TR
ÜÇ GEÇÝÞLÝ
SICAK SU KAZANI
THREE PASS
HOT WATER BOILER
TRIPLETTE
80 - 1250 kW ýsý kapasiteli,
sývý ve gaz yakýtlý, üç geçiþli sýcak su kazaný
w w w . e r e n s a n . c o m . t r
rely on experience
TRIPLETTE
Liquid and gas fuel fired, three pass hot water boiler
80 to 1250 kW
TRIPLETTE – TR 80-350
80 ile 350 kW Isý Kapasiteli,
Sývý ve Gaz Yakýtlý Üç Geçiþli Sýcak Su Kazaný
TRIPLETTE - TR 80-350
Liquid and Gas Fuel, Three Pass Hot Water Boiler
Güç: 80-350 kW
Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý: 100 0C
Maksimum Ýþletme Basýncý: 8 bar
Capacity: 80-350 kW
Maximum Operating Temperature: 100 0C
Maximum Operating Pressure: 8 bar
* Oval kazan gövdesi sayesinde düþük geniþlik, kazanýn kazan dairesine
rahat giriþ ve montajýna olanak saðlar.
* Optimum termik dengeleme ve efektif ýsý kullanýmý, iþletme masraflarýnýn
düþürülmesi için üst üste konumlandýrýlmýþ üç geçiþ.
* Büyük su hacmi sayesinde düþük ýsý yükü.
* Optimum alev gömleði geometrisi.
* Her üç çekiþe de kesintisiz geçiþ ve duman gazlarýnýn dengeli soðumasý
sayesinde uzun kazan ömrü.
* Düþük baca gazý emisyonlarý sayesinde çevreye verilen zarar minimize
edilir.
* Üçüncü geçiþ duman borularýna yerleþtirilen türbülatörler sayesinde ýsý
enerjisinden maksimum fayda saðlanmaktadýr.
* Kazan gövdesinin 80 mm kalýnlýkta, alüminyum folyo kaplý cam yünü ile
kaplanmasý sayesinde, ýþýma kayýplarý azaltýlmýþ, kazanýn hazýrda bekleme
kayýplarý minimize edilmiþtir.
* 92/42/AT Yeni Sýcaksu Kazanlarý ve 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar
yönetmeliklerine göre CE sertifikalý
* Easy Access and installation opportunity by means of narrowness due to
oval boiler body.
* Optimum balanced heat load by means of large water volume.
* Optimum furnace geometry
* Longer boiler life due to continuous draft at all of three passes and
balanced cooling of flue gas.
* Minimum pollution to environment by means of low flue gas emissions.
* Maximum heating energy utilized due to flue gas tabulators placed in 3rd
pass flue gas tubes.
* Radiation heat losses and stand by losses are minimized by means of
aluminum folio cladded 80 mm glass wool insulation.
* Certified according to 92/42/EEC New Hot Water Boilers and 90/396/EEC
Gas Appliances Directives
TR KAZAN ÖLÇÜLERI / TR BOILER DIMENSIONS
150
150
1.610
1.120
910
1.230
1.408
895
200
50
50
Ø48,3
400
1,3
200
200
1.790
1.300
910
1.230
1.410
895
200
65
65
Ø48,3
460
1,8
250
250
1.840
1.340
990
1.340
1.518
948
200
65
65
Ø48,3
520
2,3
b
350
350
2.137
1.640
990
1.340
1.522
985
240
65
65
Ø60,3
620
3,0
B
L
a
300
300
2.090
1.590
990
1.340
1.522
948
200
65
65
Ø48,3
620
2,7
c
L1
TR 80-350
H2
105
105
1.510
1.020
750
1.020
1.200
718
180
50
50
Ø42,4
230
0,9
H1
80
80
1.510
1.020
750
1.020
1.200
718
180
50
50
Ø42,4
220
0,7
ØD
[kW]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DN
DN
[mm]
[lt]
[mbar]
H3
TR
Kapasite / Capacity
L
L1
B
H1
H2
H3
ØD
Kazan Gidiþ / Water Outlet ( a )
Kazan Dönüþ / Water Return ( c )
Emniyet Ventili / Safety Valve ( b )
Su Hacmi / Water Volume
Karþý Basýnç / Counter Pressure (mbar)
20.05.2011
TRIPLETTE - TR
TRIPLETTE – TR 465-1250
465 ile 1250 kW Isý Kapasiteli,
Sývý ve Gaz Yakýtlý Üç Geçiþli Sýcak Su Kazaný
TRIPLETTE - TR 465-1250
Liquid and Gas Fuel, Three Pass Hot Water Boiler
Güç: 465-1250 kW
Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý: 100 0C
Maksimum Ýþletme Basýncý: 8 bar
Capacity: 465-1250 kW
Maximum Operating Temperature: 100 0C
Maximum Operating Pressure: 8 bar
* Birbirine baðlý silindirik alt ve üst gövdeler sayesinde düþük geniþlik,
kazanýn kazan dairesine rahat giriþ ve montajýna olanak saðlar.
* Optimum termik dengeleme ve efektif ýsý kullanýmý, iþletme masraflarýnýn
düþürülmesi için üst üste konumlandýrýlmýþ üç geçiþ.
* Büyük su hacmi sayesinde düþük ýsý yükü.
* Optimum alev gömleði geometrisi.
* Her üç çekiþe de kesintisiz geçiþ ve duman gazlarýnýn dengeli soðumasý
sayesinde uzun kazan ömrü.
* Düþük baca gazý emisyonlarý sayesinde çevreye verilen zarar minimize
edilir.
* Üçüncü geçiþ duman borularýna yerleþtirilen türbülatörler sayesinde ýsý
enerjisinden maksimum fayda saðlanmaktadýr.
* Kazan gövdesinin 80 mm kalýnlýkta, alüminyum folyo kaplý cam yünü ile
kaplanmasý sayesinde, ýþýma kayýplarý azaltýlmýþ, kazanýn hazýrda bekleme
kayýplarý minimize edilmiþtir.
* Kazanýn izole kasetleri kazanla birlikte ayrý bir ambalaj içinde montaja hazýr
olarak sevk edilmektedir.
* 92/42/AT Yeni Sýcaksu Kazanlarý ve 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar
yönetmeliklerine göre CE sertifikalý
* Narrowness due to connected lower and top shell provides easy inlet to
boiler room and easy installation.
* Imbricated 3-pass design provides optimum thermal balance, effective
heat transfer and low operating costs.
* Optimum balanced heat load by means of large water volume.
* Optimum furnace geometry
* Longer boiler life due to continuous draft at all of three passes and
balanced cooling of flue gas.
* Minimum pollution to environment by means of low flue gas emissions.
* Maximum heating energy utilized due to flue gas tabulators placed in 3rd
pass flue gas tubes.
* Radiation heat losses and stand by losses are minimized by means of
aluminum folio cladded 80 mm glass wool insulation.
* Insulation panels are delivered ready to install in a separate package.
* Certified according to 92/42/EEC New Hot Water Boilers and 90/396/EEC
Gas Appliances Directives
TR KAZAN ÖLÇÜLERI / TR BOILER DIMENSIONS
465
465
2.187
1.810
840
1.658
1.825
1.370
300
80
80
Ø60,3
550
4,6
600
600
2.200
1.810
920
1.798
1.967
1.535
300
80
80
Ø60,3
580
5,4
810
810
2.612
2.210
920
1.798
1.967
1.535
300
100
100
Ø76,1
690
7,2
1000
1000
2.422
2.010
1.020
1.983
2.155
1.670
400
100
100
Ø76,1
790
8,5
1250
1250
2.827
2.410
1.020
1.983
2.160
1.670
400
125
125
Ø88,9
930
7,6
L
a
b
L1
TR 465-1250
H2
H1
c
ØD
[kW]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DN
DN
[mm]
[lt]
[mbar]
H3
TR
Kapasite / Capacity
L
L1
B
H1
H2
H3
ØD
Kazan Gidiþ / Water Outlet ( a )
Kazan Dönüþ / Water Return ( c )
Emniyet Ventili / Safety Valve ( b )
Su Hacmi / Water Volume
Karþý Basýnç / Counter Pressure (mbar)
With tailor-made products and evermore high-efficiency solutions, our range meets all expectations for comfort and energy needs for domestic, lightcommercial, commercial and industrial markets.
Müþteri odaklý ürünlerimiz ve yüksek verimli çözümlerimizle, evsel, ticari ve endüstriyel pazarlarýn tüm konfor ve enerji gereksinimlerini karþýlýyoruz.
Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features, the technical data, the equipment and accessories can be changed. This document contains confidential and
proprietary information of Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. Unless authorised, this information shall not be divulged, nor duplicated in whole or in part.
Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. ürünlerinde sürekli geliþmeyi taahhüt eder. Ürünlerin estetik ve boyutsal özellikleri ile teknik verileri, donanýmlarý ve aksesuarlarý deðiþebilir. Bu döküman Erensan Isý Cihazlarý A.Þ.'ye ait
özel ve tescilli bilgileri içermektedir. Ýzin alýnmadan bu bilgilerin tamamý veya bir kýsmý çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz.
Erensan Isý Cihazlarý Pazarlama ve Servis A.Þ.
Ýstanbul: Sanayi Cad. Altay Sok. No: 7 34196 Yenibosna / Ýstanbul - Türkiye Tel: +90 212 551 05 00 pbx Fax: +90 212 551 34 84
Ankara: Farabi Sok. No: 5/1 06680 Çankaya / Ankara - Türkiye Tel: +90 312 427 67 37 Fax: +90 312 428 48 72
www.erensan.com.tr / [email protected]
Download

three pass hot water boıler üç geçişli sıcak su kazanı