3.YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU
PROGRAMI
(3-7 Aralık 2014 Spice Hotel Belek/ANTALYA)
SEMPOZYUM KONUSU:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU
1.GÜN
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
OTELE GİRİŞ
(Saat 14:00 ve sonrası)
2.GÜN
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
10:00-13:00
AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI
1-YMM Oda Başkanları Kurulu Sekreteri
2- Ankara YMM Odası Başkanı
3- TÜRMOB Genel Başkanı
- KATILIM DURUMUNA GÖRE İLGİLİ PROTOKOL
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-16:30
I.OTURUM
KONU: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE
MALİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: Sezai ONARAL - İstanbul YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
- Mustafa AKPINAR - Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Bşk.
Sorumluluğun GİB Tarafından Değerlendirilmesi
(Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından İdari Uygulamalar)
-
Mehmet Ali ÇETİN - Vergi Denetim Kurulu
Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı
Sorumluluğun VDK Tarafından Değerlendirilmesi
(Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından Vergi İnceleme Uygulamaları)
-
Prof.Dr.Ali Dursun ULUSOY - Ank.Ünv.Huk.Fak.İdare Hukuku Ana Bil.Dalı Bşk.
Danıştay Eski Üyesi
Sorumluluğun Yargısal Açıdan Değerlendirilmesi
(Konuya İlişkin Yargı Süreç ve Sonuçlarının İrdelenmesi)
-
Yrd.Doç.Dr.Oytun CANYAŞ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sorumluluğun Hukuksal Değerlendirilmesi
(Sorumluluğun, Anayasa ve İlgili Kanunlara Göre Yorumu)
1
Fikret BAŞ- Ankara YMMO Yön.Kur.Sayman Üyesi
Sorumluluğun YMM Tarafından Değerlendirilmesi
(Genel Değerlendirme ve Öneriler)
-
16:30-17:00
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
Bu oturumda; İdare-Oda-Bakanlık-TÜRMOB-Yargı aşamalarında Yeminli Mali Müşavirlerin
idari ve mali (müteselsilen) sorumluluğu hakkında yapılan işlemlere genel bakış ve YMM'lerin
disiplin işlemleri uygulamaları ile mali sorumluluklarının yarattığı mağduriyet ve çözüm
arayışları ele alınacaktır.
Konu; hukuki çerçeve ve dünya uygulamaları, idarenin görüşü ve yaklaşımları, yargının
konuya bakışı ve süreci açısından irdelenecektir. İdari ve mali sorumluluğun Anayasa ve ilgili
Kanunlara göre yorumu ve sorunların çözümü çerçevesinin netleştirilmesi ve sorunların
çözümüne yönelik önerilerin ortaya konması amaçlanmaktadır.
3.GÜN
05 ARALIK 2014 CUMA
10:00-12:30
II.OTURUM
KONU: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN CEZA
HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: İsmail IŞIK - İzmir YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
-
Kaan KASIM – Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı
V.U.K'nun Ceza Hükümleri Açısından Sorumluluk Uygulamaları
(V.U.K.'daki hürriyeti bağlayıcı ve mesleği yürütmeyi engelleyici cezaların
irdelenmesi)
-
Erkan ERTÜRK - Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatı Açısından Sorumluluk Uygulamaları
(Gümrük, ithalat, ihracat işlemlerinde YMM Tasdikinin doğurduğu sorumluluğun
irdelenmesi)
-
Bekir BAYKARA - Avukat - YMM
Türk Ceza Kanunu Hükümleri Açısından Sorumluluk Uygulamaları
(T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi)
-
Muhammet GÜNEY-Yargıtay 5.Ceza Daire Üyesi
Cezai Sorumluluğun Yargısal Sonuçları
(İlgili Yargılama Süreci ve Mahkeme Kararlarının İrdelenmesi)
-
Ali ALIÇ – Ankara YMMO Yön.Kur.Koordinatör Üyesi
Cezai Sorumluluğun YMM Tarafından Değerlendirilmesi
(Genel Değerlendirme ve Öneriler)
12:30-13:00
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
2
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
Bu oturumda; YMM'lerin mesleklerini yürütme ve tasdik raporu düzenleme aşamasında, ceza
Kanunlardan kaynaklanan sorumluluklarının ortaya konması, yaşanan sorunlar ile çözüm
önerileri araştırılacaktır. Varsa bu Kanunlara göre yersiz yapılan soruşturma ve kovuşturmalar
ortaya konmaya çalışılacaktır. Hem mesleki mevzuata, hem de bu Kanunlara göre hukuki
yaptırım uygulanmaya çalışılmasının doğruluğu tartışılıp, varsa mükerrer ceza uygulamaları
ortaya konacaktır.
Bu kapsamda; VUK düzenlemelerinde teşvik-iştirak-yardım hükümlerinin, Türk Ceza
Kanunu'ndaki suça iştirak, görevi ihmal ve kötüye kullanma, evrakta (resmi-özel) sahtecilik
hükümlerinin; Gümrük Kanunu'ndaki kaçakçılık ve cezai sorumluluklarına ilişkin
hükümlerinin; YMM'lere uygulanmak istenmesinin sınırları ve doğruluğu araştırılıp,
değerlendirilerek çözüm önerileri belirlenmeye çalışılacaktır.
14:00-16:30
III.OTURUM
KONU: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BAĞIMSIZ
DENETİMDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: Tayfun BEŞE - Bursa YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
-
Mustafa Umut ÖZGÜL- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanı
T.T.K Hükümlerine Göre Sorumluluk
(TTK hükümlerine göre yapılacak Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu sınırı ve kapsamı
irdelenecektir.)
-
Mehmet ŞİRİN - Kamu Gözetimi Muh.ve Den.Stand.Kurumu Daire Başkanı
K.G.K Hükümlerine Göre Sorumluluk
(Bağımsız Denetçiye K.G.K'ca uygulanabilecek sorumluluk hükümleri ve
yaptırımları irdelenecektir.)
-
Abdullah YAVAŞ – Sermaye Piyasası Kurulu Baş Uzmanı
SPK Hükümlerine Göre Sorumluluk
(SPK Kanununa göre yapılan denetimlerde sorumluluğun sınırı, kapsamı ve
yaptırımları irdelenecektir.)
-
Erol AKBULUT- Sayıştay 6.Daire Üyesi
Sayıştay Hükümlerine Göre Sorumluluk
(Sayıştay düzenlemelerine göre yapılacak denetimin sınırı, kapsamı ve
yaptırımları irdelenecektir.)
-
Prof.Dr.Orhan ÇELİK – Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fak.Öğr.Üyesi
Bağımsız Denetimdeki Sorumluluğun Hukuksal Değerlendirmesi
(Kanunun Sorumluluk Hükümlerinin Hukuksal Değerlendirilmesi)
-
A.Şahin SAVCI - Ankara YMMO Yön.Kur.Üyesi
Bağımsız Denetimdeki Sorumluluğun Denetçi Açısından Değerlendirmesi
(Denetçi olarak bu sorumluluğun genel değerlendirmesi ve öneriler)
3
16:30-17:00
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
Bu oturumda; YMM'lerin Tasdik kapsamı dışında kalan, ancak bağımsız denetçi unvanıyla
yürüttüğü denetimler sırasında karşılaşabileceği sorumlulukları irdelenecektir.
Konu başta TTK ve Borçlar Kanunu hükümleri açısından hukuki çerçevesi ile ele alınıp,
konuya ilişkin Uluslararası Uygulama ve Standartları, ilgili düzenleyici kurumların (KGK,
Sayıştay, SPK) yaklaşımları açısından irdelenecek ve sorumluluğun sınırları, kapsamı ve olası
yaptırımları ile sorunlarına ilişkin konuların ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
4.GÜN
06 ARALIK 2014 CUMARTESİ
09:30-13:00
PANEL
KONU: SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Panel Başkanı: Prof.Dr.Mustafa AKKAYA
Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Eski Dekanı
Panelistler:
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Cem YILDIZ
Osman DERELİ
Mehmet Ali ÖZYER
Eray MERCAN
Ali Rıza GÖKTEPE
H.İbrahim AKTAN
Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kamu Gözetimi Muh.ve Den.Stand.Kurumu Başkan Yardımcısı
Sayıştay 8.Daire Üyesi
TÜRMOB Yön.Kur.Üyesi
Ankara YMMO Yön.Kur.Üyesi
İstanbul YMMO Başkan Yardımcısı
13:00-13:30
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
5.GÜN
07 ARALIK 2014 PAZAR
OTELDEN AYRILIŞ
(En geç saat 12:00'ye kadar)
4
Download

sempozyum programı-3-7 ARALIK - Adana Yeminli Mali Müşavirler