AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
Sıra
No
Firma / ġahıs Adı
BaĢvuru Tarihi
BaĢvuru Değerlendirme
Ayı
DEĞERLENDĠRME SONUCU
Kaynak Türü
Güç (kW)
Ġl Adı
Evrak Yönüyle
Değerlendirme Sonucu
Durumu
Gerekçe
Teknik Değerlendirme Sonucu
Durumu
Gerekçe/Bağlantı GörüĢü
Trafo Merkezi
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil hattından
beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Samsat Çıkışı enerji nakil Kahta
hattının 13880585 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
1.000,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
3X(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu-Evri Fideri (Fider-6) ‘nden beslenen Yaşıl
Narlı
HES Kök çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının beslediği Evri
KÖK'ün boş hücresi donaltılarak Evri Kök üzerinden NarlıTM.
Güneş
1.000,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Eylül 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
30.09.2014
Eylül 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Ayşe ACAR
30.09.2014
Eylül 14
Güneş
29,90 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Pazarcık Fiderinden
beslenen Bulanık KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Bulanık ENH'dan
beslenen Peynir Kök çıkışlı 3x(3/0 AWG) + 3x(3AWG) iletkenli enerji nakil
hattının 13677516 barkod nolu direğinden branşman alarak Kamalak Tr yi
besleyen 3x(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13676485 barkod nolu
direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
7
YCN Enerji
30.09.2014
Eylül 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy
TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu
fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil
hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil Doğanköy
hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Doğanköy TM.
8
YVZ Enerji
30.09.2014
Eylül 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy
TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu
fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil
hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil Doğanköy
hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Doğanköy TM.
9
YCZ Enerji
30.09.2014
Eylül 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil
hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil
Doğanköy
hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Doğanköy TM.
1
Fehmi Otomotiv Elektrik
Gıda Akaryakıt İnş. Nak.
Tic. ve San. Ltd. Şti.
03.09.2014
Eylül 14
Güneş
2
Hasan ÇANGA
11.09.2014
Eylül 14
Güneş
3
İskur İplik Kumaş Mensucat
Tic. Ve San. A.Ş.
11.09.2014
Eylül 14
4
GAFUR KAPLAN
12.09.2014
5
Hilal Solar Enerji İnş. San.
ve Ltd. Şti.
6
500,00 Adıyaman
Trafo Merkezi
Adıçim
Adıyaman
Gölbaşı
Kahta
Karakaya
Ps 4B
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
Adıyaman Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet
Olumlu BaĢvuru (kW) Kalan Kapasite(kW)
12.000
9
8.998,00
3.002,00
7.000
7
6.010,00
990,00
7.000
15
11.487,00
4.487,00
2.000
13
12.180,00
10.180,00
2.000
0
2.000,00
2.000
0
2.000,00
32.000
44
38.675,00
6.675,00
Trafo Merkezi
Andırın
Çağlayan
Doğanköy
Göksun
Kahramanmaraş-2
Kılavuzlu
Kılılı
Narlı
Ps-5 Tm
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
KahramanmaraĢ Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet
Olumlu BaĢvuru (kW) Kalan Kapasite(kW)
2.000
0
2.000,00
2.000
0
2.000,00
10.000
14
11.059,22
1.059,22
2.000
1
1.000,00
1.000,00
15.000
10
9.111,90
5.888,10
2.000
3
2.500,00
500,00
6.000
1
441,60
5.558,40
2.000
6
2.586,61
586,61
2.000
0
2.000,00
43.000
35
26.699,33
16.300,67
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Başvuru değerlendirme sonucu olumlu bulunanlarla ilgili olarak, alternatif bağlantı görüşü oluşturulanların, listenin ilan
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Şirketimiz
tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin
olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Not-3:Yukarıda kırmızı renkle gösterilen kapasitelerin artırılması için TEİAŞ a görüş sorulacaktır.
TEİAŞ'ın Kılavuzlu TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu
TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden
Bossa-2 Fiderinin 14020891 nolu direğinden branşman alan 3x(1/0 AWG) +
Kılavuzlu
3X(3AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13954178 barkod nolu direği yanına
Şirketimizin uygun göreceği bir noktada tesis edilecek olan beton köşk
üzerinden Kılavuzlu TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Gözebaşı (Fider 16)'den branşman
alan Koru HES Kök çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından
Adıyaman
beslenen 13666398 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x(477 MCM) iletkenli Fider-14 (Durak Fideri)'nin 13918504 barkod nolu
Kahta
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
Kahramanmaraş-2
Download

AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ.