L-C.
G Ü L N A R K A Y M A K A M L IĞ I
O f f o w 2 0 /3
İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 47524263-953/
|
04/06//2014
Konu : Kavnak Sayım Cetveli.
M ÜD ÜRLÜĞ ÜN RE
G l'JI.N A R
İl M illi Eğitim Müdürlüğünün 03/06/2014 tarih ve 2242918 sayılı
C etveli" ile ilgili yazıları ve eki fotokopisi yazımız ekinde gönderilmiştir.
“ Kaynak Sayım
Bilgilerinizi ve ekte gönderilen ilgi yazı doğrultusunda gereğinin yapılarak ekli formun
doldurularak 09/06/2014 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini önemle rica ederim.
K İ :Yazı l:ol(l Adet 2 Sf)
(
Sinan Y A P IC I
Müdür
D A Ğ IT IM : Öğretmenevi ve A S O Mtid.
Yatılı Bölge Ortaokulu . Ortaokul ve Lise ve Dengi
Okullara Bağlı Pansiyonlu Ok.MLid.lerine
i Iacıpınar Malı. Atatürk Cad. Zirai lal Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Giilnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
H-Posta
: »[email protected]
Elektronik Ağ : gulnar.meb.gov.tr
i
T.C.
MERSİ
s' VALİLİĞİ
II M illi ES ı im Müdürlüğü
Sayı
23104903/953.2.4.5/2242918
03/06/2014
Konu: Kaynak Sayım Cetveli.
(T E L E F O N Z İN C İR İ)
................................................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : II Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 27/05 2014 tarih ve 53518974.00.04.951.02.11/632
sayılı ya/ısı.
İlgi yazı gereği. Müdürlüğünüze bağlı. Oğretmenevi. Yatılı Bölge Ortaokulu, Ortaokul
ve Lise dengi okullara bağlı pansiyonlar ile ilgili. (EK-Ç) forumda belirtilen bilgilere ihtiyaç
duyulduğu ilgi yazı ile istenmektedir.
Ekli formun doldurularak en geç, 11/06/2014 tarihine kadar. Müdürlüğümüz Sivil
Savunma Hizmetlerine gönderilmesi hususunda.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kam il Ç E L E B İ Y I L M A Z
Vali a.
11 M illi Eğitim M üdür V.
D
A
Ğ
I T
I M
:
-13 İlçe Kay makam 11ğı na.( I .M E M .)
-Suphi Oner Oğretmenevi ASO.Müd.
-Hızmetıçi Eğitim Enstitüsü Mud.
EKLER:
-Kaynak Sayım Cetveli.EK-Ç( I Sayfa)
e X
B li !:■jltc. M) '(> ..ı
I ■ : :ik
ılı h ü p
: hIcKî: .ü'.ık In>/a
U î.:
.m .
r ;:uı nîaUJc-.; peregmcc - '. cıılı cieku'onık mv/u ile ıtııza!atın
> ı.:v c > in .|c !'
k . ‘d u i l e
jp ıh ih ; h ;
o
ttffi Û K M E N
V - M .t v .l.
Mersin li Milli Iğılım Müdürlüğü Dumlupınar Mahalles. CiMK. Bulvar, Yenişehir ı M ERSİN B ilgi İçin : B .K O K S A L A N (Şef) Sivil
Savunm a H r/ m e tlm Telefon: 0 (3 2 4 }
.i 29
L M
14 8 1 - 84 D ah ili îe i: 314 Faks:.0 (32 4) 3 2 ? 35 18 - 19 B-Posta: s i vi Isa vuîim a3 3(&tri£b. sö v r
A ÇIKLAM ALAR
&
O
r\:
<
T>
NV'İY IÇ)ia\ndVX
c§
id U V W ilS I
Ol
üj
00
00
cc
ÜJ
M
Z
ÜJ
ı« 3 A
x a v d
5
ö v a v
IS a llS V d V X
V İN V M O l 3A VtVdinW
tO
u">
IS B ilS V d V X XVJ.VA IM T id O i
n o n a ıo
X|1!$IX ÖV* N ibV IVG O
K?
<
O
5
1
?
<
w o t
ODA SAYISI
BANYOLU
O ^
> o
z <>
<
(13)
N
Z
ev
Z
i
idlNIS
!S 3 iiS V d V X IM3A >jdYd ÖVMY
IS B liS V d Y X
V 1 N V M 0 1
3 A
o
5T
S
X V d in W
İS3±ISVdVX MVİVA V W Id O l
n o n a ı o
S
<3
ODA SAYISI
BANYOl U BAN YO SU Z
W C IJ
W C 'S İZ
y n iS ix 6 v m N ld V IV G O
TESİSİN
ADİ ADRESİ,
TE L E F O N ,TE L E K S
Vf- FAX NU
IdiNiS
S
v y ıs
C
on
DÜZENLEYEN
TESİSİ
Id ii VW1ISI
OTEL MOTE t TATİL KOYU.KONAKLAMA
GİZÜ
MERSİN İLİ 2014 KAYNAK SAY!M CETVEL
________(TURİSTİK TESİSLER)
___
I
a
ıs a u s v d v »
O N A YL A YA N
O
*
-
fN
r~
iTi
<£>
CO
cr>
o
£
cv
co
5T)
QO
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü