T.C. Karaman Ticaret Sicili Müdürlüğü
Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma
sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması
halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin
yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun
bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra
Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 20/03/2014
Fırat ŞEKERCİ
Karaman Ticaret Sicili Müdürü
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ahmet YURTBAġ, Ahmet YILMAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Yüksel GÜNSAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ġenol KARAKAYA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Serkan YOSUNLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ahmet DEMĠRCĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
1
6321
3 A MADENCĠLĠK ĠNġ. MAK. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
2
7399
ADAVANSA OTELCĠLĠK VE TURZ. TĠC.LTD.ġTĠ.
3
7843
ADIBELLĠ SAĞLIK PETROL TAR. VE HAY. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
4
7787
ENĠS TUNA GIDA VE TURĠZM SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
5
4645
AKDEM ALABALIK ÜRETĠM VE PAZ. LTD.ġTĠ.
Sayfa 1 / 25
İnfisah Sebebi
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
6
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
7651
AKGÜN ET VE SÜT ÜRÜNLERĠ GIDA TARIM HAYV. ĠN. NAKLĠYAT SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
7000
AKTAB DERĠ MAMÜLLERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT TURĠZM GIDA KIRTASĠYE KOZMETĠK
ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ OTOMOTĠV ĠLETĠġĠM PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
DilĢad TAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ALADAĞ HUBUBAT VE BAKLĠYAT TĠC.LTD.ġTĠ.
Mehmet ALADAĞ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Tahir ġEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ġükran ERDOĞAN, Osman ERDOĞAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Azmi GÜRBÜZKOL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali GÖKER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Osman ALPARSLAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
EĢfer BAġLAMIġLI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
8
Cem AKKÜÇ
İnfisah Sebebi
9
5257
10
4369
ALÇISAN ALÇI YAPI SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
11
7216
ALEYNA TARIM HAYV. VE SOĞUK HAVA SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
12
6084
ALFA GIDA TAR. ÜRÜN. NAK. TĠC.LTD.ġTĠ.
13
8144
ALMĠRA TARIM SĞKHAVA ĠNġ. VE GISA SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
14
4662
ALPARSLAN ĠNġAAT MALZ. ALIM SATIMI TĠC. VE SAN. LTD. ġTĠ.
15
7785
ALTINBAġ PLASTĠK ELEK. METAL SAN. TĠC. LTD.ġTĠ.
Sayfa 2 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
ANADOLU PARS TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ REKLAM PLASTĠK ĠNġ. VE GIDA SAN. TĠC.
LTD.ġTĠ.
YaĢar DURMUġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ARES MOBĠLYA VE DEKORASYON REKLAM TASARIM ĠNġ. MALZ. VE GISA SAN. TĠC
Ebubekir ER, Erkan TUNA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ARM ĠÇ VE DIġ TĠC. TEKS ĠNġ. TURZ. SAN. VE LTD.ġTĠ.
Mustafa DENĠZHAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ARPACIOĞULLARI GIDA SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Ġsmail ARPACI, Ahmet ARPACI, Mustafa nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
ARPACI
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
16
7684
17
8137
18
7698
19
418 ERMENEK
Muzaffer ATĠLLA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Abdullah Turan UYSAL, Ali ERUYLASĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Adem YANAR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Erdal KAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Zikri ÖZKUR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
20
102 AYRANCI
ATĠLLA TAR. HAY. OTO. ĠNġ. TEKS.SAN VE TĠC.LTD.ġTĠ.
21
7508
A TURAN GIDA TURZ. Ġ,Nġ. MAL. MEDĠKAL SAN. VE TĠC LTD.TġĠ
22
7592
AYIġIĞI ORG. HAY. REKLAM VE TURZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
23
7303
AYLĠN FLORA BAHÇE KÜLTÜRLERĠ TARIM GIDA SA.TĠC.LTD.ġTĠ.
24
6883
İnfisah Sebebi
AYZER GIDA HAY. ĠLETĠġĠM SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 3 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Bahtiyar GÖK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ahmet ÖZGÜNEL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mevlüt TENCERE
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Muammer AKKUġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Uğur Ġzzet KOYUNCU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Fikret EĞĠLMEZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Samet KISA, Ahmet YILDIRIM
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Fatih Kerim ÖLMEZ, Buhan KOZAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
25
5006
BAHTĠYAR ĠHT. MAD PAZ.TĠC.LTD.ġTĠ.
26
5551
BEYBAġAK BULGUR SANAYĠ BAK. VE HUBUBAT TĠC.LTD.ġTĠ.
27
6260
BĠLGĠÇAĞI BÜRO MAK. MÜH. BĠLG. ĠNġ. SAN.VET TĠC.LTD.ġTĠ.
28
586 ERMENEK
BĠLĠMTEK EĞĠT. DANġ. HĠZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
29
7402
BĠRANT ĠÇ VE DIġ TĠC. LTD.ġTĠ.
30
7613
BĠRAYSAN METAL MOC. VE MAK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
31
5100
BÖCÜLER ĠHTĠYAÇ VE GIDA MADDELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
32
7407
BUKE OTO. GIDA ĠNġ. HAY. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
33
7454
BURÇAKOĞULLARI TEKSTĠL ĠNġAAT ISITMA SOĞUTMA TARIM ÜRÜNLERĠ GIDA SAN.
VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Lütfiye MERMER
Sayfa 4 / 25
İnfisah Sebebi
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Hacı Turan GÖK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Süleyman ALADAĞ
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından, 2 5174 S.
Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre adresleri
ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle
oda kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
müdürlüğümüze bildirildiğinden
Selçuk ÇAKI, Sedat ÇAKI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet YILMAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
RaĢit ÇALIġIR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Niyazi ÇALIġKAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet YILMAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ümmügülsüm EREN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
34
7564
CNS ASANSÖR VE DOĞAZ GAZ SĠSTEMLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
35
6383
ÇAĞATAY HUBUBAT BAKLĠYAT GIDA VE DIġ TĠC. Aġ
36
4735
ÇAKI NAKLĠYAT VE TĠC. LTD. ġTĠ.
37
35 KAZIMKARABEKĠR
ÇALIKUġU PETROL VE NAK. TĠC.LTD.ġTĠ.
38
7604
ÇALIġIR UNLU MAMÜLLERĠ VE HAYV. SÜT ÜRÜNLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
39
7499
ÇALIġKANOĞULLARI MADENCĠLĠK NAKLĠYAT ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
40
8187
ÇAPA YAPI DENETĠM VE LTD.ġTĠ.
41
7766
ÇETĠNKAYA EĞĠT. HĠZ. LTD.ġTĠ.
Sayfa 5 / 25
İnfisah Sebebi
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Hasan ÇĠÇEK, Hasan Ali TOPBAġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
PaĢa PAYAS
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
42
6906
ÇĠÇEKLER TARIM VE MOBĠLYA NAKLĠYE PAZARLAMA SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
43
7477
ÇĠĞĠL YAĞ VE GIDA SAN.LTD.ġTĠ
COġGUN OTOMOTĠV NAKLĠYAT ĠNġAAT GAZETE BASIM YAYIM DAĞITIM VE
PAZARLAMA ÖDEME ARACILIK VE TAHSĠLAT SĠSTEMLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ Süleyman COġGUN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
DAKOM MOB. SAN. TĠC. LTD.ġTĠ.
DurmuĢ Ali KESĠCĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Kenan ÇELĠK, Muammer ÇALIġKAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mevlüt CĠNGÖZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Emin SAÇLI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Halim DEMĠREL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ayhan DERELĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
44
4915
45
5962
46
7360
DAMRA MADENCĠLĠK NAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
47
7095
DEDEPEN PLASTĠK PVC VE ĠNġ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
48
6996
DEKORPEN ĠNġ. PLASTĠK MOB. VE GIDA SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
49
7615
DEM TAR DEMĠRELLER TARIM ÜRÜNLERĠ NAK. HAY. PAZ.SAN. TĠC.LTD.
50
429 ERMENEK
İnfisah Sebebi
DERELĠLER ĠNġAAT SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Sayfa 6 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ufuk HANCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Bilal UYSAL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ahmet KURTOĞLU, Hüsamettin ÇEVĠK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Süleyman SAK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
51
3865
DER PA DERĠ PAZARLAMA ĠMALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
52
6221
DĠLEK TARIM ÜRÜNLERĠ NAK.VE HAY. TĠC.LTD.ġTĠ.
53
7028
EBM ĠLETĠġĠM ELK.ELEK. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
54
5031
EDA FOTOGRAFCILIK SAN VE TĠC.LTD.ġTĠ.
EMRAH KONFEKSĠYON DAYANIKLI TÜKETĠM MADDELERĠ GIDA SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. Ġmdat ELDEBĠR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
EMSAL TARIM HAY.GIDA.TEM. VE YENEK HĠZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Nuri KELLELĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġsmet TOPAL, Ramis TOPAL, Eyüp TOPAL
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından2 5174 S. Kanunun
10 ve 32 maddelerine göre adresleri ve
durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda
kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
müdürlüğümüze bildirildiğinden
Kamil ÇALIKUġU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
55
6190
56
590 ERMENEK
57
6992
ENDER HĠZMET ĠġLETMELERĠ TAAHÜT GIDA VE HAYVANCILIK SAN. TĠC. Aġ.
58
5443
İnfisah Sebebi
ENELSAN BĠRKÜVĠ VE GIDA SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 7 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ali KELEġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ercan ÇÖLMEKÇĠ, Rukiye ÇÖLMEKÇĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Emin GÖK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Akif ÇOPUR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Fikret KĠRAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Alper KAYHAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
FENTEM TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ GIDA VE TURĠZM SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
Ali SavaĢ COġKUN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
FĠL TAVUKÇULUK VE GIDA SAN. A.ġ.
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından2 5174 S. Kanunun
10 ve 32 maddelerine göre adresleri ve
durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda
kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
Ġhsan Malik GÜL, Nermin GÜL, Salih UYSAL müdürlüğümüze bildirildiğinden
59
87 AYRANCI
ER AY PAZA. VE ĠML.SAN.TĠXC.LTD.ġTĠ.
60
5665
ERCAN DAYANIKLI TÜK. MAL. GIDA ĠNġ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
61
108 AYRANCI
ERT ÖZ EREĞLĠ TARIM HAY. TUR.TAġ.GIDA SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
62
8109
ESH PETROL ÜRN. TARIM ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ
63
7327
EURO BAU ĠNġ. TAAH. METAL TURZ. VE PAZ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
64
5535
EVTEK ĠNġ. MLZ. VE NAKLĠYE GIDA PAZ.SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
65
5729
66
5632
İnfisah Sebebi
Sayfa 8 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Atila ÜNVER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ülkü ÖZGÜVEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hasan GEZER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet GÖKSUCUKUR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ercan KELEġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Muttalip YILDIRIM
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
67
7249
FĠMER MERMERCĠLĠK MAD. MÜH. HĠZ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
68
8161
GELKA ÖZEL EĞĠTĠM LOLANTACILIK YEMEKCĠLĠK ĠNġ. TUR. VE GIDA
TĠC.LTD.ġTĠ.
SAN.
69
7338
GEZER BĠLGĠSAYAR REKLAMCILIK VE PETROL ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
70
7334
GÖKLER NAKLĠYAT HAYV.KONFEKSĠYON SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
71
25 SARIVELĠLER
GÖKTEPE PETROL NAK. ĠNġ. TURĠZM. SAN.VE TĠC. LTD. ġTĠ.
72
4151
GÖZDE TEMEL GIDA SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
73
7138
Celalattin
AKGÜL
GÜÇBĠR HĠZ. PAZ. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
GÖZEL,
Halil
ESEN,
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Ayhan nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
74
5894
GÜN MERMERCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ.
Muammer GÜN, Mustafa GÜN, Ahmet GÜN
Sayfa 9 / 25
İnfisah Sebebi
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından2 5174 S. Kanunun
10 ve 32 maddelerine göre adresleri ve
durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda
kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
müdürlüğümüze bildirildiğinden
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ġlhan ARSLAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ahmet GÜN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ġükrü HANCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ahmet HARMANKAYA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali SAYĞI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hasan CANPULAT
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Yahya Kemal KOYUNCU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Alime ÖZDEMĠR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hüseyin Cahit ALMIġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
75
7703
GÜNARSLAN MADEN VE ĠNġ. SAN TĠC.LTD.ġTĠ.
76
6449
GÜNKAR MERMERCĠLĠK MADENCĠLĠK SAN TĠC.LTD.ġTĠ.
77
6615
HANCI HAN GIDA SAN. TARIM ÜRÜNLERĠ VE NAKLĠYECĠLĠK TĠC. LTD. ġTĠ.
78
5312
HARMANKAYALAR KERESTECĠLĠK ĠNġ. MALZ. VE PAZ. LTD.ġTĠ.
79
7378
HAS KARAMAN ĠNġ. VE MAD. YATIRIM SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
80
126 AYRANCI
HASCAN PETROL TARIM HAYV. NAK. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
81
7330
HĠLPA BAKLĠYAT HUBUBAT PAZ. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
82
8077
ILGAZ PLASTĠK SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
83
5019
ISIMAK ISI MAK. VE MÜH. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 10 / 25
İnfisah Sebebi
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
AliĢan SARIKAYA, Mustafa GÖKOĞLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Osman ÖZSOY
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġsmail ĠMREN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hüseyin ĠLHAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Alp Ferman MUTLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
84
7503
IġIL NUR GIDA PAZ.TĠC.LTD.ġTĠ.
85
7124
ĠKLĠM ORGANĠK GÜBREMADENCĠLĠK VE TUR. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
86
4341
ĠMREN ĠNġ. GIDA SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
87
5599
ĠREM BERK TEKSTĠL VE TUR. GIDA SAN. PAZ. LTD.ġTĠ.
88
6164
ĠTM ORGANĠK GÜBRE SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
KARAMAN CĠHAN DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI OTOMOTĠV GIDA SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. Abdurrahman PEMBECĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
KARAMAN DENĠZ TARIM ÜRÜN. ĠNġ. MALZ. NAK. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
Mustafa DENĠZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet YAĞLIOĞLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet BÜYÜKEKEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
89
5740
90
7885
91
8139
KARAMAN EKĠN BAKLĠYAT TAR. VE HAY. SN. TĠC.LTD.ġTĠ.
92
5134
İnfisah Sebebi
KARAMAN GÖZDE NAK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 11 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
93
5723
KARAMAN OLUKLU MUKAVVA VE PETROL ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ.(KOLMUSAN Mustafa SARI, Mehmet SARI,
A.ġ.)
TAHTALI, Denetçi Recep SĠLAY
KARAMAN ġĠRĠN DOĞALGAZ ĠNġ. MOB. MÜH: HĠZ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
Sinan ÇOLAK
Kenan DOĞRU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet UYSAL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ercan ġENOL, Gülsüm ġENOL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Süleyman BAKIRTAġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali Rıza AL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
95
4512
KARAMAN TURĠZM ELMACILIK ĠNġ. ĠTH.ĠHR. VE SAN. TĠ.CLTD.ġTĠ.
96
6103
KARAMAN UYSALLAR GĠYĠM GIDA ĠNġ. SAN. TĠC:LTD.ġTĠ.
97
7354
KARAMANOĞLU PLASTĠK TARIM HAY. ĠNġ. VE GIDA SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
98
7479
KARAMANOĞLU MEHMET BEY EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
99
112 AYRANCI
KARAMANOĞULLARI TEKSTĠL GIDA TAR. VE HAY. SAN. VE TĠC.LTS.ġTĠ.
100
6309
Muhammet
Sinan
KARABAĞ,
KARAÇAYIR, Recep YAMAN
KARBAK KARAMAN BAKKALLAR GISA SAN. TĠC Aġ.
Sayfa 12 / 25
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından2 5174 S. Kanunun
10 ve 32 maddelerine göre adresleri ve
durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda
Hayati kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
müdürlüğümüze bildirildiğinden
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
94
7044
İnfisah Sebebi
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
HaliS nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
101
8191
KARÇELĠK YAPI DENETĠM LTD.ġTĠ.
DurmuĢ YILDIZBAġ
KAREM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GIDA TURĠZM ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR SAN. TĠC.
LTD. ġTĠ.
Ayhan ARISOY
KAREMAR ÖZEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ LTD. ġTĠ.
Ġlhan Cengiz ERMĠġ, Mesut GÖCER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hasan Hüseyin GÜNASLAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Salih ERDURU, Halil EĞĠLMEZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ramazan KÜÇÜK, YaĢar KÜÇÜK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Yusuf KOYUN, Metin SAĞCAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa VAROL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Hasan Hüseyin KEPĠR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
103
6477
104
5360
KAR MAK Makine DEMĠR DOĞRAMA VE ĠNġ. MALZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
105
8203
KAROVA GIDA TEMĠZLĠK TARIM ÜRÜNLERĠ ĠNġ.NAKLĠYE SAN. TĠC. LTD. ġTĠ
106
5853
KAROYSAN PLASTĠK ĠNġ. NAK. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
107
7351
KARTEKSAN TEKS. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
108
2411
KAR TOP GIDA SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
109
6344
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
102
6846
İnfisah Sebebi
KEPĠROĞULLARI TĠC. VE PAZ.LTD.ġTĠ.
Sayfa 13 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
DurmuĢ Ali KESEK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Fikret KĠRAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
AyĢe KONUKCU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Nurullah SOYSAL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Cabir KORKMAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Fevzi ġAHĠN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali SAYĞI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa YUMRU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet KÜTOĞLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
110
8 KAZIMKARABEKĠR
KESEK JEO TERMAL SONDAJ ĠġLETMECĠLĠĞĠ NAK. VE DEMĠR TĠC. SAN. LTD.ġTĠ.
111
6186
KĠRAZ ĠNġAAT VE BOYA SAN. LTD. ġTĠ.
112
7331
KOÇAK TUR TURĠZM VE TAġ. TĠC.LTD.ġTĠ.
113
4669
KOÇSOY TAVUKÇULUK GIDA SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
114
4591
KONPET AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ NAK. VE GIDA TĠC.LTD.ġTĠ.
115
4859
KONURALP MOB. VE PLS. YAPI SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
116
7420
KÖMÜRKENT TAġIMACILIK VE NAK. TĠC.LTD.ġTĠ.
117
6333
YUMRU GĠYĠM MOBĠLYA VE EV ALETLERĠ TĠC SAN LTD ġTĠ.
118
5862
KÜTOĞLU TEKSTĠL REKLAMCILIK SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
Sayfa 14 / 25
İnfisah Sebebi
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
119
5639
M. Ali ERKABAKTEPE,
KOYUNCU
LATĠF OTOMOTĠV NAKLĠYAT TURĠZM PAZ.LTD. ġTĠ.
Fatma
LEZZET RESTAURANT HĠZ. TĠCARETĠ TĠC.LTD.ġTĠ.
SavaĢ GÜZEL
121
114 AYRANCI
LĠDER EREĞLĠ TURZ. NAK. HAY. PET. ÜRÜN: TĠC. VE SAN. LTD.ġTĠ.
Sayim
YILDIZ,
AYDOĞAN
Mehmet
Mehmet BAYRAM
MEHĠR GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ ÜRETĠM PAZ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Mehmet ÇETĠNKAYA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ĠPEK BĠSKÜVĠ GISA SAN VE Aġ
1 Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
Toplantısı Yapılmadığından2 5174 S. Kanunun
10 ve 32 maddelerine göre adresleri ve
durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda
MütiĢ ATEġ, Muharrem KURT, ġerafettin kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere
DĠNÇ
müdürlüğümüze bildirildiğinden
LĠM PASTANELERĠ GIDA VE PAZ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
123
5552
124
5453
Yahya Ali ERKARAMAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Güngör ÖZER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
125
5801
MERKON GIDA ĠHT. MAD. VE NAK. TĠC.LTD.ġTĠ.
126
7177
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Celaladdin nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
122
6085
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Zehra nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
120
6729
İnfisah Sebebi
MĠRAY YAPI.MAL.ĠMġ. TAAH. KUYUMCULUK SANTĠCLTDġTĠ
Sayfa 15 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Mehmet NACĠ KARABACAK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Sema BĠRTAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali GÜRSOY
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Nasuh ÖZGÜVEN, Ali ÖZGÜVEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Durhasan OĞUZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġzzet KĠRĠġÇĠ, Latif YILDIZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Esen BAġPINAR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ömer EMRE, Abdullah EMRE
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ÖZ BOZKURT TARIM ÜRÜNLERĠ GIDA BAKLĠYAT VE SOĞUK HAVA TESĠSLERĠ SAN.
TĠC. LTD. ġTĠ.
Ali BOZKURT, Ġsmail BOZKIR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
127
7381
MKO YAPI ĠNġ. VE MALZ. MAD. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
128
7829
MYC ĠNġ. MAL. PET. ÜRÜN. MAK. MOB. TAR. PAZ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
129
5518
NADAS GIDA HAYV. VE TARIM SAN. TĠC. LTD.ġTĠ.
130
7441
NASUF ÖZGÜVEN LOKANTA YEMEK ĠNġ. TAR. HAYV. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
131
7127
OĞUZER GIDA ĠNġ. HAY. ĠTHALAT ĠHRACAT VE PAZ. SAN TĠC. LTD. ġTĠ
132
4580
ONURALP YAPI MALZ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
133
7863
OTURAY MERMER ĠNġ. TURZ. HALICILIK BĠLG. TĠC. ĠHR.ĠHT. SAN
134
6414
ÖMER EMRE ELK. ĠNġ. NAK. VE YAKACAK MAD. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
135
7323
İnfisah Sebebi
Sayfa 16 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Necmi BEKĠRHAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet ÖZDAL, Mustafa ÖZDAL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet DOĞAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Umut ESĞĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet YILDIZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ÖZEL BĠLĠM DERSHANESĠ VE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ LTD. ġTĠ.
Ümmügülsüm ÇETĠNKAYA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ÖZEL KARAMAN KARĠYER EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ A.ġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Celalattin BOYACIOĞLU, Mehmet SAMET nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
ESER, Mehmet KOÇAK, ġaban KILIÇ
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
136
7370
ÖZ ĠREM GIDA TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
137
5414
ÖZBĠRLĠK BULGUR VE TARIM ÜRÜNLERĠ VE GISA SAN. TĠC.LTD. ġTĠ.
138
7181
ÖZDEKOR ELEKTRĠK ĠNġ. HAYV.GIDA UNLU MAMÜLLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
139
7168
ÖZEL AEM EĞT. HĠZ. GIDA ĠNġ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
140
4504
ÖZEL AYÇA ÜÇLER EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE TĠC.LTD.ġTĠ.
141
6848
142
7848
AyĢe Ġrem ÖĞET
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa ÇĠMEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
143
5923
ÖZEL ÖĞET EĞT. HĠZ. GIDA SAN TĠC LTD ġTĠ.
144
528 ERMENEK
İnfisah Sebebi
ÖZEL TAġELĠ EĞĠTĠM NAK. MADENCĠLĠK VE HĠZ.PAZ.TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 17 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ġhsan BÜYÜKPASTIRMACI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
CĠhargir ġENCAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa AKYÜZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Salih ÖZSAYAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Vahit UYAR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Abdullah ÖZEL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
PAġA ĠNġAAT SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Yusuf AYDIN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
PĠRĠ REĠS TARIM KAYV. GIDA OTO.SAN. VE TĠC.A.ġ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Ramazan KURT, Fatma ÖZER, Fahrettin nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
KURT
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
145
443 ERMENEK
ÖZERLER GIDA HAYVANCILIK PETROL ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ
146
4446
ÖZERSA ĠNġ. VE TURZ. TĠC.LTD.ġTĠ.
147
5848
ÖZKON GIDA ĠHT. MAD: VE NAK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
148
4404
ÖZSAYAN MAD. ĠNġ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
149
4544
ÖZ ġEKERLER MADEN ĠġLETMESĠ TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
150
8003
PAġA ĠNSAN KAYNAKLARI EĞT. DANġ. PAZ. PRG. VE YAPI MALZ.
151
6781
152
6777
153
4442
İnfisah Sebebi
PRENSĠP ĠNġ. NAKLĠYAT OTO. TEKS. GIDA BĠLGĠSAYAR VE TĠC. LTD.ġTĠ.
Sayfa 18 / 25
Haluk ARSLAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Hakan GÜRTEKĠN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Kerim YaĢar ĠCAT
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali SÜME
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġsmail ÜSTEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
SAFĠ PETROL SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
Mustafa ġEN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
SAĞLAMLAR OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
Recep SAĞLAMOĞLU, Ferdi SAĞLAMOĞLU silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
154
7598
PUMAR SU VE TARIM ÜRÜNLERĠ SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
155
4556
REHBER SĠGORTA ARACILIK HĠZ.LTD.ġTĠ.
156
8054
REM SA GIDA SAN.TĠC.LTDġTĠ.
157
7861
ROTA SU ÜRÜNLERĠ VE YEM SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
158
8214
159
5050
Ali SAY
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġsmail TUNÇ, MemiĢ KANIK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Yüksel DEMĠRÖRS
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
160
462 ERMENEK
SAY KUYUMCULUK TEKS. VE GISA SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
161
7874
SEDA HAVALANDIRMA VE ENDÜSTRĠYEL MUTFAK SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
162
7739
İnfisah Sebebi
SEDAM KONFEKSĠYON TAR. ĠNġ. PETROL ÜRN. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 19 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
ġevket VAROL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ayhan ÖZDEMĠR
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
163
7166
SENEMOĞLU KARTOP PAZ. TĠC.LTD.ġTĠ.
164
5736
SER BASIM YAYIN DAĞ. TURZ. VE DAY.TÜK.MAL.NAK.TĠC.LTD.ġTĠ.
165
7993
Mustafa DAĞ, Fatih
KAYSERĠLĠOĞLU
SERCĠ GIDA MAHRUKAT TURZ. OTELCĠLĠK VE NAK. TĠC. SAN.A.ġ.
YILMAZ,
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Fatma nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mehmet Ali KAÇĠK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Halil Ġbrahim KALAYCI,
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa AKKOCA, Atilla Ünal AKKOCA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Vehiç ÜRÜN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
166
8071
SERÇE LĠKĠT BOYA KĠMYA SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
167
7646
SERKAY NAK.
TĠCX.LTD.ġTĠ.
PETROL
ÜRÜNLERĠ
TURZ.
HAYV.OTO
LASTĠK
SANAYĠ
VE
168
5602
SERPAġ MOB. TEKS.ĠNġ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
169
5567
SEVCEN GIDA ĠNġ. MAD. VE DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
SEVENLER PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġ. DAYANIKLI TÜKETĠM MALLRI VE OTOM. SAN.
TĠC. LTD. ġTĠ.
Metin SÜNBÜL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
SĠNAT GIDA ĠNġ. MADENCĠLĠK HĠZ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
170
6320
171
7308
İnfisah Sebebi
Adnana NEMUTLU, Ali NEMUTLU
Sayfa 20 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
SONSUZ YAPI DEKOR ĠNġ. MOBĠLYA ORMAN ÜRÜNLERĠ EMLAK TURĠZM VE MÜZĠK
YAPIM TĠC.
Ahmet DOĞAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ġAHĠNLER TELEKOM SAN VE TĠC.LTD.ġTĠ.
ġaban ġAHĠN, Ramazan ġAHĠN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Kadir KELEġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali YAVUZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ġbrahim KARABULUT, AyĢe KARABULUT
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Funda YÖRÜK
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ġükrü HANCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Yakup TANKĠġĠ, Mustafa TANKĠġĠ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa BÜLÜÇ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
172
568 ERMENEK
173
7031
174
20 SARIVELĠLER
ġAHSU SU NAKLĠYE VE TURĠZM SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
175
5057
ġATIROĞLU ĠNġ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
176
4873
ġÖLEN PASTANELERĠ GIDA SAN.LTD.ġTĠ.
177
2534
TAÇKIN GIDA ĠNġ. TEKS.HAY. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
178
6689
TAKDĠR BĠSKÜVĠ VE GIDA PAZ. SAN. LTD.ġTĠ.
179
5496
TANKĠġĠLER ORMN. ÜRÜNLERĠ ĠNġ. VE GIDA SAN. LTD.ġTĠ.
180
6976
İnfisah Sebebi
TAġKALE MERMERCĠLĠK MAD. ĠNġ. SAN. LTD.ġTĠ.
Sayfa 21 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Nuri ERSĠN TATAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali YANIK, Muhittin PAYAS
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Cemberk KÜLAHCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
TORPAġ TUNCAYLAR ORMAN ÜRÜNLERĠ PAZ. ĠNġ. SAN. LTD.ġTĠ.
Mahmut ġevket TUNCAY
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
TÜRKELĠ ĠLETĠġĠM TURĠZM HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġTĠ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Kadirhane Sok. HistaĢ ĠĢ Merkezi No: 33 Kat: nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
3 Merkez/ KARAMAN
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
181
6652
TATAN DAYAN. TÜK. MAL. ĠNġ. TAHH. VE GIDA .MAD. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
182
8120
TEMPOTESK MEDĠKAL TEKSTĠL TEMZĠLĠK HAYV. SAN VE TĠC. LTD. ġTĠ.
183
8110
TOPRAK EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ LTD. ġTĠ.
184
6434
185
7142
TÜRKTAġ ENERJĠ ÜRETĠMĠ CANLI HAYVAN SÜT ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV ĠNġ. TUR. SAN
VE
Ömer TÜRKTAġ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
UÇKUN PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġ. TURZ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
Abdullah UÇKUN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
KeĢif URGANCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Emrah ERDEM
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
186
8112
187
6739
188
6336
URGANCI KONFEKSĠYON TĠC.LTD.ġTĠ.
189
8182
İnfisah Sebebi
ÜÇOK PAZ.HAY.ĠNġ.TAR.GIDA.MAD.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Sayfa 22 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
Ertan ÜNVER, Alper ÜNVER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa KEÇOĞLU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Necip EMDĠRME
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Emrah ÖZEL
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ömer YILDIRIM, Mustafa YILDIRIM
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mustafa YILDIZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ÖkkeĢ TURAÇ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Muttalip KEHYA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali KÜÇÜKYUMRU
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
190
4988
ÜNVERLER ĠNġ. MALZ. SANA. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
191
44 KAZIMKARABEKĠR
VĠTALĠTE TEKS. ĠÇ VE DIġ TĠC: ĠNġ. TURZ. SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.
192
5621
YENĠ ÇAĞ TIBBI MALZ. SAN. TĠC.LTD.ġTĠ.
193
7061
YEY MER MADENCĠLĠK PET. ĠNġ. TURZ. NAK. TĠC.LTD.ġTĠ.
194
5436
YILDIZHAN GIDA TURĠZM NAK. ELEKTRĠK MALZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
195
5505
YILDIZOĞULLARIGIDA ĠNġ. DAY. TÜK. MAL.. PAZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
196
7849
YĠĞĠT MERMER TURĠZM SAN VE TĠC. LTD. ġTĠ.
197
7098
YOLDAġ GIDA ĠHTĠYAÇ MAD. PAZARLAMA DANIġMANLIK SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ
198
7756
YUSUF MERCAN NAKLĠYE GIDA TĠC. LTD. ġTĠ.
Sayfa 23 / 25
İnfisah Sebebi
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
199
8284
Yusuf ÖZCAN
YÜKSEL GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĠ TĠC. LTD. ġTĠ.
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
Ali YÜKSEL, Yücel YÜKSEL, Sadık YÜKSEL silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
201
551 ERMENEK
ZEYVE TURĠZM NAKLĠYAT GIDA TĠC. LTD. ġTĠ.
Ġbrahim SAYDAM
GÜN DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI PAZARLAMA TEKSTĠL MAKĠNA MOBĠL YA TĠC.VE
SAN.LTD.ġTĠ.
Muammer GÜN, Mustafa GÜN
KARĠNTES ĠNġAAT NAKLĠYE MAKĠNA VE HĠZMET ORGANĠZASYONU TĠC. LTD.ġTĠ.
Muzaffer DOĞRUER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Ali Fuat Aydın
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Salih BOZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
203
4625
204
4631
AFA BĠSKÜVĠ VE GIDA SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
205
4921
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
202
4601
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
YUSUF ÖZCAN Uluslar arası ÇĠÇEKÇĠLĠK SAN. VE DIġ TĠC. LTD. ġTĠ.
200
5001
İnfisah Sebebi
BOZKON TEKSTĠL SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
206
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
5544
NAġĠT GIDA NAKLĠYAT DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI PAZARLAMA SANA YĠ VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Muammer GÜN, Mustafa GÜN
5553
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
Abdulseyit SAYDAM, Ġbrahim UZUN, Ali nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
ÖZKAFKASLAR MAKĠNA TURĠZM VE EĞLENCE SALONLARI TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ TOPÇU, KimpaĢ Holdinğ A.ġ.
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
207
Sayfa 24 / 25
Sıra
No
Ticaret Sicili No
İhtar İlanına Muhatap İlgililer
(Adı-Soyadı)
Ticaret Unvanı
ġükrü SERT
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Musa EYVAZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Eyüp YILDIZ
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Mükremin KAHRAMAN
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
Galip KARA
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
ALI FUAT ESER, AHMET SEYFI ESER
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
PERĠ DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TEKSTĠL VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LTD.ġTĠ
Ufuk HANCI
5174 S. Kanunun 10 ve 32 maddelerine göre
adresleri ve durumlarının tespit edilememesi
nedeniyle oda kaydı silinerek sicil kaydı
silinmek üzere müdürlüğümüze bildirildiğinden
S.S.KAVUKLAR KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
RESAT ATALAY, MEHMET ATALAY,
MEHMET
AKPINAR,DURGUT 1-Aralıksız son BeĢ Yıla ait Genel Kurul
BIYIK,SERAFETTIN ÖZEN
Toplantısı Yapılmadığından
208
5594
YÖR TAÇ GIDA ĠNġAAT VE HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
209
5660
AYVAZOĞULLARI GIDA VE YAKACAK MADDELERĠ ĠNġAAT SANAYĠ TĠC. LTD.ġTĠ.
210
5679
ÖZDAMLA KONFEKSĠYON VE HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
211
5685
FLAġ TEKSTĠL KONFEKSĠYON SANA YĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
212
5837
213
214
21 KAZIMKARABEKĠR
6006
ASKA GIDA TESTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ
DEHA MAKĠNA GIDA ĠMALAT VE ĠNġAAT SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
215
83-AYRANCI
İnfisah Sebebi
Sayfa 25 / 25
Download

Sıra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvanı İhtar İlanına Muhatap İlgililer