Pelvis Travma Fiksasyon Aleti teknik gartnamesi
a
t
a
a
a
a
Uriin pelvis btilgesine uygun olmahdr
pelvis bolgesinde uygulamayr takiben simultane sirkiimferansiyel bir kompresyon
gergeklegtlrmeli ve uygulanan basrng kemer boyunca eqit olmaltdr
ilrtit tofuynfu etkili bir gekilde pelvis bdlgesinde stabilizasyon saflamalt&r
Urtir, .adiolucent, MRVCT compatible dzellile sahip olup latex igermemelidir
uygun olmahdr
Hasta iizerinde posterior, anterior ve lateral olarak kullamma
fazla giig harcamadan
Kompresyon igGmi salda 4 ve solda 5 buton yardrmyla
yaprlabilmelidir
bir diizenek ile tek
iiornpr"syon iglemi Mekanik Makara Avantaj Sistemde bulunan
6;#;trd[ yaprtabitmerair ve bu ozellik tiLretici tarafindan beyan edilmelidir
Uriin kesilip gekil ve boy verebiknelidir
gahqmalarla gdsterilmedilir
UrtinUn hig;ir Konrraendikasyonu olmamal ve bu klinik
da kullamma uygun
Acil anjiyogafi girigimlere engel olmamah ve pediatrik anlamda
olmahdrr
Urtin CE belgesine haiz olmahdr
SENGSTAKEN BLAKEMORE TUP
1.
2.
3.
plhtlla5maslnt
Emicili$i olmayan,yaplgmaya kargr direngli,akgkanlarrn
engettJyen oZoiOO stifon malzemeden i.iretilmig olmaltdtr'
Tu; uz;rinde 2 adet yumusak ve esnek kompresyon balonu
bulunmaltdtr.
gigirilebilir ozelliKe
M''de balonu 250 ml, dzafagus balonu 150 ml
olmaltdtr'
a$trltk
Biitiinlegik tutturma mandalt sayesinde tiip0n ucuna
takrlabilmelidir.
5. Kanayan fundus ve tizafagus varislerinin tamponlanma$nl
sa$lamaltdtr.
6. Qift yollu tasanml sayesinde hem 6zafagus ve hemde mideye aktma
ve Eekme olana!r sa$lamalldtr'
it"teyi-koullagtrran radyopak derinlik gentikleri ve X- Rav
?.
de gdrUnebilir radyopak gizgisi bulunmaltdtr' e. i6 ie 20 CH ve 115 cm uzinlulunda iki ayrr ebadt olmalrdtr'
9. Steril Paketlerde olmaltdtr'
4.
fffi
NEBUtizoRtu DiFUZ6R MASKE
TEKNiK SARTNAMESi
1.
2.
3.
Maske yiiksek konsantrasyonlarda FiO2 vermek tizere tasarlanmrg olmahdrr.
Hem alrz hem de burundan nefes alan hastalarrn kullanrmr igin uygun olmaltdtr.
360 derece dcinebilen, 215 (t 30) CM uzunluf,unda, geffaf oksijen ballantr hortumu
olmahdrr.
4.
Oksijen hortumunun maske tarafrnda konsantrasyonu arttrrmak igin cizel konik yaptst
olmahdrr.
5.
Maske Uzerinde, Nazogastrik sonda gegigine izin veren yaptda bo5luklart
olmahdrr.
5.
7.
Maske tizerinde, afrz bakrmr ve aspirasyon imkanr saflayacak boSluklart olmaltdtr.
Maske altrnda hem oksijen hem de nebul haznesinin takrlabilecefri konnekt6r
olmahdrr.
8.
9.
Maske igerisinde srvr ilaglarr vermek igin ilaglarrn igine konulacair haznesi olmahdtr.
Hazne ve maske, dUgiik flowlarda dahi krsa stirelerde y0ksek ilag grkrgr sallamakdrr.
10. Maske hasta da intrensek peep meydana getirmemelidir.
11. Maskenin 0zerinde CO2 nin yeniden solunmastnt engelleyecek yaprda bogluklart
olmaltdtr.
12. Maske ile,
I
6LPM I
8LPM /
4LPM
o/o39-44
o/o49-55
%59-63
/
L2LPM /
t0lPM
>15LPM
9.
%68-73
o/o73-77
/
o/o80-85
oranlarrnda Fi02 saflanmahdrr.
Maske ilgili klinik de denenerek uygunluk verilecektir.
AKTiF IsI vE NEM vEREN JET iNHALASyoN TEDAVi
snri rnrNir
$ARTNAMESi
1.
Set entiibe ya da hipotermik hastalann havayollarrnda
fizyolojik kogullara egdeler veya
yakrn rsr ve nem sa$lama dzelliline sahip olmahdrr.
Sette
rsr-nem tutuculu bakteri filtresi olmahdr.
Filtrenin viral-bakteryel stizme kapasitesi % 99,99 ve iizeri olmahdrr.
A
Sette bi.ikiilmez dzellikte, ve geffaf 15 +3 cm uzunlugunda Catheter mount olmahdrr.
5.
Set iginde veya beraberinde serum seti takrlabilecek
tizellikte 100-200 ml steril distile su
verilecektir.
6.
Filtre iizerinde lsrucmrn lsrtma ucuna uygun girigi olmahdrr.
7.
Filtre iizerinde
I
saatte 3-5 ml srvr akrqr sallayan serum hath girigine uygun hne
olmahdrr.
Kateter maunt Uzerinde iglem srasnda kesintiye ulramakszm aspirasyona imkan
sallayan aspirasyon kapalr olmahdrr.
9.
Set steril ve tek tek paketlenmis olmahdrr.
10. Her 200 set igin
1
l. Isrhcr
bir adet reusable rsrtrcr adaptiir kullamm hakkr hastaneye verilecektir.
adaptdr hasta
giivenlili
amacr ile 93-42 EEC standartlanna uygun olacak ve bu
belgelendirilecektir.
12. Adaptdr rsr ayanm otomatik olarak kendisi yapmahdrr.
13. Mekanik ventilatdre
balh hastayr ventilatdr setinden ayrmadan hastaya srvt aeresol
uygulamak igin her 5(be9) set ile beraber I (bir) adet T valf verilmelidir.
1a.
T Valfi
kullamlmadrlr durumlarda valf kendili[inden kapanmah, kullamm srrasrnda ise
haznenin yerlegmesi ile agrlmah ve set ile uyumlu olmahdrr.
(irnen
l{
supRAcrorriK Ainwav canunnorRMA
1.
sETi TEKN|K 9ARTNAMESi
Subraglottik airway canlandrrma seti igerisinde bir adet supraglottik airway, bir adet
kayganlagtrrrcrjel, bir adet iirtin tespit bantr ve bir adet nazogastrik kateter (12 F)
bulunmahdrr ve kullanrma hazrr biCimde sunulmahdrr.
2.
Set igerisindeki supraglottik airway agafrdaki 6zelliklere sahip olmahdrr.
a)
Hasta anatomisine uygun 5ekilde tasarlanmrs, tercihen SEBS (Styrene Ethylene
Butadiene Styrene ) termoplastik madde kullanrlarak iiretilmis olmaldrr.
b)
UrUn tek kullanrmhk olmahdrr ve lateks igermemelidir.
c)
Uriin teffaf olmahdrr.
Urtin yerlegtirildiBi konumda, etrafrnda diinmesini dnlemek igin, eliptik yaprda
d)
tasarlanmrg olmaltdtr.
e)
f)
g)
h)
i)
Uriiniin damak ile temas eden yiizeyi diizg0n ve piiriJzs0z olmahdrr.
Uriiniin epiglottise denk gelen b<ilgesi epiglotun dUgmesini ve hava akrmrna engel
olu5turmasrnr 6nleyecek bir grkrntr pargastna sahip olma[dtr.
Urtin gigirilebilir "cuff" igermeyen balonsuz tasanma sahip olmahdrr.
Uriin0n doEru yerlegtirilmesini sailamak igin kesici diglerle hizalanmasr amacryla bir
itaret Cizgisine sahip olmalrdrr.
Uriin, yerlegtirildiii konumda, olapan klinik uygulamalarda kullanrlacak gekilde dii90k
havayolu basrnglannda kagak olugturmamahdrr; bu cizelli[i klinik gahgmalarla
g6sterilebilmelidir.
j)
Urtin Uzerinde gastrik kanal girisi bulunmahdrr; bu kanaLn iginden nazogastrik tiip
k)
gegmesini saglayacak $ekilde tasarlanmr$ olmahdtr,
Hasta tarafrndan rsrrrlarak havayolu trkanrkh$rna yol agmayacak gekilde Uriin ile
biiti.inlesik bir rsrrma koruyucu blok sistemi bulunmalrdrr ve sert blok pargasrnrn
birle5me yerinde, i.iriin yerlegtirilirken kvnlmasrnr engellemek igin bir tasanm
l)
6zellipine sahip olmahdrr.
Kolay ve hrzh yerlegim igin esnek bir yaprya sahip olmahdlr.
m) Uriin iizerinde canlandrrma girigimi srrasrnda ek oksijen vermek igin bir okijen portu
ve iirijnii tespit etmek igin kancalar bulunmahdrr; oksijen portunun kullantlmadrlr
ddnemde kapatrlmasr icin iirUnden aynlmaz bigimde tasarlanmrg bir kapair
bulmahdrr.
3. Uriiniin 3-4-5 eri$kin boyutlan bulunmahdrr ve boyutlarr renk kodlarryla belirlenmelidir.
4. UrOn iizerinde kullanrlabileceii beden afrrh[r arah$r belirtilmig olmalldrr.
5. Ur0n etilen oksit gazr ile sterilizasyona uyumlu olmahdrr.
5. Uriin tekli paketlerde ve steril olarak sunulmahdrr.
7. Uri.in, CE belgesine sahip olmahdrr.
supRAGtorriK AiRWAY TEKNiK SARTNAMESi
1.
Hasta anatomislne uygun gekilde tasarlanmrs, tercihen SEBS (Styrene Ethylene Butadiene
Styrene ) termoplastik madde kullanrlarak i.iretilmis olmahdrr.
0riin tek kullanrmhk olmahdrr ve lateks icermemelidir.
2.
3. Uriin geffaf olmahdrr.
4. Uriin yerle5tirildi$i konumda, etraftnda dcinmesini 6nlemek igin, eliptik yaptda tasarlanmlg
olmalrdrr.
5. Urijniin damak ile temas eden yilzeyi dtizgtin ve piirUzsliz olmahdrr.
6. Uri.ini.in epiglottise denk gelen bijlgesi epiglotun dti$mesini ve hava aktmtna engel
oluSturmasrnr dnleyecek bir grkrntr parqaslna sahip olmaltdtr.
7.
8.
Uriin gigirilebilir "cuff igermeyen tasanma sahip olmahdtr.
Uriiniin dolru yerlestirilmesini saflamak igin kesici diglerin hizalanmast amactyla bir isaret
gizgisine sahip olmaltdtr.
9.
Uriin, yerlegtirildigi konumda, olalan klinik uygulamalarda kullanrlacak gekilde di.i5i.ik
havayolu basrnglarrnda kagak olugturmamahdrr; bu tjzelliEi klinik gahsmalarla
g<isterilebilmelidir.
10. Uri.in iizerinde gastrik kanalgirisi bulunmahdrr; bu kanahn iginden nazogastrik ttip gegmesini
sa$layacak 5ekilde tasarlanmr5 olmahdrr.
11. Hasta tarafrndan rsrrrlarak havayolu trkanrkhlrna yol agmayacak gekilde iirUn ile btitUnlegik bir
rsrrma koruyucu blok sistemi bulunmahdrr ve sert blok pargasrnrn birlegme yerinde, i.lriin
yerlestirilirken krvrrlmasrnr engellemek igin bir tasanm 0zelli$ine sahip olmahdrr.
12. Kolay ve hrzh yerle5im igin esnek bir yaprya sahip olmalrdrr.
13. Uriiniin 1-7%-2-2 % pediatrik ve 3-4-5 eri$kin boyutlarr bulunmahdrr.
14. Uri.in etilen oksit gazr ile sterilizasyona uyumlu olmaldrr.
15. Uriin renk kodlu kaplar iginde kullanrma hazrr ambalajlanmrg olmahdrr.
15. orun tekli paketlerde ve steril olarak sunulmahdrr.
17. UrUn, CE belgesine sahip olmahdrr.
(imen
Download

Teknik Şartname için tıklayınız.