YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
Assist. Prof. Dr. Ali Akın AKYOL
Gazi University, Faculty of Fine Arts
Department of Conservation & Restoration of Cultural Properties
[email protected]
Selma KÖSEOĞLU, Banu Canan TÜRKAY,
Esra KIDIMAN, Hüseyin ÖZKAN
MEB Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Ümitköy, Ankara-TÜRKİYE
WORLD CONFERENCE ON DESIGN, ARTS AND EDUCATION
2-3 May 2014, Dubrovnik, CROATIA
MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
YASEMİN KARAKAYA
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT
MERKEZİ ARKEOLOJİ PROJESİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
2012-2013 eğitim yılı içerisinde TC MEB Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
(Ankara, Türkiye) 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 13 oturumdan oluşan tarihsel bilgi
kazandırma, analiz, sentez ve değerlendirme yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini
kazandırmayı amaçlayan bir arkeoloji projesi gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında arkeoloji bilimi çerçevesinde; Anadolu uygarlıkları, arkeolojik kazılar,
arkeolojinin temel prensipleri ve arkeolojik malzemeler temaları esas alınarak kültür
varlıklarına karşı koruma ve sahiplendirme duygusu kazandırılması, erken yaşta kültürel
miras bilincinin oluşturulması hedeflenmiştir.
Öğrencilerde eleştirel düşünme, karar verme, iletişim, grupla çalışma, bilimsel çalışma
yöntemleri, araştırma yöntemleri, problem çözme öğrenme yöntemleri becerilerinin
geliştirilmesine yönelik olarak Proje süresince öğrencilerde yaratıcılık, sanat sevgisi,
görsel biçimlendirme, müze bilinci ve görsel kültür kazanımlarına yönelik etkinlikler
alan sorumluları (eğitim uzmanı öğretmenler, arkeolog, müze uzmanı, restoratör ve
seramik sanatçıları) tarafından farklı ortamlarda (müze gezileri) farklı teknikler
kullanılarak (görsel sunumlar, müzik, drama vd.) sunulmuştur.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGICAL PROJECT
In the 2012-2013 academic year, TR National Ministry of Education Yasemin Karakaya
Science and Arts Center (Ankara, Turkey) 3rd and 4th level primary school students
consisting of 13 sessions gain and aiming at historical information, analysis, synthesis and
evaluation of high-level thinking skills such as making an archaeological project was
carried out.
Under the education project, the science of archeology within the framework of the
Anatolian civilizations, archaeological excavations, archeology with its basic principles
and archaeological materials based on the theme to cultural heritage protection and
rehoming sense to gain an early age, cultural heritage awareness is aimed to develop.
Students' critical thinking, decision making, communication , group work , scientific
methods , research methods, problem solving, learning skills for the development of the
Project during the students' creativity, love of art, visual formatting, museums awareness
and visual culture acquisitions activities for the area custodians (education specialist
teachers, archaeologists, museum professionals, restorers and ceramic artists) by the
different environments ( museum trips) using different techniques (visual presentations,
music , drama, etc.) is presented.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Bilim ve sanat merkezinin tanımı
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesinin 21. Maddesine
göre şöyle tanımlanmıştır;
“Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki
üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını
ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla
açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.”
Bağlı oldukları birim
Bilim ve sanat merkezleri Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler.
Hedef Kitlesi
Bilim ve sanat merkezlerinin hedef kitlesi 3–6 yaş grubu okul öncesi üstün
yetenekli çocuklar ile ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan üstün yetenekli
öğrenciler/çocuklardır.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Öğrenci Seçimi
Bilim ve sanat merkezlerine öğrencilerin kayıt olabilmeleri için bir dizi
faaliyetten geçmeleri gerekmektedir. Bu tanılama (üstün yetenekli olduğunu
anlama) için gereklidir. Bunlar aday gösterme, ön değerlendirme, grup
taraması, bireysel incelemedir.
Aday gösterme; Bu aşamada üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuk bilim ve
sanat merkezine aday olarak gösterilir. Öğrenim çağına göre veliler, sınıf
öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri, rehberlik ve araştırma merkezleri
(incelemeye aldığı çocuğu) öğrenci ile ilgili “Gözlem Formu”nu doldururlar.
Doldurulan öğrenci gözlem formu ile bilim sanat merkezine başvuruda
bulunulur.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Ön değerlendirme; Bilim ve sanat merkezinde kurulan ön değerlendirme
kurulu tarafından başvurular incelenir. İnceleme sonucu uygun görülenlerin
okullarına öğrencinin grup taramasına girmesi için bilgilendirme yazısı
gönderilir.
Grup taraması; Grup taramasında çocuğun yeteneklerini ölçecek, gruba
yönelik yetenek testleri uygulanır. Burada çocuğun yetenek profili ortaya çıkar.
Testler çocukların farklı yeteneklerini ölçer. Uygulanan grup yetenek testleri
öğrencinin öğrenim çağına göre farklılık gösterir.
Grup testlerinden Temel Kabiliyetler Testi (TKT) 5-7 / 7-11 / 11-17; Temel
Yetenekler Testi (TYT) 6-8 gibi testler uygulanabilir. Daha sonra en yüksek
puan alan çocuktan başlayarak bir sıralama yapılır. Merkezin kapasitesi göz
önüne alınarak belirli bir oranda (örnek: 3 x merkez kontenjanı gibi) öğrenci
bireysel incelemeye çağırılır.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Bireysel inceleme;
Bireysel incelemeye gelen çocuklar ikinci bir testle karşılaşırlar. Bu sefer testler grup
halinde değil, bireysel olarak yapılır. Bunlar objektif ve bağıl ölçme araçlarıdır. Bu test
sonucunda da öğrencinin yetenekli olduğu alanlar ortaya çıkar. Porteus Labirentleri
Testleri, Stanford -Binet Zeka Testi, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (VVISC-R)
gibi testler uygulanabilir. Tanılama komisyonunca uygun görülen rehberlik ve araştırma
merkezleri, örgün eğitim, yaygın eğitim, üniversiteler ile benzeri diğer kurumlarda
görevli psikolojik danışmanlar, bilim ve sanat merkezlerinde testi uygularlar. Bireysel
incelemeden de olumlu yanıt alınan öğrenciler arasında bir sıralama yapılır. Asil ve
yedek öğrenci listeleri duyurulur.
Bütün bu işlemler sonucu bilim ve sanat merkezi listelerine giremeyen
öğrenciler/çocuklar “üstün yetenekli çocuk değildir” diye bir çıkarımda bulunmak
yanlış olur. Bilim ve sanat merkezleri kendi kontenjanları oranında bünyesine öğrenci
alabilirler. Bunun için bir sıralama yapmak zorundadırlar. Değerlendirmeler sonucu en
yüksek puan alan öğrenciden başlayarak kontenjanları kadar çocuğu seçerler. Daha altta
kalan çocukların da üstün yetenekli çocuklar olabilme ihtimali vardır.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, üstün yetenekli çocuklara
yönelik eğitim veren ve Türkiye genelinde sayıları 60’ı bulan özel eğitim
kurumlarından biridir. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına
devam eden üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla
estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak amacıyla 1994-1995 eğitim öğretim yılında
hayırsever Karakaya Ailesi’nin küçük yaşta kaybettikleri kızları Yasemin
Karakaya’nın ismini alarak Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
adıyla kurulmuştur. Kurulduğu binanın artık ihtiyaçları karşılayamaması
nedeniyle 2008-2009 eğitim-öğretim yılında daha geniş ve kullanışlı,
müstakil bir binaya; Yenimahalle Ümitköy’deki eski Ümit İlköğretim
okulunun binasına YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT
MERKEZİ adıyla taşınmıştır.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
MEB YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Her eğitim-öğretim yılında belirlenen sınıflar düzeyinde Özel Eğitim
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
tanılama ile öğrenci seçimi yapılır. Tanılamada başarılı olan
öğrenciler, bilim ve sanat merkezine kayıt edilir.
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim örgün eğitim kurumlarına
alternatif bir yapıda değildir.
Merkezimiz öğrencileri örgün eğitime kendi okullarında devam
ederler. Örgün eğitimin dışında kalan zamanlarda Bilim ve Sanat
Merkezine gelirler. Merkezde, uyum dönemi ve destek eğitimi
döneminin ardından bireysel ve özel yeteneklere yönelik olarak
hazırlanan eğitim programı uygulanmaktadır. Her bir programın
temelinde proje üretme çalışmaları vardır. Merkeze kayıtlı öğrenciler,
lise son sınıfa kadar merkeze devam edebilmektedir.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
Proje Bilim Kurulu Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL (Proje Koordinatörü)
Prof. Dr. Candan DİZDAR TERWIEL
Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
Asuman ALPAGUT
YKBSM Proje Grubu Öğretmenleri
Selma KÖSEOĞLU (Okul Koordinatörü)
Proje Süresi (2012-2013 Eğt. & Öğr. Dönemi)
11 Oturum (Güz ve Bahar Eğitim Dönemlerinde)
Proje Eğitim Grubu
6 Grup (YKBSM Öğr. Grubu - 90 Öğrenci)
Proje Uygulama Günleri ve Ders Saatleri
Hatada 2 gün
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ & BİLİM ŞENLİĞİ
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ ETKİNLİĞİ GRUP 1 (24 EYLÜL – 7 KASIM 2012)
Oturum
Tarih
Etkinlik Adı
Etkinlik Açıklama
1
24.09.2012
Arkeoloji
Seramik Ölçme ve Belgeleme
2
26.09.2012
Arkeoloji
Terimler / Öyküleme
3
01.10.2012
Para
Aluminyum Folyo ile Sikke Yapımı
4
03.10.2012
Arkeoloji
Kostüm Tasarımı
5
08.10.2012
Müze Gezisi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Ankara Tiyatrosu
6
10.10.2012
Kazı
Mikro Kazı
7
15.10.2012
Arkeoloji
Drama
8
17.10.2012
Kazı
Bahçede Kazı Etkinliği
9
22.10.2012
Arkeoloji
Video Film Gösterimi
10
31.10.2012
Restorasyon
Seramik Yapıştırma
11
05.11.2012
Arkeoloji
Afiş Tasarımı
12
07.11.2012
Konut – Mağara
Kil Çalışması
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
1. OTURUM
Arkeolojinin tanımını ve diğer
bilim dalları ile kurduğu
disiplinlerarası işbirliklerini
öğrenme
Arkeolojinin temel konularını
ve terminolojisini tanıma
“Sahada Ben Kimim?”
etkinliği
“Aletler Karışmış” etkinliği
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Arkeolojinin Büyüsü Sunumu.
Arkeolojinin Bir Günü adlı belgesel
Arkeolojik kalıntılar ve antropoloji adlı video
kaydı
Arkeolojide kullanılan alet, ekipman ve
malzemeler.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
2. OTURUM
KAZANIMLAR
ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Arkeolojik kazı araç ve gereçlerini tanıma.
Kazı Alanında ele geçen mimari bir
kalıntının kayda geçirmeyi öğrenme
Kazı alanında ele geçen mimari kalıntıları
fotoğraflamayı öğrenme
Kazı alanında ele geçen mimari kalıntıların
çizmeyi öğrenme
Kazı buluntularının kayıt ve tasnif
işlemlerinin yapılabilmesi.
Kazı Alanında ele geçen mimari bir kalıntıyı
dijital ortamda kayda geçirmeyi öğrenme
Arazi çalışmalarında bilgilerini ifade
edebilme.
Mikro Kazı çalışması
“Kaz-Keşfet” adlı kazı
sahası çalışması
Kazı sahasında kullanılan alet, ekipman
ve malzemeler
Kayıt defteri
Fotoğraf makinesi
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
3, OTURUM
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
“Restorasyon” ve “konservasyon”
kavramlarını tanır.
Restorasyon ve Konservasyon
konusunda temel ilke ve yöntemleri
bilme
Kazı sahasından çıkarılan buluntuların
konservasyon ve restorasyon işlemlerini
gerçekleştirme.
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili
konularda bilgi sahibi olma.
“Parçadan Bütüne” adlı
konservasyon çalışması
Küp parçaları
Kâğıt bant
Fırça
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
4. OTURUM
KAZANIMLAR
Anadolu uygarlıklarının tören, gelenek
ve inançlarının günümüzdeki uzantılarını
değerlendirebilme
Günümüze kalabilen mimari, resim,
heykel ve küçük buluntuları tanıma
Anadolu’daki uygarlıkların genel
olarak uygarlık tarihine katkısını
değerlendirebilme
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
“Tarih Öncesi Devirlerde
Anadolu’da Yaşam”
sunumu
İlk Çağda Anadolu
Uygarlıkları sunumu
Zamanda Yolculuk
etkinliği
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Projeksiyon, bilgisayar, anlatım, sorucevap, izleme Anlatım, Soru-Cevap,
Drama, Resim ve Müzik malzemeleri
ile uygulamalar
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
KAZANIMLAR
5. OTURUM
Müzede gördüğü eserlerin işlevlerini
merak eder.
Müzedeki eserlerle günlük yaşamda
kullanılan nesnelerin benzerliklerini
belirler.
Müzedeki eserlerin korunmasının önemini
kavrar
Müzede gördüğü eserlerin bazılarını
beden diliyle gösterir.
Müzede gözlemlediklerini farklı sanatsal
yollarla ifade eder.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Gezisi
“Donuk İmge” etkinliği
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Fotoğraf makinesi
Arkeoloji Günlüğü Defteri
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
6. OTURUM
KAZANIMLAR
Müzelerde yer alan eserlerin, kostüm ve aksesuar
tasarımına esin kaynağı olabileceğini kavrar.
Müzelerin önemini kavrar ve müze bilinci
oluşturur.
Tarih bilimine ve sanat tarihine ilgi duyar.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
“Dün-Bugün” etkinliği
(Geçmişteki yaşamla
günümüz yaşam şekillerini
karşılaştırarak ürün oluşturma
ve sergileme.)
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Takı malzemeleri
Kumaş parçaları
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
7 .OTURUM
KAZANIMLAR
Rölyef ve heykeli tanır.
Üçüncü boyutu tanır.
Yoğurma malzemelerini tanır.
Yoğurma malzemelerini hazırlamayı bilir.
Üç boyutlu çalışmalar için tasarımlar, çizimler
yapar.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Tarihi eser ve müzelerden
yola çıkarak iki veya üç
boyutlu görsel tasarımlar
yapar.
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Çeşitli resim malzemeleri, fotoğraf
makinesi, Projeksiyon, bilgisayar,
anlatım, soru-cevap, izleme Drama,
Resim ve hamur gibi malzemeler ile
uygulamalar.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
KAZANIMLAR
8. OTURUM
Anadolu uygarlıklarından kalan eserleri inceler,
yorumlar.
Dönemi yansıtan ürünler tasarlar.
Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilir
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Çömlek boyama
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Dönemsel çömlek resimleri
Boya malzemeleri
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
9. OTURUM
KAZANIMLAR
Anadolu uygarlıklarından kalan eserleri inceler,
yorumlar.
Dönemi yansıtan ürünler tasarlar.
Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Mühür, tablet, yazı çalışmaları.
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Alüminyum folyo, boya , kil
vb
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
10. OTURUM
KAZANIMLAR
Anadolu uygarlıklarından kalan eserleri
inceler, yorumlar.
Dönemi yansıtan ürünler tasarlar.
Estetik özellikler taşıyan ürünler
oluşturabilme
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Takının Hikayesi adlı sunum
Dönemi yansıtan takı eşyaları yapımı
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Boncuk, ip,takı aletleri
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
SÜREÇ
KAZANIMLAR
11.OTURUM
Öğrendiği bilgilerden yola çıkarak farklı
tarihsel ve kültürel geçmişleri olan insan
topluluklarının yaşamlarını yansıtan grup
çalışması planı hazırlar ve uygular.
Grup çalışmalarını sergiler ve sunumunu
gerçekleştirir.
ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM TEKNİK
Benim Müzem etkinliği
Projeksiyon makinesi, bilgisayar,
anlatım, soru-cevap, dış destanından
rama, beyin fırtınası
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ ÜRÜNLERİ SERGİSİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ ÜRÜNLERİ SERGİSİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ & BİLİM ŞENLİĞİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ
DOLAYLI ETKİSİ
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ARKEOLOJİ PROJESİ EĞİTİM MEKANI DEKORASYONU
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT
EĞİTİMİ MERKEZİ
“FOTOĞRAF KARELERİNDE HİTİT
MEDENİYETİ PROJESİ”
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
YASEMİN KARAKAYA BİLİM VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ
“FOTOĞRAF KARELERİNDE HİTİT MEDENİYETİ PROJESİ”
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
2012-2013 eğitim yılı içerisinde TC MEB Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat
Merkezi (Ankara, Türkiye) 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 13 oturumdan oluşan
tarihsel bilgi kazandırma, analiz, sentez ve değerlendirme yapma gibi üst düzey
düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir Arkeoloji Projesi
gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerde eleştirel düşünme, karar verme, iletişim, grupla çalışma, bilimsel
çalışma yöntemleri, araştırma yöntemleri, problem çözme öğrenme yöntemleri
becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Proje süresince öğrencilerde
yaratıcılık, sanat sevgisi, görsel biçimlendirme, müze bilinci ve görsel kültür
kazanımlarına yönelik etkinlikler alan sorumluları (eğitim uzmanı öğretmenler,
arkeolog, müze uzmanı, restoratör ve seramik sanatçıları) tarafından farklı
ortamlarda (müze gezileri) farklı teknikler kullanılarak (görsel sunumlar, müzik,
drama vd.) sunulmuştur.
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
Arkeoloji bir kazı bilimidir,
arkeologlar bir çok malzemeyi kazarak ortaya çıkarır.
Arkeoloji sadece fosilleri ve dinozorları
inceleyen bir bilim dalı değildir!
Eski insanların değerli
eşyalarını arayan define
avcıları topluluğu hiç
değildir!
ARKEOLOJİ
Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her
türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat
yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı
bilimidir.
TEŞEKKÜRLER
YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER
ARCHAEOLOGY PROJECT
Download

YASEMİN KARAKAYA SCIENCE AND ART CENTER