Basın Bülteni
17 Temmuz 2014
Borsa İstanbul, Halka Arz çalışmaları
kapsamında 500’üncü Şirket Ziyaretini
Gerçekleştirdi
Halka arzları arttırmak için şirket ortaklarını bilgilendirmeye yönelik toplantılar
düzenleyen Borsa İstanbul, 20 ayda 27 farklı ilde 500 şirket ile görüştü.
Görüşülen şirketlerin yaklaşık yüzde 70’i halka arza sıcak bakıyor.
Borsa İstanbul, 2012 yılının Eylül ayından bu yana benimsediği yeni stratejisi çerçevesinde şirketlerin
kapasitelerini artırma, yenileme ve Ar-Ge yatırımları yapma, şirket satın alma, dış pazarlara açılma,
markalaşma gibi iş planlarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları pay halka arzı yoluyla
sermaye piyasalarından hem uzun vadeli hem de düşük maliyetle elde edebileceklerini anlatmak
amacıyla Anadolu’nun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin sahiplerini ve yöneticilerini ziyaret ederek halka
arzın ve Borsada işlem görmenin sunduğu avantajları anlatan Borsa İstanbul, 11 Temmuz 2014
tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Arkem Kimya San. ve Tic. A.Ş. ziyareti ile 500’üncü şirkete ulaştı.
İbrahim Turhan: “İş adamlarımızın ülkemizi orta ve uzun vadede dünyanın en önemli ekonomik
güçlerinden biri haline getireceklerine inancımız tam”
Borsa İstanbul’un Halka Arz teşvik çalışmalarına dair bir açıklama yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan; “Borsa İstanbul olarak gerçekleştirdiğimiz şirket
ziyaretleri ve tüm bu çalışmalar sonucunda iş adamlarımızın, girişimcilikleri, yaratıcılıkları,
çalışkanlıkları ve geleceğe bakış açılarıyla dünyanın en gelişmiş ülkelerinin pazarlarına ulaşabildiklerini
ve dünyanın en büyük markalarıyla onların pazarlarında rekabet edebildiklerini büyük bir memnuniyetle
gördük. İş adamlarımızın, Türk girişimcilerinin dünyayla olan bu rekabetlerinde ülkemiz sermaye
piyasalarından güç alarak bir adım daha öteye gidebileceklerine ve ülkemizi orta ve uzun vadede
dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline getireceklerine olan inancımız tamdır” dedi.
Büyük Gruplarla görüşüldü
Borsa İstanbul’un görüştüğü şirketler arasında ağırlıklı olarak, İSO I. ve II. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu,
TİM 1000, Capital 500, Fortune 500 gibi listelere giren büyük ölçekli şirketler bulunuyor. Madencilik,
otomotiv, sağlık, ulaşım, inşaat, gıda, tekstil, kimya, petrol ürünleri, metal eşya ve makina, ağaç ve ağaç
ürünleri, mobilya, basım-yayın gibi pek çok sektörden her biri sektörünün liderlerinden olan birçok
önemli şirkete ziyaret gerçekleştirildi.
Ayrıca, Altınbaş Holding, Bilkent Holding, Boydak Holding, Çalık Holding, Erdemoğlu Holding, Eren
Holding, Hayat Holding, Kibar Holding, Limak Holding, Soyak Holding, STFA, Tosyalı Holding, Yıldırım
Holding gibi Türkiye’nin önde gelen grupları ile de halka arz teşvik çalışmaları kapsamında bilgi
paylaşımı yapıldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İbrahim Turhan’ın da
önemli bir kısmına katıldığı görüşmelere diğer Borsa İstanbul üst düzey yetkilileri de iştirak ettiler.
Şirket ziyaretlerine ek olarak, çeşitli illerde sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, sektörel ve
bölgesel birlikler ve derneklerle birlikte halka arz konusunda 30’un üzerinde organizasyon
gerçekleştirilerek “halka arz ve Borsa İstanbul’un sunduğu fırsatlar konusunda toplamda 2.000’i aşkın
katılımcıya bilgi aktarıldı.
Patronlar halka arza sıcak bakıyor
Halka arzın şirkete sağlayacağı katkılar ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yapıldığı bu görüşmelerin, karar
alıcılarda halka arz fikrinin oluşmasında olumlu katkı sağladığı görüldü. Yapılan bu görüşmelerin de
etkisiyle 500 şirketin yarısından fazlası halka açılmayı gündemlerine aldı. Beş şirket ise yapılan
görüşmeler sonrasında halka arz işlemlerini tamamladı ve bunlardan ikisi Borsa İstanbul’da işlem
görmeye başladı. Üçüncü şirketin başvurusu da gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Görüşülen büyük ölçekli şirketlerden 10’u halka arz sürecinde önemli aşamalar kaydetti. Bu şirketlerin
kısa süre içerisinde halka arz hazırlıklarını tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görme başvurularını
yapmaları bekleniyor. Şirketlerden alınan geri bildirimler de önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin
halka arza ilgi göstereceğini ortaya koyuyor.
Gerçekleştirilen ziyaretler ve sonuçlarına ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır.
Ziyaret Edilen Şirketler
Toplam
Halka Açılan
Başvuruda Bulunan
Halka Arzı Düşünmeyen
Halka Arza Olumlu Bakan
0-3 Yıl
Halka Arz Süresi
3 Yıldan Uzun
Şirket Sayısı
500
2
3
156
339
119
220
Oran (%)
100
0,4
0,6
31,2
67,8
23,8
44
Finansman ihtiyacı ve rekabette öne çıkma isteği halka arza yönlendiriyor
Şirketler, paylarını halka arz ederek, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetle,
uzun vadeli ve geri ödemesi olmayan bir finansmana ulaşıyorlar. Şirketlerin paylarının Borsa İstanbul’da
işlem görmesi, bankacılık ve para piyasası nezdindeki kredibilitelerini artırarak daha kolay ve uygun
maliyetlerle kredi bulmalarını ve paylarını teminat göstererek kredi kullanabilme imkanı kazanmalarını
da sağlıyor.
Şirketler halka arz sonrasında ortaya çıkan ek kaynak gereksinimlerini "İkincil Halka Arz"lar ile
karşılayarak yeniden finansman imkânı da yaratabiliyorlar. Halka arz, şirket paylarına likidite
kazandırarak mevcut ortaklara da önemli bir finansman imkânı sağlıyor. Ayrıca, şirketler hakkında artan
farkındalık ve bilinirliğin sağladığı avantaj çerçevesinde gerek yurt içi, gerekse yurt dışında şirketlerle
çeşitli işbirliği imkânları artmakta ve bu sayede şirketler, ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli bir
rekabet avantajı elde etmektedirler.
Halka arza sevkeden diğer önemli faktör: Kurumsallaşma
Şirketlerin paylarını halka arz etmeleri ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamaları bir hazırlık
süreci dâhilinde gerçekleşmektedir. Bu süreç içerisinde şirketin organizasyonel ve yönetsel yapısında
kurumsallaşmaya katkı sağlayacak değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca paylarının Borsa
İstanbul'da işlem görmesini sağlamak suretiyle şirketler, sermaye piyasası mevzuatının rehberliği
sayesinde daha kurumsal bir yönetim yapısına kavuşabilmekte ve bu suretle şirketlerin nesilden nesile
sorunsuz ve daha başarılı bir şekilde aktarımı sağlanmaktadır.
Ne tür kaygılar ve eksiklikler giderildi?
Yapılan görüşmelerde şirketlerin halka arzla ilgili belli kaygılar taşıdıkları ve bir takım hususlarla ilgili
bilgi eksikliği bulunduğu görüldü. Bu hususlarla ilgili gerek geçmişte halka arz gerçekleştiren şirketlere
ilişkin başarılı örneklerin gerekse yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen tedbirlerin paylaşımı
yoluyla şirketlere bilgilendirme yapılarak eksik ve yanlış bilgiden kaynaklanan çekinceler büyük oranda
giderildi.
 Halka açık olmanın iş süreçlerini yavaşlatacağı endişesi: SPK’nın ve Borsa İstanbul’un şirketin
Borsada işlem görmesi sonrasında şirketin iş süreçlerine ve iş yapış yöntemlerine müdahil olmadığı
ve faaliyetlerin yavaşlamasına neden olacak bir onay mekanizması bulunmadığı aktarılarak bu
konudaki çekinceler giderildi.
 Şirketin kontrolünde zaafa uğranılacağı endişesi: Halka arzdan pay alacak ortakların şirketin
yönetimine müdahil olmak gibi bir tutumları ve olanakları bulunmadığı, şirketin başarılı yönetimini
devam ettirmesi ve halka arzdan elde edilen kaynakla birlikte büyümesini artırarak sürdürmesi
beklentisinde oldukları görüşmelerde ifade edildi.
 Aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarımda risk bulunmadığını düşünmeleri: Şirketin sonraki
nesillere iletilmesinde karşılaşılabilecek riskler, kurumsallaşmanın ve halka arzın bu risklerin
minimize edilmesinde oynadığı rol görüşmelerde dile getirilerek bu konudaki bilinç düzeyinin
artırılması yönünde çaba sarfedildi.
 Borsa İstanbul’da işlem görebilecek büyüklüğe henüz erişilmediği düşüncesi: Şirket ortaklarına
Borsa İstanbul bünyesinde her büyüklükte şirketin işlem görebileceği pazarlar oluşturulduğu ifade
edilerek pazarlar hakkında bilgi verildi.
 Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği endişesi: SPK
düzenlemelerinin ticari sırların korunması ve bazı önemli açıklamaların ertelenebilmesi imkânı
sağladığı vurgulanarak rekabet gücü üzerinde olumsuz etkisi olmayacağı ifade edildi.
 Halka arz sonrası şirket paylarında yapay fiyat hareketleri olacağı endişesi: Borsa bünyesinde
oluşturulmuş olan etkin denetim ve gözetim mekanizmasına ilişkin bilgilendirmede bulunularak bu
kaygılar giderildi.
Şirketlerde halka arz ve Borsada işlem görme ile ilgili önemli çekinceler giderilmiş olmakla beraber, bazı
şirketler çeşitli sebeblerle halka arza sıcak yaklaşmamaktadırlar. Grup çatısı altında faaliyet gösteren
şirketlerin bir kısmı, grubun politikası gereği halka açılmayı düşünmezken, bir kısmının ise öncelikle
grubun diğer şirketlerinin başarılı bir şekilde halka arzlarını bekledikleri tespit edildi. Yabancı ortaklı
birçok Türk şirketinin ise yapılan ortaklık anlaşması gereği halka arzı düşünmediği öğrenildi.
Halka arzlar hız kazanacak
2014 yılının ilk yarısında yaşanan Global piyasalardaki dalgalanmalar, 30 Mart yerel seçimleri ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi faktörlere rağmen halka arzlar hız kesmedi. 7 Temmuz 2014 tarihinde
işlem görmeye başlayan İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Borsa İstanbul’da 2014 yılında
gerçekleştirilen halka arz sayısı 9’a ulaştı.
Gerçekleşen halka arzların yanı sıra hali hazırda Borsa İstanbul’a halka arz başvurusunda bulunan 8’i
Pay Piyasası, 1’i Gelişen İşletmeler Piyasası olmak üzere toplam 9 şirket bulunuyor. Ayrıca, FED para
politikalarında ortaya çıkan değişiklik sonrasında sermaye ve finans piyasalarında yaşanan dalgalanma
nedeniyle ertelenen önemli büyüklükteki halka arzların son dönemdeki istikrarlı ortamın
sürdürülmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
Download

Borsa İstanbul, Halka Arz çalışmaları kapsamında