"Çorum'un topyekûn
her bileþeniyle
kalkýnmasýný istiyoruz"
30 bin kiþiye KKKA
eðitimi verildi
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da bulunan toplum saðlýðý merkezlerinde 2014 yýlý içerisinde toplam 29 bin 468 kiþiye birebir Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) eðitim
verildiðini açýkladý. 2014 yýlý içerisinde içme ve
kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda 446 noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný dile getiren
Özzehinli, yýl içerisinde ilk 5 aylýk dönemde...
Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan
ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn üniver- SAYFA
’TE
siteye geldiði günden bu güne STK'larla iç içe olduðu- 2
nu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný söyledi.
A
SAYF
A
10’D
Yurdanur
Özzehinli
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
40 KURUÞ
Bahçeli: Erdoðan'dan
Cumhurbaþkaný olmaz
Atlas'dan köylerde
Ýhsanoðlu'na destek turu
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli,
"Recep Tayyip Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden Adalet ve
Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de
alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla baþbakanlýðýn nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi SAYFA
9’DA
felakete götüreceðini bileceksiniz" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkaný adayý Prof.
Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek turlarýna devam ediyor. Çorum'un ilçelerini, köylerini
ve beldelerini tek tek ziyaret eden Atlas ve ekibi,
dün de Kýnýk, Seyfe, Karabayýr, Mislerovacýðý, Evci Yeni Kýþla, Evci Orta Kýþla, Evci Kuz Kýþla
SAYFA 4’TE
Yalçýn Kýlýç
K1 ve K2 yetki belgesi
ücretinde yüzde 90 indirim
Türk Dayanýþma Konseyi
konferans düzenleyecek
Çorum Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, K1 ve K2 yetki
belgesi alacak olan
kamyonet sahiplerine müjde verdi.
SAYFA 3’TE
Türk Dayanýþma
Konseyi Çorum'da
konferans düzenleyecek. Türk Büro Sen Ýl
Baþkaný Sami Çam
konu hakkýnda yaptýðý açýklamada...
SAYFA 3’TE
Tahsin
Þahin
Çorum ÝHH Gazze
Konvoyu düzenleyecek
ÝHH Çorum Þubesi bu akþam Gazze Konvoyu
düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "Filistin'de bir halk yok ediliyor...SAYFA 3’TE
Ýhalelerde EKAP
kaydý artýk zorunlu
Freni boþalan kamyonet dehþet saçtý
Çorum'da freni boþalan kamyonet kýrmýzý
ýþýkta bekleyen otomobillere çarptý. Kazada ölen
yada yaralanan olmazken
büyük çapta maddi hasar
meydana geldi.
Gazi Caddesinde önceki
akþam meydana gelen kazada S. A yönetimindeki
kamyonet Gazi Caddesinden seyir ha- SAYFEA
7’D
lindeyken freni boþaldý.
ANALÝZ
4 ay da olumlu ne deðiþti de
Erdoðan'ýn puaný yüzde 10 artsýn!
Nadir YÜCEL
[email protected]
Cumhur baþkanlýðý Seçimlerine 3 gün kala seçim sonuçlarý merakla beklenmeye baþlandý. Seçimler adýna gurbetci oylarýndan daha þimdiden
beklenen oranlarýn çok altýnda kalýndý. Tatil mevsimine denk gelen seçimlerde katýlýmýn yüzde
kaç oranýnda olacaðý merak edilenlerin ilk sýrasýný
oluþturuyor.
Diðer merak edilen konu ise sözde yedek basýlan Oy pusula sayýsýnýn 3 yüz, 5 yüz, hatta 1
milyon deðil, 18 Milyon olduðu iddiasýdýr. Milletin adayýyým diyen Erdoðan adeta ' Devletin adayý
gibi' Devlet Ýmkanlarý ve iktidarýn her türlü Promosyon gücünün ( TRT, Bibordlar, ulaþýmlar v.s. )
Kampanya yardýmlarýna katýlanlarýn sayýsý ve toplam miktarý ile doðru orantýlý olarak performans
sergilemektedir. Algý yönetimi adýna Yurt dýþýnda
kullanýlacaðý iddia edilen ( þiþirme sayý ile ) 2.7
yüz bin gurbetcimizin oy kullanýlacaðý ve bu oylarýn 1.5 Milyonu Erdoðan'a verileceði Manipilasyonlarýna raðmen katýlým 200 Binler ile çok düþük oranda kaldý! Alman Cumhurbaþkanýnýn
'Papaz' diye küçümsenmiþ olmasýný yadýrgadýklarýný ve Türkiye de ki Kavga ve hakaretlerden býktýklarýný ifade eden Avrupadaki gurbetçilerimiz
yüzde 6 yý geçmeyen katýlýmlarý ile adeta Türkiye
de yaþanan olumsuzluklarý pretosto etmiþlerdir.
Anketler kýlýf mý?
Algý yönetimi adýna Anketlerin ne kadar güvenli olabileceði de tartýþma konusudur. Sen çýkýp
peþinen bir aday ya da partiyi öncesinden yüzde
53 ilan edersen ve sonuçlarý da bir þekilde ayný
þekilde çýkacak olursa adeta çýkan sonuca daha
önce yapýlan Anketleri referans ve kýlýf mý yapýlmýþtýr sorusunun akýllara gelmesi yanlýþmýdýr! '
Zaten daha önce bu oran çýkmýþtý!' algýsýný pompalarsan bunun neresi þeffaf olacaktýr.
Hatta Anketcilerin de reklamý da araya sýkýþtýrýlarak, Referans gibi gösterilmesinin de tartýþýl masý gereken bir konu olduðunu düþünüyorum.
En son 30 Mart yerel seçimlerinde Partilerin aldýðý
oy oranlarýný hatýrlayacak olursak, AKP 43.32,
CHP 25.59, MHP 17.63, BDP 4.64, HDP 1.97, SP
2.77 BBP 1.58 dir. Bu taploya göre CHP ve MHP
nin toplam oy oranlarý ile AKP nin oranlarý nerdeyse eþit durumdadýr. Ýlk Tur da 3 aday yarýþacaðý için ilk turda ki kritik partiler SP ve BBP seçmenlerin oylarý etkili olacaktýr.
Þimdi düz mantýk ile bakarsak AK Parti Ýktadarý ve Recep Tayyip Erdoðan adýna 30 Mart tarihinden bugüne kadar Dýþta ve içte olumlu neler
yapmýþtýr? Ne deðiþti de Erdoaðn'ýn oylarý yüzde
10 artacaktýr! Gezi olaylarýndan tutunuz, Musul
da esir alýnan yurttaþlarýmýza kadar, Dýþ Politikada Mýsýr, Suriye, Gazze ve en önemlisi Musulda
esir alýnan yurttaþlarýmýza kadar yaþanan beceriksizlikler ortadadýr. 17 ve 25 Aralýk Operasyonu da
ortadadýr. 22 Temmuz da Sahur vaktinde alýnan
Vatansever polislere yapýlan operasyon ve Hiç'e
sayýlan hukuk ile yapýlan muammeleler de ortadadýr. Doðu Perinçek'in çýkýp' Bu operasyonun
arkasýnda biz varýz ' açýklamasý da ortadadýr. Ali
Babacan'ýn acil 225 Milyar Dolar ihtiyaç var açýklamasý da ortadadýr.
Bu yaþanan olumsuzluklarýn çok daha fazla
olumlu görülecek neler yaþandý da Erdoðan yüzde
53 oranýnda oy alacakmýþ! Dürüst vicdan sahibi
birisi çýksýn ve basýlan 18 Milyon oy dan istifade
etmeme garantisi ile bunu bana izah etsin!
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ihale sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilebilmesi için önemli bir adýmýn daha hayata geçirildiðini bildirdi. Kýlýç, ihalelere girecek olan esnaf
ve sanatkarlar baþta olmak üzere þirket ve
tüzel kiþilerin artýk Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP)'a kayýtlý olmasýA
SAYF
nýn zorunlu hale getirildiðini kaydet- 5’TE
ti.ÇESOB Baþkaný Kýlýç, konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada þu bilgileri aktardý:...
Günay
Kaya
"Ýsrail'e 'one minute'
diyebilenlerin yanýndayýz"
Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç
Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya,
vatana ihanet etmekten idam edilen
Menderes'in son sözünün "hayata göz- SAYFA
lerimi yumacaðým þu anda büyük mille- 5’TE
time Allah'tan ebedi saadetler diliyorum"
olduðunu hatýrlattý.
TEK
YILDIZ
2
HABER
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
2
"Çorum'un topyekûn her
bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz"
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:52
05:35
12:53
16:43
20:00
21:33
07.08.2014
8. Ay, 31 Gün,
32. Hafta
Kýyâmet günü azâbý en þiddetli
olan insan; dünyada insanlara azap edendir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
BÝR GÖZELE VURULDUM
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn
Kýlýç ve ÇESOB bünyesindeki meslek odalarý baþkanlarý, Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'ý ziyaret etti.
Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u
çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn üniversiteye geldiði günden bu güne
STK'larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný söyledi.
"Rektörümüzün baþarýlý çalýþmalarýný
yakýndan takip ediyoruz. Esnaf ve sanatkarýn kalkýnmasý için yapacaðýmýz tüm projelerde Rektörümüzün yanýmýzda olacaðýndan hiç þüphemiz yok. Sayýn Rektörümüzün Çorumlu olmasý, Çorum'u yakýndan
tanýmasý, Çorum ve Çorumlu için büyük
þanstýr. Kendisine baþarýlý çalýþmalarýnýn
devamýný diliyorum" diyen ÇESOB Baþkaný
Kýlýç, her geçen gün hýzla büyüyen Hitit
Üniversitesi ile her zaman birlikte çalýþma
yapmaktan mutluluk duyduklarýný ve her
konuda iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade
etti.
Üniversitenin bir þehrin her anlamda
kalkýnmasýnda büyük bir rol üstlendiðini
ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Sýrt sýrta, omuz omuza verdiðimiz zaman yapamayacaðýmýz bir þey yok. Üniversite olarak
kurumlar arasý iþ birliðini çok önemsiyoruz" diyerek üniversitenin tüm paydaþlarý
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Bu gözeller geldi pýnar baþýna
Mayýl oldum kipriðine kaþýna
Yeni deðmiþ onüç on beþ yaþýna
Salýnma karþýmda lazým deðil
Geldi gitti gözellerin sürürsü
Yaktý beni güzellerin birisi
Gözeli benzettim cennet hurisi
Salýnma karþýmda lazým deðil
Rýza Koçak
Öðlen oldu ikindiyi kýlmaya
Geldi gözeller su doldurmaya
Eðledim gözeli cevap almaya
Salýnma karþýmda lazým deðil
Gözel oldum diye yukarý bakma
Kanlarý kurutup yürekleri yakma
Hatýrlar incidip gönüller yýkma
Salýnma karþýmda lazým deðil
(RIZA KOÇAK) gözelleri gez ara
Gözel isen gözellerden söz ara
Ýnsan isen terbiyeli yüz ara
Salýnma karþýmda lazým deðil
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,165
2,889
STERLiN 2,645
JPY YENi 0,207
2,166
2,891
2,645
0,208
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA ECZANESÝ
TEL:213 22 02
ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28
BUHARA ECZANESÝ
TEL: 227 55 00
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2852 07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Fiat
Zülüfü gerdana baksan düzerler
Üçer beþer olur gelir gözeller
Yiðitlerin baðrýlarýn ezerler
Salýnma karþýmda lazým deðil
BUHARA EVLER DR.S. AHMET CD. ÖZEL HASTANE
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
ile yaptýðý iþ birliði sonucunda oluþan bu
güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile
getirdi.
Üniversitenin ildeki her kesimle yakýn
bir diyalog kurmasý yönünde büyük bir çaba sarf ettiklerini bu çabalarýn sonucunda
da hýzla ve gözle görülür bir geliþme sergilediðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, 3
yýl önce 8 bin 400 olan öðrenci sayýsýnýn bugün itibari ile 15 bine geldiðini ve üniversitede yaþanan tüm diðer geliþmelerde de
oluþan bu birlikteliðin büyük bir katkýsý olduðunu sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr.
Alkan, "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz ve bu anlamda esnafýmýzýn da her zaman her konuda yanýndayýz" diyerek ÇESOB ile birlikte her türlü
çalýþma ve projeye sýcak baktýðýný açýkladý.
Ziyarette, ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür, Terziler Odasý Baþkaný
Lütfi Barut, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, Marangozlar Odasý
Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler
ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet
Gayretli, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý
Baþkaný Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcýlar
Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ile Alaca
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Turan Ongu yer aldý.
Haber Servisi
Salýný salýný suya gidenler
Su deðil meraký seyran edenler
Gözelim diye de dava güdenler
Salýnma karþýmda lazým deðil
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Haber Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tasarým
Fethi SÜMÜÞ
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
2
YILDIZ
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
HABER
3
Özel Buhara Erkek Öðrenci
Yurdu yeni döneme hazýr
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný
Av. Mehmet Karadað yaptýðý yazýlý açýklamada, Hitit Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolunda hýzla ilerlediðini belirterek
üniversitenin,öðrenciler tarafýndan büyük talep gördüðünü vurguladý.
Karadað, Hitit Üniversitesi'nde Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn rektör olarak göreve baþladýðýnda öðrenci sayýsýnýn 8 bin civarýnda olduðunu, bugün ise 15 bin öðrenciye ulaþtýðýný ifade ederek, öðrenci sayýsýndaki artýþýn yaný sýra, kampus çalýþmalarýnýn da hýz kesmeden devam ettiðini belirtti.
Bu olumlu ve güzel geliþmelerin hem Çorum halkýný, hemde ilgi
alaný eðitim olan Ýlim Yayma Cemiyeti ailesini mutlu ettiðini dile getiren Karadað, "Hitit Üniversitesini tercih edip ilimize gelecek öðrenci
sayýsýnýn artmasý, cemiyetimizin de sorumluluðunu artýrmýþtýr. Bu sebeple Özel Buhara Erkek Öðrenci Yurdumuz da, yaz döneminde yeni
eðitim öðretim dönemine hazýrlýk çalýþmalarýna ara vermeden devam
ediyoruz. Yurt binamýzý yapýlan çalýþmalarla
daha kullanýmlý ve ihtiyaca cevap verebilecek hale getiriyoruz. 216 kapasiteli olan
yurdumuzda günlük 3 öðün yemek verilmektedir. 3000 kitaplý 100 m2 lik zengin bir
kütüphanemiz mevcuttur. 24 saat sýcak su,
tüm okullara servis, internet odasý, boþ zamanlarýnda dinlenebilecekleri 1000 m2 lik
kamelyalý bahçesi olan ve içinde masa tenisi
ve bilardo masasý olan bir kafeteryamýz
mevcuttur. Ayrýca yurdumuz da öðrencilerimizin enerjilerini atabilmeleri için içerisinde
son model yürüyüþ bantlarý, eliptik bisikletler, aðýrlýklar ve türlü kondisyon aletleri olan
ayrýca öðrencilerimizin baþta uzak doðu sporlarý olmak üzere bütün salon sporlarýný yapabilecekleri bir alan oluþturduk. Ayrýca, Ülkemizde
üniversitelerin bir araya gelerek, dünya gündeminin de dikkatini çeken, Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýlarýn kýnandýðý bir bildiri yayýnlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Bey'inde aralarýnda bulunduðu 117 üniversitenin rektörü Filistinli
gençlerin ücretsiz eðitimi için Ankara'da bir araya gelerek Filistinli öðrencilere ek kontenjan ve burs verilmesi yönünde karar aldýlar. Hitit
Üniversitesinin de alýnan kararý hemen uygulamaya koymasý ve üniversite bünyesindeki tüm birimlere Filistinli öðrencilerin yaptýklarý baþvurularýn kabul edilmesi bizleri de son derece memnun etmiþtir. Buna
karþýlýk bizde üzerimize düþeni yerine getirmek istedik ve Ýlim Yayma
Cemiyeti olarak Filistin den Hitit Üniversitemize gelecek olan öðrencilere Cemiyetimizin Özel Buhara Erkek Öðrenci Yurdun da barýnma
imkaný saðlanacaktýr" dedi. Mehmet Karadað, üniversitede gerçekleþen bu olumlu geliþmelerin tesadüfen olmadýðýný bu geliþmelerin, baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve akademik
ve idari personelin büyük gayret ve özveri ile çalýþmalarý sonucu gerçekleþtiðini söyledi ve Prof. Dr. Reha metin Alkan'a ile üniversite çalýþanlarýna teþekkür etti. Yýlmaz MERT
Baþkan Eyvaz'dan, Baðcý'ya ziyaret
Yeni Halk Saðlýðý
Müdüründen Baðcý'ya ziyaret
Þýrnak'ta görev yaparken Çorum
Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðüne atanan Dr.
Ahmet Barýþ Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret etti.
Göreve baþlamadan önce tanýþmak
amacýyla ziyaret etmek istediðini belirten Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Barýþ'a,
Milletvekili Baðcý, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek "Saðlýk çalýþanlarý ile hep birlikte Çorumumuz'un
saðlýk hizmeti sunumunda, kalite ve
memnuniyetini daha da yukarýlara taþýyacaðýz. Ýlimize hoþ geldiniz. Ýlimizde
baþarýlý çalýþmalar yapacaðýnýza inanýyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum"
dedi.
Haber Servisi
Türk Dayanýþma Konseyi
konferans düzenleyecek
Türk Dayanýþma Konseyi Çorum'da
konferans düzenleyecek. Türk Büro Sen Ýl
Baþkaný Sami Çam konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, Çorum'da þubeleri ve temsilcileri bulunan Türk Dayanýþma Konseyinin 07.08.2014 Perþembe günü saat 20.30
da Turgut Özal Konferans Salonunda
konferans düzenleyeceðini ve programa
konuþmacý olarak Türk Büro Sen Genel
Baþkaný Fahrettin Yokuþ'un katýlacaðýný
kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
Alaca Belediye Baþkaný
Muhammed Esat Eyvaz, AK
Parti Çorum Milletvekili ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu Üyesi
Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda
ziyaret etti. Eyvaz ziyarette
Alaca Belediyesinin çalýþmalarý,
devam eden ve planlanan projeleri hakkýnda Baðcý'ya bilgi
verdi. Bahadýr YÜCEL
K1 ve K2 yetki belgesi
ücretinde yüzde 90 indirim
Çorum ÝHH
Gazze Konvoyu
düzenleyecek
ÝHH Çorum Þubesi bu akþam Gazze Konvoyu
düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "Filistin'de bir halk yok ediliyor Siyonist
katiller Müslüman halklarýn gözünün içine bakarak çocuklarý, kadýnlarý öldürüyor. Siyonist Ýsrail
büyük þeytan Amerika'nýn desteðiyle Gazze'deki
katliamlarýna devam ediyor. Gazze'de yaþanan
bu insanlýk dýþý katliamlara dikkat çekmek için
Çorum ÝHH olarak 7 Aðustos 2014 Perþembe günü saat 20.30'da araçlarýmýzla Çorum'da Gazze
Konvoyu düzenliyoruz.
Araçlar Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki ofisinden saat 20.30'da hareket edecektir" denildi.
Yýlmaz MERT
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin,
K1 ve K2 yetki belgesi alacak
olan kamyonet sahiplerine müjde verdi.
K1 ve K2 yetki belgesi ücretlerinde yüzde 90 indirime gidildiðini söyleyen Þahin, yetki belgesi almak isteyenlerin bu fýrsatý
kaçýrmamalarýný tavsiye etti.
Þahin, yaptýðý açýklamada,
"Bilindiði üzere Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik 25 Temmuz 2014 tarih ve
29071 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Söz
konusu deðiþikliklerden esnafýmýzý yakýndan ilgilendiren ise
anýlan yönetmeliðin 13. maddesinin 8. fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerinde yer alan indirimli belge
alýmýndaki yüzde 75 oranýnýn
yüzde 90'a çýkarýlmasýdýr.
Buna göre; sadece kamyo-
netlerle il içi ve þehir içi taþýmacýlýk yapmak üzere K1 ve K2 yetki belgesi alacaklarýn belge ücretlerinde yüzde 90 indirime gidilerek, K1 yetki belgesi ücreti 17
bin 594 TL'den 1.760 TL'ye, K2
yetki belgesi ücreti ise 8 bin 796
TL'den 880 TL'ye düþürülmüþtür.K1 ve K2 yetki belgesi alacak
olan kamyonet sahiplerine ve
oda üyelerimize duyurulur" dedi. Haber Servisi>
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
HABER
4
Mahir ODABAÞI
BABA SÖZLER - 11
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Atlas'dan köylerde
Ýhsanoðlu'na destek turu
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr.
Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek turlarýna
devam ediyor.
Çorum'un ilçelerini, köylerini ve beldelerini tek tek ziyaret eden Atlas ve ekibi, dün de
Kýnýk, Seyfe, Karabayýr, Mislerovacýðý, Evci
Yeni Kýþla, Evci Orta Kýþla, Evci Kuz Kýþla,
Çaðþak ve Yeni Hayat köylerinde vatandaþlara Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu tanýtýcý
broþürler daðýtarak, Ýhsanoðlu'na destek istedi.
Cengiz Atlas gerçekleþtirdiði köy ziyaretlerinde Cumhuriyet tarihinde cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk oylamasýyla seçilecek olmasý-
nýn Türkiye için bir dönüm noktasý olduðunu
belirterek, "Ýktidarýn, Türkiye'yi içerde kutuplaþtýrdýðý, dýþarýda da savaþa zorladýðý böylesine sancýlý bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihi bir sorumluluðu omuzlarýmýzda taþýmaktayýz. Ülkemizde, kültürel ve
siyasi kimlikler üzerinden birbirine düþman
gruplar yaratmak isteyen iktidar karþýsýnda,
toplumun tamamýna hitap edecek bir cumhurbaþkaný seçmemiz gerektiði somut bir gerçekliktir. Bu seçimin Türkiye'nin bölgemizdeki demokrasi ve barýþa dayalý rolünü artýracak,
ülkemizde de toplumsal kutuplaþmanýn önünü kesecek bir etkisi olmak zorundadýr. Bu
anlayýþla, toplumun tüm kesimleriyle yaptýðý
uzun görüþmelerden sonra Genel Baþkanýmýz
Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu herkesi kucaklayacak, içte ve dýþta barýþý, demokrasiyi, kardeþliði egemen kýlacak, uluslararasý deneyime sahip, saygýn bilim adamý Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu cumhurbaþkaný adayý olarak kamuoyuna sunmuþtur. Biz Cumhuriyet Halk
Partisi olarak, Genel Baþkanýmýzýn iradesini
sahipleniyor ve bu kararýný sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun her geçen gün Türkiye'nin takdirini kazandýðýný ve halk tarafýndan benimsendiðini iddia eden Atlas, "10
Aðustos'ta yapýlacak olan seçim kavgadan yana olanlar ile uzlaþýdan yana olanlarýn seçimidir. 10 Aðustos'tan sonra kavganýn olmadýðý bir dönem baþlayacaktýr. Çünkü Sayýn
Baþbakan kavgayý tercih ediyor. Dünyada
kavganýn kesinlikle bir geçerliliði yoktur.
Kavganýn neler getirdiðini Ortadoðu'da görüyoruz. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun dünyayý tanýyan, Ortadoðu siyasetinde etkili
olan bilim adamý kiþiliðiyle bizleri rahatlatacaðýný görüyoruz. Çorumlular sevgi dolu,
barýþýk ve misafirperver insanlardýr. Bu sebeple kavgadan yana olaný deðil, uzlaþýdan
yana olaný destekleyeceðine inancýmýz tamdýr" diye konuþtu. Uður ÇINAR
Zafer Çubukçu, Ýskilip'te
gençlerle buluþtu
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkaný Zafer Çubukçu, Ýskilip'te partili gençlerle bir araya geldi. Önce Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Turgut Özal
Konferans Salonunda düzenlenen toplantýya katýlan Çubukçu, akþam saatlerinde
de Ýskilip'e giderek partili gençlerle buluþtu.
Belediye önünde AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný
Recep Çatma, Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam, Ýl Genel Meclis Üyeleri,
Belediye Meclis Üyeleri ve partili gençler tarafýndan karþýlanan Çubukçu, Belediye
Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Daha sonra þehir merkezini gezen Çubukçu, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sergi
Salonu, Þeyh Yavsi Cami, Ýskilip Atýf Hoca Anýt Mezarý'ný ziyaret etti. Akþam
namazýný partili gençlerle Temenna Mahallesi Cami de kýlan Çubukçu, akþam
saatlerinde ilçeden ayrýldý. Haber Servisi
Alaca Engelliler
Derneði'nden sandalye
yardýmý
Fatma ile Emre'nin nikahý kýyýldý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta Sicil Müdürü olarak görev
yapan Fatma Kaya, Halk Eðitim Merkezi
Basketbol Antrenörü Emre Ekin'le nikah
kýydý.
Fatma Kaya ile Emre Ekin'in nikahýný
Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, genç çifti bu mutlu günlerinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile ÇE-
SOB Baþkan Vekili Recep Gür de yalnýz býrakmadý.Genç çiftin mutluluklarýna Kaya ve
Ekin aileleri de ortak olurken, gelinin þahitliðini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaparken
damadýn þahitliðini ise Özüyaðlý Mefruþat
Sahibi Ýlhan Özüyaðlý yaptý. Nikah sonrasý
ise gelin ve damada evlilik cüzdanlarýný Yal-
"
Ey oðul;
Þimdi ölene rahmetli diyorsun ama unutma sonra da rahmetli denileceksin
"
Ey oðul;
'Nasýlsýn?' diyene, 'Þükür Allah'a, çok iyiyim vallaha' demeyi adet edin. Çünkü iyiyim dedikçe iyileþirsin.
"
Ey oðul;
Þu dünyanýn haline bak ki, kimisi çöpe ekmek atýyor, kimi de
çöpten ekmeðini çýkarýyor.
"
Ey oðul;
Artýk mutaassýp aileler bile ekmeði çöpün kenarýna asmakla,
israf etmediklerini düþünmeye baþladýlar. Nasýl olsa birileri buradan alýyor diye. Hâlbuki israf her zaman israftýr.
"
Ey oðul;
Vaizlerimiz, imamlarýmýz camilerde 'israf etmeyin, haramdýr'
diyorlar ama bazen gündüz gözüne ya mihraptaki floresanlarý ya
da avizeleri yakýyorlar. Ýsrafa girer mi, girmez mi bilmiyorum.
"
Ey oðul;
Biz bayram ziyareti yapalým diyoruz ama her gittiðimiz evde
günlük siyaset yapalým isteniyoruz. Benim akýllý köylüm hükümetler yýkýyor, hükümetler kuruyor. Boþ verin bayram sohbeti
yapalým deyince de kýzýyor.
"
Ey oðul;
Marketler satamadýklarý sebzeleri çöp tankýnýn içine atýyorlar. Keþke ayrý bir bölüme konsa da ihtiyaç sahipleri çöpten onlarý toplamak zorunda kalmayacaktýr.
"
Ey oðul;
Ýlçeye, köye gittiðinizde çocuklarýnýzý aile büyüklerinin mezarýna ziyarete götürüp, Fatiha okumasýna vesile olun. Yoksa
sonra dünya meþakkatine dalarlar da mezarlarýnýn yerini bile
bulamazlar.
"
Ey oðul;
Çocuklarýný mezar ziyaretine götürmek isterken, dersim var
deyip gitmek istemezse sakýn inanmayýn. Çünkü insanoðluna
kabir ziyaretinden daha büyük ders olmaz.
"
Ey oðul;
Ýnsanoðlu zirveye çýkarken hep karþýya bakar. Dolaysýyla yanýný pek göremez. Ama zirveden inerken düþmeyeyim diye önüne, yanýna bakar ve göremediklerini daha iyi görür. Sen zirveye
çýkarken de önüne ve yanýna bakmayý unutma.
"
Ey oðul;
Arkadaþým dediklerini dostluða terfi ettirmek istiyorsan, bir
ara, iki ara, üç ara ama bir defa olsun seni arama zahmetinde bulunmuyorlarsa telefonundan numaralarýnýn silinme vakti gelmiþ
demektir.
"
Ey oðul;
Gerçek dostlar emekli olunca belli olur. Kimi vefalý kalýrken
kimi de hemencik kaybolur. Sen çalýþýrken, kaybolmayacaklarý
çoðaltmaya çalýþ ki, emekli yaþamýn kolay olsun.
*
ÖÐRETMENÝME VEFA: 33 sene sonra ilçeyi ve öðrencilerini
ziyarete gelen Osmancýk ÝHL matematik öðretmenimiz K. Hikmet TÜRKER hocamýza ve eþleri KML öðretmeni Asuman TÜRKER hanýmefendiye hoþ geldiniz diyor saygýlar sunuyorum.
(Yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
çýn Kýlýç takdim etti.
Fatma Kaya ile Emre Ekin'in düðün töreninin ise 20 Aðustos 2014 tarihinde As
Kültür Düðün Salonu'nda yapýlacaðý öðrenildi.Tek Yýldýz, Kaya ve Ekin ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar
diler. Haber Servisi
Alaca Engelliler Derneði, sandalye baðýþlarýna devam ediyor.
Hayýrsever Erol Kaplan tarafýndan Hollanda'dan gönderilen akülü
sandalye Evci köyünden Þükrü Ceylan'a verildi.
Sandalye teslimine Ýlçe Kaymakam Ayhan Yazgan ve Bakanlýk
Müfettiþi Hakan Yaðlý' da katýldý.
Kaymakam Yazgan, Alaca Engelliler Derneði'nin verdiði hizmetin
bütün Alacalýlar tarafýndan bilindiðini ifade ederek yaptýklarý çalýþmalardan dolayý dernek yöneticilerine teþekkür etti ve Þükrü Ceylan'a
da hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür ise hayýrseverlerin bu hayýr kervanýna katýlýmlarýný beklediðini ifade ederek,
derneðe destek olan tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
HABER
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
5
"Bütün ülke yeniden
inþa ediliyor"
"Ýsrail'e 'one minute'
diyebilenlerin yanýndayýz"
Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir Sen Genel
Baþkaný Günay Kaya, vatana ihanet etmekten idam edilen
Menderes'in son sözünün "hayata gözlerimi yumacaðým
þu anda büyük milletime Allah'tan ebedi saadetler diliyorum" olduðunu hatýrlattý. Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde
"Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi" konulu bir konferans düzenledi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'ndaki konferansa konuþmacý olarak Memur
Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Baþkaný
Günay Kaya katýldý.
Günay Kaya, Menderes'in idam edilGünay
mesinin, Menderesin önünü kesmeden
Kaya
öte, top yekun milletin ve devletin önünü
keserek, bu milleti üzerinde, bu devlet
üzerinde, bu ülke üzerinde hesap kitap
yapan dýþ mihraklarýn koridorunu araladýðýný ifade etti. "1983'de yapýlan seçimlerde Rahmetli Turgut Özal deðil de baþkasý seçilseydi bu Ülkenin hali ne olurdu"
diyen Kaya, Özal zamanýnda ülkenin altyapýsý ile güçlenmeye baþladýðýný dile getirdi.
Kaya, 1974 yýlýnda boðaz köprüsü yapýlýrken bir grubun çýkýp "bu köprüyü
yapmayacaksýnýz" diyerek ülkeyi emperyalist güçlere muhtaç etmeye çalýþtýklarýný belirtti.
Türkiye'nin 2002 yýlýnda yapýlan seçimlerden sonra
güçlenerek artýk Bosna'ya kayýtsýz kalmadýðý için, Kafkaslara sýrtýný dönmediði için Avrupa'nýn bundan rahatsýz olmaya baþladýðýný söyleyen Kaya, "Birisi çýkýyor, ABD'nin
ve Avrupa'nýn ileri köpeði Ýsrail'e 'One Minute' diyor ve
onurunu çiðniyor. Ýþte Avrupa'nýn Recep Tayyip Erdoðan'a düþman olmasý bunun içindir" dedi.
Milletin artýk ayaða kalmasýnýn vaktinin geldiðini vurgulayan Kaya, ülke meselelerine, ANAP meselesi gibi,
Doðru Yol meselesi gibi, AK Parti meselesi gibi, Tayyip Er-
doðan meselesi gibi bakmanýn yanlýþ olacaðýný ifade ederek, "Bu millet Menderes'in arkasýnda durmadý, bu millet
Özal'ýn arkasýnda durmadý. Bizler Memur-Sen olarak körü körüne birilerinin arkasýnda durmuþ deðiliz. Biz bu milletin deðerleriyle, medeniyeti ile buluþmasýndan yanayýz.
Biz bu ülkenin Batý gibi kalkýnmasýndan yanayýz, biz bu
ülkenin askeri gücünün, güçlü bir ekonomik yapýsýnýn,
güçlü bir siyasal yapýsýnýn, istikrarýnýn, güveninin olmasýndan yanayýz. Türkiye'nin rol alan deðil rol veren bir ülke olmasýndan yanayýz. Kim bunlarý yapýyorsa biz onun
arkasýndayýz" ifadelerini kullandý.
Ýsrail'e "One Minute" diyebilenlerin
yanýnda olduklarýný ifade eden Kaya,
meselenin AK Parti meselesi olmadýðýný, bu milletin Batýya karþý onurunu, izzetini yeniden hatýrlama meselesi olduðunu vurguladý.
27 Nisan e-muhtýrasýndan sonra erken seçime gidildiðini hatýrlatan Kaya,
"Millet neyin arkasýndaydý onurunun,
izzetinin, þerefinin arkasýndaydý. Millet
artýk deðiþim istiyordu, bölüþüm istiyordu, kalkýnmak istiyordu ve Türkiye
artýk kabuðunu kýrmak zorundaydý. Bunun için çok küçük bir azýnlýk hariç saðcýsý-solcusu bunun arkasýnda olduðunu
gösterdi" dedi.
Konferans Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç BirSen Genel Baþkaný Günay Kaya'nýn sorularý cevaplandýrmasýnýn ardýndan sona erdi.
Konferansý, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ,
Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Toç BirSen Çorum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri ve vatandaþlar izledi.
Bahadýr YÜCEL
AGD "Ümmet
Yürüyüþü" yapacak
Anadolu Gençlik Derneði Çorum
Þubesi "Ümmet Yürüyüþü" yapacak.
Anadolu Gençlik Derneði Çorum
Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, konu
hakkýnda yaptýðý açýklamada, sivil
toplum kuruluþlarýnýn da desteðiyle
07.08.2014 Perþembe günü saat
18.00'da þehir stadyumu giriþinde
toplanarak PTT önüne kadar 'Ümmet Yürüyüþü' programý ve basýn
açýklamasý yapýlacaktýr" dedi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Ýhalelerde EKAP kaydý artýk zorunlu
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ihale sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilebilmesi için önemli bir adýmýn daha hayata geçirildiðini bildirdi. Kýlýç, ihalelere girecek olan esnaf ve sanatkarlar baþta olmak üzere þirket ve tüzel kiþilerin artýk Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP)'a
kayýtlý olmasýnýn zorunlu hale getirildiðini
kaydetti.ÇESOB Baþkaný Kýlýç, konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada þu bilgileri aktardý: "Ýhale
Yalçýn Kýlýç
sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda
gerçekleþtirilebilmesi hedefinin önemli bir
adýmý olarak 7 Haziran 2014 tarihli ve 29023
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve kamu
ihale mevzuatýnda deðiþiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katýlmak isteyen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gerçek
kiþilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna
göre kurulmuþ tüzel kiþilerin, Ortak giriþimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre
kurulmuþ tüzel kiþi ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý gerçek kiþi ortaklarýn tamamýnýn,Elektronik Kamu Alýmlarý Platformuna
(EKAP) kayýtlý olmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Söz konusu deðiþiklikler ile birlikte
EKAP'a kayýt olmayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý gerçek kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ tüzel kiþiler 1
Ocak 2015 tarihi itibariyle ön yeterlilik dokümaný veya ihale dokümanýný satýn alamayacak ve dolayýsýyla ihalelere katýlamayacaktýr."
Haber Servisi
AK Parti Çorum Gençlik Kollarý'nýn davetlisi olarak kente gelen AK Parti Gençlik Kollarý
Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ile beraberinde, AK Parti
Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý.
AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ziyarette yaptýðý konuþmada, "10
Aðustos'ta yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimleri kapsamýnda Yeni Türkiye hedefine yorulmadan, býkmadan, yýlmadan ilerlemek için çalýþmalarýmýz hýzlý bir þekilde devam ediyor.
Cumhurbaþkaný adayý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bir marka olduðunu söyleyerek,
bu marka lidere sahip çýkmalýyýz" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'nin on yýlý aþkýn bir süredir yakaladýðý güç, bütün vatandaþlarýmýza ve þehirlerimize yansýyor. Bütün ülke yeniden inþa ediliyor. Cumhuriyetimiz 100'ü yýlýna bölgesinde lider bir ülke
olarak giriyor. 10 Aðustos Yeni Türkiye'nin ve köklü medeniyetimizin 21'nci yüzyýla ilaný olacaktýr. Bütün kadrolarýmýzla, halkýmýzla birlik ve beraberlik içinde yakaladýðýmýz bu geliþimi
daha ileri taþýmak için gece gündüz çalýþacaðýz" dedi.
Ziyaret sonunda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Hürriyet Meydanýnda bulunan AK Parti Çorum Gençlik Kollarý tarafýndan
kurulan Cumhurbaþkaný adayý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn standýný ziyaret etti.
Haber Servisi
Recep Gür
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý fermente sucuk, köfte ve parçalanmýþ tavuk satýþýna iliþkin kasaplara verdiði izni kaldýrýyor.
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný
Recep Gür, henüz 1 yýl önce alýnan bu karardan vazgeçilmesinin nedeninin "tavuk lobisi"
olduðunu söyledi. Kasaplar bugünlerde oldukça dertli. Zira 1 yýl önce Türk Gýda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði ile elde ettikleri bir
hak ellerinden uçup gitmek üzere. Türk Gýda
Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði' kasaplarýn,
beyaz eti ambalajsýz ve parçalayarak satmalarý serbestleþmiþti. Uzun yýllar bu yönde bir düzenleme yapýlmasý için mücadele eden kasaplar, kararýn çýkmasýyla mutlu olmuþtu. Ama
kasaplarýnda mutluluðu uzun sürmedi. Zira
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, kasaplarýn parçalanmýþ tavuk satabilmesine imkân
tanýyan düzenlemeyi iptal etmeye hazýrlanýyor.
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, henüz 1 yýl önce verilen bir
hakkýn geri alýnmasýný eleþtirdi. Bu süre içinde
deðiþen þartlar olmadýðýný söyleyen Gür, tavuk satýcýlarýnýn, sermaye kuruluþlarýnýn baskýsý ile sonucu yeni bir düzenleme gidildiði savundu. Kasaplarýn parça tavuk satabilmeleri
sayesinde halkýn daha düþük ücrete tavuk tüketebildiðini belirtti ve bu durumun bazý özel
þirketleri rahatsýz ettiðini iddia etti. Bu sebep
Kasaplardan Bakanlýða
'tavuk' tepkisi!
düzenlemenin iptal edildiðine inanan Recep
Gür, henüz çok geç olmadýðýný düþünüyor.
Gür, tavuk parçalama izninin ellerinden alýnmasý halinde, en çok vatandaþýn zarar göreceðini dile getirdi.
Tebliðle kasaplarda parçalanmýþ tavuk satýþýna serbestlik getirilikten sonra vatandaþýn
ucuza tavuk tükettiðini aktaran Recep Gür,
þunlarý kaydetti:
"Tavuk parçalandýðýnda fiyatý 2-3 lira düþüyor. Haliyle bu tavuk satan büyük firmalarýn
iþine gelmiyor. Þimdi vatandaþýn ucuz yeme
imkaný elinden alýnmýþ olacak. Böyle bir düzenlemenin en büyük maðduru vatandaþ
olur."
Kasaplar Odasý Baþkaný Gür, tabaklý ürünlerle, ön ambalajlý olarak gelip esnaf tarafýndan parçalanarak satýþa sunulan ürünler arasýnda çok büyük fiyat farklarý oluþtuðunda
dikkat çekti. Gür, 1 adet göðüs veya 1 adet but
veya kemiksiz doðranmýþ tavuk gibi çok çeþitli þekil ve adetlerde tüketici tarafýndan talep
edilen ürünlerin standart þekilde tabaklanarak
satýlmasýnýn imkânsýz olduðunu vurguladý.
Düzenlemenin iptali ile son kullanma tarihi
geçmiþ ürünlerin piyasada cirit atacaðýný aktaran Recep Gür, çeþitli saðlýk risklerinin artacaðýný belirtti. Gür, "Beyaz et üreticisi firmalardan ambalajlý olarak alýnan göðüs, but, kanat,
baget vb ürünlerin etiket bilgilerinde son kullanma tarihi 7 gün olmasý gerektiði halde çoðu kez son kullanma tarihine 3-4 gün kala esnafýmýza teslim edilmektedir. Bununla da
kalmayýp, üretici firmalarýn bayi kanallarýnda
soðuk zincir bozulduðundan ürünler 1 gün
içinde bozulmakta ve ürünlerin üretici firmaya geri dönüþümü üretici firma kabul etmediði için yapýlamamaktadýr. Tabaklý ürünün raf
ömrü yok denebilecek kadar kýsadýr. Þimdiye
kadar ön ambalajlý olarak esnafýmýza gelen ve
esnafýmýzýn parçalayarak satýþa sunduðu ta-
vuk ürünleri nedeniyle herhangi bir zehirlenme veya ölüm vakasý yaþandýðýna dair bir bilgi yoktur.
Soðuk zinciri bozulmuþ ve raf ömrü bu
kadar kýsa olan tabaklý ürünlerin esnafýmýz tarafýndan satýþa zorlanýlmasý ve bu tarz risklerin esnafýmýzýn üzerine býrakýlmasý endiþe verici bir durum teþkil etmektedir. Örneðin
standart 5 adet baget bulunan bir tabaklý ürün
reyonda iken tüketici, bütçesi doðrultusunda
2 adet baget istemekte ve esnafýmýz haliyle tabaklý ürünü açarak tüketicinin talebini karþýlamak zorunda kalmaktadýr.
Tabaklý ürünler, tüketici açýsýndan pahalý
görüldüðü için alýnmamakta, bütün tavuktan
parçalanarak daha ucuza mal olmasý istenmektedir. Bu nedenle esnafýmýz, ön ambalajlý
olarak temin ettikleri bütün tavuklarý tüketici
lehine ekonomik olmasý açýsýndan teþhir
amaçlý olarak reyonlarýnda parçalayarak satýþa
sunmaktadýrlar. Esnaflarýmýzýn iþyerleri fiziki
olarak da parçalama yapmaya elveriþli durumdadýr" ifadelerini kullandý.Recep Gür, itirazlarýný gerekli mercilere ilettiklerini aktardý.
Gür, "Esnafýmýzýn, ambalajlý parça tavuk
satýþý yanýnda tüketicilerin talepleri doðrultusunda, ön ambalajlý gelen bütün tavuklarýn da
parçalanarak þu anda uygulanan þekli ile esnaf kayýt numaramýzýn da yazýlý olduðu, etiket
yönetmeliðine uygun þekilde hazýrlanmýþ
kendi etiketlerimizi ambalaj üzerine yapýþtýrarak, günlük tüketim miktarýnca tüketiciye satýþýna ve teþhir amaçlý reyonlarýnda parça tavuk bulundurmalarýna tekrardan izin verilmesini arz ederiz" dedi.
Recep Gür, Almanya, Fransa, Ýngiltere gibi gýda güvenliði açýsýndan standartlarý yüksek
ülkeleri örnek gösterdi ve bu ülkelerde reyonlarda tavuk ürünlerinin hem tabaklý hem de
dökme olarak satýldýðýný sözlerine ekledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Ankara'daki Çorumlular'dan
Erdoðan'a destek
Ankara'daki Çorumlular düzenledikleri programla Baþbakan
Erdoðan'a destek verdiler.
Keçiören Neþet Ertaþ Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleþtirilen geceye
TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Filistin Dostluk
Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý
Agâh Kafkas, Keçiören Belediye Baþkaný
Mustafa AK, Keçiören Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Nihat Yýldýz, Ferhat Turan,
AK Parti Kadýn Kollarý Ankara Ýl Baþkaný
Yýldýz Kara, AK Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Zafer Çoktan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz da katýldý.
Þehitler için okunan Kur'an tilaveti ile
baþlayan programda konuþan Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk defa halk tarafýndan yapýlmasýnýn önemine dikkat çekerek "Eskiden
Meclis'e sipariþ adamlar gönderirler ve
'bunu seçeceksiniz' derlerdi. Cumhurbaþkanýný artýk millet seçecek. Kendi
oyumuzla kendi istediðimiz adamý seçeceðiz. Recep Tayyip Erdoðan bu ülkede
bir sevda masalýdýr" dedi.
Rehavete düþülmemesi için uyarýda
bulunan Kafkas, "Baþbakanýmýzýn yüzde
60'ýn üzerinde bir oyla kazanmasý lazým.
Bunun için herkes eþini dostunu arasýn,
oyunu kullansýn" çaðrýsý yaptý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ise konuþmasýnda, "Bi-
ze de bir kurtarýcý yok mu?" diye
sabahlara kadar alný secdede dua
eden mazlumlar için bir kurtarýcý
gerektiðini belirterek "O kurtarýcý
Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Yeni
Türkiye'nin üç önemli ayaðý olacak. Demokratikleþme, müreffeh
ve öncü Türkiye. Bunun için de güçlü bir
siyasi lidere ihtiyaç vardýr. Bu da Recep
Tayyip Erdoðan'dýr" diye konuþtu. Türkiye'deki seçkinlerin halkýn adamý Erdoðan'ýn önünü týkamak istediklerini vurgulayan Uslu, "Çatý adayý çýkaran küsurat
partileri 'Eþit þartlarda deðiliz' diyor.
Doðru, çünkü sizi yedi düvel, dýþ mihraklar, Sayýn Erdoðan'ý ise Aziz Milletimiz
destekliyor" dedi.
MHP'nin itirazý üzerine Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaþkaný adayý
Recep Tayyip Erdoðan'ýn tanýtým filminin
yasaklanmasýný da eleþtiren Uslu, "Ezan
Sesi, Seccade, Dua" var diye YSK yasaklýyor. Bu yasakla sözde Recep Tayyip Er-
doðan'ýn önünü kesmeye çalýþýyorlar
ama önünü kestikleri aslýnda Türkiye
Cumhuriyeti Devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yürüyüþünden alýkoymaya, hedeflerine, menzile ulaþmasýna
engel olmaya çalýþýyorlar. Almanlarýn
endiþelerini anlýyorum Viaport elden gidiyor ve Ýstanbul'a 3. Havaalaný geliyor.
Endiþeleri olan birçok ülkeleri anlamak
mümkün. Türkiye'deki iþbirlikçi taþeronlarý anlamak mümkün deðil. Siz demiyor muydunuz? "Ya devlet baþa ya
kuzgun leþe " ne oldu da þimdi kuzgunlarýn yanýnda yer alýyorsunuz. Ne deðiþti?" kaydetti. Ýsrail'in zulmünü devam ettiremeyeceðini, çünkü her dönemin firavununu yenecek bir Musa'nýn çýkacaðýný
dile getiren Murat Yýldýrým da, "Dünyadaki zulmün son bulmasý için Baþbakanýmýzýn yüzde 60'ýn üzerinde oyla Cumhurbaþkaný seçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandý.Belediye Baþkaný Mustafa
Ak da, Keçiören'de çok sayýda Çorumlu-
Salim Uslu
nun yaþadýðýný hatýrlatarak "Hep Çorumlularýn hizmetinde olduk, olmaya devam edeceðiz" dedi. Recep Tayyip Erdoðan'ýn sadece AK Parti'nin deðil, milletin
de adayý olduðunu söyleyen Baþkan Ak
sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ýlk turda yüzde 60'larla Baþbakanýmýzý Cumhurbaþkanlýðýna uðurlayalým.
Annesinin ak sütü kadar helal olsun ona.
Bütün mazeretleri ortadan kaldýrýp 10
Aðustos'ta sandýkta buluþalým ve oylarýmýzý kullanalým." Haber Servisi
Ezer ve Beyazsakal
ailelerinin mutlu günü
Baþkan Çatma'dan
Külcü'ye ziyaret
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve meclis üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. 30 Mart seçimlerindeki baþarýsý dolayýsýyla hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Çatma ve meclis üyeleri
Baþkan Külcü'ye ikinci döneminde baþarýlar
dileyerek, "Tecrübelerinizden faydalanmak
istiyoruz."dediler.
Ziyarette konuþan Ýskilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma, Baþkan Külcü'nün hem Ankara tecrübesine hem de ikinci kez belediye
baþkaný seçilmiþ olmasýna dikkat çekerek Ýskilip'in sorunlarý için Külcü'den destek istedi.
Çatma, "Biz kardeþ belediyeyiz. Çorum
Belediyesi bizim aðabey belediyemiz. Geçmiþ
dönemde de tüm ilçelere yaptýðý yardýmlarla
aðabey belediye olarak Türkiye'ye örnek oldu" dedi.
"Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunlarý bizim
kardeþimizdir." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise "Beklentilerinizi yerine getireceðiz" dedi. 'Veren el, alan elden üstündür'
anlayýþýna vurgu yapan Külcü, "Ýskilip'e tecrübelerimizi aktarma konusunda cömert olacaðýz. Siyasi
görüþüne, hayat anlayýþýna
bakmaksýzýn herkese eþit hizmet üretmek durumundayýz.
Herkes bizim kardeþimiz" þeklinde kaydetti.
Külcü, 2004-2009 yýllarý
arasýnda Çorum Belediyesi'nin
ilçelere yaptýðý 8 trilyonluk yardýma dikkat çekerek "Daha
önceki tartýmýz neyse o devam
edecek" þeklinde kaydetti.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Yabacýoðlu'nun da hazýr bulunduðu ziyaret hatýra
fotoðrafý çekilmesiyle sona erdi. Haber Servisi
Gülþen-Selahattin Ezer çiftinin oðullarý Serhat
Ezer, Cevriye-Abdullah Beyazsakal çiftinin kýzlarý
Derya Beyazsakal ile dünyaevine girdi.
Anvatar Otel'de düzenlenen düðün töreni siyaset, iþ dünyasý ve Çorum'un önde gelen bir çok ismini bir araya getirdi.
Düðün törenine Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol,
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP MYK Üyesi Genel Baþkan Baþdanýþma-
ný Çorum Eski Milletvekili Hidayet Vahapoðlu,
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Bekir Çetin, Türk Büro Sen Çorum Þube
Baþkaný Sami Çam ve çok sayýda davetli katýldý.
Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Dairesi Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Çiftin þahitliðini ise Vali Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP MYK Üyesi Genel Baþkan
Baþdanýþmaný Çorum eski Milletvekili Hidayet
Vahapoðlu, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýþadamý Alaattin Ezer yaptý. Nikah töreninde Vali Sabri Baþköy,
yaptýðý kýsa konuþmada genç çifti kutlayarak, bir
ömür boyu mutluluklar diledi ve nikah cüzdanýný
Derya Beyazsakal'a verdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
HABER
7
AK Parti'den Tabip
Odasýna ziyaret
Baþkan Karataþ,
kuruyemiþçileri dinledi
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçe
merkezinden geçen D100 Karayolunda Karayollarý
tarafýndan yapýlacak çevre düzenlemesi nedeniyle
yol güzergahýnda faaliyet gösteren kuruyemiþçi esnafý ile
bir araya geldi.Osmancýk Belediye Meclisinde düzenlenen
toplantýya Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Bayram Çalýþkan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker, Kuruyemiþçiler Derneði Baþkaný Muharrem Atagün ve yol güzergahýnda iþ yeri olan esnaflar
katýldý.
D100 Karayolunda yapýlacak düzenlemeye iliþkin görüþlerini belirten kuruyemiþçiler, ilçe ekonomisine en büyük katkýyý doðrudan sýcak para giriþi saðlayan yol güzergahý esnafýnýn yaptýðýný belirterek yolun bariyerlerle kapanmasý durumunda ticaretin zarar göreceðini ve ilçe
ekonomisinin olumsuz etkileneceðini dile getirdiler.
Karayollarýnýn çalýþmalara trafik yoðunluðun olduðu
tatil dönüþünde baþlamasýnýn sektörü olumsuz etkileyeceðini dile getiren Kuruyemiþçiler Derneði Baþkaný Muharrem Atagün "Karayollarý bayram tatili sonundaki hareketliliðin sona ermesini beklemeden çalýþmalarý baþlattý. Bu durum sadece sektörü olumsuz etkilemekle kalmýyor þehir içi trafiðini de tehlikeye sokuyor. Yol güzerga-
hýndaki esnafýn yýlda iki önemli sezonu
var, Ramazan Bayramý ve Kurban Bayramý. En iyi sezonda çalýþmalarýn baþlamasý esnafýmýzý zor duruma sokacaktýr.
Çalýþmalar en azýndan Kurban Bayramý
sonrasýna býrakýlmalýdýr" diye konuþtu.
Trafik güvenliði nedeniyle D100 karayolunda bir düzenleme yapýlmasýnýn
hayati önem taþýdýðýný ifade eden Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, trafik güvenliðinin yaný sýra esnafýn da olumsuz etkilenmeyeceði bir çalýþmanýn yapýlmasý için özveri gösterdiklerini söyledi.Karataþ, yol güzergahýnda kuruyemiþ
sektöründe faaliyet gösteren esnafýn ilçe ekonomisine
katkýsýný önemsediklerini belirterek "Ýlçemizin merkezinden geçen D100 Karayolu, ilçemizin geliþmesine ve büyümesine katký saðlayan önemli bir unsur. Yol güzergahýnda faaliyet gösteren esnafýmýzýn ilçemizin ekonomisine
katkýsýný biliyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle yapýlacak
düzenlemenin hem esnafýmýzý maðdur etmeyecek, hem
de trafik güvenliðini tehlikeye atmayacak þekilde yapýlmasý için çaba harcýyoruz. Çünkü trafik güvenliði de
önemli, esnafýmýzýn ticareti de. Daha önce de belirli noktalara alt geçit ya da üst geçit yapýlarak ilçemize giriþ çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý için taleplerde bulunduk. Yapýlacak
düzenleme ile ilgili sizlerin taleplerini de yetkililere aktaracaðýz. Amacýmýz ilçemiz için en iyi projenin uygulanmasýdýr" ifadelerini kullandý.AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan
Kaya da projenin 2008 yýlýndan beri takipçisi olduklarýný
belirterek, ilçenin yararýna olacak en iyi projenin uygulanmasý için gerekli giriþimleri siyasi olarak da yaptýklarýný
ifade etti. Kaya, AK Partili milletvekillerinin konuyla yakýndan ilgilendiðini ve esnafýn taleplerinin gerekli kurumlara iletildiðini kaydetti. Haber Servisi
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Çorum Tabip
Odasýný ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan,
10 Aðustos'ta ilk kez Cumhurun Reisini seçeceðini ifade ederek, "Bu tarih Türk demokrasisinde bir dönüm noktasýdýr. Halk kendi
baþkanýný seçecek. Vesayet rejiminde olduðu
gibi birilerinin telkini ile seçilmeyecek. Bu
önemli tarihe tanýklýk ettiðimiz için bizlerde
mutluyuz. Ýnþallah 10 Aðustos'ta halkýn iradesi sandýða tecelli edecek. Demokratik ve
huzurlu bir þekilde seçim süreci tamamlanacak. Bunda katkýsý olan MHP ve CHP il baþkanlarýnda teþekkür ediyorum" dedi.
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak'ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
Freni boþalan kamyonet
dehþet saçtý
"2014 yýlý enflasyon farklarý
hükümete hibe edildi"
Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Ýl Temsilcisi
Hayati Çam TÜÝK tarafýndan açýklanan
temmuz ayý enflasyon oranýnýn memurlarý ve memur emeklilerini ezip geçtiðini
ve yoksulluðu artýrdýðýný söyledi.
TÜÝK tarafýndan açýklanan Haziran
ayý 0.45'lik TÜFE oraný ile birlikte 2014
yýlýnýn ilk yedi aylýk dönemi için tüketici
fiyatlarý enflasyonu yüzde 6,18'e ulaþtýðýný kaydeden Hayati Çam, "Hükümetin
2014 programýndaki yüzde 5,3'lük tahmini TÜFE yýl sonu oraný, yýlýn bitimine
beþ ay kala yüzde 0.88 oranýnda aþýlmýþtýr. Memurlara Ocak ayýnda 2014 yýlý için
verilen net 123 lira tutarýndaki yýllýk artýþýn,ortalama maaþý 2 bin lira olan memurlar için yüzde 6.15, 2 bin 500 lira olan
memurlar için yüzde 4,9 ve 3 bin lira olan
memurlar için yüzde 4,1 olduðu dikkate
alýndýðýnda, Temmuz ayý itibariyle tüm
memurlar için enflasyon farký alacaðý
doðmuþtur.Memurlar, Mart ayýndan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girmeye baþladýklarý, yeni vergi dilimi için ödenen vergi miktarý yüzde 5 oranýnda arttýðý için maaþlardaki kayýplar, enflasyon
farkýnýn da ödenmemesi nedeniyle ikiye
katlanmaktadýr" dedi.
Yetkili olan Memur-Sen ile hükümet
Dersaadet
Derneði'ne
saldýrýya
tepki
arasýnda imzalanan toplu sözleþmede,
2014 yýlý enflasyon farklarýnýn hükümete
hibe edildiðini kaydeden Çam, "Oysa
Türk-Ýþ'e baðlý iþçiler toplu sözleþmelerinde olduðu için 2014 yýlý için enflasyon
farký almaktadýr. Bu çifte standardýn sorumlusu vesayetçi sarý sendikalardýr.
Sendikacýlýk tarihinde, patronlarýn sarý
sendikalara göstermelik haklar vererek
çalýþanlarýn örgütlü gücünü dizginlediklerinin yüzlerce örneði vardýr.
Ama sendikalarýn, üyelerinin ve çalýþanlarýn haklarýný iktidarýn talebi olmaksýzýn, iktidara hibe ettiklerinin Türkiye'den baþka dünyanýn hiçbir yerinde örneði bulunmamaktadýr. Toplu sözleþme
dönemi içinde yerel seçim, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve genel seçim olmak üzere üç seçimin yapýlacaðý, iktidarýn üç seçim nedeniyle tam da köþeye sýkýþmýþ ve
istenileni vermeye mahkum olduðu bir
süreçte kazançla deðil, kazanýlmýþ haklarýn iktidara hibe edilmesiyle masadan
kalkmak sendikacýlýk tarihi için bir utanç
vesilesi, imzalanan belge de toplu sözleþme deðil utanç belgesidir. Memurlar ve
emeklileri 2014 yýlý için enflasyon farký ve
büyümeden pay alamayacaklarý gibi, aile
yardýmý, doðum yardýmý ve çocuk yardýmýnda da artýþ olmamýþtýr.
Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Ýstanbul Kasýmpaþa'da bulunan merkezine geçtiðimiz günlerde kimliði belirsiz kiþilerce molotoflu menfur saldýrý gerçekleþtirildi.
Kasýmpaþa'da Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan dernek merkezine
yüzleri maskeli saldýrganlarca yapýlan
saldýrý, Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu tarafýndan kýnandý.
Hayati Çam
Kamu iþçisine 4 ikramiyenin verildiði
bir ülkede, kamu görevlilerine ikramiye
þöyle dursun enflasyon farký bile verilmemesi sarý ve sahte sendikacýlýðýn geldiði
nokta açýsýndan ibret
Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen ve halen TBMM genel kurulunda
görüþülmekte olan Tasarýda, vatandaþlýk
görevini yerine getirmemiþ, devlete ödemesi gerekeni haksýz bir þekilde sermaye olarak kullanarak kârýna kâr katmýþ
yüzsüzlere yüz milyar liranýn üzerinde
kýyak geçilip af çýkarýlýrken, memurlarýn
lehine tek bir düzenleme bulunmamasý
düþündürücü olduðu kadar kahredicidir.
Memurlara, sadece otuz yýl için deðil çalýþtýklarý her yýl için emekli ikramiyesi verilmesi, emekli aylýðýnýn taban aylýða göre deðil alýnan son maaþa göre hesaplanmasý ve memurlara yýlda iki kez dini bayramlar öncesi ikramiye verilmesi TBMM
genel kurulunda Torba Kanuna eklenmelidir" ifadelerini kullandý.
Yýlmaz MERT
Çorum'da freni boþalan kamyonet kýrmýzý ýþýkta bekleyen otomobillere çarptý.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken
büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Gazi Caddesinde önceki akþam meydana gelen kazada S. A yönetimindeki
kamyonet Gazi Caddesinden seyir halindeyken freni boþaldý. Kýrmýzý ýþýkta bekleyen C. K. yönetimindeki yabancý plakalý
otomobil ve H. A. yönetimindeki bir
Federasyon yönetimince yapýlan açýklamada þu ifadeler dile
getirildi:
"Dersaadet Tasavvuf Yolu
Dernekleri Federasyonu'nun
Kasýmpaþa Pir Hüsamettin Sokaktaki Merkezine 3 Aðustos
Pazar gecesi kimliði belirsiz, yüzü maskeli kiþilerce Molotoflu
menfur saldýrý gerçekleþtirilmiþtir.
Gerek Filistin'deki Ýsrail kat-
baþka otomobile çarptýktan sonra orta refüjde bulunan aðaca çarparak durdu.
Kazada araçlarda maddi hasar oluþurken, cadde üzerinde bulunan MOBESE
kameralarý da zarar gördü. Kazanýn ardýndan Gazi Caddesi tek yönlü olarak trafiðe kapatýlýrken, zincirleme trafik kazasýna karýþan araçlarýn olay yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafik tekrar normale
döndü.
liamýna, gerekse yurtiçindeki siyonizmin yaptýðý kumpaslara karþý mücadelemiz ve söylemlerimiz kamuoyunca
bilinmektedir.
Bu mücadelemiz sebebiyle yüzlerce insanýmýzýn uðrak
yeri olan merkezimize bu tehlikeli saldýrýyý yapan ve yaptýranlarý telin ediyoruz. Kardeþlerimizin, bu menfur saldýrýyý yapan ve yaptýranlardan deðil boðazdaki keþhaneleri 'gargat aðacýnýn arkasýna' saklansalar dahi hesabýnýn
sorulacaðýndan kuþkularý olmasýn. Emniyet ve Terörle
Mücadele güçlerimizden toplum huzuruna yönelik bu
menfur saldýrýnýn faillerinin en kýsa sürede yakalanmasýný önemle rica ederiz."
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
YAÞAM
8
Tatlýlara konulan mýsýr þurubu
Hastalýk riskini 2 kat artýrýyor
Ne Ýstiyorsun?
Padiþahýn biri bir gün
sarayýnýn etrafýna kocaman bir
göl yaptýrýr. Gölün içine bütün
vahþi deniz yaratýklarýný atar ve
ülkenin dört bir yanýna "her kim
buradan yüzerek karþýya geçerse
mirasým ve kýzým onundur" diye
muþtular salar. Suya atlayan
herkes ya geri döner ya da vahþi
balýklara yem olur. Derken
adamýn birinin hiç ardýna bakmadan son hýzda yüzdüðünü
görürler.Padiþah nefes nefese
kalmýþ olan adama sorar:- Söyle
bakalým kýzýmý mý istiyorsun?
Adam hala nefes nefesedir:Hayýr.- Tahtýmý mý istiyorsun?Hayýr- E söylesene be adam ne
istiyorsun benden?
- Onu bunu boþver de beni
iten herifi bul bana!
Kelime Avý
Hemen her tatlý yiyecek ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þurubu;
obezite, diyabet, kalp, kanser ve kiloya baðlý
hastalýklarý
tetikliyor.
Bazý
Avrupa
ülkelerinde yasaklanan mýsýr þurubunun kullanýmý Türkiye’de ise kotasý artýrýlarak yüzde
15’e çýkarýldý.Baklava, kadayýf, þekerpare gibi
þerbetli ve sütlü tatlýlarda ve dondurma,
meyve suyu, kola, gazoz, aromalý maden
sularýnda, gofret, çikolata, bisküvi, kek ve
pastalarda, kakaolu, sade fýndýk, fýstýk
ezmelerinde, reçel, sakýz kýsacasý tatlý olarak
tüketilen hemen her paketlenmiþ gýda, mýsýr
þurubu kullanýlarak üretiliyor. Niþasta Bazlý
Þeker (NBÞ) olarak adlandýrýlan mýsýr
þurubunun zararlarý konuþulmaya devam
ederken uzmanlar, bu maddeyle yapýlan
yiyeceklerdeki tehlikeye dikkat çekiyor.
Tokluk hissi vermeyen ve kanserden kalp
hastalýklarýna ve karaciðer yetersizliðine
kadar birçok kronik hastalýða yol açtýðý belirtilen mýsýr þurubu Fransa, Hollanda ve
Ýngiltere’de yasaklandý. Amerika da üretim
kotasýný yüzde 10’dan yüzde 2 seviyelerine
düþürdü, bazý Avrupa ülkeleri de kýsýtlamaya
gitti. Ancak Türkiye yüzde 10 olan NBÞ üretim kotasýný yüzde 50 artýrarak 15’e çýkardý.
Neredeyse tüm sanayi gýdalarýnda kullanýlan
mýsýr þurubunun mýsýr niþastasýndan
üretildiðini belirten Akdeniz Üniversitesi
Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Coþkun Usta, içeriðinde
yüzde 80 früktoz olduðunu söylüyor. Az bir
oranla daha çok tat saðladýðý için früztozun
daha çok tercih edildiðini kaydeden Prof.
Usta, “Bizim vücudumuz glikozu tanýyor.
Ama früktozu vücudumuza verince bunu
ayarlayacak bir mekanizma yok. Früktoz
vücuda girdiði anda hemen yaða dönüþtürüyor. Karýn tipi yaðlanmaya neden oluyor.
Karaciðer yaðlanmasý, karýn tipi yaðlanma
yapýyor.” diyor. Coþkun Usta, “Früktoz yað
yapýyor. Kilo ile baþlayan hastalýklarý tetikliyor. Kalp, damar sertliði, kanser. Uzun zamanda karaciðeri zehirliyor. Früktoz zengini
beslenmek hastalýk riskini 2 kat artýyor.” diye
konuþuyor. Usta, günlük kadýnlar için 6,
erkekler için 9 çay kaþýðý þekerin normal
olduðunu, 15-20 gramýn üzerindeki früktozun vücutta sindirilemediðini belirtiyor.
Mümkün olduðu kadar hazýr gýdalardan uzak
durmayý öneren Usta, “Avrupa ülkelerinde
tatlýlar bizim tatlýlar gibi deðil. Tatlýlarý çok
tatlý deðil. Bizimkiler bal gibi. Zararlý iþte.
Avrupa’da doðal meyveler de kullanýlýyor.”
ifadelerini kullanýyor.(CÝHAN)
2014'ün top 10 fitness trendleri!
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Dünkü Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
ASCM’in (American College of Sports
Medicine) Dünya çapýnda fitness’a olan eðilimi
ortaya çýkarmak amacýyla 3815 saðlýk ve fitness
uzmanlarý ile yaptýklarý anketi ve 2014’ün
popüler egzersizlerini deðerlendiren Life
Fitness Akademi Uzmanlarýndan Özgür
Güngör; bu yýlýn gözde egzersizinin Yüksek
Þiddetli Ýnterval Antrenman (HIIT) olduðunu
belirtti. 2. Sýrayý ise pilates gibi yýldýzý birden
parlayan pratik ve çok amaçlý egzersiz sistemi
TRX var. 3. Sýrada ise hedefine çabuk ulaþmak
isteyenlerin her dönem tercihi olan Personel
Training desteði yer alýyor.
2014’ÜN TOP 10
FITNESS TRENDLERÝ
High-Intensity Interval
Training (HIIT)
High intensity maximum yoðunluk ile çalýþmak demektir. Temel prensip insanýn kendisini
maximum hýrpalamasýdýr, kapasitenin limitlerini zorlamadýr. Kaslara ekstrem bir yüklenme ve
ardýndan dinlenme periyodlarýndan oluþur.
Genellikle 30 dakikadan az uygulanmasý tercih
edilir. TRX Body Weight Training
Dünya’da fitness trendlerine girmeyi
baþaran ilk markadýr. TRX Suspension
Training, egzersizi minimal ekipmanla en
uygun hale getirir. Bu egzersiz kullanýcýyý belirli hareketler ile sýnýrlamaz, fonksiyonel kullanýmý sayesinde her türlü vücut hareketini
baþlangýç seviyesinden ileri seviyeye kadar
uygulamanýzý saðlar.Eðitimli ve Deneyimli
Fitness Profesyonelleri / Personel Training
Eðitimli
ve
Deneyimli
Fitness
Profesyonelleri ile Çalýþma. Söz konusu profesyonel eðitmenlerin geçerli sertifikalara sahip
olmasýnýn önemi. Strength Training
Güç Antrenmanlarý, yaþa, cinsiyete ve performans seviyesine göre kiþiye özel hazýrlanýr
ve temel çalýþmalarý içermektedir.
Kilo vermek amaçlý egzersizler
Beslenme programýnýn düzenli bir þekilde
planlanmasý kilo verme konusunda oldukça
önemli bir yer tutar. Fakat egzersiz planý kiþinin
hem daha çabuk sonuç almasýna hem de deri
sarkmalarýna karþý vücudunun sýkýlaþmasýna
yardýmcý olur. Bu sayede kiþi kilo verirken, hem
sýkýlaþýrsýnýz hem de fit bir görünüm elde etmiþ
olur. Kiþiye Özel
Antrenman Programlamasý
Bu hizmeti veren eðitmenlerin, kinesyoloji,
anatomi ve antrenman programlamasý konularýnda uzman kiþiler olmasý sayesinde, bu
hizmeti alan kiþilerin sakatlýklardan uzak,
amaçlarýna uygun ve hýzlý bir þekilde ulaþmasý
saðlanmaktadýr. Eðitmen kiþinin programýný
bire bir takip eder ve antrenman süresince
kiþinin yanýnda olur. Bu sayede kiþinin en verimli þekilde çalýþmasýna yardýmcý olur.
Ýleri Yaþ Kiþiler için Fitness Programý
Ýleri yaþ kiþilerin yaþam standartlarýnýn
daha iyi bir hale getirilebilmesi için onlarýn
saðlýklarý ve fiziksel aktivite düzeyleri göz
önüne alýnarak planlanacak fitness programlarýný içerir. Fonksiyonel Fitness
Bu egzersiz planlarý kiþilerin günlük hayatlarýný kolaylaþtýracak ve daha iyi bir fiziksel
aktivite düzeyine gelmelerine yardýmcý olacak
hareket serilerini oluþturur. Güç, dayanýklýlýk,
esneklik ve denge unsurlarýnýn geliþtirilmesi ile
kiþinin gün içerisinde daha az yorulmasýný ve
daha verimli olmasýný saðlamaktadýr.
Gruplara Özel
Antrenman Programlanmasý
Personel Training hizmetine göre daha
ekonomik olan bu program, bire bir çalýþmalara
bütçesi yeterli olmayan kiþiler için tasarlanmaktadýr. Fakat kiþilerin verimli bir þekilde
çalýþabilmesi için bu gruplarýn 2 veya 3 kiþiden
oluþmasý oldukça önemlidir.
Yoga
Duruþ pozisyonunun düzeltilmesi, rahatlama, zihinsel geliþim gibi unsurlarý bünyesinde
bulunduran Yoga’nýn farklý uygulama þekilleri
bulunmaktadýr. Bunlar; Power Yoga, Yogalates,
Bikram, Ashtanga, Vinyasa, Kripalu, Anurara,
Kundalini, Sivinanda adýnda çalýþma
teknikleridir.
21:35
Sinema
Çakallarla Dans 2
Del Piero Hikmet, Kayinço Gökhan,
Muhasebeci Servet ve Köfte Necmi...
Çakallýk yaptýklarý için hapse giren kahramanlarýmýz içerde zor günler geçirmektedir.
Günün birinde suçlular üzerinde yapýlacak
týbbi bir deney için kobay arandýðýný
öðrenirler. Ýþin ucunda þartlý tahliye
olduðunu öðrenen kahramanlarýmýz bu
deneyde gönüllü kobay olmayý kabul ederler. Suç önleyici ilaçlarý kullanmaya baþlayan
ekip, dýþarý çýktýklarýnda çakallýk yapmayacaklarýna dair birbirlerine söz verirler.
22:00
Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Mahidevran, bebeðini düþürmenin suçunu
Hürrem’de bulur. Haremin koridorlarý kavga
sesleriyle inler. Gülþah, Mahidevran’ý
Hürrem’in üzerinden zorlukla alýr. Hürrem’in
saðlýðý hiç iyi görünmüyordur. Mahidevran,
Hürrem’in yanýndan uzaklaþtýrýlýr. Valide
Sultan’ýn olaylardan haberdar olmasý uzun
sürmez. Valide Sultan, soluðu Mahidevran’ýn
yanýnda alýr. Mahidevran’a haddini bildirir.
Mahidevran’ýn söyledikleri ise Valide Sultan’ý
þaþkýnlýða uðratýr. Hürrem’in saðlýðý ise
kötüdür.
20:00
Sinema
Truva
Sparta Kraliçesi Helena, Truva Prensi Paris
tarafýndan kaçýrýlýr. Bunu gören Helena'nýn
kocasý Kral Menelaus, Truva'ya savaþ açar.
Ancak Truva, tarihinde hiçbir düþmanýna geçit
vermemiþ surlarla kaplý bir krallýktýr.
Menelaus'un erkek kardeþi Agamemnon,
kardeþinin onurunu savunmak için büyük bir
orduyla Truva'ya saldýrýr. Ama aslýnda
Agamemnon'un istediði daha fazla güç elde
etmektir. Helena onun için sadece bahanedir.
DENÝZ MAHSÜLLÜ
FIRIN MAKARNA
III. Murad
22 Aralýk 1574 (Ramazan ayý)
Çarþamba sabahý, Osmanlý
mülkünü devralýr almaz ilk iþ
olarak 5 kardeþini boðdurmuþtur.[2] Osmanlý Devleti, Lehistan
yönetimine hakim olmakla
Avusturya'ya komþu olan iki
müttefik elde etmiþ olacaktý.
Fransýzlarla Kanuni döneminde
iyi iliþkiler kurulmuþtu. Fakat
Fransýz tahtýnýn boþalmasý ile
Lehistan'da iktidar boþluðu oluþtu. III. Murad'ýn isteði ile Erdel
Beyi Bathary, Lehistan kralý oldu.
Lehistan ile yapýlan anlaþmalar
sonucu kuzey sýnýrý güvenli hale
getirildi.III.
Murad
tahta
geçtiðinde Kuzey Afrika kýyýlarýndan sadece Fas Osmanlý topraklarýna katýlmamýþtý. 1578 yýlýnda
Ramazan Paþa komutasýndaki
Osmanlý kuvvetleri Fas'ý ele
geçirerek bölgedeki Portekiz
gücünü kýrdýlar.1584 yýlýnda bir
Yeniçeri isyanýnda öldürülen
Trablusgarp Valisi Ramazan
Paþa'nýn ailesini Ýstanbul'a
getiren gemiye Kefalonya açýklarýnda Venedik gemileriyle
saldýrý düzenlenmesi sonucunda
Venedik ile uzun süredir devam
eden barýþ sona erdi. Venedik
senatosuna bir ültimatom gönderen III. Murad, Ramazan
Paþa'nýn ailesini ve mallarýný
Preveze'ye getirtmeyi baþardý.
Venedik'in de barýþý korumak
istemesi üzerine iki devlet arasýndaki mesele çözüldü.
III.
Murad
zamanýnda
Ceneviz, Venedik ve Fransýzlara
verilen kapitülasyonlar ile ticaret
gemileri Osmanlý limanlarýnda
ticaret yapma hakkýna sahiptiler.
1583'de Ýngiltere Kraliçesi I.
Elizabeth bir elçi göndererek ayný
imtiyazlardan faydalanmak istediðini belirtti. Venedik ve
Ceneviz haricindeki kapitülasyonu olmayan devletlerin tüccarý,
Fransýz bayraðýyla Osmanlý
limanlarýna geliyordu.
Malzemeler
15 gr somon balýðý
5 adet
dilimlenmiþ zeytin
1 çay kaþýðý fesleðen
Kibrit kutusu
büyüklüðünde
kaþar peyniri
Yarým domates
1 adet taze soðan
Yeteri kadar tuz,
beyaz biber
1 su bardaðý beþamel sos
Yarým çay kaþýðý
toz muskat
1/6 paket fýrýn makarna
(yarým kiloluk
paketin 1/6 sý)
15 gr fener balýðý
15 gr lüfer
1 su bardaðý
fesleðenli domates sos
1/6 bað taze nane
Yemeðin Tarifi
Fýrýn makarnayý haþlayýn
ve süzdürün. Soðan, sarýmsak
ve kuþbaþý doðradýðýnýz balýklarý bir tavada soteleyin. Ýçerisine taze soðan, doðranmýþ
domates, fesleðen ve zeytin
ilave ederek harç yapýn. Bu
harç ile haþladaðýnýz makarnayý karýþtýrýn.Üzerine
beþamel sos ve rende kaþarý
koyarak fýrýna verin. Fýrýndan
çýktýktan sonra düz bir servis
tabaðý içinde, domates sos ve
taze nane iie süsleyerek
servise sunun.
Büyük iþ çýkarmanýn tek tolu yaptýðýn iþi sevmektir.
Steve Jobs
02:50 Pinokyo
05:50 Aþk Bir Hayal
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Diðer Yarým
17:00 Alemin Kýralý
18:10 Hawaii Five
18:55 Ana Haber
20:00 Truva
Sinema
23:00 Þoray Uzun’la
7’de 7
08:00Ýnadým Ýnat
09:30 Sürtük
11:30Aliye
12:55Hazine
14:50 Hz. Yusuf
15:50 Benden Sevdalý mýsýn
17:50 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
19:45 Keloðlan
21:30 Haber Saati
22:40 Tv Filmi
23:15 Ýskele Sancak Özel
04:30 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Ayý Kardeþler
08:00 Pepee
10:00 Kezban
12:00 Ender Saraç Ýle
Saðlýklý Günler
14:00 Dila Haným
16:30 Fatih Harbiye
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:00 Muhteþem Yüzyýl
08:00 Galip Derviþ
10:00 Küç.ük Aða
12:00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:00 Akasya Duraðý
Yerli dizi
16:30 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
21:45 Çakallarla Dans 2
Sinema
07:00 Sabah Haber
08:15 Ýþimi Seviyorum
08:30 Böyle Bitmesin
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:25 Küçük Hanýmefendi
15:10 Aileler Yarýþýyor
16:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:55 Zegin Kýz
Fakir Oðlan
21:55 Reis-i Cumhur
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:10 Küçük Gelin
Yerli Dizi
20:45 Küçük Kýyamet
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
HABER
9
Bahçeli: Erdoðan'dan
Cumhurbaþkaný olmaz
Devlet Bahçeli'den Sungurlu
Belediye'sine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný
Devlet Bahçeli, dün geldiði
Sungurlu'da Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i
ziyaret etti.
Abdulkadir Þahiner ziyarette belediyenin çalýþ-
malarý hakkýnda Devlet
Bahçeli'ye bilgi verdi. Devlet
Bahçeli ise Þahiner ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi. Ziyaret sonunda ise
Baþkan Þahiner günün anýsýna Devlet Bahçeli'ye plaket takdim etti.
Bahçeli'yi MHP
teþkilatý karþýladý
Partisinin Sungurlu ve Laçin'de
düzenlediði programlara katýlmak
üzere dün Çorum'a gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sungurlu'dan sonra
geçtiði Laçin'den dönerken Osmancýk yolunda partilileri tarafýndan karþýlandý. Bahçeli'yi MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran Merkez Ýlçe Baþkaný
Bekir Çetin, Kamu-Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan il ve merkez
ilçe yöneticileri ile partililer karþýladý.
Bahçeli'ye Ýl Kadýn Kollarý tarafýndan çiçek takdim edilmesinin ardýndan hatýra fotoðrafý çektirdi ve Ankara'ya hareket etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden
Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de
alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla baþbakanlýðýn
nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi felakete götüreceðini bileceksiniz"
dedi.
Sungurlu Belediyesi önünde vatandaþlara hitap eden
Bahçeli, MHP'nin 2000 yýlýndan itibaren "cumhurbaþkanýnýn nasýl olmasý, görevlerinin ve sorumluluðunun neler
olduðu, söz konusu vasýflara uygun bir þahsiyetin bulunmasý gerektiðini" dile getirdiðini belirterek, bugün de ayný þeyleri söylediklerini ifade etti.
"Bir tane cümlemizde deðiþiklik yok, bir tane cümlemizin içerisindeki kelimede kýrýklýk yok, aldatma yok, dün
neye inanmýþsak þimdi de ayný þeyi söylüyoruz" diyen
Bahçeli, þöyle devam etti:
"Ýþte Anayasa'nýn 104'üncü maddesindeki 'cumhurbaþkanlýðýnýn görev ve sorumluluðu' altýnda nasýl bir
cumhurbaþkaný olmasý gerektiðini ifade ederken, iki gardaþ arasýnda 'sen mi olacaksýn, ben mi olacaðým' diye iþi
piþirirlerken, Recep Tayyip Erdoðan'ýn aday olacaðý belli
de, ortalýðý oluþturuyorlar. 'Abdullah kardeþim geçen dönem olmuþtu, kardeþliðimi yapacaðým, ben aday olacaðým' diyor aralarýnda ve netice itibarýyla da belli bir süre
sonra aday da oldu. Þimdi aday Recep Erdoðan var. Bize
göre Baþbakan Recep Erdoðan yok, aday Recep Erdoðan
var. Adaleti en azýndan böyle saðlayalým diyoruz.
Meclis'teki grup toplantýmýz sýrasýnda, cesaretle,
doðruyu sizlerle paylaþmak
için cumhurbaþkanlýðýnýn
geçmiþten beri tanýmlarý
çerçevesinde deðerlendirme yaparak, kesin hükümlü, hala da koruduðumuz
bir görüþümüzü sizlerle
paylaþýyorum. Recep Tayyip
Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla
baþbakanlýðýn nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi felakete götüreceðini bileceksiniz. Yok diyorsunuz ki 'biz bu durumlardan memnunuz, AKP'ye gönül
verdik, sevdamýz Erdoðan'dýr, onu cumhurbaþkaný yapmak istiyoruz' diyorsanýz, tercih sizindir."
- "MÝLLET ÖYLE BÝR TOKAT
ATAR KÝ HAVADA TAKLA ATARSIN"Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný
olamayacaðýný öne süren Bahçeli, þöyle konuþtu:
"Kamplaþmayla, kutuplaþmayla, cepheleþmeyle, gerilim stratejisiyle, kardeþ kavgasýna ülkeyi sürükleyecek
yanlýþ sözleriyle, hakaretleriyle, yalanla, dolanla bir þahýs
cumhurbaþkaný olmamalýdýr. Türkiye'de etnik temelli ayrýmlar, 36 etnik temelle baþladý, Türkiye'yi nereye getirdi?
Þimdi de mezhep temelli ayrýmcýlýða devam ediyor. Geçenlerde çýkmýþ sanki kendisine özel olarak soran var, diyor ki 'bir partinin genel baþkaný, kasettiði CHP Genel
Baþkaný, Alevi'dir' diyor, 'bir partinin genel baþkaný' diyor,
bölücü bir partiyi kastederek, 'genel baþkaný Zaza'dýr' diyor, 'ben de Sünni'yim' diyor. Sormana ne gerek var, söylemene ne gerek var? Ortadoðu Sünni-Þii ayrýmcýlýðý ile
kan gölüne düþmüþken, sen Türkiye'de cumhurbaþkaný
olamadýðýn takdirde Sünni-Alevi kargaþasýný mý yaratacaðýný söylüyorsun? Recep Tayyip Erdoðan, Sungurlu'da, bu
al bayraklarýn altýnda söylüyorum, eðer Türkiye'yi böyle bir felakete götürmeye niyetliysen,
IÞÝD'le uzaktan yakýndan bir selamýn, sepetin varsa Türkiye'de bir
felaketi ortaya koyduðun zaman
senden bu ülkede eser kalmaz.
Millet öyle bir tokat atar ki, havada takla atarsýn, nereye düþeceðin
meçhul olur."
Türkiye'nin bölünmeye çalýþýldýðýný savunan Bahçeli, "Türkiye'yi bölmeye çalýþýyorlar. Hepsinden daha önemlisi, hepsinden
çok daha önemli gördüðümüz 1725 Aralýk meselesidir. 17-25 Aralýk'ýn adý rüþvet ve yolsuzluktur.
Þimdi bu rüþvet, yolsuzluk deþifre
oldu, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy verenlerin deðil, yöneticilerinin yakasýna yapýþtý. Bunun
hesabýný vermeden, yargý önüne çýkmadan, bu ayakkabý
kutularý neyin nesidir, bu havuzlarda dolarla avronun ne
iþi var, bu ihaleler kime nasýl veriliyor, evlerle olan görüþmeler sýrasýnda paralarýn sýfýrlanmasýnýn ne anlama geldiðini, bize bir anlatman lazým, yargýya çýkýp bunlarý söylemen lazým. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, 17-25 Aralýk'tan
aklanmadan, paklanmadan, temizlenmeden senden cumhurbaþkaný olmamalýdýr, olamaz" ifadelerini kullandý.
-"EMNÝYETTEKÝ "PARALEL
YAPI" OPERASYONLARI"Emniyetteki "paralel yapý" operasyonlarýna deðinen
Bahçeli, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Bir moda haline geldi, sabahýn altý buçuðunda, yedi
buçuðunda bazý toparlanmalar oluyor, evlere aniden geliniyor. Ramazan denmiyor, bayram denmiyor, alýnýyor.
Askerlerden alýndý, þimdi de emniyet müdürlerinden alýndý. Yandaþ gazeteler yazýyor, 'bunlar þuydu, buydu' diye.
17-25 Aralýk yolsuzluðunun savcýsýný, hakimini, emniyet
mensuplarýný, sürekli olarak bu yolsuzluðu tespitte gayret
göstermiþ olan insanlarý, hepsini toplatýyor. Bu arada kendisinin bakanlarýndan sürekli aðlayan var. 'Bu devam
eder' diyor. Demokratik açýlým zýrvasýyla ülkeyi ihanete
sürükleyen de 'diðer alanlara da yayýlabilir' diyor. Þimdi
bu yayýla yayýla nereye kadar varacak? Bu dalgalarýn alayý
inançlý, temiz, yoksul, kimsesiz ama memleket sevdalýsý
olanlarýn kýyýsýna bu dalga vuracak. Dün yoksul, bugün
zengin olan AKP'lilere bu dalga vurmayacak mý? Allah
nasip ederse, dalga deðil, tsunami vuracak."
"Recep Tayyip Erdoðan, senden cumhurbaþkaný olmaz, baþýný aðrýtma, yolsuzlukla ve rüþvetten kaçman mümkün deðil"
diyen MHP Genel
Baþkaný Bahçeli, þunlarý kaydetti: "Bari sana oy vermiþ masum
insanlarý kandýrarak,
yanýna alarak hýrsýzlýðýna, soygununa kimseyi alet etme ve bu iþten vazgeç. Vazgeçmezsen sizin bileceðiniz iþ, takdir Cenab-ý
Allah'ýndýr ama biz diyorsak ki 'senden aday olmaz, senden cumhurbaþkaný olmaz'. Bu kadar güzide insana peki
oluru kimdir diye sorduklarýnda bir cevabýmýz olmasý lazým. Bak halk söylüyor, hani tanýnmýyordu. Ekmeleddin
Ýhsanoðlu Bey, birçok siyasi partinin etrafýnda bütünleþtiði, anayasa çerçevesinde cumhurbaþkanlýðý görevi yapacak, yemine sadýk kalacak bir aziz millet evladýdýr.
MHP'ye gönül vermiþ arkadaþlarýmýz da bu adaya destek
vermek suretiyle cumhurbaþkaný olmasýný istiyor, gösterdiðimiz gayret budur ve büyük çoðunluk da Ekmeleddin
Bey etrafýnda bütünleþiyor."
-"CUMHURBAÞKANI GÜL'ÜN
RANDEVU TALEBÝ"Konuþmasýnýn ardýndan belediye binasýna giden Bahçeli, burada gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Bir basýn mensubunun, "Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül'ün veda ziyareti ile ilgili MHP'den randevu talebi"
konusunu sormasý üzerine, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaþkanýmýzýn ziyaret taleplerini geç öðrenmiþ
bulunuyoruz. Bizim talep edilen günde vatandaþýmýza
vermiþ olduðumuz sözler ve ziyaretler vardý. O sebepten
dolayý pazar gününe kadar doluyuz. Böyle bir veda talebini karþýlama imkanýmýz þu an olmadý, inþallah ilerleyen
günlerde bakarýz" dedi. j1
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
HABER
10
Ýl Özel Ýdaresi Oðuzlar'da
dükkan satacak
Mülkiyeti Çorum Ýl Özel
Ýdaresi'ne ait Oðuzlar Ýlçe
Özel Ýdaresi Hizmet Binasý
zemin katýnda bulunan 6 adet
dükkan yapýlacak ihaleyle satýþa çýkartýlacak. Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda
dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Oðuzlar Ýlçe Özel Ýdaresi
Hizmet Binasý zemin katýnda bulunan mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresi-
ne ait 6 adet dükkanýn satýþýyla ilgili gündem maddesi görüþüldü.
Konuyla ilgili olarak meclis
üyelerine bilgi veren Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
Oðuzlar ilçesinde halen boþ bulunan
6 adet dükkanýn 3 kez kiraya verilmek için giriþimde bulunulduðunu,
ancak herhangi bir taliplinin çýkmadýðýný belirtti.Kaya, bunun özerine
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin kiraya ve-
30 bin kiþiye KKKA
eðitimi verildi
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli,
Çorum'da bulunan toplum saðlýðý merkezlerinde 2014 yýlý içerisinde toplam 29
bin 468 kiþiye birebir Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) eðitim verildiðini açýkladý. 2014 yýlý içerisinde içme ve kullanma
sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda
446 noktadan denetim izlemesi, 1071
noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný
dile getiren
Özzehinli, yýl içerisinde ilk 5 aylýk dönemde 26 bin 581 iþyeri denetimi yapýldýðýný, yapýlan denetimler sonunda 24 iþ yeri ile 21 þahýs hakkýnda iþlem yapýldýðýný kaydetti.
Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen toplantýda
Toplum
Saðlýðý Merkezleri'nin
görevlen
masaya yatýrýldý.
Toplum
Saðlýðý
Merkezlen hakkýnda Çevre ve Saðlýk
Komisyonu tara- Yurdanur
fýndan hazýrlanan Özzehinli
raporu meclis üyelerinin bilgisine sunan Çevre ve Saðlýk
Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli,
Çorum'da 14 adet Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) ve 5 adet Entegre Ýlçe hastanesi
bulunduðunu kaydederek, Boðazkale,
Dodurga, Oðuzlar, Ortaköy ve
Uðurludað ilçelerindeki TSM'lerin de,
Entegre Hastanesi bünyesinde faaliyet
gösterdiðini söyledi.
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)
eðitimleri hakkýnda da bilgi veren Özzehinli, ilimizde görülen KKKA ile ilgili olarak Toplum Saðlýðý Merkezlerince bakanlýkça belirlenen KKKA yönünde öncelikli
olan il genelinde toplam 121 adet 1. öncelikli köylerde 2014 yýlýnda 29 bin 468 kiþiye birebir eðitim verildiðini kaydetti.
2014 yýlýnda içme ve kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda 446
noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný kaydeden Özzehinli, "Toplum saðlýðý yönünden
önem arz eden diðer bir konu olan ilimizde kullanýlan içme ve kullanma sularýnýn
saðlýða uygunluðunun kontrolüne yönelik
olarak 2014 yýlýnda il genelinde 480 noktadan denetim izlemesi, 1106 noktadan
ise kontrol izlemesi amacý ile numuneler
alýnarak analiz edilmiþtir. 2014 yýlý için 446
noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýlmasý planlanmýþtýr" dedi.
Saðlýk Bakanlýðý
öncülüðünde Dumansýz Hava Sahasý
Harekâtý kapsamýnda ise Belediyeler ve
Emniyet Güçleri iþbirliði ile düzenlenen
denetimler hakkýnda
da bilgi veren Özzehinli, "4207 sayýlý kanun gereði 2014 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 26
bin 581 adet iþyeri
denetimi yapýlmýþ
olup 24 iþ yerine ve
21 þahýsa ilgili kanun
muhalefetten tutanak düzenlenmiþtir" diye konuþtu.
Özzehinli açýklamasýna þöyle devam
etti: "Toplum saðlýðý merkezi: Bölgesinde
yaþayan toplumun saðlýðýný geliþtirmeyi
ve korumayý ön plana alarak saðlýkla ilgili
risk ve sorunlarý belirleyen, bu sorunlarý
gidermek için planlama yapan ve bu planlarý uygulayan, uygulatan, birinci basamak
koruyucu, iyileþtirici ve rehabilite edici
saðlýk hizmetlerini müdürlüðün sevk ve
idaresinde organize eden, bu hizmetlerin
verimli þekilde sunulmasýný izleyen, deðerlendiren ve destekleyen, bölgesinde
bulunan saðlýk kuruluþlarý ile diðer kurum
ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyonu
saðlayan saðlýk kuruluþudur."
Kubilay Kaan YÜCEL
rilemeyen dükkanlarýn satýlmasý konusunda bir teklif sunduðunu kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan
söz konusu gündem maddesi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL
Meyve
suyunda
þekere son
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, meyve sularýnda ilave þeker kullanýmýný yasakladý. Bakanlýk, 31 Aralýk
2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlere 31
Aralýk 2015 tarihine kadar uyum süresi verdi.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Türk Gýda
Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliði Resmi
Gazete'de yayýmlandý. Teblið, meyve suyu ve benzeri
ürünlerin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretilmesi, hazýrlanmasý, iþlenmesi, muhafazasý, depolanmasý,
taþýnmasý ve pazarlanmasýný saðlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemeyi amaçlýyor. Teblið; meyve
suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu
konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve
suyu tozu, meyve nektarý, meyve püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar.
-ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝTeblið ile meyve suyu özellikleri belirlendi. Buna
göre ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel
iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine
uygun fiziksel iþlemlerle meyve suyuna geri
kazandýrýlabilecek. Turunçgil meyve suyu, meyve
etinden (endokarp) gelmesi gerekecek. Misket limonu
suyu, bütün haldeki meyveden elde edilebilecek. Meyve
suyunun, çekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden
üretildiði durumlarda; çekirdek, tohum ve kabuk
bileþenleri veya parçalarý meyve suyu içine dahil
edilmeyecek. Ancak iyi üretim uygulamalarý ile çekirdek, tohum ve kabuk bileþenleri veya parçalarýnýn uzaklaþtýrýlamadýðý durumlarda bu koþul aranmayacak.
Meyve suyu üretiminde, meyve suyu ile meyve püresi
karýþtýrýlabilecek. Meyve suyu ve püresinde etil alkol
miktarý 3 g/L'yi, uçucu asit miktarý 0.4 g/L'yi ve laktik
asit miktarý 0.5 g/L'yi geçemeyecek.
-KONSANTREDEN ÜRETÝLEN
MEYVE SUYU ÖZELLÝKLERÝKonsantreden üretilen meyve sularýna ilave edilecek
su, meyve suyunun kalitesini etkilemeyecek þekilde,
özellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal açýdan
uygun özelliklerde ve Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular
Hakkýnda Yönetmeliðe uygun olacak. Son ürünün suda
çözünür kuru madde miktarý, n meyve suyu için minimum briks deðerlerini karþýlayacak. Ayný tür meyveden
iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma,
pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle
konsantreden üretilen meyve suyuna geri kazandýrýla-
bilecek. Konsantreden üretilen meyve suyu, ayný
meyveden elde edilen meyve suyunun baþlýca fiziksel,
kimyasal, organoleptik ve besin özelliklerini saðlayacak
uygun iþlemlerle hazýrlanacak. Konsantreden üretilen
meyve sularýnýn üretiminde, meyve suyu veya meyve
suyu konsantresi ile meyve püresi veya meyve püresi
konsantresi karýþtýrýlabilecek.
-MEYVE SUYU KONSANTRESÝ ÖZELLÝKLERÝDoðrudan tüketime sunulan meyve suyu konsantrelerinde, suyun en az yüzde 50'si uzaklaþtýrýlmýþ
olacak. Ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun
fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle meyve suyu konsantresine geri kazandýrýlabilecek.
-MEYVE NEKTARI ÖZELLÝKLERÝSadece ilave þekersiz olarak üretilen meyve nektarlarýnda þeker yerine tamamen, düþük enerjili olarak
üretilen meyve nektarlarýnda ise þeker yerine kýsmen,
Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri
Yönetmeliðine uygun tatlandýrýcýlar kullanýlabilecek.
Ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel
iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine
uygun fiziksel iþlemlerle meyve nektarýna geri
kazandýrýlabilecek.
-MEYVE PÜRESÝ KONSANTRESÝ ÖZELLÝKLERÝÝþleme sýrasýnda ayrýlan aroma, ayný meyve püresi
konsantresine ek-1'in (b) bendinde tanýmlanan uygun
fiziksel iþlemle geri kazandýrýlabilecek.
-KATILMASINA ÝZÝN VERÝLEN BÝLEÞENLERTeblið kapsamýnda yer alan ürünlere katýlmasýna
izin verilen bileþenler þunlar olabilecek: Mevzuata
uygun vitamin ve mineraller uygun miktarda
eklenebilecek. Üzüm suyuna tartarik asit tuzlarý geri
kazandýrýlabilecek. Meyve nektarýna þekerler veya bal
veya tatlandýrýcýlar eklenebilecek. Ancak ilave edilen
þeker eya bal son ürünün toplam aðýrlýðýnýn en fazla
yüzde 20'si kadar olacak. Meyve suyu, konsantreden
üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile
ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve
meyve nektarý üretiminde asitliði düzenlemek amacýyla,
meyve suyuna susuz sitrik asit cinsinden en fazla 3 g/L
limon veya misket limonu suyu , limon veya misket
limonu suyu konsantresi ilave edilebilecek. Domates
suyu ve konsantreden üretilen domates suyuna tuz,
baharat ve aromatik bitkiler katýlabilir.
Otomotiv endüstrisi ihracatý,
16 aydýr kesintisiz artýyor
Otomotiv endüstrisi Temmuz ayýnda
bayram tatili nedeniyle 3 günlük eksik
çalýþmaya raðmen, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2 artýþla bir milyar 994
milyon dolar ihracat gerçekleþtirdi.
Uludað Otomotiv Endüstrisi Ýhracatçýlarý Birliði'nden (OÝB) yapýlan yazýlý
açýklamaya göre Türkiye genel ihracatýnda
temmuz ayýnda binde bir gerileme olmasýna raðmen, otomotiv endüstrisi dýþ
satýþlarda artýþ trendine devam ediyor. Son
16 aydýr sürekli yükseliþte olan otomotiv
ihracatý, Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný
dönemine göre yüzde 2 büyümeyle bir
milyar 994 milyon dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþtirdi.
Otomotiv endüstrisinin Türkiye genel
ihracatýndaki payý yüzde 16 oldu. Son
aylarda Türkiye genel ihracat artýþýnýn iki
katýndan fazla büyüme gösteren otomotiv
endüstrisi temmuz ayýnda da benzer bir
seyir izledi.
-ÝHRACATIN YÜZDE 73'Ü
AB ÜLKELERÝNE-
OÝB Baþkaný Orhan Sabuncu,
temmuz ayý ihracat verilerini
deðerlendirirken, artýþ trendinin
sürdürülebilir hale gelmesini
baþta AB ülkelerindeki istikrara
baðladý. AB ülkelerinin otomotiv
ihracatýmýz içerisindeki payýnýn
temmuz ayý itibarýyla yüzde 73 seviyesinde
olduðunu hatýrlatan Sabuncu þunlarý kaydetti:
"AB ülkelerine yönelik ihracatýmýz
ortalama yüzde 14 artarken, bölgede en
fazla dýþ satýþ yaptýðýmýz Almanya ve
Birleþik Krallýða yönelik büyümemiz yüzde
20'nin üzerinde olmasý dikkat çekicidir.
Önümüzdeki aylarda artýþ trendine devam
ederek ve büyümeyi yüzde 10 seviyesi
üzerinde sürdürebilir kýlarak 23 milyar
dolar ihracata ulaþabileceðiz."
-EÞYA TAÞIMAYA MAHSUS
MOTORLU TAÞITLAR YÜKSELÝÞTEOtomotiv endüstrisinde ürün gruplarý
incelendiðinde ise eþya taþýmaya mahsus
motorlu taþýtlarýn artýþ trendinin mart
ayýndan bu yana çift haneli büyüme
göstermesi dikkat çekti. Buna göre temmuz ayýnda eþya taþýmaya mahsus ticari
araçlarda yüzde 11 yükseliþ ve 376 milyon
dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþti. Otomotiv yan
sanayi yüzde 2 gerileme ve 777 milyon,
binek otomobiller yüzde 2 büyüme ve 714
milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün
grubunda ise yüzde 3 daralmayla 97 milyon dolarlýk dýþ satýþa imza atýldý.
Yýlýn 7 aylýk döneminde ise yan sanayi
yüzde 8 büyüme ve 5 milyar 714 milyon,
binek otomobiller yüzde 10 yükseliþ ve 4
milyar 608 milyon, eþya taþýmaya mahsus
motorlu taþýtlar yüzde 17 artýþ ve 2 milyar
558 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün
grubu ise yüzde 6 geliþmeyle 629 milyon
dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþtirdi.
TEK
YILDIZ
2
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
SPOR
11
Petrol'e tecrübeli golcü
Batman Petrolspor, aradýðý tecrübeli golcüyü
Tokat'ta buldu. 3. Ligde ilk kez oynayacak 27 yaþýndaki Emre Aktaþ, Kýrmýzý-Beyazlý ekiple her konuda anlaþtý.
Bolu-Dorukkaya'da ikinci etap kamp çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna tecrübeli golcü kattý. Ankaraspor, Keçiörengücü, Malatyaspor, Adanaspor, Bucaspor, Bugþaþspor, Karþýyakaspor ve Tokatspor gibi köklü kulüplerin formasýný giyen Emre Aktaþ, önceki akþam Petrolspor'un kampýna katýldý. 3. Ligde ilk kez forma giyecek 27 yaþýndaki tecrübeli golcü Aktaþ, 174 resmi maçýnda rakip fileleri 43 kez havalandýrdý.
Kaynak: Batman Çaðdaþ
Kýzýlcabölükspor
umut verdi 2-1
KONT'TAN KIRÞEHÝR
SÝNYALÝ: "GELMEYÝ
ÇOK ÝSTERÝM"
Tecrübeli futbolcu Rýza
Kont, Kýrþehirspor'a geri dönmekten mutlu olacaðýný söyledi. Kýrþehirspor formasý altýnda geçtiðimiz sezon attýðý kritik gollerle takýmýný þampiyonluk potasýnýn içinde yer almasýný saðlayan tecrübeli futbolcu
Rýza Kont resmi Facebook sayfasýndan yaptýðý açýklamada
Kýrþehirspor'un tekrar ligde
yer almasa çok sevinirken þuana kadar Bölgesel Amatör Ligi takýmlarýndan teklif aldým.
Fakat önceliðim Kýrþehirspor.
Kýrþehirspor benim ikinci vataným tekrar oynamak ve ait
olduðum takýmda forma giymeyi çok istiyorum dedi.
Geçen sezon attýðý gollerle
taraftarýn gönlünde
taht kuran Rýza Kont
Kýrþehirspor'un lige
katýlacak olmasýndan
duyduðu memnuniyeti dile getirerek
þunlarý söyledi: "Kýrþehir benim ikinci vataným.
Kýrþehirspor'u ve Kýrþehirspor
taraftarlarýný unutmam mümkün deðil. Teknik Direktörümüz Bekir Barýþ Cihan baþta
olmak üzere yeni yönetim beni beni çaðýrýrsa seve seve gelirim. Kýrþehirspor'un benim
için özel bir yeri var. Futbolu
çok seviyorum. Ýsmimin tekrar
Kýrþehirspor'da anýlmasýndan
da son derece mutlu oldum.
Büyük bir zevkle geri Kýrþe-
hirspor'a dönebilirim. Transferim gerçekleþir ise önceliðim
takýmýn baþarýsý olur. Parayý
ikinci plana atýyorum. Kýrþehir'e döndüðümde sadece bana bir iþ versinler yeter. Bana
çalýþacaðým bir iþ verilirse ailemi ve çocuðumu da alýp Kýrþehir'e yerleþmek ve hayatýmýn
sonuna kadar Kýrþehirspor'a
hizmet etmekten onur duyarým"(Haber-Fotoðraf: Salih
HANÇER/Kýrþehir Çiðdem
Gazetesi)
3.lig 1. Gurup'ta mücadele eden Kýzýlcabölükspor, PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'u
2-1 lik skorla yendi.
Denizlispor ile Haluk Ulusoy Spor Tesislerinde
karþýlaþan Kýzýlcabölükspor, sahadan 2-1 galip ayrýldý.
Her iki takýmýn tüm oyuncularýnýn oynadýðý maça Kýzýlcabölükspor, Hasan Çelebi, Emre Berkan, Kerim Bölük, Çaðlayan Ýrece, Emre Fýrtýna, Emre Uzunca, Özkan Taþtemur, Ýbrahim Kongur, Burak Gökbel, Sedat
Yahþi ve Hüseyin Çelik kadrosuyla çýkarken, Denizlispor Asil Kaan, Rail Malikov, Ömer Alp, Cem Tosun,
Gökhan Dinçer, Bülent Ertuðrul, Veli Acar, Erçað, Andanov, Yordanov, Þevki 11?iyle çýktý. Kýzýlcabölükspor'un golleri Gökhan Demir ve Oðuzhan Çeþmeli'den geldi. Yeni sezona bir çok yeni oyuncuyla baþla-
yan Kýzýlcabölükspor'da oyuncularýn saha içindeki
uyumu lig öncesi umut verdi
Futbolcularýný ve teknik ekibini kutladýðýný dile getiren Kulüp Baþkaný Osman Duran, 'Takýmýmýz gelecek için umut veriyor' dedi. Duran,"Denizlispor ilimizin futbolda ki en büyük markasýdýr.
Yeþil siyahlý takýmýmýza karþý hazýrlýk maçýnda bile
mücadele etmek Kýzýlcabölükspor kulübü için çok büyük onurdur. Hiç kimse unutmasýn ki biz geçtiðimiz
sezona kadar amatör liglerde mücadele ediyorduk.
Geldiðimiz nokta büyük bir baþarýdýr. Bugün sahada
iyi oyun sergilen futbolcularýmý ve gece gündüz çalýþmaktan býkmayan teknik ekibimizi caný gönülden kutluyorum' dedi.
Kaynak: Egesportmen
Zonguldakspor kaptaný
hedefi belirledi
rolspor maçýyla taraftarlarýmýzýn
önüne çýkacaðýz. Bu sezon, her zamankinden farklý olacak. Çünkü artýk profesyonel bir kulübüz. Transferlerimiz büyük ölçüde bitti. Eski
ve yeni futbolcular iyi bir ekip olduk. Takým içinde arkadaþlýk üst
düzeyde. Ýyi bir havamýz var, güzel
Suat
de çalýþýyoruz. Burada yapacaðýmýz
Kerçin hazýrlýk maçlarýyla daha da iyi de
olacaðýz. Her þey çok güzel. HedeZonguldak Kömürspor kaptaný
Suat Kerçin, yeni sezon hedeflerinin fimizi þampiyonluk olarak belirledik.
2. Lig olduðunu belirterek yeni sezo- Geçen sezon ki þampiyonluðun üzerine bir þampiyonluk daha koymak
nu deðerlendirdi.
3. Lig ekibi Zonguldak Kömürs- istiyoruz. Ýnþallah bunu yeni transferpor'un tecrübeli kaptaný Suat Kerçin, lerimizle birlikte gerçekleþtireceðiz"
yeni sezonda hedeflenen þampiyon- dedi.
"BÜTÜN GÜCÜMLE
luða ulaþmak için çok çalýþýp ellerinOYNAYACAÐIM"
den geleni yapacaklarýný söyledi.
Kaptan, kendi performansýyla ilKaptan Suat, Nevþehir kampýnýn hazýrlýk çalýþmalarýný ve yeni sezonu de- gili olarak da, "Baþarýlý bir sezonu geðerlendiren Kömürspor'un kaptaný, ride býraktýðýmý düþünüyorum. Netieski ve yeni futbolcularla birlikte iyi cede tamamý ilk on bir 25 maçta forbir takým oluþturulduðunu, takým ma giydim. Yeni sezonda hedefim
içindeki arkadaþlýk ortamýnýn da çok geçen yýlki performansýmýn üzerine
çýkmak. Bunun için sýký çalýþýyorum.
iyi olduðunu belirtti.
Kendi limitimin üzerine çýkacaðým.
"ÝYÝ BÝR TAKIMIMIZ VAR"
Zonguldak'taki ilk etap çalýþmala- Geçen yýl çok güzel geçmiþti. Bu sene
rýnýn ardýndan Nevþehir'de ikinci üzerine koyup, takýma daha fazla fayetap çalýþmalarýna start verdiklerini dalý olacaðýmý düþünüyorum" þeklinkaydeden Suat Kerçin, "7 yýl aradan de konuþtu.
TEMPO ARTTI
sonra 3. Lig'deki yerimizi aldýk. Çok
Lacivert-Kýrmýzýlýlar, Nevþehir'de
heyecanlýyýz. 7 Eylül'de Batman Pet-
ilk günü çift mesaiyle tamamladý. Cahit Terzi, Nevþehir'de iþi çok sýký tutuyor. Kampýn ilk gününe çift idmanla geçiren futbolcular, tempoyu artýrdý. Terzi, "Burada çalýþmaktan baþka
bir þey düþünmüyoruz" dedi.
Zonguldak Kömürspor, Zonguldak'taki ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan ikinci etap çalýþmalarýna Nevþehir'de start verdi. Avanos'ta bulunan
Yýltok Hotel'de kampa giren Lacivert-Kýrmýzýlý takým, burada 12 gün
boyunca yoðun tempoda çalýþma gerçekleþtirecek. Kömürspor, Nevþehir
kampýnýn ilk gününde çift idman gerçekleþtirdi. Teknik direktör Cahit Terzi, idman öncesi futbolcularla kýsa bir
konuþma yaparken, tüm herkesin
kendisini kampa vermesini istedi.
Terzi, 12 gün sürecek kampýn takým için çok faydalý olacaðýný belirterek, "Burada ortam çok güzel. Kamp
yaptýðýmýz otel ve imkanlarý üst düzeyde. Þuan için hiçbir sýkýntýmýz yok.
Kendimizi tamamen idmanlara verdik. Yoðun tempoda çalýþacaðýz. Çalýþmalarýmýzýn yaný sýra yapacaðýmýz
hazýrlýk maçlarýyla genel durumumuzu görme fýrsatý bulacaðýz" dedi. Terzi, kamptaki ilk hazýrlýk maçýnýn yarýn
saat 18.00'de 2. Lig takýmlarýndan
Ýnegölspor'la oynanacaðýný kaydetti.
Kaynak: Zonguldak-Þafak
SPORCU ve
KAHVE ÝÇMENÝN
FAYDALARI
Kahve içme kültürü tam bir çýlgýnlýk
haline geldi, öyle deðil mi? Çinlilerin ilk
çayý demlemelerinden ve Etiyopyalý çobanlarýn keçilerini kahve çekirdekleri yedikten sonra dans ederken gördüklerinden
beridir kafeine kafayý takmýþ durumdayýz.
Hergün 10 kiþiden 9u bir çeþit kafein tüketmektedir. Çoðumuz için bu bir sabah
kahvesi þeklinde veya simitin (gevrek demeliydim, ben Ýzmirliyim) yanýnda çay
olarak alýnmakta, öyle deðil mi? Kimimiz,
örneðin Kaan'ýn eþi onun hergün çok fazla
kafein aldýðýný düþünerek endiþeleniyor.
Doðru zamanda ve doðru miktarda kullanýldýðýnda kafein hem ruhunuz hem de
vücudunuz için saðlýklý bir tetikleyici olabilir.
ANTRENMAN ÖNCESÝ ve SONRASI
Araþtýrma sonuçlarý gösteriyor ki spor
öncesi kafein tüketmek dayanýklýlýðý arttýrabilecek güce sahip! Bu da daha uzun süre antrenman yapabilmek ve limitlerinizi
zorlamaya yardýmcý olabilecek demektir.
Uluslararasý Sporcu Beslenmesi Topluluðu
CEO'suna göre kreatinin yanýnda kafein,
en etkili performans arttýrýcýlardan birisi...
Kafein kaslarý direk olarak etkilemese
de, merkezi sinir sistemine baský uygulayarak aðrý eþiðinizi yükseltir ve son setinizdeki tekrarlarý tamamlamanýzý saðlayabilir.
Nebraska Üniversitesinde yapýlan araþtýrmada aðýrlýk çalýþan erkeklerden oluþan
bir topluluða idmandan 1 saat önce kafein
hapý verilmiþ ve bench press'te tamamlayabildikleri tekrar sayýlarý ölçülmüþ. Kafein
hapý aldýklarý gün almadýklarý antrenmanlara nazaran daha fazla tekrar tamamlayabildikleri tespit edilmiþ.
BENZER BÝR ARAÞTIRMA SONUCU
2008 yýlýnda Hintli uzmanlar tarafýndan
tamamlanan bir araþtýrmada test edilecek
olan sporcu gurubuna idmandan 1 saat
önce 2 gram, 4 gram ve 6 gramlýk dozlarda
kafein verilmiþ. Araþtýrma sonucunda ulaþýlan noktada görülmüþtür ki kas gücü ve
dayanýklýlýðý doz miktarý ile birlikte doðru
orantýlý artmaktadýr. Merkezi sinir sistemini bu etkisi ayný zamanda lipolizi, yani yað
hücrelerinin parçalanmasýný da arttýrmýþ.
Böylece sporcularýn vücutlarý daha fazla
yakýt elde ederek vücut ýsýlarýný yükseltmiþ
ve termojenik bir etki yaratarak kalori yakýmýný arttýrmýþtýr. Yani dolaylý yoldan kafein yað yakmýný destekleyebiliyor diyelim.
Avusturalyalý bilim adamlarýnýn yaptýðý
kontrollü deneylerde görülmüþ ki kaslarýn
yeniden yakýt ikmalini hýzlandýrmak için
mutlaka antrenman sonrasý beslenmeye
kafein eklenmeli... Bisikletçiler üzerinde
gerçekleþtirilen bu deneyde antrenman
sonrasý sporculara kilo baþýna 8 gram kadar karbonhidrat ve kafein karýþýmý verilmiþ. 4 saat sonrasýnda yapýlan ölçümlerde
sadece karbonhidrat alan sporculara nazaran, kafein + karbonhidrat alanlarýn glikojen seviyeleri %66 daha fazlaymýþ. Kafein,
kandan kaslara glikoz alýmýný artýrabiliyor
gibi görünüyor. Bu da daha çabuk toparlanýp daha sýk antrenman yapabilmek demektir.
Ayrý bir not düþmek isterim ki yapýlan
araþtýrmalarda sonuç olarak verilmese de
inanýþa göre kafein bazý sinyal enzimlerin
aktivitesini etkileyebilecek kapasitededir,
örneðin protein kinaz ve protein kinaz B
gibi... Bunlar kas glukoz alýmýný etkileyen
enzimler olduklarýndan kaslarda daha fazla glikojen olmasý, kaslara daha fazla su çekilebileceðini göstermektedir. Bu elit sporcular için pek heyecanlandýrýcý olmasa da
yaz için plaja hazýrlananlarýmýza demek
olabilir ki "kahve için kaslarýnýz þiþkin görünsün..."
Bölgesel Amatör Lig ile ilgili
basýn toplantýsý düzenlenecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
Belediye ilk hazýrlýk
maçýný kaybetti 0-2
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de kamp çalýþmalarý ile sürdüren Çorum Belediyespor dün ilk hazýrlýk maçýnda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþaspor ile karþý karþýya geldi.
30 Temmuz tarihinden itibaren Nevþehir'de kamp hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk maçýný
dün oynadý. Kýrmýzý siyahlýlar Nevþehir Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün sahasýnda saat 18.00'de baþlayan
karþýlaþmayý 2-0 kazanan ekip Bayrampaþaspor oldu.
Kamp hazýrlýklarý kapsamýnda 3 maç daha yapacak olan
Belediyespor 8 Aðustos'ta 68 Yeni Aksarayspor, 10 Aðustos'ta Tokatspor, 12 Aðustos'ta ise Ankara takýmlarýndan
Bugsaþspor ile karþýlaþacak.
SABAH ANTRENMANI ÝPTAL
Dün Bayrampaþaspor ile hazýrlýk maçý oynayan kýrmýzý
siyahlýlarýn sabah yapmasý beklenen çalýþmasý iptal edildi.
Son çalýþmalarda futbolcularýn antrenmanlarda gösterdiði
performansý beðenen teknik ekip futbolcularýn yorgunluklarýný da dikkate alarak sabah antrenmanýný iptal etti.
Adnan YALÇIN
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve
TASKK Baþkaný Ali Düþmez, bugün düzenlenecek bir basýn
toplantýsýyla yeni sezonda uygulanacak Bölgesel Amatör Lig
statüsü, BAL gruplarý ve sezon öncesi yapýlan çalýþmalarý
medya mensuplarýyla paylaþacak.
2014-2015 sezonunda 78 ilden 149 kulübün mücadele
edeceði Bölgesel Amatör Lig'le ilgili geliþmelerin kamuoyuyla paylaþýlacaðý basýn toplantýsý TFF'nin Ýstinye'de yer alan
merkezinde yapýlacak ve saat 17:00'de baþlayacak.
Emir, ýsýnma hareketleri
ile maça hazýrlanýyor
Emir formasýna ýsýnýyor
Çorum Belediyespor ile yollarýný ayýrarak geçtiðimiz sezon 2. Lig'e yükselen Fatih Karagümrükspor'a transfer olan Emir
Gökçe yeni takýmýnýn Sarýyer ile oynadýðý
hazýrlýk maçýnda sahaya ilk onbirde çýktý.
Hazýrlýk maçýndaki performansý ile yeni
takýmýna ýsýnmaya baþladýðý gözlenen golcü futbolcu Sarýyer karþýsýnda tüm çabalarýna raðmen gol kaydedemedi. Mücadelesi
ile beðenilen Emir teknik heyetten tam not
alýrken genç golcü gol sevincini bir sonraki
maça býraktý.
Kocaeli Kartepe kampýnda yapýlan karþýlaþma 1-1 sonuçlandý. Maçýn ilk gol Fatih
Karagümrükspor'dan gelirken Sarýyer karþýlaþmanýn bitimine 7 dakika kala eþitliði
saðladý.
Adnan YALÇIN
Baþpehlivanlar, Anadolu'nun Kýrkpýnarý'nda kozlarýný paylaþacak
Fatih Atlý ve Ýsmail Balaban, Çorum'da Kýrpýnar'ýn rövanþýna çýkacak
Yaðlý güreþler 23
Aðustos'ta yapýlacak
Fatih Özcan,
kampý ziyaret etti
Çorum Belediyespor Ýdari Asbaþkaný Fatih Özcan Nevþehir kampýna ziyarette bulundu. Genç yönetici kamp ziyaretinde futbolculara
ve teknik heyete baþarýlar dilerken kendilerine olan güvenini de dile
getirdi. Özcan, kýrmýzý siyahlýlarýn antrenmanýný izlerken genel kaptan Hamit Iþýkla sohbet ederek kamp hakkýnda bilgiler aldý.
Adnan YALÇIN
Kýzýlcabölükspor
kalecisini yeniden
kiraladý
Geçtiðimiz sezon
Denizlispor'dan kiralýk olarak Kýzýlcabölükspor'da forma
giyen genç kaleci
Asil Kaan Güler yeniden 1 yýllýðýna Kýzýlcabölükspor'a ki-
ralandý.
1994 doðumlu
olan genç kaleci geçtiðimiz sezon Kýzýlcabölükspor'da 34
maçta forma giymiþ
ve gösterdiði baþarýlý
performansla birçok
takýmýn dikkatini
çekmiþti.
Sezon baþý kampýný Denizlispor' da
geçiren Asil, Kýzýlcabölükspor ile Denizlispor'un 2 gün önce
oynadýðý
hazýrlýk
maçýnda Denizlispor
formasýyla ilk 11?de
sahaya çýkmýþtý.
SPOR SERVÝSÝ
Ulukavak yönetiminden Eðer'e ziyaret
Ýlimizi 2014-2015 futbol sezonunda Bölgesel Amatör
Lig'de temsil edecek olan Ulukavakspor'da yeni seçilen yönetim destek ziyaretlerini sürdürüyor. Þoförler Odasý'na,
Belediye'ye, MHP'ye ve ÇESOB'a ziyaretlerde bulunan yönetim, dün de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer'i makamýnda ziyaret etti.
Eðer'e yapýlan ziyarette Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve beraberindeki yöneticiler yer alýrken, baþkan Kýlýç,
Ulukavakspor'da yapmak istedikleri çalýþmalar hakkýnda
bilgiler verdi. Ulukavakspor'un sahipsiz kalmasýna yönetim
olarak gönüllerinin el vermediðini dile getiren Ýlhan Kýlýç,
tüm Çorum'un Ulukavakspor'a sahip çýkmasý çaðrýsýnda bulundu. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer ise zorlu görevi devralmalarýndan
dolayý Ulukavakspor yöneticilerini kutlarken, zorlu bir
süreçten geçeceklerini, kendilerinin ellerinden geldiði
kadar destek vereceklerini
söylerken takýma yeni sezonda ve yönetime de görevlerinde baþarýlar diledi.
Adnan YALÇIN
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl
geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ Müsabakalarý 23 Aðustos'ta gerçekleþtirilecek. 30'a yakýn baþpehlivanýn katýlacaðý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþ
müsabakalarýnda 2014 yýlýnýn Kýrkpýnar
Baþpehlivaný Fatih Atlý ve finaldeki rakibi Ýsmail Balaban
da katýlacak. Balaban, Atlý'dan Kýrkpýnar'ýn rövanþýný
almak için güreþecek.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Çorum Belediyesi
tarafýndan her yýl
yapýlan Yaðlý güreþlere Kýrkpýnar baþpehlivanlarýnýn büyük ilgi gösterdiðini, bu yýl da Çorum
güreþlerinin çok heyecanlý geçeceðine
inandýðýný söyledi. Çorum Belediyesi
olarak ata sporu olan güreþe gereken
önemi ve desteði fazlasýyla verdiklerinin
altýný çizen Külcü, "Çorum güreþi ve güreþçileri Tük güreþinde ayrý bir yere sahiptir. Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpi-
yat þampiyonu birçok güreþçi Çorum'dan yetiþmiþ ve tüm dünyaya mal
olmuþtur. Bu topraklardan nice þampiyonlar çýkmýþtýr." dedi.
Güreþlerin Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþ Yönetmeliði esaslarýna
uygun olarak gerçekleþtirileceðinin
altýný çizen Baþkan
Külcü, Çorum'a
gelecek olan Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýnýn 2014
yýlý baþpehlivaný
Fatih Atlý, 2013 yýlý baþpehlivaný ve
2014 yýlý finalisti
Ýsmail Balaban,
2009-2010
yýlý
baþpehlivaný
Mehmet Yeþilyeþil, 2007-2008 yýlý baþpehlivaný Recep
Kara, 2006 yýlý baþpehlivaný Osman Aynur, Bayram Ertan, Abdullah Güngör,
Serhat Balcý, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu, Þükrü Kazan ve Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý 30'a yakýn baþpehlivanýn
Çorumlu güreþseverlerin karþýsýna çýkacaklarýný dile getirdi. SPOR SERVÝSÝ
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN