T .C .
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner
Fakültesi
2
İSTANBUL ÜNİVESİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
34320 Avcılar / İstanbul
Tel : (0212) 473 70 70 - 17004
Faks : (0212) 473 72 40 - 41
e-posta : [email protected]
1
VETERİNER HEKİM KİMDİR?
Veteriner Hekim,
 evcil ve yabani hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapan,
 hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıkların
önlenmesiyle uğraşan,
 hayvansal verimlerin artırılması için genetik ıslah çalışmaları yapan,
 hayvansal gıdaların muayene ve denetimini yapan,
 hayvansal kökenli her türlü gıda ve gıdaya katkı olarak kullanılan
maddeler için sağlık raporu düzenleyen sağlık mensuplarıdır.
2
Mezuniyet Sonrası İş İmkânları Nedir?
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 5 yıllık eğitimi başarıyla
tamamlayan öğrencilerimize Veteriner Hekim Diploması ve
Veteriner Hekim Ünvanı verilir.
Saygın bir meslek camiasının üyeleri olarak mezunlarımız,



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük
Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,
Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
Emniyet Genel Müdürlüğü,

Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,

Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan
barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,

Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde,

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma
laboratuvarlarında,

Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,

Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,

Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,

İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel
firmalarda,
3

Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,

Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,

Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler.

Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin
Kuruluşu ve Tarihi
Türkiye’de Veteriner Hekimliği öğretimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul’da başlanmıştır. Başlangıçta ordunun ihtiyacı olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan Askeri Veteriner 0kulu’na, 1881 yılından itibaren sivil öğrenciler de alınır.
Yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan ülke
hayvancılık sorunları, bir Veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine
İstanbul da Mülkiye Tıp 0kulu bünyesinde ilk sivil Veteriner
0kulu kurulur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy okulun ilk
mezunlarındandır.
1920 yılında sivil ve askeri Veteriner okulları
birleştirilir. Ankara’da 1933 yılında Ziraat vekâletine bağlı yüksek ziraat enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca,
İstanbul'daki okul kapatılır. Veteriner hekimliği öğretimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul da devam ettikten sonra
gelişi- mini Ankara da sürdürür.
Ülkede nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak hayvancılığın kazandığı önem ve Veteriner hekim sayısının yetersizliği, 31 yıl sonra İstanbul
da yeni bir Veteriner Fakültesi’nin açılmasını gündeme getirir.
Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi’nin kurulmasına karar verir. İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere
öğrenci alınır.
4
Fakültemiz Selimiye’de Tarım, 0rman ve Köyişleri Bakanlığına ait binalarda ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim, öğretim
ve araştırma hizmetlerini sürdürür.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar
Yerleşkesi’nde çağdaş mimari bir anlayış ile
inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizmete açılır. Günümüzde eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir.
2003 yılında, 2 yıllık eğitim veren Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek 0kulu
açılmıştır. Yüksek okulda Atçılık ve At Antrenörlüğü ve Gıda Teknolojisi
programları bulunmaktadır.
Akademik Yapı
Fakültemizde eğitim, öğretim ve bilimsel
araştırma faaliyetleri 5 bölüm, 17 Anabilim
Dalından oluşan Akademik yapı içinde faaliyet
gösteren ve tam gün esasına göre çalışan
66 Profesör, 28 Doçent, 2 Yardımcı Doçent
ve 61 Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir.
5
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı: Evcil ve yabani hayvanların anatomik yapılarını
karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır.
Biyokimya Anabilim Dalı: Fizik, kimya ve biyoloji tekniklerinden yararlanarak hayvanlardaki vücut sistemlerinin kimyasal yapılarını ve birbirleri ile
olan etkileşimlerini moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
Fizyoloji Anabilim Dalı: 0rganizmalardaki canlılık olaylarını, vücut sistemlerinin fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır.
6
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı: Histoloji, canlı organizmanın
mikroskobik yapısını ve organizasyonunu; Embriyoloji, canlının döllenmiş hücre aşamasından doğuma kadar geçen süre içerisinde hücre, doku
ve organlarda meydana gelen farklılaşmaları ve gelişmeleri inceleyen
bilim dalıdır.
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı: Veteriner hekimliği mesleğinin tarihsel gelişimi, veteriner hekimliği eğitim kurumlarının
tarihçeleri, mesleki etik, deontoloji, mevzuat, hayvan hakları ve refahı konularını inceleyen bilim dalıdır.
7
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı: Farmakoloji, ilaçların fiziksel
özelliklerini, kaynaklarını, elde edilme yollarını, canlı organizmada uğradıkları değişiklikleri ve etki şekillerini; Toksikoloji, zehirlerin kaynaklarını,
özelliklerini, canlı üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.
8
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan mikroorganizmaları (bakteri ve mantarlar) ve genel özelliklerini, bunların hayvan ve insanlarda oluşturdukları enfeksiyonları, epidemiyolojisini,
patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol
yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
Parazitoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan parazitlerin (protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini,
epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma
ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
Patoloji Anabilim Dalı: Hayvan hastalıklarının hücre, doku ve organlarda
meydana getirdiği yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.
Viroloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan virusları
ve genel özelliklerini, bunların hayvan ve insanlarda oluşturdukları enfeksiyonları, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını,
korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
9
Klinik Bilimleri Bölümü
Cerrahi Anabilim Dalı: Hasta hayvanların ilk yardımı, kırık, çıkık gibi
travmatik lezyonlarının tedavisi, estetik cerrahi uygulamaları, koruyucu ve
medikal tedavi yöntemlerinden netice alınamadığı ya da kesin teşhis konulamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı: Pet, küçükbaş, büyükbaş ve egzotik hayvan
türlerine ait iç hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bilim
dalıdır.
10
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Evcil hayvanların üremelerini ve üreme sorunlarını, gebelik, doğum ve doğum sonrası fizyolojik ve patolojik
durumlarını, meme hastalıklarını ve sağlıklı süt üretimi ve bu alanlardaki
sorunları klinik olarak inceleyen bilim dalıdır.
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı: Erkek ve dişi hayvanlarda
üreme biyolojisi, spermanın dondurulması, reprodüktif biyoteknoloji,
klonlama, transgenik hayvanlar, androlojik çalışmalar, yardımcı üreme
tekniklerini inceleyen bilim dalıdır.
11
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı: Hayvansal gıda ürünlerin hijyeni,
muhafazası ve üretim teknolojileri, gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve
dezenfeksiyon uygulamaları, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, gıdalar
ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, işyeri denetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve HACCP sistemi konuları ile ilgilenen bilim dalıdır.
12
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı: Çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik
veya fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik
olarak geliştirilme yollarını, rasyonel yetiştirilme ilkelerini inceleyen,
hayvancılık işletme ekonomisi ve ülke hayvancılık politikaları ile ilgilenen
bilim dalıdır.
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı: Hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hayvanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.
13
Eğitim ve Öğretim Programı
Fakültemizde eğitim-öğretim; teorik dersler, laboratuvar/uygulamalar,
stajlar, veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi ve benzeri
çalışmalardan oluşur ve belirlenen müfredata göre yürütülür.
Beş yıl süren Veteriner Hekimlik Eğitiminde beşinci sınıf, 10. yarıyıl özel bir
yönerge ile belirlenen ve tamamı uygulama olan “İntörn” dönemidir. Bu
dönemde öğrencilerimiz belirlenmiş yönlendirme alanlarından birini seçerek daha
önceki dönemlerde edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürme imkânı bulurlar.
Ayrıca gezici klinik uygulamalarına katılırlar ve fakültenin Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde mesai saatleri dışında acil klinikte sorumlu hekimin gözetiminde
nöbet tutarak klinik becerilerini pekiştirirler.
Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında
görmek, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 4.sınıf yaz tatilinde
Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre bir ay süreyle staj yapmak
zorundadırlar.
Ayrıca Öğrenci değişim programlarına (Erasmus ve Farabi), başvuran fakültemiz
öğrencileri gerekli şartları yerine getirmek suretiyle yurtiçi veya yurtdışında
veteriner fakültelerinde bir veya iki dönem değişim öğrencisi olabilirler.
14
Fakültenin Fiziki Yapısı
Fakültemiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içerisinde yer alan üç
bina ve bir uygulama çiftliği ile Avcılar-Firuzköy’de bulunan Eğitim Öğretim
Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nden oluşmuştur.
Birinci Bina (Ana Bina): Bu bina A, B ve C Blokları’ndan oluşmaktadır.
A-Blok’unda, Dekanlık, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterliği, Öğrenci
İşleri Bürosu, Öğrenci Kütüphanesi,
Teksir ve Fotokopi Bürosu,
Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksek 0kuluna ait İdari Bürolar ile
Parazitoloji, Mikrobiyoloji ve Viroloji Anabilim Dalları bulunmaktadır.
B-Blok’unda, Patoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji ve Toksikoloji
Anabilim Dalları bulunmaktadır.
C-Blok’unda, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Besin Hijyeni ve
Teknolojisi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları ve Zootekni Anabilim Dalları bulunmaktadır.
15
Ana binada 220 öğrenci kapasiteli 4 amfi 90 kişilik toplantı salonu internet cafe, anabilim dallarına ait derslikler, seminer salonları, kütüphaneler ve uygulama laboratuarları, osteoarkeoloji müzesi, hayvan
kesimlerinin yapıldığı uygulama mezbahanesi ve kantin yer almaktadır.
16
İkinci Bina (Araştırma ve Uygulama Hastanesi): Bu binada İç Hastalıkları,
Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalları ile bu anabilim dallarına ait
poliklinikler, görüntüleme üniteleri, 7 adet küçükbaş, 2 adet büyükbaş
hayvan ameliyathanesi, küçük ve büyük hayvan boksları, Reanimasyon
ünitesi, Fakülte Eczanesi ve Merkez Laboratuvarı eğitim faaliyetleri için 2
klinik amfisi, üç dershane ve seminer salonları bulunmaktadır.
Hastane binasının hemen yanında otopsi ve enfekte materyali imha
etmek için yapılmış yakma fırını hayvan gezinme avluları yer almaktadır.
17
Üçüncü Bina: Bu binada Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı yer
almaktadır. Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinin hemen
yukarısında iki katlı bir bina (akademik personel odaları, öğrenci
laboratuvarı, in vitro fertilizasyon ve klonlama çalışmalarının yürütüldüğü
IVF ve ET laboratuvarı) ve hayvan boksları ile beraber androloji
laboratuvarının bulunduğu birbirine bitişik tek katlı bir binadan
oluşmaktadır. Ayrıca büyük ve küçükb a ş hayvanların gezinebilecekleri
bir gezinti alanına da sahiptir.
Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 15 km uzaklıktadır. 2.500 dekarlık bir alan içinde olan
fakülte çiftliğinin bünyesinde 87 başlık Süt Sığırcılığı Ünitesi, 28 başlık Besi
Sığırcılığı Ünitesi, 130 başlık Koyunculuk Ünitesi ve ekili tarım alanları
bulunmaktadır.
18
Avcılar Yerleşkesi’nde Yaşam
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde Veteriner Fakültesi’nin
yanısıra Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknik Bilimler
Meslek Yüksek 0kulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ulaştırma ve
Lojistik Yüksekokulu bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin yemek, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek için
yerleşke içinde bir Öğrenci Kültür Merkezi bulunmaktadır. Yerleşkenin merkezinde yer alan bu birimde tüm yerleşke öğrencilerine açık 550 kişi kapasiteli
öğrenci yemekhanesi, bir adet özel restoran, sağlık ünitesi, öğrenci kantini ve
kafeteryası, kütüphane, öğrenci kulüpleri ve idari bürolar bulunmaktadır.
19
ULAŞIM: İstanbul şehir merkezinden Metrobüs, İETT 0tobüsleri, Özel Halk
0tobüsleri, Minibüsler, Deniz 0tobüsü ve Öğrenci servisleri ile Avcılar
Yerleşkesi’ne ulaşabilirsiniz.
BARINMA: Avcılar Yerleşkesi içinde erkek ve kız öğrencilerimize hizmet
veren 1253 kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yerleşke
yurtlarının dışında fakültemize yakın Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı ve
bazı özel yurtlar da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına cevap
vermektedir.
YEMEK: Öğrenci Kültür Merkezi’nde ücretli öğle yemeği verilmektedir.
Ayrıca Göl Restorandan da öğrencilerimiz yararlanabilmektedirler. Fakültelerde bulunan öğrenci kantinleri mesai saatleri içinde açık tutulmakta
yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını buralarda giderebilmektedir.
20
SPOR: Yerleşke alanı içinde çok sayıda açık ve kapalı spor
sahaları bulunmaktadır. İçinde basketbol, voleybol ve
fitness merkezinin olduğu kapalı bir spor salonu, biri büyük
iki adet futbol halı sahası, açık ve kapalı tenis kortları, açık
basketbol sahaları,
masa tenisi ve koşu parkurları,
öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.
SAĞLIK: Öğrenci Kültür Merkezi’nin içinde 7 doktor, 5 hemşire, 2
laborant,
5 idari personelle hizmet veren bir sağlık ünitesi
bulunmaktadır.
KÜLTÜR: Avcılar Yerleşkesi’nde her yıl düzenlenen bahar şenlikleri ile
yılın yorgunlukları atılmakta fakültemiz bünyesinde tertiplenen çeşitli
mesleki ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel, sosyal ve
kültürel gelişimleri pekişmektedir.
21
Öğrenci Kulüpleri
Fakültemizde öğretim üyelerimizin danışmanlığında faaliyet gösteren
13 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Yıl içinde mesleki ve kültürel
toplantılar, geziler ve gösteriler düzenlenmektedir.
 Arıcılık Kulübü
 Atatürkçü Düşünce Kulübü
 Atçılık ve Binicilik Kulübü
 Bilgisayar Kulübü
 Bilimsel Araştırma Kulübü
 Çiftlik Hayvan Hekimliği Kulübü
 Gıda Hijyenistleri Kulübü
 Köpek Psikolojisi ve Eğitimi Kulübü
 Küçük Hayvan Hekimliği Kulübü
 Spor Kulübü
İ.Ü. Spor Birliği Kulübü
 Uluslararası Veteriner Öğrencileri
Birliği (IVSA)
 Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü
22
Veteriner Hekim Andı
Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak;
Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,
Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma,
Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu koruyacağıma,
Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime,
Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma,
Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime,
Çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba
harcayacağıma,
Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma,
Mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı
gözetmeyeceğime,
Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları açıklamayacağıma,
Bilisel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri
gözeterek mesleğimi icra edeceğime,
İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE
ŞEREF SÖZÜ VERİR AND İÇERİM.
23
2014 Yılı Mezunlarımız
İlk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar
5128 Veteriner Hekim fakültemizden mezun olmuştur.
24
Sağlık, güvenilir gıda ve gülen bir dünya için
Veteriner Hekimlik!
Download

Tanıtım Rehberi - İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fakültesi