ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri (Niğde Üniversitesi örneği)
Bahar VAROL
Niğde Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Mayıs-2007, Sayfa: 91
Özet
Öz yeterlik, kişinin bir işi yapabilmesi için gerekli becerilere sahip olduğu
konusundaki inancıdır. BESYO’da öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine
ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi; bizim onları daha iyi tanıyabilmemiz ve
onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmelerine, o ana kadar ki birikimlerinin daha
fazla farkına varabilmelerine imkân sağlayacak ve dolayısıyla, mesleki doyumlarını da
etkileyebilecektir.
Bu çalışmada amaç, BESYO öğrencilerinin öğretmen öz yeterlilik beklenti
düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir.
Araştırmada veriler Niğde Üniversitesi BESYO öğrencilerinin öğretmen yetkinlik
beklenti (öz yeterlilik)düzeylerini belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından
geliştirilen ve daha önce uygulanmış Öğretmen Yetkinlik Beklenti Envanteri (ÖYBE)
kullanılmıştır.
Araştırma, Niğde Üniversitesi BESYO’ da öğrenim gören 138 öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öğretmen öz yeterlilik beklentisi düzeylerine etkisi
incelenen değişkenlere ilişkin elde edilen veriler “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “iki
ortalama arasındaki farkın önemlilik testi” (t-testi) ile analiz edilmiştir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla verilmiştir.
BESYO’da öğrenim gören öğrencilerin genel olarak öğretmenlik öz yeterlilik
düzeylerine ilişkin sonuçlarda, öğrencilerin öğretmenlik öz yeterlilik düzeylerinin
yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Sınıf düzeyine göre öğrencilerin öğretmenlik
öz yeterlilik puan ortalamaları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan
istatistik sonuçlara göre, sınıflar arasındaki fark 2. ve 3. sınıflar için anlamlı iken, diğer
sınıflar için bu fark .05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Mezun olunan okul türüne,
cinsiyete, barınma şekline, yerleşim yeri şekline göre ise öğretmen öz yeterlilik
beklentisi puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, Yetkinlik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Öğretmen
Yetiştirme.
Download

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin