İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Sıra
Ġsim Soyad
ALES
Lisans
30% LĠSANS
30%
SINA
Mez.
(A) MEZUN.
(B)
V
(100)
YAZILI
YAB. 10% SINAV ve
TOPLAM
(D)
SONUÇ
DĠL © MÜLAKAT
(A+B+C+D)
(30)
1
ÇağdaĢ F. ÇAĞLIYAN
94,09 28,23
71,82
71,82
21,55
77,5 7,75
20
20
77,52
KAZANDI
2
Özlem KARAKAġLIOĞLU
89,56 26,87
3,85
96,5
28,95
81,3 8,13
10
10
73,94
-
3
Zühre Canay GÜVEN
86,02 25,81
74,6
74,6
22,38
91,3 9,13
15
15
72,31
-
4
Merve GÜMÜġLÜ
91,24 27,37
2,12
56,13
16,84
78,8 7,88
5
5
57,09
-
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Dekan
HĠT Bölüm BaĢkanı
Prof. Dr. Özcan YAĞCI
RTS Bölüm BaĢkanı
Doç. Dr. ġebnem Pala GÜZEL
RTS Öğretim Üyesi
Download

iletişim fakültesi radyo televizyon ve sinema bölümü araştırma