Pazarlama Araştırmalarında Alternatif
Yöntemler IV Sempozyum Programı
Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV
Sempozyum Programı
24-25 Nisan 2014, Bolu
24 Nisan Perşembe
09.30-10.30
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK, PPAD Yönetim ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Seyit KÖSE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Hayri COŞKUN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
10.45-13.00
Pazarlama Araştırmalarında Yöntem
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir NAKİP, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya Üniversitesi-Geçerlilik ve Güvenilirlik
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Model Geliştirme
Doç. Dr. Ayşe BAŞ COLLINS, Bilkent Üniversitesi- Nitel Araştırmacının
Gözünden:
Nitel
Araştırma
Yöntemleri
Uygulaması
ve Karşılaşılan Sorunlar
13.00-14.00
14.00-16.00
Öğle Yemeği
Nicel Araştırma Yöntemleri
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ercan GEGEZ, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Tülay YENİÇERİ, Aksaray Üniversitesi-Kantitatif Analizlerin Kullanımı
Doç. Dr. Kaan VARNALI, İstanbul Bilgi Üniversitesi-Sosyal Medyadan İçgörü
Üretilmesi
Yrd. Doç. Dr. Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi- Sosyal Ağ Analizi
19.00
Akşam Yemeği
25 Nisan Cuma
10.00-13.00
Nitel Araştırma Yöntemleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi
Doç.Dr.Vildan MEVSİM, Dokuz Eylül Üniversitesi-Grounded Teori
Yrd. Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU, TOBB Üniversitesi- Projektif Teknikler
Yrd.Doç.Dr.Müberra ATALAY ÇELEBİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Metafor
Yöntemi
13.00-13.30
Öğle Yemeği
13.00-15.30
Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinde Örnek Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi- Yapısal
Eşitlik Modellemesi ve Lisrel Programında Örnek Uygulama
Yrd.Doç.Dr.Dilşad Çoknaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Görüşme Tekniği ve
NVivo Programında Örnek Uygulama
15.30-18.30
Gölcük Tabiat Parkı Gezisi
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği
Yönetim Kurulu
Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK
Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
Prof. Dr. Sezer KORKMAZ
Doç.Dr.Ruziye COP
Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Volkan TOPUZ
Prof. Dr. Canan MADRAN
Yrd.Doç.Dr. Süreyya KARSU
Prof. Dr. F. Müge ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Sertaç ÇİFCİ
Prof. Dr. Akın KOÇAK
Ar.Gör.Meftune ÖZBAKIR UMUT
Doç. Dr. Alper ÖZER
Ar.Gör.Sibel YILDIZ ÇANKAYA
Sempozyum Katılım Bilgileri
Katılım ücretsizdir. Konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karșılanacaktır. Sempozyum Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Kültür Merkezi Pembe Salon’da 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde
yapılacaktır. Konaklama için üniversite kampüsünde yer alan Sosyal Tesis’den yararlanılabilir.
Sempozyuma katılmak isteyenlerin așağıda verilen kayıt formunu doldurarak ilgili adrese iletmeleri
gerekmektedir.
Tarih:
/
/2014
Katılımcı Bilgileri:
Ad Soyad:
Kurum:
Unvan:
Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Lisansüstü
Öğrencisi
( ) Prof. Dr.
( ) Doç. Dr.
( ) Yrd. Doç. Dr.
( ) Öğr. Gör. Dr.
( ) Öğr. Gör.
( ) Araş. Gör. Dr.
( ) Araş. Gör.
( ) Yükseklisans
( ) Doktora
( ) Diğer
Adres:
Telefon/Faks
Tel:
Faks:
E-posta:
Kayıt formunun doldurularak [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur.
Konaklamak isteyen katılımcılarımızın kampüs içinde bulunan sosyal tesisten yararlanmak istemeleri durumunda oda
sayısının sınırlı olmasından dolayı http://www.sosyaltesis.ibu.edu.tr/index.php/tr/rezervasyon adresindeki rezervasyon
fișini doldurarak [email protected] adresine göndermeleri rica olunur.
Üniversitenin sosyal tesisinde odalar iki kișiliktir. Konaklama ücretleri web sayfasında bulunmaktadır.
Katılımcılarımızın rezervasyon fișine özellikle Pazarlama Araștırmalarında Alternatif Yöntemler
Sempozyumu IV katılımcısı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Pazarlama Araștırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Adına
Prof.Dr.Meltem NURTANIȘ VELİOĞLU
Download

Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV