mağdur Destek Ofisleri kurulmuştur. Ancak bu tarihten önce de Bask Bölgesinde ve Valencia
gibi yerlerde bu tür ofisler bulunmakta olup, farklı farklı birimlere bağlı olarak görev
yapmıştır. 3995 sayılı Kanun, yeni kurulacak ofislerin mevcut olan bu ofisler baz alınarak
kurulmasını öngörmüştür.
İspanya’da Mağdurlara Yardım Ofisi merkezi Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan
Bölgesel Organizasyon ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Adli Tıpta bu
birime bağlı olarak görev yapmakta, ayrıca yeni mahkeme kurulmasına da bu birim tarafından
karar verilmektedir.
İspanya’da sivil toplum örgütlerinin politize olduğu düşüncesiyle suç mağdurlarına
yönelik hizmetlerin kamu tarafından sunulmasının daha uygun olduğu kanaati bulunmaktadır.
Bu nedenle, Avrupa Birliği direktiflerinde mağdur destek hizmetlerinin sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla yürütülmesi öngörülmüş olmasına rağmen, İspanya’da mağdur destek
hizmetleri merkezi Adalet Bakanlığına veya eyalet birimlerine bağlı Mağdur Destek Ofisleri
tarafından sunulmaktadır. Kadına yönelik şiddet olaylarında mağdura Sağlık, Sosyal Hizmetler
ve Eşitlik Bakanlığına veya eyalet birimlerine bağlı destek ofisleri tarafından da hizmet
sunulmaktadır.
Mağdur Destek Ofisleri önceleri tamamıyla merkezi Adalet Bakanlığına bağlıyken
zamanla bir kısmı eyalet birimlerine bağlanmıştır. Halen hizmet sunmakta olan Mağdur
Destek Ofislerinin bir kısmı merkezi Adalet Bakanlığına bağlı iken geriye kalanlar eyalet
birimlerine bağlıdır.
İspanya’da terör mağdurlarının ayrıcalıklı bir durumu vardır. Terör mağdurlarına
hizmet sunan sivil toplum kuruluşları da bulunmakla birlikte Terör Mağdurları Destek Ofisi
terör mağdurlarına hizmet veren tek resmi birimdir.
Mağdurlara yönelik hizmet sunan Mağdur Destek Ofisleri mağdurlarla ilgili çalışan
sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu da sağlamaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 5
İspanya’da suç mağdurlarına adli süreç içerisinde destek verilmesi merkezi Adalet
Bakanlığı veya eyalet birimleri tarafından yerine getirilirken, mağdurlara ekonomik destek
verilmesi görevi merkezi İçişleri Bakanlığına aittir.
İspanya’da cezaevleri içişleri bakanlığına bağlı, denetimli serbestlik hizmetleri de bu
bakanlık tarafından sağlanmaktadır.
2. ĠSPANYA’DA MAĞDUR HAKLARI ALANINDA YAPILAN YASAL
DÜZENLEMELER
İspanya’da Çocuk Koruma Kanunu, Aile İçi Şiddet Kanunu, Terör Mağdurlarına
Yardım Kanunu gibi değişik kanunlarda, mağdurların sahip oldukları haklar ile mağdurlara
verilecek hizmetleri düzenleyen hükümler bulunmakla birlikte mağdur haklarını ve bu alanda
verilebilecek destek hizmetlerini düzenleyen temel bir mağdur hakları kanunu mevcut
değildir.
Bu eksikliği gidermek ve çeşitli kanunlarda yer alan mağdurlara yönelik hükümleri tek
bir temel kanunda toplamak için “Bir Suç Nedeniyle Mağdur OlmuĢ KiĢinin Statüsü Ġle
Ġlgili Kanun” adında yeni bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Bu kanun taslağı 25 Ekim 2013
tarihinde İspanya Hükümeti tarafından kabul edilerek danışma kuruluna gönderilmiştir.
Danışma kurulunda Bakanlar Kurulu’nun taslak yasası olarak kabul edilmesi halinde
parlamentoya gönderilecek ve yasa olarak kabul edilecektir.
İspanya’da temel kanun diğer kanunlardan daha üst bir kanundur ve parlamento
tarafından nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de bir temel
kanunun kabul edilmesi ve değiştirilmesi diğer kanunlara göre daha zor gerçekleşmektedir.
Bahsedilen kanun taslağının da, insanların temel haklarını etkileyen bir kanun statüsünde
olması nedeniyle çoğunluğun oyu ile kabul edilmesi gerekmektedir.
2.1.Ġspanya’da Mağdurlarla Ġlgili Olarak Çıkarılması Planlanan Kanun Tasarısı
İspanya’da hazırlanmış olan Suç Mağdurları Yasa Tasarısı, sadece hukuki bakış
açısına değil aynı zamanda sosyal bir bakış açısına sahip olacak şekilde hazırlanmış bir
tasarıdır. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte mağdurların ihtiyaçlarının mümkün olan en
kapsamlı şekilde karşılanması planlanmaktadır.
Çıkarılması düşünülen kanunun yapısına bakıldığı zaman;
-Genel Hükümler
-Temel Haklar
-Ceza Davalarına Katılım
-Mağdurların Korunması
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 6
-Mağdur Destek Hizmetleri, Masrafların Geri Ödenmesi Hakkı,
Eğitimi, İşbirliği ve Hizmetlerin Koordinasyonu
Uygulayıcıların
bölümlerinden oluştuğu görülmektedir.
2.1.1. Suç Mağdurunun Tanımı
Suç mağdurları için temel yasa taslağının hazırlanması esnasında en fazla zorlanılan
ve üzerinde en fazla tartışılan konu suç mağduru tanımının yapılması ve kapsamının
belirlenmesi konusudur. Yapılan çalışmalar neticesinde suç mağduru, doğrudan mağdur ve
dolaylı mağdur şeklinde sınıflandırılmıştır. Doğrudan mağdur; suç nedeniyle fiziksel,
psikolojik, duygusal ve ekonomik olarak zarar gören, bu anlamda suçtan doğrudan etkilenen
kişi olarak ele alınmaktadır.
Suçun, mağdurun ölümüne ya da kaybolmasına neden olduğu hallerde; mağdurun eşi
ya da duygusal olarak ilişki yaşadığı kişi, çocukları ya da onların çocukları, anne-babası ve
mağdurun sorumluluğu altındaki belli akrabaları ise dolaylı mağdur olarak
değerlendirilmektedir. Adı geçen tüm bu kişiler bu yasa tasarısının kendilerine tanıdığı
haklardan yararlanabilmektedirler.
2.1.2. Ceza Muhakemeleri Usulü Çerçevesinde Ġspanya’da Mağdurun Konumu
İspanya’da herhangi bir suçtan dolayı mağdur olmuş bir kişi, İspanya vatandaşı olup
olmadığına bakılmaksızın mağdur destek hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bunun için
sadece, kişiyi mağdur eden suçun İspanya’da işlenmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında
İspanya vatandaşı, Avrupa Birliği’ne üye başka bir ülkede bir suçun mağduru olması halinde
İspanya’da mağdur destek hizmetlerinden yararlanabilmekte ancak Avrupa Birliği’ne üye
olmayan bir ülkede bir suçun mağduru olması durumunda yardım yapılmamaktadır.
İspanya’da bir terör eylemi sonucu mağdur olan yabancı ülke vatandaşları istemeleri
halinde İspanya vatandaşı olabilme hakkına sahiptirler.
Bunun yanında suç mağdurları için temel yasa taslağı ile mağdurların dava sürecinde
sahip oldukları haklarına ve özel ihtiyaçlarına uygun bir durum yaratılmaktadır. Buna göre
her mağdur; korunma, bilgilendirilme, destek alma, yardım ve bakımdan yararlanma, gerek
yasal işlem yaparak gerekse tanıklık ederek davaya aktif katılma hakkına sahiptir. Mağdura;
yetkili makamlarla kurulan ilk temastan itibaren, yargılama sonuna kadar ve davanın
sonuçlanması sonrasında uygun bir süre boyunca, dava sonucundan bağımsız bir şekilde ve
suçlunun kimliği bilinse de bilinmese de saygıyla, profesyonel bir biçimde, bireyselleştirilmiş
ve ayrımcı olmayan bir tutumla davranılması planlanmaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 7
2.1.2.1.Mağdurun Sahip Olduğu Haklar
2.1.2.1.1. Anlama Ve Doğru AnlaĢılma Hakkı
Her mağdur, kendisi ile alakalı olarak sürdürülen soruşturma ve kovuşturma
aşamalarında olup biten her şeyi öğrenme hakkına sahiptir.
Kanun taslağına göre;
Mağdurlarla yapılan sözlü ve yazılı tüm iletişimler açık, net ve anlaşılır bir dille
yapılmakta, mağdurların kişisel özellikleri, duyusal, zihinsel veya işitsel kapasiteleri, yaşları
ve gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Mağdurun yaşça küçük veya adli olarak
kapasitesinin yeterli olmaması durumunda, mağdura eşlik eden temsilcisiyle iletişime
geçilmektedir.
Yetkili uzmanlarla ya da onlardan önce mağdura içerisinde bulunduğu durumu
anlaşılır kılmak için gerekli destek ve yardımı sağlayan Mağdurlara Yardım Ofisi’yle ilk
irtibatından sonra mağdurun işi kolaylaştırılmaktadır.
Mağdura, yetkili uzmanlarla ilk irtibatından itibaren kendisinin seçmiş olduğu bir kişi
eşlik edebilir.
2.1.2.1.2. Bilgi Edinme Hakkı
Bilgi edinme hakkından bahsederken akla bilgilendirmenin kime, ne zaman ve kim
tarafından yapılacağı soruları gelmektedir. Buna göre;
Bilgilendirme bir suçtan zarar görmüş bütün mağdurlara yapılmaktadır. Tüm
mağdurlar kendi koşullarına, kişisel durumlarına, suçun türüne, mağdura verdiği zarara uygun
bir biçimde ve zamanında bilgilendirilme hakkına sahiptir.
Bilgilendirme yetkili makamlarla ve sivil hizmet sağlayıcılarla ilk temastan hükmün
açıklanacağı güne kadar yapılabilmektedir.
Mağdurla ilgili görev üstlenen tüm sivil hizmet sağlayıcılar ve yetkili makamlar
mağdurları, haklarıyla ilgili bilgilendirmekle mükelleftir. Bu bilgilendirme, suç mağduru
destek büroları, polis, savcılık, hâkimin devreye girdiği dönemden önceki süreçte mahkeme
kalemi (mahkeme kâtibi) tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca poliste, mağdur ofislerinde,
savcılık ve mahkemelerde bilgilendirme formları bulundurulmakta ve bu formlar sürekli
güncellenmektedir. Bu şekilde yargılama sürecinin her evresinde güncel bilgilendirme
yapılabilmekte ve bu sayede de mağdurun tüm haklarından yararlanması garanti altında
alınmaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 8
Bunun yanında mağdurlar soruşturma aşamasında soruşturma dosyasından belge alma
hakkına sahiptirler.
Kovuşturma aşamasında ise mağdurlara;
 Yapılacak duruşmanın tarihi, yeri ve zamanı hakkında,
 Yargılama sonunda verilen karar konusunda,
 Sanığın olası firar etme durumu, ne kadar süre ile cezaevinde kalacağı ve
cezaevinden çıkış tarihi gibi konularda,
 Mağdurun güvenliğinin sağlanması için alınacak olan önlemler konusunda ya
da daha önce alınmış olan önlemlerin yeniden düzenlenmeleri konularında
bilgi verilmektedir.
Tüm bunların ötesinde genel olarak mağdurlara verilen bilgilendirme hizmetleri
şunlardır;
 Alternatif barınma imkânları hakkında bilgilendirme,
 Şikâyetini ne şekilde yapacağı hususunda bilgilendirilme,
 Delillere ihtiyacı olacağı hususunda bilgilendirilme,
 Terör kurbanı ve aile içi şiddet mağduru olan kişilere ücretsiz avukat temini yapıldığı
hususunda bilgilendirilme,
 Koruma talep ediyorsa bunun nasıl yapılacağı hususunda bilgilendirilme,
 Tercüme hizmetlerinden ne şekilde faydalanabileceği hususunda bilgilendirilme,
 Tazminat hakkı ve bunun nasıl talep edileceği hususunda bilgilendirilme.
Yukarıda sayılan bilgiler mağdurun elektronik posta adresini vermesi halinde vermiş
olduğu elektronik posta adresine, ya da elektronik posta adresini bildirmemesi halinde ikamet
adresine gönderilmektedir.
Mağdurun İspanya dışında yaşaması halinde, kendisinden iletişim bilgileri istenmekte
ve mahkeme kararı, bu kararın götürülebileceği temyiz mercii ve bu işlemi yürüten birimin
iletişim bilgileri, süreç ile ilgili hemen her şey (sanığın aldığı ceza, kaçıp kaçmadığı)
mağdurun talebi ile kendisine bildirilmektedir.
2.1.2.1.3. Tercüme ve Yorumlama Hakkı
Mağdurun engelli olması veya resmi dili bilmemesi gibi özellik arz eden bir
durumunun söz konusu olması halinde, yetkili mercilere başvurduğu ilk andan dava
sonuçlanıncaya kadar geçen sürede, hâkim, savcı ve polis tarafından alınan ifadesi esnasında
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 9
yanında bir tercüman bulundurulması ve mağdura süreç ile ilgili temel bilgilerin (duruşmanın
nerede ve ne zaman yapılacağı gibi) bu tercüman aracılığıyla aktarılmasını kapsar.
İspanya’nın özellikle Afrika’dan çok fazla göç alması nedeniyle tercüman bulmakta
zorluklar yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili konsolosluklardan yardım alınmakta ya da
gerekli hallerde tercümana video konferans sistemi ve diğer iletişim araçları aracılığıyla
bağlanılabilmektedir.
2.1.2.1.4. Saygılı ġekilde Davranılma Hakkı
Avrupa Birliği’nin 2012/29 EU sayılı direktifinde de önemle altı çizildiği üzere,
mağdurun başvurusunu yaptığı ilk aşamadan son aşamaya kadar herhangi bir aşağılayıcı tavır
ile karşılaşmaması durumudur. Mağdur ile basit bir dille konuşulmasını, mağdurun yaşının
küçük olması, engelli olması, mağdur olduğu ülkenin dilini bilmemesi gibi durumlar ve
mağdurun kişisel özellikleri dikkate alınarak uygun destek hizmetinin mağdura sağlanmasını
da kapsar.
Ayrıca, İspanya’da meydana gelen büyük çaplı facialarda, olaydan sonraki 30 gün
içerisinde avukatların mağdurlar ve yakınlarıyla temasa geçmesi yasaklanmıştır. Bu sayede
mağdurların psikolojik olarak rahatlamaları, yaslarını tutmaları ve durumu kabullenmeleri için
kendilerine bir toparlanma süresi verilmektedir. Avukatların bu süreye uymamaları halinde
cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak mağdur veya yakını, bu sürenin dolmasını
beklemeden avukatla temasa geçebilmektedir.
2.1.2.1.5. Tanık Olarak Ġfade Verme Hakkı
2.1.2.1.6. Yargı Sürecine Aktif Olarak Katılma Hakkı
2.1.2.1.7. Yardım ve Destek Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
Her mağdur, yönetmeliğe göre belirlenen, Kamu İdareleri tarafından sunulan yardım
ve destek hizmetlerine ücretsiz ve gizli bir şekilde erişim hakkına sahiptir. Bu hak mağdurun
yakınlarını da kapsayabilmektedir.
2.1.2.1.8. Korunma Hakkı
Mağdurlar, yasal süreç boyunca korunma ihtiyaçlarının ve özel yardım ihtiyaçlarının
belirlenebilmesi için bireysel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. İki farklı açıdan
değerlendirme söz konusudur:
Yardım/Destek Hizmetleri Açısından Değerlendirme.
Koruma Açısından Değerlendirme.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 10
Mağdura yönelik ne tür bir koruma tedbiri sağlanacağı hususunda karar vermek için
mağdurun kişisel özelliklerinin, suçun türünün, şeklinin, koşullarının ve mevcut olayın iyi
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yasa, bilhassa kişisel özellikleriyle ilgili olarak ayrımcı bir güdü ile işlenen suçtan
mustarip olan mağdurlara ve suçlu ile bir akrabalık bağı olan veya ona bağlı olarak yaşayan
savunmasız gruba dikkat çekmektedir. Genel olarak bu mağdurları; terör mağdurları, organize
suç mağdurları, insan kaçakçılığı mağdurları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları,
yakın ilişki mağdurları, cinsel şiddet mağdurları, cinsel istismar mağdurları, nefret suçu
mağdurları ve engelli mağdurlar şeklinde sıralamak mümkündür.
Yardım/Destek değerlendirmesinin Mağdur Destek Büroları tarafından üstlenilmesi
öngörülmektedir.
Koruma Tedbirlerinin Amacı Nedir?
Koruma tedbirleri misillemeye, tehdide, ikincil mağduriyete, fiziksel zarara ya da
soruşturma ve tanıklık aşamasında yaşanacak saldırılara karşı mağdurun korunmasını
amaçlamaktadır. Fiziksel koruma tedbirleri; yetkili makamların takdiri dâhilinde, mahkemede
farklı odaların kullanılması, sanık ile mağdurun karşılaştırılmaması gibi önlemleri içerebilir.
Koruma Tedbirleri Ne Zaman Uygulanır?
Koruma tedbirleri tüm soruşturma, kovuşturma ve hükmün verildiği süreç boyunca
uygulanabilir. Mağdurun ifadesi, mağduru ikincil mağduriyetten korumak, ifade ve tıbbi
değerlendirme sayısını azaltmak, ayrıca yasal süreçlere sadece bir temsilci ile değil mağdurun
kendisinin de katılımını sağlamak amacıyla şikâyetin yapılmasının ardından mümkün olan en
kısa sürede alınmaya çalışılmaktadır. Bu tedbirlerin dava boyunca yeni koşullar oluştuğunda
güncellenmesi gerektiği bildirilmektedir.
Koruma Tedbirlerini Hangi Makam Alır?
Koruma tedbirleri için alınan kararlar, soruşma aşamasında soruşturma hâkimi veya
kadına karşı şiddetle ilgilenen hâkim tarafından, savcılık tarafından yapılan değerlendirme ve
verilen geçici kararlardan bağımsız olarak, Çocuk ve Genç Suçluluğu Temel Yasası'nın
prosedürlerine göre ya da ilk soruşturma aşamasına dâhil olan polis memurlarının tespitlerine
dayanılarak verilebilir. Bu kararlar için kovuşturma aşamasında da ilgili mahkeme ve hâkime
başvurulabilir.
Koruma Tedbiri Kararlarında Mağdurun GörüĢü
Koruma tedbirine, mağdurun korunma ihtiyaçları değerlendirilerek karar verilmesi
gerekmektedir. Koruma tedbiri kararları, mağdur tarafından vurgulanan ihtiyaçları ve aynı
zamanda mağdurun ifade ettiği dilekleri içermektedir. Çocuk ve genç mağdurlar ile özel
koruma tedbiri ihtiyacı olan fiziksel engelli mağdurların değerlendirilmesi esnasında, onların
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 11
görüş ve çıkarlarına önem verilmektedir. Böylelikle, mağdurun düşüncesi hiçbir koşul altında
değerlendirme dışı bırakılmamış olmaktadır.
Koruma Tedbirlerinin Güncellenmesi
Mağdurlara yapılan yardım, izleme, koruma ve destek tedbirlerinin tamamı
güncellenebilmektedir. Mağdurun ihtiyaçlarının bireysel değerlendirmesi esnasında,
koşullarla ilgili meydana gelen herhangi bir değişiklik mağdur hakkında o güne kadar yapılan
değerlendirmelerin içerisinde yer alacaktır. Böylelikle başta uygulanmasına karar verilmiş
olan koruma tedbirlerinin değiştirilmesi söz konusu olabilecektir.
Koruma Tedbiri Türleri Nelerdir?
Adli sürecin soruşturma aşamasındaki koruma tedbirleri şunlardır:
 Özel olarak tasarlanmış odalarda ifadenin alınması,
 İfadenin özel eğitimli profesyoneller ile birlikte ve kamera eşliğinde alınması,
 Mağdurun ikincil mağduriyet yaşamasını engellemek için ifadesinin bir defa
alınması,
 Mağdurun isteği durumunda aynı cinsiyetten birinin ifade alma işlemini
gerçekleştirmesi.
Adli sürecin kovuşturma aşamasındaki tedbirler şunlardır:
 Mağdurun sanık ile karşılaşmasının önlenmesi,
 Mağdurun özel hayatıyla ilgili gereksiz soruların sorulmasının engellenmesi,
 Duruşmanın halka kapalı yapılması.
Mağdurun ifadesinin uygun ortamda ve olabildiğince en az sayıda alınması
gerekmektedir. İspanya’da çocuk mağdurların ifadeleri, soruşturma aşamasında savcı
tarafından özel odalarda, kamera eşliğinde sadece bir defa alınmakta, ifade sırasında çocuk
mağdurların yanında görevli bir uzman bulunmakta, bu sayede kovuşturma aşamasında çocuk
mağdurun ifadesi tekrar alınmamakta ve bu şekilde çocuk mağdurun ikincil bir mağduriyet
yaşamasının önüne geçilmektedir.
Bazı durumlarda mağdurun ifadesinin kendisi ile aynı cinsiyetteki bir görevli tarafından
alınması gerekli olabilmektedir. Mağdurun rahat ifade verebilmesi için kendisini yanında
rahat hissedebileceği kişiyi seçme imkânının olması gerekmektedir. Doktor muayenelerinin
olabildiğince az sayıda yapılması, ayrıca yargılama sırasında mağdurun sanıkla göz teması
kurmasını engelleyecek ortamın bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda İspanya’da örneğin,
ev içi şiddet olaylarında sanık ve mağdur başka kapılardan duruşma salonuna giriş-çıkış
yapmakta ve bazen de mağdur video konferans ile duruşmaya katılabilmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 12
İddia makamı, hâkimden veya mağdur çocuklar için oluşturulan mahkemeden yasal
savunma için avukat atamasını talep edebilmektedir. Böylece mağdurlar soruşma ve yasal
süreçler boyunca temsil edilmiş olmaktadırlar. Ebeveynlerle bir çıkar çatışmasının olduğu
durumlarda bu temsilci vasi olarak görev yapabilmektedir.
2.1.2.2.Ev Ġçi ġiddet
İspanya’da tedbirlere ek olarak başka mekanizmalar da mevcuttur. Bunlar ev içi şiddet
durumlarında uygulanan koruma kararları ve geçici koruma tedbirleridir. Bu koruma usulleri
riskli bir durumla karşılaşıldığında mağdurun güvenliğini garanti altına alan tedbirleri
içermektedir.
İspanya’da mağdur, ihtiyacı olan psikolojik destek hizmetini yardım ofislerinden
alabilmektedir. Ancak mağdurun ifade vermek ve suç duyurusunda da bulunmak istemesi
halinde ilgili hâkim devreye girmekte ve gereken hallerde şiddet uygulayan eşin evden
uzaklaştırılmasına yönelik olarak nöbetçi hâkimler tarafından hızlı bir şekilde önlem
alınmaktadır. İlk olarak şiddet uygulayan eş 72 saat süreyle evden uzaklaştırılabilmektedir ve
şiddet mağduru kadın polis tarafından korunmaktadır.
İspanya’da, ev içi şiddet nedeni ile yılda 70 kadın hayatını kaybetmektedir. İspanya
Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı işbirliği ile kadına şiddet delegasyonu
tarafından kadına yönelik şiddet konusunda istatistik tutulmakta ve çocuklara okullarda
kadına karşı şiddet konusunda eğitim verilmektedir.
Mağdura yönelik uygulanan ilk tedbir, mağdurun hayatının korunması ve ikincil
mağduriyetlerinin önlenmesidir.
Cinsiyete Dayalı ġiddete KarĢı Tamamlayıcı Koruma Süreci
Yetki: Soruşturma Hâkimi
Bütçe: Suçun işlendiğine dair kanıt olduğunda ve cana karşı işlenen suçlarda, mağdurun
fiziksel ya da manevi bütünlüğüne, cinsel özgürlüğüne yönelik durumlar veya güvenlik riski
yaratan durumlarda mali yardım yapılmaktadır.
Şikâyet: Mahkemeden önce dava süresince; güvenlik güçlerinin bulunduğu kurumlara,
Mağdur Yardım Merkezlerine, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma Kurumlarına
şikâyetler iletilebilmektedir.
Duruşmada hazır bulunanlar: Mağdur, mağdurun çocukları ve diğer aile üyeleri ile
sanığın karşı karşıya gelmesini engelleyici tedbirler alınmaktadır. Celselerde mağdur ile
sanığın beyanları ayrı ayrı alınmakta ve böylece karşı karşıya gelmeleri nedeniyle ortaya
çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 13
Karar: Bu aşamada tedbirlerin türü ve süresi belirlenmektedir. Tedbirler cezai
olabilmektedir. Bu tip bir durumda tüm tedbirler, ceza usul kanununa göre ve mağdurun
kapsamlı ve acil ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde alınmaktadır. Bu tedbirler şunlardır;
 Sivil tedbirlerin uygulanması (bir eve yerleştirme gibi).
 Koruma rejiminin belirlenmesi.
 Ziyaret ve iletişim şeklinin belirlenmesi.
 Yiyecek temininin düzenlenmesi.
 Çocuğu tehlikeden koruyacak hükümlerin uygulanması (otuz günlük süre ile).
Sürekli Bilgilendirme: Koruma emri, mağduru, tedbirlerle ilgili bilgilendirdiği kadar
sanığın durumu ile ilgili olarak ta bilgilendirmektedir. Mağdur, sanığın hapishane süreci ile
ilgili olarak da her zaman bilgilendirilmektedir.
Kaydolma: Mağdur, Ev İçi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Gören Mağdurlar
İçin Kayıt Merkezine kayıt edilir.
2.1.2.3.Onarıcı Adalet Kapsamında Verilen Hizmetler – UzlaĢma
Her ne kadar suçun faili tarafından bir takım zararlara uğratılmış olsa da kültürel
değerlerin de devreye girmesiyle mağdur saldırgan ile bir şekilde anlaşmaya varabilir.
Uzlaşma mağdurun isteğine bağlı bir süreçtir ve mağdur eğer uzlaşmak isterse bunun ne gibi
sonuçları olabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. Aynı şekilde uzlaşma hususunda sanık
ta bilgilendirilmektedir. İspanya’da uzlaşmanın sınırları kanunla belirlenmiştir. Örneğin,
saldırının tekrarlanma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, mağduriyetin ev içi şiddet suçundan
kaynaklanması halinde uzlaşma yoluna başvurulamamaktadır.
Uzlaşma sürecinde, mağdur, sanık ve uzlaştırmacının konuştuğu her şey gizli kalmakta,
uzlaştırmacılar, hukukçu veya psikologlar arasından seçilmektedir. Uzlaşma İspanya’da henüz
Katalonya ve Bask bölgelerinde pilot olarak uygulanmaktadır.
Uzlaşma sürecinde;
-Verilen hizmetler mağdurun çıkarları için kullanılmakta ve mağdurun güvenliği göz
ününde bulundurulmaktadır.
- Mağdur verilen hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Ancak her an iptal
edilebileceği konusunda mağdur bilgilendirilmektedir.
-Mağdura tarafsız ve tam bilgilendirme sağlanmaktadır.
- Uzlaşma neticesinde suçlu davanın temel gerçeklerini kabul etmiş olur.
-Uzlaşma her iki taraf arasında gönüllü olarak anlaşmaya varılması ile sağlanmaktadır.
- Uzlaşma sürecinde taraflar arasında yapılan görüşmeler gizli tutulur.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 14
İKİNCİ BÖLÜM
1. MAĞDUR DESTEK OFĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER
Birleşmiş Milletler 1985 yılında mağdur destek ofislerine yönelik çalışma başlatmıştır.
Avrupa Birliği’de 2001 yılında bir direktifle bu ofislerin çalışmasına ilişkin kurallar
koymuştur. İspanya’da daha önce bir suç nedeniyle herhangi bir kişiyi mağdur eden sanığın
cezalandırılması sürecinde, mağdurun birbirinden farklı birçok kişi ve kurum ile muhatap
olmak zorunda kalması nedeniyle mağdura yönelik hizmet veren kurumları koordine edecek,
mağdurların haklarını koruyacak, mağdurlara yönelik verilen hizmetleri takip edecek bir
kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 1995 yılında 3595 sayılı Kanun ile Mağdur Destek
Ofisleri kurulmuştur. Bu Kanunda fazla detaya girilmeden sadece ekonomik yardımın nasıl
yapılacağı hususu düzenlenmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda psikososyal destek gibi çeşitli yardım ve destekler eklenmiştir.
1998 yılında aile içi şiddet olaylarının artması nedeniyle bu mağdurlara destek
verilmesi amacıyla İspanya’nın değişik yerlerinde 40 adet mağdur destek ofisi açılmıştır.
Avrupa Birliği’nin 2012/29 sayılı Direktifine kadar İspanya’da sadece ekonomik
hususlara ilişkin düzenleme bulunmaktaydı. Söz konusu Direktifi iç hukuka aktarmak için
hazırlanan kanun henüz çıkarılamadığı için eksik olan hususlar yönergeler ile giderilmeye
çalışılmaktadır.
52 şehir merkezinin her birinde en az bir mağdur destek ofisi bulunmaktadır. İspanya
genelinde halihazırda 100 kadar Mağdur Destek Ofisi bulunmakta olup, bunların 26’sı
merkezi Adalet Bakanlığına bağlı iken geriye kalanlar eyalet birimlerine bağlıdır. Söz konusu
ofislerin tamamı kamusal nitelikte olup sivil toplum örgütü değildir.
Mağdur Destek Ofislerinde başlangıçta sadece hukukçu bir kişi çalışmakta iken
halihazırda bir hukukçu ve bir psikolog görev yapmaktadır. Madrid Eyalet Mağdur Destek
Ofisinde ise 2 psikolog ve 2 sosyal çalışma görevlisi çalışmaktadır. Psikologlar memur
olmayıp Psikologlar Derneği tarafından görevlendirilmektedir. Ancak bunların memur
yapılmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan
kişilere yılda bir kez Adalet Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim verilmektedir.
Hukukçunun görevleri şunlardır:

Mağdurlara adli süreç hakkında bilgilendirme yapmak.

Mağdurlara hukuki konular hakkında bilgilendirme yapmak.
Hukukçu tarafından hukuki bilgilendirme yapıldıktan sonra mağdur psikoloğa
yönlendirilmekte ve sonraki süreçler psikolog tarafından yerine getirilmektedir. Mağdur
hukukçu tarafından psikoloğa yönlendirilirken o ana kadar yapılan işlemlere ilişkin bir
raporda sunmaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 15
Psikoloğun görevleri şunlardır:


bulunmak.

Mahkeme sürecinde mağdura refakat içeriğini hazırlamak.
Mağdura
kriz
durumunda
sakinleştirme
amacıyla
müdahalede
Mağdura duruşma esnasında müdahalede bulunmak.

Mağdura kısa ve uzun vadeli müdahalede bulunmak. Uzun vadeli
müdahale tedavi amaçlı yapılan müdahaledir.

Bilirkişi olarak görev yapmak.

Mağdura mahkemede refakat etmek.
Mağdura psikolog tarafından birkaç günlük soğuma süresi verilmekte ve hukukçu
tarafından yapılan yönlendirmelere uygun olarak ilgili yerlere gidip gitmediği
araştırılmaktadır. Ayrıca mağdurun ailevi durumuna ilişkin olarak ta araştırma yapılmaktadır.
Psikolog tarafından mağdura tedaviye yönelik hizmet sunulmaktadır. Tedavi hizmetinin
yeterli olmaması ve gerekmesi halinde mağdur ilgili kuruma yönlendirilmektedir.
Mahkemeye gitmekten korkan mağdura mahkeme sürecinde refakat edilmektedir. Doğrudan
başvurmamış olsa bile hakimin talebi üzerine de mağdura psikolojik destek sunulmaktadır.
Sosyal çalışmacının görevleri şunlardır:

Maddi yardımlar hakkında mağdura bilgi vermek.

Mağduru uzman birimlere yönlendirmek ve o birimlerle koordinasyon
işlemlerini yapmak.

Mağdurun takibini yapmak.

Mağdura mahkemede refakat etmek.
Mağdurla ilk temasın kollukta gerçekleşmesi nedeniyle Mağdur Destek Ofisindeki
görevlinin karakola giderek mağdura orada destek sunması düşünülmüş ancak yüksek
maliyetli olması nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Bunun yerine günümüzde olduğu
gibi mağdurların karakoldan Mağdur Destek Ofislerine yönlendirilmesine başlanmıştır.
Mağdur Destek Ofisleri tarafından telefonla bilgi verme veya rapor tanzimi yoluyla
suçun mağdur üzerinde halen bir etkisinin kalıp kalmadığının değerlendirilmesi gibi
konularda hakimlerepsiko-sosyal danışmanlık görevi de yerine getirilmektedir.
Son dönemlerde mahkemeler bünyelerinde kendi uzmanlarını çalıştırmaya ve raporları
adli tıptan almaya başlamışlardır. Bu nedenle Mağdur Destek Ofisinin danışmanlık görevi
kapsamındaki işlerinde bir azalma söz konusudur.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 16
Ayrıca aile mahkemelerine de hizmet sunulmaktadır. Suça sürüklenen çocuklara,
çocuk mahkemesi bünyesinde yer alan uzmanlar hizmet sunmaktadır. Ancak mağdur
çocuklara yönelik hizmet yine Mağdur Destek Ofisi tarafından sunulmaktadır. Savcılıkla
işbirliği halinde korunması gereken tanıklara ve bilirkişilere yönelik olarak ta hizmet
sunulmaktadır. Bu hizmet gizli şekilde sunulmaktadır.
Aile içi şiddet olaylarında mahkeme tarafından sanığa beraat kararı verilmiş olsa dahi
mağdur destek ofisi tarafından gerekmesi halinde mağdura destek verilmeye devam
edilmektedir.
Aile içi şiddet olaylarında Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı’na bağlı
birimler tarafından da mağdurlara yönelik hizmet sunulmaktadır. Ancak Mağdur Destek
Ofislerinde psikolojik ve hukuki açıdan hizmet sunulurken Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik
Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından barınma gibi sosyal hizmetler sunulmaktadır. Bu
durumda da ihtiyaç tespiti Mağdur Destek Ofisi tarafından yapılmakta ve mağdur Sağlık,
Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı’na bağlı birimlere yönlendirilmektedir.
Aile içi şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin koordinasyonu Sağlık, Sosyal
Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Koordinasyon Merkezi tarafından
sağlanmaktadır.
İspanya’da Aile İçi Şiddet Kanunu entegre bir şekilde uygulanmaktadır. Buna göre,
kollukta dosya açıldıktan sonra kolluk, adli merciler ve diğer birimler bu dosya üzerinden
işlem yapmaktadırlar.
İspanya’da ceza infaz kurumları İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Bu nedenle denetimli
serbestlik hizmetleri ve sanıkların rehabilitasyonu İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimler
tarafından yerine getirilmektedir.
Mağdur Destek Ofislerinden Yararlanmaya Hakkı Olan KiĢiler
Mağdur Destek Ofisleri’nin verdikleri hizmetleri almaya hakkı olan kişiler doğrudan
ve dolaylı mağdurlardır.
Doğrudan mağdurlar; bir kişinin işlediği suçun, doğrudan neden olduğu fiziksel ve
zihinsel yaralanmaya, duygusal acıya veya ekonomik kayba maruz kalan kişilerdir.
Dolaylı mağdurlar; ciddi bir suç davranışının neden olduğu zarara ve hasara doğrudan
maruz kalan kişinin yakınlarıdır.
Mağdur Destek Ofislerinin Hedef Kitlesi ve Amaçları
Mağdur destek ofislerinin hedef kitlesini, engelli kişiler, yaşlılar, ev içi şiddete maruz
kalan kişiler, cinsiyet temelli şiddete maruz kalan mağdurlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Bu
kapsamda mağdur destek ofislerinin amaçları ise trafik kazası, yağma, cinsel suçlar, Ağır
yaralama, öldürme ve terör suçları gibi ciddi bir suçtan dolayı önemli zarar gören mağdurların
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 17
belirli gereksinimlerini karşılamak için, gerekli durumlarda bilgilendirme, destek, yardım ve
refakat sağlamaktır.
Mağdur Destek Ofislerinin Fonksiyonları
Mağdurlar, her şeyden önce kendilerini koruyan, himaye eden, dinleyen, yasal hakları
ile ilgili bilgilendiren ve bu konuda kendilerine yardımcı olan birilerine ihtiyaç
duymaktadırlar.
Her mağdurun kendine özgü ihtiyaçları bulunmaktadır ve bu nedenle mağdur destek
ofislerinde mağdurların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek görevliler çalışmaktadırlar.
Mağdur Destek Ofislerinin birçok fonksiyonu olmakla birlikte bunlar içinde en fazla
dikkat çekeni mağdurun bilgilendirilmesidir. Mağdur Destek Ofislerinde mağdurlara yapılan
bilgilendirme hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
a. Mağdurlara hakları konusunda yapılan genel bilgilendirme.
b. Mağdurlara yardım sağlamak için mevcut özelleştirilmiş hizmetler ile ilgili
yapılan bilgilendirme.
c. Nasıl şikâyette bulunulacağı veya nasıl dava açılacağı konularında yapılan
bilgilendirme.
ç. Ceza davası sürecine nasıl katılacağı konusunda yapılan bilgilendirme.
d. Şikâyetleri, yasal işlemleri, davaları, anlaşmazlıkları veya kabahat ve suça ilişkin
var olan diğer ayrıntılar hakkında yapılan bilgilendirme.
e. Sunulan yasal önerilerin ve yardımın hangi koşullar altında ve nasıl kullanacağı
konusunda yapılan bilgilendirme.
f. Yasal yardım almak için yapması gereken işlemler hakkında yapılan bilgilendirme
g. Ekonomik yardım
bilgilendirme.
bağlanması
için
gerekli
koşullar
hakkında
yapılan
h. Tıbbi bakımdan faydalanma hakkı konusunda yapılan bilgilendirme.
i. Alternatif barınma olanakları konusunda yapılan bilgilendirme.
j. Ceza davası sürecinden kaynaklanan masrafın geri ödenmesi hakkı konusunda
yapılan bilgilendirme.
k. Mevcut onarıcı adalet hizmetleri hakkında yapılan bilgilendirme.
l. Duruşma tarihi ve karar hakkında yapılan bilgilendirme.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 18
Bilgilendirme dışında Mağdur Destek Ofislerinin diğer fonksiyonları da şunlardır;
m. Mağdurlara duygusal destek sağlama.
n. Mağdurun hakkını araması ve zararının karşılaması amacıyla yasal süreçler ve
ekonomik hakları ile ilgili önerilerde bulunma.
o. Tehdit ve korkutma gibi mağdurun ikincil mağduriyete uğramasına yol açabilecek
veya mağduriyetin tekrarına neden olabilecek durumları önleme konusunda
önerilerde bulunma.
p. Mağdurlara destek sağlayacak hizmetlerin tedariki için yetkili birimler ve
kurumlar arasında koordinasyon sağlama.
r. Mağdurlara destek hizmetlerini sağlamak amacıyla savcılık, mahkemeler ve
hâkimlerle koordinasyon kurma.
s. Mağdura verilebilecek destek hizmetlerini belirlemek amacıyla, mağdura özel
koşulları değerlendirme.
Mağdurun özel durumuna göre belirlenecek bu hizmetler şunlardır;

Psikolojik yardım veya destek.

Duruşmalarda mağdura refakat etme.

Psiko-sosyal kaynaklar ve mevcut bakım olanakları hakkında
bilgilendirme.

Özel koruma ihtiyacı duyan mağdurlara zamanında özel destek
önlemleri alma.

Özelleştirilmiş destek hizmetlerine havale etme.

Mağdurlara, dava sürecinin yanında onarıcı adalet kapsamında uzlaşma
süreci ile ilgili destek sağlama.
Mağdur Destek Ofislerinin ÇalıĢma Süreçleri
Mağdur Destek Ofislerinde çalışmalar mağduru kabul etme ve yönlendirme şeklinde
etaplar halinde yürütülmektedir.
Bir mağdurun Mağdur Destek Ofislerine gelmesinden itibaren geçen süreci şu şekilde
açıklamak mümkündür:
Kabul: Suç nedeniyle, mağdurun bozulan duygusal dengesini tedavi edebilmek için
mağdurun kabul edilmesi.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 19
Bilgilendirme: Yargılama sürecinin ne şekilde işlediği ve mağdurun bu süreçte neler
ile karşılaşacağı konusunda mağdurun bilgilendirilmesi.
Aracılık: Mağdurların Ulusal Mahkeme, Savcılık veya Polis gibi birimlerden
dilekçelerinin geçmesi için aracılık edilmesi.
Yardım: Mağdurlara, psikolojik, sosyal ve tıbbi acil ihtiyaçları konusunda yardım
sağlanması.
Ekonomik Tazmin: Çoğu davada mağdurların en çok gereksinim duydukları
ihtiyaçları budur.
Koruma: Mağdurlar için gizlilik içinde yürütülen polis koruması ihtiyacının
sağlanması.
Mağdur Destek Ofislerinin Faaliyetleri
Mağdur Destek Ofislerinin faaliyetlerini Öncelikli Faaliyetler ve Genel Faaliyetler
olarak sınıflandırmak mümkündür;
Öncelikli Faaliyetler
Mağdur Destek Ofislerinin öncelikli faaliyetleri şunlardır;
- Mağdurlar için yaygın bireysel yardım.
- Yardım için koordinasyon ağı yaratma.
Yaygın Bireysel Yardım
Mağdur Destek Ofisleri tarafından sağlanan yaygın bireysel yardım dört aşamada
gerçekleştirilmektedir. Bunlar;
 1. Aşama: Kabul ve Danışmanlık
 2. Aşama: Bilgilendirme
 3. Aşama: Müdahale
 4. Aşama: İzleme
Kabul ve DanıĢmanlık
Gerekli durumlarda, mağdurların maruz kaldıkları suç nedeniyle bozulan psikolojileri
ile baş edebilmeleri için onları uygun bir şekilde kabul etmek ve onlara yardımcı
olabilmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 20
Henüz bir şikâyet dosyası olmadan mağdur büroya geldiği zaman, mağdura
gösterilecek yakın ilgi, mağdurun şikâyetinin içeriğini anlamak için yararlı olabilmektedir.
Aile içi şiddet ve cinsiyet temelli şiddet olaylarında dosya tutularak şikâyetin incelemesi
sonucunda olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Bazı örneklerde, mağdurun duygusal olarak depresyon hislerinin tesirinde olduğu ve
bu durumun mağdurun maruz kaldığı suçtan dolayı yaşadığı birincil mağduriyetten kaynaklı
olduğu bilinmektedir. Bazen bu hisler mağdurun duruşmada ifade vermesi esnasında ve yasal
süreçte yeniden ortaya çıkmakta ve bu durum ikincil mağduriyete neden olmaktadır.
Özel bakım hizmeti, çoklu mağduriyet olarak adlandırılan durumlarda verilmektedir.
Bu tip mağduriyete uğramış kişiler toplumsal bir sorun ile doğrudan bağlantılı ve yaşamları
boyunca birçok farklı suçtan zarar görmekte olan kişilerdir. Örneğin mağdurların, suç
örgütlerinin bulunduğu yerlerde oturması halinde, sadece mağdura değil, aynı zamanda
mağdurların yaşadıkları çevreye de müdahale edilmektedir. Söz konusu bölgenin ihtiyaçlarına
göre o bölgede bulunan ilgili kurumlar durumdan haberdar edilerek gerekli müdahalelerin
yapılması istenmektedir. Örneğin yaşı küçük bir çocuğun ufak tefek hırsızlıklarla suça
karışmaya başlaması durumunda, çocuğun ilerde daha ciddi suçlara karışma ihtimali
değerlendirilip okul aile birliği gibi kurumlar durumdan haberdar edilerek önlem almaları
sağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda rapor edilmemiş olayların yüksek bir orana sahip olduğu
bilinmektedir.
Daha sonra, suçun mağdur üzerindeki olası fiziksel, psiko-sosyal ve yasal etkileri göz
önüne alınarak genel veya destekleyici danışmanlık sağlanır. Mağdurun duygusal durumuna
bağlı olarak bu aşamanın başlatılması daha az veya daha çok zaman alabilmektedir.
Mağdur Destek Ofisleri tarafından gerekli görülmesi halinde, mağdurun genel durumu
ile ilgili bir rapor hazırlanmakta ve mağdura genel, yasal, psikolojik ve ekonomik danışmanlık
sağlanmaktadır. Bu rapor soruşturmayı yürüten hâkime gönderilebilmektedir.
Bilgilendirme
Çoğu mağdur, genellikle ilk defa adli bir süreç ile karşı karşıya kaldıkları ve poliste,
savcılıkta ya da mahkemede ilk defa bulundukları için korkmakta ve tedirgin
olabilmektedirler. Bu nedenle Mağdur Destek Ofislerine gelen mağdurlar, psikolog ve hukuk
danışmanı tarafından karşılanmakta ve mağdurların maruz kaldığı olayın ayrıntılarına
girmeden, mağdurlara süreç ile ilgili genel bilgilendirme yapılmaktadır. Bu şekilde
mağdurların yaşayabilecekleri stresin azaltılması sağlanmaktadır.
Bu aşamada psikolojik destek sunulmasından daha ziyade psikolojik ve hukuki açıdan
yönlendirme yapılması söz konusudur. Mağdur Destek Ofisleri, mağdurlara
faydalanabilecekleri yasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik yardımlar ve sahip oldukları haklar
konusunda iyi bir bilgilendirme sağlamakta, diğer kurumların sağlayabilecekleri destekleri
anlatmakta, mahkemeler, Savcılık ve soruşturma hâkimliği hakkında yeterli bilgi
vermektedirler.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 21
Mağdur ve ailesi yaşanan olaydan dolayı ne tür semptomlarla karşılaşabileceği
hususunda da bilgilendirilmekte ve psikolojik durumun bir değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bilgi aktarımı mağdur ve ailesinin o andaki psikolojik durumuna göre belirlenmektedir.
Mağdurun mevcut duruma nasıl karşı koyabileceğine ilişkin teknikler hususunda da
bilgilendirme yapılmaktadır.
Mağdurlara verilen bilgilendirme hizmeti şu konuları içermektedir;
 Mağdur Destek Ofisleri hakkında bilgilendirme.
 Yasal faaliyetler için mahkemelerin resmi bir teklif yapmasının zorunlu olduğu
konusunda bilgilendirme.
 Mağdurun davacı olarak suça ilişkin tutanakları sunabileceği konusunda
bilgilendirme.
 Zararın telafisi veya hasarın düzeltilmesi, alınmış malın geri iadesi için hak
talep edildiği durumlarda hukuk davası açılabileceği konusunda bilgilendirme.
 Yararlanılabilecek mali yardımlar hakkında bilgilendirme.
 Duruşma öncesi mağdura, içinde bulunduğu durumla nasıl baş etmesi gerektiği
konusunda yapılan bilgilendirme.
 Bir sonraki duruşmanın tarihi ve yeri konusunda bilgilendirme.
Müdahale
Üçüncü aşama olan müdahale, özellikle mağdurun suçtan kaynaklı problemlerine
odaklanır. İyi bir koordinasyon, mağdurun sürekli olarak bir servisten başka bir servise
gönderilmesini önlemek için zorunludur. Müdahalenin farklı çeşitleri vardır. Bunlar;
Hukuki Müdahale
Hukuki müdahale esnasında Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan psikolog ve
hukuk danışmanının çok önemli rolleri bulunmaktadır. Mağdurun yeterli yasal destek
almadığı Mağdur Destek Ofisi tarafından hissedildiği zaman, mağdurun hukuki anlamda
ihtiyaçları karşılanarak ücretsiz avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.
Mağdurun duruşma için adliyeye gelmesinde herhangi bir nedenle sorun çıkması
durumunda, Mağdur Destek Ofisleri devreye girerek video konferans yolu ile görüşme
yapılmasını isteyebilmektedir.
Mağdurun talep etmesi halinde bir danışman yargılamanın tüm aşamalarında mağdura
eşlik edebilmektedir. Ayrıca mağdurun yaşının küçük olduğu ve cinsel saldırıya maruz kaldığı
hallerde, mağdurun ifadesinin tekrar tekrar alınmasını ve bu nedenle ortaya çıkabilecek ikincil
mağduriyeti önlemek için gerekli özen gösterilmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 22
Psikolojik Müdahale
Psikolojik müdahale; birincil ve ikincil mağduriyetlere, cinsel suçlardan kaynaklanan
problemlere, aile içi ve cinsiyet temelli şiddete karşı mağdurların duygusal olarak
desteklenmesini ve yapılan duruşmalarda da bu desteğin sağlanmasını kapsamaktadır.
Psikolojik destek, Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan psikologlar tarafından
sağlanabildiği gibi diğer kurumlar tarafından da sağlanabilmektedir. Mağdur bürolarında
görev yapan psikologlar mağdurlarla en fazla yirmi kez görüşme yapabilmekte, daha çok
görüşme yapılması gereken durumlarda ise mağdur diğer kurumlara yönlendirilmektedirler.
Örneğin; mağdurun bir trafik kazası sonucu felçli kalması durumunda, tıbbi müdahalenin
yanında hayatında meydana gelen bu önemli değişikliğe uyum sağlayabilmesi için psikolojik
destekte sağlanmaktadır.
Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan psikologlar, yargı süreci boyunca mağdurlara
destek olmak amacıyla onların yanlarında bulunmakta ve bu görevlerini yapabilmeleri için
Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan psikologların ayrı bir görüşme odaları
bulunmaktadır.
Mağdur hakkında alınabilecek tedbirlere ilişkin olarak hâkim tarafından karar
verilmeden önce Mağdur Destek Ofislerinde görev yapan uzmanlar tarafından mağdur
hakkında mahkemeye bir rapor sunulmaktadır.
MAĞDURLARA MADDĠ YARDIM
Ekonomik müdahale, mağdurun maddi durumunun yetersiz olması halinde, ekonomik
destek işlemlerinin yapılmasıdır.
Mağdurlara mali yardımın kabul edilmesi ve ödenmesi Maliye Bakanlığı içindeki bir
genel müdürlük tarafından yürütülmektedir. Bu görev 3595 sayılı Kanun uyarınca yerine
getirilmektedir. Terör mağdurlarına yönelik ayrı bir kanun bulunmaktadır. Terör mağdurlarına
hiçbir şart olmadan ekonomik durumuna bakılmaksızın devlet tarafından doğrudan tazminat
ödenmektedir. Diğer suç mağdurlarına ise belirlenmiş olan kriterleri sağlamaları halinde ve
ekonomik durumları da dikkate alınarak maddi yardım yapılmaktadır.
3595 sayılı Kanun 1983 tarihli Şiddet Suçu Mağdurlarına Tazminat Ödenmesine
İlişkin Avrupa Sözleşmesi uyarınca çıkarılmıştır. Söz konusu anlaşma 2001 yılında İspanya
tarafından kabul edilmiştir. Sınır dışında işlenen suçların mağdurlarına yönelik düzenleme
içeren Avrupa Birliği’nin 2004/80 sayılı Direktifi de aynı hususu öngörmektedir.
Şiddet suçu mağdurlarına yönelik olarak;
 Mali destek: Maliye Bakanlığı,
 Sosyal destek: Adalet Bakanlığı,
Tarafından sunulmaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 23
Mağdurun, yaşadığı mağduriyet nedeniyle maddi yardım alabilmesi için şikâyetçi
olması gerekmektedir.
Maddi yardım yapılmasına ilişkin karar, acil durumlarda, şikâyetin yapılması üzerine,
mağdurun ihtiyacının ve kesin kanıtların bulunması halinde savcı tarafından, diğer
durumlarda ise yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilmektedir.
Mali yardım sadece kasten işlenen suçlar için söz konusudur. Trafik kazası gibi taksirle
işlenen suçlar için mali yardım yapılmamaktadır. Ceza davasında hakim tazminata da karar
verebilmektedir. Bu durumda sanıktan tazminat kazanması halinde mağdur devletten mali
yardım alamamaktadır. Ayrıca geçici yardım almış olması halinde bunu iade etmektedir.
Maddi yardım alabilmek için kişiler yalan beyanda bulunabilmektedirler. Bu durumun
tespit edilmesi halinde ilgili kişilere ceza verilmekte ve daha önce yapılmış olan yardım %50
faiziyle birlikte geri alınmaktadır.
Mali yardımın şartları şunlardır:
 Sigortadan herhangi bir bedel alınmamış olmalı,
 Mağduriyetten dolayı herhangi bir yerden para alınmamış olmalı,
 Ölüm yada fiziki veya ruhsal yönden mağdurun vücuduna yönelik ağır bir zarar söz
konusu olmalı,
Maddi Yardım Kimlere Yapılır?
 Şiddet saldırısı sonucu geçici ya da kalıcı olarak sakat kalan mağdurlara,
 Şiddet saldırısı sonucu bir yakınını kaybeden kişilere,
 Cinsel suç mağdurlarına,
maddi yardım yapılmaktadır.
Yardım Miktarı
Ödenecek miktar katsayılar ile belirlenmektedir. Mali yardımın belirlenmesinde mağdurun ve
ona bağlı olan kişilerin durumu önem taşımaktadır.
İspanya’da IPREM olarak adlandırılan ve yardım, burs ve hibelerin bağışlandığı bir kaynak
olarak kullanılan asgari ücret tarifesi bulunmaktadır.
Aşağıda ekonomik yardım miktarları ile ilgili olarak birkaç örnek verilmiştir:
 Suç nedeniyle kişinin ölmesi durumunda, ölen kişinin yakınlarına;
Azami olarak; 120 ay asgari ücret,
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 24
Asgari olarak; 120 ay asgari ücretin %56’sı
Ödenmektedir.
Ölen kişinin eşi ve çocukları varsa yapılacak yardımın %50’si eşe ödenir. Geriye kalan
%50 ise çocuklar arasında eşit şekilde dağıtılır. Ancak çocuklara yardım yapılabilmesi için
ekonomik açıdan ölene bağımlı olmaları gerekir.
Ölenin eşi ve çocukları yoksa, ölenin anne ve babasının ekonomik açıdan ölene
bağımlı olmaları halinde para anne ve babasına ödenir. Ölenin kardeşlerine herhangi bir
ödeme yapılmaz.
Evlilik dışı birlikte yaşamalarda ödeme yapılabilmesi için 2 yıldan beri bir arada yaşanıyor
olması veya çocuklarının bulunması gerekmektedir.
Bunun yanında ölenin çocuk olması halinde cenaze masrafları için yakınlarına asgari ücretin
en fazla 5 ay kadar ödenmesi şeklinde maddi yardım sağlanabilmektedir.
 Suç nedeniyle mağdurun sakatlanması durumunda çeşitli kategoriler oluşturulmuştur
ve bu kategorilere göre yardım yapılmaktadır. Bu kategoriler şunlardır;
 Geçici Engellilik Hallerinde; Mağdurun geçici olarak çalışamaz duruma
gelmesi halinde; bu olay 6 ayı aşarsa asgari ücretin (IPREM=532,51€) 2 katı
(1.065,02€) ödeme yapılır. Ödeme en fazla 18 aydır. Ancak bazı durumlarda
bu ödeme 30 aya kadar uzatılabilir.
 4. Derece Malüllük (Engellilik oranının %33 ile % 44 arasında olduğu Kısmi
Kalıcı Engellilik) Hallerinde;
Mağdura 40 ay süre ile İspanya’da uygulanan asgari ücret (IPREM=532,51€)
ödenebilmektedir.
 3. Derece Malüllük (Engellilik oranının %45 ile % 64 arasında olduğu Kalıcı
Engellilik) Hallerinde;
Mağdura 60 ay süre ile İspanya’da uygulanan asgari ücret (IPREM=532,51€)
ödenebilmektedir.
 2. Derece Malüllük (Engellilik oranının %65 ile % 74 arasında olduğu Kalıcı
Engellilik) Hallerinde;
Mağdura 90 ay süre ile İspanya’da uygulanan asgari ücret (IPREM=532,51€)
ödenebilmektedir.
 1. Derece Malüllük (Engellilik oranının %75 ve üzerinde olduğu Ağır Kalıcı
Engellilik) Hallerinde;
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 25
Mağdura 130 ay süre ile İspanya’da uygulanan asgari ücret (IPREM=532,51 €)
ödenebilmektedir.
 Cinsel suç mağdurların psikolojik tedavi için;
Cinsel suç mağdurlarının psikolojik tedavileri için azami olarak asgari
(IPREM=532,51€) en fazla 5 ay kadar ödenmesi şeklinde maddi yardım sağlanabilmektedir.
ücretin
 Aile içi şiddet mağdurlarına;
Aile içi şiddet mağdurları, 6 ay süre ile İspanya’da uygulanan asgari ücret üzerinden maaş
alabilmektedirler. Bu süre 12 aya kadar çıkarılabilmektedir.
Yapılacak ödemenin tespitinde iki farklı katsayı uygulanmaktadır. Bu katsayılar ile mağdurun
durumuna uyan ödeme miktarı belirlenmektedir.
Mağdurun çok ihtiyaç sahibi olması halinde aylık ödeme yerine toptan ödeme
yapılabilmektedir. Mağdurun durumunun çok ağır olmaması halinde ödenecek miktar %56’ya
düşmektedir.
Mağdura doğrudan yapılan bu yardımlar dışında ölüm nedeniyle ödenen yardımlarda
vardır. Bu yardımın tespitinde de katsayılar dikkate alınmaktadır.
İspanya’da yapılan mali yardımlara ilişkin yıllık gider 4.000.000 Euro’dur. Ayrılan
bütçe ise 4.250.000 Euro’dur. İhtiyaç olması halinde bütçe miktarı artırılabilmektedir. Yıllık
olarak açılan mali yardım dosyası sayısı 700’dür. Buna her türlü yardım dahildir. Bu
başvuruların bir kısmı reddedilmektedir. Mali yardıma ilişkin birimde 6 kişi çalışmaktadır.
Tablo – 1. İspanya’da Mağdurlara Yapılan Yardım Miktarları
CĠDDĠ SAĞLIK
HASARLARI
VARSAYIMLAR
MĠKTAR
Geçici Engellilik> 6 ay
IPREM x 2
(532,51 € x 2)
=1.065,02 €
Engellilik Hasarları
Başvuruyla, tahsis
olunacak miktar
hesaplanır,tavan miktar
takip edilir, mağdurun
diğer bağımlıklarını ve
ekonomik durumunun her
ikisi değerlendirilerek
katsayı belirlenir.
ENGELLİLİK 33
to 44% (Kısmi
Kalıcı Engellilik)
ENGELLİLİK 45
to 64%
(KalıcıEngellilik)
ENGELLİLİK
65% ÜZERİ
(Kalıcı Engellilik)
ENGELLİLİK
75% ÜZERİ VE
EV YARDIMI
(Ağır Engellilik)
SÜRE
Maximum
18 AY ( 30
AYA
KADAR
ÇIKABİLİR)
IPREM (532,51
€)
40 AY
IPREM (532,51
€)
60 AY
IPREM (532,51
€)
90 AY
IPREM (532,51
€)
130 AY
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 26
ÖLÜM
CĠNSEL
SUÇLAR
Başvuruyla, tahsis
olunacak miktar
hesaplanır, tavan miktar
takip edilirfaydalanan
kimsenin geliri ve diğer
bağımlılıklarının, her ikisi
değerlendirilerek katsayı
belirlenir.
Mağdurun zihinsel
sağlığının hasar görmesi
durumunda, onun
terapötik tedavisinin
masraflarını kapsayacak.
CENAZE
TÖRENĠ
MASRSFLARI
(KÜÇÜK
ÇOCUĞUN
ÖLÜMÜ
HALĠNDE VE
YASAL
OLARAK
ENGELLĠ KĠġĠ)
IPREM (532,51
€)
120 AY
IPREM (532,51
€)
Maximum 5
AY
IPREM (532,51
€)
Maximum 5
AY
Yardım miktarı, hükümle belirlenen karşılığı hiçbir şekilde aşamaz.
IPREM: İspanya’da yardım, burs ve hibelerin bağışlandığı bir kaynak olarak kullanılır.
1995 yılında yapılan 35. Madde ile cinsel suçlar ve şiddet suçları mağdurlarına yardım
ve destek için, İspanya’da işlenen şiddet suçlarının doğrudan ya da dolaylı mağdurlarını
kapsayan, yani ölümle sonuçlanan, ciddi zararlar gören veya fiziksel ve zihinsel sağlığı ciddi
hasarlar alan mağdurlar için, bir kamu yardım sistemi kurulmuştur. Ayrıca şiddet olmaksızın,
suç işlendiğinde, cinsel suçun doğrudan mağdurlarına yardım sağlanmaktadır.
Bu yardım isteği için son tarih, suçun oluş tarihinden itibaren 1 yıldır. Fakat bu süre
adli süreç başladığında yarıda kesilir ve yargılama bittiğinden itibaren yeniden başlar.
Maddi Yardımın Ödenmesi
Mağdurun zararının tamamı, sanığın ekonomik gücü olması durumunda sanıktan tahsil
edilmekte, sanığın ekonomik gücünün zararı karşılamaya yetmediği durumlarda ise, zararın
bir kısmı devlet tarafından ödenmektedir.
Maddi yardımın ödenmesinde Mağdur Destek Ofislerinin görevleri yönlendirme ve
bilgilendirmeden ibarettir. İlgili kişi, yardım alabilmek için acil durumlarda savcının kararı ile
yardım alabilmekte iken diğer durumlarda ise mağdurun tedavisi sonucunda doktorun
hazırlayacağı rapor ile İçişleri Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 27
Maddi yardım ödemesi İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ödemenin
yapılmaması halinde mağdurun, mahkemeye müracaat etme hakkı bulunmaktadır.
Sosyal Yardımlar
Mağdur Destek Ofisleri, destekleyici hizmetler sağlayan kurum ve kuruluşlarla
koordine bir şekilde çalışmaktadır.
Mağdurun ihtiyacının bulunması halinde, Mağdur Destek Ofislerince sosyal hizmet
kurumları harekete geçirilebilmektedir. Örneğin, aile içi şiddet mağduru bir kadının kalacak
yerinin olmaması halinde, Mağdur Destek Ofisi tarafından o bölgedeki ilgili kurumlarla
temasa geçilmekte ve mağdur kadının bir kuruma yerleştirilmesi sağlanmaktadır.
Ġzleme
Mağdur destek ofisleri tarafından sağlanan yaygın bireysel yardımın dördüncü ve son
aşaması izlemedir.
İzleme; mağdurun maruz kaldığı suçtan sonra değişik zaman aralıkları ile psikolojik,
ekonomik ve sosyal yardımlar konusundaki ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi anlamına
gelmektedir. Mağdurlar bu ihtiyaçları açısından mağdur destek ofisleri tarafından;
 1-3 aydan sonra,
 3-6 aydan sonra,
 6-12 aydan sonra,
gibi değişik zaman dilimlerinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar.
Mağdur Destek Ofisinde görev yapan uzmanlar mağdurun durumuna göre izleme
araştırmasının yapılacağı en uygun zamanı belirlemektedirler.
Mağdur Destek Ofisleri, aile içi ve cinsiyet temelli şiddet mağdurları gibi savunmasız
mağdurlarla ilgilendiği zaman izleme araştırmalarının sayısını arttırabilmektedir.
Koordinasyon Ağı
Mağdur destek ofislerinin öncelikli faaliyetlerinden ikincisi yardım hizmeti sağlayan
her topluluk ile koordinasyon ağı oluşturmaktır. Mağdurlara sağlanan yardım hizmetleri
kısmen Mağdur Destek Ofisleri tarafından sağlanabildiği gibi alanında özelleşmiş kuruluşlar
aracılığıyla da sağlanabilmektedir.
Mağdur Destek Ofisleri, ortak önlemler oluşturmak ve mevcut kaynakların en iyi
şekilde kullanılmasını sağlamak için, bu alanda çalışan tüm farklı kuruluşların faaliyetlerini
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 28
koordine etmektedir.
gerçekleştirilmektedir;
Bu
faaliyetler
aşağıda
belirtilen
alanlarda
çalışanlarla
- Yargı ve savcılık servisleri
- Adli uygulayıcılar
- Mahkemelerdeki psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları
- Özerk toplulukların sosyal refah ile yetkili birimleri
- Kadın merkezleri
- Sağlık hizmetleri
- İçişleri Bakanlığı: Kolluk kuvvetleri
- Şehir konseyi sosyal refah birimleri
- Ceza Kurumları
- Üniversiteler
- Milli Eğitim Bakanlığı ve özerk toplulukların yetkili birimleri
- Aile Dernekleri
- Avukat Dernekleri
- Psikologlar Derneği
- Kar amacı gütmeyen dernekler
- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
- Vatandaş Dernekleri
- Diğer alanlarda hizmet veren kuruluşlarla koordinasyon.
1.5.2. Genel Faaliyetler
Mağdur Destek Ofisleri tarafından yapılan genel faaliyetler, eğitime ve kamu
farkındalığını arttırmaya odaklanmaktadır. Bu faaliyetler özel olarak mağdurlara hitap
etmemesine rağmen uzun vadede mağdurların toplumdan ve kurumlardan aldığı destek
üzerinde etkiye sahiptir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 29
Mağdur Destek Ofisleri tarafından gerçekleştirilen temel genel faaliyetler şunlardır:
1) Mağdurların hakları konusunda öncelikle mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve diğer
kurumların farkındalığını arttırmak.
2) İlgili bütün kurumlarla koordinasyonu organize etmek.
3) Yargı ve sosyal hizmetler arasında arabuluculuk rolü oynamak.
2. TERÖR MAĞDURLARI DESTEK OFĠSĠ
Terör Mağdurları Destek Ofisi 2006 yılında 3595 sayılı Kanuna dayanılarak
kurulmuştur. Terör mağdurlarına yönelik olarak hizmet sunan sivil toplum kuruluşları da
bulunmakla birlikte Terör Mağdurları Destek Ofisi terör mağdurlarına hizmet veren tek resmi
birimdir.
İspanya’da bulunan tek Devlet Güvenlik Mahkemesi başkent Madrid’tedir. Terör
Mağdurları Destek Ofisi Devlet Güvenlik Mahkemesi içerisinde yer almaktadır.
Avrupa Birliği’nin 2012/29 sayılı Direktifinde genel olarak kırılgan mağdurlardan
bahsedilmekte, terör mağdurları ayrıcalıklı şekilde zikredilmemektedir. Ancak İspanya’da
2011 yılında çıkarılan 29 sayılı Kanun ile terör mağdurlarına özel bazı hizmetlerin sunulması
kabul edilmiştir. Böylelikle terör mağdurları diğer mağdurlardan ayrıcalıklı bir konuma
getirilmiştir.
29 sayılı Kanun sunulan hizmetleri bir araya toplamıştır. Önceden terör mağdurlarına
sadece mali yardım öngörülürken bu Kanunda psiko-sosyal destek hizmeti sunulması da
düzenlenmiştir.
Ofisin temel amacı terör mağdurlarının kurum kurum dolaşarak bilgi toplaması yerine
bu bilgileri tek elde toplayarak mağdura daha kolay yoldan sunmak, ayrıca terör mağdurunun
süreç bittikten sonra yeniden mağdur olmasını önlemeye çalışmaktır.
Bu ofisin görevlerinin başında mağdurları bilgilendirmek, yardım yapmak, onlara
şevkat göstermek ve sabırlı davranmalarını sağlamak gelmektedir. Ofis terör mağdurları ile
devlet arasında bağlantı kurmaktadır. Mağdura sunulacak hizmet ihtiyacına göre
değerlendirme yapılarak belirlenmektedir.
Terör Mağdurları Destek Ofisleri ceza mahkemesi, infaz mahkemesi ve tetkik
mahkemesi ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Terör mağduru bu Ofisten hizmet alamaması
halinde idari mahkemeye başvurabilmektedir. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde mağdurlarla
ilgilenme görevi olan bir savcı bulunmaktadır. Kanuna göre savcının mağduru koruma
yükümlülüğü bulunmaktadır.
Terör mağdurlarına;
Adalet Bakanlığı Terör Mağdurları Destek Ofisi tarafından; Bilgilendirme ve psikososyal destek hizmeti sunulmakta,
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 30
İçişleri Bakanlığı Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından; mahkeme kararına istinaden
ekonomik yardım yapılmakta, tedavi amacıyla psiko-sosyal desteğin özel kuruluşlardan
alınmasının gerekmesi halinde bu tedavinin bedeli ödenmektedir.
Aynı hizmetler sadece kendi bölgelerinde bazı eyaletler tarafından da verilmektedir.
Mağdurlara yönelik hizmet sunan sivil toplum örgütleri hem İçişleri Bakanlığı hem de
Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapabilmekte ve bazı durumlarda İçişleri Bakanlığı Yardımlar
Genel Müdürlüğü tarafından sübvanse edilebilmektedir.
Sunulan hizmetlerden yaralama suçunun mağduru, şayet mağdur ölmüşse aile fertleri,
tehdit altındaki kişi yararlanmaktadır.
Terör Mağdurları Destek Ofisinin Yaptığı Hizmetler:
 Bilgilendirme: Terör mağduruna sürece ve hangi tür hizmetleri nerelerden
alabileceğine dair bilgi verilmesidir. Şayet mağdur müdahil olmuşsa hukuki bilgi
avukat tarafından verilmektedir.
 Danışmanlık: Süreçle ilgili olarak mağdurun kafasına takılan şeyleri açıklığa
kavuşturmak.
 Mahkeme safhasında ve adli süreç içerisindeki diğer işlemler esnasında mağdura
refakat etmek.
 Mağdurların güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması. Bir durumdan
şüphelenilmesi halinde kolluk veya savcının aranarak tedbir alınmasının sağlanması.
 Sanığın mahkumiyetinden cezanın infazı tamamlanıncaya kadar sanık hakkındaki
şartlı tahliye vb. gelişmelerden mağduru haberdar etmek.
Ofiste görev yapan psikolog diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmaktadır. Görevleri
şunlardır:
 Karşılıklı veya video konferans aracılığıyla mağdura terapi uygulamak.
 Mağduru duruşmaya hazırlamak.
 Mahkeme kararlarının mağdura alıştırılarak bildirilmesini sağlamak.
 Mağdurun psikolojik yönden takibini yapmak.
Terör mağdurlarına, diğer mağdurlara göre daha ayrıcalıklı bir hizmet sunulmaktadır.
Diğer hizmetlerin yanı sıra sadece terör mağdurlarına yönelik olarak internet aracılığıyla
psiko-sosyal destek hizmeti verilmektedir. İnternet aracılığıyla psiko-sosyal destek hizmetinin
tüm suç mağdurlarına yönelik olarak sunulması planlanmaktadır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 31
Terör mağdurları internetten web sayfası aracılığıyla da Terör Mağdurları Destek
Ofisinden yardım talep edebilmektedirler. Bu şekilde internet aracılığıyla yapılan başvuru
görevli personel tarafından resmiyete dökülmektedir.
Web sayfası iki kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım herkesin ulaşabileceği genel kısımdır. Terör mağduru bu kısımdan form
doldurarak Ofise göndermektedir.
İkinci kısım ise sadece ilgili terör mağdurunun ulaşabileceği kısımdır. Terör
mağdurunun ilk kısımda yer alan formu doldurarak Ofise başvuruda bulunması üzerine
yapılan araştırma sonucunda başvuran kişinin mağdur olduğunun anlaşılmasından sonra
kendisine şifre verilmekte ve terör mağduru bu şifre ile ikinci kısmı kullanabilmektedir.
Web sayfasından bu ana kadar 250 terör mağduru faydalanmıştır. 2013 yılı içerisinde
Terör Mağdurları Destek Ofisine doğrudan başvuran terör mağduru sayısı ise 500’dür.
Terör mağdurlarının kanuni olarak hatırlanma hakları bulunduğu için terör
mağdurlarına ilişkin bilgiler bir veri tabanında toplanmaktadır.
3. AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET VE 016 AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET ÇAĞRI MERKEZĠ
İspanya’da aile içi şiddeti düzenleyen özel bir kanun var. Aile içi şiddetle mücadelede
İstanbul Sözleşmesine uygun yapılanmaya gidilmektedir. Aile içi şiddette, ikili yapılanma
sözkonusudur. Sağlık Bakanlığına bağlı aile birimi sosyal yönden destek sağlarken, adli
süreçte mağdur destek büroları yardım sağlamaktadır. Beraat kararı olsa bile OAV lar kadına
destek sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca polisin de tekrar mağduriyeti önlemek için takip
sistemi vardır.
016 Çağrı Merkezi Hizmeti özel bir GSM Operatörü tarafından sunulmakta Sağlık,
Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.Bu çağrı merkezinde
sadece aile içi şiddet mağdurlarına yönelik olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır.
Bilgilendirme iki şekilde yapılmaktadır.
1- Genel Bilgilendirme
2- Hukuki Bilgilendirme
Hukuki bilgilendirme avukatlar tarafından yapılmaktadır.
Aile içi şiddet kavramının kapsamı 2004/1 sayılı Kanunda ifade edilmiştir.
Çağrı merkezi sürekli şekilde ve ücretsiz olarak hizmet sunmaktadır. Yapılan görüşme
gizlilik içermektedir. Bu nedenle görüşme hakkında kimseye bilgi verilmemektedir.
Hizmetin sunulabilmesi için mağdurun bizzat araması şart değildir. Aile içi şiddet
olayına tanık olan herhangi bir kimse de arayabilir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 32
Çağrı merkezi Madrid’te bulunmakla birlikte bütün İspanya’ya hizmet sunulmaktadır.
Bu çağrı merkezinden 112 acil servise de yönlendirme yapılabilmektedir. (İspanya’da 112
Acil Çağrı Servisi polis, sağlık vb. acil hizmetleri bir araya toplayan bir sistemdir.)
016 Çağrı Merkezinde sadece İspanyolca değil başka dillerde de hizmet
sunulmaktadır. Türkçe konusunda tercümanlık hizmeti veren Dualia isimli bir şirkete
yönlendirme yapılmaktadır.
Bu çağrı merkezinde video veya bilgisayar yöntemiyle işitme engellilere yönelik
olarak ta hizmet sunulmaktadır.
016 Çağrı Merkezinde görevliler servis sorumlusuna bağlı olarak üç farklı alanda
çalışmaktadırlar.
 Genel Bilgi Koordinatörlüğü: Bu alanda 13 kişi 24 saat esasına göre çalışmaktadırlar.
Mağdur bulunduğu eyaletin hizmet sunan ilgili birimine yönlendirilebilmektedir. Bu
hizmet 1 Ağustos 2007’den beri sunulmakta olup, bu ana kadar hizmet sunulan kişi
sayısı 500.000’dir.
 Hukuk Danışmanlığı: Bu alanda 5 avukat çalışmakta ve gece vardiyası
bulunmamaktadır. Bu çağrı merkezinden aile içi şiddet olaylarında telefonla anında
hukuki danışmanlık hizmeti sunulabilmektedir. Bu hizmetin sunulabilmesi için
doğrudan mağdurun araması şart değildir. Darp edilmiş bir mağdura müdahale eden
sağlık ekipleri tarafından da bu çağrı merkezi aranabilmektedir. Hukuki bilgilendirme
özel hukuk, ceza hukuku, haklar ve verilen hizmetlere ilişkin olabilmektedir. Hukuki
bilgilendirme hizmeti yabancılara ve sığınmacılara da sunulmaktadır.
 Eğitim ve Kalite Koordinatörlüğü
İspanya’da benzer şekilde hizmet sunan 091 Çağrı Merkezide bulunmaktadır.
4. ATENPRO OFĠSĠ (Cinsel Suç Mağdurları Dikkat ve Koruma Telefon
Hizmetleri)
Bu çağrı merkezi belediye tarafından yönetilen bir hastane bünyesinde Kızılhaç
tarafından işletilmektedir. Çağrı merkezinde aile içi şiddet vakalarının ileri aşamasında
kadınlara yönelik olarak hizmet sunulmaktadır. İspanya’da bulunan her ilde bu şekilde hizmet
sunan bir merkez bulunmaktadır.
Bu merkeze başvurabilecek kişiler belediyeler bünyesinde görev yapmakta olan sosyal
çalışmacılar tarafından belirlenmektedir. Sosyal çalışma görevlisi tarafından mağdur kadına
bir form doldurtulmaktadır. Bu formda kişiye ilişkin bütün bilgiler yer almaktadır. Daha
sonrasında bu form Kızılhaç Çağrı Merkezine gönderilmekte ve burada sisteme işlenmektedir.
İlgili kişinin hizmet sunulacak bir kişi olduğuna karar verilmesi halinde sosyal çalışma
görevlisi tarafından mağdur aranmakta ve cep telefonunu almak üzere çağrı merkezine davet
edilmektedir.
Çağrı merkezi, özel bir program yüklenmiş cep telefonunun mağdur kadına verilmesi
ve kadının gerek duyduğu anda tek tuşla çağrı merkezine ulaşabilmesi esasına göre
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 33
çalışmaktadır. Bu yolla merkeze çağrı geldikten sonra çağırıyı cevaplayan kişinin
çözebileceği bir vaka ise bu kişi tarafından cevap verilmekte aksi durumda ise çağrı
süpervisora yönlendirilmektedir.
Bu ana kadar 10.500 kişiye hizmet sunulmuştur. Halihazırda Kızılhaç Vodafone ile
anlaşarak mağdurlara verilen cep telefonlarına söz konusu programın yüklenmesini
sağlamaktadır.
Mağdur kadın tek tuşla çağrı merkezine ulaştıktan sonra GPS aracılığıyla bulunduğu
yer tespit edilmekte ve durumuna uygun hizmet sunulmaktadır.
Çağrı merkezinde 6’sı supervisor olmak üzere toplam 24 kişi görev yapmaktadır.
Hizmet sunmaya başlamadan önce çalışan kişilere eğitim verilmektedir. Telefonun mağdura
verilebilmesi için olaya ilişkin şikayette bulunması zorunludur. Ancak bazı özel durumlarda
mağdurun sonradan şikayette bulunması şartıyla da telefon mağdura verilebilmektedir.
Psiko-sosyal destek 24 saat sunulmaktadır. Acil durumla karşılaşılması halinde polise
ve sağlık ekiplerine haber verilmektedir.
Aramanın sadece mağdur kadın tarafından yapılması beklenmemekte, bazı durumlarda
çağrı merkezi tarafından mağdur aranarak durumu takip edilmektedir.
Bu hizmetten faydalanabilmek için;
 Mağdur şiddeti uygulayanla yaşamamalı,
 Bu hizmete ilişkin verilen eğitimlere katılmalı,
 Bazı durumlarda istisnaları bulunmakla birlikte şikayette bulunmalı,
2013 yılı itibariyle bu hizmetten 10.000 kişi yararlanmıştır. Yararlananların %75’i
İspanyol iken geriye kalanı yabancıdır.
Engellilerinde bu hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Engelli
mağdur mesajla kendisine gelen sorulara cevap vermek suretiyle bu hizmetten
yararlanabilmektedir. Benzer şekilde görme engelli mağdurlara da hizmet sunulmaktadır.
Hizmetin sona ermesi;
 Mağdur kendi isteğiyle ayrılması,
 Mağdurun şartlara uymaması,
 Mağdur ile temasın kopması ve arandığı halde mağdura ulaşılamaması,
Hallerinde hizmet sona ermektedir.
Şiddet uygulayan kişinin mahkemede beraat etmesi halinde dahi hizmet sunumu
devam etmektedir.
Takip amacıyla mahkeme kararıyla mağdur kadına bilezikte takılabilmektedir.
Elektronik kelepçe niteliğindeki bu hizmet polis tarafından takip edilmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 34
EK – 1. İSPANYA SUÇ İSTATİSTİKLERİ
ĠSPANYA
%
AYDINLATILMIġ
OLGULAR
2011
2012
%
TUTUKLAMA VE
SUÇLAMA
2011
2012
%
BĠLĠNEN OLGULAR
2011
KiĢilere
KarĢı
Adam
Öldürme /
Cinayet
Adam Öldürme /
İşlenmiş Cinayet
Yaralamalar
Aile içi Kötü
Muamele
Diğer Suçlar
Özgürlüğe
KarĢı
Aile içi Kötü
Muamele
Diğer Suçlar
Cinsel Suçlar
Organ
Sokmak
Suretiyle
Cinsel Saldırı
SUÇLAR
Engelli ve Küçük
Çocuklara
Yönelik
Ahlaksızlık
Çocuk
Pornosu
Othercrimes
Aile ĠliĢkileri
Mala KarĢı
Hırsızlık
Soygunlar
araçta
evde
kurumda
Şiddetli
Soygunlar
caddede
evde
kurumda
Araç
Hırsızlıkları
Dolandırıcılık
Banka
Dolandırıcılık
Zarar Verme
Entellektüel ve
EndüstiriyelMal
2012
81.971
78.365
-4,4
77.352
74.400
-3,8
69.725
66.402
-4,8
1.210
1.125
-7,0
1.107
1.031
-6,9
1.390
1.325
-4,7
385
364
-5,5
271
252
-7,0
451
408
-9,5
17.904
17.005
-5,0
14.642
13.967
-4,6
14.902
13.968
-6,3
62.260
59.703
-4,1
61.043
58.903
-3,5
51.888
49.830
-4,0
597
532
10,9
560
499
10,9
1.545
1.279
17,2
45.131
44.476
-1,5
36.522
35.858
-1,8
28.751
27.943
-2,8
17.694
17.523
-1,0
14.324
14.114
-1,5
12.164
11.621
-4,5
27.437
26.953
-1,8
22.198
21.744
-2,0
16.587
16.322
-1,6
9.892
9.008
-8,9
7.155
6.698
-6,4
6.697
6.250
-6,7
1.513
1.280
15,4
1.202
1.019
15,2
1.122
938
16,4
253
278
9,9
173
197
13,9
213
201
-5,6
715
569
20,4
348
363
4,3
464
506
9,1
7.411
6.881
-7,2
5.432
5.119
-5,8
4.898
4.605
-6,0
9.087
10.424
14,7
7.977
9.157
14,8
2.560
2.926
14,3
805.355
817.391
1,5
151.828
154.328
1,6
139.723
140.565
0,6
155.122
165.297
6,6
26.457
28.313
7,0
26.872
28.187
4,9
414.961
405.939
-2,2
55.755
54.572
-2,1
56.959
55.473
153.259
139.483
-9,0
14.786
13.354
-9,7
11.379
10.091
100.780
126.422
25,4
10.737
13.643
27,1
11.082
14.494
-2,6
11,3
30,8
60.799
61.991
2,0
12.167
12.021
-1,2
14.891
14.524
-2,5
87.718
96.607
10,1
21.146
21.820
3,2
23.075
23.475
1,7
38.831
45.144
16,3
8.516
9.278
8,9
10.452
11.235
7,5
5.450
6.929
27,1
1.205
1.420
17,8
1.457
1.686
15,7
7.169
7.578
5,7
3.162
3.279
3,7
3.641
3.778
3,8
51.799
47.125
-9,0
14.564
12.873
11,6
7.235
6.466
10,6
43.350
50.664
16,9
13.696
14.854
8,5
9.144
9.527
4,2
5.033
9.292
84,6
1.347
1.887
40,1
1.101
1.072
-2,6
32.059
31.442
-1,9
7.161
7.040
-1,7
5.475
5.295
-3,3
1.390
1.355
-2,5
1.233
1.247
1,1
1.632
1.630
-0,1
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 35
Suçu
Para Aklama
Diğer Suçlar
Ortak
Güvenlik
Uyuşturucu
Kaçırma
Yol
Güvenliğine
Karşı
Diğer Suçlar
Yalan
Söyleme
Kamu
Ġdaresi
Adalet
Ġdaresi
Yasa ve
Düzen
Özel
Kanunlar
Diğer Suçlar
Toplam
Suçlar
SUÇLAR
KiĢilere
KarĢı
Yaralamalar
Tehdit ve
Zorlama
Diğer Suçlar
Mülkiyet
Soygun
Hasar
Diğer Suçlar
Yasa ve
Düzen
Genel Ġgiler
Toplam
Suçlar
TOPLAM
171
199
16,4
149
182
22,1
422
567
34,4
18.785
18.763
-0,1
11.667
13.427
15,1
8.909
9.945
11,6
85.010
76.654
-9,8
80.297
72.382
-9,9
78.158
72.976
-6,6
15.220
14.509
-4,7
14.583
13.920
-4,5
23.610
22.575
-4,4
67.374
59.634
11,5
64.012
56.652
11,5
52.460
48.133
-8,2
2.416
2.511
3,9
1.702
1.810
6,3
2.088
2.268
8,6
20.175
18.223
-9,7
11.860
11.745
-1,0
11.247
11.624
3,4
341
325
-4,7
268
238
11,2
429
274
36,1
29.410
28.205
-4,1
27.459
26.279
-4,3
22.038
20.991
-4,8
26.330
24.164
-8,2
24.044
22.358
-7,0
26.279
24.841
-5,5
225
153
32,0
193
140
27,5
253
226
10,7
4.366
4.307
-1,4
3.041
2.976
-2,1
3.869
3.712
-4,1
1.117.293
1.111.695
-0,5
427.996
416.559
-2,7
389.729
378.730
-2,8
218.683
208.081
-4,8
167.109
162.900
-2,5
31.451
30.892
-1,8
94.920
88.908
-6,3
72.164
69.340
-3,9
16.417
15.974
-2,7
77.073
72.091
-6,5
58.284
55.756
-4,3
10.306
9.900
-3,9
6,1
46.690
47.082
0,8
36.661
37.804
3,1
4.728
5.018
937.276
937.240
0,0
130.852
139.593
6,7
45.088
49.312
9,4
631.582
624.984
-1,0
82.939
89.146
7,5
35.992
40.047
11,3
222.302
214.913
-3,3
24.300
23.167
-4,7
4.480
4.212
-6,0
83.392
97.343
16,7
23.613
27.280
15,5
4.616
5.053
9,5
9.987
9.418
-5,7
8.807
8.366
-5,0
1.837
1.934
5,3
2.286
2.432
6,4
1.411
1.510
7,0
148
174
17,6
1.168.232
1.157.172
-0,9
308.179
312.370
1,4
78.524
82.312
4,8
2.285.525
2.268.867
-0,7
736.175
728.929
-1,0
468.253
461.042
-1,5
Kaynak: Yıllık İstatistiksel Basım Evi İSPANYA 2012.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
Sayfa 36
Download

Çalışma ziyaretine ait raporu incelemek için tıklayınız.