EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Dersin Adı
EGZERSİZ
FİZYOLOJİSİ
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
FTR 2.YIL/
2
1.yarıyıl
Güz
203
Yok
Türkçe
Zorunlu
ve Yüz yüze
AKTS
2
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin amacı, değişik çevresel şartları altında egzersizin vücut sistemlerine
olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri
değerlendirme, egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya
yansıtılmasını sağlamaktır
Dersin öğrenme çıktıları
1. Kalp, dolaşım ve solunum sistemlerinin egzersize verdiği akut ve
kronik cevapları tanımlar
2. Kas-iskelet sisteminin ve sinir sisteminin egzersize verdiği akut ve
kronik cevapları tanımlar
3. Vücutta enerji transferi, istirahat, fiziksel aktivite ve egzersiz
sırasında enerji harcamasını açıklar.
4. Anaerobik ve aerobik egzersiz eğitiminin prensiplerini ve temel
kavramlarını belirtir
5. Kişisel ve çevresel faktörlerin egzersize olan etkilerini tanımlar.
6. Egzersiz sonrası oluşan temel fizyolojik cevapları öğrenir
7. Egzersize akut ve kronik cevapları ölçer
8. Egzersiz reçetesi oluşturabilmeyi öğrenir ve programı planlar.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve
integrasyon,
kardiyovasküler
sistemin
fonksiyonel
kapasitesinin
değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi,
egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve
anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma
pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas
fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi.
1- McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Nutrition,
Energy and Human Performance. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams
&Wilkins,2009.
2- ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed.
Philadelphia:
Lippincott
Williams
&
Wilkins,
2009.
3- Powers S, Howley E. Exercise Physiology: Theory and Application to
Fitness and Performance. 8th ed. New York: McGraw-Hill
Humanities/Social Sciences/Languages, 2011.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Giriş, dersin amaç ve işleyişinin açıklanması
2. Hafta
Vücutta ve egzersizde enerji transfer sistemleri
3. Hafta
Kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi ve egzersiz
4. Hafta
Sinir fizyolojisi ve nöral kontrol
5. Hafta
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz
6. Hafta
Endokrin sistem ve vücut kompozisyonu
7. Hafta
Solunum fizyolojisi ve egzersiz
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
10. Hafta
İstirahat ve fiziksel aktivitede enerji kapasitesi ve enerji harcamasının
ölçülmesi, egzersiz testleri
Aerobik ve anaerobik egzersiz eğitimi, egzersiz sonrası toparlanma
11. Hafta
Termoregülasyon ve egzersiz, Sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi
12. Hafta
Kalp atım hızı ve kan basıncının pratik uygulaması ve klinik ölçümler
13. Hafta
14. Hafta
Submaksimal ve maksimal egzersiz testlerinin pratik uygulaması ve klinik
ölçümler
II.ARA SINAV
15. Hafta
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta