ve bitkilerin doğal yetiştirilmesinde emeği geçen başta Musa Işıklı olmak üzere, Jeomorfolog Ayşe
Bilgin’e, Özden Özkan’a ve tüm bahçe personeline teşekkürü bir borç biliriz. Bu çalışma, “Ege
Üniversitesinin 08-BBH-001 nolu (Bilimsel Araştırma Projesi) Araştırma Projeleri Destekleme
Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
PC–064
Pistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasal
İçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin
Belirlenmesi
Bektaş Tepe, bİbrahim Halil Kılıç, bMehmet Özaslan, bDidem Işık Karagöz, cÇağla Bozkurt
Güzel, aMustafa Çilkız, aMehmet Tahir Hüsunet, bSeda Çevikbaş, bMeltem Koruk, bHasan Akgül
a
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye
b
Biyoloji Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
c
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
a
Amaç: Bu çalışma Anacardiaceae familyasına ait bir bitki olan P.terebinthus bitkisinin meyve
perikarpının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan ve bitkinin DNA koroyucu
aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan P.terebinthus bitkisinin meyve perikarpı Gaziantep
Üniversitesi kampüsünden toplandı. Toprak üstü kısmında bulunan meyve kabuğu gölgede
kurutulup, öğütülerek toz haline getirildi. Tartım işlemi yapıldıktan sonra soxhlet cihazıyla metanol
ekstraktı çıkarıldı. Daha sonra evaporasyon ile metanol uzaklaştırıldı. Ekstrakt, su ve kloroform
yardımıyla polar ve nonpolar bileşenlerine ayrıştırılıp, liyofilizatör yardımıyla toz haline getirildi.
Fitokimyasal içerikleri HPLC-DAD ile belirlendi. Antimikrobiyal aktivite tespitinde ise minimum
inhibisyon konsantrasyonu (MİK) testi uygulandı. Özütlerin MİK değerlerinin belirlenebilmesi için
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)tarafından önerilen sıvı mikrodilüsyon yöntemi
kullanıldı. Antimikrobiyal aktivite testinde 7 bakteri türü ve 1 maya türü kullanıldı. Antioksidan
aktivite Rel Assay Total Antioksidan Kit Yöntemiyle çalışıldı. DNA koruyucu aktivite pBR322
plasmid DNA’sının ultraviyole ışınları ve hidrojen peroksit varlığında korunabilmesi esasına dayalı
olarak gerçekleştirildi.
Bulgular: : P.terebinthus bitkisinin meyve perikarpının antimikrobiyal aktivitesi özütün farklı
konsantrasyonlarda gösterdikleri etkiyle belirlenmiştir. Meyve perikarpında HPLC_DAD ile yapılan
analizde gallik asit, proto-kateşik asit, p-hidroksibenzoik asit, vanilik asit ve sirinjik asit tespit
edilmiştir. Rel Assay Total Antioksidan Kit ile perikarpın TAS ve TOS sonuçları elde edilmiştir.
DNA koruyucu aktivitenin belirlenmesi farklı konsantrasyonlarda hazırlanan özütün içerisindeki
pBR322 plasmid DNA’sının hidrojen peroksit ve ultraviyole ışınlara maruz bırakılmasıyla
ekstraktın koruyucu aktivitesinin olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Bitkinin meyve perikarpında en iyi bakteriosit etkiyi Staphylococcus aureus ATCC 29213
suşunda göstermiştir. HPLC-DAD analizinde en baskın fenolik bileşik p-hidroksibenzoik asit
olarak tespit edilmiştir. Bitkinin meyve perikarpında TAS sonucu % 99.212 bulunurken, TOS
736
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
sonucu % 0.788 olarak tespit edilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan özütün pBR322
plasmid DNA’sı ile muamelesi sonucunda H2O2 ve UV ışınlarından DNA’nın korunabilmesi 0.005
mg/µl konsantrasyonda gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: P.terebinthus, pBR322 plasmid DNA, HPLC-DAD, Antimikrobiyal, MİK,
Antioksidan
PC–065
Kombucha Mantarıyla Çay ve Pistacia vera Bitkisinin Olgun ve
Ham Perikarplarının Fitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal,
Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin Belirlenmesi
İbrahim Halil Kılıç, bBektaş Tepe, cÇağla Bozkurt Güzel, aDidem Işık Karagöz,
a
Mehmet Özaslan, aMeltem Koruk, bMustafa Çilkız, bMehmet Tahir Hüsunet
a
Biyoloji Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
b
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye
c
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
a
Amaç: Kombucha mantarıyla çayın ve Anacardiaceae familyasına ait bir bitki olan P. vera
bitkisinin ham ve olgun perikarplarının fermantasyonu sonucu oluşan ürünlerin fitokimyasal içeriği,
antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan aktivitesi ve DNA koroyucu aktivitenin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan P. vera bitkisi gelişiminin farklı periyotlarında
Gaziantep Üniversitesi kampüsünden toplandı. Çay bitkisi ise ticari olarak satın alındı. Bitkinin
meyve kabukları ve çay gölgede kurutulup, öğütülerek toz haline getirildi. Tartım işlemi yapıldıktan
sonra Kombucha mantarıyla bitkiler fermente edildi. Ekstraktlar, su ve kloroform yardımıyla polar
ve nonpolar bileşenlerine ayrıştırılıp, liyofilizatör yardımıyla toz haline getirildi. Fitokimyasal
içerikleri HPLC-DAD ile belirlendi. Antimikrobiyal aktivite tespitinde ise minimum inhibisyon
konsantrasyonu (MİK) testi uygulandı. Antioksidan aktivite, DPPH serbest radikal yakalama ve
Rel Assay Total Antioksidan Kit Yöntemi ile belirlendi. DNA koruyucu aktivite pBR322 plasmid
DNA’sının ultraviyole ışınları ve hidrojen peroksit varlığında korunabilmesi esasına dayalı olarak
gerçekleştirildi.
Bulgular: : Çay veP. vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının antimikrobiyal aktiviteleri
özütlerinin farklı konsantrasyonlarda gösterdikleri etkiyle belirlenmiştir. Çay bitkisinin fermante
ürünlerini HPLC analizinde gallik asit, proto-kateşik asit;olgun perikarp ürününde gallik asit,
proto-kateşik asit ve o-kurarik asit; ham perikarpın ürününde analizde gallik asit, proto-kateşik asit
ve kafeik asit tespit edilmiştir. Rel Assay Total Antioksidan Kit ile ham ve olgun perikarpın TAS
ve TOS sonuçları elde edilmiştir. DNA koruyucu aktivitenin belirlenmesi farklı konsantrasyonlarda
hazırlanan özütler içerisindeki pBR322 plasmid DNA’sının hidrojen peroksit ve ultraviyole ışınlara
maruz bırakılmasıyla ekstraktların koruyucu aktivitesinin olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Fermantif ürünler en iyi bakteriosit etkiyi Staphylococcus aureus ATCC 29213 suşunda
göstermiştir. HPLC-DAD analizlerinde çay ve olgun perikarpından oluşan fermantif ürünlerde
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
737
Download

Pistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasalİçeriği