Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206 için kurulum
kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,
boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
Kullanma kılavuzu AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
Kullanma talimati AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
Kullanıcı kılavuzu AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
Kullanıcı el kitabı AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634278
Manuel özet:
Bu kullanma k>lavuzu bütün CycloneXL modellerini kapsar. Bu, elektrikli süpürgenizde baz> aksesuarlar>n / özelliklerin bulunmayabilece¤i anlam>na
gelir. En iyi sonuçlar için, daima orijinal AEG-Electrolux aksesuarlar>n> kullan>n. Bu aksesuarlar elektrikli süpürgeniz için özel olarak tasarlanm>flt>r. 3
Aksesuarlar 1* 2* 3 4 5 6 7 Teleskopik boru 8* Turbo bafll>k Uzatma borular> 9* Parke bafll>¤> Hortum sapi + hortum 10* Tüylü f>rça Zemin bafll>¤>
Çatlak bafll>¤> Döfleme bafll>¤> Aksesuar klipsi Güvenlik önlemleri CycloneXL sadece yetiflkinler taraf>ndan ve normal ev gibi ortamlar> temizlemek
için kullan>lmal>d>r. Elektrikli süpürge çift yal>t>ml>d>r ve topraklanmas> gerekmez. Elektrikli süpürgenin temizli¤ini veya bak>m>n> yapmadan önce
fifli prizden çekin. @@@@@@Yan>c> gazlar>n vs. yak>n>nda. Muhafazada gözle görülür bir hasar oldu¤unda.
@@S>cak veya so¤uk kül, yanan sigara izmaritleri vs. @@@@Elektrik kablosu hasarl> ise kesinlikle elektrikli süpürgeyi kullanmay>n. Elektrikli
süpürgenin kablosundaki hasar garanti kapsam>na girmez. * Sadece baz> modeller. 4 Çal>flt>rmadan önce Elektrikli süpürgenin ön kapa¤>n> aç>n ve
motor filtresinin ve toz haznesi filtresinin yerine tak>lm>fl oldu¤unu kontrol edin.
(Filtrelerin temizlenmesi / de¤ifltirilmesi bölümüne de bak>n). 12* Elektrikli süpürgenin arka kapa¤>n> aç>n ve havaland>rma filtresinin yerine tak>lm>fl
olup olmad>¤>n> kontrol edin. 13 Mandallar yerine oturuncaya kadar hortumu yerlefltirin (hortumu ay>rmak için mandallar> bast>r>n). 3 Mandallar
yerine oturuncaya kadar hortumu hortum koluna itin (hortumu ay>rmak için mandallar> bast>r>n). @@15 Elektrik fiflini uzat>n ve prize tak>n.
@@@@16 Kabloyu sarmak için, kablo sarma pedal>na bas>n. Kablo kendili¤inden toplanacakt>r. @@@@@@@@17b*Emifl gücü, hortum kolu
üzerindeki emifl gücü ayar dü¤mesi kullan>larak da ayarlanabilir. 18 Durma (18a) ve saklama (18b) için ideal park konumu. 11 * Sadece baz> modeller. 5
En iyi sonucu elde etmek için Bafll>klar> afla¤>daki gibi kullan>n: Hal>: Kombine döfleme bafll>¤>n>, kolu (19) konumuna alarak kullan>n. Sert
zeminler: Kombine döfleme bafll>¤>n>, kolu (20) konumuna alarak kullan>n. Ahflap zeminler: Parke bafll>¤>n> kullan>n* (21). Döfleme kapl> mobilya
ve kumafllar: Koltuk, perde, hafif kumafllar vs. için döfleme bafll>¤>n> * (22) kullan>n.
Gerekirse, emifl gücünü düflürün. Çerçeveler, kitapl>klar vs.: Toz tüylü f>rçay> kullan>n* (23). Çatlaklar, köfleler vs.: Çatlak bafll>¤>n> kullan>n* (24).
Turbo bafll>¤>n kullan>lmas>* 25/26 Hal>larda ve duvardan duvara hal> kapl> zeminlerde hav ve hayvan tüylerini temizlemek için idealdir. Not: Turbo
bafll>¤>, deri kilimlerde veya hal> püskülleri üzerinde kullanmay>n. @@@@@@28 Toz haznesini kald>rarak ç>kar>n. @@30 Bir çöp kutusuna
boflalt>n. @@32 Toz haznesi arada bir temizlenmelidir.
@@@@@@@@@@@@Temiz filtreleri tekrar yerlerine tak>n. Toz haznesini tak>n ve kapa¤> kapat>n. @@No. EF 17) Hepa H12* y>kanmayan tip
(Ref. No.
@@No. @@@@@@Bu durumda, fifli prizden çekin ve elektrikli süpürgenin 20-30 dakika kadar so¤umas>n> sa¤lay>n. T>kanmaya sebep olan maddeleri
temizleyin ve / veya filtreleri de¤ifltirin, toz haznesini boflalt>n ve elektrikli süpürgeyi tekrar çal>flt>r>n. Borular ve hortumlar 39 Borular> ve hortumlar>
temizlemek için bir temizleme çubu¤u veya benzeri bir cisim kullan>n. 40 Temizlik gerekti¤inde, hortum kolu hortumdan ayr>lmal>d>r.
41 S>k>flt>rarak da hortumdaki t>kanmay> gidermek mümkündür. Ancak, t>kanma hortumda s>k>flm>fl cam veya i¤ne gibi cisimlerden kaynaklan>yorsa
dikkatli olun. @@@@@@@@makasla keserek ç>kart>n. @@@@makasla keserek ç>kart>n. @@46b* Turbo bafll>k durursa, temizleme kapa¤>n> aç>n
ve türbinin serbest dönmesini engelleyen maddeleri temizleyin. Ar>za giderme Elektrik fiflinin prize tak>ld>¤>ndan emin olun. Kablonun ve fiflin hasar
görmedi¤inden emin olun. Sigortan>n at>p atmad>¤>n> kontrol edin. Elektrikli süpürge duruyor. Toz haznesinin dolu olup olmad>¤>n> kontrol edin.
Dolu ise, boflalt>n. Bafll>k, boru veya hortum t>kal> m>? Filtreler t>kal> m>? Elektrikli süpürgeye su girdi. Motorun yetkili bir AEG-Electrolux servisi
taraf>ndan de¤ifltirilmesi gerekir. Su girmesi sonucu meydana gelen motor hasar> garanti kapsam>na girmez. Müflteriye yönelik bilgiler AEG-Electrolux,
cihaz>n yanl>fl kullan>lmas> veya kurcalanmas> sonucu meydana gelebilecek hasarlardan dolay> hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ürün, çevre faktörü
gözetilerek tasarlanm>flt>r. @@@@@@@@@@@@Bunun yerine cihaz>n, elektrik ve elektronik cihazlar>n yeniden dönüfltürüldü¤ü uygun bir toplama
merkezine götürülmesi gerekir. Bu ürünün do¤ru bir flekilde elden ç>kar>lmas>yla, çevreye ve insan sa¤l>¤>na olan olumsuz etkileri önlenmifl olacakt>r.
Bu ürünün yeniden dönüfltürülmesi ile ilgili ayr>nt>l> bilgi için yerel yetkili servise, ev aletlerinin at>ld>¤> toplama merkezine veya ürünü sat>n
ald>¤>n>z yere baflvurun. www.
aeg.electrolux.com.tr Üretim Yeri Electrolux Lehel Ltd. Fémnyomó u.
1. Jászberény H-5101 Macaristan ÜCRETS<Z TÜKET<C< DANIfiMA HATTI 0 800 211 61 69 Cihaz>n>z>n kullanim ömrü 10 y>ld>r. Kullanim ömrü,
üretici ve / veya ithalatç> firman>n cihaz>n>zla ilgili yedek parça temini ve bak>m süresini ifade.
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206
http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634278
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati AEG-ELECTROLUX CYCLONEXL ACX 6206