Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO HPS 100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO
HPS 100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım
talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu BEKO HPS 100
Kullanma kılavuzu BEKO HPS 100
Kullanma talimati BEKO HPS 100
Kullanıcı kılavuzu BEKO HPS 100
Kullanıcı el kitabı BEKO HPS 100
Kullanım kılavuzunuz
BEKO HPS 100
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578572
Manuel özet:
1 Hoparlör Sistemi Kullanma K>lavuzu Bu ürün, çevreye sayg>l> modern tesislerde do¤aya zarar vermeden üretilmifltir. "De¤erli Müflterimiz, Modern
tesislerde, Beko'nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas>n> istiyoruz. Bunun için, bu k>lavuzun tamam>n>
ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman>z> ve bir baflvuru kayna¤> olarak saklaman>z> rica ederiz." © Beko Elektronik A.fi. 2004 www.beko.com.tr
"Her hakk> mahfuzdur. @@@@2004 -2- 1.
Bölüm / Hoparlör Sisteminizi kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar>lar> 220 V AC 50 Hz Hoparlör Sisteminiz 220 V AC 50
Hz flehir flebekesi ile çal>flabilecek flekilde tasarlanm>flt>r. Hoparlör Sisteminizi kullanmad>¤>n>z zamanlarda veya elektrik kesintileri s>ras>nda
flebeke kordonunu prizden ç>kartmay> unutmay>n>z. Duvardaki soketlere veya uzatma kablolar>na afl>r> yükleme yapmay>n>z. Yang>n veya elektrik
flok tehlikesi vard>r. Hoparlör Sisteminizin flebeke kablosunu prize takarken ellerinizin >slak olmamas>na dikkat ediniz.
Hoparlör Sisteminizin flebeke kordonu üzerine herhangi bir cisim yerlefltirilmemelidir ve kablo üzerine bas>lmayacak flekilde ba¤lanmal>d>r. fiebeke
kordonu uygun olmayan uzatma kablolar> veya elektrik tesisat> ile kullan>lmamal>d>r. Hoparlör Sisteminizden yan>k kokusu gelirse hemen flebeke
kablosunu prizden ç>kart>n>z. Hoparlör Sisteminizin üzerine mum veya yak>nlar>na mum gibi alev içeren maddeler yerlefltirmeyiniz. @@@@@@Direkt
günefl >fl>¤>ndan koruyunuz.
@@@@2004 -3- 2. @@2004 -4- 3. @@2004 - 5- 4 . Böl ü m / Ho p arl ö r S ist eminizi n b a ¤ la n t > la r > n > n y a p > lm a s > 5.1 kanal DVD Player
ve uydu hoparlör ba¤lant>s> 1- 5.1 kanal DVD Player ba¤lant>s> AUDIO INPUT FRONT R WOOFER REAR R + FRONT L CENTER + REAR L + +
DVD Player + + + + Not: Tüm ba¤lant>lar> bitirmeden elektrik ba¤lant>s>n> yapmay>n>z. Cihaz>n>z>n fiflini prize takmadan önce ön paneldeki
"POWER" dü¤mesinin kapal> (OFF) konumunda oldu¤undan emin olunuz. © Beko Elektronik A.fi. 2004 -6- + + 2- Uydu hoparlör ba¤lant>s> Uydu
hoparlör ba¤lant>s>n> yaparken kablolar>n renkli uçlar>n> hoparlörlerinizin arkas>ndaki renkli (+) terminallere, siyah uçlar>n> da siyah (-)
terminallere ba¤lay>n>z.
+ + + + Merkez hoparlör Ön sol hoparlör + + + + + FRONT R + AUDIO INPUT WOOFER REAR R + + REAR L + + FRONT L CENTER + + FRONT R
FRONT L REAR R CENTER REAR L + + + + + + + + + - + + - FUSE F1AL 250V 220V 50Hz + + + + + + + + + Arka sa¤ hoparlör + + Arka sol
hoparlör + + + + + + Not: Hoparlör sisteminizin arka panel ba¤lant>lar>na uygun olmayan herhangi bir kablo ile ba¤lant> yapmay>n>z. Sisteminize
zarar verebilir. © Beko Elektronik A.fi. 2004 -7- + + Ön sa¤ hoparlör + + + + + + + FU SE + + + + + 5. Bölüm / Hoparlör Sisteminizin Kullan>lmas> 1Stereo/5.1 kanal seçimi Stereo modu için DVD Player'>n>za ön sa¤ ve ön sol girifl terminallerinden ba¤lant> yap>n>z. Cihaz>n>z Dolby Dijital AC-3 ve
DTS uyumludur. 5.1 kanal seçimi için DVD Player'>n>za 5.
1 kanal girifl terminallerinden ba¤lant> yap>n>z. POWER ON OFF 2- Cihaz>n>z>n aç>lmas> Cihaz>n>z> açmak için ön panel üzerindeki ON / OFF
(açma/kapama) dü¤mesine bas>n>z. <lk aç>l>flta ses seviyesinin düflük olmas>na dikkat ediniz. <lk aç>l>flta ses seviyesinin yüksek olmas> hoparlör
sisteminize zarar verebilir. 3- Uzaktan kumanda kullan>m> · · · Uzaktan kumanday> tabloda gösterildi¤i gibi kumanda al>c>s>na do¤rultarak kullan>n.
Kumanda yaklafl>k 6m. uzakl>ktan kullan>labilir. @@@@@@@@@@Pili uzaktan kumandaya yanl>fl yönde yerlefltirmeyiniz. @@@@Kumanday>
düflürmeyin ya da ani floklardan uzak tutunuz. @@@@@@· Subwoofer zemine yerlefltirilmelidir.
@@@@@@uzakta yerlefltirilir. @@@@@@@@@@2004 -9- 6. @@Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de¤ildir. Garanti
belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal> sat>n ald>¤> sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti
belgesi üzerinde tahrifat yap>ld>¤>, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld>¤> veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir. Beko
markas> için Koda Electronics (H.K) Co. Ltd. RM.602, 6/f.
, Hang Ind. Building, 1 Hok Yuen St. East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel: 852 2766 2251 Fax: 852 2330 2308 taraf>ndan üretilmifltir ve CE onay>
Hong Kong Timeway Technology Development Limited Rm. 1805, 18/F., Wu Sang House, Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Tel: 852 2781 7498
Fax: 852 2381 2492 taraf>ndan al>nm>flt>r. BEKO ELEKTRON<K A.fi. @@@@Ürünün kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r>
kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar Garanti kapsam> d>fl>ndad>r. Mal>n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj
hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde iflçilik masraf>, de¤ifltirilen parça bedeli yada herhangi bir ad alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yap>lacakt>r. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonlar> taraf>ndan yap>lmas>n>n zorunlu oldu¤u, imalatç> yada ithalatç> taraf>ndan flart koflulan
periyodik bak&gt.
Kullanım kılavuzunuz
BEKO HPS 100
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578572
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati BEKO HPS 100