ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS
İÇERİKLERİ
MASTER DEGREE COURSES’CONTENTS OF THE MAIN BRANCH OF MODERN
TURKISH LANGUAGE
ZORUNLU DERSLER
COMPULSORY COURSES
Güz Yarıyılı
Spring Semester
TED 561
Orta Asya Türk Tarihi I
(3
0
3)
TED 561
The Turkish History of Middle Asia
(3
0
3)
Türklerin tarih sahnesine çıkışından çağdaş Türk lehçelerinin ayrışmaya başladığı 15–
16. yüzyıla kadarki dönem birinci bölümde, 16. yüzyıldan günümüze Türk toplulukları tarihi
ikinci bölümde incelenecektir. Bu ikinci dönem Rus işgali dönemi ve bağımsızlık dönemi
(1990’dan sonra) olarak ikiye ayrılacaktır.
From the time of the emergence of Turks to the first period when the Turkish Dialects
begin to differentiate in 15th and 16th century, and the second period from 16th century to the
present day are investigated. This second period is divided as the Russian invasion and the
period after 1990.
TED 563
Çağdaş Türk Lehçeleri Grameri I
(3
0
3)
TED 563
The Grammar of Modern Turkish Dialects I
(3
0
3)
Bu derste lisans seviyesinde okutulan Çağdaş Türk Lehçeleri’ne ilave olarak, ileri
seviye gramer öğretimi gerçekleştirilecektir. Ders çağdaş Türk Lehçelerinin gramerine genel
bir bakıştan sonra, plana uygun olarak Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçesi gramerleri
incelenecektir.
In this course in addition to Modern Turkish Dialects which are lessons of the license
level, advanced Grammar is given. After a general view of the Modern Turkish Dialects in
harmony with the plan, Kazhak, Kırghız, Tartar Grammars are studied on.
TED 565
Türk Dünyası Edebiyatları I
(3
0
3)
TED 565
The Literature of the Turkish World I
(3
0
3)
Bu derste, Türk dünyası edebi geleneğinin kaynakları, doğuşu ve ilk edebi ürünlerinin
(özellikle Sovyet Rusyası dönemi Türk Edebiyatlarının) Orta Asya Türk Edebiyatı Tarihi
içerisindeki yerleri incelenecektir.
In this course, the sources of Turkish literature, its emergence and the first examples of
it (especially in the Turkish Literature in the Soviet Period) in the history of the Middle Asia
Turkish Literature are studied.
TED 567
Türk Dünyası Edebi Metinleri I
(3
0
3)
TED 567
The Literary Texts of the Turkish World I
(3
0
3)
Orta Asya Türk Halklarının tarih boyunca meydana getirdikleri sözlü edebi ürünlerinin
önemli olanları (Manas, Alpamış, Kocacaş v.d.) incelecektir.
The most important examples of oral literature (like Manas, Alpamış, Kocacaş) which
has emerged throughout the history of the Middle Asian Turkish Nations
Bahar Yarıyılı
Spring Semester
TED 564
Çağdaş Türk Lehçeleri Grameri II
(3
0
3)
TED 564
The Grammar of Modern Turkish Dialects II
(3
0
3)
Oğuz Grubu (Türkmen ve Azeri Türkçesi) ve Doğu grubu (Özbek ve Uygur Türkçesi)
Lehçeleri dil bilgisel yönünden incelenecektir.
The dialects of the Oghuz Group (Turkmen and Azeri Turkish), Eastern Group
(Ozbek, Uighur Turkish) are analyzed from the aspect of grammar.
TED 566
Türk Dünyası Edebiyatları II
(3
0
3)
TED 566
The Literature of the Turkish World II
(3
0
3)
Orta Asya edebi geleneğinde ortaya çıkmış olan edebi anlayışlar, ideolojik yaklaşımlar
ve bunların toplum üzerindeki etkileri incelenecektir.
This course investigates the literary tradition of Middle Asia, ideological point of
views, and their impact on the society.
TED 568
Türk Dünyası Edebi Metinleri II
(3
0
3)
TED 568
The Literary Texts of the Turkish World II
(3
0
3)
Türk dünyasında (Sovyetler Döneminde) üretilen belli başlı mensur ve manzum
eserler veya edebi metinler tespit edilecek ve değişik açılardan (dönem, yazar, eser ve tema
yönünden) bu eserler tahlil edilecektir. (Cengiz Aytmatov, Muhtar Awezov, Abay Kunanbay,
Cengiz
Dağcı,
Abdurrauf
Fitrat,
Abdullah
Kadiri,
Aybek,
Bahtiyar
Vahapzade,
Memmetgulizade, Berdibayev v.d.)
The most prominent literary works and texts in prose and verse of the Turkish World
are identified and analyzed from the aspect of term, author, work, theme (Cengiz Aytmatov,
Muhtar Awezov, Abay Kunanbay, Cengiz Dağcı, Abdurrauf Fitrat, Abdullah Kadiri, Aybek,
Bahtiyar Vahapzade, Memmetgulizade, Berdibayev so on)
SEÇMELİ DERSLER
OPTIONAL COURSE
Güz Yarıyılı
Fall Semester
TED 569
Dilbilim ve Türk Dili İncelemeleri I
TED 569 Linguistics and Turkish Language Research I
Bugün dil
incelemelerinde kullanılan
bazı Toplumsal
(3
0
3)
(3
0
3)
Dilbilim teorilerinin
(Saussure’ün yapısalcı yaklaşımları, Bloomfield ve Sapir Worf anlayışları) öğretilmesi ve
Türk dili incelemelerine bu teoriler ışığında yeni bir bakış açısının getirilmesi dersin içeriğini
teşkil edecektir.
This course teaches some social linguistics theories (the structuralist approach of
Saussere, Bloomfield, Sapir Worf ) and tries to implement a point of view to use in the
research of Turkish Language.
TED 571
Mesleki İngilizce I
(3
0
3)
TED 571
Vocational English I
(3
0
3)
Öğrencilere mesleki İngilizce öğretilecektir. Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili İngilizce
yazılmış eserler okutulacak ve çevirileri yapılacaktır.
It teaches vocational English. The works translated in English are studied and some
parts are translated.
Bahar Yarıyılı
Spring Semester
TED 570
Dilbilim ve Türk Dili İncelemeleri II
(3
0
3)
TED 570
Linguistics and Turkish Language Research II
(3
0
3)
Dil incelemelerinde Batıda yaygın bir şekilde kullanılan Noam Chomsky’nin
Üretimsel-Evrensel Dil Bilgisi teorisinin ışığında Türk dili incelemeleri yapılacaktır.
In the light of the prevalent theory of Noam Chomsky’s Productional-Universal is
issued in the research of Turkish Linguistics.
TED 572
Mesleki İngilizce II
(3
0
3)
TED 572
Vocational English II
(3
0
3)
Modern Dilbilim alanında Türkçe ve diğer dillerle ilgili İngilizce yazılmış eserler
okutulacak ve bu eserlerin çevirileri yapılarak akademik hayatta kullanılması sağlanacaktır.
The studies in the field of modern linguistics are emphasized, and some part are
translated and used in the academic world.
Download

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS