T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim
üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını,
Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten
Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve
bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet
CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik
Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını
kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi
ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde
dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;
anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların
Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve
eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları
gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık
Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı
belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta
olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca
belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı
yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web
sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı
kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.
6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen
kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı
Sayfa 1 / 3
olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar
verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya
durumunda olmamaları gerekmektedir.
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine
şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular
geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları
ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ : 31.12.2014-15.01.2015
ADRES:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi
No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 332 280 80 73-74
SIRA
NO
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM
K.UNVANI DERECE ADETİ
DALI/PROGRAM
1
Fen Fakültesi
Biyoteknoloji
-
2
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
3
4
5
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Yabancı Diller
Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
ÖZEL ŞARTLAR
Profesör
1
1
Akuatik bitki
biyoteknolojisi konusunda
çalışmaları olmak.
Doçent
1
1
Teknostres konusunda
çalışmaları olmak.
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
6
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
1
1
7
Ahmet
Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması
ve Ekonomisi
Doçent
3
1
8
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagatı
Doçent
3
1
9
Meram Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik,
Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi
Doçent
1
1
10
Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
Doçent
1
1
Sayfa 2 / 3
Ebeveyn, öğretmen ve
cinsel eğitim konularında
çalışmaları olmak
Psikolojik danışman ve
danışan iletişimi konusunda
çalışmaları olmak.
Metin dilbilim alanında
çalışmaları olmak.
Kimya eğitiminde
animasyon, kitozan
nanopartiküller ve grafen
üzerine çalışmaları olmak.
Okula devamı etkileyen
toplumsal faktörler
konusunda çalışmış olmak.
Abdülkahir el Cürcani ve
Meânî İlmi ile ilgili
çalışmaları olmak.
Ürogenital bölge
kanserlerinin
konstrüksiyonu konusunda
yayınları ve en az 2 yıllık
yurtdışı deneyimi olmak.
Endokrinoloji uzmanı olup
en az 5 yıl deneyime sahip
olmak. Tiroid
ultrasonografisi konusunda
eğitici özelliği bulunmak.
Gebelikte ve postpartum
dönemde görülen
psikiyatrik bozukluklarla
ilgili yayınları olmak.
Koroner arter hastalığı ve
erektil dikfonksiyon
konusunda yayınlara sahip
olmak.
Kanser moleküler genetiği
ve apopitoz konusunda
çalışmaları olmak.
Doçentliğini İstatistik
alanında almış olmak ve
kümeleme analizi
konusunda çalışmaları
olmak.
MEMS tabanlı
mikromotorlar konusunda
yayınları olmak.
11
Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent
1
1
12
Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji
Doçent
1
1
13
Meram Tıp
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Doçent
2
1
14
Fen Fakültesi
İstatistik
Uygulamalı
İstatistik
Doçent
1
1
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi
Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Elektrik ve
Elektronik
Mühendisliği
Elektronik
Doçent
3
1
Şehir ve Bölge
Planlama
Şehir ve Bölge
Planlama
Doçent
1
1
Kentsel tasarım alanından
Doçent olmak.
İnşaat
Mühendisliği
Yapı
Doçent
1
1
Hafif beton yapı elemanları
üzerine çalışmaları olmak.
Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve
Metodoloji
Doçent
3
1
İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
Doçent
1
1
Yönetim Bilişim
Sistemleri
-
Doçent
3
1
Doçent
3
1
15
16
17
18
19
20
21
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
-
22
Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi
Sosyoloji
Toplumsal Yapı ve
Değişimi
Yardımcı
Doçent
1
1
23
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimleri
Protetik Diş
Tedavisi
Yardımcı
Doçent
4
1
24
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Geleneksel Türk
Sanatları
-
Yardımcı
Doçent
1
1
25
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
-
Yardımcı
Doçent
1
1
Sayfa 3 / 3
Siyasallığın toplumsal
inşası ve Balkan Toplumu
üzerine çalışmaları olmak.
Japon yönetim tarzı ve
kümeleme konularında
çalışmaları olmak.
Yakın Tarih ve seçim
sistemi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Diyet akrilamidin serum
eser element düzeyleri ve
kardiyovasküler risk
parametreleri üzerine
etkilerini araştıran
çalışmalar yapmış olmak.
Sosyoloji lisans mezunu
olup Sosyal Güven alanında
çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
mezunu olup seramik
kronların kenar sızıntısı ile
marjinal bitim tipleri
arasındaki ilişki üzerine
çalışması olmak.
Seramik, Cam ve Metal
Eğitimi üzerine çalışmaları
olmak.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon lisans
mezunu olup alanında en az
3 yıl öğretim üyeliği
deneyimi olmak.
Download

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı