Türkçe
1. Fasikül
TEMA
5
Hayal Gücü
TEMA
6
Eðitsel ve Sosyal
Etkinlikler
r,
ýt lý z.
Sa ma
k
l
ra atý
a
S
l
O ek
t
Se ek T
T
......................................................................................................... ................................................................................
Ýçindekiler
1. FASÝKÜL
5. TEMA: HAYAL GÜCÜ
Açelyanýn Bir Günü
Harf
Hece
Test 1
Kelime
Test 2
Cümle
Test 3
6. TEMA:
EÐÝTSEL VE SOSYAL ETKÝNLÝKLER
Çanakkale
Noktalama Ýþaretleri
Test 4
Yazým Kurallarý
Test 5
Baþkanlýðý Seçimi
5N 1K
Test 6
Fýkra (Acemi Muhabir)
Bulmaca
Eþ Anlamlý Kelimeler
Test 7
Zýt Anlamlý Kelimeler
Test 8
Tema Deðerlendirme Testi 1
2. FASÝKÜL
7. TEMA: DEÐERLERÝMÝZ
Selamlaþmak
Test 1
Test 2
Pragraf Bilgisi
Test 3
Labirent
Kimdir Bu?
23 Nisan
Test 4
Bilmece
Olaylarýn Oluþ Sýrasý
Test 5
Fark Bulma
Kimdir Bu?
Test 6
Tema Deðerlendirme Testi 1
8. TEMA: OYUN VE SPOR
Oyuncakçý Amca
Test 7
Görsel Okuma - Görsel Sunu
Bulmaca
Test 8
Bulmaca
Labirent
Beden Dili
Sebep - Sonuç
Test 9
Betimleme
Test 10
Tema Deðerlendirme Testi 2
Tema Deðerlendirme Testi 3
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
DÝNLEME
Aþaðýdaki davranýþlardan doðru olanlara
olanlara
yanlýþ
yazýnýz.
Dinlemeye hazýrlýk yapmalýyým.
Dinlerken çok dikkatli dinlemeliyim.
Duyduðum sesleri ayýrt etmeliyim.
Dinlediklerim ile ilgili sorular sormamalýyým.
Ýþitilebilir bir ses tonu ile konuþmalýyým.
Kelimeleri yerinde ve anlamýna uygun kullanmalýyým.
Kelimeleri doðru söylemeliyim.
Konuþma sýrasýnda gereksiz hareketlerden kaçýnmalýyým.
Bilgi edinmek amacýyla sorular sormamalýyým.
Gereksiz yere konuþmamalýyým.
Türkçe
3
...
....
HAYAL GÜCÜ
...
...................................................................
5
....
Tema
...................................................................
AÇELYANIN BÝR GÜNÜ
Bir kýþ günüydü. Bez bebek Melo uyanýr uyanmaz dýþarý baktý. Güneþi görünce sevincinden zýpladý. Bahçeye
inmeye hazýrlanýyordu. O sýrada pencerenin önündeki
açelyanýn hýçkýrýðýný duydu. “Hey! Neyin var, neden aðlýyorsun?” diye sordu. Açelya boynunu bükmüþtü.
“Ben de bahçeye çýkmak istiyorum.” dedi.
“Olmaz, dýþarýsý çok soðuk. Bak, ben bile atkýmý taktým.”
“Güneþ var ama...”
“Býrr!... Kýþ güneþi aldatýcýdýr.”
Açelya aðlamaya baþladý. Melo gözyaþlarýna hiç
4
1. Sýnýf
dayanamazdý.
“Eðer susarsan seni bahçeye çýkaracaðým.” dedi.
Melo, açelyayý bahçeye çýkarýp oynamaya gitti. Açelya, Melo’nun arkasýndan sevgiyle baktý. O sýrada dallarýna küçük bir serçe konmuþtu. Serçe, açelyanýn çiçeklerini koklayýp
“Ne güzelsin.” dedi.
Açelya, çok mutlu oldu.
Açelya, o gün akþama kadar bahçede durdu.
Sevim AK
Kýrmýzý Fare
Okuduðumuzu anladýk mý?
1.
Melo, uyanýnca neler yaptý?
........................................................................................................
........................................................................................................
2.
Melo, açelyayý niçin dýþarý çýkarmak istemedi?
........................................................................................................
........................................................................................................
3.
Açelya, bahçede ne hissetti?
........................................................................................................
........................................................................................................
4.
Açelya, neden çok mutlu oldu?
........................................................................................................
........................................................................................................
Türkçe
5
HARF
okul
o-k-u-l
4 harflidir.
kitap
k-i-t-a-p
5 harflidir.
Sesleri yazmamýza yarayan iþaretlere harf denir.
Yani harf, seslerin iþaretidir.
Abla, harf
nedir?
Alfabemizde 29 tane harf vardýr. Kelimeler sözlükte ve
imla kýlavuzunda harf sýrasýna göre dizilirler. Alfabemizdeki harflerin sýrasý þöyledir:
BÜYÜK HARFLERÝMÝZ
A B C Ç D E F G Ð H I Ý J K L
M N O Ö P R S Þ T U Ü V Y Z
KÜÇÜK HARFLERÝMÝZ
a
b
c
ç
m
n
o
ö
d
p
e
f
r
g
s
ð
þ
h
t
u
ý
i
ü
j
k
l
v
y
z
Belli bir sayýd
Alfabemizin ilk harfi A, son harfi Z’dir.
Alfabemizde boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.
A, B, C, Ç, D, E, F, ...., Ð, ...., ...., ...., J, K, ....,
...., N, O, Ö, ...., R, S, ...., ...., U, ...., ...., ...., Z
6
1. Sýnýf
HECE
öðretmenim
öð - ret - me - nim
4 hecelidir.
Ýstanbul
Ýs - tan - bul
3 hecelidir.
Anne, hece
nedir?
Aðzýmýzýn bir hareketiyle
çýkan ses veya ses grubuna hece denir.
Belli bir sayýd
Alfabemizdeki ünlü (sesli) harflerin hepsi (a, e, ý, i, o,
ö, u, ü) ayný zamanda bir hecedir.
aile
3 heceli
a - i - le
uçak
2 heceli
u - çak
Bir hece en fazla 4 harften oluþur.
kýrk, yurt, þart, Berk ... 1 heceli kelimelerdir.
Belli bir sayýd
Kelime, satýr sonuna sýðmazsa sýðabilen heceleri yazýlýr. Satýr sonuna kýsa çizgi ( - ) yazýlýr. Sýðmayan heceler alt satýra yazýlýr.
Ayaðýný yorganýna göre uzat. Parana göre harca.
Ýbrahim, okul kurallarýna uyar. Bol kitap okur.
Türkçe
7
TEST
HAYAL GÜCÜ
1
Harf ve Hece Bilgisi
1. Yandaki varlýðýn adýnda aþaðýdaki
harflerden hangisi yoktur?
CCC
A) g
B) r
C) p
2. Aþaðýdaki canlýlardan hangisinin isminde “a” harfi
vardýr?
AAA
A)
B)
C)
3. Aþaðýdaki kelimelerden hangisini “y” harfi tamamlar?
CCC
A) yýl...n
B) ke...ebek
C) le...lek
4. Hangi görselin adýnda “k” sesi hem baþta hem de
sonda kullanýlýr?
BBB
A)
B)
C)
5. “masallarýmýz” kelimesinin üçüncü hecesi nedir?
AAA
8
A) la
B) lar
1. Sýnýf
C) rý
Test - 1
Harf ve Hece Bilgisi
6. Hangi çocuðun gösterdiði kelime hecelerine doðru
ayrýlmýþtýr?
BBB
A)
B)
Hü-sey-in
C)
oy-un-cak
An-ka-ra
7. “Oyun oynarken arkadaþlarýmýzla alay etmemeliyiz.”
cümlesinde kaç tane hece vardýr?
BBB
A) 5
B) 19
C) 20
as…
8. Yukarýdaki heceyi anlamlý yapmak için noktalý yere
aþaðýdaki hecelerden hangisi yazýlamaz?
CCC
A) -lan
B) -ker
fa
zü
C) -ler
ra
9. Aþaðýdaki varlýklardan hangisinin ismi yukarýdaki heceler kullanýlarak yazýlabilir?
CCC
A)
B)
C)
Türkçe
9
KELÝME
bayrak
Atatürk
gül
güvercin
mutlu
aðaç
ekmek
saat
Yukarýdaki görselleri verilen varlýklar gibi her bir varlýðý,
duyguyu ve olayý bir kelime ifade eder.
Belli bir sayýd
Harflerin ve hecelerin bir araya gelmesiyle oluþan anlamlý ses gruplarýna kelime (sözcük) denir.
Aþaðýdaki kelimeleri inceleyiniz.
al, ay, ört, park, tren, Alp, koþ, ve, fakat, ile, gibi, ...
Kelimeleri doðru yazmak için imla kýlavuzuna bakarýz.
Aþaðýdaki harflerden örnekteki gibi kelimeler yazýnýz.
L, A, Ý
ALÝ
=........................
Aþaðýdaki hecelerden
kelimeler yazýnýz.
tap, ki
=.......................
A, E, Y, Þ =........................
di, þah, pa =.......................
R, A, Ü, Y =........................
loð, lan, ke =.......................
10
1. Sýnýf
Bazen konuþmalarýmýzda bir kelimeyi arka arkaya iki
kere söyleriz.
Kardeþim týpýþ týpýþ yürüyor.
Aþaðýdaki cümleleri en alttaki kelimelerle tamamlayýnýz.
Dün ................... kar yaðdý.
Bebek ................... uyuyor
Kardeþim ................... süt içti.
lýkýr lýkýr
mýþýl mýþýl
Türkçe
lapa lapa
11
TEST
HAYAL GÜCÜ
2
Kelime Bilgisi
1. “su” kelimesinin sonuna hangi heceyi yazarsak resimdeki kiþiyi ifade eder?
CCC
A) lar
B) yu
C) cu
2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “çiçek” kelimesi kýz
ismi olarak kullanýlmýþtýr?
BBB
A) Öðretmenime çiçek aldým.
B) Çiçek, bahçeyi sula.
C) Mor çiçek çok güzel.
3. Yandaki meyvenin ismini oluþturan harflerle
aþaðýdaki canlýlardan hangisinin ismini yazabiliriz?
AAA
A)
B)
C)
4. “süt” kelimesi aþaðýdaki gruplardan hangisine yazýlýlabilir?
BBB
12
A) okul, öðrenci, öðretmen
B) su, ayran, maden suyu
C) kep, elbise, ayakkabý
1. Sýnýf
Test - 2
Kelime Bilgisi
5. Aþaðýdaki hayvanlardan hangisinin ismi iki kelimeden
oluþur?
BBB
A)
B)
C)
6. “at” kelimesi hangi cümlede diðerlerinden farklý anlamda kullanýlmýþtýr?
AAA
A) Topu bana at.
B) Beyaz at aldýk.
C) At hýzlý koþar.
7. Yandaki bulmacada eksik verilen 4 numaralý kelime aþaðýdakilerden hangisidir?
CCC
A) MAHMUT
B) MAHÝR
C) MURAT
8. Aþaðýdaki kelimelerden hangisi daha çok heceden
oluþur?
BBB
A) timsahlar
B) çekirgeye
C) kurtlardan
Türkçe
13
CÜMLE
Her gün odasýný toplar.
(4 kelimeli bir cümle.)
Atatürk, Samsun’a gitti.
(3 kelimeli bir cümle.)
Karpuzu getir.
(2 kelimeli bir cümle.)
Okuyor.
(1 kelimeli bir cümle.)
Belli bir sayýd
Bir haberi, bir duyguyu, bir isteði anlatan kelime veya
kelime dizilerine cümle denir.
Söylediðimiz ve yazdýðýmýz cümleler anlamlý ve kurallý olmalýdýr.
Cümlenin ilk harfi büyük harfle yazýlýr.
Cümlenin sonuna nokta (.), veya soru iþareti (?) konur.
Sinan, þeker al.
14
1. Sýnýf
Anne, ablam nerede?
Aþaðýdakilerden hangileri cümledir? Ýþaretleyerek
gösteriniz.
Ömer gel
Fatih, sevinçle okula
Parka gidip arkadaþýmla
Marketten gelirken düþtüm
Odamý toplarken birden
Karýþýk verilen kelimelerle anlamlý ve kurallý cümleler
oluþturup yazýnýz.
yaptý
diktik
aðaç
babamla
Ýrem
fýrçalýyor
diþlerini
annem
pasta
Türkçe
bana
15
1.
SINIF
Adý / Soyadý
Doðru
Türkçe
Yanlýþ
HAYAL GÜCÜ
Harf Bilgisi
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
Resimdeki varlýklarýn isimlerini oluþturan harfleri örnekteki gibi yazýnýz
t - a - v - u - k
5 harfli
harfli
harfli
Kutulardaki harflerle kelimeler oluþturup yazýnýz. (Ayný
harfi birden fazla kullanabilirsiniz.)
b
e
yaz
k
y
ý
þ
a
z
a
r
t
a
m
i
y
þ
n
k
e
t
1.
Türkçe
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
1. Ahmet’in gösterdiði kelimede yazýlmayan
harf aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
AAA
A) d
B) u
C) z
…eniz
2. Alfabemizde 29 tane harf vardýr. Aþaðýdaki iþaretlerden
hangisi alfabemizde vardýr?
BBB
A) 8
B) J
C) X
3. “l - a - e - k - m” harflerini kullanarak aþaðýdaki kelimelerden hangisini yazabiliriz?
CCC
A) kemer
B) Leyla
C) kalem
4. “N - A - Y - R - U” harflerini kullanarak aþaðýdaki isimlerden hangisini yazamayýz?
CCC
A) AYNUR
L
B) NURAY
G
Ý
C) AYSUN
Ü
5. GÜL kelimesini yazmak için sýrasý ile hangi balonlarý kullanmalýyýz?
BBB
A)
B)
C)
1.
SINIF
Adý / Soyadý
Yanlýþ
Doðru
Türkçe
HAYAL GÜCÜ
Hece Bilgisi
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
Aþaðýdaki kelimeleri örnekteki gibi heceleyiniz.
masal
ma - sal
2 heceli
rüyalar
heceli
dinozor
heceli
uçurtma
heceli
Aþaðýdaki hecelerden örnekteki gibi kelimeler oluþturup
yazýnýz.
ka
ma
ra
ya
sa
tak
takma
yarasa
..................
..................
..................
..................
..................
..................
Aþaðýdaki sebzelerin isimlerini hecelerine ayýrýp yazýnýz.
1.
Türkçe
SINIF
ba
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
ma
dak
kas
1. Yukarýdaki hecelerle hangi varlýðýn adýný yazabiliriz?
AAA
A)
B)
C)
2. Aþaðýdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlýþ ayrýlmýþtýr?
BBB
A) ga-ze-te
B) bul-ut
C) ki-tap-çý
3. Aþaðýdakilerden hangisi, bir hecedir?
AAA
A) e
B) k
C) mn
4. Aþaðýdakilerden hangisi, hece deðildir?
BBB
A) ab
akýl
B) bc
sýrt
arý
C) lýk
kalp
5. Yukarýdaki kelimelerden kaç tanesi bir tane heceden
oluþmuþtur?
CCC
A) 4
B) 3
C) 2
Download

Türkçe Örnek Sayfaları İçin Tıklayınız