BÖLÜMÜMÜZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
SIRA
NO
PROJENİN TÜRÜ
1
Döner Sermaye
2
Döner Sermaye
3
Döner Sermaye
4
5
Döner Sermaye
6
Döner Sermaye
7
Araştırma Fonu
8
Araştırma Fonu
9
Araştırma Fonu
10
11
12
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
13
Araştırma Fonu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Teknolojik Araştırma
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Teknolojik Araştırma
27
Teknolojik Araştırma
28
29
30
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
31
Araştırma Fonu
32
33
34
35
36
37
38
39
TÜBİTAK
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Teknolojik Araştırma
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
40
Döner Sermaye
41
42
Araştırma Fonu
Teknolojik Araştırma
PROJENİN ADI
Asma İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin
Çıkartılmasının Araştırılması
TTK Gelik İşletmesi’nde Kömür ve Kaya Birimlerinin Kütlesel, Mekanik ve Fiziksel
Özelliklerinin, Üretim Ayaklarına Gelen Yüklerin ve Ayaklardaki Konverjansların Tespit
Çalışmaları
TTK Kandilli İşletmesi’nde Kömür ve Kaya Birimlerinin Kütlesel , Mekanik ve Fiziksel
Özelliklerinin, Üretim Ayaklarına Gelen Yüklerin ve Ayaklardaki Konverjansların Tespit
Çalışmaları
TTK Karadon Müessesesi, Gelik İşletmesi Rehabilitasyon Projesi
Zonguldak Endüstri Destekleme Merkezinin Kurulması
OAL İşletmesi Müessesesi Yeraltı Ocaklarında Tabanyolu Kenar Dolgusu Yapımında Çayırhan
Termik Santrali Arıtma Tesisleri Artığı Malzemenin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Zonguldak Bölgesi Kömür Çevre Kayaçlarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Anizotropinin Bu Özellikler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Karotlu Sondajlarda İlerleme Hızına ve Karot Verimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Kayaçların ve Kömürlerin Isısal İletkenliklerinin Ölçülmesi Amacı ile Bir Isısal İletkenlik
Sisteminin Geliştirilmesi
Kaya Malzemesinin Kohezyonunun Belirlenmesinde Kullanılacak Deney Düzeneği Tasarımı
Uzun Ayaklarda Göçme Mekanizmaları ve Göçebilirlik Etkilerinin Araştırılması
Dairesel Olmayan Yeraltı Açıklıklarında Duraylığın Analitik Çözümlerle Değerlendirilmesi
Zonguldak Havzası Kömür Ocaklarında Uygulanabilecek Bir Kendiliğinden Yanma Riskini
Değerlendirme Tekniğinin Geliştirilmesi
Çayeli Kompleks Sülfürlü Cu-Zn Cevherinin Flotasyonla Zenginleştirilmesi
Zonguldak Bölgesi Lavuarından Atılan Şlamın Kolon Flotasyonunda Değerlendirilmesi
Kömür Flotasyonunda Tane Boyutu, Pulp Yoğunluğu, Karıştırma Şiddeti ve Etkileri
Kendiliğinden Yanmada Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi
Zonguldak Kömürleri Kok Teknolojisi Geliştirilmesi
Zonguldak Kömürlerinden Aktif Karbon Üretimi
Kömür ve Endüstriyel Minerallerin TESKA Ağır Ortam Cihazı ile Zenginleştirilmesi
Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin Belirlenmesi
Zonguldak Taşkömür Havzası Kömürlerinin Briketlenmesi
Taşkömürü ve Linyitlerin Flokülasyon-Flotasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Kömürün Dayanım Özelliklerinin Kendiliğinden Yanmaya Etkisi
Hava Patlatmalı Kazı Sistemi
Kömürlerden Pilot Ölçekte Briket Üretme
Çatalağzı Termik Santral (ÇATES) Küllerinden Yapı Malzemesi Üretimi ve Zonguldak
Çevresinde Kullanım Olanakları
Deneylerde Kullanılan Örnek Büyüklüğünün Şişme Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
Balıkesir (İvrindi) Kaolen Yatağının Seramik Hammaddeleri Yönünden İncelenmesi
Mahmudiye (Çubuk-Ankara) Sahası Sülfürlü Cevherlerinin Etüdü
Zonguldak Taşkömür Havzası Kömür Atıklarından İzolasyon Amaçlı Yapı Malzemesinin
Üretimi
Zemin ve Kayaçların Şişme Potansiyelinin İncelenmesi
Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi Yoluyla Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığın Saptanması
Çamdağ Demir Cevherinin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması
Kendiliğinden Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi Yolu İle Yanmanın Erken Belirlenmesi
Batı Karadeniz Havzası Refrakter Kil Varlığının Değerlendirmesi
Zonguldak Ereğli Arasındaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi
Zonguldak Havzası Kömür Çevre Kayaçlarının Kazılabilirliğinin İncelenmesi
Kaya Saplamaları ve Kablolu Kaya Saplamalarının Uygulama Olanaklarının Araştırılması
TTK Kozlu Müessesesi Uzun Mehmet 1 No’lu Kuyusunun Derinleştirme Çalışmaları Süresince
Kuyu Tahkimatında Kullanılacak Beton Kalitesinin Kontrolü
Zonguldak Kömürlerinden Pilot Ölçekte Aktif Karbon Üretme
Kendiliğinden Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi Yolu ile Yanmanın Erken Belirlenmesi
SIRA
NO
PROJENİN TÜRÜ
43
Endüstriyel Uygulama
44
45
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
46
Araştırma Fonu
47
48
49
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
Araştırma Fonu
50
Döner Sermaye
51
52
53
Araştırma Fonu
DPT
Araştırma Fonu
54
DPT
55
Araştırma Fonu
56
Araştırma Fonu
57
Araştırma Fonu
58
Bilimsel Araştırma
59
Bilimsel Araştırma
60
Bilimsel Araştırma
61
Bilimsel Araştırma
62
Döner Sermaye
63
DPT
64
65
Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırma
66
TÜBİTAK
67
Bilimsel Araştırma
68
69
70
71
Bilimsel Araştırma
DPT
Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırma
72
Bilimsel Araştırma-TTK
73
Bilimsel Araştırma
74
TÜBİTAK
75
Yayın Destek
76
Bilimsel Araştırma
77
Bilimsel Araştırma
78
79
TÜBİTAK
Yurtdışı Destek
80
Yurtdışı Destek
81
Yurtdışı Destek
82
ZKÜ Altyapı Araştırma
83
Bilimsel Araştırma
PROJENİN ADI
TTK Ocaklarında Taşta Sürülen Galerilerde Püskürtme Beton ve Kaya Saplamalarının
Kullanımının Araştırılması
Zonguldak Havzası Kömür Çevre Kayaçlarının Cerchar Aşınma İndekslerinin Belirlenmesi
Bazı Kömürlerin Yanma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Yanma Ürünlerinin Belirlenmesi
Kömür Çevre Kayaçlarının Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık Özellikleri Arasındaki
ilişkilerin Belirlenmesi
Endüstriyel Çimento Değirmenlerinde Boyut Küçültmenin Modellenmesi
Kömürün Donanım Özellikleri ile Öğütülebilirliği Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
Beypazarı Trona Sahası Gaz Varlığı Sorununun Ön İncelemesi
Beypazarı Trona Sahasında Gaz İçeriklerinim Belirlenmesi ve Uzunayak Çalışmalarında
Karşılaşılabilecek Metan Gelirinin Tahmini için Yöntem Geliştirilmesi
Kromit ve Manyezit Tozlarının Pilot Ölçekte Briketleme Koşullarının Araştırılması
Zonguldak Kömürleri Kok Teknolojisi Geliştirilmesi
Deneylerde Kullanılan Örnek Büyüklüğünün Şişme Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
ÇATES Küllerinden Yapı Malzemesi Üretimi ve Zonguldak Çevresinde Kullanılan Olanakların
Araştırılması
Armutçuk ve Amasra Kömürlerinden Pilot Ölçekte Briket Üretimi ve Üretilen Briketlerin
Yanma Özelliklerinin Araştırılması
Optik Lüminesans Yöntemiyle Yaş Yöntemi
Zonguldak Taşkömür Havzası Kömür Atıklarından İzolasyon Amaçlı Yapı Malzemesinin
Üretimi
Yüksek Uçuculu Kömürde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu
Mekanik Kazıda Kayaçların Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık ve Sertlik İndeksleri
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Fiziksel ve Kimyasal Mineral Gidermenin Yanma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Zonguldak Kömürlerinin Kimyasal Yöntemle Üretilen Aktif Karbonların Ağır Metal
Adsorpsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Eren Holding Gelik Güney Dikkanat İşletme Projesi
Kömür Çevre Kayaçlarının Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık Özellikleri Arasındaki
İlişkilerin Belirlenmesi
Kaya Malzemesinin Tek Eksenli Basınç Dayanımına Şekil Etkisinin Araştırılması
Kaya Tünellerinin Giriş-Çıkış Ağızlarının Dinamik Duraylılığı
Doğal Gaz Depolama Amaçlı Yer altı Tuz Çözelti Açıklıklarının Farklı İşletme Koşulları Altında
Duraylılığının İncelenmesi
Zonguldak-Çatalağzı Termik Santrali Katı Fosil Yakıtları ve Karışımlarının Öğütme
Kinetiklerinin Araştırılması
Kolemanitin Öğütülebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi
Şişebilen Kayaların Üç Eksenli Şişme Davranışlarının Belirlenmesi
TTK İşletmelerinde Toza Maruz Kalan İşçilerin Pnömokonyoza Yakalanma Risklerinin Analizi
Ocak Lokomotiflerinde Dingil Mili Kesme Nedenlerinin İncelenmesi
TTK’da Kullanılan Monoblok Bulguların Uç Açısının Delme Hızı ve Uç Ömrüne Etkisinin
İncelenmesi
Kömür Petrografik Bileşenlerinin Seçimli Olarak Ayrılması ve Karakterizasyonu
Mekanik Kazıda Kayaçların Petrografik Özellikleri İle Delinebilirlik ve Aşındırıcılık Özellikleri
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Terkedilmiş Oda-Topuk Linyit Yeraltı Ocağının Dinamik Tepkisi ve Duraylığının
Değerlendirilmesi
Farklı Kömürleşme Derecesine Sahip Kömürlerde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu
Kayaçların Delinebilirlik Özellikleri İle Aşındırıcılık ve Etrografik Özellikleri Arasındaki
İlişkilerin Araştırılması
Tek Eksenli Şişme Bağıntısı İle Üç Eksenli Şişme Bağıntısı Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi
Konik Keski Üzerinde Rol Oynayan Kesme Kuvvetlerinin Modellenmesi
Gushikawa Kalesi (Japonya) Kalıntıları Altında Bulunan Karstik Mağaraların Duraylığının
Değerlendirilmesi
TTK Ocaklarında Solunabilir Toz İçindeki Kül ve Kuvars Miktarlarının Sistematik Olarak
Ölçülmesi ve İstatistiksel Değerlendirilmesi
Kaya Malzemesinin Yenilme Sonrası Gerilme-Gerinim Karakteristiklerinin Belirlenmesi
TTK Kozlu Müessesesi Ocakları Havalandırma Şebekesinin Kazemaru Havalandırma Programı
Kullanılarak Çözümlenmesi
SIRA
NO
84
85
86
87
Bilimsel Araştırma
TÜBİTAK
DPT
Bilimsel Araştırma
88
Bilimsel Araştırma
89
Bilimsel Araştırma
PROJENİN TÜRÜ
91
92
93
94
Üniversite-Sanayi İşbirliği
AR-GE
TÜBİTAK
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
95
Döner Sermaye
96
Bilimsel Araştırma
97
Döner Sermaye
98
Bilimsel Araştırma
Üniversite-Sanayi İşbirliği
AR-GE
90
99
100
Bilimsel Araştırma
101
102
Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırma
103
Döner Sermaye
104
Bilimsel Araştırma
105
Döner Sermaye
PROJENİN ADI
Sığ Tünellerde Duraylılığı Etkileyen Faktörlerin ve Yenilme Mekanizmalarının İncelenmesi
Cerchar Aşınma İndeks Deneyi İçin Standart Deney Yönteminin Geliştirilmesi
ZKÜ Merkezi Laboratuvar Kurulması Projesi
Çan Yeniçeri Yeraltı Linyit Ocağı (Çanakkale) Killerinin Şişme Davranışının İncelenmesi
Gökgöl Mağarası Duraylılığının Analitik Görgül ve Sayısal Çözümleme Yöntemleri İle
Belirlenmesi
Galeri veya Tünel Patlatmalarında Orta Çekme Düzenlerinin Görgül ve Sayısal Yöntemlerle
Modellenmesinin Arazi Uygulamalarıyla İrdelenmesi
Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Kömüre Dayalı Enerji Santralında Yakılacak Kömürlerinin
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Depolama Koşullarının Düzenlenmesi
Cerchar Aşınma İndeks Deneyi İçin Standart Deney Aletinin Geliştirilmesi
Bağlık-İnağzı Sahası Ön İşletme Projesi
B-C-G-D-E ve H Sahaları Uygulama Projesi ve İş Programının Değerlendirilmesi
İR 2198 Nolu Sahadaki Linyit İşletme Projesinin Değerlendirilmesi
Beypazarı-Çayırhan Havzası İmtiyaz Sözleşmesi Dahilindeki Kömür Sahalarının Kontrol ve
Denetimi
Sığ Tünellerde Duraylılığı Etkileyen Faktörlerin ve Yenilme Mekanizmalarının İncelenmesi
Park Termik A.Ş. Çayırhan İşletmesi’nde E ve H Panolarında Metan ve Kendiliğinden Yanma
Sorunları ile Tabaka Kontrolü Sorunlarının Araştırılması
Çan Yeniçeri Linyit Ocağı (Çanakkale) Killerinin Şişme Davranışı
Zonguldak Havzası Bağlık-İnağzı Kısmı Kömür Numunelerinin Koklaşma Özelliklerinin
Belirlenmesi
Zonguldak ve Çevresinde Açılan Karayolu Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi
Ve Duraylılığının Değerlendirilmesi
Cerchar Aşınma İndeks Deneyinde Yüzey Pürüzlülüğünün Etkisinin Araştırılması
Kayaçlar İçin Standart Cerchar Aşınma İndeks Yönteminin Geliştirilmesi
Beypazarı-Çayırhan Havzası İmtiyaz Sözleşmesi Dahilindeki Kömür Sahalarının Kontrol ve
Denetim Raporu-II, III, IV
TKİ Bursa-Orhaneli Linyit İşletmesi’ndeki Kayaçların Şişme Davranışının İncelenmesi
İthal Koklaşabilir Kömürlere Konulan Kısıtların Demir-Çelik Endüstrimizde Hammadde
Temini Açısından Sakıncaları
Download

bölümümüz tarafından gerçekleştirilen projeler