PAU-SARUM
Risk Değerlendirme Çalışmaları
Ege Bölgesi
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı-2
21 Şubat 2014-Denizli
RİSK DEĞERLENDİRME
6331 sayılı kanun,
MADDE 4-c
Risklerden korunma ilkeleri
6331 sayılı kanun,
MADDE 5
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
ÇOK TEHLİKELİ, Risk
Değerlendirme 2 yılda bir
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE
İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE
SINIFLARI TEBLİĞİ , 26 Aralık
2012, 285009 sayılı tebliği,
NACE kodları: 86.10
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
YÖNETMELİĞİ, 29 Aralık 2012,
28512 sayılı
Madde-12 (1)
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Çalışan Güvenliği Komitesi
Çalışan
Sağlığı
Güvenliği
ve Hakları
Birimi
Risk
Analizi Alt
Grubu
Beyaz
Kod Alt
Grubu
4
• Risk Değerlendirme Alt Grubu
• Risk Değerlendirme Prosedürünün hazırlanması
• Risk Değerlendirme alt yapısının hazırlanması
– Hastaneye ait tehlike/risklerin belirlenmesi
– Risk Derecesi belirlenme yönteminin kararlaştırılması
– Tehlike/risk kontrol çizelgelerinin hazırlıkları
– Önlem sistematiğine kararlaştırılması
– Kontrol çizelgelerinin ve risk derecesi için pilot çalışmaların
yapılması
• Bilgilendirme-Eğitim
– Çalışan Güvenliği komite üyelerinin bilgilendirilmesi-eğitimi
– Sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi
• Risk Değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
Risk Değerlendirme Prosedürü
 risk analiz ve değerlendirmesi yapılma zaman ve
sıklığı
 risk değerlendirmesi yapılacak yerler
 risk değerlendirme ekibi
 risk değerlendirmesi yapılma şekli
 risk değerlendirilmesi
 kontrol ve önlemler
 risk değerlendirilmesinin raporlanması ve iletilmesi,
paylaşılması
 önlemlerin gerçekleşme ve etkinlik düzeyinin
izlenmesi
 ilgili dokümanlar
Risk Değerlendirme Ekibi
• Ameliyathane sorumlu
hemşireleri
• Anestezi teknikerleri
• Radyasyon güvenliği
sorumlusu
• Enfeksiyon kontrol
komitesi
• Merkezi sterilizasyon
sorumlusu
• Lab. sorumlusu
• Lab.teknisyeni
• Teknik atölye çalışanları
• Ev idaresi sorumlusu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşyeri hemşiresi
İş güvenliği uzmanları
Eğitim komitesi
Sosyal hizmet uzmanı
Mikrobiyoloji uzmanı
Halk Sağlığı uzmanı
Fizyoterapi
Nöroloji uzmanı
İnsan kaynakları
Hemşirelik hizmetleri
Kalite Yönetim
Birim çalışanları
Pilot çalışma
• Ameliyathane
– Üroloji-Ortopedi-Göz/KBB
– Pre-post op
– Depolar
– Koridorlar
– Sekreterlik
Pilot çalışma
• Birime eğitim
• Birim çalışanlarının görüşlerinin
tartışılması
• Birim inceleme ziyaretleri
• Risk değerlendirme sonuçlarının gözden
geçirilmesi
• Kontrol çizelgelerine son halinin verilmesi
Hastane ortamında tehlikeler-riskler
Tehlike:
• Çalışma çevresinin fiziki
kusurları veya
insanların hatalı
davranışları gibi
nedenlerle çalışana,
hasta ve hasta yakınına,
işyerine ve çevreye
zarar verme
potansiyelidir.
Risk:
• Tehlikelerden
kaynaklanabilecek bir
olayın, meydana gelme
olasılığı ile bu olayın
sonuçlarının ortaya
çıkardığı zarar veya
yaralanmanın
şiddetinin bileşkesidir.
• Sağlık işkolunda, hastanelere
odaklanıldığında olası tehlikeler nelerdir?
Tehlikeler
Biyolojik
Kimyasal
Psikososyal
Fiziksel
Ergonomik
Riskler
Biyolojik Tehlikeler
 Kan yolu ile bulaşan patojenlere maruziyet
 Kesici-delici alet yaralanması
 Müköz membranlara sıçrama/temas
 Hava kaynaklı patojenlere maruziyet
 Temas yoluyla bulaşıcı patojenlere maruziyet
 Hijyen Kaynaklı patojenlere maruziyet
 Su veya gıda kaynaklı biyolojik kirleticilere çevresel
(ortam) maruziyet
Kimyasal Tehlikeler/Riskler
Dezenfeksiyon/Sterilizasyon ve
temizlik amaçlı kullanılan
kimyasallar
 Etilen oksit
 Formaldehit, Gluteraldehit
 Alkollü el dezenfaktanları
 Klor, … Diğer
Tedavi için kullanılan ilaçlar
 Anestezik gazlar
 Antineoplastikler, sitotoksikler,
 Diğer
Kimyasal atıklar
 Atık anestezik gazlar
 Lazer dumanı, cerrahi duman
 Tanı amaçlı kimyasallar-maddeler
Tanı amaçlı kimyasallar
 Ksilen, parafin
 Asitler (formik asit, nitrik asit, HCl vb.)
 Alkol
 Sıkıştırılmış gazlar, …. Diğer
Parlayıcı-patlayıcı-yanıcı
kimyasallar/ maddeler
 Petrol ürünleri
 Oksijen
 Azot
 CO2
 Soğutucu gazlar
 Boyalar-solventler, … Diğer
Diğer kimyasal ve maddeler
 Lateks
 Civa, … Diğer
Fiziksel Tehlikeler/Riskler
Radyasyon (iyonizan)
 Terapotik radyasyon
 Tanısal radyasyon
 Radyoaktif terapotik /
tanısal ajanların
uygulanması sırasında
iyonizan radyasyon
 Fazla miktarda
radyonukleid alan
hastaların bakımı
 Girişimsel işlemler
sırasında iyonizan
radyasyon
Radyasyon (non-iyonizan)
 Mikrodalga
 Radyofrekans dalgaları
 Manyetik rezonans
görüntüleme
 Ultraviyole ışınlar
 LED
 Kızılötesi ışınlar
 Lazer
Fiziksel Tehlikeler/Riskler






Gürültü
Aydınlatma
Elektrik
Titreşim
Yangın
Sıcaklık, soğukluk, nem, havalandırma,
basınç
 Pürüzlü ya da kaygan düz yüzeyler
 Hareket eden araç ve makineler
 Makinelerin hareket eden parçaları
Ergonomik
 Çalışma ortamı, ofis ve bilgisayar kullanımı
ilgili ergonomik tehlikeler
 Statik postür ile ilgili ergonomik tehlikeler
 Kaldırma, taşıma, itme, çekme vb. işlemlere
bağlı ergonomik tehlikeler
 Tekrarlayıcı hareketlere bağlı ergonomik
tehlikeler
Fiziksel Tehlikeler/Riskler
 Kazalar
 Kayma, tökezleme ve düşmelerle ilişkili ergonomik
tehlikeler
 Yanık
 Yüksekte çalışma
 Elektrik tehlikeleri
 Hareketli cisim, sıkışma
 Sıçrama
 Patlayıcı, parlayıcı madde
 Kesici-delici aletler
 Kriyo-ajanlara maruziyet
Psikososyal Tehlikeler/Riskler










Vardiya, iş yükü ve çalışma saatleri
Çatışmalar
Yaşlanma
Teknostres
Fiziksel tehlikelere bağlı stresler
Şiddet, taciz
Yalnız çalışma
Mobbing
Madde bağımlılığı
Olağandışı durumlarla ilgili stresler
• Alınması gereken önlemler nelerdir?
Kontrol ve Önlemler (Öncelik Sırasına Göre)
• Tehlikeli olanı tehlikesizle / daha az tehlikeli olanla
değiştirerek riskin yok edilmesi / azaltılması
• Mühendislik önlemleri ile riskin kaynakta veya
ortamda kontrol edilmesi
• Çalışma sistemlerinin idari anlamda yeniden
organize edilmesiyle maruziyetin azaltılması
• Olağanüstü durumlar için etkin acil durum
planlarının yapılması
• Kişisel koruyucu ekipman ve giysi sağlanması
• İlk yardım olanaklarının sağlanması
Kontrol ve Önlemler
• Mühendislik önlemleri
• İdari önlemler
• Kişisel Koruyucu Donanım
Mühendislik
önlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elimine etme, azaltma
Yerine koyma
Yerel havalandırma, genel havalandırma
İzolasyon/kapalı sitemler
Uygun kimyasal depolama
İş makinaları (taşıma, kaldırma vb.)
Daha az verecek ekipman tasarımı
Çalışma ortamının tasarımı
İş aktiviteleri için mühendislik girişimleri
İzolasyon odaları, negatif basınçlı oda
Ekipmanlar için koruyucuların
geliştirilmesi
• İklimlendirme
• Alarm-panik butonları
İdari
önlemleri
• Politika belirlenmesi
• Güvenli Çalışma prosedürleri
• Maruziyet yanıt prosedürlerinin geliştirilmesi
ve tehlikeye maruz kalan çalışanların
izlenmesi
• Çalışma ortamının düzenlenmesi
• Uygun sayıda ve nitelikte çalışanın
sağlanması
• KKD sağlanması ve çalışanlar tarafından
kullanımının sağlanması
• Tehlikeler bağlı belirti ve bulguların erken
raporlanması-bildirilmesinin sağlanması
• Tıbbi surveyans (periyodik muayeneler)
• Ortam ölçümlerinin yapılması
• Çalışanların eğitimi
• Eldivenler
• Göz koruyucuları
Kişisel
Koruyucu
Donanım
(KKD)
• Yüz koruyucuları
• Kulak koruyucuları
• Solunum koruyucuları
• Koruyucu giysi
• Uygun ayakkabılar
• …
Önlemler
Mühendislik
Biyolojik
Kimyasal
Psikososyal
Fiziksel
Ergonomik
Kazalar
İdari
KKD
Eğitim
PAU-SARUM Risk değerlendirme
• Kontrol çizelgeleri
• Olasılık
– Biyolojik tehlike /riskler
– Kimyasal tehlike/riskler
• Şiddet
– Psikososyal tehlike/riskler
• Önlem
– Fiziksel tehlike/riskler
– Ergonomik tehlike/riskler
– Kazalar
• Pilot çalışmaları yapılması
• Son şeklinin verilmesi
Risk Derecesi
• Risk derecesi = Olasılık x Şiddet
• 5 x 5 matriksi
Olasılık (?)
Olasılığı değerlendirirken iki kriter
1) Daha önce olayla karşılaşma sıklığı
–
–
Birime özel,
Hastanemizde incelenen parametre ile ilgili veri yoksa, güvenilir
değil ise literatür ve çalışan personelin görüşleri
2) Yapılan işin sıklığı
Olasılık (?)
Çok düşük olasılık: Yılda bir, belki hiç
Küçük:
Ayda bir ikiden az
Orta:
Ayda bir-iki
Yüksek:
Haftada bir iki
Çok yüksek:
Sürekli, her gün
ŞİDDET (?)
• Her tehlike için riske ait şiddet ilgili
literatür
– Bireye, çevreye ve topluma yönelik olumsuz
etkinin düzeyi
Şiddet (?)
Çok hafif:
İş kaybı olmayan küçük yaralanma ya da
yakınmalara neden olabilecek tehlikeler
Hafif:
Meslek hastalığı bulguları ya da yaralanmaya
neden olabilecek tehlikeler
Orta derecede:
En çok 1 haftaya kadar rapor gerektirecek
hasar yapacak meslek hastalıkları ve
yaralanmalara neden olacak tehlikeler
Ciddi:
Sürekli iş göremezlik, kalıcı hasar, uzuv kaybına
neden olabilecek tehlikeler
Çok ciddi:
Ölüm
• Şiddet tanımlanmasında iş kazası esas
alınması
• Meslek hastalığı/işle ilgili hastalıklarla ilgili
belirsizlikler
Şiddet
Çok hafif:
İş kaybı olmayan küçük
yaralanmalara neden
olabilecek tehlikeler
İş kaybı olmayan yakınmalara
neden olabilecek tehlikeler
Hafif:
İş kaybına yol açmayan, fakat İşle ilgili hastalıkları/meslek
çalışma sıkıntı yaratabilecek
hastalıkları ait belirti ve bulgulara
yaralanmaya neden olabilecek neden olabilecek tehlikeler
tehlikeler
Orta
derecede:
En çok 1 haftaya kadar rapor
gerektirecek hasar yapacak
yaralanmalara neden olacak
tehlikeler
Bir haftaya kadar rapor
gerektirecek meslek hastalığına ait
belirti ve bulgulara yol açacak
tehlikeler
Ciddi:
Sürekli iş göremezlik, kalıcı
hasar, uzuv kaybına neden
olabilecek tehlikeler
Sürekli iş göremezlik ve kalıcı
hasara yola açabilecek tehlikeler
Çok ciddi:
Ölüm
Ölüm
Risk Derecesi
• Risk derecesi = Olasılık x Şiddet
• 5 x 5 matriksi
Şiddet
Çok ciddi
(5)
Ciddi
(4)
Orta
(3)
Hafif
(2)
Çok hafif
(1)
Çok yüksek
(5)
25
20
15
10
5
Yüksek
(4)
20
16
12
8
4
Orta
(3)
15
12
9
6
3
Küçük
(2)
10
8
6
4
2
Çok düşük
(1)
5
4
3
2
1
Olasılık
Risk derecesine göre risklerin tanımlanması
Kabul edilemez
(tolere edilemez):
25 puan.
Risk tolere edilebilir düzeye getirilene kadar işe başlanmaz.
Sınırsız kaynak kullanımına karşın risk azaltmak mümkün olmuyorsa
iş yasaklanmalıdır.
12-20 puan.
Yüksek dereceli risk: Risk azaltılmadan çalışmaya başlanılmaz. Risk kaynakları daha az
riskli yöntemlerle/malzemelerle değiştirilmelidir. Bu riskle işin acil
devam etmesi halinde acil önlem paketleri devreye sokulmalıdır.
Orta dereceli risk:
8-10 puan.
Riski azaltmak için çaba sarf edilmeli. Risk azaltma önlemleri
belirlenmiş zaman periyotlarında uygulanmalıdır. Ciddiyet derecesi
daha yüksek olduğu, orta dereceli risklerin bulunduğu yerler için
daha ileri değerlendirmeler gerekebilir.
Düşük risk
(tolere edilebilir):
2-6 puan.
Ek kontrol gerekmiyor.
Mevcut kontrol önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi
gerekir.
Anlamsız:
1 puan.
Önlem almaya ve kayıt tutmaya gerek yok.
• Risk derecesine koruyucu önlemin
etkisi yok mu?
3T RDsan
(3T İmalat Sanayi için
Risk Değerlendirmesi)
* Önlem ve kontroller
yeterlidir
* Bir miktar iyileştirmeye
ihtiyaç vardır
* Ciddi iyileştirmelere
ihtiyaç vardır
Puan
Tanım
Önlem Düzeyi
0.1
Optimal
• Önlemler çok etkin ve riski yok edecek düzeyde
sınırlıyor. Bunu kanıtlayacak bilgiler mevcut (iş
kazalarının sayısının, şiddet ve sıklığının anlamlı
şekilde azalması gibi)
• Risk kontrol hiyerarşisi yani kişisel koruyuculardan
önce kolektif önlemlerin alınması gibi prensipler
uygulanıyor...
0.3
Kısmen
• Önlemler etkin, kanıtlayacak veriler var ve riskin
sınırlanması kısmen başarılmış
0.7
Zayıf
• Önlem etkin değil ve riskin sınırlanması zayıf
düzeyde
1
Yok
• Önlem hiç uygun değil ve riski hiç önlemiyor ya da
hiç önlem alınmamış
Türk M. (2012). Bir Üniversite Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Risk
Değerlendirmesi, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 43: 27-33
PAU-Risk Derecesi
(Koruyucu Önlem Düzeltmesi)
Puan
0.2
Tanım
Tam yeterli
0.5
Çoğunlukla
yeterli
0.7
Kısmen
yeterli
Önlem Düzeyi
Mühendislik, idari, KKD yeterli;
çalışanlar eğitim almış, doğru (güvenli) bir şekilde çalışıyorsa
Mühendislik, idari, KKD yeterli;
çalışanlar eğitim almış, ancak yeterince etkin-doğru (güvenli) bir
şekilde çalışmıyorsa
Mühendislik, idari, KKD ile ilgili eksiklikler mevcut,
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş veya çalışanlar
uygun tutum ve davranış göstermiyorsa
Mühendislik veya idari veya KKD ile ilgili önlemler alınmamış,
0.8
Yetersiz
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş veya çalışanlar
uygun tutum ve davranış göstermiyorsa
Mühendislik, idari ve KKD ile ilgili hiçbir önlem alınmamış,
1.0
Çok yetersiz
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş ve çalışanlar uygun
tutum ve davranış göstermiyorsa
Puan
Tanım
0.2
Tam yeterli
0.5
Çoğunlukla
yeterli
0.7
Kısmen
yeterli
Önlem Düzeyi
Mühendislik, idari, KKD yeterli;
çalışanlar eğitim almış, doğru (güvenli) bir şekilde çalışıyorsa
Mühendislik, idari, KKD yeterli;
çalışanlar eğitim almış, ancak yeterince etkin-doğru (güvenli) bir
şekilde çalışmıyorsa
Mühendislik, idari, KKD ile ilgili eksiklikler mevcut,
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş veya çalışanlar
uygun tutum ve davranış göstermiyorsa
Mühendislik veya idari veya KKD ile ilgili önlemler alınmamış,
0.8
Yetersiz
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş veya çalışanlar
uygun tutum ve davranış göstermiyorsa
Mühendislik, idari ve KKD ile ilgili hiçbir önlem alınmamış,
1.0
Çok yetersiz
çalışanlara yeterli/uygun eğitim verilmemiş ve çalışanlar uygun
tutum ve davranış göstermiyorsa
Kontrol çizelgeleri / Risk Analiz Sonuç Raporu
– Biyolojik tehlike /riskler
– Kimyasal tehlike/riskler
– Psikososyal tehlike/riskler
– Fiziksel tehlike/riskler
– Ergonomik tehlike/riskler
– Kazalar
Kontrol Listesi
Risk Analiz Sonuç
Raporu
• Birim ve çalışanlarla
ilgili bilgiler
• İncelenecek tehlikeler
• Çizelgenin alt bölümleri
• Sorular
• Olasılık, şiddet
• Risk puanı
• Önlem durumu
• Uyarlanmış risk puanı
• Her bir tehlike
grubunun en düşük ve
en yüksek puanı
• Referans sorular
• Önlemler (mühendislik,
idari, KKD, Eğitim)
• Genel değerlendirme
• Öneriler
• Sonuç ve izlem
Bölüm (7)
Biyolojik
Soru
Çalışma Ortamı
7
İş/Aktiviteler
11
Çalışanlar
6
Kişisel Koruyucu Donanım
8
Hijyen
6
Kesici Delici Aletler
8
İlk Yardım
8
Bölüm (6)
Kimyasal
Soru
Kimyasal Maddelerin Tanımlanması
6
Kimyasal Maddelerin
Depolanması/Paketlenmesi
7
Kimyasal Maddenin Kullanımı /
Proses
7
PPM
9
Kimyasal Madde Kullanımında
Önleyici Tedbirlerin Organizasyonu,
KKD Kullanımı Ve Acil Durum
12
Kimyasal Atıklar
7
Bölümler (10)
Psikososyal
Soru
Vardiya-İş Yükü-Çalışma Saatleri
19
Çatışmalar
7
Yaşlanma
3
Teknostres
3
Fiziksel Tehlikelere Bağlı Stresler
5
Şiddet-Taciz
6
Yalnız Çalışma
3
Mobbing
2
Madde Bağımlılığı
2
Olağan Dışı Durumlarla İlgili Stresler
5
Bölümler (9)
Fiziksel
Soru
Gürültü
5
Aydınlatma
4
Elektrik
14
Titreşim
4
Yangın
9
Sıcaklık-soğukluk-nemhavalandırma-basınç
8
Pürüzlü ya da kaygan düz
yüzeyler
7
Hareket eden araç ve
makineler
3
Makinelerin hareket eden
parçaları
5
Bölümler (5)
İyonizan
radyasyon
Soru
Yönetim
12
Çalışan Görev &
Sorumlulukları
5
Doz Sınırları
3
X-Işını & Zırhlı Kaynak
Güvenliği
9
Zırhlanmamış Kaynak
Güvenliği
12
Bölümler (7)
Soru
Mikrodalgalar
3
Radyofrekans Dalgaları
2
Manyetik Rezonans Görüntüleme
5
Non-iyonizan
Ultraviyole Işınlar
radyasyon
4
Led
4
Kızıl Ötesi Işınlar
2
Lazerler
6
Bölümler (4)
Soru
Çalışma Ortamı
18
Aktiviteler
4
Çalışanlar
5
Kişisel Koruyucu
Donanım
5
Ergonomik
Bölümler (9)
Kazalar
Soru
Kayma, tökezleme ve düşmelerle
ilişkili ergonomik tehlikeler
1
Yanık
1
Yüksekte çalışma
1
Elektrik tehlikeleri
1
Hareketli cisim, sıkışma
1
Sıçrama
1
Patlayıcı, parlayıcı madde
1
Kesici-delici aletler
1
Kriyo-ajanlara maruziyet
1
BİRİM
Değerlendirme Tarihi:
Alt Birim:
Geçerlilik Tarihi:
Çalışan Sayısı:
Değerlendirme No:
Çalışan :
Hekim
İdari personel
Hemşire
Teknisyen/Tekniker
Ev İdaresi Koordinatörlüğü Çalışanları
Değerlendirmeye
Katılan Birim Görevlisi:
Diğer (Birime özel…………..)
Gebe
Riskli Çalışan :
Diğer….
Değerlendirmeyi
yapan:
Engelli
İncelenen Tehlike
Grubu
Fiziksel
Psiko sosyal
YAPILMA NEDENİ:
Düzenli Aralık
Birim Değişikliği
Bölüm/ Birim Sorumlularının İsteği
Yeni Bir İş Başlangıcı
Mevzuat Değişikliği
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Ramak Kala
Olay
Hizmet Üretim Yönteminde Değişiklikler
Yeni Bir Tehlikenin Varlığı
Çalışma Ortamı Ölçümü Ve Sağlık Gözetim Sonuçlarına Göre Diğer
Kimyasal
Radyasyon
Biyolojik
T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİYOLOJİK TEHLİKE KONTROL LİSTESİ
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa No:
YÖN.LS.01 (ÇG)
18.04.2013
-
0
1/1
TEHLİKELER:
Kan yolu ile bulaşan patojenlere maruziyet
Kesici-delici alet yaralanması
Müköz membranlara sıçrama/temas
Hava kaynaklı patojenlere maruziyet
Temas yoluyla bulaşıcı patojenlere maruziyet
Hijyen Kaynaklı maruziyet
Su veya gıda kaynaklı biyolojik kirleticilere çevresel (ortam) maruziyet
BÖLÜMLER
BİRİM / ALT BİRİM ADI:
DEĞERLENDİRME TARİHİ:
1.Çalışma Ortamı
3.Çalışanlar
5.Hijyen
2.İş/Aktiviteler
4.Kişisel Koruyucu Donanım
6.Kesici Delici Aletler
7. İlk Yardım
1. BÖLÜM
Olasılık
Şiddet
ÇALIŞMA ORTAMI
Risk
puanı
Evet
Hayır
1-5
1-5
1-25
Önlem/Risk Değerlendirme Puanı
Tam yeterli (0.2)
Çoğunlukla yeterli
(0.5)
Kısmen yeterli (0.7)
Yetersiz (0.8)
Çok yetersiz (1.0)
Uyarlanmış
Risk Puanı
Önlem
Önerisi
En kısa
zamanda
tehlike
işaretlerini
n
konulması
1.1. Biyolojik atıklar güvenli bir şekilde
elden çıkarılıyor mu?
1.2. Biyolojik atıklar uygun şekilde
depolanıyor mu?
1.3. Çalışma ortamında tehlike ve güvenlik
işaretleri var mı?
5
4
20
1,0
20
1
5
5
0,2
1,0
1.4. Biyogüvenlik kabini gereksinimi var mı?
(gerekli yerlerde)
1.5. Biyogüvenlik kabini var mı?
1.6. İzole hastalar (Tbc, KKKA vb.) ile
temasta çalışanlar için gerekli güvenlik
önlemleri alınmış mı?
1.7. Diğer
T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ERGONOMİ/ ÇALIŞMA ORTAMI RİSK ANALİZ SONUÇ RAPORU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa
No:
YÖN.YD.01
(ÇG)
04.11.2013
-
0
1/1
RİSK
Maksimum
Uyarlanmış
Risk Puanı
Minimum
Uyarlanmış
Risk Puanı
ÖNLEM ÖNERİSİ
Kontrol
Listesi
Referans
Soruları
Mühendislik
İdari
KKD
Kontrol
ve Tarihi
EĞİTİM
6. ERGONOMİ/
ÇALIŞMA ORTAMI
6.1. Hasta taşıma
ile ilgili
ergonomik
tehlikeler
20
14
2.3., 3. 1, Kaldırma, İlgili
3.2, 3.4 taşıma, itme prosedürün
ve çekme yazılı hale
vb.
getirilmesi
işlemlerde ve çalışanın
kullanılmak bilgilendiril
üzere
mesi
elektrikli ya
da mekanik
kaldıraç
sisteminin
sağlanması
Uygun
giysi ve
ayakkabıla
rın temini
Kaldırma,
taşıma, itme ve
çekme vb.
İşlemler için
bilgilendirme
çalışmalarının
yapılması,
eğitimlerin
periyodik olarak
sürdürülmesi
Açıklama
GENEL DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
•
•
•
…… tarihinde uygulanmış olan “Ergonomik Tehlike Kontrol listeleri” temelinde
yapılan değerlendirmede;
Ameliyathane sekreterlerinin çalışma ortamına dair bazı fiziksel
düzenlemelerin yetersiz olduğu,
Statik postür ve tekrarlayıcı özellikteki iş ve aktivitelere dair önlemlerin
alınmadığı,
Çalışanların çalışma ortamındaki ergonomik risk faktörleri ve tehlikeler
konusunda yeterince farkındalığa sahip olmadıkları,
Kaldırma, taşıma, itme ve çekme vb. işlemlerde kullanılmak üzere
ameliyathane ortamına uygun elektrikli ya da mekanik kaldıraç
sistemlerinin bulunmadığı,
Çalışanlara (asistanlar) yeterli dinlenme sürelerinin verilmediği,
Masa, sandalye, tabure vb. tefrişatların çalışanların fiziksel özelliklerine
uygun olmadığı,
Aydınlatma, havalandırma, gürültü ve benzeri risk faktörlerine ilişkin
düzenli ölçümlerin periyodik yapılmadığı,
Ameliyathane, preop ve derlenme bölümlerinde elektrik kabloları, cihaz
parçaları vb. ortamı kısıtlayan ve yaralamaya neden olabilecek gereçlerin
olduğu, saptanmıştır.
ÖNERİLER
•
•
•
•
•
•
•
Genel değerlendirme ve “Ergonomik Tehlike Risk Analizi” sonuç raporu
doğrultusunda;
Fiziki koşullar gözden geçirilmeli, elektrik kabloları, cihaz parçaları vb.
ortamı kısıtlayan ve yaralamaya neden olabilecek gereçler için
mühendislik önlemler alınmalıdır.
Kaldırma, taşıma, itme, çekme vb. aktiviteler için mekanik sistemler
ivedilikle sağlanmalıdır.
Aydınlatma, havalandırma, gürültü ve benzeri risk faktörlerine ilişkin
ölçümler periyodik olarak yapılmalıdır.
Ofis işlemlerinde kullanılan masa, sandalye ve ameliyathane tabureler
ergonomik nitelikte olanlarla değiştirilmelidir.
Çalışanların kullanacakları her türlü araç, gereç ve cihazlarda Ergonomik
risk faktörleri dikkate alınmalıdır.
Ergonomik Tehlikelerle ilişkin prosedürler hazırlanmalı, bu
prosedürlerin uygulanmasına ilişkin çalışanlar bilgilendirilmelidir.
Çalışanlara ergonomik tehlikeler ve risk yönetimi konusunda eğitim
programları hazırlanmalıdır. Eğitimlere tüm çalışanların katılımı
sağlanmalı, eğitimler kayıt altına alınmalıdır. Periyodik aralıklarla
belirlenmiş çeşitli yöntemler ile eğitimlerin etkinliği izlenmelidir.
SONUÇ VE İZLEM
Yukarıdaki saptamalar ve öneriler doğrultusunda;
• Yapılması gerektiği öngörülen etkinliklerin ve
uygulamaların uygulanıp uygulanmadığı Risk analizi alt
grubu tarafında periyodik (6 aylık) aralıklarla izlenmelidir
İzlem 1:
• Ameliyathane çalışanlarına yönelik (hemşire, temizlik
personelleri ve az sayıda asistan) çalışan sağlığı ve
ergonomi konusunda eğitim programları uygulanmıştır.
PAU-SARUM Risk Değerlendirme Çalışmaları
• Pilot çalışma
• Risk Değerlendirme ile ilgili kontrol çizelgelerinin
gözden geçirilmesi
• Öncelik sırasına göre birimlerin risk
değerlendirmesinin yapılması
• Ara sonuçların paylaşımı
• Hastane risk haritasının çıkartılması
• Önlem önerilerinin sunulması
• Önlemlerin izlenmesi
RD-Öncelik Sırası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ameliyathane,
Yoğun Bakımlar,
Merkezi Sterilazyon Ünitesi,
Laboratuarlar,
Kemoterapi Ünitesi,
Radyasyon birimleri
Acil
Klinik, Poliklinik, Fizik Tedavi, Kan Alma, Diyaliz,
Endoskopi,
Eczane, Kan Merkezi,
İdari Birimler, Arşiv, Morg,
Çamaşırhane, Yemekhane, Temizlik Hizmetleri,
PAU-SARUM Risk Değerlendirme Çalışmaları
• Tehlike / Risklere yönelik eğitim
çalışmalarının hazırlanması
• Prosedürlerin hazırlanması
• Sağlık çalışanlarının eğitimi
Risk Değerlendirme Sürecinde
Alınan Önlemler
•
•
•
•
•
Uyarı levhaları
Göz duşu ve duşlar
Radyasyon ve ergonomi konulu eğitimler
Acil çıkış kapılarının düzenlenmesi
Ameliyathanede kurşun önlüklerin sayısının
artırılması
• Gluteraldehit uygun bir ürün ile değiştirilmesi,
kullanımın düzenlenmesi
• Ameliyathane skopi kullanılan salonlara komşu
birimlerde radyasyon ölçümlerinin yapılması
• Dokümantasyon hazırlıkları ve gözden geçirilmesi
Teşekkürler…
Download

PAU-SARUM RİSK DEĞERLENDİRME ALT GRUBU ÇALIŞMALARI