KOCASİNAN İLÇESİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
: 2014/5
: 25/07/2014
Kocasinan Ġlçesi Yazır Mahallesinde Laboratuvar sonucuna göre sığır cinsi hayvanlarda
Sığırların Noduler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease) hastalığı tespit edilmiĢtir.
Hastalığın sokucu ve kan emici sineklerle daha uzak bölgelere yayılması ve mevsimsel koĢullar
göz önüne alındığında alınan kordon ve karantina tedbirlerine rağmen çevre mahallelere yayılma riski
bulunmaktadır. Yayılmanın kontrol altına alınması ve koruma tedbirlerinin etkin bir Ģekilde
yürütülmesi amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4.
Maddesi ile BulaĢıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele de Uygulanacak Genel Hükümlere ĠliĢkin
Yönetmeliğin 29 Maddesi gereğince Kocasinan Ġlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kaymakam
Ali CANDAN baĢkanlığında toplanarak aĢağıdaki kararları almıĢtır.
1. Hastalıkla mücadele ve koruma kontrolün etkin bir Ģekilde yapılabilmesi için Ġlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimleri 04.01.2012 tarihli 28163 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sığırların Noduler Ekzantemi Koruma ve Mücadele Yönetmeliği
hükümlerine göre hareket etmesine,
2. Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce mihrak etrafında coğrafi durum, ekolojik
faktörler ve Meteorolojik Ģartlar gözetilerek sinek, sivrisinek ve diğer insektlerin hastalığın
bulaĢmasında en büyük role sahip olması nedeniyle, yarıçapı en az üç kilometre olacak Ģekilde
bir koruma bölgesi, koruma bölgesini içine alacak Ģekilde mihrak etrafında yarıçapı en az on
kilometre olacak Ģekilde bir gözetim bölgesi oluĢturularak, hastalığın yayılma hızı ve bölgesel
duruma bağlı olarak bu sahanın gerekli görülmesi halinde geniĢletilerek ilgili yönetmeliğin 14.
ve 15. maddesi gereği bu bölgede koruma ve mücadele çalıĢması yürütülmesine,
3. Hastalık çıkıĢı yapılan Yazır Mahallesinde ve çevresinde yayılma riski bulunan Ahi Evran,
Akçatepe, Akin, Argıncık, Barbaros, BeyazĢehir, Boyacı, Boztepe, Buğdaylı, Camikebir,
Cengiztopel, Cırgalan, Cumhuriyet, Çevril, Elagöz, Emmiler, Erciyesevler, Erkilet, Esentepe,
Fatih, Fevziçakmak, Fevzioğlu, GaziosmanpaĢa, GüneĢli, Hasanarpa, Hilal, Hocaahmet Yesevi,
Ġstasyon, Karahöyük, Karpuzatan, Kızık, Kocasinan, Kumarlı, KuĢçu, Mehmet Akif, Mevlana,
Mimarsinan, MithatpaĢa, Oruçreis, Oymaağaç, Örnekevler, Plevne, Sahabiye, Sakarya, Salur,
Sancaktepe, Saraybosna, Sümer, ġirinevler, TalatpaĢa, Tanpınar, Turgutreis, Uğurevler,
Yavuzlar, Yavuzselim, Yenidoğan, Yenimahalle, YeniĢehir, Yunusemre, Ziya Gökalp, Zümrüt
Mahallelerinde’ de Kordon ve Karantina tedbirleri dahilinde hastalığa duyarlı hayvanların giriĢ
ve çıkıĢlarının yasaklanmasına,
4. Hastalık nedeniyle Kocasinan Ġlçesinde bulunan tüm sığır cinsi hayvanların Sığırların Nodüler
Ekzantemi (Koyun-Keçi Çiçek) aĢısı ile aĢılanmasına,
5. Hastalığın bulaĢmasında sinek, sivrisinek ve diğer insektler büyük ölçüde rol alması nedeniyle,
karantina bölgesindeki hayvanlar ve ahırlarda Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ekiplerinin direktifleri doğrultusunda hayvan sahiplerince, su birikintileri bataklık, çöplük,
sineklerin üreme alanı olabilecek açık alanlarda ve binalarda Belediye BaĢkanlığı ve Halk
Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince halk ve hayvan sağlığına uygun ilaç kullanılarak ilaçlama
yapılmasına,
6. Hastalığın yayılmasında hayvanların ağız ve burun akıntısı ile oluĢan yaralarla temasın etkili
olması insektlerin mekanik olarak hastalığı taĢımasından dolayı iĢletmelerde asepsi ve antisepsi
temizlik ve dezenfeksiyon çalıĢmalarına önem verilmesi yetiĢtiricilerin konuyla ilgili
bilgilendirme çalıĢmalarının yapılması,
7. Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince hastalık çıkan bölgelerde yetiĢtiriciler ve
hayvancılıkla ilgili meslek gruplarına eğitim çalıĢmaları yapılmasına,
8. Hastalık çıkan bölgedeki iĢletmelerde karantina tedbirleri uyarınca sürülerde bulunan hastalığa
duyarlı hayvanlarda hastaların tespit edilerek ölüm, Ģüpheli ve hastalığa maruz hayvanların
sayılarının tespit yapılarak ayrılmasına bakım ve beslemelerinin ayrı olmasına ve her ziyarette
sayıların tespiti yapılarak güncellenmesine,
9. Sığır cinsi hayvanlardan Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuar
muayenesi ile tespit edilen hayvanlarda ilgili yönetmeliğin 8. maddesi ve 06.03.2013 tarih ve
28579 sayılı yönetmelik uyarınca hastalık tespit edildikten sonra karantina bölgesinde imha,
itlaf ve kestirilen hayvanların kıymet taktir komisyonlarınca takdir edilecek kıymetlerinin
dörtte ikisinin hayvan sahibine ödenmesine,
10. Karantina bölgesine hastalık sebebiyle ölen, imha ve itlaf edilen hayvanların yönetmeliğin 8.
maddesine uygun olarak belediye ve muhtarlıkların gerekli olan iĢ makineleri, personel
gereksinimlerini yaparak tespit edecekleri yerlere hayvanların derileri yüzülmeksizin ve hiçbir
organı çıkarmaksızın, yol dere kenarlarından uzak en az iki metre derinlikte çukurlar açılarak
üzerine sönmemiĢ kireç dökülerek gömülmesine,
11. Hastalık çıkan iĢletmede hastaların sağlamlardan ayrılarak izole edilmesinden sonra, sağlam
hayvanların Veteriner hekimi tarafından muayenesi neticesinde ve iĢletmenin fiziki Ģartları
dikkate alınarak kontaminasyon riski olmadığı kanaatine varıldığı taktirde sağlamların en yakın
mezbahada kesimine müsaade edilmesine, kesim haricinde hiçbir suretle büyükbaĢ hayvan
giriĢ-çıkıĢına müsaade edilmemesine,
12. Gözetim bölgesinden ilçe dıĢına büyükbaĢ hayvan çıkıĢı ancak ilçede bulunan mezbahalarda
kesim yapılmaması durumunda, kesim için gidilecek mezbahadan randevu alındıktan sonra,
iĢletmedeki hayvanlar Veteriner Hekim tarafında muayene edilip klinik olarak hastalık
bulunmaması durumunda sevkine izin verilmesine,
13. Kordon ve karantina bölgesinden mezbahaya kesim için gönderilen hayvanların etleri,
sakatatları ve derileri hakkında YetkilendirilmiĢ/Resmi Veteriner Hekimi tarafından yapılan
muayene sonucunda karar verilmesine,
14. Koruma ve karantina tedbirlerinin köylerde muhtarlıklar, belediyelerde belediye
baĢkanlıklarınca kontrol edilmesine, Jandarma ekiplerince yol kontrollerin sıkılaĢtırılmasına,
15. Hastalık çıkan iĢletmelerin, iĢletme sahiplerince temizlik ve uygun dezenfektanlarla
dezenfeksiyonunun yapılmasına,
16. Özellikle ortak mera ve otlakların kullanıldığı köylerde hastalık sönene kadar ortak kullanıma
izin verilmemesine,
17. Ġlimizde faaliyet gösteren tüm serbest Veteriner Hekimlerin hastalık konusunda
bilgilendirilmesine ve Ġlçe Müdürlüğümüzle koordineli çalıĢmalarının sağlanmasına,
18. Kordon ve Karantina tedbirlerinin Kocasinan Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün
uygun görmesi halinde hastalığın bulaĢma Ģekli göz önünde tutularak son hasta hayvanın
iyileĢmesinden 28 gün sonra kaldırılmasına,
19. Kordon ve Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği idari para
cezası ve yaptırımların uygulanması kararı verilmiĢtir.
20. Bu kararın gereği için, Kocasinan Belediye BaĢkanlığına, Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne, Ġlçe
Jandarma Komutanlığına, Ġlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine;
Oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Komisyon BaĢkanı
Üye
Üye
Mustafa ÇELĠK
Kocasinan Belediye BaĢkanı
Ali CANDAN
Kaymakam
Üye
Serpil POYRAZOĞLU
Ġlçe Sağlık Müdürü
Ercan ELBĠR
Ġlçe Emniyet Müdürü
Üye
Üye
Muzaffer BEKBER
Ġlçe Jandarma Komutanı
Muzaffer ADIYAMAN
Ġlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
Üye
Abdulkadir GÜNEġ
Ziraat Odası BaĢkanı
Üye
Turhan ARSLAN
Resmi Veteriner Hekimi
Download

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı(İndirmek İçin Tıklayınız)