Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu'ndan
Türkmenler için yardým kampanyasý
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu "Irakla Mezhep Çatýþmalarýnýn
Tarihi Arka Planý" konulu bir konferans düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda önceki akþam yapýlan konferansa yapýlan açýlýþ konuþmasýnda Ýnsani
RAMAZAN AYININ TÜM
ÇORUM HALKINA VE
ÝSLAM ALEMÝNE HAYIRLAR
GETÝRMESÝ DÝLEÐÝYLE.
Deðerlere Hizmet Platformu'nun 2 yýlý aþkýn
süredir nerde ne zulüm varsa orada
mazlumun yanýnda olmayý kendimize þiar edindiði dile getirilerek, SAYFA
’DE
"Halen devam etmekle birlikte 7
dün zulmün adý Mýsýr'dý.
RAMAZAN AYINIZ
MÜBAREK OLSUN
TEK YILDIZ
GAZETESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
MHP'de bir istifa þoku daha
Önceki gün MHP
Ýl Baþkaný Ýsmail
Lek'in istifasýnýn ardýndan dün Milliyetçi
Hareket Partisinde
çok bir istifa daha yaþandý.
Uzun yýllar MHP'de
yönetimlerinde görev
yapan ve Ýl Baþkaný
olduðu dönemde son
yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde
partisinden belediye
baþkan adayý olan Ercan Daþdan, hem
partisinde ki göFA
revinden hem- SA5Y’TE
de partiden istifa etti.
Ýþadamlarýna
TEKNOKNET anlatýldý
Organize Sanayi Bölgesinde inþaasý devam eden TEKNOKENT düzenlenen toplantý ile iþadamlarýna tanýtýldý.
Ticaret ve Sanayi Odasý meclis salonunda
gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýna TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan AYFA
S
Kurtbaþ ile Hitit Üniversitesi Rektörü 3’TE
Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuþmacý
olarak katýldý.
Ercan Daþdan
Prof. Dr.
Reha Metin
Alkan
"Oruç ibadeti gösteriþ
ve festival aracý haline
getirilmemeli"
Ortaðöretim ve
ön lisans KPSS
baþvuru tarihi
SAYFA 7’DE
"MYO geçmiþte olduðu gibi
bugünde sanayinin teknik
elemanlarýný yetiþtiriyor"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Meslek Yük- SAYFA
A
sek Okulu 2. etap temel atma töreninde yaptýðý 10’D
konuþmada, ülke kalkýnmasýnda ihtiyaç duyulan
ara kademe eleman yetiþtirmek amacýyla...
"Hitit Üniversitesi
kýsa zamanda hakettiði
noktaya ulaþacak"
Oruç ibadetinin bir gösteriþ ve festival aracý haline getirilmemesi gerektiðini dile getiren
Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
Oruç ibadetinin manevi iklimine zarar verecek etkinlik faaliyetlerden özenle kaçýnýlmasý gerektiðine iþaret etti. Diyanet-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ali Yýldýz, özel ve kamu AYFA
S
kurumlarýna Oruç ibadetiyle ilgili önem- 3’TE
li uyarýlarda bulundu.
Çorum Valisi Sabri Baþköy, ortak akýl ve sinerji ile Çorum'da büyük yatýrýmlara imzaatýldýðýný söyledi.
Meslek Yüksek Okulu 2. etap temel atma töreninde bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi'nin yükselen binalarý, akademik kadrosu ve SAYDFAA
10’
hükümetin, milletvekillerinin verdiði destek ile kýsa
zamanda hak ettiði seviyeye ulaþacaðýna inandýðýný
bildirdi.
MYO 2. etabýnda temeli atýldý
SÝZE ÖZEL
RAMAZAN
SAYFASI
Diyanet-Sen
Çorum Þube
Baþkaný Ali Yýldýz
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. etap temel atma töreni dün yapýldý. Meslek Yüksek
Okulunda yapýlan temel atma görenine
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon ve Jan-
Vali Sabri
Baþköy
Tartýþma kanlý bitti
darma Komutaný Albay Ahmet Çelik, Ýl
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha
Metin Alkan, Belediye Baþkan
Vekili Zeki Gül, TSO YöneYFA
tim Kurulu Baþkaný Çetin S1A0’DA
Baþaranhýncal,...
Salim Uslu
9’DA
"Mesleki eðitim
Türkiye'de þahlanacak"
Çorum
Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri Salim
AYFA
Uslu, Hitit Üniversite- S10’DA
si'nin çok hýzlý bir þekilde büyümeye devam ettiðini söyledi.
Çorum'da önceki akþam meydana gelen
olayda bir kiþi býçakla yaralandý.
Olay Devlet Tiyatrosu Salonu
önünde saat 23.30 sýralarýnda meydana geldi. E. B. (22) isimli genç SAYFA
kaldýrýmda yürürken karþýsýna çý- 7’DE
kan iki kiþiyle tartýþarak kavga etti.
TEK
YILDIZ
2
HABER
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
2
Atanan adli personele
veda yemeði
Çorum adliyesinde görev yaparken 2014 yýlý
Adli ve Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi ile baþka illere atanan personel için veda yemeði verildi.
Anitta Oteldeki veda yemeðine Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Kemaleddin Özdemir, Adalet Komisyonu ve 1.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýlmaz Þengül, Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, atanan personel ile diðer
Adliye personeli ve eþleri katýldý.
Yemekte Vali Baþköy, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray'a beraber çalýþtýklarý süre içerisinde
göstermiþ olduðu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür
ederek plaket verdi.
Vali Baþköy daha sonra yaptýðý konuþmada,
"Öncelikle sizlerle birlikte olduðum için memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Tayini çýkan arkadaþlarýmýzý uðurluyoruz. Baþsavcýmýzý Afyon'a,
diðer arkadaþlarý muhtelif þehirlere uðurluyoruz.
Malum Devlet Memurlarý olarak tayine tabiyiz.
Yargý mensuplarý olarak gerek hâkim, gerek savcý
ve gerekse avukatlar, hep beraber adalet mülkün
temelidir prensibinin tesisinde hizmet ediyorsunuz. Buradaki mülk ifadesi devlettir. Devletin temeli adaletten geçiyor, vicdanlarýn tatmininden
geçiyor. Bu manada hâkim, savcý ve savunmada
yer alan avukat arkadaþlarýmýz ile diðer adli bürolarda görev yapan arkadaþlarýmýza kadar herkes
kamu vicdanlarýn tatmini noktasýnda hizmet ediyorsunuz. Tebdili mekânda ferahlýk vardýr diye
bir söz vardýr. Zaman zaman tebdili mekân etmek, yer deðiþtirmek, yenilenmek, yeni baþlangýçlar yapmak, insaný hem psikolojik olarak, hem
aile olarak, hem yeni ortam olarak yeniler. Bu vesile ile tayini çýkan arkadaþlara yeni görev yerlerinde aileleri ile birlikte saðlýklý, huzurlu, mutlu ve
baþarýlý bir ömür diliyorum" dedi.
Haber Servisi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:05
05:05
12:50
16:47
20:24
22:13
28.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
26. Hafta
Ýlim öðrenmek, bütün nâfile ibâdetlerden
daha sevaptýr. Çünkü, kendine de, öðreteceði
kimselere de faydasý vardýr.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
ÝKÝ ASKERLÝ MASAL
Ýki asker vardý,
birinin gözleri gök rengi
maviþ bebeklerin beþiðiydi gözleri.
Ýki asker vardý,
birinin kulaklarý kocamandý
iþitirdi yavrulayan cývýldayan sesini
Ýki asker vardý
Ýki asker vardý
- onlar ki düþmandý Ve silahlar patladý
ve silahlar patladý
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere
- Kocaman kulaklý askerin gözlerindeki
beþiði
kýyar mýydý maviþ maviþ yavrulara.
gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ÖMSAN TIREYLER
- Þöyle soralým ya da Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Sayan ve Þahinbaþ'tan
Körpýnar'a tebrik
- Gökgözlü asker iþitebilseydi eðer
kocaman kulaklý askerin kulaðýndaki sesi
kýyar mýydý cývýl cývýl yavrulara.
Mehmet YAÞIN
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,
Toç-Bir-Sen Ýl Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ve sendika yöneticileri TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðüne atanan Hakan Körpýnar'ý makamýnda ziyaret
ettiler. TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar,
Mehmet Sayan ve Yusuf Þahinbaþ'a Ýl Koordinatörlüðü ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Çorum için TKDK'nýn yaptýðý çalýþmalardan
bahseden Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan
bu çalýþmalardan dolayý teþekkür etti ve Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar'a yeni görevinde baþarýlar diledi.
Yusuf Þahinbaþ ve sendika temsilcileri, sendikal anlamda her zaman TKDK'nýn yanýnda olduklarýný ifade etti ve Körpýnar'a görevinde baþarýlar diledi. Bahadýr YÜCEL
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,125
2,893
STERLiN 3,617
JPY YENi 0,209
2,126
2,894
3,619
0,210
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Müracaat: 0505 234 66 89
NÖBETÇÝ ECZANELER
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2821 28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEL:227 35 52
ESER ECZANESÝ
TEL:212 28 57
KULE ECZANESÝ
TEL: 223 13 08
ÞAHÝN ECZANESÝ
TEL: 234 73 00
-Önemli TelefonlarÝmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
ÖZÇETÝN ECZANESÝ
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
Ýrfan Kurtbaþ
Ýþadamlarýna TEKNOKNET anlatýldý
Organize Sanayi Bölgesinde inþaasý devam eden
TEKNOKENT düzenlenen toplantý ile iþadamlarýna tanýtýldý.
Ticaret ve Sanayi Odasý meclis salonunda gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýna TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ile Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuþmacý olarak katýldý.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile çok sayýda iþadamý ve sanayicinin katýlýðý tanýtýmda konuþan TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, TEKNOKNET'in birinci amacýnýn üniversite-sanayi iþbirliðini saðlamak olduðunu söyledi.TEKNOKNET'in hedefinin bil-
giyi paraya dönüþtürmek ve ar-ge faaliyetlerini özel sektörle birlikte yaparak teknoloji üretmek olduðunu dile
getiren Kurtabaþ, KOBÝ'lerin ar-ge yapabilir hale getirilmesi gerektiðini kaydetti. Daha sonra konuþan Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da TEKNOKNET hakkýnda
bilgiler verdi. Fatih AKBAÞ
Reha Metin Alkan
"Oruç ibadeti gösteriþ ve festival aracý haline getirilmemeli"
Diyanet-Sen
Çorum Þube
Baþkaný Ali Yýldýz
Oruç ibadetinin bir gösteriþ ve
festival aracý haline getirilmemesi
gerektiðini dile getiren Diyanet Sen
Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
Oruç ibadetinin manevi iklimine
zarar verecek etkinlik faaliyetlerden
özenle kaçýnýlmasý gerektiðine iþaret etti. Diyanet-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ali Yýldýz, özel ve kamu kurumlarýna Oruç ibadetiyle ilgili
önemli uyarýlarda bulundu. Ramazan ayýnýn manevi atmosferine zarar verecek etkinliklerden özenle
kaçýnýlmasý gerektiðini vurgulayan
Yýldýz, Oruç ibadetinin bir eðlence
ve festival malzemesi haline dönüþtürülmemesi gerektiðine dikkat
çekti.
Ramazan ayýnda verilen bazý iftar davetlerinin gösteriþ amaçlý ve
israfa kaçan bir görüntü oluþturduðuna da deðinen Yýldýz, "Ramazan'ý
Þerifi statlara, stadyumlara taþýyan,
beþ yýldýzlý otel lobilerine konuk
edenler, iftar çadýrlarýnda karnýný
doyuranlar on bir ay nereden beslendiler, nerede yediler, yýlýn sadece
bir ayýnda meydanlarda gövde gösterisi yapmakla üzerine düþen vazifeyi icra mý ettiler, sormak lazým"
dedi.
-"BELEDÝYELER ULAÞIMI
1 AY ÜCRETSÝZ YAPSIN"Ramzan ayýnda düzenlenen
abartýlý ve ýþýltýlý etkinlikler nedeniyle vatandaþlarýn teravih namazýný kýlmak yerine bu tür etkinliklere
gitmeyi tercih ettiklerini anýmsatan
Yýldýz, insanlarý ibadetten alýkoyacak etkinliklerin Ramazan ayýnýn
ruhuna aykýrý olduðunu vurguladý.
Iþýltýlý ve pahalý etkinlikler yerine
vatandaþlara daha faydalý etkinlikler tasarlamasý gerektiðini ifade
eden Yýldýz, "Ramazan'da camileri
boþaltýp, teravihlerden uzaklaþtýrýp
festival alanlarýnýn çekiciliðini, süslü ýþýklarýyla albenili haline getirenlerin ticari fýrsatçýlýðýný kabul etmiyoruz.
Belediyelerin Ramazan ayý bo-
yunca toplu taþýmalarý ücretsiz bir
hale getirmesinin yapýlan etkinliklerden daha anlamlý olacaðýný düþünüyoruz. Þarký türkülerle deðil de
kültürel çalýþmalar yapýp Kur'an ve
Din olgusu dahilinde hareket etmelerini, yapýlan çalýþmalarýn Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý-Müftülükler kontrolünde gerçekleþmesini, Diyanet'in kimsesizlerin kimsesi yaklaþýmýný da destek verilmesi gerektiðini söyledi.
Ramazan ayý; ithal edilmiþ ve bazýlarýnýn ekonomik kazanç kapýsý
olarak gördükleri bir ortaoyunu, bir
tiyatro deðildir" þeklinde kaydetti.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Mahir ODABAÞI
ÇORUM'DA
HOLLANDALI
TURÝST ve MÜZE
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Sungurlu MYO kampüsü temeli atýldý
Cahit Baðcý
Sabri Baþköy
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu temel atma töreni
dün yapýldý.
Törene Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit
Baðcý, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, daha önce Sungurlu'da görev yapmýþ Kaymakamlar, Belediye Baþkanlarý, Ýl ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluþu temsilcileri, iþ
adamlarý, akademik ve idari personel ile vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayan
törende sýrasýyla, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekilleri
Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Vali Sabri Baþköy bir konuþma yaptýlar.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, güzel bir modelle temeli atýlan Sungurlu MYO'nun üniversiteye, kente kazandýrýlmasýnýn çok büyük mutluluðunu ve gururunu yaþadýðýný dile getirdi.
Mesleki eðitimden mezun olan öðrencilerin çok önemli problemlerin çözümünde kilit rol oynadýðýna dikkat çekerek çok ciddi iþ potansiyeline sahip
ara elemanlarýn yetiþmesine vesile olacak bu modern yapýnýn ülkeye, Ýle ve
bölgeye büyük katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný dile getiren Rektör Prof. Dr.
Alkan, Sungurlu MYO'nun temeli atýlan bu bina ile çok sayýda programý, çok
sayýda öðretim elemanýna sahip olan gerçekten modern ve geliþmiþ güzel bir
meslek yüksekokulu eðitim alt yapýsýna kavuþacaðýný belirtti.
Üniversitelerin ana fonksiyonlarý arasýnda eðitim faaliyetleri en önemlilerinden, vazgeçilmezlerinden biri olduðunu ifade ederek eðitim faaliyetinin iyi
olabilmesi için tüm dünyada geçerli olan bölümleri/programlarý ve altyapýyý
saðlamanýn son derece önemli olduðuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan,
iyi bir öðretimin, iyi öðretim elemanlarý ve iyi öðrencilerle, fiziki ve moral alt
yapýsý iyi olan binalarla verileceðini belirterek "Görevdeki 3. yýlýn sonunda, bu
kastetmiþ olduklarýmýzý, özellikle istihdam odaklý programlarýmýzla mesleki
teknik eðitimin en önemli ayaðýna gücümüz yettiðince en nitelikli eðitimi vermeye gayret ediyoruz" dedi.
Salim Uslu
Üniversiteyi üniversite yapan temel dinamiklerden sanayici, iþ adamlarý ve
halkýn ilgisi ve üniversiteye bakýþýnýn üst düzeyde olduðunu belirterek üniversitenin tüm paydaþlarýnda aldýðý güçle dünyadaki emsalleri içerisinde yer
alan, bölgenin yýldýzý bir üniversite olacaðýný vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, "Bizlere tevdi etmiþ olduðunuz bu güzel görevde gerek fiziki yapýlanma
gerekse de diðer alt yapýlarý (öðretim elemaný, öðrenci, program/bölüm vs.)
ilimize, bölgemize kazandýracaðýz, hep birlikte gurur duyacaðýmýz bir Hitit
Üniversitesini inþallah hep birlikte modelleyeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý.
Çorum Milletvekili Salim Uslu da yapýtýðý konuþmada, "Meslek eðitimi,
memleket meselesi" sözüne dikkat çekerek üniversite, belediye, iþ adamalarý
herkesin bu gerçeðin farkýnda olduðunu açýkladý.
