TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
NÖROVASKÜLER CERRAH‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU SEMPOZYUMU
6 ARALIK, 2014 / BARBAROS POINT OTEL, ‹STANBUL
6 ARALIK 2014 CUMARTES‹
08.45-09.00
Aç›l›fl, Baflkan›n Mesaj›
I. Oturum
‹ntrakranial Hemorajiler
Oturum Baflkanlar›: Mehmet Yaflar Kaynar, Hakan Emmez
09.00-09.15
‹ntraserebral hemorajiler: Tan›, s›n›fland›rma ve klinik prezentasyon
Halil Ulutabanca
09.15-09.30
‹ntraserebral hemorajiler: Ay›r›c› tan›
Ergün Karavelio¤lu
09.30-09.45
‹ntraserebral hematomda radyolojik görüntüleme
Özhan Merzuk Uçkun
09.45-10.00
Cerrahi endikasyon ve zamanlama
Eralp Çetinalp
10.00-10.15
Cerrahi yaklafl›m, güncel tedavi yöntemleri
Ünal Özüm
10.15-10.25
Kanama diyatezi olan olgularda cerrahi yaklafl›m ve klinik izlem
Mahmut Akyüz
10.25-10.45
Olgu Sunumlar›:
‹nme, herniasyon vb. bulgular ile prezente komplike olgular, prognoz
Önder Okay, Erhan Türko¤lu, R›fat Akda¤
10.45-11.00
Kahve Aras›
TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
NÖROVASKÜLER CERRAH‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU SEMPOZYUMU
6 ARALIK, 2014 / BARBAROS POINT OTEL, ‹STANBUL
6 ARALIK 2014 CUMARTES‹
II. Oturum
Arteriyovenöz Malformasyonlar
Oturum Baflkanlar›: Nihat Egemen, Gökmen Kahilo¤ullar›
11.00-11.15
AVM'›n moleküler biyolojisi ve patofizyolojisi
Mevci Özdemir
11.15-11.30
AVM'›n s›n›fland›r›lmas›
Fatih Ersay Deniz
11.30-11.45
ARUBA sonuçlar› sonras›nda AVM tedavisi nereye do¤ru?
Hasan Kocaeli
11.45-12.00
AVM'›n tedavisinde stereotaksik radyoflirürji uygulamalar›
Hakan Emmez
12.15-12.30
AVM'›n tedavisinde endovasküler tedavi yöntemleri
Ergün Da¤l›o¤lu
12.30-12.45
AVM'›n tedavisinde cerrahi ve kombine tedavi uygulamalar›
Melih Bozkurt
12:45-13:45
Ö¤le Yeme¤i
III. Oturum
Video Oturumu
Oturum Baflkanlar›: ‹lhan Elmac›, A¤ahan Ünlü
14.00-14.20
Video oturumu / Faruk ‹ldan
14.20-14.40
Video oturumu / ‹lhan Elmac›
14.40-15.00
Video oturumu / Deniz Belen
15.00-15.20
Video oturumu / U¤ur Türe
15.20-15.30
Tart›flma ve Kapan›fl
TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
NÖROVASKÜLER CERRAH‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU SEMPOZYUMU
6 ARALIK, 2014 / BARBAROS POINT OTEL, ‹STANBUL
Nörovasküler Sempozyumu Kay›t Ücretleri
14 Kas›m 2014 ve Öncesi 65
14 Kas›m 2014 Sonras› 90
Kay›t ücretine Barbaros Point Otel’inde al›nacak olan
2 kahve ikram› (06 Aral›k), 1 adet ö¤le yeme¤i (06 Aral›k) ve
%18 KDV dahildir.
Nörovasküler Sempozyumu Konaklama Ücretleri
Tek Kiflilik Oda
Çift Kiflilik Oda
140
155
Konaklama ücretlerine Barbaros Point Otel’inde tek gece konaklama (05 Aral›k),
kahvalt› ve %8 KDV dahildir.
Organizasyon Sekretaryas›
PRIME Kongre Yönetimi ve Turizm
Ethem Efendi Cad. Abdulhalik Renda Sok.
No: 2/1 Erenköy, Kad›köy - ‹stanbul
Tel: 0216 357 23 23 Faks: 0216 357 23 33
E-posta: [email protected]
Banka Ad›
fiube Ad›
Hesap Ad›
Swift Kod
Hesap No
IBAN No
: T. ‹fl Bankas›
: Suadiye fiube Kodu : 1176
: PRIME KONGRE
: ISBKTRISXXX
: 0698745 EURO HESABI
: TR84 0006 4000 0021 1760 6987 45
Download

Untitled