DENEME SINAVI
2
A GRUBU / HUKUK
1.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçilme yeterliliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4.
A) Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabilir.
Mahalli idarelere ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
B) 45 yaşını doldurmak gereklidir.
A) Türkiye’de şu an 30 tane büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
C) Dört yıllık yükseköğretim mezunu olmayanlar
aday olamaz.
B) Büyükşehirlerin hizmet sınırları il mülkü sınırlarına eşittir.
D) İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu
alan aday cumhurbaşkanı seçilir.
C) Büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idaresi bulunmaz.
E) Cumhurbaşkanlığı seçilen adayın milletvekilliği düşer.
D) Büyükşehir belediyesi sınırlarındaki köylerden
isteyenler büyükşehir belediyesine mahalle olarak bağlanmış olup, ihtiyar heyetinin salt çoğunluk kararı ile, istemeyenler ise köy kamu
tüzel kişiliği olarak devam etmektedirler.
E) Mahalle kurulması için en az 500 kişiye ihtiyaç
vardır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi için nitelikli çoğunluk
gerekir?
5.
Hangisi kamunun mal edinme yöntemlerinden
biri değildir?
A) Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun
A) Kamulaştırma
B) Devletleştirme
B) Bütçe Kanunu
C) Özelleştirme
D) Bağış
C) Kamu başdenetçisinin 3. tur oylaması
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın kapatılarak Kalkınma Bakanlığı kurulmasına dair
KHK’nin değiştirilerek onaylanması
E) İstimval E) Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde 3. tur
oylaması
3.
Polatlı ilçe kaymakamı Kırşehir vali yardımcılığına
atanmış ve yeni görevine başlamadan önce Polatlı’dan ayrılarak 15 günlük izne ayrılmıştır. Bu süreçte Polatlı’ya vekalet için görevlendirilen yani kaymakam göreve başlamamış ve izinde bulunan eski
kaymakama ulaşan ilçe milli eğitim müdürü acil bir
evrakı imzalatmıştır.
Hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir?
Bu imza ile oluşan idari işlemin sakatlık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaşlık hakkı
A) Yetki gaspı
B) Vatan hizmeti hakkı
B) Yetki tecavüzü
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
C) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
D) Vergi ödevi
D) Yetki saptırması
E) Mülkiyet hakkı
E) Usul saptırması
Deneme Sınavı (Çözümlü)
© Güvender Kariyer Yayınları
6.
1
2
Deneme Sınavı
7.
Vergi mahkemesinin ilk derece kararına karşı Danıştay 4. dairesine başvuru ne kadar süre
içinde yapılmalıdır?
A) 7 gün B) 10 gün D) 30 gün C) 15 gün
E) 60 gün 10. Kastın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir eylemin suç olduğunun bilinmesi ve buna
rağmen istenerek işlenmesi
B) Suç olduğu bilinen eylemin istenmediği halde
sonucun kabullenilerek işlenmesi
C) Suç oluşturan bir eylemin olursa olsun mantığıyla işlenmesi
D) Dikkatsizlik nedeniyle suç işlenmesi
E) Şansa ve tecrübeye duyulan bir güven nedeniyle suç işlenmesi
8.
İptal davası ve tam yargı davasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İptal davası objektif nitelikli bir sonuç doğurur.
B) Tam yargı davası idari eylemden kaynaklanan
hak ihlalleri için de olabilir.
C) Aynı işleme karşı aynı anda hem iptal hem de
tam yargı davası açılamaz.
D) Aynı idari işleme karşı öncelikle iptal davası
açılır ve mahkemenin iptal kararı vermesi durumunda tam yargı davası açılabilir.
E) Her iki davanın da kural olarak dava açma süresi aynıdır.
11. Suç işlediği şüphesi ile yargılanan kişinin % 1’lik
bir masum olma ihtimali varsa bile bu kişi hakkında
beraat kararı verilmelidir. Çünkü masumiyet esastır ve korunmalıdır.
Yukarıda belirtilen Ceza Muhakemesi İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Delillerin vasıtasızlığı
B) Masumiyet karinesi
C) Tasarruf edilemezlik
D) Şüpheden sanığın yararlanması
E) Kıyas serbestisi
9.
Ahmet, kavgalı olduğu Rıza’yı öldürmek istemektedir. Bunun için ruhsatlı silahı ile ateş eder ancak
rüzgarın da etkisiyle kurşun Rıza’yı teğet geçerek
boşluğa gider.
© Güvender Kariyer Yayınları
Bu durumda Ahmet’in cezai sorumluluğuna ilişkin olarak hangisi söylenebilir?
2
A) Rıza vurulmadığı için suç oluşmamıştır ve Ahmet’e ceza verilmez.
B) Ahmet ikinci kez ateş etmediği için gönüllü vazgeçmeden yararlanır ve ceza almaz.
12. Aşağıda verilenlerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
C) Tekrar ateş etmeyen Ahmet, etkin pişmanlıktan yararlanır ve indirimli ceza alır.
A) Sanığın annesi
D) Suç teşebbüs aşamasında kalmıştır ve Ahmet’e
teşebbüs sorumluluğundan dolayı ceza verilir.
C) Sanığın evlatlık kızı
E) Ahmet’e kasten genel güvenliği tehlikeye atma
suçundan dolayı tam ceza verilir.
B) Sanığın eski eşi
D) Sanığın amcası
E) Sanığın sevgilisi
A Grubu / Hukuk
Deneme Sınavı
13. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’na
göre “Hâkimin Hukuk Yaratması” na ilişkin yanlış bir bilgidir?
A) Hukuk Boşluğu hâkimin hukuk yaratması ile
doldurulur.
16. Zilyetliği koruyan davalardan birisi olup Zilyet-
liğe saldırı halinde bu saldırının durdurulması
ve tekrarının önlenmesi amacıyla açılan davaya ne denir?
A) Zilyetliğin İadesi Davası
B) Kanun Boşluğu doğrudan doğruya hâkimin hukuk yaratması ile giderilir.
B) İptal Davası
C) Hâkimin yarattığı hukuk sadece olayın taraflarını bağlar.
D) Taşınır Davası
D) Hâkimin yarattığı hukuk kendisini bile bağlamaz.
2
C) Müdahalenin Men’i Davası
E) Tam Yargı Davası
E) Hâkimin yarattığı hukuk üst yargı denetimine
tabiidir.
14. Türk Medeni Kanunu’na göre Derneklerin “De-
netim Kurulu” en az kaç asıl ve kaç yedek üyeden oluşurlar?
A) 3 - 3 B) 5 - 5 D) 7 - 5 C) 2 - 2
E) 5 - 3 17. Aşağıdakilerden hangisi “Bütünleyici Parçaya
(Mütemmim Cüz)” ilişkin yanlış bir bilgidir?
15. Türk Medeni Kanunu’na göre sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte
mirasçı olursa Mirastan ne kadar pay alır?
A) Mirasın 1/4’ü
B) Mirasın yarısı
C) Mirasın 3/4’ü
D) Mirasın tamamı
E) Mirastan herhangi bir pay alamaz.
Deneme Sınavı (Çözümlü)
B) Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsurudur.
C) Bütünleyici parça, asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.
D) Bütünleyici parça tek başına tasarruf işleminin
konusu olabilir.
E) Bazı durumlarda bütünleyici parça olma özelliği kanunen kazanılmaktadır.
© Güvender Kariyer Yayınları
A) Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici
parçalarına da malik olur.
3
Deneme Sınavı
2
18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanu-
nu’nda düzenlenen “İfa Yeri”ne ilişkin yanlış bir
bilgidir?
A) Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir.
B) Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki
yerleşim yerinde ifa edilir.
C) Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada
borç konusunun bulunduğu yerde ifa edilir.
D) Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir
borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmiş olsa bile borç, alacaklının yeni yerleşim yerinde ifa edilmelidir.
E) Para ve parça borçları dışında kalan tüm borçlar doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde, ifa edilir.
20. Borçlar Hukuku’nda “Aşırı Yararlanma (Gabin)”
ya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aşırı Yararlanma durumunda karşılıklı edimler
arasında aşırı oransızlık vardır.
B) Bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
C) Zarar gören, durumun özelliğine göre sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek
ediminin geri verilmesini isteyebilir.
D) Zarar gören yalnız edimin geri verilmesini talep
eder, oransızlığın giderilerek sözleşmeye bağlı kalınmasını isteme hakkı yoktur.
E) Aşırı Yararlanma da zarar gören için zaman aşımı, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her
hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.
19. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukuku’nda Ku-
sursuz Sorumluluk Hallerinden birisi olan “Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna” ilişkin yanlış
bir bilgidir?
A) Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği
zararı gidermekle yükümlüdür.
B) Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat
etse bile sorumluluktan kurtulamaz.
© Güvender Kariyer Yayınları
C) Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa, hayvanı bulunduranın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır.
4
D) Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, taşınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir; hatta durum ve koşullar
haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hâle getirebilir.
E) Alıkoyma durumunda, taşınmazın zilyedi derhâl hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini
bilmiyorsa, onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır.
21. Borçlar Hukuku’nda “Borçlunun Savunma Vasıta-
ları” arasında yer alan ve Borçlunun bir hakkın
doğmadığı veya doğmuş olan bir hakkın sonradan ortadan kalktığına ilişkin bir olayın ileri sürülmesi durumuna ne ad verilir?
A) Def’i
B) İtiraz
C) Savunma
D) Gabin
E) İptal A Grubu / Hukuk
2
Deneme Sınavı
22. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına ilişkin doğru bir ifade değildir?
A) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.
B) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla
halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline
tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse,
fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
C) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına,
ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa
olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket
adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse,
iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.
D) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların
adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin uygulanması yönünden
tacir gibi sorumlu olur.
E) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla,
kanundan veya bir yargı kararından doğan bir
yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari
işletmeyi işleten kişi de tacir sayılmaz.
24. Kolektif şirket ortaklarından birinin ölmesi ha-
linde şirket ana sözleşmesinde mirasçıların ortak olarak devam edeceği hakkında bir hüküm
olduğu takdirde mirasçıların kararlarını şirkete
ne kadar sürede bildirmesi gerekir?
A) 1 ay B) 3 ay D) 40 gün C) 60 gün
E) 4 ay 25. İki veya daha çok kişi tarafından, bir ticari işlet-
meyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek
amacıyla, bir akitle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu
sınırlandırılamamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı,
tüzel kişiliğe sahip şirket hangisidir?
A) Komandit şirket
B) Paylı komandit şirket
C) Limited şirket
D) Anonim şirket
E) Konsorsiyum
26. Selim, bir bono düzenler ve kendisinden alacaklı
olan Ayten’e teslim eder. Kutay, Ayten lehine aval
taahhüdünde bulunur. Ayten ise bonoyu Sezgin’e,
Sezgin de Mehmet Zakir’e ciro eder.
Yukarıdaki olaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23. Ticari işletme rehin kapsamına girmeyen unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marka
B) Ticaret unvanı
C) İşletme adı
D) Taşınmaz
E) Faaliyete tahsis edilen motorlu araç
Deneme Sınavı (Çözümlü)
B) Kutay, Ayten’in ehliyetsizlik durumunu bahane
ederek ödeme yapmaktan kaçınamaz.
C) Senedin zaman aşımına uğramış olması durumu senetteki tüm ilgililer tarafından hamile karşı ileri sürülebilir.
D) Selim ve Ayten arasındaki şahsi bir def’i Mehmet Zakir’e karşı ileri sürülebilir.
E) Avalata ait hükümsüzlük def’ileri avalist tarafından ileri sürülemez.
© Güvender Kariyer Yayınları
A) Ayten’in imza atarken ehliyetsizlik durumu Ayten tarafından ileri sürülür.
5
Deneme Sınavı
2
27. İflas Dairesi, iflas kararının kendisine tebliğin-
den itibaren ne kadarlık süre içinde tasfiyenin
adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır?
A) 3 ay içinde
B) 6 ay içinde
C) 15 gün içinde
D) 7 gün içinde
E) 1 ay içinde
29. Aşağıdakilerden hangisi “İcra Daireleri”ne ilişkin yanlış bir bilgidir?
A) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
B) Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından
atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından
görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.
C) İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu tarafından zabıt kâtibi, mübaşir ve
hizmetli görevlendirilir.
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra
mahkemesine bağlamaya yetkilidir.
E) İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir.
28. Aşağıdakilerden hangisi İflas İdaresi’ne ilişkin
30. Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Hukuku’nda
A) İflas İdaresi Birinci Alacaklılar Toplantısı’nda
önerilen altı aday tarafından icra mahkemesince seçilen üç kişiden oluşur.
A) İlamsız icra bütün alacaklar için mümkün olan
bir icra takip yoludur.
yanlış bir bilgidir?
B) İflas İdaresi Birinci Alacaklılar Toplantısı’nda
önerilen beş aday tarafından icra mahkemesince seçilen iki kişiden oluşur.
“İlamsız İcraya” ilişkin yanlış bir bilgidir?
B) İlamsız İcrada alacaklının alacağı hakkında bir
mahkeme ilamı (hükmü) yoktur.
C) 3 çeşit ilamsız icra yolu vardır.
C) İflas masasını temsil yetkisi İflas İdaresi’ndedir.
D) Genel Haciz Yolu ilamsız icra yollarından birisidir.
D) İflas İdaresi’nin alacaklılardan oluşması şart değildir.
E) İlamsız icra sadece para (ve teminat) alacakları için mümkün olan bir icra takip yoludur.
© Güvender Kariyer Yayınları
E) İflas İdaresi iflas masasının kanuni temsilcisidir.
6
A Grubu / Hukuk
Download

deneme sınavı deneme sınavı