Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
Karar Sayısı
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARI
: 22.04.2014
: 2014/13
:3
Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu,
aĢağıdaki kararları almıĢtır.
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK baĢkanlığında toplanarak
KARAR-2014/13-3
Yüksekokulumuz, Bölümlerine bağlı değiĢik programlara kayıtlı olup da mazeretinden dolayı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi Ara (vize) Sınavlarına girmeyen öğrencilerin mazeret
dilekçeleri ve ekleri görüĢüldü.
Yapılan görüĢmeler sonucunda; ekli listede programı, adı-soyadı ve sınavına girmediği dersi yazılı
bulunan öğrencilerin mazeretlerinin kabulüne, sınavına girmedikleri dersler için Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince sınav hakkı
verilmesine, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi içerisinde 05-09 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Program Koordinatörlerinin belirleyecekleri tarihlerde sınavlarının yapılmasına, belirtilen
tarihler arasında ders bazında sınav tarihlerinin ilan edilmesine, mazeretli oldukları tarihlerde girmiĢ
oldukları sınavlarının geçersiz sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Hasan ÇĠÇEK
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Hayati ÇAVUġ
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Hasan BUĞRUL
ÜYE
Öğr. Gör. Himmet KOLTAġ
ÜYE
Okutman Selçuk USTA
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Abdullah
ALTIN
ÜYE
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARI
22.04.2014 tarih ve 2014/13 – 3 sayılı Kararın devamıdır.
S.N
1-
Okul No
12160022008
Programı
ĠnĢaat Teknolojisi
Adı Soyadı
ġaban MEMĠġ
23-
11160022043
13160022031
ĠnĢaat Teknolojisi
Ömer TEKĠN
Cihan ÖZELER
4-
12160022030
ĠnĢaat Teknolojisi
Erhan KANAT
5-
13160022024
ĠnĢaat Teknolojisi
ġefik TAġ
67-
13160022036
12160022027
ĠnĢaat Teknolojisi
ĠnĢaat Teknolojisi
Bedran MOLLAMEHMETOĞLU
Hakan ÖZDEK
8-
12160022015
ĠnĢaat Teknolojisi
M. Hanifi ÜNSAL
9-
12160022039
ĠnĢaat Teknolojisi
Celal ġAHĠN
1011121314-
10160022002
11160024030
12160024006
12160024020
13160009030
ĠnĢaat Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Mobilya Dekorasyon
Öner ERGĠN
Birgül ORTAKÇI
Dilek PULAT
Leyla DEMĠRKAN
Ömer AKTAġ
15-
12160006026
Elektrik
E.Sedat KAYA
16-
09160055022
Elektrik(Ġ:Ö)
Ömer ERDOĞAN
1718-
12160020005
13160020009
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Bedirhan BAKAN
M. Damra TĠREN
19-
13160020025
Elektronik Teknolojisi
Veysel KATGAP
2021-
12160008002
12160021017
Makine
Geleneksel el Sanatları
Hakan ERĠNÇ
Nafia DURMUġ
Sayfa 2
D.Kodu
MYINġ-224
MYINġ-208
MYINġ-104
MYINġ-208
MYINġ-202
MYINġ-224
MYINġ-206
MYINġ-206
UNVOD-220
MYINġ-206
MYINġ-206
MYINġ-224
UNVTD-006
MYINġ-206
MYINġ-224
MYINġ-104
MYINġ-208
UNVOD-230
MYINġ-124
MYINġ-210
MYINġ-206
MYINġ-224
MYINġ-222
MYINġ-204
MYINġ-152
MYINġ-208
MYMIR-228
MYMIR-228
MYMIR-228
UNVTD-006
UNVIT-002
UNVYD-004
MYMAT-102
MYMOD-104
MYMOD-106
MYMOD-108
MYMOD-110
MYMOD-122
MYELK-102
MYELK-204
UNVTD-006
UNVIT-002
MYELK-204
MYELK-208
MYPRO-202
UNVTD-006
UNVIT-002
UNVYD-004
UNVTD-006
UNVIT-002
UNVYD-004
MYELK-102
MYELT-102
MYELT-104
MYELT-122
MYMAK-206
UNVYD-004
MYGES-222
MYGES-202
Dersin Adı
Atık Sular
Yapı Metrajı ve Maliyeti
Beton Teknolojisi
Yapı Metrajı ve Maliyeti
Yapı Onarım ve Güçlendirme
Atık Sular
Betonarme-II
Betonarme-II
Temel Ġlk ve Acil Yardım
Betonarme-II
Betonarme-II
Atık Sular
Türk Dili-II
Betonarme-II
Atık Sular
Beton Teknolojisi
Yapı Metrajı ve Maliyeti
Sağlıklı ĠletiĢim
Hidrolik ve Hidroloji
Bilgisayar Destekli Çizim
Betonarme-II
Atık Sular
Proje Etüdü ve Uygulamaları
Zemin Mekaniği-II
Kent ve Fotoğraf
Yapı Metrajı ve Maliyeti
Osmanlı Dönemi Mimarisi-II
Osmanlı Dönemi Mimarisi-II
Osmanlı Dönemi Mimarisi-II
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
Yabancı Dil-II
Matematik-II
Meslek Resim-I
Bilgisayar Destekli Çizim.-II
Mobilya Ġmal Temel ĠĢlemler
Mekan Donatı-I
Atölye
Alternatif Akım Devreleri
Elektrik Bakım Arıza ve Güvenliği
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
Elektrik Bakım Arıza ve Güvenliği
Elektrik En. Ġlet. ve Dağ.
Programlanabilir Denetleyiciler
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
Yabancı Dil-II
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
Yabancı Dil-II
Alternatif Akım Devreleri
Elektronik-I
Bilgisayar Destekli Tasarım
Sayısal Tasarım
Hidrolik ve Prömatik
Yabancı Dil-II
NakıĢta Kenar Süsleme Teknikleri
Makinede Geleneksel NakıĢlar
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARI
22.04.2014 tarih ve 2014/13 – 3 sayılı Kararın devamıdır.
2223-
12160008002
13160008002
Makine
Makine
Hakan ERĠNÇ
Medet TUNÇ
24-
12160021017
Geleneksel el Sanatları
Nafia DURMUġ
2526-
12160004036
13160004036
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Ġslam ENTERĠLĠ
Semra ALTAY
27-
13160004050
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Burak SĠNAN
28-
13160029035
Büro Yönet. ve Yönet. Asis.
Damla GÜLENGÜL
29-
11160013020
Turizm Rehberlik
H.Murat AÇIġLI
30-
13160062018
Otomotiv Teknolojisi(Ġ:Ö)
Murat ÇOKDOĞAN
Sayfa 3
MYELT-104
MYELT-122
MYMAK-206
MYMAK-102
MYMAK-104
MYMAK-108
UNVYD-004
MYGES-222
MYGES-202
MYTOĠ-224
UNVTD-006
UNVIT-002
MYTRH-124
MYTOĠ-106
MYTOĠ-108
MYTOĠ-102
MYTOĠ-122
MYTOĠ-222
MYTOĠ-102
MYTRH-124
UNVTD-006
UNVIT-002
MYTOĠ-108
MYTRH-122
MYCEV-122
MYTOĠ-122
MYBHS-122
MYBHS-234
MYTH-208
MYTRH-106
MYMAU-122
Bilgisayar Destekli Tasarım
Sayısal Tasarım
Hidrolik ve Prömatik
Makine Meslek Resmi
Malzeme Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Çizim-II
Yabancı Dil-II
NakıĢta Kenar Süsleme Teknikleri
Makinede Geleneksel NakıĢlar
Gıda ve Personel Hijyeni
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
ĠkinciYabancı Dil(Rusça)
Turizm Pazarlaması
Yabancı Dil-II(Ġngilizce)
Önbüro ĠĢlemleri
Dekorasyon Hizmetleri
Gıda ve Personel Hijyeni
Önbüro ĠĢlemleri
ĠkinciYabancı Dil-II(Rusça)
Türk Dili-II
Ata.Ġlk.ve Ġnk.Tarihi-II
Yabancı Dil-II(Ġngilizce)
ĠkinciYabancı Dil-II(Almanca)
Turizm Kaynakları ve Çevre Koruma
Dekorasyon Hizmetleri
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Toplam Kalite Yönetimi
Tur Yönetimi
Türkiye Turizm Coğrafyası-II
Servis Donanımları
Download

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavları