YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.YTE.2014-1
1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme
projelerinde;
•
Analiz, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine
verilen görevleri yerine getirmek,
•
Yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) Ve geçerleme
faaliyetlerinde görev almak,
•
Gerçekleşmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve
geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek,
•
Sorumlu olduğu yazılım kodu ile birlikte veya yazılım koduna ilişkin olarak
üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak,
•
Kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin yeterlilik testleri ve kabul-muayene
faaliyetlerine yerinde destek vermek,
•
Kendisine atanan yazılım birimlerinin kesintisiz ve en etkin şekilde kullanımına
yönelik olarak kullanıcılara yerinde destek vermek,
•
Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak,
•
Görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmek
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 12
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK.İKDB-2014.V-1
1
1.2. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme
projelerinde;
•
Proje yöneticisi tarafından verilen ve yazılım destek süreçleri kapsamında
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
•
Sorumlu olduğu yazılım birimlerine ilişkin üretilmesi gereken her türlü analiz,
mimari ve detaylı tasarım, kodlama, test, vb. faaliyetleri gerçekleştirmek, ilgili
dokümantasyonları hazırlamak,
•
Yazılım birimlerinin entegrasyon, sistem ve kabul testleri ile gözden geçirme
faaliyetlerinde görev almak,
•
Mimari tasarımını geliştirmek ve yönetmek,
•
Genel tasarım ve detaylı tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen
görevleri yerine getirmek,
•
Veri erişimi ve entegrasyonuna ilişkin standartları belirlemek ve bu standartların
uygulamasını yaygınlaştırmak ve denetlemek,
•
Sorumlu olduğu yazılım birimlerinin kesintisiz ve en etkin şekilde kullanımına
yönelik olarak kullanıcılara yerinde destek vermek,
•
Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri sağlamak,
üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK.İKDB-2014.V-1
2
1.3. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.3 / AR-GE Personeli: Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsünde yürütülen projelerde;
•
Müşteri ihtiyaçlarına göre mevcut sistem(ler)i incelemek, geliştirilecek sisteme
yönelik gereksinimleri toplamak, coğrafi veri ihtiyaçları analizi yapmak, yapılan
çalışmaların dokümantasyonunu gerçekleştirmek,
•
Belirlenecek coğrafi veri ihtiyaçlarına göre coğrafi veri tabanı tasarımı yapmak,
coğrafi verilerin temini için resmi kurumlarla / özel şirketlerle gereken
koordinasyonu sağlamak,
teknik
ve idari satınalma faaliyetlerine ilişkin
dokümanları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
•
Temin edilecek coğrafi verileri tasarlanan coğrafi veritabanına aktarmak,
•
Coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç analizini yapmak,
coğrafi
verilerin
sunumu,
analizi
ve
raporlamasına
yönelik
faaliyetleri
gerçekleştirmek,
•
Geliştirilecek sistemde coğrafi verilerin güncellenmesi, veritabanına aktarılması
ve uygulamaların kullanımı konusunda eğitim vermek,
•
Geliştirilecek sistemle ilgili destek hizmetlerini vermek ve yazılım, veritabanı ve
veri güncellemelerini yapmak,
•
Coğrafi veri temalarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartları araştırmak,
•
Geliştirilecek olan yazılımlar için test plan ve prosedürlerini hazırlamak, testleri
gerçekleştirmek ve sonuçlarını raporlamak,
•
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında teknolojik gelişmeleri takip
etmek,
•
Temel CBS ve harita bilgisi konularında eğitim ve destek faaliyetlerinde
bulunmak,
üzere; Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK.İKDB-2014.V-1
3
1.4. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.4 / AR-GE Personeli: Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsünde yürütülen projelerde;
•
Projeler kapsamında Müşteri Kurumlar ve potansiyel kullanıcılar ile ortak
çalışarak ihtiyaçlarını analiz etmek,
•
Müşteri ihtiyaçlarından hareket ederek müşteri ile yakın çalışarak yazılım ve
sistem gereksinimlerini tanımlamek,
•
Yazılım ve sistemlerin teknik olarak doğrulanma ve geçerlenmesinde görev
almek,
•
Gereksinimlerle
yazılım
modülleri
arasındaki
çift
taraflı
izlenebilirlikleri
tanımlamek,
•
Dünya genelindeki iyi örnekleri araştırmak, Gerektiğinde saha ziyaretleri
gerçekleştirmek, İdare / Müşteri ortamında çalışmak,
•
İş Paketi Lideri tarafından verilen ve görev aldığı proje kapsamında üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmek,
•
İzleme kapsamına alınacak tıbbi cihaz ve kozmetik ürün gruplarının ve bu
grupların yaygınlaştırma önceliklerinin belirlenmesi, izleme seviyelerinin (tekil,
kutu, paket vb.) belirlenmesi işlemlerini yapmak,
•
Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerinin takip ve izlemesine yönelik sistemlerde
kullanılabilecek izleme teknolojilerini araştırmak,
•
Yukarıda belirtilen konular hakkında dokümantasyonu eksiksiz hazırlamak,
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK.İKDB-2014.V-1
4
2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
b) Aşağıda belirtilen konularda;
• Nesne yönelimli analiz ve tasarım konusunda en az 1 yıl deneyimli (okul projeleri
dahil) olmak,
• En az 1 projede (okul projeleri dahil) Java ile çok katmanlı uygulama geliştirmiş
olmak,
• JAVA ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi (okul projeleri
dahil) olmak,
• İlişkisel veritabanı yönetim sistem(ler)i (RDBMS) konusunda deneyim sahibi
olmak,
• Spring Uygulama Geliştirme Çatısı, Javascript dili ve çatıları (AngularJS,
Bootstrap, jQuery, vb.), SOA, SOAP, REST, UML, Oracle, Hibernate, Scrum;
tasarım, geliştirme, derleme araçları ve ortamları (IntelliJ IDEA, Enterprise
Architect, Git, Ant, Maven, Jenkins, Bamboo,) ile ilgili tecrübeler ve tasarım
örüntüleri (MVC, Factory, vb.), big data, NoSQL hakkında bilgi artı olarak
değerlendirilecektir.
TBTK.İKDB-2014.V-1
5
2.2. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
b) Y.Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri,
mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim
koşulu yoktur.
c) Aşağıda belirtilen;
• UML ve veri modelleme konuları başta olmak üzere yazılım mühendisliği CASE
araçları hakkında deneyim sahibi olmak ve bu alandaki gelişmeleri takip ediyor
olmak,
• Web teknolojileri (JSF ve PrimeFaces, Adobe Flex, HTML, CSS, Javascript,
vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
• Uygulamalar arası etkileşimler ve akışlara ilişkin teknolojik altyapı ve yazılım
yaklaşımları hakkında deneyim sahibi olmak,
• JPA, Hibernate ve diğer ORM mekanizmaları konularında tecrübe sahibi olmak,
• SQL ve Oracle PL/SQL hakkında tecrübe sahibi olmak.
• Orta katman (middleware) ürünleri (Websphere, Weblogic, JBoss, vb.) üzerinde
web servisleri tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Yazılım mimarileri ve mimari şablonlar (architectural patterns, Views and
Beyond vb gibi) konuları ile Yazılım mimarisi değerlendirmek,
• yöntemleri (ATAM, SAAM, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
• SOA mimarisi ile geliştirilmiş en az 1 projede görev almış olmak, bu kapsamda,
BPM kavramları ve uygulamaları ile ESB mekanizmaları ve teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde kalite
(fonksiyonel olmayan) gereksinimlerini geliştirmiş ve yönetmiş olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
6
2.3. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.3 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Jeodezi
ve
Fotogrametri
Mühendisliği,
Jeoloji
Mühendisliği,
Maden
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama
b)
Aşağıda belirtilen;
• Temel haritacılık konularında deneyim sahibi olmak,
• Kamu kurumlarının CBS faaliyetleri alanında deneyim sahibi olmak,
• İlişkisel veritabanı yazılımları üzerinde coğrafi veri yönetimi konusunda deneyim
sahibi olmak,
• Yaygın kullanılan masaüstü ve sunucu CBS yazılımlarının kullanımı konusunda,
Mekânsal analizler ve modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,
• Coğrafi veri temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı
konularında deneyim sahibi olmak,
• ISO, INSPIRE, TUCBS, OGC, Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve uluslararası
coğrafi standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
7
2.4. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.4 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
b) Aşağıda belirtilen konularda;
• Sistem ve yazılım gereksinimlerini projelerde tanımlamış ve yönetmiş olmak,
• Gereksinimler üzerinde etki analizleri (proje kapsamı, bütçesi ve süresi
üzerindeki etkiler) gerçekleştirmiş olmak
• Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden Scrum hakkında deneyim sahibi olmak,
• Sistem ve yazılım gereksinimlerinin değerlendirme, doğrulama ve geçerleme
faaliyetlerinde görev almış olmak,
• BPM kavramları ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,
• Farklı seviyelerde yer alan gereksinimler (müşteri / yazılım / sistem / arayüz
gereksinimleri vb.) arasında ve gereksinimler ile tasarım ögeleri, kaynak kodlar
ve test prosedürleri arasında izlenebilirlik modelleri kurmuş ve yönetmiş olmak,
• Dokümantasyon ve sunum teknikleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
• Ürün takip ve izleme sistemleri (İTS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Ürün sınıflandırma standartları (GMDN, CPNP, UNSPSC, SUT vb.) ve kodlama
standartları (UDI vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
TBTK.İKDB-2014.V-1
8
3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı
suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
AğırlıklıMezuniyetOrtalaması + 10.000
≥ 3,20
Ü !"ş$%&'&%&'"'$'&
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
f) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
IELTS
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
Sınav Puanı 1*
65
61
6,0
173
500
B
C
C
Sınav Puanı 2**
70
70
6,5
190
520
B
C
C
*: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranmayan tüm pozisyonlar için “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
**: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranan tüm pozisyonlar için “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS
ÜDS
YDS
IELTS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
FCE
CAE
CPE
TBTK.İKDB-2014.V-1
: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
: International English Language Testing System
: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
: First Certificate in English
: Certificate in Advanced English
: Certificate of Proficiency in English
9
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek
lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini
uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4) BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş
Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru
yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b) Başvuruların en
gerekmektedir.
geç
15/12/2014
günü
saat
17:00’ye
kadar
yapılması
c) Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi
ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
d) Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin
web
sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru
Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
e) Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda
Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) İletişim: [email protected]
g) Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; “3) Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında
en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3
katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar
olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.
h) Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden
fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
10
Download

YTE - WordPress.com