FASIL 18: İSTATİSTİK
18.A. Avrupa Birliği’ndeki Genel Sektörel Durum Analizi
Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması gereği, Birliğin daha ilk zamanlarından
itibaren fark edilmişti. Bu nedenle Avrupa Birliği seviyesinde karşılaştırılabilir istatistikleri sağlamak amacıyla her geçen gün gelişim gösteren Avrupa İstatistik Sistemi (ESS)
kurulmuştur. Avrupa İstatistik Sistemi, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Birlik üyesi devletlerde resmi istatistiksel verileri derleyen istatistik birimleri, bakanlıklar,
merkez bankaları, kurum ve kuruluşlar ile Birliğe üye olmayan İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’ı içermektedir.
18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı
İstatistik alanındaki AB müktesebatı, resmi istatistiksel bilgilerin yayımlanması, kişisel verilerin gizliliği, şeffaflık, güvenirlilik ve tarafsızlık gibi prensipler temeline
oturtulmuş bir istatistiksel altyapının varlığını gerektirir. Ulusal istatistik kurumları, istatistiksel bilgilerin temel bilim, üretim ve yayımı ile ilgili referans ve çapa noktaları
olarak vazife görürler. Bu alandaki AB müktesebatı, makro ekonomik ve fiyat istatistikleri, demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler ve ticaret istatistikleri,
taşıma, ihracat, tarım, çevre ve bilim ve teknoloji gibi değişik alanlarda veri toplamaya dönük temel bilim, sınıflandırma ve prosedürleri kapsar.
Avrupa Birliği İstatistik Sistemi, Birlik politikalarının formülasyon, uygulanma, izlenme ve değerlendirilmesinde programlanan sistematik istatistik üretimini düzenleyen 4
Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile oluşturulmaktadır. Avrupa İstatistik Sistemi; AB’nin istatistik programını oluşturan
mevzuatları, AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Tüzük, Direktif ve Birliğin istatistik alanı ile ilgili uygulama prensiplerini ve çalışma
içermektedir.
Avrupa İstatistik Sistemi, Eurostat ile ulusal istatistik otoriteleri arasında, istatistiklerin uyumu için işbirliğini yönlendirici bir ağ görevi yürütmektedir. Eurostat ise
çalışmalarını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), BM, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde
sürdürmektedir.
Avrupa İstatistik Sistemi, her üye devletin AB kriterlerinde istatistiksel veri üretim ve yayımlanmasından sorumlu ulusal istatistik kurumları ve diğer ulusal istatistik birimleri
ile Eurostat arasındaki ilişkileri düzenler.
Eurostat, temel düzenlemesinin 10. maddesinde belirlenen, tarafsızlık, güvenilirlik, ilgililik, maliyet etkinliği, istatistiksel gizlilik ve şeffaflık prensiplerine uyumlu olarak
görevlerini yürütür. Aynı zamanda, AB içerisinde tarafsızlık, güvenilirlik, ilgililik ve maliyet etkinliği kriterlerinde istatistiksel veri üretimini sağlayan uygulama prensipleri
ve çalışma koşulları gibi norm ve metotları geliştirir; Birlik istatistiklerine erişimi sağlar; istatistikle ilgili metodoloji ve teknolojiler üzerine araştırmalar yapar ve geliştirir;
Birlik istatistiklerinin karşılaştırılabilirliğini geliştirmek için üye devletlerin uygulayacağı standartları hazırlar ve geliştirir; ulusal istatistik otoritelerinden ve uluslararası
kuruluş sekretaryasından AB’nin ihtiyacı olan istatistikleri toplar; uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkelerle AB istatistiklerinin karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırmak için
birlikte çalışır ve AB istatistikleri alanında çalışan personelin istatistikle ilgili profesyonel bilgi ve becerilerini artırır.
İstatistik Gereksinimleri Dokümanı (Statistical Requirements Compendium) istatistik alanındaki müktesebat için bir referans belge niteliğindedir. Bu belge, Avrupa’da
istatistik üretimi için gerekli anahtar referans bilgileri özetlemektedir. Eurostat bu belgeyi her yıl AB istatistikleri ile ilgili gelişmeleri ve yeni yasa/tüzükleri gözönüne alarak
güncellemektedir.
Avrupa İstatistik Sistemindeki müktesebat, “compendium”da detaylı şekilde anlatılan 7 alanda (domain) veri derlemek için gerekli olan temel bilim, sınıflama ve prosedürleri
kapsamaktadır. Avrupa İstatistik Sisteminde tanımlanan istatistik hizmetleri alanları (Statistical Domains) aşağıda belirtilmektedir;
İstatistik Konusundaki Alanlar (Domains)
1. Demografik ve Sosyal İstatistikler:
Temalar
(Themes)
Modüller
(Modules)
12
22
2. Makroekonomik İstatistikler:
8
24
3. İş İstatistikleri:
6
18
4. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık İstatistikleri:
8
11
5. Birden fazla alana etki eden istatistikler:
8
19
6. İstatistik çıktı için destek alanları:
2
4
8. Politika stratejisi ve koordinasyon:
1
1
Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere 7 farklı İstatistik hizmetleri alanı 45 temadan oluşurken bu temalar da 99 modülden oluşmaktadır. Tüm bu modüller için spesifik
gereksinimler, yasalar/tüzükler, metodlar, girdiler/çıktılar, tanımlar ve uyulması gerekli takvimler geliştirilmiştir.
Avrupa Birliği istatistik müktesebatında yer alan diğer mevzuat aşağıdaki gibidir:
İstatistik otoritesinin görev ve sorumlulukları ve uyacağı prensipler
11 Haziran 1990 tarih ve (Euratom, AET) 1588/90 sayılı Konsey Tüzüğü, istatistik gizliliğe tabi verilerin Avrupa Birliği İstatistik Ofisine belirli ilke ve minimum
standartlarla iletilmesini düzenler.
21 Nisan 1997 tarih ve 97/281/AT sayılı Komisyon Kararı, AB istatistiklerinin üretilmesinde Eurostat’ın rolünü düzenlemektedir.
11 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Avrupa istatistiklerine ilişkindir.
17 Haziran 2013 tarih ve (AB) 557/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB istatistiklerine ilişkin gizli verilere bilimsel amaçlı erişime ilişkin konuları
düzenler.
AB Sınıflama Sistemine uyum
9 Ekim 1990 tarih ve (AET) 3037/90 sayılı Konsey Tüzüğü, AB’de ekonomik faaliyetlerin ortak bir biçimde istatistiksel sınıflandırılmasına ilişkin hususları düzenler.
17 Haziran 1998 tarih ve (AET) 1264/98 sayılı Komisyon Tüzüğü, Kombine Nomanklatürdeki bazı malların sınıflandırılmasına ilişkindir.
28 Kasım 2005 tarih ve (AT) 1949/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin 1172/95 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması
için belirli hükümleri ortaya koyan 7 Eylül 2000 tarih ve (AT) 1917/2000 sayılı Komisyon Tüzüğünü değiştiren, belirli adımlar ve işlemlerin iyileştirilmesine yönelik ticareti
durdurma hakkındadır.
23 Nisan 2008 tarih ve (AT) 451/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB’de faaliyete göre İstatistiksel Ürün sınıflamasına (CPA) ilişkindir.
6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 471/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin hususları düzenler.
9 Şubat 2010 tarih ve (AB) 113/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin (AT) 471/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü’nün uygulanması için belirli hükümleri ortaya koymaktadır.
Adres Kayıtları ve güncelleme işlemlerinin yapılması
15 Mart 1993 tarih ve (AET) 696/93 sayılı Konsey Tüzüğü, AB’de üretim sisteminin analizi ve gözetimi için istatistiksel birimlere ilişkindir.
İş Yerleri Sayımı ve İş Kayıtları
20 Şubat 2008 tarih ve (AT) 117/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, iş kayıtlarının istatistiksel amaçlarla tutulmasına yönelik Birlik içi
koordinasyonuna ilişkin hususları düzenler.
Genel Tarım Sayımı ve Çiftlik Kayıtları
8 Aralık 2008 tarih ve (AT) 1242/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, tarımsal işletmeler için bir Birlik tipolojisini oluşturmaktadır.
30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1200/2009 sayılı Komisyon Tüzüğü, birim hayvan katsayıları ve karakteristiklerin tanımına yönelik çiftlik yapısı anketleri ve tarımsal
üretim anketine ilişkin (AT) 1166/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkindir.
Ulusal Hesaplar Sisteminin ESA 95’e uyumu
25 Haziran 1996 tarih ve (AT) 2223/96 sayılı Konsey Tüzüğü, AB’nin istatistiksel gereksinimleri için ulusal hesaplar hazırlarken üye devletlerin uygulayacağı ortak
standart ve tanımların belirlenmesine yöneliktir.
7 Kasım 2000 tarih ve (AT) 2516/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, vergiler ve sosyal yardımlar ile ilgili olarak Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar
Sisteminin (ESA 95) sosyal yükümlülükler ve vergilerle ilgili olarak ortak prensiplerini değiştirmektedir.
22 Mayıs 2001 tarih ve (AT) 995/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü, vergiler ve sosyal yardımlar ile ilgili olarak, ESA 95’in sosyal yükümlülükler ve vergilerle ilgili olarak
ortak prensiplerini değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 7 Kasım 2000 tarih ve (AT) 2516/2000 sayılı Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkindir.
16 Haziran 2003 tarih ve (AT) 1177/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, Birliğin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine ilişkin hususları içermektedir.
Ödemeler Dengesi Hesaplamalarının Manual 5’e göre geliştirilmesi
12 Ocak 2005 tarih ve (AT) 184/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, ödemeler dengesi, uluslararası hizmet ticareti ve doğrudan dış yatırımlar ile ilgili
istatistikler hakkındadır.
18 Nisan 2006 tarih (AT) 601/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, 184/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün veri iletimi ve yöntemine ilişkin
uygulanmasına yönelik hususları düzenlemektedir.
18 Nisan 2006 tarih ve (AT) 602/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, veri ihtiyaçlarının güncellenmesine ilişkin (AT) 184/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğü’nü uyarlamaya yöneliktir.
Hanehalkı Bütçe Anketi
21 Ekim 2003 tarih ve (AT) 1982/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü, Birliğin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine yönelik (AT) 1177/2003/AT sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Tüzüğü’nü uygulayan örnekleme ve izleme kurallarını içermektedir.
28 Şubat 2007 tarih ve (AT) 215/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü, aşırı borçlanma ve finansal dışlanma ile ilgili ikincil değişkenlerin listesi ile ilgili olarak Birliğin gelir ve
yaşam koşulları istatistiklerine ilişkin 16 Haziran 2003 tarih ve (AT) 1177/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nün uygulanmasına yöneliktir.
Hanehalkı İşgücü Anketi
9 Şubat 1976 tarih ve (AET) 311/76 sayılı Konsey Tüzüğü, yabancı işçilerle ilgili istatistiklerin derlenmesine yöneliktir.
9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Konsey Tüzüğü, İşgücü Örnekleme Anketinin düzenlenmesi hakkındadır.
9 Mart 1999 tarih ve (AT) 530/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, gelir ve işgücü maliyeti istatistiklerinin üretilmesine yöneliktir.
8 Eylül 1999 tarih ve (AT) 1924/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, İşgücü Örnekleme Anketinin düzenlenmesi hakkındaki 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Konsey
Tüzüğü’nün uygulanmasına yönelik işgücü örnekleme araştırmasının 2000–2002 adhoc modülleri programına ilişkindir.
8 Eylül 1999 tarih ve (AT) 1925/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB’de bir işgücü örnekleme araştırmasının düzenlenmesi hakkındaki (AT) 577/98 sayılı Konsey
Tüzüğü’nü uygulayan okuldan iş yaşamına geçiş hakkındaki 2000 adhoc modülünün tanımlanmasına ilişkindir.
19 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1575/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü, 2001’den itibaren verilerin transferinde kullanılacak kodifikasyon hakkında işgücü örnekleme
anketinin düzenlenmesi hakkındadır.
7 Eylül 2000 tarih ve (AT) 1897/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü, işgücü örnekleme anketinde işsizliğin tanımına ilişkin 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Komisyon
Tüzüğü’nün uygulanması hakkındadır.
12 Temmuz 2001 tarih ve (AT) 1566/2001 sayılı Konsey Tüzüğü, 2002 özürlü fertlerin istihdamı modülünün uygulanmasına ilişkin bir işgücü örnekleme anketinin
düzenlenmesi hakkındaki (AT) 577/98 sayılı Konsey Tüzüğü’nü uygulanmasına yöneliktir.
28 Kasım 2002 tarih ve (AT) 2104/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü, 19 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1575/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün eğitim alanında kullanılacak
değişkenler ve bunlarla ilgili 2003’ten itibaren verilerin transferinde kullanılacak kodifikasyon hakkındadır.
Tüketici Fiyat Endeksi
23 Ekim 1995 tarih ve (AT) 2494/95 sayılı Konsey Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyat Endeksini oluşturmaktadır.
20 Kasım 1996 tarih ve (AT) 2214/96 sayılı Komisyon Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyatları Endekslerinde alt grup endekslerin gönderilmesi ve yayımlanması
hakkındadır.
9 Eylül 1996 tarih ve (AT) 1749/96 sayılı Komisyon Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi ile ilgili (AT) 2494/95 sayılı Konsey Tüzüğü’ne yönelik ilk uygulama
önlemleri hakkındadır.
Mevcut kaynak kullanımının geliştirilmesi ve istatistik yayımlarının artırılmasına yönelik planlama
29 Nisan 2004 tarih ve 2004/452/AT sayılı Komisyon Kararı, araştırmacıların bilimsel amaçlar için gizli istatistiksel verilerine erişebileceği birimlerin listelenmesine
yöneliktir.
Demografik ve Sosyal İstatistikler
9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/98 sayılı Komisyon Tüzüğü, Hanehalkı İşgücü örnek anketi düzenlemeye yöneliktir.
11 Temmuz 2007 tarih ve (AT) 862/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü, göç ve uluslararası korumaya ilişkin istatistiklere yöneliktir.
23 Nisan 2008 tarih ve (AT) 452/2008 sayılı Konsey Tüzüğü, Eğitim ve yaşam boyu öğrenim istatistiklerinin üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik hususları
düzenlemektedir.
9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 763/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, nüfus ve konut sayımı ile ilgilidir.
16 Aralık 2008 tarih ve (AT) 1338/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, halk sağlığı, sağlık ve işyeri güvenliğine yöneliktir.
Turizm İstatistikleri
6 Temmuz 2011 tarih ve (AB) 692/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, turizm alanında istatistiki bilgi toplamaya yöneliktir.
18.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma
İstatistik müktesebatı, yasal bir konu olmaktan öte daha bir gerçeğe dayalı olup, yasal yer değiştirmeye karşı tekrarlanmayan kalıcı uygulama gerektirmektedir.
Uygulama kapasitesi AB müktesebatında düzenlenmiş olup Birlik, istatistik üretiminde temel prensiplere saygılı olma koşulu uygulamaktadır. Bu, diğer bir ifadeyle istatistik
yasası olarak tanımlanır ve gizliliğin korunması, kalite ve istatistik üretiminde şeffaflık gibi konular yanında idari veri kaynaklarına erişimi de düzenlemektedir.
Kurumsal yapı modelleri ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Genel olarak her ülkede bulunan ulusal istatistik kurumları, tüm istatistik üretiminde eşgüdüm sağlayan bir birim
olup, temel prensiplerin kalitesi ve itibarından da sorumludur. Bu kurumlar ayrıca, istatistiğin büyük çoğunluğunu üretip yayınlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken istatistik
kurumu, çoğu zaman mali yetkililer, sosyal sigorta, kayıtlama gibi diğer birçok kurum ve kuruluşun idari kaynaklarını da kullanmaktadır. Genel olarak ödemeler dengesi gibi
belli istatistik türleri ve bazı mali istatistikler, merkez bankaları tarafından bağımsız olarak veya istatistik kurumu ile işbirliği içinde saptanmaktadır.
18.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri
18.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme
İstatistik Yasası
İstatistik ve Araştırma Dairesinin Devlet Planlama Örgütü’nden ayrılması ve Başbakanlık altında bağımsız bir kurum olarak kurulması için ilgili yasa taslağı
sonuçlandırılmıştır. 2009-2011 Müktesebata Uyum Programı kapsamında İstatistik ve Araştırma Dairesi’ne AB tarafından 27 bilgisayar alınmıştır. Yine bu dönem içerisinde
İstatistik ve Araştırma Dairesinin teknik kapasitesi de ülke içinde ve ülke dışında sağlanan imkanlar dahilinde artırılmıştır.
Demokrafik ve sosyal istatistikler (Domain 1)
Hanehalkı İşgücü Anketi soru formu AB normlarına getirilip revize edilmiştir. Eğitim İstatistikleri ve Sağlık İstatistikleri bağlamında AB normlarına ulaştırılması için eğitim
çalışmalar başlatılmıştır.
Makro-ekonomik istatistikler (Domain 2)
Ulusal Hesaplar Sisteminin ESA 95’e uyumlaştırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında teknik kapasite sınırlı olarak sunulan imkanlar dahilinde artırılmıştır. Bu
bağlamda, kayıt dışı ekonomi konusunda bazı hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca 1977 bazlı Milli Gelir hesaplamalarının, 1998 yılı verileriyle oluşturulan girdi/çıktı
tablolarından yararlanılarak 1998 yılını baz alacak şekilde revize edilmesi için gerekli olan çalışmalar başlatılmıştır. Ödemeler Dengesi alanında ise AB tarafından
gerçekleştirilen misyonlarda KKTC Merkez Bankası ile birlikte çalışılması konusunda girişimler yapılmış ve Merkez Bankası ile bu konuda ortak çalışma kararı alınmıştır.
Kamu mali istatistiklerinin AB kriterlerine göre üretilmesi için gerekli olan işbirliği Maliye Bakanlığı ile tesis edilerek, ortak çalışmalar başlatılmıştır.
İş istatistikleri (Domain 3)
İçe Yönelik Turizm Anketi olarak adlandırılan ve KKTC’ye gelen turistlerin harcamalarını kapsayan turizm anketi alan uygulaması sonuçlandırılmıştır. Bu alandaki veri seti
analiz çalışmaları ise sürdürülmektedir. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren de Dışa Yönelik Turizm Anketi olarak bilinen ve KKTC’de yaşayan insanların yurt dışında turizm
alanında yaptıkları harcamalara ilişkin verileri de sağlayacak olan anketin İçe Yönelik Turizm Anketi ile birlikte uygulanması için bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir.
İşyeri kayıtları alanında ise 2012 yılı itibariyle gerçekleştirilen işyerleri sayımı sonuçlandırılmış olup veritabanı analiz çalışmalarına başlanmıştır.
Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4)
Tarımsal istatistiklerinin geliştirilmesi kapsamında KKTC’de 2010 yılı verilerinin derlendiği bir tarım sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayım için ilgili personelin teknik
kapasitelerinin artırılması sağlanmıştır. Çiftlik kayıt sisteminin oluşturulması için çalışmalar halen devam etmekte olup personel için gerekli teknik kapasite artırımına yönelik
çalışmalar da sürdürülmektedir.
İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6)
Uluslararası sınıflama sistemine entegre olarak geliştirilmiş olan Avrupa Birliği Sınıflama Sistemine geçiş sağlamak amacıyla personelin teknik kapasitesini geliştirmeye
yönelik çalışmalara başlanılmıştır.
18.B.2. Öncelikler Listesi1
Öncelik 18.1 AB’ye uyumlu istatistik sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli idari yapılanmanın oluşturulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi
Ana Unsur 18.1.1 İstatistik Kurumunun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi
Ana Unsur 18.1.2 Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması
Ana Unsur 18.1.3 Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması
Ana Unsur 18.1.4 İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması
Öncelik 18.2 Demokrafik ve sosyal istatistiklere uyum sağlanması (Domain 1)
Ana Unsur 18.2.1 Nüfus (Tema 1.01)
Ana Unsur 18.2.2 İş piyasası (Tema 1.02)
Ana Unsur 18.2.3 Eğitim ve yaşam boyu öğrenim (Tema 1.03)
Ana Unsur 18.2.4 Kültür (Tema 1.04)
Ana Unsur 18.2.5 Sağlık ve güvenlik (Tema 1.05)
Ana Unsur 18.2.6 Gelir dağılımı ve yaşam koşulları (Tema 1.06)
Ana Unsur 18.2.7 Suç ve ceza adaleti (Tema 1.10)
Ana Unsur 18.2.8 Demokrafik ve sosyal istatistik alanındaki diğer işler (Tema 1.12)
Öncelik 18.3 Makro-ekonomik istatistiklere uyum sağlanması (Domain 2)
Ana Unsur 18.3.1 Yıllık ekonomik hesaplar (Tema 2.01)
Ana Unsur 18.3.2 Kamu finans istatistikleri (Tema 2.04)
Ana Unsur 18.3.3 Malların ticareti (Tema 2.07)
Ana Unsur 18.3.4 Hizmet ticareti ve ödemeler dengesi (Tema 2.08)
1
Müktesebata Uyum Programı (MUP) 2014- 2016 kapsamında formatta birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu yeni yaklaşıma göre öncelikler İstatistik Hizmeti Alanları (domains), Temalar
(themes) ve Modüller (modules) baz alınarak belirlenmiştir. İstatistik faslında hazırlanan stratejide belirtilen faaliyetlerde, istatistiksel işlemlerin AB müktesebatına uygun olarak üretilmesi
amacıyla ilgili öncelikler belirlenmiştir. Bu nedenden dolayı, diğer fasıllardaki mevzuat uyum çalışmalarından farklı olarak, istatistik faslı altında takvimlendirilen faaliyetlerin büyük kısmında
mevzuat uyum tablolarına yer verilmemiştir. Ayrıca, genelde her istatistiksel modül için birden fazla AB mevzuatı mevcut olduğundan ve bu mevzuatın iç hukuka aktarılmasına gerek
olmadığından, bu dokümanın daha okunabilir olabilmesi için her modül için bir veya birkaç anahtar tüzük esas alınmıştır.
MUP 2014-2016, İstatistik Gereksinimleri Dokümanı (statistical requirements compendium) içerisinden seçilen 38 modülden ve 5 genel konudan oluşmaktadır. Bazı modüller (ör. ulusal
hesaplarla ilgili olanlar) birlikte ele alınabileceği gibi, bazıları da ayrı olarak ele alınacaktır. MUP 2014-2016 yapısı İstatistik Gereksinimleri Dokümanına uygun olacak şekilde istatistiksel
alanlar ilk hane, temalar ikinci hane ve modüller üçüncü hane olarak hazırlanmıştır.
Öncelik 18.4 İş istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 3)
Ana Unsur 18.4.1 Yıllık iş istatistikleri (Tema 3.01)
Ana Unsur 18.4.2 Kısa dönemli iş istatistikleri (Tema 3.02)
Ana Unsur 18.4.3 Turizm istatistikleri (Tema 3.05)
Ana Unsur 18.4.4 İşyeri kayıtları (Tema 3.06)
Öncelik 18.5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4)
Ana Unsur 18.5.1 Tarımsal istatistikler (Tema 4.01)
Ana Unsur 18.5.2 Tarımsal yapılar (Tema 4.02)
Öncelik 18.6 İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6)
Ana Unsur 18.6.1 Kalite, değerlendirme, istatistiki koordinasyon ve sınıflamalar (Tema 6.01)
Ana Unsur 18.6.2 Veri güvenliği ve istatistiksel gizlilik (Tema 6.11)
18.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları
Öncelik 18.1 AB’ye uyumlu istatistik sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli idari yapılanmanın oluşturulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
18.1-a
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 18.1.1 İstatistik Kurumunun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi
1
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı
İstatistik Kurumunun kurulması
4 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü
2014 yılının birinci
yarısı
İstatistik ve Araştırma
Dairesi
2
Kişisel Verilerin Korunması
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
İstatistik Kurumu Yasası’nın etkin
bir şekilde uygulanmasını kısıtlayan
maddelerinin değiştirilmesi
17 Haziran 2013 tarih ve (AB)
557/2013 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
2014 yılının ikinci
yarısı
Başbakanlık
3
Hayvanların ve İşletmelerin
İstatistik Kurumu Yasası’nın etkin
Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) bir şekilde uygulanmasını kısıtlayan
Yasa Tasarısı
maddelerinin değiştirilmesi
- 11 Haziran 1990 tarih ve (Euratom, 2014 yılının ikinci
AET) 1588/90 sayılı Konsey Tüzüğü yarısı
- 21 Nisan 1997 tarih ve 281/97/AT
sayılı Komisyon Kararı
- 4 Mart 2009 tarih ve (AT)
223/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
Tarım işlerinden
sorumlu Bakanlık
18.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
4
Resmi İstatistiklerin Üretilmesi ve
2
Yayımlanması Tüzüğü
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Resmi istatistik programı
Program Kapsamına Alınacak
kapsamındaki kurum ve kuruluşların İstatistiklerle İlgili AB Mevzuatları
çalışmaların düzenlenmesi amacıyla
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasası altında
çıkarılacak olan tüzük
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2015 yılının birinci
yarısı
İstatistik Kurumu
2015 yılının birinci
yarısı
İstatistik Kurumu
2015 yılının birinci
yarısı
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
Ana Unsur 18.1.2 Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması
1
İstatistiksel Veri Derleme ve
Yayımlama Tüzüğü
İstatistiksel veri derleyecek kurum ve 21 Nisan 1997 tarih ve 97/281/AT
kuruluşların istatistik alanındaki
sayılı Komisyon Kararı
çalışmalarının düzenlenmesi
amacıyla İstatistik Kurumu (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
altında çıkarılacak olan tüzük
Ana Unsur 18.1.3 Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması
2)
1
Yerel Yönetimler (Belediye ve
Kaymakamlıklar) Yasa Tasarısı
Adres kütüklerinin oluşturulması ve
güncelleme işlemlerinin yapılması
20 Şubat 2008 tarih ve (AT)
117/2008 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
2
Merkezi Nüfus Kayıt Dairesi Yasa
Tasarısı
Adrese dayalı nüfus kayıtlarının
oluşturulması ve güncelleme
işlemlerinin yapılması
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
3
İş Kayıtları Tüzüğü
Ülkedeki iş kayıtlarında standart
adres bilgisiyle birlikte minimum
standart değişkenlerin tutulması
İstatistik Kurumu
4
Adres Kayıtları Tüzüğü
Ülkedeki kişisel adres kayıtlarında
standart adres bilgisiyle minimum
standart değişkenlerin tutulması
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası yürürlüğe girdikten sonra Resmi İstatistik kapsamı, istatistik konularının mevcut yapılarının da dikkate
alınmasıyla öncelikler belirlenerek aşamalı olarak geliştirilecektir. Bu nedenle hangi konuların kapsama alınacağı kararı henüz verilmediğinden uyumu sağlanacak ilgili AB
mevzuatı kesinleşmemiştir.
18.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2015 yılının ikinci
yarısı
İstatistik Kurumu
Ana Unsur 18.1.4 İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzutına uyum sağlanması
1
Mikro Verilerin Yayımlanması
Tüzüğü
Kullanıcı ihtiyaçlarını da dikkate
17 Haziran 2013 tarih ve (AB)
alarak üretilecek istatistiksel
557/2013 sayılı Avrupa
verilerde ve mikro verilerin
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
yayımlanmasında idari kayıtları ve
veri kaynakları kullanılacak kurum
ve kuruluşların çalışmalarının
düzenlenmesi, anket çalışmalarının
artırılarak geliştirilmesi ve istatistikle
ilgili yayımların geliştirilmesi
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.1-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.1.1 İstatistik Kurumunun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi
İstatistik Kurumu
1
İstatistik alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması
2014-2016
2
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın sonlandırılması ve yasanın onaylanmasından sonra kurulacak İstatistik
Kurumunun idari kapasitesinin artırılması amacıyla orta vadeli teknik destek alınması
2014
3
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kurumun, Devlet Planlama Örgütü
bünyesinden ayrılarak temin edilecek yeni binasında istatistik hizmetlerini sürdürmesi
2015-2016
4
İstatistik Kurumunun idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi
2014-2016
Ana Unsur 18.1.2 Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması
Ortak Çalışmalar (İstatistik Kurumu ve istatistiki veri derleyen diğer tüm kurum ve kuruluşlar)
1
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle istatistiksel veri derleyecek kurum ve kuruluşların
ilgili personeline Nizamnamenin (Code of Practice) uygulanması ile ilgili eğitimin verilmeye başlanması
2014
2
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın uygulanması kapsamında istatistiksel veri derleyecek kurum ve
kuruluşların ilgili personeline Kalite Yönetimi Yaklaşımları konusunda eğitim verilmeye başlanması
2014
3
Eurostat tarafından geliştirilen Nizamnameye (Code of Practice) uyum sağlanması
2014-2016
4
Kalite Yönetimi Yaklaşımlarının uygulanmaya başlanması
2014-2016
Ana Unsur 18.1.3 Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması
Ortak Çalışmalar (İstatistik Kurumu, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık ve İçişlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Yerel yönetimlerin (belediyeler ve kaymakamlıklar) idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi
2014-2016
2
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi, Kooperatif İşleri Dairesi Mukayyitlik Birimi ile Gelir ve Vergi Dairesinin idari ve teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi
2014-2016
3
Merkezi Nüfus Kayıt Biriminin oluşturulması
2014-2016
18.1-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
4
Tüm belediyelerin bağlı oldukları ilçe kaymakamlığıyla koordineli bir şekilde çalışarak kendi yönetim alanlarındaki adres kayıtlarını tutması
ve güncellenmesi, her bir ilçe kaymakamlığının kendine bağlı belediyelerin adres kayıtlarından sorumlu olması ve adres kayıtlarının
veritabanına aktarılması, bunun devamlılığının yasada öngörüldüğü şekilde sağlanması
2015-2016
5
Kamu iş yerleri ile sivil toplum örgütleri (partiler, dernekler, odalar, sendikalar v.s) kayıtlarının, belirlenecek standartlarda İçişlerinden
sorumlu Bakanlık tarafından oluşturulması
2015
6
KKTC’deki adres kayıtlarının düzenli olarak İstatistik Kurumu tarafından kontrol edilmesi, sorunlar tespit edilirse veya önceden Belediyeler
tarafından gündeme getirilirse zaman geçirilmeden ilgili belediye ve kaymakamlıkla birlikte hareket edilerek çözümlenmesi
2015-2016
7
Tüm birimlerin kayıtlarındaki adres bilgilerini veritabanından kontrol ederek güncellemesi ve bundan sonra da oluşturacakları kayıtlar için
gerekli adres bilgilerini buradan temin etmesi
2015-2016
8
Merkezi Nüfus Kayıt Biriminin Adrese Dayalı Nüfus kayıtlarını oluşturarak kayıtlarındaki adres bilgilerini veritabanından kontrol edip
güncellemesi ve bundan böyle oluşturacağı kayıtlar için gerekli adres bilgilerini de buradan temin etmesi
2015-2016
9
İstatistik Kurumu tarafından; Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi, Kooperatif İşleri Dairesi Mukayyitlik Birimi, Gelir ve Vergi
Dairesi ve diğer ilgili birimlerin ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle veritabanı ve üretim, girdi kullanımı, kapasite kullanımı ve bunlar gibi
birçok alanda yapılacak olan sektörel anket çalışmalarının yardımıyla iş kayıtlarındaki adres bilgilerinin güncellenmesi
2015-2016
10
İstatistik Kurumunun yapacağı Hanehalkı İşgücü Anketi, Hanehalkı Bütçe Anketi gibi hanehalklarına yönelik anket çalışmalarının yardımı ile
veritabanı, Merkezi Nüfus Kayıt Birimi ve yerel yönetimlerin işbirliği doğrultusunda nüfus kayıtlarındaki adres bilgilerinin güncellenmesi
2015-2016
İstatistik Kurumu
1
İstatistik Kurumunun 2011 Nüfus ve Konut Sayımından yararlanarak oluşturduğu adres veri setindeki kayıtlarını inceleyerek numarasız iş
yerlerine ve konutlara numara verilmesini sağlaması ve adres veri setine eklemesi
2014-2016
2
2011 Nüfus ve Konut Sayımı ile elde edilen adres ve bazı değişken veriler ile 2013 yılında sonuçlanan işyerleri sayımından elde edilen adres
ve bazı değişken verilerin İstatistik Kurumu tarafından yerleşim yerleri bazında birleştirilerek ilgili Belediye ve Kaymakamlıklarla
paylaşılması
2014-2016
Ana Unsur 18.1.4 İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzutına uyum sağlanması
İstatistik Kurumu
1
İstatistik Kurumu tarafından oluşturulacak istatistik kayıtlarının güncellenmesinde idari kayıtları kullanılacak kurum ve kuruluşların
belirlenmesi
2015
18.1-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
2
Bu kurum ve kuruluşların kendi idari kayıtları kapsamında güncelleme işlemleri için bulundurmaları gereken değişkenlerin saptanması
2015
3
Gizli olarak tanımlanan birim kayıt dosyalarına ilişkin mikro verilerin yayımlanması, veri ve araştırmacıların güvenlik ve ulaşım koşullarını
belirleyen politikanın oluşturulması
2015
4
Kısmi olarak elektronik hizmetlerin ve genel olarak da elektronik yayımların, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmesi
2015
5
İstatistik veritabanının oluşturulması
2015
6
İnternet sunumunun teknik standartlarıyla birlikte tasarımının ve içeriğinin de uluslararası tavsiye ve standartlara göre geliştirilmesi
2015
7
Kalite konularına yönelik açıklamaların kullanıcılara verilmesi ve hesaplanmış standart hataların veri veya bazı örneklerle birlikte yayınlarda
açıklanması
2015
Öncelik 18.2 Demokrafik ve sosyal istatistiklere uyum sağlanması
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
18.2-a
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2014 yılının ikinci
yarısı
İstatistik Kurumu
Ana Unsur 18.2.2 İş Piyasası (Tema 1.02)
1
İş İstatistiklerinin Derlenmesi ve
Yayınlanması Tüzüğü
Uzun yıllar için yıllık ve kısa
9 Mart 1999 tarih ve (AT) 530/1999
dönem için gelir ve işgücü maliyeti sayılı Komisyon Tüzüğü
istatistiklerinin üretilmesi
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.2-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.2.1 Nüfus (Tema 1.01)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu, Belediyeler, İçişlerinden sorumlu Bakanlık ve Kaymakamlıklar)
1
Yıllık olarak demokrafik istatistiklerin elde edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan
Modül 1.01.01 Demografi, sayım ve projeksiyonlar ile ilgili istatistik işlemlerinin uyumlaştırılması ve bu amaç doğrultusunda ilgili
istatistiki veri derleyen kurumlar ile işbirliği yapılması
2014-2016
2
Göç ve iltica istatistiklerinin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.01.02
Göç ve iltica ile ilgili istatistik işlemlerinin uyumlaştırılması ve bu amaç doğrultusunda ilgili istatistiki veri derleyen kurumlar ile işbirliği
yapılması
2014-2016
3
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması için esas teşkil edecek olan Adres Veri Tabanının oluşturulmasında, İstatistik
Kurumunun 2011 KKTC Nüfus ve Konut Sayımı kayıtlarındaki adres alt yapısını Belediyelerle paylaşımı
2014
4
Belediyeler kendi yönettikleri yerleşim yerleri ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak, bunları sorumlu oldukları kaymakamlık
koordinasyonunda sisteme yüklemesi
2014-2015
5
İstatistik Kurumunun Demografi, sayım ve projeksiyonlar ile göç ve iltica konularında gerekli istatistikleri üretmek için idari kayıtlarını
kullanacağı ve/veya İstatistik kurumuna veri sağlayacak; Polis Muhaceret, Muhaceret, Merkezi Nüfus Kayıt Dairesi, Belediyeler,
Kaymakamlıklar ve Aile Mahkemeleri gibi birimlerin idari kayıtlarının ve/veya veri altyapılarının geliştirilmesi
2015-2016
Ana Unsur 18.2.2 İş Piyasası (Tema 1.02)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Gelir ve işgücü maliyeti konusunda Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık ile işbirliği içerisinde Eurostat İstatistik Gereksinimleri
Dokümanı’nda yer alan Modül 1.02.02 Gelir ve işgücü maliyeti istatistiklerinin geliştirilmesi için anketlerin geliştirilmesi
2015
İstatistik Kurumu
1
İlgili anketin alan uygulamasının planlanması
2015
18.2-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.2.3 Eğitim ve yaşam boyu öğrenim (Tema 1.03)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Eğitimden Sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.03.01 Eğitim istatistikleri ve Modül 1.03.02 Mesleki eğitim ve yaşam
boyu öğrenim istatistiklerine uygun olarak ilgili istatistik işlemlerinin geliştirilmesi için anketlerin hazırlanması ve Eğitimden Sorumlu
Bakanlığın çeşitli birimleri tarafından tutulan idari kayıtların geliştirilmesi
2015
İstatistik Kurumu
1
Eğitim İstatistikleri alanında hazırlanacak anketlerin alan uygulamasının planlanması ile anket sonuçları ve Bakanlık altındaki çeşitli
birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması
2015-2016
Ana Unsur 18.2.4 Kültür (Tema 1.04)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Kültür işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.04.01 Kültür İstatistiklerine uygun istatistik işlemlerinin yürütülebilmesi
için ilgili verileri derleyen kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaların başlatılması
2015-2016
İstatistik Kurumu
1
Kültür işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı çeşitli birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde
üretilmesi
2015-2016
Ana Unsur 18.2.5 Sağlık ve güvenlik (Tema 1.05)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.05.01 Halk sağlığı ve Modül 1.05.02 İşçi sağlığı ve güvenliği
istatistiklerinin geliştirilmesi ve ilgili verileri derleyen kurumun idari kayıtlarının geliştirilmesi
2015-2016
İstatistik Kurumu
1
Halk sağlığı ve işçi sağlığı alanlarında hazırlanacak anketlerin alan uygulamasının geliştirilmesi ile anket sonuçları ve Bakanlık altındaki
çeşitli birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması
2015-2016
18.2-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.2.6 Gelir dağılımı ve yaşam koşulları (Tema 1.06)
İstatistik Kurumu
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.06.01 Hanehalkı Bütçe Anketine uygun Hanehalkı Bütçe Anketi için
hazırlık çalışmalarının başlatılması
2014
2
Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının başlatılması
2014
3
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.06.02 Gelir, sosyal içerme ve yaşam koşulları istatistiklerine uygun
olarak tüketim harcamaları konusunda uyumlaştırılmış veri setinin oluşturulması
2015-2016
4
Modül 1.06.02’ye uygun gelir, sosyal içerme, emeklilik maaşları ve yaşam kosulları hakkında veri setinin oluşturulması
2015-2016
Ana Unsur 18.2.7 Suç ve ceza adaleti (Tema 1.10)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Polis Genel Müdürlüğü)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.10.01 Suç ve ceza adaleti ile Modül 1.10.02 mağduriyet istatistiklerine
uygun suç ve adalet istatistiklerinin ürütetilmesi için çalışmaların başlatılması
2015-2016
İstatistik Kurumu
1
İlgili birimin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması
2015-2016
Ana Unsur 18.2.8 Demokrafik ve sosyal istatistikler alanındaki diğer işler (Tema 1.12)
İstatistik Kurumu
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 1.12.02 Cinsiyet istatistiklerine uygun istatistiki verilerin toplanması için
gerekli çalışmaların başlatılması
2015-2016
Öncelik 18.3 Makro-ekonomik istatistiklere uyum sağlanması (Domain 2)
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
Bu öncelik altında bir mevzuat uyum çalışması öngörülmemektedir.
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.3-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.3.1 Yıllık ekonomik hesaplar (Tema 2.01)
İstatistik Kurumu
1
Çiftlik Kayıtları ile iş kayıtlarının oluşturulmasından sonra gerekli anket çalışmaları ve idari kayıtlardan yararlanılarak ESA 2008’e
uyumlu Ulusal Hesaplar Sisteminin geliştirilmesi ve sistemin tüm bileşenlerinin, kurumsal sektörlerin ve arz-kullanım, girdi-çıktı
tablolarının geliştirilmesi (Modül 2.01.01 Avrupa Hesaplar Sistemi, Modül 2.01.02 Ulusal Hesaplar: Tüm bileşenler, Modül 2.01.03 Yıllık
sektör hesapları ve Modül 2.01.04 Arz, kullanım, girdi-çıktı tabloları)
2
GSYİH ve GSMH hesaplamalarının revize edilmesine yönelik mevcut durum ve 1998 girdi/çıktı tablolarının değerlendirilmesi, revize
çalışmaları için gerekli verilerin derlenmesi ve revize çalışmalarının başlatılması
2015-2016
2014
Ana Unsur 18.3.2 Kamu finans istatistikleri (Tema 2.04)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 2.04.02 Kamu finans istatistikleri – veri üretimi ile Modül 2.04.03 Kamu
açığı ve borcu alanındaki istatistiklere uyumlu olarak kamu finans istatistiklerinin üretilebilmesi için ilgili veri derleyen kurumlarla
başlatılan ortak çalışmalara devam edilmesi
2014
İstatistik Kurumu
1
Maliye Işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı ilgili kurum ve kuruluşların idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB
kriterlerinde üretilmesi
2014
18.3-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.3.3 Malların Ticareti (Tema 2.07)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 2.07.08 Malların ticaretine uyumlu istatistiklerin üretilebilmesi için ilgili
veri derleyen kurumlarla ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi
2014-2016
İstatistik Kurumu
1
Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı ilgili kurum ve kuruluşların idari kayıtları kullanılarak
bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmesi
2015
Ana Unsur 18.3.4 Hizmet ticareti ve ödemeler dengesi (Tema 2.08)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık, Turizm işlerinden sorumlu Bakanlık, Polis Genel
Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 2.08.02 Üç aylık ödemeler dengesi, Modül 1.08.03 Doğrudan dış yatırım
ve Modül 2.08.04 Uluslar arası hizmet ticaretine uyumlu olarak ilgili istatistiklerin derlenebilmesi için KKTC Merkez Bankası ile Turizm
Planlama Dairesi, Ticaret Dairesi ve Gümrük Dairesinin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi
2014-2016
2
KKTC Merkez Bankası, Turizm Planlama Dairesi, Ticaret Dairesi, Bütçe Dairesi, Muhaceret Dairesi ile Polis Muhaceret Biriminin
Ödemeler Dengesi Hesapları ile ilgili idari kayıtlarının geliştirilmesi, gerekli anket çalışmalarının yapılması ve Eurostat’ın önerdiği
detayları da içerecek şekilde Manual 5’e uyumlu Ödemeler Dengesi Hesapları sisteminin geliştirilmesi
2015-2016
İstatistik Kurumu
1
Ödemeler Dengesi Hesaplarının revize edilmesine yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi, revize çalışmaları için ihtiyaç duyulan
verilerin belirlenmesi ve revize çalışmalarının planlanması
2014-2016
Öncelik 18.4 İş istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 3)
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
18.4-a
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
20 Şubat 2008 tarih ve (AT)
177/2008 sayılı Konsey Tüzüğü
2014 yılının ikinci
yarısı
Kıbrıs Türk İstatistik
Kurumu
Ana Unsur 18.4.4 İşyeri kayıtları (Tema 3.06)
1
İş Kayıtlarının Oluşturulması ve
Güncellenmesi Tüzüğü
AB mevzuatlarında önerilen iş
kayıtlarının oluşturulması ve
güncellenmesi
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.4-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.4.1 Yıllık iş istatistikleri (Tema 3.01)
İstatistik Kurumu
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 3.01.01 Yapısal iş istatistikleri üretimi, Modül 3.01.02 Yapısal iş
istatistiklerinin geliştirilmesi ve Modül 3.01.04 Yabancı iştirakler istatistiklerine uyumlu iş istatistiklerin yıllık olarak toplanması, işlenmesi
ve yayımlanması
2015
2
İmal edilen mallarla ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve yayımlanması
2015
18.4-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.4.2 Kısa-dönemli iş istatistikleri (Tema 3.02)
İstatistik Kurumu
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 3.02.01 Kısa Dönemli İş İstatistiklerine uyumlu verilerin derlenmesi
amacıyla çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda aylık ve üç aylık ekonomik göstergelerin (endüstriyel imalat, çıktı fiyatları,
inşaat üretimi, perakende ticaret filosu vs.) elde edilmesi
2015-2016
Ana Unsur 18.4.3 Turizm istatistikleri (Tema 3.05)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Turizm işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 3.05.01 Turizm istatistiklerine uyumlu verilerin derlenebilmesi amacıyla
ilgili kurumla işbirliği içerisinde Dışa Yönelik Turizm Anket (Outbound) çalışmasının başlatılması ve anketlerin geliştirilmesi
2015
2
Çalışmalarına daha önce başlanan İçe Yönelik Turizm Anketi’nin (Inbound) devam ettirilmesi
2015
İstatistik Kurumu
1
İlgili kurum ve kuruluşların idari kayıtları kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmesi
2015-2016
Ana Unsur 18.4.4 İşyeri kayıtları (Tema 3.06)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu, Başbakanlık, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
İlgili tüm birimlerin görevlendireceği personele; ISCO 88, Nace Rev.2.0 ve gerekli diğer sınıflamalara yönelik eğitim verilmesi
2014
2
İstatistik Kurumunun ilgili birimler ve UBİSİS, ilgili birimlerin ise UBİSİS ile on-line bağlantısının sağlaması
2015
İstatistik Kurumu
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 3.06.01 İşyeri kayıtları ve istatistiki birimlere uyum sağlanması amacıyla iş
kayıtlarının oluşturulması ve düzenli olarak ilgili birimlerin ortak çalışmalarıyla güncellenmesi
2014-2016
Öncelik 18.5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4)
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
Bu öncelik altında bir mevzuat uyum çalışması öngörülmemektedir.
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.5-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.5.1 Tarımsal istatistikler (Tema 4.01)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Tarım işlerinden sorumlu Bakanlığın ilgili daireleri tarafından tutulan idari kayıtların geliştirilmesi
2014-2016
2
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 4.01.01 Bitkisel üretim istatistiklerine uyumlu verilerin toplanması,
işlenmesi ve yayımlanması
2015
3
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanında yer alan Modül 4.01.02 Hayvancılık, et ve yumurta istatistiklerine uyumlu verilerin
toplanması, işlenmesi ve yayımlanması
2015
4
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanında yer alan Modül 4.01.03 Süt ve süt ürünleri istatistiklerine uyumlu verilerin toplanması,
işlenmesi ve yayımlanması
2015
İstatistik Kurumu
1
Çiftlik Kayıtlarının kullanılması ile tarım istatistiklerinin üretilmesine yönelik olarak örnekleme çalışmalarının yapılması
2015
Ana Unsur 18.5.2 Tarımsal yapılar (Tema 4.02)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 4.02.01 Çiftlik yapısı anketlerine uyum sağlanması kapsamında Tarımsal
Yapılar İstatistiklerinin geliştirilmesine katkı koyacak çiftlik yapısı anketinin hazırlıklarının tamamlanması ve ilgili bakanlığın çeşitli
birimleri tarafından tutulan idari kayıtların geliştirilmesi
2015-2016
18.5-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
İstatistik Kurumu
1
Çiftlik yapısı anketlerinin alan uygulamasının gerçekleştirilmesi ve anket sonuçları ile Bakanlık altındaki çeşitli birimlerin idari kayıtlarının
kullanılması ile bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerini karşılar bir yapı içerisinde üretilmesi
2015
Öncelik 18.6 İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6)
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
18.6-a
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 18.6.1 Kalite, değerlendirme, istatistiki koordinasyon ve sınıflamalar (Tema 6.01)
1
Gümrük Vergileri Tarife
(Değişiklik)Yasa Tasarısı
Bazı malların tarife
sınıflandırmasında değişiklik
yapılması
17 Haziran 1998 tarih ve (AET)
1264/98 sayılı Komisyon Tüzüğü
2015 yılının birinci
yarısı
Maliye Işlerinden
sorumlu Bakanlık /
Gümrük ve Rüsumat
Dairesi
2
Sınıflama Sisteminin Uygulanması
Tüzüğü
İdari kayıtları ulusal kayıt kapsamına
girecek kurum ve kuruluşların
standart sınıflamaları ve
terminolojileri kullanmalarının
sağlanması
- 9 Ekim 1990 tarih ve (AET)
3037/90 sayılı Konsey Tüzüğü
- 23 Nisan 2008 tarih ve (AT)
451/2008 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
2015 yılının birinci
yarısı
İstatistik Kurumu
Maliye Işlerinden
sorumlu Bakanlık /
Gümrük ve Rüsumat
Dairesi
Ekonomi Işlerinden
sorumlu bakanlık /
Ticaret Dairesi
18.6-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
3
Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile
Dış ticaret istatistiklerinin AB
Ticaret Dairesi tarafından Halen
kriterlerine taşınması
Kullanılmakta Olan GTİP Sınıflama
Sistemini Geliştirilmelerine, BEC,
SITC Rev. 3 ve CPA Sınıflamalarını
da bu İstatistiklerde Kullanılmalarına
Yönelik Protokol
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
17 Haziran 1998 tarih ve (AT)
1264/98 sayılı Komisyon Tüzüğü
2015 yılının birinci
yarısı
İstatistik Kurumu
Maliye Işlerinden
sorumlu Bakanlık /
Gümrük ve Rüsumat
Dairesi
Ekonomi Işlerinden
sorumlu bakanlık /
Ticaret Dairesi
4
Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile
Ticaret Dairesi Tarafından
Gerçekleştirilen Dış Ticaret
İşlemlerine Ait Bilgilerin, Dış
Ticaret İstatistiklerini Oluşturmak
Üzere, Kıbrıs Türk İstatistik
Kurumuna Verilmesine Yönelik
Protokol
Dış ticaret istatistiklerinin AB
kriterlerine taşınması
28 Kasım 2005 tarih ve (AT)
1949/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü
2015 yılının birinci
yarısı
İstatistik Kurumu
Maliye Işlerinden
sorumlu Bakanlık /
Gümrük ve Rüsumat
Dairesi
Ekonomi Işlerinden
sorumlu bakanlık /
Ticaret Dairesi
Ana Unsur 18.6.2 Veri güvenliği ve istatistiksel gizlilik (Tema 6.11)
1
Veri Güvenliği ve İstatistiksel
Gizliliğin Uygulanması Tüzüğü
İstatistiksel veri derleyen ve üreten
tüm kurum ve kuruluşların veri
güvenliğini ve istatistiksel gizliliği
Kıbrıs Türk İstatistik Kurumu Yasa
Tasarısında öngörüldüğü şekilde
uygulamalarının sağlanması
- 11 Haziran 1990 tarih ve (Euratom, 2015 yılının birinci
AET) 1588/90 sayılı Konsey Tüzüğü yarısı
- 21 Nisan 1997 tarih ve 97/281/AT
sayılı Komisyon Kararı
İstatistik Kurumu
b) İdari Düzenleme Tablosu
18.6-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 18.6.1 Kalite, değerlendirme, istatistiki koordinasyon ve sınıflamalar (Tema 6.01)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve İstatistiki Veri Derleyen Tüm Kurum ve Kuruluşlar)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 6.01.02 İstatistiksel Koordinasyon ve Sınıflamalar kapsamında İstatistik
Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kapsamında Resmi İstatistik üretiminde görev alacak çeşitli kurum ve kuruluşların
İstatistik Kurumunun eşgüdümünde istatistik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması
2
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 6.01.03 Malların ticareti istatistikleri ile ilgili sınıflamalara uyum
sağlanması
2014-2016
2015
İstatistik Kurumu
1
İstatistik Kurumu tarafından AB önerileri doğrultusunda öncelik arz eden bütün sınıflamaların (Nace rev.2.0, Isco 88, GTIP, SITC, BEC,
PRODCOM, CPA, COFOG, CN, BOP, COICOP) belirlenerek Türkçe tercümelerinin temin edilmesi ve bir sınıflama sunucusunun
oluşturulması
2014
Ana Unsur 18.6.2 Veri güvenliği ve istatistiksel gizlilik (Tema 6.11)
Ortak Çalışma (İstatistik Kurumu ve İstatistiki Veri Derleyen Tüm Kurum ve Kuruluşlar)
1
Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı’nda yer alan Modül 6.11.01 Veri güvenliği ve korunması ile Modül 6.11.02 İstatistiksel
gizlilik için koordinasyon konularında AB kriterlerine uyum sağlanabilmesi amacıyla İstatistik Kurumu personeli ile istatistiki veri
derleyen diğer tüm kurum ve kuruluşlarda görevli personele veri güvenliği ve istatistiksel gizliliğin uygulanmasına yönelik teknik
kapasitelerinin artırılması
2014
İstatistik Kurumu
1
Kurumun veri güvenliği ve istatistiksel gizliliği tesis edebilmesi amacıyla ekipman ihtiyacının karşılanması
2015
Download

Fasıl 18: İstatistik - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon