Kasım 2014
KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Daire Başkanlığı Laboratuvar
ve Ünitesinde kullanılan “ SOĞUK ODA “ için kalibrasyon hizmeti satın alınacaktır.
2.
KALİBRASYON İSTENEN CİHAZLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
SIRA
NO
3.
CİHAZ
ADI
1
SO Ğ U K
ODA
2
SO ĞUK
ODA
CİHAZ
BOYUTLARI
3 .1 0 m X 3 .8 5 m X 2 .4 0 m
2 .3 3 m X 3 .3 2 m X 2 .2 4 m
CİHAZ
KODU
İSTENİLEN
KALİBRASYON
KALİBRASYON
NOKTASI
S O /0 5 - 0 1
KONTROLLÜ
H A C İM L E R D E
S IC A K L IK
D A Ğ IL IM I
4± 2°C
S O /0 1 -0 3
KONTROLLÜ
H A C İM L E R D E
S IC A K L IK
D A Ğ IL IM I
4± 2°C
GENEL ŞARTLAR
3.1 Kalibrasyon hizmeti alınacak laboratuvar tabloda yer alan kalibrasyon konuları ve
kalibrasyon noktalarında TÜRKAK Akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.
3.2 Kalibrasyonlar TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre yapılmalı, her bir cihaz
için bireysel kalibrasyon belgesi düzenlenmelidir. Sertifikalarda TÜRKAK veya
uluslararası geçerliliği olan akredite kurum logosu bulunmak zorundadır. Türkak
logosu olmadan düzenlenen kalibrasyon belgeleri kabul edilmeyecek bunlar için
ödeme yapılmayacaktır.
3.3 Firma, kalibrasyon referans test cihazlarının (kalibratörlerinin), akredite bir kurum
tarafından izlenebilirliği olan sertifikalarını sunmalıdır.
3.4 Kalibrasyon işlemini yapacak olan teknik personele firma tarafından kalibrasyon
yapabilme yetkisi verilmiş olmalıdır.
3.5 Kalibrasyon firmaları istenilen kalibrasyon noktalarındaki ölçüm belirsizliklerini
belirtecekler ve en düşük ölçüm belirsizliğine sahip firma tercih edilecektir.
3.6 Firma, kalibrasyonunu yaptığı cihazlara tek tek bilgi etiketi vurmalıdır. Bu
etiketler kimyasal maddelere dayanıklı, silinmez, yanmaz ve yırtılmaz özellikli
Kasım 2014
3.9 Kalibrasyon hizmeti, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kurumun/ İdarenin
belirleyeceği tarihte başlayacak ve cihazların kalibrasyonu bitene kadar aralıksız
devam edecektir.
3.lOFirma. kalibrasyon işlemlerini tamamladığı haftayı takip eden en geç 5 iş
günü içerisinde kalibrasyon sertifikalarını Kuruma/Birime teslim etmelidir.
3.11 Firma kalibrasyonunu gerçekleştiremediği cihazı Kurum/Birime yazılı olarak
rapor ederek herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Ayrıca Firma,
Kalibrasyon sırasında arızalı olduğu anlaşılan, bakım-onarımdan geçmesi
gerektiği tespit edilen cihazın onarım sonrası kalibrasyonunu yeniden
yapmayı herhangi bir ücret talep etmeksizin taahhüt etmelidir.
3.12Eksik veya yanlış olduğu tespit edilen sertifikaların firmaya bildirilmesinden
en geç 3 iş günü içerisinde düzeltmeler yapılarak, sertifikalar Kuruma/Birime
verilecektir.
3.13 Kalibrasyon işlemleri mesai saatleri içinde, Kurum/Birimden en az 1 personelin
gözetiminde yapılacaktır. Mesai saatleri dışında yapılacak kalibrasyon işlemleri
geçersiz sayılacaktır.
3.14 Kalibrasyon hizmeti verecek olan firma, kalibrasyon işlemleri için
görevlendirdiği personelin her türlü iş güvenliğinden kendi yükümlü olacaktır.
THSK- MRLDB Laboratuvarlarında yapılacak kalibrasyona ait konaklama
yemek, yol vb. masrafları ilgili firmaya aittir.
3.15 Kalibrasyon sertifikalarının üzerinde cihaza ait tüm bilgiler tam ve
eksiksiz olmalı, sertifika teslim edildikten sonra cihaza ait herhangi bir bilgi
yanlış veya eksik ise sertifikanın yenileneceğini taahhüt etmelidir. Sertifika
değişikliği için yapılacak kargo işlemlerinin masrafları firmaya ait olacaktır
İş bu şartname üç 3 (üç) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir.
2
Download

KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye