M. G. Konseyi
B : 131
Hükümlü : Fayık Güngörmez; ökkeş oğlu, 1949
doğumlu, Kilis İlçesi nüfusuna kayıtlı.
Suç : Taammüden adam öldürmek.
Suç tarihi : 11.8.1980.
Olay; Maktule Hatice Güngörmez, olay tarihin­
den bir yıl önce hükümlünün erkek kardeşi ile ev­
lendirilmek istenmiş, ancak bu istek gerek maktule
gerekse ailesi tarafından ka'bul edilmemiştir. Maktule
bilahara İbrahim Güngörmez isimli bir şahısla yöre
törelerine göre evlendirilmiş olup, olay esnasında ha­
mile durumda bulunmaktadır.
Olaydan önceki günlerde başka bir şahsı da ala­
cak ihtilafı nedeniyle öldüren ve bu nedenle firari
durumda olan hükümlü, olay günü Maktule Hatice'
nin kocasıyla birlikte zeytin çapalamakta olduğunu
öğrenerek yanlarına gitmiş ve silahını çekerek, maktuleye, kardeşiyle evlenmeyi reddetmesi nedeniyle ken­
disini öldüreceğini söylemiştir. Kocası İbrahim'in
yalvarmasına da aldırmayan hükümlü, kaçmak iste­
yen maktulenın peşine düşmüş ve arkasından 5 el
silah boşaltıp yere düşürdükten sonra yanına gelip
maktulenın kafa nahiyesine ayrıca 2 el daha silah
boşaltarak olay mahallinde öldürmüştür.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesince hükümlünün Türk
Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm
cezasıyla mahkûmiyetine karar verilmiş ve karar
Yargıtay Birinci Ceza Dairesince onanmak suretiyle
kesinleşmiştir.
Kesinleşen cezanın yerine getirilmesi Başbakan­
lığın 31 Aralık 1981 tarihli yazılarıyla istenilmiş ve
bu istek, Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Şu­
bat 1983 tarihli ve 54 üncü Birleşiminde görüşüle­
rek ka'bul edilmiştir. Komisyonumuz da 'bu konuda
hazırlanmış kanun tasarısını aynen benimsemiştir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Peki.
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok­
tur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oyluyorum: Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Fayık Güngörmez Hakkındaki ölüm Cezasının
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasansı
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin
12.11.1981 gün ve Esas 1981/4784, Karar 1981/4482
sayılı ilamı ile kesinleşen Kilis Ağır Ceza Mahkeme­
sinin 14.7.1981 gün ve Esas 1981/45, Karar 1981/140
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü
22 . 2 . 1983
O : 1
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu­
lunan Kilis İlçesi, Kulyanlı Köyü, Hane 1, Cilt 080,
Sahife 2'de nüfusa kayıtlı ökkeş oğlu, Güley'den ol­
ma 1.1.1949 doğumlu Fayik Güngörmez hakkındaki
ölüm cezası yerine getirilir.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı? Yoktur.
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yüyürürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı? Yoktur.
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Ka'bul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yü­
rütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen var mı? Yoktur.
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyluyorum: Ka'bul edenler...
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Petrol Daire­
si Başkanlığı) 1969, 1970, 1971 1972 ,1973, 1974, 1975,
1976 Bütçe Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarılarının
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/212, 1/231, 1/239, 1/268, 1/277,
1/302, 1/329, 1/340; M. G. Konseyi : 1/474, 1/475
1/476, 1/477, 1/478, 1/479, 1/480, 1/481) (D. Meclisi
S. Sayıları : 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ve 252;
M. G. Konseyi S. Sayısı : 545) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü sırasına ge­
çiyoruz.
Üçüncü sırada, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
(Petrol Dairesi Başkanlığı) 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975 ve 1976 Bütçe Yılları Kesinhesap
Kanunu Tasarılarının Danışma Meclisince Kabul
Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi BütçePlan Komisyonu Raporu yer alıyor.
Bu rapor, 545 sıra sayısıyla dağıtılmıştı.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (Petrol Dairesi
Başkanlığı) 1969-1976 Bütçe Yıllarına Ait Kesinhe(7) 545 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
236 —
Download

M. G. Konseyi B : 131 22 . 2 . 1983 O : 1 Hükümlü : Fayık Güngörmez