T.C.
KARS VALILIGI
I
.\
Ii Milli Eitim Müdür1üü
Sap : 79599159/903.02/1888266
13/05/2014
Konu:!1 Içi istege Bah Yer Deiik1ii
KAYMAKAMLIGINA
(ilce Milli Eitim Müdür1üü)
MUDURLUGUNE
Ilgi:a)Milli Egitim Bakanhi Insan Kaynakian Genel Müdür1ütinün 28/04/2014 tarih ye 1685855
sayili yazisi.
b)12/10/2014 tarihli ye 28793 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Milli Eitim Bakan1ii
Personelinin Görevde YUkselme, Unvan Deiik1ii ye Yer Deitirme Suretiyle Atanmasi Hakkinda
Yönetmelik.
IIgi(b) Yonetmeligin 32 nci maddesi gereince, Bölge hizmetine bah yer deitirme yükum1u1uu
bulunanlar hariç bu Yönetmelik kapsaminda bulunan personelden bulundukiari kurumda 31 Mayis
tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yil görev yapanlarin ii icinde yer deitinnek üzere bavuru1an
alinacaktir.
Milli Eitirn Müdür1üünce belirlenen ye durumlanna uygun kadrolar arasindan en fazia on
kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilirler. Bakanlik veya dier kamu kurum ye kuru1u1arinda
geçici gorevli olanlar ile ayliksiz izinde olanlar, ii içi istege bali yer deitirme bavurusunda
bulunabilirler.
ilgi: (a) yazida belirtilen partlan taiyan personel en az 10 kuruma atanmak üzere ekte gonderilen
tercih formunu doldurarak bavuruda bulunabilecektir. Atama i1eri ise ekteki takvime gore tercihieri
de dikkate alinarak hizmet süresi UstünIüüne gore Va1iliimizce yapilacaktir.
Hizmet süresinin eit olmasi halInde halen bulundugu kadrodaki hizrnet sUresi fazia olana
Oncelik verilir. eit1igin bozulmamasi durumunda kur'a yoluna bavuru1ur.
Bu baglamda Kurumunuzca;
1 -llçe/okul ye kurumlarinizda görev yapan tUrn personele imza kari1igrnda duyurulmasi, ii içi yer
deitirme i1ern1eri için ekteki takvim dogrultusunda müracaatlarin aimmasi ye takvim süresinde
MüdUrlüümUz Insan Kaynaklan(Personel) Subesine teslim edilmesi.
2-Bavuruda bulunacak personellerin Mebbis özlük modülünde yer alan hizmet sürelerinin
guncellenmesi
hususunda geregini rica ederim.
GOkhan ALTUN
Vali a.
Milli Eitim MüdOr V.
Ekieri:
1 -Tercih Formu (1 adet)
2-Takvim( 1 adet)
3-Kontenjan(.....sayfa)
Daitirn
LL,9
ro1
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 mci maddesi gereince giivenli elektrnnik imza ile imzaianmitir
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Of8e-c62a-3ceO-8b90-2d67 kodu iie yapilabilir.
C-)
LL
.- .-
i)
0
U
C
CIA
z
:c
U
4-.
I
.—
4
.-
:
V
V
V
C
cn
I
I
.
H 11111
X
fl
C
c-)
N
X
rn
-
N
c
:
:
VL1
U.-
C
LCU
-
—
- if)
Cl)
Cl)
CID
ci)
U
C
cn
•
rd
.— .-
V
Q
—
2
V
C
OD
_ V
,
V
<U
cID N
rID
:
1D
0
C-)
0
L)
.— .-
C)
*
D
C
F-
N
—
N
I
r
I
I
I
N
I
I
I
I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I
—
I
I
I
I
I
N
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
o r'
I
I
I
—
I
I
CID (/D rID
.-
I
rID
I
V
CID
—
----<
zzzzz
rI
N
PA
E
V
C-)
V
E
C
I
—
-
-.
Q
0
U
/DH
_4 •l
C)
0
N
C'
rn
ri]
:<
r
I
I
C/)
c
ri)
•
—
I
i
I-I
cJD
Cl)
•
N
—
I
rn
C/D
Ci)
•
I
rn
I
I
N
I
N
N
N
N
N
N
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IU
ci) Cl)
CI)
I
Cl)
Ci)
Cl)
I
I-
Cl)
ci)
(f
N
OC
kn
z
LL
U
:
I-
Cl>
C
!
N
C)
—
—
*
001
N
I
I
I
C
I
I
I
I
U."
•—
(IDr:
N
I)
Ill'
ANNE
'UI!
4IUII
mill
riz
i —
—
(ID
ri
C
c1D
.* .*
:
1)
Q
(ID
C)
c.L
C
N
:
:
LJ. :
U
=.
—
NJ
0
N)
0
.
0
U'
NJ
C
0
0
U,
o
U)
o
NJ
0
Ui
N)
o
I-a
Ui
.
Ui
NJ
o
Ui
NJ
W
(/4
CD
B
CD
B
CD
H
CD
C:
C:
CD
=
B
C:
-<
w
CD
Oc
rn
—
NJ
C)
(/4
-
CD
CL
—
S
-.
-4.
CD
C
5
0)
0)
(-
-'
0)
0)
—
c
5
CD
B
CD
2..
D.-
C
70)
-_
(0
S
;--'
C
H
0.)
LA.)
m
I
H
H
G
.
C-)
>
7:
(J1
ni
Cm
-
C-
z
m
rn
C-
C-
C
rn
-<
m
C-
F
>
rn
m
H
m
C'-)
I-
z
z
I-
rn
z
0
U'
-.
rn
>
fl
>
>
0
z
C,)
LU
H
C,)
-J
z
z
LU
H
z
0
z
LU
z
LU
-J
cc
-J
LU
z
LU
-J
U)
-J
-J
LU
LU
>-J
-J
co
LU
H
LU
"9
)1.)
z
z
-J
LU
z
0
Lt)
LU
CL
L/)
>(fl
U
I-
0)
0
(0
U'
a)
E
NJ
I
U'
a)
ca
a)
a)
H
:0
0
C,),
4-
a)
4-
E
0)
I
>
C
L
—
0
—
=
0
7Z
:
E
N
U) :
•
CO
a)
_0
-1
o
-1
.2
0
-1
-1
0 a).–
-
a)
-J
Ln
tko
-1
toO
to
:
:
ii a) 0 :
0
C
a)
C a)I< 0
_
:
,_ a)v0-
C 0 c
o <
-
a)
0
N
m
-i
•
U)
r0
r
,-I
(o
-I
t
0
75
:
•
-
_
to
-
,-i
:
a
(0
•=
- 0
o
.
0
.2
-
•- = < o :
oEO .=
o a) 9a)
> E
In
CD
N 00 O 0 -1
a)
N
a)
a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)0)
In CD N
a)
NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
- - - ,_• - - - - - ,_ %_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ - ,__ L_
rfl
a)a)a)
N
01
N
to
o
a)
C
cu
Rt
v-I
0
N
In
Q
z
U)
>
"9
C
a)
(0
E
0)
U
:
0)
0
C,,,
L)
a)
en
U
a)
(a
U'
(I,,
a)
E
=
U'
=
NJ
U'
-
U
>-
(a
-
a)
(1W,
(a
U'
2
=
C
2
=
0
E
C
=
>
a)
E
a)
4-
0
4-
:0
I-
a)
C
a)
co
(a
(a
0
a)
a)
•=
(a
(a
>a)
N4
a)
-
(a
a) —
(0
a)
C
- -a)
E
>->->->-.>->-0.
(0
<
= :
= '00 <
:m:
°
2:
'b-
C
a)
>-
E
a)
U'
CO
0
0
4-
.
4-
:
0 Q
-0 co
-
0
o
C
a)
>1/)
C
a)
F-
0
:0
4—
a)
4-
E
=
>
C
E
2
C
o
2
-
a)
-
(a
0
E
2
'00
:=3
a)
aJ
-.l
-4
.-
-
-1
a)
00
-4
-'
0 (a
0
. aj
t C
b0 E.2
—J
0<
; 2 = :0 E LU 0
U'
:
E
4- (a
(a -= (a (a 0.
a)
en
0
C
(1)
lqT Lfl '.0 N 00 (5
a)
>>>>(a (a (a (a (a (a (a (a
U' U' U' U' U' U' U' U'
0.0.0.0.0.0.0.0.0.
N
r
LU
0 —
N
U-)
(5
0
•
•-
E
a)
•
Lf
-a)
a)
U
L)
a)
U
0
CO
U'
a)
E
NJ
U'
a)
a)
U'
I
NJ
E
In,
0
(0
Q)
1v100
4-
1
4-
--1v-4
U'
00
I
a)
C
ca
tcO
L0-t
CL
U
m
N
00
CT
0
W
In
CO
C
—
0
E
C
I
>
a)
E
I-
a)
4-
ull
'4-
:0
0
I-
I—
a)
C
>-
a)
EI
O
E
'00
(I-)
-
I-
a)
>-
CO
E.—t
cu
S_
M
000000000
00 00 00 00 00 00 0000 00
N
-a)
C
a)
(1)
a)
I-
0
4-
a)
4-
E
a)
I
D
>
-
0
I 1'
2
a)
U'
(0
0
:
,
r-I
00
01
4-'
v'
'
CCC C
CO (0(0(0
N
N
0
N
v-INNNN-1
In
2
00 . _=
Ln
—C
C
CO
CO
co
o
'± C
'b0<<>ñ.LU C C C a) C
= CO CO CO U co
cu
CC
CO CO
M
Lt')
'.0
N
C
Cl)
(,
a)
m
N4
'00 '00 '00 '00 '00 '00
(0(0(0(0 CO (0(00
300
N
0
N
Lfl
p
z
uJ
>
:D
C
4-,
4-,
a)
(0
E
a)
L)
-
ID
0)
.0
CO
Ea)
0
a)
4-
0
CO
0'
In.
a)
E
NJ
I
0'
a)
co
C
a)
>-
C
a)
I—
I-
:0
0
LAP
4-
a)
4-
I-
E
a)
I
E
C
>
.
'
0)
Z
NJ
F
:
:
-1
E-
%_
CO
IM
-4
-J
u'o
V)
6
C
In
-
-lNJ
,-
CO
0
tw
h•E
0)-i
CO
I
75
-
,-.l
co
-2
0
0
4B
(O
In'
-
-1
=5
0
VI'
COO)
NJ
-
-1
0
C
0
-5
:
-
-
VI'
C
CO
>
C
VI'
V, U)'
CC
a)
a)
0
(0
t
In'
CO
0
CO
0
Q >
CO
VI'
C
>
I'
I .
CO
CO
In'
(0
In'CO
-
O -
>-
E
E
u
•
(U
CO
C
(O
a)
L)'
0 <
VI'
VI'
In'
UI'
-
VI'
In'
-
-
In.
-
CO
-
CO
-
CO
-
(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0
N4JJ
CO
,—<
-
o(0
v-,,
If)
CO
(1)
CO
<
In.
-
In'
-
In'
-
CO
CO
CO
k
CO
40
(0
S...
CO
1*
1 ~
CO
t
CO
LI)
1.0
CO
S...
N
CO
L
t
CO
00 o
CO
S.
,-1
CD
CO
L
,-1
—1
(0
S.
NJ
-
CO
M
CO
,-4
CO
S.
,-1
Lfl
CO
5
'
CO
'.0
-
L.
5
-
(0
-4
0)
CO
,-1
00
-
N
CO
,-1
-
E
CO
0
Ile
CO
C
C
CO
NJ
(O•
I
UI'
'>-
VI'
CO
VI'
CO
-
CO
-
NJ
0
CO
CO
NJ
-
("1
NJ
Ln
-1
NJ
m
NJ
NJ
m
NJ
m
NJ
CO
—
C
a)
CO°
5
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CO
(0
:a
-
,-1
r -1
LLJ
cu
0
LI)
Q)
E
L)
a)
0
a)
E
•0'
a)
ca
0'
=
a)
cc
>.
C
0
a)
F-
C
a)
Co
0
-
2
C
Co
a)
U)
C
(
Co
Co
.0
=-
U)
E
0 0
>
I
E
a)
a)
4-
0
4-
:0
a)
a)
>-
0
Co
E
—
U
C
a)
U)
a)
0 <
-=
0..:Q
c
C
Co
a)
I
E
a)
Co
-1-0'
Co
Ln
0'
'
aj
0'
Lfl
:
C
>
:j
E
=E
U)
U)' -J
=
aj
C
(1)
a)
a)
U)
C
Q)
F-
:0
4-
a)
4-
E
a)
>
C
C
-s
0
Co
-
U)
0
N
:
:
a)
-J
:0
0
-
Co
C .0
EC
OD Co Co<
0
L)'
NJ
Co
i-"
NJ
E
U)
NJ
Co
NJ
Ln
=-
NJ
u
U)
-lNmLn
(N
,-1
CD
N
Lfl
Q
z
uJ
>
:D
C
a)
a)
E
Co
U
:3
a)
=
U)'
.0
BASVURU_VE TERC1H FORM U
T.C.K!MLIK NUMARASI
AD! SOYADI
KADRO UN VAN!
Derece
IDERECE/KADEME:
Kademe
GOREV YERI
YIL
HIZMET SORES! GUN AY YIL
....... ÀY ......
GUN
TERC!HLER
1.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
2.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
3.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
4.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
5.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
6.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
7.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
8.TERC1H
iLcEsi
DERECESI
9.TERCIH
iLcEsi
DERECESI
10.TERCIH
iLcEsi
DERECESI
Halen okulunuzdal kurumunuzda ................unvanli kadroda görev yapmaktayim. II içi istee ba1i
yer degiik1igi kapsaminda aagida be1irtmi oldugum tercihierime öncelik sirasina gOre atanmak
istiyorum.
..... /05/2014
Imza
Yukaridaki bilgiler tarafimdan dogru olarak do1durulmutur. Aksi ortaya ciktiginda idarece yapilan
i1em1erden dogacak hukiki sonuclara katlanmayi kabul ederim
EK!:
1 -Hizmet Belgesi
AIKLAMALAR
YOnetmelik kapsaminda bulunan personelden bulundukian kurumda 31 Mayis tarihi itibariyle
kesintisiz en az üç yil gOrev yapanlar yer degitirmek Uzere bavuruda bulunurlar.
Download

LL,9 ro1