Türkiye 2015 G20 Dönem
Başkanlığı Önerileri için
İş Dünyasının Öncelikleri
Yönetici Özeti
© 2014, TÜSİAD
Bu rapor, TÜSİAD’ın “Türkiye’nin 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş
Dünyasının Öncelikleri” başlıklı Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından
mali destek sağlanan projesinin çıktılarını içermektedir. Rapor, EY tarafından
hazırlanmıştır. Raporun içeriğinin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile
değişik 5846 sayılı FSEK uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52.
Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek,
çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek,
temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik
yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz.
ISBN: 978-605-165-008-1
Kasım 2014
Yayın No. TÜSİAD-T/2014,11-560
Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul
• T: (0 212) 249 07 23 • F: (0 212) 249 13 50
www.tusiad.org
Matbaa: Pastel Tasarım ve Baskı Hizmetleri Ltd. Şti.
Tekstilkent Ticaret Merkezi G1 Blok No: 129 Esenler / İstanbul
0212 438 7750
Önsöz ve Teşekkür
TÜSİAD, özel sektörü temsil
eden sanayici ve işadamları
tarafından 1971 yılında,
Anayasamızın ve Dernekler
Kanunu’nun ilgili hükümlerine
uygun olarak kurulmuş, kamu
yararına çalışan bir dernek
olup gönüllü bir sivil toplum
örgütüdür.
TÜSİAD, insan hakları
evrensel ilkelerinin,
düşünce, inanç ve girişim
özgürlüklerinin, laik
hukuk devletinin, katılımcı
demokrasi anlayışının, liberal
ekonominin, rekabetçi piyasa
ekonomisinin kurum ve
kurallarının ve sürdürülebilir
çevre dengesinin
benimsendiği bir toplumsal
düzenin oluşmasına ve
gelişmesine katkı sağlamayı
amaçlar.
TÜSİAD, Atatürk’ün
öngördüğü hedef ve ilkeler
doğrultusunda, Türkiye’nin
çağdaş uygarlık düzeyini
yakalama ve aşma anlayışı
içinde, kadın-erkek eşitliğini,
siyaset, ekonomi ve
eğitim açısından gözeten
iş insanlarının toplumun
öncü ve girişimci bir
grubu olduğu inancıyla,
yukarıda sunulan ana
gayenin gerçekleştirilmesini
sağlamak amacıyla çalışmalar
gerçekleştirir.
TÜSİAD, kamu yararına
çalışan Türk iş dünyasının
temsil örgütü olarak,
girişimcilerin evrensel iş
ahlakı ilkelerine uygun
faaliyet göstermesi yönünde
çaba sarf eder; küreselleşme
sürecinde Türk rekabet
gücünün ve toplumsal refahın,
istihdamın, verimliliğin,
yenilikçilik kapasitesinin ve
eğitimin kapsam ve kalitesinin
sürekli artırılması yoluyla
yükseltilmesini esas alır.
TÜSİAD, toplumsal barış ve
uzlaşmanın sürdürüldüğü
bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal
kalkınmasında bölgesel ve
sektörel potansiyelleri en
iyi şekilde değerlendirerek
ulusal ekonomik politikaların
oluşturulmasına katkıda
bulunur. Türkiye’nin
küresel rekabet düzeyinde
tanıtımına katkıda bulunur,
Avrupa Birliği (AB) üyeliği
sürecini desteklemek
üzere uluslararası siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişki, iletişim, temsil ve
işbirliği ağlarının geliştirilmesi
için çalışmalar yapar.
Uluslararası entegrasyonu
ve etkileşimi, bölgesel ve
yerel gelişmeyi hızlandırmak
için araştırma yapar, görüş
oluşturur, projeler geliştirir
ve bu kapsamda etkinlikler
düzenler.
TÜSİAD, Türk iş dünyası
adına, bu çerçevede
oluşan görüş ve önerilerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)’ne, hükümete, diğer
devletlere, uluslararası
kuruluşlara ve kamuoyuna
doğrudan ya da dolaylı olarak
basın ve diğer araçlar aracılığı
ile ileterek, yukarıdaki
amaçlar doğrultusunda
düşünce ve hareket birliği
oluşturmayı hedefler.
TÜSİAD, misyonu
doğrultusunda ve
faaliyetleri çerçevesinde,
ülke gündeminde bulunan
konularla ilgili görüşlerini
bilimsel çalışmalarla
destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüşlerden
hareketle kamuoyunda
tartışma platformlarının
oluşmasını sağlar.
B20, G20’ye politika
önerileri sunmak için G20
üye devletlerinin iş dünyası
liderlerini bir araya getiren
bir forumdur. İş dünyasının
bakış açısının küresel
düzeye taşınmasındaki
kilit rolü nedeniyle,
TÜSİAD B20’ye özel önem
vermekte ve 2009’daki
Londra Zirvesi’nden bu
yana etkinliklerine katkı
sağlamaktadır.
3
Önsöz ve Teşekkür
4
Türkiye 2015’te G20 Dönem
Başkanlığı’nı devralacak, B20
Zirvesi’ne de başkanlık ve
ev sahipliği yapacaktır. Bu
bağlamda TÜSİAD, Türkiye’nin
dönem başkanlığında
sunulacak öneriler için
özel sektörün ulusal ve
uluslararası seviyedeki
önceliklerini belirlemek
amacıyla küresel bir çalışma
başlatmıştır.
Örneklem oluşturulurken
farklı bölgeler, sektörler
ve ölçeklerden şirketlerin
temsiline dikkat edilmiştir.
Araştırmanın sonuçları,
G20 ve B20’nin temel
meseleleriyle uyum
sağlanması açısından, önceki
G20 ve B20 sonuçları ve
Türkiye’nin 2015 dönemi için
öncelikleri ışığında analiz
edilmiştir.
Bu proje, gelişmekte olan
piyasaların ve G20’nin
dünya ekonomisindeki artan
rolünü odak noktasına alarak
özel sektörün önceliklerini
incelemektedir. Raporun
Türkiye’nin G20 dönem
başkanlığı tarafından dikkate
alınacağı beklenmektedir.
Önceliklerin tespit
edilmesinde kullanılan
yöntem, altı G20 ülkesinin
(Amerika Birleşik Devletleri,
Birleşik Krallık, Brezilya,
Fransa, Hindistan, Türkiye)
iş dünyası liderleriyle
anket gerçekleştirmektir.
Bu altı ülke, bölgesel ve
sosyo-ekonomik kapsam
düşünülerek seçilmiştir.
Bu proje Birleşik Krallık
Ankara Büyükelçiliği Refah
Fonu tarafından finanse
edilmiştir. TÜSİAD olarak,
bütün süreçteki değerli
işbirlikleri için Birleşik Krallık
Ankara Büyükelçiliği’ne ve
Refah Fonu’na, projenin
gerçekleştirilmesindeki
kıymetli katkılarından dolayı
EY ekibine teşekkürlerimizi
sunarız.
Ayrıca, birebir görüşmeyi
kabul ederek değerli
zamanlarını ayıran
Türkiye’deki iş dünyası
liderlerine özel şükranlarımızı
sunarız.
Araştırmanın kapsamının
kendi ülkelerine
genişletilmesinde bize
yardımcı olan aşağıdaki
kurumlara teşekkür ederiz:
• Birleşik Krallık: İngiliz Sanayi
Konfederasyonu
(CBI – Confederation of
British Industry)
•Brezilya: Ulusal Sanayi
Konfederasyonu (CNI –
National Confederation of
Industry)
•Fransa: Fransız İş
Konfederasyonu
(MEDEF– French Business
Confederation)
•Hindistan: Hint Sanayi
Konfederasyonu (CII –
Confederation of Indian
Industry)
•Türkiye:
•Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED)
• Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK)
• Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED)
Amaç ve Yaklaşım
Bu çalışma, iki ana aşamadan oluşmaktadır:
Bu çalışmanın amacı, küresel iş dünyası
liderlerinin görüşlerini toplayarak Türkiye’de
düzenlenecek olan 2015 B20 ve G20 zirveleri
için gündem önerileri oluşturmaktır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları temsil
etmek için aşağıdaki 6 ülke seçilmiştir:
Gelişmiş Piyasalar
1. Anketin Hazırlanması ve Uygulanması
• İkincil araştırma(1)
• Türkiye’de yapılan derinlemesine görüşmeler
• İlgili EY raporları
• Web tabanlı anket
2. Sonuçların Analizi ve Gündem Önerilerinin
Oluşturulması
•ABD
•Öncelik tabanlı analiz
• Birleşik Krallık
•Politika tabanlı analiz(2)
• Fransa
•Gündem önerileri
İlk olarak, derinlemesine görüşmeler için temel
oluşturmak adına geniş bir literatür araştırması
gerçekleştirilmiştir.
Gelişmekte olan Piyasalar
•Brezilya
Görüşmelerin sonuçları, ilgili EY raporları ile
desteklenmiş ve 6 ülkede küresel iş dünyası
liderlerinin fikirleri hakkında daha fazla öngörü
edinmek amacıyla web tabanlı bir anket
tasarlanmıştır.
•Hindistan
•Türkiye
Tüm girdilerin değerlendirilmesi sonrasında 9 temel
öncelik, küresel görünümü anlamak amacıyla anket
içerisine yerleştirilmiştir:
24
Soru
• Erişilebilir ve uygun maliyetli finansman
• Küresel ticaret
• Yatırımlar
• Sürdürülebilir ve yeşil büyüme
• Küresel refah
>900
Katılımcı
%59
KOBİ
%41
Büyük
İşletme
• İnsan sermayesi ve istihdam
• Yolsuzlukla mücadele
• Küresel ticaretin bütünlüğü
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) gelişimi
Farklı şirket ve sektör profillerinden 900’ün üzerinde
katılımcının cevapladığı anketin sonuçlarının
toplanmasının ardından, katılımcıların iş dünyasının
öncelikleri ve ilgili politikaların önemi hakkında ne
düşündüklerini çözümlemek amacıyla çeşitli analizler
yapılmıştır.
Böylece, gündem önerilerinin oluşturulması için en
önemli öncelikler ile ilgili politikaları içeren anlamlı
bir çıktı elde edilmiştir.
Notlar: (1) İkincil araştırma sırasında faydalanılan kaynaklar ve raporlar hakkında detaylı bilgi ana raporda mevcuttur.
(2) Resmi B20 dokümanlarında, öncelikler «görev gücü»ne, politikalar ise «tema»ya karşılık gelmektedir. Raporda sözü geçen öncelikler, G20 zirvesinin gündemine girmesi önerilen stratejik başlıklara, politikalar ise bu stratejik başlıklar altında uygulanması önerilen stratejilere tekabül etmektedir.
5
Analiz ve Bulgular(1)
Öncelik Tabanlı Analizler
Ankette, iş dünyası liderlerinin
ilgili öncelikler hakkındaki
fikirlerini almaya yönelik bir
soruya yer verilmiştir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler genel olarak, anketteki
öncelikler hakkında aynı fikirleri
paylaşmaktadır.
Sürdürülebilir ve yeşil büyüme
ile insan sermayesi ve istihdam,
en yüksek öneme sahip öncelikler
Yolsuzlukla mücadele ve küresel
refah konuları ise ülkelerin
gelişmişlik düzeyine göre önem
derecesi bağlamında farklılık
göstermektedir.
olarak öne çıkmıştır. Bu iki
öncelik, sadece genel görünümde
en önde olmakla kalmayıp aynı
zamanda hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler özelinde
en çok önem verilen öncelikler
arasındadır.
Yolsuzlukla mücadele gelişmiş
ülkelerde daha önemli görülürken,
gelişmekte olan ülkeler küresel
refahın artırılması hususuna daha
fazla vurgu yapmıştır.
En az oy alan 4 öncelik ise
aynı şekilde hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde
sıralamanın en altında yer
almıştır.
İş Dünyası Liderleri Tarafından
G20 Zirvesi’nde Tartışılması Beklenen Öncelikler
Genel
Gelişmiş
%15
Sürdürülebilir ve yeşil büyümenin teşvik edilmesi
%15
İnsan sermayesinin geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması
%15
Yolsuzlukla mücadelenin arttırılması
%16
%14
%13
%16
Küresel refah dağılımının geliştirilmesi
%11
Yatırımların arttırılması
%11
Erişilebilir ve uygun maliyetli finansal kaynakların sağlanması
%11
%10
Küresel ticaretin bütünlüğünün arttırılması
%11
%10
Küresel ticaret hacminin arttırılması
%12
%11
En çok oy alan öncelikler
Notlar: (1) Yalnızca başlıca analizler gösterilmiştir. Detaylı analizler için ana rapora başvurunuz.
6
Gelişen
%9
%15
%15
%13
%14
%12
%11
%10
%11
Politika Tabanlı Analizler
Hem gelişmiş hem gelişmekte
olan ülkelerde en çok oy alan
ve anket katılımcıları nezdinde
altında gruplandıkları önceliklere
göre daha önemli çıkan bazı
politikalar arasında öncelik
analizleri sırasında tespit
edilmesi mümkün olamayacak
bazı ortak noktaların bulunduğu
görülmüştür. Bu politikalar,
kapsayıcı benzerlikler üzerinden
yeniden gruplanmıştır.
Bu yeni öncelikler, Yönetişim
ve Kontrol ile Girişimcilik ve
İnovasyon olarak tanımlanmıştır.
Bu analiz aynı zamanda gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki temel farkları da
ortaya çıkarma açısından faydalı
olmuştur. Gelişmekte olan
ülkelerin Yönetişim ve Kontrol’e,
gelişmiş ülkelerin ise Girişimcilik
ve İnovasyon’a daha fazla ağırlık
verdiği görülmüştür.
Ek olarak büyük ölçekli şirketlerin
ülkelerin gelişmişlik düzeyinden
bağımsız olarak sorgulanan
önceliklere aşağı yukarı benzer
yaklaşımlar gösterdiği, küçük ve
orta büyüklükteki işletmelerin
ise gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere göre yaklaşımlarının
değiştiği tespit edilmiştir.
En Çok Oy Alan Politikalar ve Karşılık Gelen Yeni Öncelikler,
İlk %25’lik Dilim(1)
Toplam
%8.7
Gelişmiş
Bürokratik engellerin kaldırılması ve iş yapma kolaylığının
teşvik edilmesi
%7.7
KOBİ’lerin finansal kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması
%7.6
Kamu alımları, onay ve teşviklerde şeffaflığın ve eşitliğin
sağlanması
%7.5
Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi
%7.5
Kamu ve özel sektör raporlama sistemlerinde şeffaflığın
sağlanması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması
%7.4
Eğitim sisteminin daha yenilikçi bir işgücü yaratılması için
yeniden tasarlanması
%7.0
Girişimciliğin teşvik edilmesi
%6.9
Bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi için inovasyonların teşvik
edilmesi
%6.5
Uluslararası ticaretin küresel olarak düzenlenmesi ve
liberalleşmesi ile korumacı politikaların kaldırılması
%6.4
Politika oluşturmada iyi yönetişim ve demokrasinin
gözetilmesi
Yönetişim ve Kontrol
Gelişen
%8.6
%9.5
%7.3
%8.7
%6.5
%7.9
%6.7
%8.1
%6.4
%8.2
%7.1
%8.0
%7.5
%6.2
%7.2
%7.5
%6.3
%6.5
%6.7
%5.9
Girişimcilik ve İnovasyon
Notlar: (1) Yüzdeler, her politikanın ilk %25’lik dilimdeki toplam oy bazında aldığı oy yüzdesini göstermektedir. Grafikte yalnızca ilgili öncelikler altında gruplanan politikalara yer verilmiş olup, ilk %25’lik dilimde yer alan diğer bazı politikalar grafikte gösterilmemiştir.
7
B20 ve G20 Zirveleri için Çıkarımlar
Türkiye’nin 2015 B20 ve G20
zirveleri başkanlık dönemi için
kapsayıcı ve bütünsel bir gündem
öneri seti oluşturmak adına,
belirli öncelikler ile bu önceliklerin
altında gruplanmış politikalar
sorgulanmış ve detaylı olarak
analiz edilmiştir.
Yapılan anket sonucunda, aşağıda
belirtilen önceliklerin, diğerlerine
nazaran iş dünyası nezdinde daha
öncelikli olduğu anlaşılmıştır:
• Sürdürülebilir ve yeşil büyüme
• Küresel refah
• İnsan sermayesi ve istihdam
•Yolsuzlukla mücadele
• Yönetişim ve Kontrol
• Girişimcilik ve İnovasyon
Bununla birlikte, daha az vurgu
yapılan konuların iş dünyası
için önemini yitirdiği çıkarımına
varılmamalıdır. Bu sonuçlar, daha
ziyade, güncel makroekonomik
gelişmeler paralelinde
değerlendirilmelidir.
Ülke liderlerinin B20 önerileri
doğrultusunda bazı icraatlar
üzerine taahhütte bulunmaları
sayesinde düzenli bir şekilde
makroekonomik seviyede
iyileşmeler yaşanmaktadır.
G20 ülkelerinin gayrisafi milli
hasılalarını 2018 yılına kadar
fazladan %2 artırmaya yönelik
iddialı hedefleri(1) , ülkeler
nezdinde takip ve uyum oranı
yüksek taahhütlere örnek teşkil
etmektedir.
İstihdam artışı sağlayacak bu gibi
hedefler karşısında iş dünyası,
büyümenin sürdürülebilir
olabilmesi için işgücü piyasasının
da yeterli ve yetkin olmasını
istemektedir. Bu sebeple insan
sermayesi ve istihdam, hala
iş dünyası için öncelikli konular
arasında yer almaktadır.
Ayrıca iş dünyası, devletler
nezdinde istenilen düzeyde
riayet edilmeyen önceliklerini
de vurgulamaya devam etmek
istemektedir. Örneğin, hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerin B20 önerilerine uyum
skorlarına bakıldığında, ülkelerin
suç ve yolsuzluk konusunda ya
hiç taahhütte bulunmadığı
ya da bu konuya herhangi bir
dokümanda yer vermediği
görülmektedir(2). Bu sebeple
yolsuzlukla mücadele, diğer
benzer konular gibi zamana ayak
direyen bir iş dünyası önceliği
olarak öne çıkmaktadır.
Aynı şekilde, geçmiş senelerde
BİT, Teknoloji ve İnovasyon
üzerine oluşturulan görev
güçlerini takiben ve G20
liderlerinin henüz bu konuya
herhangi bir dokümanda yer
vermemelerine rağmen iş
dünyası, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) gelişimini
önceliklendirmeye devam
etmektedir. (2,3)
Öneri setini güçlendirebilmek
adına çokça rağbet gören
öncelik ve politikalar, gelişmiş
ve gelişmekte olan piyasalar
arasındaki farklılıkların tespit
edilebilmesi adına analiz
edilmiştir.
Bu yönetici özetinde yalnızca
başlıca konulara yer verilmiştir.
Detaylar için ana rapor
incelenebilir.
Notlar: (1) G20 Liderler Bildirgesi, Brisbane Zirvesi, 15-16 Kasım 2014
(2) G20-B20 İşbirliği Etkinliğinin Ölçülmesi, G20-B20 Diyalog Etkinliği Görev Gücü, Haziran 2013, Taslak Rapor
(3) BİT gelişimi, literatür araştırması ve derinlemesine görüşmeler esnasında ortaya çıkan nispeten yeni ve yükselen bir konudur.
Bu sebeple bir öncelik olarak kabul edilmiş ve ankete BİT hakkında ek bazı sorular ilave edilmiştir.
8
Gündem Önerileri
Öncelik Önerileri
Sonuç olarak, 2015 yılında Türkiye’nin G20 başkanlık dönemi gündem önerileri için aşağıdaki başlıklar
iş dünyasının birincil öncelikleri olarak öne çıkmaktadır:
G20’de ele alınacak
konuların önceliklendirilmesi
istendiğinde, küresel iş
dünyası aşağıdaki konular
üzerinde hemfikir kalmıştır:
01
Sürdürülebilir ve
Yeşil Büyüme
2
0
İnsan Sermayesi
ve İstihdam
En yüksek oy alan politikaları
kesen ve sık rastlanan
aşağıdaki öncelikler, ortak
nokta olmalarından dolayı
önem kazanmıştır:
05
Yönetişim ve
Kontrol
Hem ikincil araştırma ve
derinlemesine görüşmelerde
ortaya çıkan hem de anket
sonuçları ile onaylanan,
yükselme eğiliminde olan
öncelik:
+1
BİT Gelişimi
6
0
Girişimcilik ve
İnovasyon
03
Yolsuzlukla
Mücadele
04
Küresel Refah
9
Gündem Önerileri
Öncelikli Konular için Politika Önerileri
Öne çıkan öncelikler, potansiyel görev gücü olarak göz önünde bulundurulduğunda ilgili ve iş dünyası
tarafından en çok kabul görmüş politikalar ile birlikte değerlendirilmelidir:
01
Sürdürülebilir ve
Yeşil Büyüme
• Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi
•Su kaynaklarının azalması tehdidine karşı etkili
politikalar üretilmesi
•Enerji, çevre ve doğal kaynaklar için küresel
düzenleyici organların kurulması
•Karbon salınımının azaltılması için politikaların teşvik
edilmesi
03
Yolsuzlukla
Mücadele
02
İnsan Sermayesi
ve İstihdam
• Eğitim sisteminin daha yenilikçi bir işgücü yaratılması
için yeniden tasarlanması
•Mesleki ve çalışan eğitimlerinin teşvik edilmesi
•Girişimciliğin teşvik edilmesi
•Eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını
karşılayabilecek yapıya ulaştırılması
04
Küresel Refah
• Kamu alımları, onay ve teşviklerde şeffaflığın ve
eşitliğin sağlanması
• Sosyal gerilimlerin ortadan kaldırılması için gelir
dağılımındaki dengesizliğin azaltılması
•Kamu ve özel sektör raporlama sistemlerinde
şeffaflığın sağlanması ve bilgiye erişimin
kolaylaştırılması
•Politika oluşturmada iyi yönetişim ve demokrasinin
gözetilmesi
•İş etiğinin bireysel, kurumsal ve kamusal yönetişim
ile geliştirilmesi
•Bireysel ve uluslararası güvenliğin sağlanması için
bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ülkeler arasındaki
güvenin yeniden inşa edilmesi
•Kamu, özel sektör ve vatandaşlar arasındaki
işbirliğinin artırılması
10
05
Yönetişim ve
Kontrol
06
Girişimcilik ve
İnovasyon
• Bürokratik engellerin kaldırılması ve iş yapma
kolaylığının teşvik edilmesi
• KOBİ'lerin finansal kaynaklara erişiminin
kolaylaştırılması
• Kamu alımları, onay ve teşviklerde şeffaflığın ve
eşitliğin sağlanması
•Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi
• Kamu ve özel sektör raporlama sistemlerinde
şeffaflığın sağlanması ve bilgiye erişimin
kolaylaştırılması
• Uluslararası ticaretin küresel olarak düzenlenmesi ve
liberalleşmesi ile korumacı politikaların kaldırılması
•Eğitim sisteminin daha yenilikçi bir işgücü yaratılması
için yeniden tasarlanması
•Girişimciliğin teşvik edilmesi
•Bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi için inovasyonların
teşvik edilmesi
• Politika oluşturmada iyi yönetişim ve demokrasinin
gözetilmesi
+1
BİT Gelişimi
• Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gerekli
hukuki, politik ve mevzuat çerçevelerinin
kurulması ve geliştirilmesi
•İnovasyonun teşvik edilmesiyle hizmette
rekabetin artırılması
Teklif edilen gündem önerileri, aşağıda yer
alan sebeplerden ötürü sağlam bir temele
dayanmaktadır:
•Güncel B20 görev güçleriyle kıyaslandığında
süreklilik arz etmektedir.
•İş dünyasını temsil gücü yüksektir.
•Gündemde yükselme eğiliminde olan
öncelikler için politika önerileri geliştirme
bağlamında proaktif bir yapıya sahiptir.
11
Daha fazla bilgi için: TÜSİAD
Zafer A. Yavan
Genel Sekreter
[email protected]
Hale Onursal Hatipoğlu
Genel Sekreter Yardımcısı, Dış İlişkiler
[email protected]
Tamer Şen
Küresel Ekonomik İlişkiler Bölümü Kıdemli Bölüm Sorumlusu
[email protected]
EY
Selim Elhadef
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri
[email protected]
Gökhan Gümüşlü
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı ve Performans Geliştirme Lideri
[email protected]
Orçun Kuyucuoğlu
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Performans Geliştirme Müdürü
[email protected]
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu rapor, EY tarafından TÜSİAD adına hazırlanmış olup
muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması
amacıyla oluşturulmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.
Download

Türkiye 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş