TOPLANTIYA KATILANLAR
: Sadık TEVER(TC.59*******30), Nedim Ekrem
TEVER(TC.59*******34), Ahmet Emir TEVER(TC.
59*******96)
TOPLANTI TARİHİ
: 30
Mayıs 2014
TOPLANTI SAYISI
: 06
GÜNDEM
: 1- İdare Meclisi Vazife Taksimi.
2- Şirket Temsil ve İlzamı
: Tever Metal San. Ve Tic.A.Ş.’nin bugünkü toplantısında yukarıda
KARAR
yazılı gündemi görüşerek:
1- VAZİFE TAKSİMİ
:
30 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, İdare Meclisi üyelerine
seçilenler aralarında aşağıdaki gibi vazife taksimi yapılmıştır.
S.No.
Adı ve Soyadı
:
Vazifesi
:
1.
Nedim Ekrem TEVER(TC.59*******34)
İdare Meclis Başkanı
2.
Ahmet Emir TEVER(TC.59*******96)
İdare Meclis Başkan Vekili
3.
Sadık TEVER (TC.59*******30)
İdare Meclis Üyesi
2- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
:
Şirketle ilgili bütün belgelerin ve bilcümle Mukavelelerin ve muamelelerin muteber olması için,
Şirket ilzam etmesi, Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı temsili öncelikle İdare Meclisine aittir. Şirketin
dışarıya karşı temsili İdare Meclisi Başkanı Nedim Ekrem TEVER’in ve diğer İdare Meclisi Üyelerinin
münferiden ile yetkili olmalarına,
Ancak:
Şirketin, çek, Emre muharrer senet(Bono) ve Poliçe gibi Ticari muamelelerin takibinde, bunları
tahsil etmekte, icra mahkemeleri nezdinde, takipte, İbra-da bulunmakta ve Ahu kabza yetkili ve
Mahkemelerde ceza ve her türlü takip talebinde bulunmakta, Şirketin mali ve hukuki hak ve alacaklarını
takipte ve intaç ve neticelendirmede ve bu işler için gerekli her türlü işlemleri yapmakta ve icabında bu
selahiyetlerle veya bu selahiyetlerin bir kısmı ile vekil tayin etmekte ve vekalet vermekte Mezun ve
selahiyetter olarak:
İdare Meclisi üyelerinin her biri tek başlarına şirketi temsil ve ilzama selahiyetlidirler.
Nedim Ekrem TEVER
İdare Mec. Başkanı
Ahmet Emir TEVER
İdare Mec. Bşk. Vekili
Sadık TEVER
İdare Mec. Üyesi
TC.59*******34
TC.59*******96
TC.59*******30
Download

TOPLANTIYA KATILANLAR :Sadık TEVER, Nedim Ekrem TEVER