Çaðýmýzda insanlarýn yeteneklerini geliþtirmesine imkan saðlayan yeni
fýrsatlar oluþturulduðunu belirten Çorum Milletvekili Uslu, nitelikli iþ gücünün çok daha kolay iþ bulduðunu, daha iyi imkanlara sahip olduðunu dikkat
çekerek, "Bizim açýmýzdan eðitim çok büyük önem arz etmektedir, eðitim içerisinde özellikle meslek eðitimi daha özel bir yer tutmaktadýr" dedi ve Türkiye'yi þahlandýracak imkan ve fýrsatlarýn meslek eðitimi ile nitelikli iþ gücü ile
mümkün olabileceðini dile getirdi.
"Kaliteli iþ gücü kaliteli üretim yaparak rekabet gücümüzü artýracaktýr" diyen Milletvekili Uslu, meslek eðitiminin öneminin herkes tarafýndan kabul
edildiðine dikkat çekerek temeli atýlan Sungurlu MYO'nun hayýrlý olmasý dilekleri ile konuþmasýný sonlandýrdý.
Sungurlu MYO'nun bu noktaya gelmesinde emeði geçenlere teþekkür
ederek konuþmasýna baþlayan Çorum Milletvekili Cahit Baðcý da üniversitenin önemine dikkat çekerek üniversitelerin insan kalitesini geleceðe taþýnmasýna kaynaklýk ettiðini açýkladý. Üniversite altyapýsýnýn son derece önemli olduðunu belirten Çorum Milletvekili Baðcý, "Hep birlikte el birliði içerisinde
mevcut eðitim altyapýsýný daha ileri taþýyacaðýz" dedi.
Vali Sabri Baþköy ise yaptýðý konuþmada Sungurlu MYO'nun ilçeye ve
üniversiteye hayýrlý ve uðurlu olmasý dilekleri ve temennileri ile konuþmasýna baþladý. Sungurlu MYO arsa temini noktasýnda gösterilen dayanýþmanýn diðer yatýrýmlar konusunda da gösterilmesini isteyen Vali Baþköy, baþarýnýn topyekûn olduðunu dile getirerek Sungurlu MYO'nun ilçeye hayýrlý ve
uðurlu olmasý diledi.
Protokol konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan duaya Sungurlu Meslek
Yüksekokulu binasýnýn temeli atýldý.
Haber Servisi
Gezmek, yeni yeni mekânlar görmek Avrupalýlardan daha çok biz
Türklerin hayalidir. Ankara'daki Nesrin hanýmlar, Mehmet beyler kadar, köydeki Hatice teyzeler, Ahmet dayýlar da gezmeyi ister. Lakin gel
gör ki, 'Gönlümüz hoþ ve cömert / lakin bütçemiz baþýmýza dert' misali gönülleri isterken kaderleri güler. Çünkü ekonomik sebepler buna
engeldir. Diðer taraftan belki de dünya da bizler kadar; bebeleri (çocuklarý) geç, bebelerin BEBELERÝNÝ (torunlarý) düþünen ve onun için
koþuþturan, amirse, memursa maaþým düþecek diye emekliliði 65 yaþýna kadar düþünemeyen ikinci bir millet yoktur. Bazen de ebenin dedenin diþinden týrnaðýndan artýrarak kýrk yýlda biriktirdiðini hayýrsýz torunlar kýrk günde bitiriverir. Bazen de daha acýklýsý bu zamana kadar
verdiðiniz emekler isabete bile geçmez. Düðünlerde-bayramlarda bile
aranýp sorulmazlar. Eskilerin tabiriyle siz bir bað verirsiniz ama bir salkým üzüm ikramýný layýk göremezler. Çevrenize baktýðýnýzda bunun
örneklerini görebilirsiniz.
Rivayettir ki Avrupalýlar '11 ay eþ… gibi çalýþýp 1 ayda sýnýrsýz yerler, içerler, gezerler' Liseyi bitiren bir delikanlý sýrtýna çantasýný alýp
dünya turuna çýkar. Anne- babanýn gözü arkasýnda kalmaz. Bizler liseyi bitiren çocuðumuzu þuradan Ýstanbul'a göndermeye korkuyoruz.
Tabi bunun çeþitli sebepleri var. Bu baðlamda dünya turuna çýkan Hollandalý bir Turist bir ay sonra Çorum'a gelir. Dünya turuna çýkmayý göze alan insan herhalde sýradan deðildir. Biraz akýllýdýr, planlý programlýdýr. Arabasýnýn 60 bin km'lik bakýmýný yaptýrmak için Skoda Octavia
servisi olan þehirleri tercih eder. Gezi çerçevesinde karavanayý Ortaköy'de býrakýr ve Çorum Skoda Octavia servisine gelir. (Gerisini servis
sahibi komþum Fatih Kantar abimizin 2011'de anlattýðýný kendinden
dinleyelim.) Önce dil problemi yaþanýr. Çözüm için Fatih Bey, Almanya'da çalýþmýþ birini bulur. Hollandalý Turist arabasýnýn 60 bin km'lik
bakýmýný yaptýrmak istediðini söyleyince, bu arabanýn bakýmýnýn Avrupa'da 30 bin km'de bir olduðunu ve dolaysýyla daha 15 bin km kaldýðýný söyleyince, Hollandalý turist 'bulunduðum ülke þartlarýna uymam
gerekir. Sizin yollar tozlu, bozuk. Seyahate çýkmadan Hollanda da ki
servise sordum, 'Türkiye þartlarýnda 15 bin km de yaptýr' dediler. Dolaysýyla kendim ve trafikteki diðer sürücülerin güvenliði için yaptýrmam gerekir.' Der. Araba bakýma alýnýr ve yapýlacaklarýn listesi eline
verilir. Hollandalý Turist fabrikanýn önerdiði parçanýn aynýsý mý diye
yapýlanlarý tek tek usanmadan kontrol eder. En son yað deðiþimine sýra gelir. Fabrikanýn önerdiði yaðdan farklý olunca 'BU YAÐ OLMAZ,
KABUL EDEMEM 'der. Ýstediði yaðýn 4 lt sinin 300 TL olduðu, dolaysýyla Çorum'da kullanýlmadýðý ancak özel talep halinde getirttirildiði ve
bunun içinde beklemesi gerektiði söylenir. Olsun der, 'fabrika onu
önerdiyse pahalý da olsa aynýsýný kullanmam gerekir' deyince, genel
merkez aranýr ve istediði marka yað getirttirilir. Biz ne deriz, 'sen bilirsin bir an önce iþimiz görülsün…'
Bu arada turiste çay, pasta, börek ikram edilir. Yemek teklif edilir.
Bu durum çok hoþuna gider. Bunu 'Türkiye - Çorum Skoda Octavia
servisine gittim. Çay, pasta börek, yemek ikram edildi. Ýlgi gösterildi'
diye Skoda'nýn Çek Cumhuriyetindeki fabrikasýna mesaj olarak atar.
Orasý Türkiye de ki genel merkezini arar. Genel merkezde Çorum Skoda Octavia servisini arayarak TEÞEKKÜR eder.
Diðer taraftan sohbet uzar. Hollandalý turist Çorum müzesini sorar.
Bizimkiler tarif etmeye kalkýnca 'yerini sormuyorum, novigasyon o iþi
sizden iyi yapýyor. Ben size müzenin içinde hangi eserler var?' onu soruyorum deyince, Fatih abimiz Anadolu tabiriyle kem- küm eder, her
gün önünden geçtiðim halde gitmedim diyemez ve yanýndaki Almancýyý gösterir ama maalesef oda gitmemiþtir…
Sonuç mu? Ne olur ne olmaz bakarsýn; 'bir Molla Kasým gelip hesaba çeker' misali ikinci gün ilk iþ olarak ÇORUM MÜZESÝNÝ ZÝYARETE giderler. Sahi unutmadan sorayým, elin adamý ta Hollanda'dan,
Almanya'dan gelip Ortaköy'ü - Boðazkale'yi - Çorum müzesini geziyor. Burnumuzun dibinde olan buralarý ve tarih kokan diðer Ýskilip,
Osmancýk gibi ilçelerimizi aile boyu bir defa gezebildik mi? (yazara
eleþtiri - öneri: 536 568 11 41)
*
BÝR SORU- bir cevap: Rotasyonlara en çok kim sevinir?
'RELÝCEYÝLKAN'
Oyuncaklarý Somalý
çocuklara ulaþtýrdýlar
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Çorum Belediyesi personelleri ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü
öðrencileri Soma'da maden faciasýnda yakýnlarýný kaybeden aileleri ziyaret etti ve ailelere taziyelerde bulundular.
Çorum genelinde Somalý çocuklar için düzenlenen "Hitit Güneþi Somalý Çocuklarýn Üzerine
Doðacak" adýnda oyuncak toplama kampanyasý düzenlendi.
Oyuncaklar ziyaretler sýrasýnda faciada ölen maden iþçilerinin
çocuklarýna hediye edildi.
Ziyaretlere Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür
ve Sanat Merkezi'nden Nuran
Hakyemez,Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi ve
Aktif Yaþam Kulübü Akademik
Danýþmaný Doç.Dr.Cemil Hakyemez,Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyesi öðrenciler ve
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür
ve Sanat Merkezinden temsilciler
katýldý. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
RAMAZAN AYINA
GÝRERKEN
MHP'de bir istifa þoku daha
Önceki gün MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in istifasýnýn ardýndan dün Milliyetçi Hareket Partisinde çok bir istifa daha yaþandý.
Uzun yýllar MHP'de yönetimlerinde görev yapan ve Ýl
Baþkaný olduðu dönemde son yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde partisinden belediye baþkan adayý olan Ercan
Daþdan, hem partisinde ki görevinden hemde partiden istifa etti.
Konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ercan Daþdan'ýn,
Milliyetçi Hareket Partisi üyeliðinden ve Genel Merkez
Deleðeliðinden istifa ettiði ve istifasýna iliþkin dilekçesini
noter kanalý ile MHP Genel Merkezine, Ýl Baþkanlýðýna ve
Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna gönderildiði belirtildi.
Ercan Daþdan, sýrasýyla MHP'de 2007 yýlýnda il yönetim
kurulu üyeliði, 2009 yýlýnda Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, 2009
yýlýnda Genel Merkez Üst Kurul Delegeliði, 2012 yýlýnda
Genel Merkez Üst Kurul Delegeliði, 2011 yýlýnda Ýl Baþkanlýðý görevlerinde bulunurken yine partisinin 2010 yýlýnda Yönetici Eðitim Programý, 2010 yýlýnda Siyaset ve Liderlik Okulu 3. Dönem Eðitim Programý ve 2012 yýlýnda Gönül Elçileri Eðitim Programýna katýlmýþtý. Daþdan son olarak ise MHP'den 2014 yýlýnda Çorum Belediye Baþkan adayý olmuþtu.
Haber Servisi
Ramazan'da
beslenmeye dikkat!
Özel Ýdare 5 yýllýk
stratejisini hazýrlýyor
Ömer
Arslan
Çorum Ýl Özel Ýdaresi kurumun
hizmet alanlarý kapsamýnda bulunan
çalýþmalarýn 2015-2019 yýllarý arasýndaki 5 Yýllýk Stratejik Plan hazýrlýklarýna baþladý.
Konuyla ilgili bir açýklamada bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, bireylerin bile gelecek
planlamasý yaptýðý günümüzde kurumlarýn geleceðini planlamasýnýn olmazsa olmazlardan olduðunu söyledi
ve "Geleceðini planlamayanýn geleceði olmaz" dedi.
Aksi bir durumun karanlýklar içerisinde yol olmak olduðunu ifade eden
Genel Sekreter Ömer Arslan, "Stratejik planlama ile bulunduðumuz yer ve
ulaþmak istediðimiz hedefi belirleyip,
bu hedefe nasýl ulaþacaðýmýzýn yol haritasýný çizeceðiz. Bu süreçte kendi
performansýmýzý da ölçeceðiz ve performansýmýz düþtüðünde gerekli tedbirleri alacaðýz. Bu plan ile 2015-2019
arasýndaki 5 yýllýk dönemde Ýl Özel
Ýdaremizce, özelde ilimiz ve genelde
de ülkemizin deðerlerine ilave edilecek katma deðerin ne olacaðýný belirleyeceðiz" diye konuþtu.
Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi'nin
özellikle hizmet alaný olan kýrsal kesimde kalkýnmanýn saðlanmasýna yönelik önümüzdeki 5 yýlýn planýný yaptýklarýný belirtti ve kurum olarak kýrsal
kesimde kalkýnmayý saðlamanýn yaný
sýra stratejik planda yer verecekleri
baþlýklarý þu þekilde açýkladý:
"Bu kapsamda eðitim sistemine
yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi,
saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi, aile
ve sosyal hizmetlere yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi, kamu düzeni ve
güvenlik hizmetlerine yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi, kültürümüzün
korunmasýna yönelik turizm hizmetlerinin geliþtirilmesi, saðlýklý bir nesil için
sportif etkinliklere yönelik faaliyetlerin
etkinleþtirilmesi, tarýmsal hizmetlere
yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi;
çevre, orman, topraðýn korunmasý ve
erozyonun önlenmesine yönelik tedbirlerin alýnmasý, doðal afetlere yönelik tedbirlerin alýnmasý, kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliðin artýrýlarak
geniþ tabana yayýlmasýnýn saðlanmasý,
kamu kesiminde insan kaynaklarýnýn
geliþtirilmesine yönelik baþlýklar üzerinde çalýþýyoruz."
ÇALIÞMALAR GENEL
SEKRETER YARDIMCISI
KANKURDAN'IN KOORDÝNAS
YONUNDA YAPILACAK
5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 31. Maddesinde "Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinden itibaren altý
ay içinde, kalkýnma plan ve programlarý ile varsa bölge planýna uygun olarak stratejik planýn hazýrlanýp Ýl Genel
Meclisi'ne sunulacaðý" hüküm gereðince 17 Haziran 2014 Salý günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde planlama süreci baþlatýldý. Stratejik plan hazýrlýklarýna yönelik gerçekleþtirilen ilk toplantýnýn açýlýþý Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan yapýldý.
Açýlýþ toplantýsýnýn ardýndan baþlatýlan
çalýþmalar, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Bülent Kankurdan'ýn
koordinesinde gerçekleþtiriliyor. 20152019 yýllarýný kapsayacak Çorum Ýl
Özel Ýdaresi'nin Stratejik Plan çalýþmalarý 26.05.2006 tarih ve 26179 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren "Kamu Ýdarelerinde Stratejik Planlamaya Ýliþkin Usul ve Esaslar
Hakkýndaki Yönetmelik" ile Kalkýnma
Bakanlýðý tarafýndan 28.07.2011 tarih
ve 28008 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Kamu Ýdarelerince Hazýrlanacak Stratejik Planlara Dair (1 Sýra nolu)
Teblið" doðrultusunda stratejik plan
hazýrlama kýlavuzunda belirtilen usuller çerçevesinde yürütülüyor. Stratejik
plan çalýþmalarýnda Ýl Özel Ýdaresi'ne
doðrudan ve dolaylý olarak etki eden iç
ve dýþ paydaþlar yer alýyor. Ýç paydaþlar
olan Ýl Özel Ýdaresi Birim Müdürlüklerinin yaný sýra 40 tane kamu kurum ve
kuruluþu ile 4 tane sivil toplum kuruluþu dýþ paydaþlar olarak çalýþmalarý
sürdürüyor. 45 kiþilik Stratejik Plan
Hazýrlama Grubu ile 21 kiþilik Stratejik
Plan Çalýþma Grubu bulunuyor.
Haber Servisi
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, yaptýðý açýklamada Ramazan
ayýnda saðlýklý oruç tutmak için yapýlmasý
gerekenler
hakkýnda
önemli konulara dikkat çekti.
Ramazan ayýnda bireylerin beslenme düzeninin deðiþtiðini ve
Ramazan ayýný saðlýklý geçirmek
için bazý alýþkanlýklarýn býrakýlmasý
gerektiðini kaydeden Ýsmail Yücel,
öncelikle aðýr yemeklerden, þerbetli tatlýlardan ve hamur iþlerinden uzak durulmasý gerektiðini
belirtti.
Ýsmail Yücel, Ramazan'da beslenmede dikkat edilmesi gereken
önemli noktalarý ise þöyle sýraladý:
"Sahura kalktýðýnýzda uykunuzun bölünmesinden rahatsýzlýk duyuyorsanýz,akþamlarý 1 saat erken yatmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde gün içerisinde çok daha fazla
saðlýk sorunu yaþayabilirsiniz. Sahur
yapýlmadan oruç tutulduðu takdirde
aç kalma süresi artarak, halsizlik, baþ
aðrýsý, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülebilir. Uzun süreli açlýk sonrasý, iftarda aþýrý besin tüketimini ve gün
içerisinde kan þekerinin düþmesini engellemek için sahurda sindirimi yavaþ,
besin deðeri yüksek gýdalar tüketilmelidir.
-SAHURDA SAÐLIKLI
BESLENMEDE DÝKKAT
EDÝLMESÝ GEREKENLERSahurda çok yaðlý, çok tuzlu ve aþýrý tatlý besinlerden kaçýnmalý, bunlarýn
yerine hazmý kolay, mide - baðýrsak
sisteminde uzun süre kalabilecek lif
içeren sebze, meyve ve tam tahýllý besinleri tercih etmeliyiz. Gün boyu kan
þekerinin düþmesini engellemek, mide
boþalmasýný geciktirmek sahurda protein açýsýndan zengin beslenmekle
mümkün olmaktadýr. Bu nedenle sahurda yaðlý ve kalorili aðýr yemekler
yerine daha hafif kahvaltýlýk besinler;
zeytin, peynir, yumurta,tam tahýllý veya tam buðday ekmekdomates-salatalýk-biber gibi çið sebzeler süt, yoðurt,
3-4 adet hurma (tok tutmasý sebebiyle)ve çay yerine meyve veya meyve
kompostolarý tercih edilmelidir."
-"ÇOK ZAMANDA
AZ YEMEK YEMELÝYÝZ"Gün boyu aç kalan mideye, iftarda
birden yüklenilmesi, birçok saðlýk sorununa neden olacaðýgibi kalbin yükünü de artýrarak, kalp krizi, yüksek
tansiyon, beyin kanamasý ve felç gibi
hastalýk risklerini artýrabilir. Uzun süre
aç kalan mideye bir anda yüklenmemeli, az az ve sýk sýk beslenmeye özen
göstermeli, yemek yerken acele etmeden ve çok zamanda az yemek yenmelidir.
-"ÝFTARLA SAHUR ARASINDA
2 ARA ÖÐÜN YAPMALIYIZ"Normal zamanda 5 veya 6 öðün
olan beslenme sayýsý Ramazan ayýnda
sahur ve iftardan oluþan 2 ana öðüne
düþmektedir. Ýftardan uykuya gidene
kadarki zaman dilimine 2 ara öðün eklenmelidir. Bu þekilde yaþanabilecek
olumsuzluklar ve metabolizma hýzýnýn
düþmeside engellenmiþ olur.
-"YOÐURT VE AYRANIN ÝFTAR
SOFRASINDA OLMASINA
DÝKKAT ETMELÝYÝZ"Orucunuzu su ve hurmayla açtýktan sonra çorba ve salata gibi hafif besinlerle iftara devam edilmeli, ana yemeðe geçmeden önce 5-10 dakika kadar ara verilerek midenizin rahatlamasý saðlanmalýdýr. Aradan sonra ana yemeðinizde etli veya etsiz sebze, ýzgara
5
et yemeði ile az miktarda pilav/makarna/bulgur pilavý tercih edilmedi, bunlarýn yanýnda hem protein hem kalsiyum açýsýndan zengin olan yoðurt veya ayran tüketimi de unutulmamalýdýr.
-"YAZ MEYVELERÝNDEN
YAPILAN TATLILARI
TERCÝH ETMELÝYÝZ"Ramazanýn vazgeçilmezi, tatlýlardýr. Uzun süren açlýk dönemlerinde
gerçekleþen kan þekeri düþüþü sebebiyle, bu dönemde tatlý yeme isteði artabilir.Yemekten 1-2 saat sonra þerbetli, hamurlu tatlýlar yerine, daha hafif ve saðlýklý meyve veya sütlü tatlýlar
tercih edilmeli, yanýnda bir bardak su
içmek de ihmal edilmemelidir.
-"ÝFTAR VE SAHUR ARASINDA
10 BARDAK SU ÝÇMELÝYÝZ"Ramazan ayý yýlýn en sýcak günlerine denk geldiðinden, ramazan ayýnda
sývý tüketimi de mecburen azaldýðýndan, yazýn sýcaðýnda gerçekleþen terlemeyle de birlikte vücudun sývý ihtiyacý
artar.
Gün içindeki su kaybý karþýlanmadýðýnda vücutta halsizlik, iþte verimsizlik, konsantrasyon güçlüðü, uyuklama, hazýmsýzlýk, tansiyon düþmesi gibi sorunlar yaþanabilmektedir. Su kaybýnýn önlenmesi için özellikle sahurda
sývý alýmýna önem verilmeli, iftar ve sahur arasýndaki zamandasývý alýmý düzenli yapýlmalýdýr.Sývý kaybýný karþýlamak için su dýþýnda ev yapýmý az þekerli limonatalar, ayran, meyve kompostolarý tercih etmeye özen gösterilmelidir.
Ramazan boyunca 2 litre su tüketimin altýna düþmemeli, iftardan sahura
kadar en az 8-10 bardak su tüketilmelidir. Fakat çay ve kahve gibi içeceklerle sývý ihtiyacýnýn karþýlanmadýðý unutulmamalýdýr. Ayrýca aþýrý sýcaklarda
özellikle yaþlý ve çocuklar sokaða çýkmamaya özen göstermelidirler.
-"YAÐLI VE TUZLU GIDALAR
VÜCUTTAKÝ ÖDEMÝ ARTIRDIÐI
ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR"Ýftar ve sahur arasýndaki saatlerde
beslenmenize önem vermeniz oruç
tuttuðunuz saatleri daha rahat geçirmenizi saðlýyor. Bu nedenle yaðlý ve
tuzlu gýdalarý asla tüketmemeliyiz.Çünkü bu gýdalar gün içinde daha
çok susamamýza ve su tüketemediðimiz için de yüksek tansiyon ve ödem
gibi saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr.
Karbonhidrat açýsýndan zengin hamur tatlýlarý, kurabiyeler, yaðlý hamur
iþleri kýsa sürede acýktýrmaktadýr. Ýftar
ve sahurda tuz içeriði yüksek olan turþu, salamura, yað ve tuz oraný yüksek
olan pastýrma, sucuk gibi besinler, þeker oraný ve kalorisi yüksek olan kurabiyeler, hamur tatlýlarý gibi besinlerden mutlaka uzak durmalýyýz."
Yasin YÜCEL
Bizleri yoktan var
eden,varlýðýndan haberdar eden,bizlere
türlü türlü nimetler
verip bizleri besleyip
büyüten Yüce Allah'a
sonsuz þükürler olsun
ki;ferdi hayatta dindarlýðýn, sosyal hayatta huzur, dayanýþma
ve kaynaþmanýn yoðun olarak yaþandýðý
af, maðrifet ve bereket
Tahir KILIÇ
mevsimi olan RamaÝl Müftü Yardýmcýsý
zan ayýna ulaþmýþ bulunuyoruz.
Yýl içerisinde gönüllerin yumuþadýðý, rahmet
kapýlarýnýn açýldýðý geceler, günler ve aylar vardýr.Ýþte bunlardan biri de Peygamberimiz (s a
v)'in "Evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtuluþtur" diye haber verdiði Ramazan ayýdýr.
Bu ayda cennet kapýlarý ardýna kadar açýlýr.
Cehennem kapýlarý sýmsýký kapatýlýr. Baþýmýzýn
belasý þeytanlar da zincirlenir. Yani hiç kimse
Ramazan Ayý'nda günah iþleyipte,beni þeytan
kandýrdý,diyemeyecek.Neden?Çünkü bu ayda
þeytanlarýn baðlanmýþ, zincirlenmiþ olduðu Hadis-i Þerif'le beyan olunmuþtur.
Bundan baþka bir düþmanýmýz daha var ki, o
da nefistir. Nefsin de hakkýndan gelen oruçtur,
açlýktýr.Oruç tutulduðunda nefis açlýkla baðlanmýþ olacak. Böylece bizleri günaha sürükleyen,
ibadet etmemize mani olan ve ebedi mutluluðumuza kasdedip ahiretimizi cehenneme çevirmeye çalýþan iki düþman; þeytan ve nefisten bu
mubarek ayda bir nebze kurtulmuþ sayýlýrýz.
Elhamdülillah, Ramazan-ý Þerif'in hürmetine, þeytandan kurtarmamýzýn sebebiyle camiler
dopdolu.Teravihler,hatimler,oruçlar... Ne olurdu tüm senemiz Ramazan ayý gibi olsa.
Camiler cemeatle dolsa. Kur'an'lar okunsa,
hatimler, vaazlar, haramdan sakýnmalar...Ne
güzel, ne hoþ.
Ramazan ayýnýn geldiðine sizlerin ne kadar
sevinç duyduðunuza hüsnü zanným var. Bu ayýn
geldiðine sevinenlere bakýn ne müjde var. Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:"Kim Ramazan ayýnýn geldiðine sevinirse Cennet o'na vacip olur".
Bu ay; öðrenmek, anlamak ve gereklerini yerine getirmek üzere okuyan herkesin zihninde
ve kalbinde farklý, kalýcý ve derin izler býrakan
yeryüzünde en çok okunan Kur'an-ý Kerim'in
indirildiði bir aydýr.
Ayrýca nimetlerin kadrinin bilinmesine vesile
olan, insanda þükran hisleri uyandýrarak yoksullarýn çaresizlerin halinden anlama þuuru veren ve bizleri sabýr denilen en yüksek ahlaki bir
meziyete eriþtiren oruç ibadetinin farz kýlýndýðý
bir aydýr
Ramazan ayýnýn ve oruç ibadetinin önemi
Kur'an-ý Kerimde þöyle ifade edilmektedir: "Ramazan ayý öðle bir aydýr ki onda Kur'an indirilmiþtir Kur'an ise insanlara yol göstericidir Doðruyu eðriden, hakký batýldan ayýran delillerin
kaynaðýdýr Kim o aya kavuþursa onu oruçla geçirsin " Bir baþka Ayet-i Kerime de ise Cenab-ý
Allah þöyle buyurmaktadýr:"Ey iman edenler!
Oruç sizden önceki ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý Umulur ki bu sayede (kötülüklerden) korursunuz."
Maddi ve manevi sayýsýz güzelliklerin yaþandýðý ve mükafatlarýnýn sýnýrsýz olarak verildiði
onbir ayýn sultaný Ramazan Ayý'ný çok iyi deðerlendirmeliyiz Özümüze dönerek gaflet ve cehalette geçen günlerimizi sorgulamalý, hata ve günahlardan temizlenme isteðimizi artýrarak kendimizle hesaplaþmalýyýz Ýyi ve güzel davranýþlarý artýrarak, geçici ve kötü þeyleri de terk ederek
onbir ayýn geride býraktýðý manevi kirleri temizlemeye çalýþmalýyýz
Ramazan ayý oruç ayýdýr, Kur'an ayýdýr.Kýyamete kadar insanlýða ýþýk tutacak Kur'an-ý Kerim bu ayda indirilmeye baþlanmýþtýr Bin aydan
daha hayýrlý Kadir gecesini içinde barýndýrmaktadýr Sevgili Peygamberimiz (s a v) inanarak ve
hikmetinin þuuruna vararak bu ayýn gündüzlerini oruç tutarak gecelerini namaz kýlarak geçiren kiþinin geçmiþ günahlarýnýn affedileceðini
müjdeliyor
Bu ayýn feyiz ve bereketinden azami derecede istifade etmeye çalýþalým Akrabalarla olan
iliþkilerimizi artýralým Ýhtiyaç sahiplerini görüp
gözeterek dertlerine daha fazla yardýmcý olmaya
çalýþalým Fert ve toplum olarak huzura, sevgiye
ve saygýya, yardýmlaþmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacýmýz vardýr Günlük hayatýmýzda
kiþisel zaaflardan dolayý ortaya çýkan bir takým
eksiklikleri ve hatalarý Ramazan ayýný fýrsat bilerek giderelim Hiç kimse kimsesiz kalmasýn bu
Ramazan ve her zaman. Bu vesile ile Ramazan
Ayýnýn bütün Ýslam alemine, aziz milletimize ve
tüm insanlýk alemi için hayýrlara vesile olmasýný
Cenab-ý
Allah'tan
niyaz
ederim
Selam ve dua ile…
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
AÞIRI SICAKLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Alaca'da Ramazan
Sokaðý açýlýyor
Alaca Belediyesi Ramazan Sokaðý etkinliðini bu yýlda gerçekleþtiriyor. Ramazan ayý boyunca sürecek olacak Ramazan Sokaðý'nda
her akþam farklý programlar yer
alacak. 11 ayýn sultaný mübarek
Ramazan ayýnda yarýndan itibaren
faaliyette olacak olan Ramazan
Sokaðý Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenecek. Ýftar saatinin
ardýndan açýlacak olan Ramazan
Sokaðý'nýn bu yýlki organizasyonunu yine Best Organizasyon üstlendi. Çeþitli oyunlarýn ve eðlencelerin yaný sýra konserlerin düzenleneceði Ramazan
Sokaðý organizasyonunda açýk havada teravih namazý kýlma imkaný da olacak. Ramazan Sokaðý'nda ayrýca esnaflarda stant açarak yer alacak.
Best Organizasyon tarafýndan düzenlenecek
etkinliklerde Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri sihirbaz (illüzyon Show), orta oyunu ve meddah,
tahta bacak (uzun adam) gösterisi, çocuk tiyatrosu ve hediyeli
yarýþmalar, Hacivat ve karagöz
canlý performans, ateþbaz gösterisi, aþuk-maþuk, kukla tiyatrosu gösterileri olacak.
Ramazan sokaðýnda ayrýca
Osmanlý þerbetçisi ve pamuk
þekercide yer alacak.
Esat
Konuya iliþkin açýklama yaEyvaz
pan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Müslümanlar için
büyük bir öneme sahip Ramazan ayýnýn ülkemizde olduðu gibi Alaca'da da coþku içerisinde idrak edilmesi adýna çeþitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek,
"Geçen yýl düzenlediðimiz Ramazan Sokaðý etkinlikleri vatandaþlarýmýzca olumlu karþýlandý ve
güzel tepkiler aldýk. Bunun üzerine bu yýlda ayný
organizasyonu gerçekleþtirmeye karar verdik" dedi. Haber Servisi
Ýskilip emniyetinden
Baþkan Çatma'ya
teþekkür
Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan beraberinde emniyet personeli ile birlikte Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür ziyaretinde bulundu.Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan
ve beraberindekiler Ýskilip'e hizmet ederken ihtiyaç duyduklarýnda her türlü katkýyý saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya baþarýlarýnýn devamýný dilediler.
Baþkan Çatma Ýskilip'in huzur ve güveni için
gece gündüz fedakârca çalýþan emniyet mensuplarýnýn ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti
ifade ederek bu güne kadar olduðu gibi bundan
sonra da Belediye olarak üzerlerine düþen katkýyý
saðlayacaklarýný sdöyledi. Haber Servisi
Osmancýkta bayan
kuaförleri denetlendi
Osmancýk Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan ilçedeki bayan kuaförlerini denetledi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,"Hemþerilerimizin saðlýðý bizim için
her þeyden önemlidir. Temiz ve saðlýklý ortamlarda alýþveriþ yapmalarýný isteriz. Bu nedenle bayan personelimiz ve Zabýta Müdürlüðüne baðlý ekiplerimiz baþlarýnda Zabýta
Müdürümüz ile birlikte ilçemizde bulunan 14
bayan kuaförünü denetlediler.
Hijyen ve insan saðlýðý açýsýndan eksikleri bulunan 10 kuaföre eksiklerini gidermeleri
için 1 hafta süre verildi. Eksiksiz ve herþeyikriterlere uyan 4 kuaför esnafýmýza ise teþekkür edildi.
Denetlemelerimiz ilerdeki dönemlerde
de devam edecektir. Halk saðlýðýný doðrudan
ilgilendiren bu tür iþyerlerinin denetiminde
ihmal yada tavizi asla kabul etmeyeceðimizin
bilinmesini isteriz" dedi.
Haber Servisi
Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nün, Ramazan ayýnýn ilk
haftasýnda sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde
seyredeceði yönündeki uyarýsýyla birlikte, güneþin zararlý
etkileri ve aþýrý sýcaklardan korunmak için alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatmakta yarar var. Yazýn sýcak günlerinde, sýcaklarýn çeþitli saðlýk problemlerini de beraberinde getirebileceðini unutmayalým.
Sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak, vücut ýsýsý artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum saðlamaya
çalýþmaktadýr. Normalde terleme ile vücut ýsýsý dengede
tutulmaya çalýþýlýr. Ancak aþýrý sýcaklarda sadece terleyerek vücut ýsýsý dengede tutulamaz.
Ramazan boyunca hem yeterli sývý almaya hem de
dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Uzun açlýk
sonucu kan þekerinin düþmesi baþka rahatsýzlýklarý beraberinde getirir. Yüksek ýsý ve nem vücuttan terleme ile sývý-elektrolit kaybýný artýrýr. Aþýrý sývý ve elektrolit kaybýna
baðlý olarak bayýlma hissi, baþ dönmesi, bulantý, dikkat
daðýnýklýðý gibi saðlýk problemleri oluþabilir. Özellikle tuz
ve su dengesi Ramazan'da daha da önem kazanýr.
SU VE TUZ DENGESÝ ÇOK ÖNEMLÝ
Hava sýcaklýðý nedeniyle kaybolan su ve mineral kaybýný yerine koyabilmek amacýyla iftardan itibaren sahur
sonuna kadar bol su ve sývý (ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý, sebze sularý vb.) alýmýna özen gösterilmelidir.
Gün boyunca kaybedilen su ve tuzun geri kazanýmýnda iftarýn önemi büyüktür. Eriþkin bir insanýn günlük tuz
ihtiyacý 6-8 gram arasýndadýr. Hava sýcaklýðý nedeniyle
kaybolan su ve mineral kaybýný yerine koyabilmek amacýyla iftardan itibaren sahur sonuna kadar bol su ve sývý
(ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý, sebze sularý vb.) alýmýna özen gösterilmelidir.
Tuz eksikliði tansiyon düþüklüðüne neden olur, halsizlik ve baþ dönmesi oluþur. Tuz fazla alýndýðýnda ise hem
vücut su tutar hem de damar kasýlmasý nedeniyle tansiyon
yükselir. Bu nedenle Ramazan'da dengeli tuz tüketimine
dikkat etmemiz gereklidir.
AÞIRI SICAKLARDAN
EN ÇOK ETKÝLENEN GRUPLAR
4 yaþýndan küçük çocuklar,
Yalnýz yaþayan 65 yaþ ve üzerindeki yaþlýlar,
Bakýma ihtiyacý olanlar (Özürlüler, yalnýz yaþayanlar
ve yaþlýlar),
Hamileler,
Aþýrý kilolular,
Açýk alanda çalýþanlar,
Kronik hastalýðý olanlar (þeker hastalýðý, kalp damar
hastalýklarý, beyin damar hastalýklarý, psikiyatrik hastalýklar, kronik solunum sistemi hastalýklarý, karaciðer hastalýklarý, böbrek hastalýklarý),
Sürekli ilaç kullanan kiþiler (özellikle tansiyon düþürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarý),
Sokak çocuklarý ve evsizler,
Özellikle kronik hastalýðý bulunan ve yalnýz yaþayan
yaþlýlar, en çok risk taþýyan gruptur.
AÞIRI SICAKLARDAN
KORUNMA TEDBÝRLERÝ
Günün en sýcak saatlerinde (10.00 - 16.00) mecbur kalýnmadýkça dýþarý çýkýlmamalýdýr.
Dýþarýda iken hafif ve bol giysiler tercih edilmelidir.
Dýþarýda çalýþmasý gerekenler, güneþ altýnda korunmasýz kalmamaya, aþýrý hareketlerden kaçýnmaya, sýk sýk sulu gýdalar almaya dikkat etmelidir.
Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði saatlerde (10.00 - 16.00)
havuz, göl, denize girilmemeli; güneþlenilmemelidir.
Yoðun fizik aktivite gerektiren sporlar için sabah ve
akþam saatleri tercih edilmelidir. Aðýr fizik aktivitelerden
kaçýnýlmalýdýr.
Risk altýndaki yetiþkinler, yaþlýlar, bebekler güneþ veya
sýcak çarpmasý yönünden dikkatle izlenmelidir.
Bebekler, çocuklar, engelliler ve hayvanlar kapalý ve
park etmiþ araçlarda kesinlikle býrakýlmamalýdýr.
Araçlarýn iç ýsýlarý, klima olsa dahi park edildikten çok
kýsa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dýþarý çýktýðýndan emin olunmalýdýr.
Güneþ gören pencereler güneþlikler ile gölgelendirilmelidir.
Vücut ýsýsýnýn yükselmemesi için sýk sýk duþ almalý, bu
mümkün olmadýðýnda ayaklar, eller yüz ve ense soðuk
suyla ýslatýlmalý veya silinmelidir.
Susuzluk hissi olmasa bile, her gün en az 2-2,5 litre
(10-15 su bardaðý) sývý tüketilmelidir.
Taze sebze ve meyveler tüketilmeli kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu ve bitki çayý tercih
edilmelidir.
Yaðlý besinler ve kýzartmalardan kaçýnýlmalý, yemeklerde bitkisel sývý yað tercih edilmelidir.
Vücut direncini artýrmak vitamin ve mineral dengesini
saðlamak için yeterli miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir.
Terleme ile artan sývý ve mineral kaybýný önlemek için
yeterli miktarda sývý alýnmalýdýr.
Sývý alýmýnda su içmek esas olmalýdýr.
Eðer doktor tarafýndan sývý alýmý kýsýtlanmýþsa, idrar
söktürücü ilaç kullanýlýyorsa konuyla ilgili doktora baþvurmak gerekir.
Kafein, alkol ve fazla miktarda þeker içeren içecekler
vücuttan daha fazla sývý kaybýna yol açtýðý için tüketilmemelidir.
Gýda temizliðine dikkat edilmeli, çabuk bozulma riski
olan besinler (et, yumurta, süt ve balýk) açýkta bekletilmemelidir.
Gözün zarar görme riskini azaltmak için, UV koruyucu güneþ gözlüðü kullanýlmalýdýr.
GÜNEÞÝN VE AÞIRI SICAKLARIN
SAÐLIK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
Güneþ veya Sýcak Çarpmasý
Aþýrý sýcaða maruz kalma sonucu, vücut sýcaklýðýný düzenleyen terleme mekanizmasýnýn bozulmasýna baðlý olarak, vücut sýcaklýðýnýn düþürülememesidir. Vücut sýcaklýðý
10-15 dakika içinde 40-41 °C veya üstüne çýkabilir. Acil
olarak tedavi edilmez ise kalýcý hasara veya ölüme neden
olabilir.
Belirtileri:
Deri kuru, kýrmýzý ve sýcaktýr, terleme yoktur.
Bulantý kusma baþ aðrýsý, baþ dönmesi, göz çukurlarýnýn belirginleþmesi, görme netliðinin bozulmasý, þuur bulanýklýðý veya kaybýdýr.
Ýlk yardýmda kiþi hemen serin bir yere alýnmalý, sýký
giysileri gevþetilmeli, soðuk su veya soðutucularla soðutulmaya çalýþýlmalý, kesinlikle sývý içmesi için zorlanmamalý, en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmeli.
Sýcak Bitkinliði
Uzun süre aþýrý sýcaða maruz kalýnmasý ve yeteri miktarda sývý alýnmamasýna baðlý, su ve mineral kaybý sonucu
meydana gelir. Daha sýklýkla yaþlýlarda, yüksek tansiyonu
olanlarda ve güneþ altýnda çalýþanlarda görülür. Aþýrý terleme, yorgunluk, halsizlik, bayýlma hissi, nabýz hýzlanmasý, ateþ yükselmesi belirtileri ile kendini gösterir. Güneþ
çarpmasýndan daha hafif olup hayati tehlikesi yoktur.
Ýlk yardým olarak, hasta serin bir yere alýnýr, giysileri
gevþetilir, sýrt üstü yatýrýlarak bacaklarý yükseltilir, ýslak
havlu ile serinletilir. Yeterli miktarda sývý verilir. Bir saat
içinde kendine gelmez ise mutlaka saðlýk kuruluþuna
yönlendirilir.
Sýcak Kramplarý
Aþýrý aktivite sonucunda terlemeye baðlý olarak, vücutta hýzlý bir þekilde su ve tuz kaybý meydana gelir. Düþük
tuz seviyeleri, kaslarda sýcak kramplarýna neden olabilir.
Genellikle karýn, bacak ve kol kaslarýnýn fiziksel aktivite
sýrasýnda aðrýlý spazmlarý ile meydana gelir. Týbbi tedaviye
gerek yoktur. Kiþinin yaptýðý aktivite durdurularak serin
bir yerde oturtulur. Meyve suyu veya mineralli içecek verilir. Kramp meydana geldikten sonra en az birkaç saat fiziksel aktivitede bulunmamalý, geçmez ise en yakýn saðlýk
kuruluþuna baþvurulmalýdýr.
Güneþ Yanýklarý
Deriye hasar vereceði için güneþ yanýklarýndan kaçýnýlmalýdýr. Deri kýzarýk, aðrýlý ve aþýrý derecede sýcaktýr. Eðer
kiþide ateþ, bül (su toplanmasý) ve þiddetli aðrý varsa veya
bir yaþýndan küçük ise, en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. Güneþ yanýðý olan yerler soðuk su ile silinmeli, etkilenmiþ bölgelere nemlendirici týbbi losyon sürülmelidir. Yað, salça diþ macunu, yoðurt vb. maddeler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatýlmamalýdýr.
Sýcak Döküntüsü (Ýsilik)
Sýcak ve nemli havalarda aþýrý terlemeye baðlý olarak
derinin tahriþidir.
Her yaþta olmakla beraber sýklýkla bebeklerde görülür.
Kýzarýk bölgeler kuru tutulmalý, daha serin ve az nemli ortam saðlanmalýdýr.
Güneþin Geç Dönem Etkileri
Güneþ ýþýnlarýnýn saðlýk üzerine oldukça önemli olumlu etkileri mevcuttur. Ancak uzun süre maruz kalýndýðýnda olumsuz etkiler de ortaya çýkmaktadýr. Ciltte erken
yaþlanma, gözde katarakt geliþimi, deri kanseri ve güneþ
lekelerinin ortaya çýkmasý bu olumsuz etkilerdendir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu'ndan
Türkmenler için yardým kampanyasý
7
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan
Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1 no’lu
hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki
þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden
teslim edebilirsiniz.
3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone )
ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL
baðýþlayabilirsiniz.
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu "Irakla MezMazlum Türkmen kardeþlerimizin maddi ve manevi yardýmýhep Çatýþmalarýnýn Tarihi Arka Planý" konulu bir konferans na koþacaðýz.
düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda önceki akþam
Çorum AFAD Ýl Müdürü Sayýn Elvan Kaya arkadaþýmýzla yapyapýlan konferansa yapýlan açýlýþ konuþmasýnda
týðýmýz görüþme neticesinde oradaki insanlarýn sahur malzemesiÝnsani Deðerlere Hizmet Platformu'nun 2 yýlý aþkýn süredir ne, temizlik ve hijyen malzemesine ihtiyacý olduðunu öðrendik.
nerde ne zulüm varsa orada mazlumun yanýnda olmayý kendimiRamazan ayýnda daðýttýðýmýz yardým kolilerinin bir kýsmýný da
ze þiar edindiði dile getirilerek, "Halen devam etmekle birlikte bu kardeþlerimize gönderelim. Kolilerin içerisinde peynir, zeytin,
dün zulmün adý Mýsýr'dý. Suriye idi. Bugün ise zulmün adý Irak ol- helva, reçel, çocuk mamasý vb. hazýr yiyecekler ile sabun, kaðýt
du. Zalimin adý deðiþti ama mazlum hep Müslümanlar oldu. Ýrak- havlu, çocuk bezi gibi malzemeler olmalýdýr. Eski Tekel binasý topta baþta soydaþlarýmýz Türkmenler olmak üzere Iraklý mazlum ve lama merkezidir. Ýrtibat kiþileri Çaðrý Eðitim Vakfýndan: Seyfettin
mustazaf kardeþlerimiz bizden yardým beklemektedir. Sünni Zengin Tel:532 478 17 61 ve Ekader ve Boðaziçi Gýda Bankasýndan
ayaklanmasý gibi gösterilmeye çalýþýlan Irak olayAbdurrahman Aktaþ Tel: 535 585 26 88'týr. Toplalarýnda ölende öldürende "Allhu Ekber" demeknacak yardýmlar en kýsa sürede Kýzýlay ve AFAD
tedir. Bu durum inanan yürekleri sýzlatmakta, biz
üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacaktýr. MuMüslümanlarýn kanýna dokunmaktadýr. Zalimler
sul, Kerkük ve Telafer baþta olmak üzere buralarþunu bilsinler ki oynanan oyunun farkýndayýz.
da yaþayan Müslümanlarýn yüreði kan aðlamakta,
Ýçinde bin aydan datia hayýrlý Ramazan ayýna
maðduriyetleri her geçen gün artýþ göstermekteyaklaþtýðýmýz þu günlerde Rabbimize dua ediyodir. Müslüman Türkiye dindaþlarýnýn dramýna, bir
ruz " Ya Rabbi. Müslümanlara akýl, izan. anlayýþ
dilim ekmeðe hasret çeken muhtaçlýklarýna sessiz
ve kavrama kaabiliyeti ver. Tarih boyunca mezhep
kalmayacaktýr. Türkmenlerin çýðlýðýna, sýzýsýna,
kavgalarýyla imtihan olmuþ bu ümmet bu imtihayardým ve destek isteyen nidasýna duyarsýzlýk gösný hep kaybetmiþtir. Sen bu ümmet Irakta yaþadýtermeyecektir. Mübarek Ramazan ayýnda, milletiðý imtihanýnda taassuptan kurtar. Bizleri sýrat-ý
mizin kardeþlik, dayanýþma, acýlarý ve sorunlarý
Doç Dr. Cemil Hakyemez
müstakim üzere dosdoðru yola ilet"
paylaþma azmiyle Türkmenleri yalnýz ve çaresiz
Ý.D.H.P. olarak daha önce Suriyeli Müslümanlar için yardým býrakmayacaklarýna yürekten inanýyoruz. Ramazan'ýn kutlu ve
kampanyalarýnda 10 týr malzeme Kýzýlay ve AFAD eliyle sýnýr içi bereketli ikliminde, otellerde, restoranlarda lüks ve gösteriþli iftar
ve dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmýþtýr. Bu yardýmlar; 60 ton programlarý düzenlemek yerine Türkmenlere el uzatýlmasýný,
civarýnda un, 30 ton kadar makarna, çeþitli kuru gýdalar, hazýr çor- Müslümanlara umut olunmasýný temenni ediyoruz. Bu kapsamda
ba, bebek mamalarý, temizlik malzemeleri. 1400 battaniye, giyim tüm vicdan sahibi Müslümanlarý Türkmenlere ve Iraklý tüm Müseþyalarý vb. malzemelerdir. Yine ilimizin imkanlarý çerçevesinde lümanlara yardýma davet ediyoruz" denildi.
mübarek Ramazan ayýnýn bereketi ile Iraklý Müslümanlara yardým
Konuþmanýn ardýndan Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç
kampanyasýný baþlatmýþ bulunuyoruz. Þimdi vicdan sahibi herke- Dr. Cemil Hakyemez, "Irak'ta Mezhep Çatýþmalarýnýn Tarihi Arsin ihtiyacý olanýn yardýmýna koþma, yaralarý sarma zamaný.
ka Planý" konulu konferansýný verdi. Bahadýr YÜCEL
Ortaðöretim ve ön lisans
KPSS baþvuru tarihi
Þengül'den,
Vali Baþköy'e
veda ziyareti
Çorum Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkanlýðýný
yürütürken, 2014 yýlý Adli ve Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi ile Bolu Adliyesine Hakim olarak atanan Yýlmaz
Þengül, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu.
Yýlmaz Þengül'e yeni görevinde baþarýlar dileyen
Vali Baþköy, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý
olmasý temennisinde bulunarak, Þengül ailesine bundan sonraki hayatýnda huzur, saðlýk ve mutluluklar diledi. Haber Servisi
Ortaöðretim ve ön lisans düzeyinde yapýlacak KPSS için baþvurular 8-24 Temmuz'da yapýlacak. Sýnav, 27-28 Eylül'de gerçekleþtirilecek.ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen
duyuruya göre, 2014 KPSS'nin ön lisans düzeyinde 27 Eylül'de, ortaöðretim düzeyinde 28
Eylül'de, 2014-KPSS ortaöðretim/ön lisans
kapsamýnda uygulanacak din hizmetleri alan
bilgisi testi (DHBT) ise 18 Ekim'de yapýlacak.
Sýnava baþvurma iþlemleri, DHBT'ye ortaöðretim veya ön lisans düzeyinde katýlacaklar dahil,
8-24 Temmuz'da olacak. Baþvurular, baþvuru
merkezlerince yürütülecek. Söz konusu merkezler ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayýmlanacak, baþvuru süresi
uzatýlmayacak. Sýnava, ortaöðretim ve ön lisans
mezunlarý ile mezun olabilecek durumda olan
adaylar girecek.Adaylarýn baþvurudan önce sýnav ücretini yatýrmýþ olmalarý gerekiyor. Sýnav
ücretini yatýrmak baþvuru için yeterli olmayacak. Sýnav ücretini yatýrmýþ olduðu halde baþvurusunu kýlavuzda/duyuruda belirtildiði þekilde tamamlamayan adaylarýn, baþvurularýný süresi içinde tamamlamalarý gerekiyor. Baþvuru
iþlemini belirtildiði þekilde tamamlamayanlar
sýnava katýlamayacak.Ýnternetten bireysel baþvuru yapacak adaylarýn baþvurularýnýn tamamlanabilmesi için onay kodunu sisteme girmeleri, baþvuru ekranýnda "Baþvuru iþlemi baþarýyla
tamamlandý" açýklamasýný mutlaka görmeleri
ve aday baþvuru kayýt bilgilerinin bir dökümünü yazýcýdan edinmeleri uyarýsýnda bulunulan
duyuruda, þunlar kaydedildi:
"Baþvuru Merkezi aracýlýðý ile baþvuru yapan adaylar, aday baþvuru kayýt bilgilerinde yer
alan baþvuru bilgilerinin doðruluðunu kontrol
etmek amacý ile görevli tarafýndan kendilerine
verilen çýktýyý kontrol ettikten sonra çýktý üzerinde yer alan onay kodunu görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten
sonra baþvuru tamamlanacaktýr. Onay kodu girilmeyen baþvurular tamamlanmayacaðý için
geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Baþvuru
merkezleri, resmi iþ gününde ve resmi iþ saatlerinde baþvuru alacaklardýr. Ýnternetten bireysel
baþvurular 24 Temmuz saat 23.59'da sona erecektir. Baþvurusunu tamamlayan tüm adaylar,
baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan aday iþlemleri sisteminden
(ais.osym.gov.tr) baþvuru bilgilerini mutlaka
kontrol etmeli, baþvurusunun tamamlandýðýný
teyit ederek sýnavýn diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden aday baþvuru kayýt bilgilerinin yazýcýdan bir dökümünü edinmelidir." Sýnava katýlmak isteyenler kýlavuz ile aday baþvuru formuna, baþvurma süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden
ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý ise yapýlamayacak. Duyuruda, sýnava baþvuracak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerektiði,
baþvurularýný tamamladýktan sonra baþvuru süresi içinde http://ais.osym.gov.tr internet adresinden baþvuru bilgilerini kontrol etmeleri uyarýsýnda bulunuldu.
Tartýþma kanlý bitti
Çorum'da önceki akþam meydana gelen olayda bir kiþi býçakla yaralandý.
Olay Devlet Tiyatrosu Salonu önünde saat 23.30 sýralarýnda meydana geldi.
E. B. (22) isimli genç kaldýrýmda yürürken karþýsýna çýkan iki kiþiyle tartýþarak kavga etti. Ýsmi belirlenemeyen saldýrganlar E. B.'yi bacaðýndan býçaklayarak olay yerinden kaçtýlar. Olay yerine çok sayýda polis ekibi ve saðlýk görevlisi
geldi.
E. B burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. E.
B'nin hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi.
Yasin YÜCEL
Erözgün'den Ramazan mesajý
Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün Ramazan ayý ile
ilgili bir mesaj yayýmladý.
Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün mesajýnda
"Rabbimizin destek ve lütfu ile bir
Ramazan ayýnýn daha manevi atmosferine girmiþ bulunuyoruz.
Bu kutlu ayýn rahmet, bereket ve
maðfiret fýrsatlarý ile bizleri kavuþturan Allah'a þükürler olsun.
Temenni ve duamýz bu kutlu ayýn
dünyevi ve uhrevi tüm iyiliklerinden, güzelliklerinden ve fýrsatlarýndan yararlanmaktýr" diye konuþtu.
Ramazan ayýnýn; erdem, sevgi, hoþgörü, sabýr ve yardýmlaþmanýn en güzel örneklerini yaþatan ayný zamanda yüce yaratýcýmýzýn ilahi mesajý Kuran nurunun ve
sevgili peygamberimizin kurtarýcý
olarak gönderildiði bir ay olduðunu
dile getiren Tüm Saðlýk-Sen Genel
Baþkaný Okay Erözgün " Tuttuðumuz oruç ile nefislerimizi terbiye ettiðimiz, her türlü aþýrýlýktan ve kötü
alýþkanlýklardan arýndýðýmýz bir aydýr. Ramazan, rabbimize kulluk bilinci ile irkilerek tam itaat etme ayýdýr. Ramazan hayatlarýmýzda yeni
hamlelerin baþlangýcý sayýlacak fýrsatlarý içerisinde barýndýran manevi
diriliþ ayýdýr" ifadelerini kullandý.
Okay Erözgün, "Bu duygu ve düþüncelerle Tüm Saðlýk-Sen ve þahsým adýna; aziz milletimizin, soydaþ
ve dindaþlarýmýzýn tüm kamu çalýþanlarýnýn kutlu ramazan ayýný tekrar tebrik ediyorum. Kutlu Ramazan
ayýnýn; ülkemizin, Ýslâm âleminin
birlik, dirlik ve beraberliðine, insanlýðýn hidayet, barýþ ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarýnýn kabul edilerek arýnma ve affedilmelerine vesile olmasýný Yüce
Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
YAÞAM
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
8
Çocuklarda tuvalet eðitiminin ilk þartý
Polisten Kaçýþ
Sürücü dikiz aynasýnda
kendisini izleyen polisi farkedince kaçabileceðini düþünerek
basmýþ gaza.
Ancak polisi atlatamayacaðýný anlayýnca, pes edip çekmiþ kenara.
Polis arabasýndan inmiþ.
Kýzgýn bir sesle:
- "Bana bak, çok
yorgunum, üstelik keyfim de
kaçýk. Mantýklý bir özür söyle
yoksa yaktým çýraný!"
Sürücü:
- "Karým geçen ay bir
polisle kaçtý. Aynada sizin
aracýnýzý görünce, kaçtýðý polis
onu bana geri getiriyor
sandým..."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Çocuklarýn her þeyi oyun olarak gördükleri
bir dönemde onlara tuvalet alýþkanlýðý kazandýrmaya çalýþmak aileler için oldukça zor oluyor. Bu
nedenle hem çocuðun hem de annenin hazýr
olduðu zaman eðitime baþlamak önemli.
Uzmanlar, tuvalet eðitimi için en uygun zamanýn
24'ncü-36'ncý aylar arasý olduðunu söylüyor.
Tuvalet eðitimine ne zaman baþlanmasý
gerektiðine dair ailelere tavsiyelerde bulunan
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nden
Psikolog Hilal Arslan, "Tuvalet eðitimi için en
uygun dönem 24-36 aylar arasýdýr. Daha erken
dönemde baþlamak ve aþýrý baský kurarak bir an
önce çocuðun temiz kalmasýný saðlamaya çalýþmak, hem fizyolojik olarak yapamayacaðý bir þeyi
yapmasýný istemek hem de ilerde geliþebilecek
bazý ruhsal sorunlarýn baþlamasýna neden olmak
demektir. Benzer þekilde hiç eðitim vermemeye
çalýþmak, zamaný gelince kendi söyler diye býrakmak da hem çocuðun tuvalet eðitiminin
gecikmesine hem de ruhsal açýdan sorunlara
neden olur." diye konuþtu.
Tuvalet alýþkanlýðý kazanma konusunda
çocuktan çocuða farklýlýklarýn görülebildiðini
söyleyen Psikolog Arslan, "Gün içinde tuvaletini
kontrol edebilmek, gece kontrol edebilmekten
daha önce gerçekleþir. Tuvalet eðitiminin
tamamlanma süresi ise çocuktan çocuða deðiþir.
Çocuðun yapacaðý iþi baþarmasýný kolaylaþtýrmanýz önemlidir çünkü sýk sýk baþarýsýzlýða
uðradýðýný düþünen çocuk denemekten vazgeçebilir. Baþardýðýnda sevinci fazla abartmadan
göstermek, tuvalet alýþkanlýðý konusunda bir
yanlýþ yaptýðýnda üzerinde durmayýp onu azarlamamak eðitim sürecinin püf noktasýdýr. Bunun
yaný sýra tuvalet eðitiminin zamanýnda olmasý 3
yaþýn toplumsallaþma ve kreþe baþlama yaþý
olmasý yönüyle önemlidir. Çünkü diðer çocuklarýn yanýnda bezli olmak, çiþ ve kaka kontrolünü
saðlayamamak çocuðu rahatsýz edebilir. Gece
altýný ýslatma ise daha uzun sürebilir ve 5 yaþýna
kadar devam edebilir." dedi.
Tuvalet alýþkanlýðý kazanýlmasý sürecinde
anne-babaya büyük görev düþtüðünü belirten
Arslan, "Unutulmamalýdýr ki tuvalet eðitimi
doðal sürecin bir parçasýdýr. Bu nedenle çocuðun
eðitim sürecindeki davranýþlarýna aþýrý tepkiler
vermemek gerekir. Sabýr, bu dönemin anahtar
sözcüðüdür. Tuvalet eðitimi sürecinde bir
ebeveynin görevi; sorumluluðu tamamýyla almak
deðil, çocuðuna mümkün olduðunca destek
olmak, yüreklendirici davranmaktýr. Bu süreç
tam olarak siz hazýr olduðunuzda deðil, siz ve
çocuðunuz hazýr olduðunuzda tamamlanacaktýr.
Eðer çocuk aþýrý tepkiler veriyor ve tuvaletini
yapmayý kesinlikle reddediyorsa eðitim sürecine
çocuk hazýr olana kadar ara vermek, aþýrý ýsrarcý
olup bu süreci inatlaþma ile geçirmemek son
derece önemlidir." ifadelerini kullandý.
Arslan, ailelere þu önerilerde bulundu:
* Tuvalet eðitimine baþlamadan önce
çocuðun tuvalete veya lazýmlýðýna alýþmýþ olmasý
önemlidir.
* Çocuðunuzu iyi gözlemlemeniz ve çiþini
yaparken nasýl davrandýðýnýn farkýnda olmanýz,
onu uygun zamanlarda tuvalete yönlendirmeniz
için uygun olacaktýr. Örneðin yüzünün þekli
deðiþebilir ya da yürürken bir anlýðýna durabilir.
Bu tür durumlarda, onu tuvalete ya da lazýmlýða
yönlendirmek eðitimi baþlatmak için iþinize
yarayacaktýr.
* Çocuklar tuvaletlerini birkaç dakikadan
fazla tutamazlar, o nedenle tuvaletlerinin
geldiðini söyledikten ya da siz fark ettikten sonra
en hýzlý þekilde tuvalete götürmek önemlidir.
* Lazýmlýk, çocuðun rahatlýkla ulaþabileceði
bir yerde olmalýdýr.
* Çocuk, lazýmlýðýna eðitim sürecinden önce
kýyafetleriyle oturtturularak alýþmasý saðlanabilir.
* Sifon sesinden korkan, tuvaleti yalnýzca pis
bir yer olarak tanýyan çocuklarýn eðitim süreçleri
daha zor olmaktadýr. O nedenle zaman zaman
çocuðun sifonla oynamasýna, tuvalete girmesine
aþýrý tepkiler vermemek gerekir.
* Çocuðun daha rahat hareket edebilmesi ve
lazýmlýða oturabilmesini kolaylaþtýrmak için
mümkün olduðunca kendisinin çýkarabileceði
türden kýyafetleri giydirmeye özen gösterilmelidir.
* Tuvalet eðitimi verilmeye baþlanýldýðý
zaman bez artýk kullanýlmamalýdýr. Bez kullanmaya devam etmek eðitimi uzatacaktýr.
* Çocuða sýk sýk tuvaleti olup olmadýðýný sormak yerine, belli aralýklarla tuvalete birlikte
giderek kontrol etmek daha uygun olacaktýr.
* Tuvaletini artýk bezine yapmýyor olmasýný
büyük ödüllerle, aþýrý tepkilerle karþýlamak
zaman zaman altýna kaçýrdýðýnda kýzmak kadar
yanlýþtýr.
* Alkýþlamak, çok önemsemek, ödüller vaat
etmek, tuvalet zamanýný adeta bir tören haline
getirmek eðitime ve sonraki sürece zarar verecektir.
* Çocuk lazýmlýða ya da tuvalete oturduðunda onun yanýnda kalýp, oyalanmasý saðlanabilir.
Onu tek baþýna býrakýp gitmek, oturma süresini
kýsaltacaðý için eðitimi güçleþtirir.
* Çocuða aferin demek için tüm görevi yerine
getirebilmesi beklenmemelidir. Örneðin tuvalete
yetiþememiþ bile olsa tuvalete gitmiþ ve pantolonunu çýkarmýþ olmasý da övülmelidir.
* Tuvalet eðitimi geliþimin doðal bir sürecidir.
Çocuðu, altýný ýslatmamaya alýþtýrma denemelerinden hiç bir sonuç elde edilemeyiþi ya da
çocuðun oturaða oturmamak için direniþi, bu
konuda vaktin henüz erken olduðunu gösterir.
Çocuðun cesaretini kaybetmemesi için annenin,
kýsa bir süre bu iþten vazgeçmesi yerinde bir
davranýþ olur.
(CÝHAN)
21:00
Arka Sokaklar
Dizi
Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube’de görev yapan
sivil bir ekip, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný
arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar. Polisler, görevleri sýrasýnda
deðiþik ve çeþitli insan hikayeleriyle sürekli karþýlaþmaktadýr. Bunlar zaman zaman gülümseten, zaman
zaman da iç burkan hikayelerdir.Oyuncular : Zafer
Ergin, Gizem Soysaldý, Uður Pektaþ, Þevket Çoruh,
Gülcan Arslan, Özgür Ozan
Yönetmen : Orhan Oðuz
21:00
Sinema
Vay Baþýma Gelenler
Zengin olma hayalleri kuran Murat ve Meto adlý
iki can ciðer arkadaþ, paraya en çok sýkýþtýklarý
anda para kokusu aldýklarý Bergama’ya giderler
ve orada hiç de hesaba katmadýklarý maceralara
atýlýrlar. Ýkisi de hayta ve bir baltaya sap olamamýþ tipler olmasýna raðmen Murat, kötü bir
alýþkanlýða sahiptir. Birkaç yýl önce babasýný
kaybeden Murat, bu kaybýnýn acýsýyla isyankar bir
genç olmuþ, kumar gibi kirli bir iþe bulaþýp, borç
bataðýna saplanmýþtýr.
21:15
Sinema
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Atilla
M.S. 400’lü yýllarda Roma Ýmparatorluðu,
yeryüzündeki en büyük kuvvettir. Eski bir
kehanete göre bir adam kabileleri birleþtirecek ve
Roma’nýn hakimiyetine meydan okuyacaktýr.
Attila hücumlarýna bir yandan devam etmekte bir
yandan da fethettiði yerlerdeki Hunlarý birleþtirmektedir. Sýrasý gelince de büyük Roma’ya
saldýrýr ve imparatorluðunu kurar.Oyuncular :
Gerard Butler, Powers Boothe, Simmone
Mackinnon, Reg Rogers
Yönetmen : Dick Lowry
ZEYTÝNLÝ VE
DEREOTLU EKMEKLER
Haluk Levent
26 Kasým 1968 tarihinde
Adana'nýn Yüreðir ilçesindeki
Yamaçlý mahallesinde doðmuþtur.
Dokuz kardeþin sekizincisi olan
Haluk Levent, ailesinin Nusayri
olduðunu fakat Arap olmadýklarýný
ifade etmektedir.[1] Ýlkokulu
Sabancý Ýlk Öðretim Okulu'nda
okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden
mezun oldu. Sonra sýrasýyla
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Mühendisliði, Ankara
Üniversitesi Kastamonu Meslek
Yüksek
Okulu
Bilgisayar
Programcýlýðý, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi Fizik Bölümü ve
Ankara Üniversitesi Muhasebe
bölümünde kýsa zamanlar öðrencilik yaptý. Üniversite giriþ
sýnavlarýný kazanýyordu ama eðitimini istikrarlý bir þekilde ilerletemiyordu.
Bu
durumda
ailesinin maddi sýkýntýlarý da
önemli bir rol oynuyordu.[1]
Sýnavlarla geçen bu yýllar içinde
ticaretle uðraþan Haluk Levent,
baþarýsýz bir ticaret adamý olarak
Adana'dan ayrýldý ve kendini yollara
verdi.
Ýlk
albümünün
“Yollarda" adýný almasý da bu
günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok þehirde dolaþýp þarký
söyledi. Kimi zaman hasta bir kýz
çocuðu için sokak sokak dolaþýp
þarký söyleyerek para toplamaya
çalýþtý. Bu çabalarýn bazýlarýnda
baþarýlý oldu.1992 yýlýnda Ýstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeþitli barlarda çalýþtý. Yýldýray Gürgen ile
tanýþtý.Bununla beraber Serdar
Öztop ve Akýn Eldes gibi kaliteli
müzisyenlerle çalýþýp albümlerinin
kalitesinin
artmasýný
saðladý
1990’da baþladýðý albüm çalýþmalarý zahmetli ve yýldýrýcý üç yýlýn
ardýndan meyvesini verdi. 1993
temmuzunda Yollarda albümünü
çýkarttý.
Malzemeler
Bir Buçuk Su Bardaðý
Ilýk Süt
Bir Buçuk Çorba
Kaþýðý Toz Þeker
Kibrit Kutusu
Büyüklüðünde Yaþ Maya
1 Adet Yumurta
1 Su Bardaðý Sývý Yað
Yarým Demet Dereotu
Alabildiðince un
Tuz
Ýçine:
Zeytin Ezmesi
Üzerine:
1 Adet
Yumurtanýn Sarýsý
Yemeðin Tarifi
1- Ilýk süt ve þekeri bir
kapta karýþtýrýn. Mayayý
ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika bekletin. Üzerine 1 adet
yumurtayý ilave edin ve
karýþtýrýn. Sonra 1 su bardaðý sývý yaðý, ince kýyýlmýþ
yarým demet dereotunu,
alabildiði kadar un ve tuzu
ekleyin. 2- Kulak memesi
yumuþaklýðýnda bir hamur
elde edene dek yoðurun.
Üzerine nemli bir bez
örterek, yaklaþýk bir saat
mayalanmasýný bekleyin. 3Hamurdan ceviz iriliðinde
parçalar koparýn. Elinizde
yuvarlayýp, açýn. Ortasýna 1
çay kaþýðý zeytin ezmesi
koyun. Aðzýný büzerek,
kapatýn. Ters çevirin ve
yaðlanmýþ tepsiye dizin. 4Üzerine bir firça yardýmýyla
yumurtanýn sarýsýný sürün.
Önceden ýsýtýlrnýþ 180 dereceli fýrýnda piþirin.
Dahiliðin mutlak bir sýnýrý vardýr, aptallýðýn asla.
(Albert Einstein)
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu ile
Ýftar
21:15 Atilla
Aksiyon Sinema
07:30 Pepee
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Vay Baþýma Gelenler
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ranazab Sevinci
20:55 Ana Haber
21:25 Akýl Karý
22:50 Kolombiya-Uruguay
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Hafta Sonu Haberleri
21:50 Salako
23:30 Korkusuz Cengaver
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
21:00 Arka Sokaklar
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:40 HocaefendiKýrýk Testi
H
E
Þ
R
A
Ý
Y
R
N
A
Ý
M
D
L
A
E
Z
AN
G
Þ
O
H
Günün Ayeti
ON BÝR
AYIN
SULTANI
"Þüphe yok ki ben, tövbe edip inanan
ve salih ameller iþleyen, sonra da doðru
yol üzere devam eden kimse için son
derece affediciyim." Tâ-Hâ, 20/82
Günün Hadisi
Allahým! Harama bulaþmaktansa, helalinle
yetineyim. Beni lütfunla (zengin kýlarak)
Senden baþkasýna muhtaç etme.
Tirmizî, Deavât,110
Ramazan Damlalarý
RAMAZAN AYI VE ORUÇ -1Murat Albayrak
Bilindiði üzere Ýslam'da iyiliklere, iyi iþlere on misli karþýlýk verilir. Fakat
ibadetler içinde sadece oruç bundan istisna edilmiþtir. Orucun karþýlýðý on misli olarak tayin edilmemiþtir. Orucun mükafatýný bizzat yüce Allah
kendi üzerine almýþtýr. "Oruç benim içindir, onun
mükafattýný bizzat ben vereceðim…" buyurmuþtur. Çünkü oruçta iki özellik vardýr:
1-Orucun hakikatý yememektir. Bu ise gizli bir
þeydir, insanlar bunu görmez. Böylece riya da buna yanaþamaz.
2-Diðeri Allah Teala'nýn ve insanýn düþmaný
þeytandýr. Þeytan'ýný askerleri ise arzu ve isteklerdir. Oruç onun askerini kýrar. Çünkü orucun hakikatý arzu ve istekleri terk etmektir. Bunun için
Peygamber Efendimiz sahih bir hadislerinde: "Þeytan insan vücudunda kanýn
dolaþtýðý gibi dolaþýr. Onun geçiþ yolunu açlýkla týkayýnýz" buyurur…
Bakara Suresi 183. ayetden itibaren oruç ayetleri baþlar. Ayetler dikkatle
okunduðu zaman insan ruhunu heyecanlandýran bir üslup hemen farkedilir.
Ayetlerin okuyucuda býraktýðý etki Allah'ýn müminlere yakýnlýðý, kurbiyet ve
ünsdür. Alemlerin Rabbi bu ayetlerle kullarýn ellerinden tutar ve kendine yaklaþtýrýr. Onlarý rahmet ve þefkatle terbiye eder.. Onlarý dua ederek kendi katýna
yükselmeye çaðýrýr.. Kulluðun kolay olduðunu ve bu kolay emirlerin, nehiylerin
de yine insanlarýn faydasý için konulduðunu bizlere haber verir. Ayetler orucu ve
bilhassa Kur'an'ý sevimli bir havaya büründürür. Bundan sonra insan Kur'an'ýn
indirildiði Ramazan Ayýný hasretle beklemeye baþlar. Ramazan'ýn sair aylardan
çok çok farklý bir mevsim olduðunu belki de bütün ruhuyla hisseder. Ramazan Ayý onbir ayýn meyvelerinin devþirildiði hasat zamaný gibidir.
Bu suredeki oruç ayetlerinin kýsa bir tefsirini yapmamýz orucu idrak etmek için önemlidir… Ey iman
edenler! Sizden öncekilere oruç nasýl yazýldýysa sizin
üzerinize de yazýldý (farz kýlýndý.) Umulur ki sizler
(bu sayede) korunursunuz…
("Oruç kalkandýr" buyuruyor Peygamberimiz.
Yani oruç insaný kötülüklerden korur. Çünkü oruç
insandaki arzu ve istekleri açlýkla kýrar. Bu da insanýn kötülüklerden uzaklaþarak Allah'a yaklaþmasýna
yol açar)
Sayýlý günler…
(Oruç aylarý 3-5 ay veya bir sene kadar uzun deðildir. Sadece bir aydýr. O da saðlýðý, gücü kuvveti
yerinde olanlar içindir.)
Sizden her kim hasta olur, veya yolculukta bulunursa baþka günlerde tutamadýðý günleri tutar. Oruca güçlükle dayananlarýn fidye vermesi, bir fakiri doyurmasý gerekir.
(Bu ayetin tefsirinde müfessirler iki farklý görüþ beyan ederler. Birincisi,
Sadrý Ýslam'da müslümanlar oruç tutmakla fidye vermek arasýnda muhayyer býrakýlmýþlardý. Ýsteyen oruç tutar ve oruç tutmakta zorlanan kimseler
ise fidye verirler, bir fakiri o gün için doyururlardý. Bu hüküm daha
sonra gelen "Sizden her kim o aya eriþirse oruç tutsun ayeti ile yürürlükten kaldýrýldý."
DEVAM EDECEK…
RAMAZAN YAZILARI
DUA
Allah'ým! Bu günde müstehap (sünnet)
amellerden nasibimi çoðalt, dünya ve
ahirette sorumlu olduðum þeyleri hazýrlayarak bana lütuf ve baðýþta bulun,
bugünde vesileler arasýndan sana vesilemi yakýnlaþtýr bana, ey ýsrarla yalvaranlarýn ýsrarý kendisini baþkalarýyla
ilgilenmekten alýkoymayan Rabbim!
Amin
MANÝ
Göz aydýn hepimize,
Mübârek günler bize,
Onbir ayýn sultaný,
Hoþ geldin evimize.
HER YIL YENÝ BÝR RAMAZAN
Dini hayatý muhatap kitleler için insan ömrünü bütün
kareleri ile dolduran yoðun bir program olarak anlamalýdýr. Uzun gibi görünen ancak "doðum-ölüm"
den ibaret iki kelimeye sýkýþtýrýlan insan hayatýný bütün varlýkla münasebete geçiren iþte bu yoðun ve eksiksiz programdýr.
Ýlahi himaye ile emniyet altýna alýnmýþ olan dini hayat
her türlü dýþ müdahelenin menfi tesirine de kapalýdýr.
Her sabah þafaðýn atmasý yeni bir günün baþlamasýný
haber vermeden önce müslüman için sabah namazýnýn vaktini belirler. Gün ortasýnda ortalýðý kavuran
güneþ biraz sonra batýya yönelip öðle namazýnýn girdiðini haber verir. Bütün ihtiþamýna raðmen akþam
namazý vakti için, gün boyu yeryüzünü ýþýða boðan
güneþin batmasý gerekir.
Cenab-ý Hakk'ýn bütün varlýða boyun eðdiren yüce
kudreti karþýsýnda kulluðun bu derece önemli sebeblere baðlanmasý " doðum-ölüm" arasýndaki yolcuðu
daha bir deðerli kýlmaktadýr. Demek varlýða her an
müdahele eden Cenab-ý Hakk namaz için güneþi her
gün halden hale sokmaktadýr.
Ýbadetler çoðu zaman insan aklýnýn
tam kavrayamayacaðý sebeplerle irtibatlýdýr. Bu sebepler ortaya çýktýðýnda,
ilahi vahyin sözkonusu sebeplere
baðladýðý ibadet þekli ne ise onun yerine getirilmesi gerekir. Sebep ile ibadet arasýndaki münasebeti yakalamak
ancak derin bir ibadet þuuru ile mümkün olabilir. Bütün bir kainat ile alakalý olan bu þuurun elde edilmesi
mevzuunda da coðrafik konumun ve
özellikle insan için tesiri inkar edilemeyecek olan kültürün, ilginçtir, köklü bir tesirinden bahsedilemez.
Cenab-ý Hakk'a kulluk zemininde
herkes eþit þartlarý paylaþmaktadýr.
Kültürün dini hayata kattýðý renklilik
bir gerçek ise de, ibadet hayatýnýn
geçmiþ kültürden meded umar hale
gelmesi dini þuuru zedeleyen büyük
tehlikelerden birisidir. Hele ibadeti,
kültürün folklorik bazý yansýmalarý ile
özdeþleþtirmek düþüncedeki ciddi
sapmalarýn bir sapma ile izah edilebilir.
Ramazan bu yýl da bütün ihtiþamýyla
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
3:05
Ýftar
20:24
Yatsý
22:13
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
bir kez daha kapýlarýmýzý çalmaya baþladý. Receb ve
Þaban'ýn sýrf Ramazan'a hazýrlýk olmalarý açýsýndan
bile kazanmýþ olduklarý kudsiyet,onlarý da diðer aylardan ayrý bir hüviyete sokar. Þairlerin ilham kaynaðý
hilal, ne sevgilinin kaþlarýna, ne servi boyuna benzetildiðinde, Ramazan'da olduðu kadar beklenen, özlenen ve milyonlarýn göðe yükselen mana yüklü bakýþlarýndan dökülen manayý ifade eder. Zira o hiç eskimeyen Ramazan Hilal'idir. Bir anda bütün inananlarý
bir ay boyunca ibadete, kulluða kilitleyen, onlarýn
mana alemlerinde yeni baþlangýçlarýn kývýlcýmlarýný
tutuþturan fýrsatlar ayý'nýn habercisidir. Orucun nefsi
teslim alan güçlü atmosferi, iftara, sahura, teravih namazýna, sabah namazý sonrasý Kur'an-ý Kerim okumalarýna bu ayýn her zamanki canlý neþvesini katar.
Senenin her vaktinde yerine getirilmesi mümkün
olan zekatýn bile bu ay içinde edasýna özen gösterilmesi Ramazan'a has sevap saðanaðýndan istifade etme hedefine yöneliktir.
Akif Coþkun
Ramazan
Yemeði
FIRINDA KREMALI PATATES
Yapýlýþý:
Patatesler soyulup halka
halinde doðranýr. Kare bir
tepsiye patatesler düzgünce
dizilir.
Bir kapta yumurtalar çýrpýlýr. Krema, sývýyað, un,
kabartma tozu, tuz ve karabiber eklenerek çýrpmaya
devam edilir.
Patatesin üzerine hamur
düzgünce yayýlýr. Isýtýlmýþ
190 derecedeki fýrýnda
kýzarana kadar piþirilir.
Dilimlenerek sýcak servis
yapýlýr.
Malzemeler
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
5 ad. patates
3 yumurta
½ sb. krema
½ sb. sývýyað
1,5 sb. un
1 pk. kabartma tozu
Tuz, karabiber
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
10
MYO 2. etabýnda temeli atýldý
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2.
etap temel atma töreni dün yapýldý. Meslek
Yüksek Okulunda yapýlan temel atma görenine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon ve Jandarma
Komutaný Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Be-
lediye Baþkan Vekili Zeki Gül, TSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Basýn
Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman
Bolluk, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, iþ
adamlarý, oda temsilcileri, bürokratlar, vatandaþlar ve çok sayýda öðretim görevlisi katýldý.
Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Törende
protokol konuþmalarýn ardýndan yapýlan du-
ayla protokol üyeleri temel atma butonuna
bastýlar.
Temel atma töreninin ardýndan protokol
üyeleri MYO 1. etap inþaatýný gezerek Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'dan bilgi aldýlar. Alkan, 1. etap inþaatýnýn
2 ay sonra biteceðini söyledi. Daha sonra tören kokteyl ile son buldu.
Yasin YÜCEL
"Mesleki eðitim
Türkiye'de þahlanacak"
"MYO geçmiþte olduðu gibi
bugünde sanayinin teknik
elemanlarýný yetiþtiriyor"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. etap temel atma töreninde yaptýðý konuþmada, ülke kalkýnmasýnda ihtiyaç duyulan ara kademe eleman yetiþtirmek
amacýyla 1976 yýlýnda açýlan ve 40 yýla yakýn bir süredir nitelikli iþ gücünün insanlýðýn hizmetine sunulmasý noktasýnda eðitim-öðretim faaliyetlerine hýz kesmeden devam eden Meslek Yüksekokulunun, en son teknoloji ile donatýlacaðýný ve çaðdaþ tasarýma sahip yeni binalarýn yapýlacaðýný
söyledi.
Meslek Yüksekokulunun geçmiþte olduðu gibi bugün de sanayinin ihtiyacý olan ara kademe teknik elemanlarýn yetiþtirilmesini gerçekleþtirdiðini kaydeden Rektör Alkan, "Bu yýl itibariyle yaklaþýk %60'ý Çorum ve ilçelerinden olan 3 bin 500'e yakýn öðrencimize, 35 ayrý programda, 70'e yakýn öðretim elemanýmýzla eðitim vermeye devam etmekteyiz. Her geçen
gün sadece nicelik olarak deðil nitelik olarak da büyümekte olan Yüksekokulumuzda öðrenim gören öðrencilerin iþ yaþamýna tam donanýmlý hazýrlanmasýný saðlamak ve onlara mesleklerinde bilimsel yöntemleri baðýmsýz
olarak uygulama ve yaratýcý faaliyet gösterme yeteneðini kazandýrmak
amacýyla gerek akademisyenlerimiz gerekse idari personelimiz tek yürek
olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. Türkiye'nin geleceði bir anlamda
mesleki eðitime endekslidir. Her geçen gün ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar ve
deðiþen durum
karþýsýnda yükseköðretim kurumlarýnýn ve özellikle
meslek yüksekokullarýnýn her anlamda revizyona giderek, kendilerini yenilemesi zorunlu hale gelmiþtir. Mesleki ve teknik eðitimin son derece büyük bir önem arz ettiði günümüzde Üniversitemiz, Ýlimizin bu en eski teknik eðitim kurumunda büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Özellikle uygulamalý eðitimin büyük önem kazandýðý bugünün dünyasýnda, Meslek
Yüksekokulumuza altyapý iyileþtirme ile ilgili çok büyük destekler verilerek, öðrencilerimizin güncel teknoloji ile buluþmasý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Buna ek olarak fiziki mekânlarda da hýzla iyileþtirmeler yapýlmakta
olup, Meslek Yüksekokulu kampüsümüzde yaklaþýk 40 yýl aradan sonra ilk
kez bina yapýmýna baþlanmýþtýr. Sizlerle yaklaþýk 7 ay önce temelini attýðýmýz, toplam kapalý alaný 11.265 m2 olan birinci etabýmýzda bugün itibariyle kaba inþaat tamamlanmýþ olup, ekim ayýnda faaliyete geçmesi planlanmaktadýr. Bugün temelini atacaðýmýz ikinci etap binamýz ise toplam 6.415
m2 kapalý alaný olan ve içerisinde 3 adet amfi, 1 adet konferans salonu,
kantin, yemekhane, 28 yatak kapasiteli konukevi ve il sýnav merkezinden
oluþan sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile sýnav hizmetlerini yürütebileceðimiz bir mekân haline gelecektir. Özellikle il sýnav merkezi koordinatörlüðünün bu yeni yerleþkede yer almasý büyük önem arz etmektedir.
Çünkü Çorum son dönemde çok ciddi bir sýnav merkezi haline gelmiþ
olup, baþta ÖSYM sýnavlarý olmak üzere Anadolu Üniversitesi ve Atatürk
Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarý ile daha önce ilimizde yapýlmayan sýnavlarýn da yapýlmasýyla birlikte bu yýl yaklaþýk 88 bin adayýn sýnavý baþarýlý bir þekilde yapýlmýþtýr. Gerek Ýlimiz ve bölgemizin gerekse ülkemizin daha hýzlý büyüyüp, geliþmesi ve küresel pazarda rekabet edebilirliðinin artmasý için vazgeçilmez bir unsur olan Meslek Yüksekokulumuzda, sahip olduðumuz birikim ve tecrübelerimizi, nitelikli insan yetiþtirme noktasýnda ülke hizmetine sunacaðýmýz deðerli öðrencilerimize daha iyi ortamlarda aktarabilmek için bugün temelini atacaðýmýz binamýzýn
en kýsa sürede baþarýyla tamamlanýp hizmete açýlmasý temennisiyle, ikinci etabýn üniversitemize, Ýlimize ve bölgemize hayýrlý, uðurlu olmasýný dilerim" dedi. Yasin YÜCEL
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nin çok hýzlý bir þekilde büyümeye
devam ettiðini söyledi.
Salim Uslu, Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu 2. etap temel
atma töreninde yaptýðý konuþmada
birlik ve beraberlik içerisinde çalýþýldýðýnda Çorum'a yeni imkanlar ve
fýrsatlar kazandýrýlacaðýna inandýðýný
kaydetti.
En önemli ve öncelikli hedefleri-
nin mesleki eðitimi Türkiye'de þahlandýrmak olduðunu vurgulayan Uslu, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun 40 yýl önce kurulduðunu
40 yýlda 3 üniversiteye baðlandýðýný,
bu süre zarfýnda çözülemeyen sorunlarýn 3 yýlda çözümlendiðini dile getirdi.
"Her gittiðimiz yerlerde bize
kampüs sorununu soruyorlardý. Artýk
aradan 2 yýl geçti. Üniversitemizin
artýk 2 tane kampüsü var" diyen Us-
lu, "Üniversitemiz bu yýl 5 temel atma töreni gerçekleþtirdi.
Arkasýndan yeni bölümler açýlmaya devam ediyor. Hýzlý bir
geliþme yaþanýyor. Sorunlar
arasýnda sadece üniversite yerleþkesiyoktu. Bazý ilçelerin doðalgaz sorunu, Polis Okulumuz, Çaðrý Merkezimiz bunlarýn hepsi çözümlendi. Çaðrý Merkezimize yakýn zamanda bir kardeþ gelecek. OSB'ye 216 hektarlýk yer ka-
zandýrýldý. Oraya Endüstri Meslek Lisesi yapýlýyor. DSÝ'nin yaptýðý yatýrýmlarýn toplamý 600 milyon TL oldu.
Takým ruhu ile çalýþmalara devam etmeliyiz. Birlik ve beraberlik ile çalýþtýðýmýz zaman Çorum'a yeni imkanlar
ve fýrsatlar kazandýrmýþ olacaðýz. Öðrenciyi müþteri görmeyen bir anlayýþ
ile alt yapý ve üst yapýyý birlikte hazýrlamayý görev sayýyoruz. Mesleki eðitimTürkiye'de þahlanacak. En önemli hedef ve önceliðimiz bu olmalýdýr.
Sanayinin aradýðýnitelikli iþgücünü
de oluþturmalýyýz. Üniversitemizin
yeni kazanýmlar elde edeceðineinanýyoruz. Ýþ kazasýz bir þekilde
MYO'nunbitirilmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý.
Yasin YÜCEL
Kaymakam Yazgan'dan Alaca "Hitit Üniversitesi kýsa zamanda
hakettiði noktaya ulaþacak"
Engelliler Derneðine ziyaret
Alaca Engelliler Derneði, Ýlçe sýnýrlarýný aþan hizmetlerine devam ediyor.
Bu yýl Engelliler Haftasý kapsamýnda açýlýþý yapýlan tamir atölyesini ziyaret
eden Kaymakam Ayhan Yazgan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ,
Alaca Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Metin Karan ve Ýþadamý Naki Görgülü
yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediler.
Ziyarette yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Dernek Baþkaný Av.
Ahmet Görür, bugüne kadar yaptýklarý çok sayýda akülü ve manuel sandalyelerin yaný sýra son olarak bu tamir atölyesini kurduklarýný ifade ederek imkanlar ölçüsünde bozulan akülü sandalyeleri tamir ettiklerini söyledi.
Ziyarette Hacý Ali Þahin adlý engelli vatandaþýn arýzalý akülü sandalyesi alýnarak yerine yenisi verildi. Akülü arabayý Kaymakam Ayhan Yazgan teslim etti. Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, ayrýca dernekleri bünyesinde engelli vatandaþlarýn faydalanabilecekleri bir rehabilitasyon merkezi kurmak istediklerini de ifade ederek bu konuda gerekli destek verecek kiþilerin hazýrda beklediklerini tek sýkýntýlarýnýn yer sýkýntýsý olduðunu ve bu konuda belediyeden destek beklediklerini kaydetti.
Hal içinde yer alan belediyeye ait olan dükkanlarýn aktif hale gelmemesi
halinde depo olarak kullanýlan dükkanlarý boþaltmak istediklerini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, yer boþaldýðýnda buradan bir dükkan
verebileceklerinin altýný çizdi. Haber Servisi
Çorum Valisi Sabri Baþköy, ortak akýl
ve sinerji ile Çorum'da büyük yatýrýmlara imzaatýldýðýný
söyledi.
Meslek
Yüksek
Okulu 2. etap temel
atma töreninde bir
konuþma yapan Vali
Sabri Baþköy, Hitit
Üniversitesi'nin yükselen binalarý, akademik kadrosu ve hükümetin, milletvekillerinin verdiði destek ile
kýsa zamanda hak ettiði seviyeye ulaþacaðýna inandýðýný bildirdi.
Vali Baþköy, ortak aklýn
önemli bir kavram olduðunun
altýný çizerek, Çorum'da "ben
deðilbiz" mantýðýyla hareket
edildiðini, bu durumun müthiþ
bir sinerji saðladýðýný, sinerjinin
debaþarý getirdiðini kaydetti.
Bir ailenin fertlerinin birbirine
destek olmasý ve o ailede sinerjinin yakalanmasý durumunda baþarýnýn daha yüksek olacaðýný
anlatan Vali Baþköy, Çorum'da
da bir ailenin fertleri gibi hareket
ettiklerini, saðlanan baþarýnýn
kümülatif olduðunu söyledi.
Vali Baþköy, ortak akýl ve sinerjinin Hitit Üniversitesi'ni kýsa
zamanda hak ettiði noktaya
ulaþtýracaðýna inandýðýný belirterek, milletvekillerinden ve bürokratlardan da bu konuda büyük destek aldýklarýný dile getirdi. Baþköy, Çorum'un ve Hitit
Üniversitesi'nin sorunlarýnýn çözümüne katký saðlayan, gelinen
noktada emeði olan herkese teþekkürlerini iletti.
Vali Baþköy, "Durmak yok,
yola devam. Tam gaz devam" diyerek konuþmasýný tamamladý.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
30 branþta 8388
sporcu kayýt edildi
Ankaraspor Çorum'dan mutlu ayrýldý
Ýlimizde gerçekleþtirilen U13 Türkiye Futbol
Þampiyonasý Grup Birinciliði'nde iki Ankara ekibi
grup birinciliði için mücadele etti. Final karþýlaþmasýnda Ankaraspor U13 takýmý finaldeki rakibi
hemþerisi Ankara Yeni Mahalle Belediyespor'u 10 yenerek ilimizden grup birincisi olarak ayrýldý.
Ankaraspor'un ilk yarýda bir penaltý atýþýndan ya-
rarlanamadýðý karþýlaþmada mavi beyazlý takýmýn
golünü 41. Dakikada Berk Yiðit kaydetti.
Oldukça sýcak havada oynanan karþýlaþmada
miniklerin mücadelesi, kazanma hýrslarý en önemlisi maçtan sonra birbirlerini kazanýn kaybedeni
tesellisi kaybedenin kazananý kutlamasý karþýlaþmayý Ankara'dan gelen minik futbolcularýn ailele-
ri ve az sayýdaki Çorumlu futbolseverler tarafýndan
alkýþla kutlandý.
Karþýlaþmanýn genelinde Ankaraspor topa daha çok sahip olan ve rakip kalede daha fazla görünen takým olurken, Ankara Yeni mahalle Belediyespor'da özellikle ikinci yarýnýn baþlarýnda kontrataklarla yüzde yüzlük gol fýrsatlarýný deðerlendiremedi.
ANKARASPOR: 1
ANKARA YENÝ MAHALLE BELEDÝYESPOR: 0
SAHA: 1 Nolu
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Emre Alagöz,
Mehmet Tuðluk
ANKARASPOR: Onur, Ekrem, Kubilay, Berkay,
Batuhan, Hasan, Berk Yiðit, Rýfatcan, Emirhan,
Okan, Doðukan, Yasin, Ramazan, Kenan, Gökay, Ege, Cankat, Mithatcan
ANKARA Y. MAHALLE: Berat, Y. Emre, Mücahit, Salih, Ulaþ, Halil, Murat, Eren Tümok, Ahmet, Halis, Mehmet, Mahmut, Burak, Arda, Serdar, Eren Tufan, Efe
GOL: 41. Dk Berk Yiðit(Ankaraspor)
Altýn
madalyalarla
döndüler
Ordu'da yapýlan minikler, yýldýzlar, gençler,
ümitler ve büyükler bay bayan Budakaido Türkiye
Þampiyonasý'nda Çorumlu sporcular on altý madalya kazandýlar.
600 civarýnda sporcunun mücadele ettiði Türkiye Þampiyonasýnda Çorum 26 bayan ve 11 erkek
olmak üzere toplam 37 sporcu mücadele etti. Ýç
Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu
bünyesindeki kulüplerde spor yapan sporcularýn
katýldýðý þampiyonada Yýldýz Kýzlar 30 Kg'da Büþra
Taþbaþ sýkletinde birinci olarak milli formayý giymeye hak kazandý. Genç kýzlar 45 Kg'da Fatmanur
Bekmezci altýn madalya kazanarak milli formayý
giymeye hak kazandý.
Þampiyonada Çorum'dan minik kýzlar 25
Kg'da Hilal Zahide Yeter, 30 Kg'da Elif Fitnat Aydoðmuþ, 40 Kg'da Emine lale Danacý, Yýldýz kýzlar
30 Kg'da Buse Arslan, 35 Kg'da Nisa Nur Özden
ve yýldýz erkekler +60 Kg'da Yusuf Can Demir ,
ümit erkekler 65 Kg'da Ömer Faruk Dugan, ikinci
olarak gümüþ madalya kazandýlar.
Alt Minik kýzlarda 25 Kg'da Gülcan Özcenik,
minik kýzlar 30 Kg'da Nisa Nur Eker, yýldýz kýzlar
45 Kg'da Yasemin Danacý, ümit erkeklerde 35
Kg'da Çaðatay Osmancan Sarý, Genç Kýzlar +60
Kg'da Sitrenur Dugan, Genç erkekler 55 Kg'da
Abdulbaki Kaplan, büyük kýzlar +65 Kg'da Merve
Dilekçi ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan
sporcular oldular. Genç ve büyükler kategorilerinde sýkletlerinde birinci olan sporcular Japonya'da
yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý'nda ilimizi
temsil etmeye hak kazandýlar. Wusu Ýl Temsilcisi
Bekir Bolat, müsabakalara katýlmalarýnda kendilerine maddi ve manevi destek veren Ýç Anadolu
Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu sporcu velilerini ve müsabakalar süresince kendilerini yalnýz
býrakmayan Ordu Valisi Hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu7na teþekkür etti.
Bekir Bolat Genç bayanlar 45 Kg'da birinci olan
Fatmanur Bekmezci'nin Japonya'da milli forma giyecek olmasýndan dolayý son derece mutlu olduklarýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ
Zonguldak'ta transfer taarruzu baþladý
Adliyespor
hocasýný buldu!
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Çorum Belediyespor'un rakiplerinden Adliyespor'da teknik direktör
Sadullah Acele ile 1 yýllýk sözleþme imzalandý.
Adliye bahçesindeki kulüp binasýnda düzenlenen
imza törenine, Kulüp Baþkaný Hakan Yüksel, 2. Baþkan Alper Türközmen, teknik direktör Sadullah Acele ve yöneticiler katýldý.
Yüksel, törende yaptýðý konuþmada, Adliyespor
olarak 2014-15 sezonunda fair-play anlayýþýna uygun
bir takým oluþturmayý ve baþarýyý adliye ismine yakýþýr þekilde saðlamayý hedeflediklerini söyledi.
Teknik direktör Sadullah Acele ise Adliyespor'un
baþarýsý için çalýþtýklarýný ifade etti.
ADNAN YALÇIN
Amatör Milli futbolcular Zonguldakspor yolunda.
Dýþ transfer çalýþmalarýna baþlayan Zonguldakspor,
genç oyuncularý kadrosuna dahil etmeyi amaçlýyor.
Teknik Direktör Cahit Terzi, uzun süredir takip ettiði 3
amatör Milli futbolcuyu dün Zonguldak'a getirdi. Amatör Bölgesel Ankara karmasý formasý altýnda Nevþehir'de yapýlan Bölge karmalarý müsabakalarýnda þampiyon olan takýmda yer alan Muhammet, Berkay ve Gökhan dün ilimize gelerek teknik direktör Cahit Terzi ile
ön görüþme yaptýlar.Yeni sezonda üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor'da transfer çalýþmalarý sürüyor. Þu ana kadar iç transferde Burak Et, Emrah
Ergür, Eren Üntürk ve Serkan Küçük ile anlaþan kýrmýzý-lacivertli ekip, dýþ transfere yöneldi. Teknik Patron
Cahit Terzi, dün iç transferde kaptan Suat Kerçin ve dýþ
transferde ise BAL takýmlarýndan Sincan Belediyespor'dan sað kanat oyuncusu 1990 doðumlu Berkay
Karakuþ, Kýrýkkalespor'dan orta saha oyuncusu 1994
doðumlu Muhammet Ali Kýzýlkaya, Konya Karapýnar
Belediyespor'dan orta saha oyuncusu 1994 doðumlu
Gökhan Demircan ve Kilimli Belediyespor'dan keleci
Burak Kocabacak ile bir görüþme yaptý.
KIRMIZI-LACÝVERTLÝ EKÝP DIÞ
TRANSFERDE ÝLK ANLAÞMAYI SAÐLADI
Yeni sezonda üçüncü lig birinci grupta mücadele
edecek olan Zonguldakspor, dýþ transferde ilk anlaþmayý saðladý. Teknik Direktör Cahit Terzi, uzun zamandýr takip ettiði
ve geçen sene BAL 6. Grup takýmlarýndan Sincan
Belediyespor'da forma giyen 1990 doðumlu sað bek
Berkay Karakuþ'u ilimize davet ederek bir görüþme
yapmýþtý. Dün yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi
ve tecrübeli futbolcu Berkay Karakuþ ile 2 yýllýk anlaþma saðlandýðý belirtildi.
Daha önce Ankara Demirspor, Ankara Adliyespor,
Ostimspor, Sincan gibi takýmlarda forma giyen Berkay
Karakuþ ile bu hafta içinde resmi sözleþme imzalanacaðý belirtildi.
ÝKÝNCÝ LÝGDE 8 OYUNCU GELÝYOR
Genç oyuncularýný yanýna üst lig tecrübeli olan
oyuncular da katacaklarýný anlatan terzi, sözlerini þöyle
sürdürdü " Ýkinci ve üçüncü ligden en az 7-8 tane iyi
final oynayabilecek tecrübeli oyuncalar alacaðýz.skoru
etkileyebilecek, yetenekli iyi oluncalar tespit ettik. Bu
yönetimimiz ve transfer komitemiz ile paylaþacaðýz.
Bütçemizin el verdiði sürece bu oyuncularý kadromuza
katacaðýz. Bu sene hedefe oynayan bir takým yapmak
istiyoruz. Taraftarlarýmýzýn karþýsýna iyi bir takýmla çýkacaðýz" dedi
ÝÇ TRANFERDE SORUN YOK
Ýç transfer konusunda da açýklamalarda bulunan
Terzi, sözlerine þöyle devam etti "Ýç transferde ise sorunumuz yok. Daha önce 4 oyuncumuzla yeniden anlaþmýþtýk. Dünde takým kaptanýmýz Suat ile bir görüþmem
oldu. Ýç transferde bir fiyat belirlemiþtik. Futbolcularýmýzla bu doðrultuda anlaþýyoruz. Sýkýntý çýkacaðýný
zannetmiyorum. Futbolcularýmýz geçen yýl gerçekten
güzel bir sezon geçirdiler. 9-10 tane iç transferde anlaþtýðýmýz futbolcularýmýz var.Hepsi iyi oyuncular. Üçüncü
ligde iþ yapacaklarýna, þampiyonluða oynayacak olan
bir takýmýn içinde yer alacaklarýna gerçekten inanýyoruz. Üçüncü ligi fazla gözümüzde büyütmeyelim.
Abartmayalým. Her kes farklý oyuncular konuþabilir,
söyleyebilir. Ama geçen senede biliyorsunuz bu oyuncularý kimse tanýmýyordu. Þans vermiyordu. En kuvvetli gruptan þampiyon oldular. Onun için bu senede bu
çocuklara güveneceðiz" dedi.
Kaynak: Demirmedya
Ýl Spor Merkezlerinde
Çorum'da açýlan 30 branþta
toplam 8388 sporcu kayýt
yaptýrdý. Çocuklarýn en fazla ilgisi
ise basketbol branþýna oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre 27 Haziran tarihi itibariyle otuz branþta toplam 123 antrenör gözetiminde yapýlacak çalýþmalara toplam 8388 sporcu kayýt yaptýrdý. Kayýt yaptýrýlan en
fazla branþ olarak Basketbol öne
çýktý. 12 antrenörün görev yapacaðý basketbol branþýnda toplam
1068 sporcu kayýt yaptýr.
Ýkinci en çok kayýt yaptýrýlan
branþ ise 928 sporcu ile voleybol
oldu. Bu branþta görev yapacak
antrenör sayýsý ise yedi olarak
açýklandý. 19 antrenörün görev
yapacaðý futbol branþýnda kayýt
yaptýran sporcu sayýsý ise 709 oldu. Üç antrenörün görev yapacaðý
Jimnastik branþýnda ise 608 sporcu kayýt yaptýrdý. 19 antrenörün
görev yapacaðý yüzme branþýnda
kayýt yaptýran sporcu sayýsý ise
565. Sadece üç antrenörün görev
yapacaðý Tenis branþýnda kayýt
yaptýran sporcu sayýsý 554 sporcu
oldu. Masa Tenisi branþýnda ise 5
antrenör gözetiminde toplam 453
sporcu
çalýþmalara
katýlacak.Hentbol branþýnda yedi antrenör gözetiminde 476 sporcu çalýþmalara katýlacak.
Dört antrenörün görev yapacaðý Badminton branþýnda kayýt
yaptýran sporcu sayýsý 391 kiþi oldu. Sadece bir antrenörün görev
yapacaðý satranç branþýnda kayýt
yaptýran sporcu sayýsý 370 kiþi.
Tekvando branþýnda ise altý antrenör gözetiminde 351 sporcu çalýþmalara katýlacak. Atletizm branþýnda üç antrenör gözetiminde
324 sporcu çalýþmalara katýlýrken
Okçuluk branþýnda ise iki antrenör gözetiminde 249 sporcu çalýþma yapacak.
Judo branþýnda beþ antrenör
gözetiminde toplam 185 sporcu
kayýt yaptýrdý. Wushu branþýnda
bir antrenör görev yapacak ve toplam 169 sporcu mücadele edecek.
Karate branþýnda bir antrenör 155
sporcu çalýþýrken, iki antrenörün
görev yapacaðý Boks branþýnda ise
152 sporcu kayýt yaptýrdý. Güreþ
branþýnda dokuz antrenör görev
yapacak 123 sporcu çalýþmalara
katýlacak. Ýki antrenörün çalýþtýrma yapacaðý Oryantiring branþýnda ise 116 sporcu kayýt yaptýrdý.
102 sporcunun kayýt yaptýrdýðý
Muay Thai branþýnda dört antrenör görev yaparken, 96 sporcunun
kayýt yaptýrdýðý Bocce branþýnda
bir antrenör görev yapacak. Bilardo branþýnda 95 sporcu iki antrenör gözetiminde çalýþacak. Kick
Boks branþýnda iki antrenör gözetiminde 82 sporcu çalýþacak. Halter branþýnda iki antrenör 47 sporcu çalýþtýracak. Özel Sporcularda
bir antrenör ve 20 sporcu kayýt
yaptýrdý.
AÇILIÞ BUGÜN
2014 Yýlý Ýl Spor Merkezlerinin
resmi açýlýþ töreni yarýn saat
10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda
yapýlacak. Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü'nün kuruluþ yýl dönümü olan 29 Haziran'da resmi açýlýþlarý yapýlan Ýl Spor Merkezlerinin Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak açýlýþ töreni saygý duruþu
ve istiklal marþý ile baþlayacak. Törende daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer bir konuþma yapacak.
Konuþmanýn ardýndan sporcu
gruplarýnýn geçiþ töreni yapýlacak
daha sonra ise sýrasýyla basketbol,
voleybol, futbol, hentbol, badminton, masa tenisi, tenis ve judo çalýþma grubunun gösterileri yapýlacak.
Ýl Spor Merkezlerine kayýt yaptýrmak isteyenler kayýt formu, TC
Kimlik numarasý beyaný, saðlýk
beyaný ve veli izmi belgesi istiyor.
Kayýtta yüzme branþý için 50 TL
diðer branþlar ise ücretsiz olarak
yapýlýyor.
Bu yýl çalýþma açýlacak olan
branþlar, Atletizm, Badminton,
Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Boks,
Bocce, Güreþ, Cimnastik, Eskrim,
Futbol, Judo, Tenis, Halk Oyunu,
Halter, Hentbol, Ýzcilik, Ýþitmle
Engelliler, Görme Engelliler, Bedensel Engelliler, Kick Boks, Korfbol, Masa Tenisi, Wushu, Muay
Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Tekvando, Yüzme, Karete,
Özel Sporcular; Voleybol ve Su altý Sporlarý.
Yüzme branþýnda aylýk 50 TL
kayýt ücreti alýnýrken branþlarda
kayýtlar 5-18 arasýnda yüzmede
ise 6-18 arasýnda olacak. Yüzme
branþýna kayýtlar dün itibariyle
dolduðu için Temmuz ayý için dolduðundan kayýt yapýlmýyor.
Çalýþmalar 1 Temmuz'da baþlayacak. Yüzme branþýnda haftada
iki gün birer saat diðer branþlarda
ise haftada dört gün ve iki saat
olarak yapýlacak.
SPOR SERVÝSÝ
Kýzýlcabölük transferde hýzlý
SPOR Toto 3'üncü Lig
1'inci Grup'taki Denizli
temsilcisi Kýzýlcabölükspor, dýþ transferde iki isme
daha imza attýrdý.
Yönetim, Orhan Küçükertuðrul, Semih Ceylan ve
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Sefa, Belediyespor'a doðru
13. Adam
Adnan Yalçýn
Çorumsporlu eski futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük bonservis sorunu halledilmesi halinde Belediyespor'a geliyor.
Çorumspor'dan milli takýma yükselen ardýndan Trabzonspor'a transfer
olan Sefa Akýn Baþýbüyük daha sonra sýrasýyla 1461 Trabzon'a ve daha sonrada
Giresunspor'a transfer olan Sefa Akýn Baþýbüyük geçtiðimiz sezonda takýmýnda
fazla forma þansý bulamadý.
Yeni bir baþlangýç yapmak ve memleketinin takýmýnda forma giymek isteyen
Sefa Akýn Baþýbüyük'ün transferine Çorum Belediyespor Teknik Heyeti ve yönetimi onay verdi. Genç futbolcunun transferinin önündeki tek engel bonservisi
görünüyor. Giresunspor ile sezon sonuna kadar sözleþmesi bulunan Sefa Akýn
Baþýbüyük'ün bu sorunu çözmesi halinde Çorum Belediyespor'a imza atacaðý
öðrenildi. ADNAN YALÇIN
Ali Koçak
Emirhan Ergün
Ali Koçak ve kaleci
Emirhan ile görüþülüyor
Çorum Belediyespor'da dýþ transfer çalýþmalarý baþladý. Edinilen bilgilere göre
Bandýrmaspor'dan eski Çorumsporlu Ali Koçak ile kaleci Emirhan Ergün ile görüþmelerinin devam ettiðini öðrenildi. Bandýrmaspor kulübü ile görüþmeleri yürüten
kýrmýzý siyahlý yönetim orta sahaya Ali Koçak'ýn ve kaleye Emirhan Ergün'ü düþünüyor. Bandýrmasporlu Ali Koçak'ýn bu yýl memleketinin takýmýnda oynamak istediði
öðrenilirken, genç futbolcu geçtiðimiz sezon Bandýrmaspor formasý altýnda 20 maça
çýktý. Bandýrmaspor kalecisini kontenjana girmediði için tercih eden Belediyespor
yönetimi 2008 yýlýnda Galatasaray'da profesyonelliðe imza atan kaleci Emirhan Ergün'ü kadrosuna dahil etmek istiyor. Son iki sezondur 2 sezondur Bandýrmaspor'da
oynayan Emirhan, geçtiðimiz sezon 2'si Ziraat Türkiye Kupasý olmak üzere 16 karþýlaþmada forma giydi.
Kýrmýzý siyahlý yönetim kulüpleri ile sözleþmesi devam eden iki futbolcunun bonservis sorununu halletmesi durumunda sözleþme imzalayacak.
ADNAN YALÇIN
Ahmet Kazým Ertem
Tokatspor'da
Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Tokatspor, bir dönemler
Çorumspor'da da çalýþan teknik
direktör Ahmet Kazým Ertem ile prensip anlaþmasýna
vardý. Kulüp Baþkaný Emin
Yýlar, yaptýðý açýklamada,
Tokatspor'un olaðanüstü
kongresinin bir süre önce
gerçekleþtirildiðini hatýrlattý.
Kongre sonucu göreve devam ettiklerini belirten Yýlar,
"Yönetimimizde
devam
eden ve ayrýlan arkadaþlarýmýz oldu. Yönetimimize yeni katýlan isimler oldu. Yakýnda yönetim kurulunda görev daðýlýmý
yapacaðýz" dedi.
Transfer çalýþmalarýný sürdürdüklerini anlatan Yýlar, "Yönetim kurulumuz oluþtuktan
sonra transfer çalýþmalarýna baþladýk. Teknik direktör Ahmet
Kazým Ertem ile prensipte anlaþtýk. Hocamýz bugün Tokat'a
gelecek. Detaylarý konuþacaðýz.
Anlaþacaðýmýzý umut ediyorum.
Hocamýzla anlaþtýktan sonra
futbolcu transfer çalýþmalarýna
baþlayacaðýz" diye konuþtu.
ADNAN YALÇIN
Mustafa Kaya
Ulukavaspor'a talip
Ulukavakspor kulübüne genel kurul öncesi talip
çýktý. Ulukavakspor Yönetim Kurulu'ndan yapýlan
yazýlý basýn açýklamasýnda
Ulukavakspor Kulübü Yönetimine talipli çýktýðý bildirildi. Siyah beyazlý yönetim, Ulukavakspor Kulüp
Baþkaný Fatih Özcan'ýn
Çorum Belediye Spor kulübü yönetimine seçilmesinden sonra boþalan kulüp baþkanlýðýna BY KAYA
GÝYÝM sahibi Mustafa Kaya' nýn talip olduðu açýkladý.
Ulukavakspor yönetiminden yapýlan yazýlý açýk-
Uður Kapýsýz'dan sonra Denizli Büyükþehir Belediyesi'nden Ýbrahim Kongur ve
Edirne Gençlik'ten Tayfun
Sabri Gümüþoðlu'nu da
transfer etti. Yönetimin takýma takviye arayýþý sürüyor.
lamada þu ifadelere yer verildi. "28/06/2014 tarihinde yapýlacak olan olaðanüstü genel kurulda görev almak istediðini Kulübümüzün baþkan
yardýmcýsý Hasan Eker'e ulaþarak devralmak istediðini ve
kulübümüzün de bu talep
doðrultusunda kendisi ile
bugün yapýlacak olan olaðanüstü genel kurul da baþka
bir talipli liste veya daha önceden telefonla her hangi bir
talipli tarafýmýza ulaþmaz ise
tek listeli olaðanüstü genel
kurulla seçime giderek görevi devredeceðimizi bütün kamuoyuna bildiririz."
SPOR SERVÝSÝ
Çok amatör
yöneticilermiþ!
Geçtiðimiz Cuma günü bir futbolcunun bir Belediyesporlu yöneticiye hakkýný helal etmediðini
söylediði bir haber yazdým. Bazý dostlarýmýz merak
etti bu ismi. Telefonla görüþmemizde futbolcu aðzýndan demeç olarak yazabileceðimi söyledi. Ancak
ben yine de yönetici ile görüþmeden yazmak istemedim. Futbolcu yöneticiye o kadar kýzgýndý ki, bunun sadece kiþisel bir sorun olmadýðýný dýþarýda iyi
bilinen Belediyespor kulübüne zarar vereceði söyledi. Bende yöneticinin de görüþünü almak için telefonla kendisini aradým. Telefona cevap vermedi.
Öðrendim ki, o sýralarda toplantýdaymýþ fakat esas
sýkýntý yönetici telefonuma geri dönüþ yapma gereði
hissetmedi. Alýndým mý? Alýnmadým çünkü geri dönüþ yapmayacaðýný biliyordum. Ancak bu yöneticiye tavsiyem karþýnýzdaki muhabatýnýzla aranýz iyi
olmasa da hele de gazeteciyse geri dönüþ yapýn. Bir
gazeteci sizi laf olsun diye aramaz. Bu nedenle yazdýðým haberde yinede isim vermedim. Yoksa koca
yönetimi zan altýnda býrakmak gibi niyetim yok.
Bu olay ileriki dönemlerde kýrmýzý siyahlý kulübe
zarar verir mi? Belediyespor'un çok iyi yönetildiðini
her defasýnda savunan baþkan Zeki Gül'ün bu olay
bir þeklide karþýsýna çýkar. Bu olayý fazla büyütmek
niyetim yok ancak bazý kesimlerin bu haberi benim
Belediyespor'a karþý özellikte yazdýðýmý düþünüyorsa bunun öyle olmadýðýný da ispat ederim. Gazeteciysen haberi yazmak durumundasýnýz. Belediyespor'ý korumak adýna fikir yürütmek benim iþim deðil onu yöneticisi yapacak. Malum haberimize yanlýþ haber deme cüreti gösterenleri de gördük hatta
iddiaya girenleri de gördük…
BELEDÝYESPORLU YÖNETÝCÝLERÝ
ÇOK BÜYÜK BÝR TEHLÝKE BEKLÝYOR!
Çorum Belediyesporlu yöneticileri çok büyük
tehlike bekliyor. Bu haberi þimdilik büyük sýkýntýlara gebe bu olaya hiç girmek istemiyorum. Malum
Çorum küçük bir þehir bizde gazeteci olduðumuzdan kulaðýmýz hayli duyarlý oluyor. Baþkan Zeki
Gül'e bu konuda çok büyük iþ düþüyor. Umuyorum
ki birilerinin laflarý ile yine hareket etmez. Görev
verdiði insanlara sahip çýkar. Belediyespor'u fitne
fesatlýktan umarým uzak tutar. Hoþçakalýn…
Fatih Arat'ý Manavgatspor
transfer etti
Spor Toto 3. Ligi'nde mücadele eden Manavgatspor, transfer çalýþmalarýný sürdürüyor.Fatih Arat'ýn yeni takýmý belli oldu. Spor Toto 3.
Ligi'nde mücadele eden Manavgatspor, transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Mersin Akdeniz Belediyesi'nden transfer edilen 5 genç oyuncu ve
Adýyamanspor'dan alýnan orta saha oyuncusu Feyyaz'ýn ardýndan Antalyaspor altyapýsýndan yetiþen sýrasýyla Antalyaspor, Alanyaspor, Bugsaþspor ve son olarak Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasýný giyen Fatih Arat, Manavgatspor'a imza attý.
Santrfor mevkinde oynayan Fatih Arat, Manavgatspor Baþkaný
Mahmut Þeker ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduðu törende kendisini Manavgatsporlu yapan sözleþmeyi imzaladý. Fatih Arat, 20132014 sezonunda Manavgat Evrensekispor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor arasýnda oynanan iki karþýlaþmada da Manavgat Evrensekispor filelerini havalandýrmýþtý. Manavgatspor formasýný giyecek olmaktan dolayý mutlu olduðunu belirten Arat, "Manavgatspor'un hedefine
ulaþmasý için üzerime düþenin en iyisini yapmaya çalýþacaðým" dedi.
BAÞKAN ÞEKER: "MANAVGAT'A YAKIÞIR
BÝR TAKIM OLUÞTURMAYA ÇALIÞIYORUZ"
Manavgatspor Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Þeker ise Manavgat'a yakýþýr bir takým oluþturmak için yönetim olarak ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek, "Yedek kulübesinde bekleyen deðil direkt oynayacak oyuncular almak istiyoruz. Bundan dolayý da ince eleyip sýk
dokuyoruz. Feyyaz ve Fatih tanýdýðýmýz ve takýma yararý olacaðýna
inandýðýmýz oyuncular. Dýþ transferin yanýnda iþ transferde de görüþmelerimiz sürüyor. Kalecilerimiz Anýl, Veysel ve Sinan'ýn yaný sýra Burak, Osman, Oðuz, Ömer Demircan ve Atakan ile genç oyuncularýmýz
Halil, Kemal ve Onur'un sözleþmeleri devam ediyor. Bu oyuncularýmýzla yola devam edeceðiz. Sözleþmesi biten Reþit ile yeniden anlaþtýk.
Ýlker, Alihan ve Aykut'un takýmda kalmalarý için görüþmelerimiz devam ediyor. 2014-2015 sezonunda 25 kiþilik bir kadro düþünüyoruz. 10
Temmuz'da yapýlacak seçmelerin ardýndan 17 Temmuz'da kendi tesislerimizde yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Bayramda futbolculara iki gün izin verilecek ve belirlenecek bir yerde kamp çalýþmalarýmýz
devam edecek" þeklinde konuþtu.
Kaynak.Erzurumajans
Gençlerbirliði,
Sefer'i beðendi
Çorum Amatör Küme Büyükler Ligi takýmlarýndan
Osmancýk Belediyespor'un genç yýldýzý Sefer Kanýtemiz, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliði tarafýndan
beðenildi.
Bir süre önce Gençlerbirliði'nin antrenmanlarýna
davet edilen Osmancýklý genç futbolcunun beðenildiði
ve önümüzdeki günlerde baþlayacak çalýþmalara katýlacaðý ve anlaþma yapacaðý öðrenildi.
Çorum Belediyespor yönetimine geçtiðimiz haftalarda önerilen genç futbolcu ile kýrmýzý siyahlý yönetimin ilgilenmediði bilgisine ulaþýlýrken, kýrmýzý siyahlý
kulüp idarecilerinin Çorumlu futbolcularý karþý ilgisizliði spor camiasý tarafýndan da tepki ile karþýlanýyor.
ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN