Düzenleyen Kurum
:
YarıĢmanın Adı
TFSF Destek No
YarıĢma Bölümleri
Son Katılım Tarihi
Jüri Toplantı Tarihi
Ödül Bedelleri
Birinci
:
:
:
:
:
:
:
ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ III.
ULUSAL FOTOĞRAF YARIġMASI
“Serbest”, “Eğitim” ve “Doğa” Kategorileri
2014/007
Sayısal
28 Mayıs 2014
31 Mayıs-1 Haziran 2014
“Serbest”
“Eğitim”
“Doğa”
2.500.- TL
2.500.- TL
2.500.T
L
Ġkinci
1.500.- TL
:
1.500.- TL
1.500.T
L
Üçüncü
1.000.- TL
:
1.000.- TL
1.000.T
L
Mansiyon (3 adet)
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Özel Ödülü
Finansbank Özel Ödülü
Finansbank Çağrı
Merkezi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi Özel
Ödülü
Albüm Yayını
Jüri Üyeleri
TFSF Temsilcisi
SONUÇ BĠLGĠLERĠ
Katılan KiĢi Sayısı
Katılan Fotoğraf
Sayısı
ÖDÜLLER
:
500.- TL
500.- TL
500.- TL
:
:
500.- TL
500.- TL
500.- TL
500.- TL
500.- TL
500.- TL
:
500.- TL
500.- TL
500.- TL
:
500.- TL (Serbest kategoriden verilecek)
:
500.- TL (Serbest kategoriden verilecek)
:
:
:
500.- TL (Serbest kategoriden verilecek)
Var
Prof. Dr. Üstün ÖZEN, ġevki SĠLAN (katılmadı), Ġzzet KERĠBAR,
Mustafa ERTEKĠN, Fethi ĠZAN (katılmadı)
: Vedat OSMANOĞLU
:
:
“Serbest”
1469
“Eğitim”
564
“Doğa”
1189
:
:
5597
1569
4166
“SERBEST” KATEGORĠ:
ÖDÜL
1.lik Ödülü
2.Kural ihlali nedeniyle iptal edilmiĢtir, yeri
boĢ bırakıldı.
3.lük Ödülü
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Özel Ödülü
Finansbank Özel Ödülü
Finansbank Çağrı Merkezi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel Ödülü
Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Özel
Ödülü
AD-SOYAD
Kahraman BEKÇĠLĠ
ĠL
Zonguldak
ESER ADI
Coal Miners
Ali BÜLBÜL
Arda Adnan
KALKAN
M. Deniz ENER
Dilek KONDAKÇI
Zehra ÇÖPLÜ
Ġstanbul
Kocaeli
Kimi Ağlar
Nostalji
Mersin
Ġstanbul
Ġstanbul
Çerçevem
Çalgıcı Kız
Merdiven
Mehmet AKYÜZ
Samsun
Podyum
Fatma YAZGILI
Aydın
Yolculuk
Tacettin YÜKSEL
Mehmet ĠLBAYSÖZÜ
Canan ÇOBAN
Mansiyon 1
Mansiyon 2
Mansiyon 3
Ġstanbul
Adana
Van
Ġsimsiz (1)
Boya
Hayatın Yükü
“EĞĠTĠM” KATEGORĠSĠ:
ÖDÜL
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lük Ödülü
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Özel Ödülü
Finansbank Özel Ödülü
Finansbank Çağrı
Merkezi Özel Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2
Mansiyon 3
AD-SOYAD
Servet ÇINAR
Nevzat YILDIRIM
Belma ARSLAN
Methiye ÖZEN
ĠL
Ġstanbul
Muğla
Adana
ESER ADI
Minikler
Öğrenme Zamanı
Bir IĢık da Sen Yak
Neden
Ersin BERK
Okan ULUSOY
Sakarya
Kocaeli
Okul
Köy Öğretmeni
Gökhan ÇALIġKAN
Ġlhan BAġTOPÇU
Veli DÖLEK
Konya
Ġstanbul
Mersin
Zor ĠĢtir Eğitim
Yansıma
Gaz Lambasında Ders
AD-SOYAD
Abdullah Özdemir
Selim Tümir
Mete Kar
ĠL
Erzincan
Ġstanbul
Ġstanbul
ESER ADI
Yaban Keçisi
Kara Boyunlu Batağan
Atmaca Güvese
Ali ġenel
Serkan Akçadağ
Ankara
Kocaeli
Gazenfer Demirer
Karani Sargın
Erol Özer
Samsun
Kütahya
Mersin
Beyaz Kanatlar
Sumru KuĢun Annelik
Ġçgüdüsü
Sincap
Yıldız Pozlama
Taç Yaprak
“DOĞA” KATEGORĠSĠ:
ÖDÜL
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lük Ödülü
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Özel Ödülü - Kural
ihlali nedeniyle iptal
edilmiĢtir, yeri boĢ
bırakıldı.
Finansbank Özel Ödülü
Finansbank Çağrı
Merkezi Özel Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2
Mansiyon 3
SERGĠLEME:
“SERBEST” KATEGORĠ:
1.
2.
3.
4.
ADI-SOYADI
ĠHSAN EFEOĞLU
DĠLBER KESKĠN ÇOLAK
EROL EVGĠN
BURAK ÇARIKÇIOĞLU
ĠL
ERZURUM
GĠRESUN
KOCAELĠ
ERZURUM
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KAZIM TORUN
KAZIM TORUN
TUFAN KARTAL
TUFAN KARTAL
KADĠR TEZEL
KADĠR TEZEL
BURSA
BURSA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
11.
12.
13.
14.
15.
TAHĠR AKAY
KADĠR ĠLKĠN
SADIK ÜÇOK
SADIK ÜÇOK
ALĠ ALTIN
ANTALYA
ĠZMĠR
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
AYDIN
ESER ADI
VAZO
ĠSĠMSĠZ
ĠSĠMSĠZ
RUMELĠ FENERĠ
BALIKÇILARI
ASPĠRĠN
HAVADAN SUDAN
GÖLGELER
POZ
VAPUR ĠSKELESĠ
HALĠÇ METRO
KÖRÜSÜ
YAĞMUR
SARI
KUMKAPI
YANSIMA
ÇĠÇEK SERASI
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
TACETTĠN YÜKSEL
TACETTTĠN YÜKSEL
ZEHRA ÇÖPLÜ
GAZĠ AYDIN
ġERĠFE KESER
GÖKALP BĠLĠCĠ
GÖKALP BĠLĠCĠ
CEYDA HEMEN
CEYDA HEMEN
ALĠ BÜLBÜL
OĞUZ GÖCÜK
OĞUZ MĠRAÇ SÖNMEZ
EREN AKTAġ
SERKAN DALDAL
TUĞBA KOÇAġ
ÖZNUR TURHAN
ÖZNUR TURHAN
ÖZDEN SEVĠM
HÜLYA ġAMER
ġÜKRÜ AĞBAL
MURAT GÜNAYDIN
BURAK TĠRYAKĠOĞLU
BURAK TĠRYAKĠOĞLU
DĠLEK KONDAKÇI
RAGIP SARI
AHMET HARMANCI
ÖZCAN ġENKAYA
BATTAL GAZĠ BARLAS
EMRAH ġAHĠN
ÖMÜR MURAT ZEHĠR
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
AFYON
KOCAELĠ
KONYA
KONYA
ĠZMĠR
ĠZMĠR
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
DENĠZLĠ
ĠSTANBUL
KONYA
BURSA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
DĠYARBAKIR
ÇORUM
ADANA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
KAHRAMANMARAġ
KARS
ĠSTANBUL
ESKĠġEHĠR
DENĠZLĠ
ĠSTANBUL
46.
SERVET TÖRER
GAZĠANTEP
47.
48.
49.
50.
51.
M.DENĠZ ENER
ERCÜMENT ERSOY
VEDAT ġENTÜRK
RECEP MEHMET ERÇELEBĠ
EMRE BOSTONOĞLU
MERSĠN
ADANA
BALIKESĠR
ĠSTANBUL
SAMSUN
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
NEVZAT YILDIRIM
ALĠ HAYDAR CEYLAN
ALĠ HAYDAR CEYLAN
ALĠ HAYDAR CEYLAN
SÜLEYMAN ĠNAL
SÜLEYMAN ĠNAL
MÜNEVVER DÖLEK
MÜNEVVER DÖLEK
VOLKAN BAġAR
VOLKAN BAġAR
MELĠH SULAR
MEHMET ASLAN
ĠSTANBUL
64.
65.
66.
67.
68.
69.
71.
71.
HAZIM ENGĠN
HAZIM ENGĠN
EMRE TUNÇ
HĠKMET CABUR YAVUZAK
MEHMET MÜSEBBĠH ERGĠN
HATĠCE AKYOL
MEHMET ĠLBAY SÖZÜ
DOĞAN ġAHĠN
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ANKARA
AYDIN
ESKĠġEHĠR
AYDIN
ADANA
ĠSTANBUL
ARTVĠN
ARTVĠN
MERSĠN
MERSĠN
KONYA
KONYA
KOCAELĠ
HATAY
ĠSĠMSĠZ (2)
ĠSĠMSĠZ (4)
PARADOKS
AYAKLAR
ÇĠZGĠLER
KAPADOKYA
PEKMEZ
NEFES
YÜZLERĠMĠZ
ÇELTĠK EMEKÇĠSĠ
KARABUK
ÖRÜMCEK
KAHVEHANE
USTA ELLER
MEVLANA
TABAJHANE
TOUAREG
AĞIT
FABRĠKA
SUYA UMUT
ĠSĠMSĠZ (1)
DĠYAGONAL
SUFĠ
ATEġ
SERA ĠġÇĠSĠ
SARAY VE SON
SURĠYELĠ
ġENGÜL
BABADAĞ
PENCERE ÖNÜ
ÇĠÇEĞĠ
BĠR FAR KADAR
AYDINLIK
DERĠCĠ
TAKĠP
KUTUPTA
ĠSĠMSĠZ (1)
ASĠMETRĠK
PENCERELER
OKUMAK
HUZUR
MÜHÜRDAR
SABUNCUZADE
DAĞ
YAYLA
EMEKÇĠ
PAMUK TOPLAYAN
SURET
YAĞMUR
SOBACI
ZEKERĠYYA
MOSQUE
CESUR YÜREK
YILLARIN ĠZLERĠ
KEMANCI
TOZ DUMAN
SÜRÜ
KAPLICA KEYFĠ
YÜZ
ĠSĠMSĠZ
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
NAZIM TETĠK
ZEKĠ UZUN
OĞUZ ĠPÇĠ
OĞUZ ĠPÇĠ
OĞUZ ĠPÇĠ
ġADĠYE YARALI
TARIK KARA
MUHAMMET BĠLGEHAN TUZCU
AHMET FATĠH SÖNMEZ
ERDAL YAVUZAK
ERKAN KALANDERLĠ
ERKAN KALANDERLĠ
SERKAN TURAÇ
SERKAN TURAÇ
ZEYNEL ERDEM
SARE KURAL
ANTALYA
ĠSTANBUL
KONYA
KONYA
KONYA
AYDIN
ADANA
ĠSTANBUL
VAN
YALOVA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
BERRA ZEREN
SERAP NUKAN
SEDA YEġĠLYUT
NURTEN ÖZTÜRK
NURTEN ÖZTÜRK
METĠN OTU
YILMAZ TOPÇU
YILMAZ TOPÇU
SALĠM ġĠMġEK
SALĠM ġĠMġEK
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
AYDIN
AYDIN
MUĞLA
MUĞLA
98.
99.
100.
MUSTAFA KILIÇ
MUSTAFA GÜLOĞLU
NERGĠZ ÇUKUR
ĠZMĠR
ISPARTA
ĠSTANBUL
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
NERGĠZ ÇUKUR
ERDEM ġAHĠN
ÜMMÜ KANDĠLCĠOĞLU
GÖKHAN ÇALIġKAN
SELĠM KALKANDELEN
AHMET TURAN KURAL
MURAT ĠBRAMOĞLU
CENGĠZ ÖZTÜRK
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ANKARA
KONYA
ĠSTANBUL
KOCAELĠ
KOCAELĠ
ĠSTANBUL
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
RIDVAN ÇELĠK
RIDVAN ÇELĠK
KEMAL ÖZKILIÇ
NAZLI KILIÇ
DENĠZ AYDEMĠR
HAZAN ULKĠ MURADĠ
AHMET URHAN
HAKAN YAYLA
ALP MERAY
MEHMET YASA
ERSĠN ENER
MUSA TALAġLI
ġEREF AKÇAY
ALPER TUNGA ERDOĞAN
HASAN ALPER ARAZ
FATĠH BALTA
PINAR ÖZBEKTAġ
KÜRġAT KAAN ÖZKEMAHLI
SÜLEYMAN ÜLKER
MUġ
MUġ
GĠRESUN
ĠZMĠR
MUĞLA
ĠSTANBUL
KAYSERĠ
ĠSTANBUL
KAYSERĠ
ĠZMĠR
ĠSTANBUL
VAN
ORDU
ERZURUM
ERZURUM
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ERZURUM
ĠZMĠR
DABAKHANE
SON BAKIġ
EDANIN DÜNYASI
SEN DE MĠ
ZAMAN
ÇÖMLEKÇĠ
BALONUN ĠÇĠNDE
SĠLÜET
BUZKAġI
EFELER
DUVAR
MOLA
ÇĠFTLĠK
GECE BAKIġI
MUĞLA
KAYA TUZU
KESĠMĠ
KAYIP
SAZ SÖZ
YIKIM
ĠSĠMSĠZ (1)
ĠSĠMSĠZ (3)
KEMANCI
ACI
KARA ÇADIR
UTANGAÇ BAKIġ
ġEMSĠYELER
ARASINDA
HAYALLER
GEÇĠP GĠDEN
FARKLI
YAġAMLAR
HURDACI
KOYUN ATLATMA
YAĞMUR
HAYAT DEDĠĞĠN
UTANGAÇ KEDĠ
HALKA
YEġĠL
BĠRLĠKTE
YAġAMAK
OKUL
SEVGĠ
EMEKÇĠ
YIKIM
RAHVAN
MERDĠVEN
ĠNCESU ÇAYCISI
KÖPRÜ
SÜRÜ
ENGEL-SĠ
EKARE
SÜRÜ
KAHVE
KAYAK
EKMEK PARASI
ENGELSĠZLER
KAYIP
DADAġ
KADIN
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
SEYĠT KONYALI
YILMAZ KARACA
EMRE SOYTÜRK
KAZIM KUYUCU
MĠNE ERTUĞRUL
RUġEN MURAD TAKVAĞA
VELĠ DÖLEK
VELĠ DÖLEK
VELĠ DÖLEK
SEBAHATTĠN ÖZVEREN
ERCAN PEK
ĠBRAHĠM ETHEM AYAZ
MEHMET ÖZDEMĠR
ENDER BALCI
ALĠ KAYMAK
ĠSMET DALYELĠ
SAVAġ ġENEL
KADĠR ÇĠVĠCĠ
EMRAH UYGUN
BURHAN ġEHĠT
NURHAN HAN ERDEM
KONYA
ORDU
ĠSTANBUL
KONYA
ĠSTANBUL
VAN
MERSĠN
MERSĠN
MERSĠN
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
ĠSTANBUL
TRABZON
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
ĠZMĠR
MERSĠN
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ANKARA
ÇĠLEK
DELTA KIZI
ĠSĠMSĠZ (2)
USTA
ÇELTĠK
KONTEYNER
BALIKÇILAR
TUĞLA ĠġÇĠSĠ
ÖRÜMCEK ADAM
HÜZÜN
MOLA
YARAMAZ
ALINTERĠ
YIKIK
SOKAK
PAZAR
ROMANTĠK ÇOCUK
TOZDUMAN
IġIK
SĠSTE BALIKÇI
SEN GĠDERKEN
“EĞĠTĠM” KATEGORĠSĠ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ADI-SOYADI
SERAP DOĞANYĠĞĠT
ZAFER BUNAH
SIDIKA ÇAL
HÜSEYĠN BAYKUġ
CELAL ERDEM
MUSTAFA DEMĠRBAġ
ASLIHAN USTAOMER
ĠL
ANKARA
ÇANAKKALE
ANKARA
ADANA
ĠZMĠR
ANKARA
ERZURUM
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
UĞUR GÜNGÖR AKSOY
ġERĠFE KESER
ġERĠFE KESER
ġERĠFE KESER
OĞUZ MĠRAÇ SÖNMEZ
EREN AKTAġ
SERKAN DALDAL
SERKAN DALDAL
ĠLKAY KARAKOÇ
RAGIP SARI
EGEMEN UMUT ġEN
BALIKESĠR
KOCAELĠ
KOCAELĠ
KOCAELĠ
DENĠZLĠ
ĠSTANBUL
KONYA
KONYA
ANKARA
KAHRAMANMARAġ
SAMSUN
19.
EMRAH ġAHĠN
DENĠZLĠ
20.
BAHAR YENĠSOY
ĠSTANBUL
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ERCÜMENT ERSOY
NEVZAT YILDIRIM
ALĠ HAYDAR CEYLAN
BÜLENT SUBERK
SÜLEYMAN ĠNAL
MUSTAFA TARIK CANBAY
MUSTAFA FATĠH DEMĠR
ADANA
ĠSTANBUL
28.
HAZIM ENGĠN
ĠSTANBUL
BURSA
ARTVĠN
ELAZIĞ
ĠSTANBUL
ESER ADI
ĠSĠMSĠZ (4)
ÇARE-SĠZ
ALĠ ATA BAK
YA SONRA
TROMPET
OKUL YOLU
NOTALARIN
SESSĠZLĠĞĠ
KALBĠM
KĠTAP OKUMA
KĠTAPLAR
MATEMATĠK
ARA GÜLER BĠLĠR
OKUL
USTA ÇIRAK (1)
USTA ÇIRAK (2)
EĞĠTĠM
OKULUN ĠLK GÜNÜ
OKUMANIN ZORLU
YOLU
NESĠLDEN NESĠLE
EĞĠTĠM
DANTEL YAKALI
KIZ
ATADAN DERS
MALAWĠLĠ
USTA ÇIRAK
ĠSĠMSĠZ (2)
OKUL YOLU
29 KARE
BOYUNDAN
BÜYÜK ĠġLERE
KALKIġMAK
YARAMAZ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
KASIM GÜMÜġ
ONUR KIRKAÇ
HĠKMET ÇABUR YAVUZAK
SERKAN ÇOLAK
GĠZEM AKUS
AHMET TURAN KOCAL
MALATYA
SAMSUN
AYDIN
ĠZMĠR
ĠSTANBUL
KOCAELĠ
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
RIDVAN ÇELĠK
ĠBRAHĠM AYSÜNDÜ
AHMET ÇETĠNTAġ
ALĠ MERMERTAġ
VOLKAN TURAN
SEYĠT KONYALI
EMRE SOYTÜRK
NUR HĠLAL GÜNERĠ
MUġ
TRABZON
BURSA
TRABZON
TEKĠRDAĞ
KONYA
ĠSTANBUL
MARDĠN
43.
44.
KAHRAMAN BEKÇĠLĠ
ALĠ FUAT ALTIN
ZONGULDAK
KOCAELĠ
45.
46.
47.
MEHMET ÖZDEMĠR
KADĠR ÇĠVĠCĠ
MURAT AKGÜN
TRABZON
ĠSTANBUL
TRABZON
GERĠDE KALAN
OKUMAK
TERCĠH
KERRAT CETVELĠ
DEVRE
HER YERDE
OKUMAK
NESĠLDEN NESĠLE
BĠRLĠK
ĠMKAN
OKUL
OKUL ÖNÜ
IġIĞIN ĠÇĠNDE
ĠSĠMSĠZ (1)
HER YÖNÜYLE
OKUL
ĠSĠMSĠZ (2)
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
EĞĠTĠMĠ
MAVĠ RÜYA
SEVGĠ
ZOR HAYAT
“DOĞA” KATEGORĠSĠ:
1.
ADI-SOYADI
DERVĠġ KÖKENEK
ĠL
ADANA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ALĠYE UĞUR
ALĠ ġENEL
EYÜP ÇEVĠRĠCĠ
ARZU ÇINAR
ĠSMAĠL TÜTÜN
ĠSMAĠL TÜTÜN
ERCÜMENT ERSOY
EGEMEN ÖN
ALĠ HAYDAR CEYLAN
CÜNEYT ÇELĠK
MURAT KAYA
SEZĠN GÖKGÜN
ĠSTANBUL
ANKARA
MARDĠN
YALOVA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ADANA
ĠSTANBUL
14.
15.
16.
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
17.
18.
19.
20.
SUAT CUMALĠ GÜNGÖR
SUAT CUMALĠ GÜNGÖR
MUSTAFA
GÖKMUHARREMOĞLU
MEHMET ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
HASAN TAHSĠN MADAKBAġ
ABDULLAH ÖZDEMĠR
21.
22.
23.
24.
ABDULLAH ÖZDEMĠR
NADĠRE GÜNDAY
MUSTAFA YILDIZ
MUSTAFA YILDIZ
ERZĠNCAN
AYDIN
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
25.
TARIK EġDĠNK
BURSA
26.
YASĠN MORTAġ
KAHRAMANMARAġ
ĠSTANBUL
KARS
MERSĠN
DENĠZLĠ
DENĠZLĠ
ĠSTANBUL
ERZĠNCAN
ESER ADI
DĠK KUYRUKLU
ÖTLEĞEN
YEġĠL
UÇAN BALIKLAR
KAMUFLAJ
DOĞANIN KALBĠ
ĠSĠMSĠZ (3)
ĠSĠMSĠZ (4)
YANSIMA
KELEBEK
SĠS
DALGA
TĠLKĠ
KIRLANGIÇ
KUYRUK
ĠSĠMSĠZ (3)
ĠSĠMSĠZ (4)
AĞ
EFE
TIRTILLAR
YAĞMUR SONRASI
KUKUMAV
KUġLARI
TĠLKĠ
RENKLER
ATEġ
PEYGAMBER
DEVESĠ
ĠKĠ DAKĠKALIK
MĠSAFĠR
PEYGAMBER
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
MEHMET KORU
MEHMET KARACA
MEHMET KARACA
ORHAN KARTAL
ÖZGÜR KONUR
EROL ÖZER
EROL ÖZER
KONYA
KAHRAMANMARAġ
KAHRAMANMARAġ
BATMAN
ORDU
MERSĠN
MERSĠN
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ALĠ ASLAN
VELĠ DÖLEK
VELĠ DÖLEK
ARĠF TANJU KORKMAZ
ARĠF TANJU KORKMAZ
SAVAġ ġENEL
CAN YÜCEL
ARĠF MĠLETLĠ
MEHMET ÇAKIR
DENĠZLĠ
MERSĠN
MERSĠN
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
MERSĠN
ĠZMĠR
BURSA
DENĠZLĠ
DEVESĠ
AĞAÇLAR
AĞIR AVCI
EMPUSA PENNATA
AĞLAYAN GELĠN
MENDERES
GÖZ GÖZE
TIRTIL VE
GELĠNCĠK
MÜCADELE
MEKE GÖLÜ
ġELALECĠK
ORAKKANAT
YALI ÇAPKINI
X-RAY
DEATH VALLEY
SĠS
YOLCULAR
Download

Sonuç Bildirim Listesi için tıklayınız.