名 t
ToC.
IIIILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ve E』 itim TeknOloiileri Genel Midirligi
22/11/2014
Sayl :88013337/82105/5606493
Konu:Descn Yarl,maSl
VALILIGINE
)
(II Milll Ett■ im Midur嘆 纂
IIgi:
Edime II Milli Eζ tin Midimi遍 Ⅲ'nm
04.112014面 hli
vc 56569733/310/
4758572 say11l ya21Sl
Edime Gizcl Sanatlar Liscsi'nin, ckte yer alan Guzel Sanatlar Lisclcri 12 sl■
OgrCnCilCrinc yonclik "IIIchmet Ctileryuz Desen Defteri Yarl,nlasl'' dizcnlcmck
lf
istcdikleHnc iliskin ilgi yazlsl incelcntnistir
Turkiyc Cumhunycti Anayasasl,MII Elitim TCmcl Kanlmu ilc Ttrk MilI
E:itiininin genel alna91anna uygun olarak,1lgili yasal duzcnlcmclcrde bclirtilen ilkc,csas vc
ama91ara aykl口 llk teskil ctllncyccck,ekildc, denetimlcH ilgib okul, i1/i10c milli ciitim
midurliklcH taraindan gcrOcklcsu五 lmck uzcrc s62 kOnSu ctklnl屯 in yapllmasl uy3m
g6rulmistur
Bilgilcrinizi vc gcrclini五 ca cdc五 m.
M. Sadrk ARSLAN
Bakan a.
Genel Miidiir V.
EK:IIgi yazl ve cklcH(3 sayfa)
DAGITIM:
Gcrcli:
Bilgi:
B Planl
OrtaogrcJm Gencl MttiJi帥
Konya Y01コ T Okullar′ ANЮ 咄時ヽ
Elckronik Ag:wν ″mcb gov tr
[email protected] 80V tr
AFm● hb■ 」 ●血:Ytta sAHN(U20grmCn)
TcL(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
Bu cwak ttVenn dek● Onik imza ne i_lanml゛ lr hゆ :7e■ TaksKlrgu meb 80V tr adresindcn cdC8-94bl-3958‐ a9e6-2832 kOdu ne tevn cdJcbnlr
6、
I.
T.C
EDIRNE VALLIGI
il Milli Ettidm Mid■ li脚
Sayl :56569733/310/4758572
22/10/2014
Konu:Yan,ma Dttcnlelllnesi
LI EGITIM BAKANLIGNA
ヽ皿
αe」 lk Ve E,th Tekn。 1● lleH Genel MШ むhme)
1lgi:範 el
sanatiar Lisesi Mm■
1■
nh 22/10/2014● 面h ve 454 saylh yazlsl
「
ilimiz Mcrkez i19ede faalけ
ct"Steren Gセ
el Sanatlar Lisesi
Ⅳndidttc%ekli yazlda
bildiHlen Gttel Sanatlar Liselerllm1 12 sinlf Oま encilttne yO“ llk dセ cnlcnmesi planlanan
"Mehnet Glevtt Desen DcftcH Yansmasl‖
sunulmustur
BilgileHnレ i
ile ilgili hazrlanan,armame yazlmlz ekhde
ve che sullulan sarmame dOgコ ltusuldaめ z kollusu yansmanin
uygulanabilmcsini arz edenm
KemalSOYTURK
ll MiШ
Ettdm Midむ
V
EKLER:
1‐
Yazl(l Sayfa)
2-Yan,ma sarmallnesi(l Sayfab
Edlmeil Mnh E[1●
m Mualu"
Bilgl i,In:serC Cnェ Dablli:(142)
Tcl:(0284)225 16 32 Faks:10284)2254908
Vilayet B■nasl Kat:3 22020 EDIRIIE
ElchЮ nik
たdme
Aこ :bゅ ツ
meb 80Vtr
Bu el,fak giiventi etekrrooik inua ile
im,.t,nm,!tr. hnp/ewakorgu.meb.gor.t
E― Posta
adresiodeD
b1lglisielllegltck22oeb gO■
9dld-4c4e-3478-8d02-5439
tr
kodu ile leyil edilebiln.
6 ti
4
T.C.
EDIRNE VALiLiCi
CttI Sanauar Lisesi Midiirl電 颯
Kurum Kodu:751997
SAYl
:48883450310/454
KONU:Mehet Gttleryセ
22/10/2014
Desen Dette五 Yan,mas:
iL MiLLi Eこ iTiMM● DORLOこ い (E
(Ort86gretim Bol■ m■ )
2014-2015 ёgretim yllindtt Resim sanatinm tcmeli Olan desen kavrammin
geli,ti」
ёnemini ka■・ramada yardimcl olacagl esasindan
lmesinde, sirekli cizim yapmanin
hareketle Descn Defteri Yarl,masl planlarur11,tir
Ttrk resminde deseni,agdas vc fantastik bir,撻 a,lmla trdeleyen cn Onemli
sanat911ardan biH olan Mehmet G■ letttz ile birlikte ol埒 tШuan bu yan,ma,Edime Gttel
Sanatlar Lisesi,L■ lcburgaz Tek GL“ I Sanatlar Lisesi,Diyarbaklr G憮 にl Sanatiar Lisesi,
ⅣIもにn CttЮ I SanatlaF Liscsi,Bolu
izmir l,llay Saygin Gttzel Sanatiar Lisesi,Bursa Zeki
Gizel Sanatlar Lisesi,Istanbul Avni Akyol Gizel Sanatiar Lisesi,Ankara Ctzel Sanatlar
ei Sanatlar Liselc五 nin Resim 12 sin13 0birencileri
Li"si,Zonguldak EreLli Erdemir G競 乙
arasinda yapllacaktir Odil。 larak Mchmet G■ lewiz taraflndan,bttanll 10 0ま enCiye 200 er
C ve Mehmet G苗 Ieryuz Desen Defteri Yarl,masI Odil Sertittusi mり ls ayl 191ndc Edime
GOzei Sanatlar Lisesi'nde ger9ekle゛ irilecek ёdOi tOrcninde ve五 leccktir_ Yan,manin
yapllabilmesi 19in:
Geregini bilgileFiniZe arz ederim
EKLER:
Mehmet Giileryiiz Desen Defteri Yangmasr $artnamesi
l-
―
…
―
―
一
―
―
―
―
―
―
―
―
一
―
―
―
―
一
一
―
―
―
一
―
―
―
―
―
Ed CIに l Sanatiar LIsesi Mndldl摯
―
―
―
―
一
―
―
―
―
―
―
―
―
一
一
―
―
―
―
―
―
――
―
―
―
一
―
―
一
一
―
一
―
―
―
一
―
Bttkatl Ycrttkcsi Sclim"c Ogrcnci Yurdu
Yan1 22030 EDlRNE
Biigl illni
Telefon:(0284)2353999
Faks
:(0284)2354000
posta:751"7:′ cdimc ncb sttll
,lcktronik Ag:
、、 ゛ 醸 irnctsJぃ ch k:2●
22 胸
E‐
'電
2014
3)フ 勺
―
―
―
―
―
―
―
―
―
TC
I
EDIRNE VALILIGI
Mlll EE■ im MidiJigi
a
S
^
Z
3/310/4758572
Konu : Yanpma Diizenlenmesi
MILLI EGITIM BAKANLIGNA
(Ycnilik vc Ettitim TCknoloJileH Gencl Midirlittnc)
ilgi:鈍 ci
santtlar Liscsiヽ
1■ dirligi'nin
22/10/2014 tanh ve 454 say11l yazlsl
llimiz Merkcz i19cdc faaliyet gOstercn Gizcl Sanatlar Liscsi MidttlittnCC;Ckli yazlda
bildi● lcn ttcl Salllatlar Lisclcrinin 12 sinlfё ttrcnCilCHnc yё nclik dizcnlcnlrlcsi plalllanan
"Mchmet GilclブiZ Dcscn De■ erl Yan,masl" ile ilgili hazlrlanan ttartnamc yazlmlz ckindc
sunulmustur
Bilgilcmizi ve cktc sunulan sannamc dottmitusunda s6z konusu yansmanin
uygulanabilmcslni arz cdcdm
KcmalSOYWRK
ll Milll Etttim Midirv
EKttER:
1-Yazl(l Sayfa)
2-Yansma sarnamCd(l Sayfa)
Bilgi icul:scFC CUNAL Dahili:(142)
Edime H Mllli E=dm Mudurli"
Vilayel BinЖ l Kar3 22020 EDIRNE
Elektronik A=b"ノ ′
edime mcb 80V tr
Bu c、 rak 8●
、
cnliclcktonik imza Je imznanml,nr htp′
Tcl:(0284)225 16 32 Faks:(0284)2254908
E pOsta:bngi、 lcmcg● [email protected] 80V tr
た、
raksorgu
meb 80`
tr adrcsinden 9d l d`“ c-3478-8d02-5439 kOdu ilc twn cdilcbilir
MEHMET COLERYOZ DESEN DEFTERi YARIsMASIsARTNAMESi
EDIRJ''EiLLIE TTIMMUDURLOGU/EDiRNEGUZELSANATLART-ISESi
YARIsMAYI
DUZENLEYEN
KURUM/KURULUs
SERBEST
YARIsMANIN
KONUSU
YARIsMANIN AMACI
Resim sanaltntn terneli olan desen kavramt geligtirilmesinde.silrckli gizim yapmanln
<inemini kawamada yardrmct olaca$r esasrndan hareketle Desen Defteri Yangmast
planlanmtgttr.
Desen- Kanprk Teknik
TURU
gaime CUzet Sanatlar Lisesi, L0leburgaz Tek G0zel Sanatlar Lisesi, Diyarbakrr Giizel
Sanatlar Lisesi, imrir lqrlay Saygrn GEzel Sanatlar Lisesi, Bursa Zeki M0ren GUzel
Sanatlar Lisesi, Bolu G0zel Sanatlar Lisesi. lstanbul Avni Akyol G0zel Sanatlar Lisesi'
Ankara Giizel Sanatlar Lisesi, Zonguldak Erelli Erdemir Guzel Sanatlar Liselerinin
HEDEF KITLE
Resim l2 srnrflart.
17 Kaslm 2014 Duyuru Ttthi
YARIsMA TAKVIMI
16 0cak 2015 Dcscn Dcftcrlennin Tcslim T面 hi
02 Man 2015 Descn Denerle」 nin Degerlendinlmcsi
ll May:s2015 Sonu91ann A,lklanmasl
15 Mayls 2015伽 0:T6reni
fuime Gfizel Sanatlar Lisesi, L0leburgaz Tek Giiael Sanatlar Lisesi, Diyarbaktr Gtizel
Sanatlar Lisesi, lzrnir lgrlay Saygrn Gflzel Sanatlar Lisesi, Bursa Zeki Miiren Glzel
KATILIM sARTLARI Sanatlar Lisesi, Bolu Giiael Sanatlar Lisesi, istanbul Avni Akyol Giizel Sanatlar Lisesi,
Ankara G[zel Sanatlar Lisesi, Zonguldak Ere$i Erdemir Giizel Sanatlar Liselerinin
Resim l2 srnrfr 6grencisi olmak.
YARIsMA sARTLARI
Oesen Oefterterine insan, hayvan, bitki ve nesnelerden g6deme dayah gizimler, het
tiirlii desen araglan ile olupturulabilir (kuqunkalem. yallr pastel, gini miirekkebi ve
farth uclar). Numaralanan sayfalar her ne olursa olsun kopartrlmamah ve her gizim
tarihlendirilmelidir.
Desen Denerlnin ilk sayfadaki lartnamey●
6grencinin adl,soyadl,okulu ve dener no
yazthcakur ve as3Ё ldaki adrese okul laraindan t]m dene■ er kargO yoluyla
ilrri$iru
BiLGiLf,Ri
g6ndenl∝ cktir
Edimc Guzel Sanat:ar Lisesi Selimiye Ogrcnci Yurdu Yolu Uze‖ Hadimtta Mevkii
Merke2 EDlRNE
Tc1 0 284 235 3999 FaК 0 284 235 41XXI E Pos● :[email protected] meb_gov tr
MchmctGULERYUZ(Rcssam)
SEcICI KURUL
Leven TOSUN(Edime G12el Sanadar Lisesi GOrseI Sanatlar Ogetmcnり
Birol(姥 ER(Edime Gむ
zei Sanatlar Lisesi C6rsel S―
15 Mayrs 2015 Cume s.ct 15.00'te Fiime Giizel Sanatlar Lisesi Konser Salonunda
yaprlacaktrr.Baganh l0 6!rcnci. Mehmet Gfiler-viiz Descn Deftcri Yangmasr fi01
s€rtilikrsr ve Mehmet Gtileryiiz tarafindan 200'er € (Euro) ile 6diillendirilecektir.
ODL:LLER
Af*h-.: J846 Srydr Ys. t!rcgi. odot &!| t!y! .ltrttl, ytEtt!.F gaid..Ici tur .a.rlritt llt torlo tdflm
d.nf-:rt'Er .v' dlrt LFn EditlE CE I Stilh, Li36iE .il obltr. El.tLri, i.fte. .i( ,mtr itF loty.
8s.lir Y.ign lr l.oln
Odol
h6 oBraEi
to6dn rrdrri.'l d6dr dcMcd
vc
vrri.i
blr
trdll H rtni..yrn
yrsluy. hl]| ogru.it rt arfl tsiLc.tri
i.li,}b.d.tE
*rrltar
Download

ulaşmak için tıklayınız.