TÜRKİYE KAMUOYUNA
ÇAĞRI
Ülkemizin, bugün yaşamakta olduğu toplumsal, siyasal ve
yönetsel derin bunalımdan çıkarılması, askersel bir darbenin
ürünü ve özünde militarist bir içerik taşıması nedeniyle buna yol
açan başlıca etkenlerden biri olan hukuksal ve toplumsal
yetmezlik içindeki 12 Eylül Anayasasından kurtarılarak çağcıl,
kalıcı ve demokratik yeni bir anayasaya kavuşturulması
zorunludur. Bütün çağların en büyük devrimcisi Mustafa Kemal
ATATÜRK tarafından bir ulus devlet olarak kurulan
devletimizin, birbirlerinden bağımsız ve uyum içinde bulunmaları
gereken yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında, bir devlet
krizine dönüşen yönetim ve görev kargaşası ortaya çıkmıştır.
Eşitler arasında birinci “primus inter pares” erk olması
nedeniyle, yasama ve yürütme erklerini denetimi altında
bulundurarak ülkemizde hukukun üstünlüğünü ve bütün eylem
ve işlemlerinde hukuka bağlı devlet anlayışının egemenliğini
sağlamak durumunda bulunan yargının, bağımsızlığının ve
yansızlığının gerçekleştirilerek; ülkede bugün yaşanmakta ve
gittikçe artmakta olan, halkın barış, dirlik ve güven içinde
yaşamasının temelini oluşturacak biçimde var olan büyük hukuk
ve adalet açlığının ve ihtiyacının giderilmesi, tarihsel önemde bir
görev olarak önümüzde durmaktadır. Hukukun üstünlüğüne
dayalı, çağdaş, ileri, saygın bir devlet olmanın ulusal ve yaşamsal
bir gereklilik olduğu dikkate alındığında yakın geleceğimiz için
büyük ve tarihsel bir önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı seçimi
ülkemizin gündemindedir.
Bizler, halkımızın değişik alanlarından ve kesimlerinden
insanlar/yurttaşlar olarak,
Cumhurbaşkanlığı seçiminin,
Cumhuriyet, Demokrasi, Üniter Ulus Devlet, Çağdaşlık,
Laiklik ve Toplumsal Barıştan yana olanlarla bu üstün
değerlerin tümüne karşı çıkanlar arasında geçeceğinin bilinci
ile;
 Son hedefi demokrasi olan Cumhuriyet Devriminin ve
Atatürkçü Düşüncenin, devletimizin bu ulusal ve evrensel
kurucu felsefesinin gerçek özüne dayalı çağcıl ve etik bir yargı,
hukuk ve kamu yönetimi anlayışının inançlı, donanımlı, öncü,
üretken ve güçlü savunucusu olduğu için,
 Hukuk alanındaki üstün bilinci ve birikimi, evrensel
boyutlardaki donanımı ile ülkemizi hukukun üstünlüğüne
dayalı bir devlet olmaya kavuşturma savaşımının tartışılmaz,
saygın ve etkili önderlerinden olduğu için,
 Hukuk kuramı ve uygulamaları alanlarında, tüm görevlerinde
ve Yargıtay Başkanlığı döneminde olduğu gibi bilim alanında
da yalnız ulusal değil, uluslar arası düzeylerde de kendini
kanıtlamış bir hukuk adamı olduğu için,
 Yalnız Türk ulusal hukuku değil dünya hukuku konusunda da
bilgi ve birikim sahibi olduğu için,
 Ulusal, yönetsel, ekonomik, hukuksal ve kültürel bağımsızlığı
ve laikliği bütün gerekleriyle ve ödünsüz savunan, bunu tüm
yaşamı ve uygulamaları ile kanıtlamış bulunan,
 Demokrasi, köklü bir sanat ve kültür birikimiyle, yaşamında,
düşüncelerinde ve uygulamalarında kısır çekişmelerden uzak,
ulusal birlik ve bütünlüğü sağlamada, her türlü düşünce, inanç,
köken, kültür ve mezhep ayırımlarına asla ödün vermeyen, tüm
yurttaşlara eşit ve yansız mesafede duran bir bilinç ve düşünsel
erginliğe sahip olduğu için,
 Ülkemizin, halkımızın ve devletimizin sorunlarını,
gereksinmelerini yakından bilip izleyen, bu alandaki çözüm ve
uygulamaların ortaya konulmasında, yetkili olduğu tüm
olanakları doğru yönde ve doğru kadrolarla doğru sonuçların
alınması yönünde kullanmada kararlı olduğu için,
2
 İnsanı ve insan sıcaklığını özümsemiş olduğu, tüm kamu
uygulamalarının insan merkezli ve insan için, yanlı, ayırımcı ve
politize olmadan gerçekleştirilmesini hedeflediği için,
 Tüm bu alanlarda yalnız uygulamaları ile değil, ortaya koyup
yayımladığı eserleriyle de tanınmış bir bilim insanı olduğu için,
 Ülkemizin sanat, kültür ve insan hakları alanlarında olduğu gibi,
insanca yaşamanın, gelir dağılımındaki büyük uçurumların ve
işsizlik sorununun çözümünün gündeme taşınarak çözüme
kavuşturulmasına da önderlik edebilecek üstün, hümanist
özelliklere sahip saygın bir düşünür olduğu için,
 Yayılmacılığı önlenemez küresel sermayenin, ülkemizde de
yalnızca hegemonyasına teslim olan ekonomik/siyasal/yönetsel
güçleri koruyup kollama olgusuna karşı, ezilen güçsüz
insanı/bireyi, ülkemizin üstün çıkarlarını ve halkı koruyup
gözeteceğine inandığımız için,
 Bugüne değin, herhangi bir alanda hiçbir suçlama konusuna
muhatap olmamış saygın bir kimlik ve kişilik sahibi olduğu için
Bu nitelikleri taşıyan BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim
Üyesi ve Yargıtay Eski Başkanı Sayın Profesör Doktor Sami
SELÇUK’u, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onur simgesi ve
ulusal birlik ve bütünlüğümüzün güvencesi olan
Cumhurbaşkanlığına öneriyoruz.
Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur.
DEMOKRASİ ÜZERİNE DÜŞÜNCE ÜRETİM TOPLULUĞU
Güngör AYDIN
Mehmet AYDIN
Emekli Vali-Yazar Ulusal Eğitimin
Mülkiyeliler Birliği Önderlerinden
Eski Genel Başkanı
Şair-Yazar
3
Nevzat HELVACI
ÇHD, İHD, TİHAK
Kurucu Gn. Bşk.
Yazar
Dr. Ali Nejat ÖLÇEN
CHP Eski Gurup Bşk.
Türkiye Sor. Kitapları
Mutluhan İZMİR
Uzman Doktor
Yazar
Saim SEZEN
ADD Önderi
Avukat-Yazar
CUMHURİYET VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ ADINA
Doğan KUBAN
M. İlmiye ÇIĞ
Profesör Doktor
Profesör Doktor
Tarihçi-Düşünür Sümerolog-Düşünür
Ruşen KELEŞ
Profesör Doktor
Kentleşmeci-Düşünür
Bozkurt GÜVENÇ
Veli LÖK
Hayrettin KARACA
Profesör Doktor
Profesör Doktor
TEMA Vakfı
Kuramcı Düşünür USADEM Onursal Bşk. Onursal Başkanı
Nuri ALAN
Danıştay
Eski Başkanı
Muammer SUN
Profesör
Besteci-Yazar
Ahmet SAY
Müzik Eleştirmeni
Yazar
M. Ali KILIÇBAY Coşkun Özdemir
Mustafa YULUĞ
Ekonomist
Profesör Doktor
Maliye Uzmanı-Yazar
Tarihçi Yazar
Yazar
DDK Eski Üyesi
Fethi AYTAÇ
Namık GÜNEL
Emekli Vali-Yazar Emekli Vali
Doğan PAZARCIKLI
Emekli Vali-Yazar
Özdemir NUTKU
Mehmet KIN
Profesör Doktor
Yüksek Mühendis
Yazar-Eleştirmen
Tahir KAYA
Eğitimci- Şair-Yazar
Dinçer GÜNDAY
Emekli MİA
Yazar
F.Demir YAŞAMIŞ
Profesör Doktor
Eski MİA
4
ErsenYAVUZ
STC. Bakanlığı
Eski Müsteşarı
Yılmaz DAĞDEVİREN MuzafferİZGÜ
Hidayet KARAKUŞ
TRT Tv. Dairesi
Eğitimci-Şair-Yazar
Eğitimci-Yazar
Eski Başkanı
Zeki BÜYÜKTANIR
Sanatçı-Yazar
Selim ESEN
Araştırmacı-Yazar
Şahver Karasüleymaoğlu Refik TABAKÇI
Eğitimci
İMGE Yayınevi
Sahibi
Asım ÖZTÜRK
Şair-Yazar
Mehmet BİLDİRİCİ
Araştırmacı-Y.Müh.
Bu Basın Açıklaması 36 isimden oluşmaktadır.
(Gecikmeli Düzeltim Yapılmış Son Liste)
15 Mayıs 2014
5
Download

çağrı metnini görmek için tıklayınız.