KURU KİMYEVİ TOZLU
YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI
DOLUM ŞARTNAMESİDİR
Hacettepe Üniversitesi
birimlerine
ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme
dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.
I-Teklif veren fırmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan
Söndürme Cihazı arı-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir.
Tüplerinin
TS 11827 "Yangın
Kurallar" standardı
2- Firmalar ISO 9001 : 2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır.
9001 : 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir.
ISO
3- Yangın Sörıdürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615
(Yangından Korunma - Yangın Sörıdürücü Maddeler- Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D tozlar Hariç)
standartlarına uygun olacaktır. Monoamonyum
fosfat oranı %90 dan az olmayacaktır.
Teklif verecek
fırma tozun Türk Standartlarına uygunluk belgesini kunıma verecektir.
4- Cihazlara
14-17 atü arası itici Azot Gazı (N) basılacaktır.
5-Dolumu yapılacak
cihazlar
dolumları yapılacaktır.
Boyası
boyanacaktır.
hidrostatik
basınç testine tabi tutulacak,
testten geçen cihazların
eskimiş veya solmuş cihazlar aynı renk boya ile fırma tarafından
6-Cihazlar
dolum için alındığında,
sörıdürme
cihazlarının
bulundukları
yerleri tehlike altında
bırakmamak
için, servisi yapan fırmalar, bakıma aldıkları yangın sörıdürme cihazlarının
yerine,
aldıkları sörıdürücü
cihazın özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın sörıdürme cihazını
geçici olarak bırakmak zorundadır.
7- Doluımı yapılan Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürrne Cihazı rast gele (sondaj usulü) 11100 adet
oranında seçilerek, içine konulan tozun analizi için Türk Standartları Enstitüsüne veya bu konuda
yetkili bir Üniversiteye test ettirecektir, sonuç raporu idareye teslim edilecektir.
8- Doluımı yapılan Yangın Sörıdürme Tüplerinden
denetiminde yangın söndürrne deneyine tabi tutulacak
belgelenecektir.
9- Test ücretleri ve ulaşım giderleri yüklenici
fırma tarafından
iO-Tozun Analiz Raporu ve Yangın
edilecektir
Söndürrne
II-Yangın
söndürrne
deneyi
tarafından temin edilecektir.
ihtiyaç
için
12- Yangın denemelerinde
kullanılan
yapan fırına tarafından doldurulacaktır.
13- Dolumu
tarihinden
yapacaktır.
Korunması
1/50 adet cihaz, Sivil Savunma
söndürrne işlemini yapıp yapmadığı
karışlanacaktır.
deneyi sonucu olumlu olduğu takdirde
duyulan
ve boşalan
benzin,
cihazlara
Uzmanının
tutanak ile
yangın
tavası
aynı özellikte
cihazlar kabul
vb. malzemeler
toz ücretsiz
fırına
olarak dolum
yapacak fırma, cihaza konulacak tozu n 4 yıl garantili olduğuna dair belge verecek, dolum
itibaren her yılın sonunda bir olmak üzere, periyodik
kontrollerini
ücretsiz olarak
Dolum ve periyodik bakım işlemleri TS ISO 11602-2 standardı ve Binaların Yangından
Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.
14-Yangın söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar
4.maddesine uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.
Yönetmeliğinin
(97/23/AT)
ı5-
Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz
üzerindeki manometre, lans, hortum ve tetik tertibatı gözden geçirecek ve arızalı olanlar yenisi ile
değiştirilecek, dolum ve bakım için giden cihazlar tekrar alındıkları yerlerine konulacaktır. Bu işlemler
için fırına ücret talep etmeyecektir.
ı6-
Tüplerin
üzerinde
hangi yangınlarda
kullanılacağı,
kullanma
i7- Yangın sörıdürme
cihazlarının
dolumunu
yapacak
toplatılmasında
ve dolumdan sonra yerlerine konulmasında
18- Periyodik
edecektir.
19- ihaleye
kontrolü
girecek
yapan
firma
yaptığı
olan firmalar şartnameyi
talimatı ve kontrol çizelgesi
olacaktır.
firmaya,
yangın
söndürrne
cihazlarının
kurumumuz personeli nezaret edecektir.
iş ve işlemleri
okuduklarını
belirten,
bir tutanağı
ve kabul ettiklerini
idareye
belirterek
kaşeleyip
imzalayacaklardır.
et
~r
YASongül
li İ~I.Dai.Bşk.Yrd.
"r=:;s
ŞEN
=~
·~=~~mı:~lh~a~n~::S~G~U~·
L~S:E=V::E~~~-=::::II!!!:::-
Merkez Sivil Sav.Uzm.
Beytepe Sivil Sav. Uzm.
teslim
NAF P LV GAZLI YANGıN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM ŞARTNAMESİ
Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait NAF P IV GAZLI Yangın Söndürme tüplerinin
dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır
1- Firmalar teklif sırasında 'Yangın Söndürrne Cihazları satış ve servis hizmetleri için genel kurallar'
TS 11827 standardına uygun "Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini" ve ISO 9001 : 2008 Kalite Güvence
sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklarına ait belgeyi idareye vereceklerdir.
2-Dolum ve periyodik
Yönetmelik esaslarına
kontrolleri TS 11602-2 standardı ve Binaların
uygun olarak yapılacaktır.
Yangından
Korunması
Hakkında
3-Yangın söndürme Cihazları 6 Kg ağırlığında elle taşınabilir özelliktedir. Tüplerin içerisine NAF P
IV gazı doldurulacak olup doluımı yapacak firma bu gazın ithal edildiğine dair belgenin bir suretini
idareye teslim edecektir.
4-Dolumu yapacak firma yangın
belgeyi idareye verecektir.
söndürme
cihazına
konulacak
gazın 4 yıl garantili
olduğuna
5-Dolum yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların
yapılacaktır. Söndürücülerderı
rengi solmuş veya bozulmuş olanlar boyanacaktır.
6- Yangın söndürrne cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı
uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.
7- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda
kullanılacağı,
Ekipmanlar
Yönetmeliği'ne
dair
dolumu
(97/23/ AT )
kullanma talimatı ve kontrol çizelgesi olacaktır.
8-Dolumu yapacak firma yangın söndürrne cihazlarını standartlarda belirtilen hususlar doğrultusurıda
yılda bir kez periyodik bakımıarını yapacaktır. Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı
düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz üzerindeki rnanometre,
lans, horturn vb. gözden
geçirecek ve eksiklikleri
ücretsiz olarak giderilecek,
bakımı yapılan cihazlar alındıkları yerlere
konulacaktır.
9- Dolurnu yapılan Yangın Sörıdürrne Tüplerinden rast gele (sondaj usulü) 1/25 adet cihaz, Sivil
Savunma Uzmanının denetiminde yangın sörıdürrne deneyine tabi tutulacak söndürrne işlemini yapıp
yaprnad ığı tutanak ile belgelenecektir.
i 0- Yangın
edilecektir.
söndürrne
deneyi
için
11- Yangın denemelerinde
kullanılan
yapan firma tarafından doldurulacaktır.
ihtiyaç
duyulan
ve boşalan
malzemeler
firma
cihaza aynı özellikte
tarafından
gaz, ücretsiz
ücretsiz
tem in
olarak dolurn
12-Cihazlar dolum ve bakım için alındığında,
söndürrne cihazlarının
bulundukları
yerleri tehlike
altında bırakmamak
için, servisi yapan firmalar, aldıkları yangın söndürrne cihazlarının yerlerine,
aldıkları sörıdürücü cihazın özelliğinde ve yeterli sayıda kullanıma hazır yangın sörıdürme cihazını
geçici olarak bırakmak zorundadır.
13-Periyodik
edecektir.
kontrolü
yapan
firma
yaptığı
iş ve işlemleri
belirten,
bir tutanağı
idareye
teslim
14- Yangın söndürrne
cihazlarının
dolumunu
yapacak firmaya, yangın söndürrne
cihazlarının
toplatılmasında ve doluından sonra yerlerine konulmasında kurumumuz personeli nezaret edecektir
15- ihaleye girecek
irnzal
caklardır.
met
e
olan firmalar şartnarneyi
C
ıit.~~i.Bşk.Yrd.
okuduklarını
ve kabul ettiklerini
Songül ŞEN
Merkez Sivil Sav.Uzm
belirterek
kaşeleyip
~GÜLSE~ENBeytepe Sivil Sav. Uzm.
KARBONDİoKSİTLİ (C02)
YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI
DOLUM ŞARTNAMESİDİR
Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait KarbondioksitIi (C02) Yangın Söndürme
dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.
tüplerinin
dolumu,
I-Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS 11827 "Yangın Söndürme
Cihazları-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik
Belgesini kuruma vereceklerdir.
2- Firmalar ISO 900 i :2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır.
uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir.
3-Dolumlarda
olacaktır.
kullanılacak
Karbondioksit
gazı asgari %99.5
ISO 900 i :2008
saf1ıkta TS EN ISO 5923 standardında
4-Cihazlar dolum için alındığında, söndürrne cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için,
servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları sörıdürücü cihazın
özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürrne cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır.
5-Dolumu yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların
yapılacaktır. Boyası eskimiş veya solmuş cihazlar aynı renk boya ile firma tarafından boyanacaktır.
dolumları
6-Dolum ve bakım işlemleri TS 11602 -2 standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olacaktır. Dolumu yapan firma cihazlara konulacak gazın 4 yıl garantili olduğuna dair
belgeyi idareye verecektir.
7-Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için,
servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın
özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır.
8-Dört yıllık dolum süreleri dolan ve dolum yapılacak cihazların, vana, hortum vb. aksamları Basınçlı
Ekipman lar Yönetmel iği (97/23/ AT) esaslarına göre kontrol edilecek, değiştirilmesi
gereken parçalar
değiştirilecektir.
9- Dolum yapılan cihazlardan rast gele (sondaj usulü) 2511 oranında seçilerek, içine konulan gazın analizi için
Türk Standartları Enstitüsüne veya bu konuda yetkili bir Üniversiteye test ettirecektir, sonuç raporu idareye
teslim edilecektir.
10-Dolum yapılan cihazlardan rast gele (sondaj usulü) 2511 oranında seçilerek yangın söndürme deneyi
yapılacak, boşalan cihaz dolum yapan firma tarafından ücretsiz olarak tekrar doldurulacaktır.
Bu deney
Sivil Savunma Uzmanın da imzasının bulunduğu bir tutanak ile belgelenecektir.
Deneme yangını için
gerekli tüm malzemeler yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.
11- Tüpün hangi yangınlarda
üzerinde olacaktır.
etkili olduğu, kullanma
talimatı ve teknik özelliklerini
belirten etiket tüpün
i2-Yangın söndürme cihazlarının dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürme cihazlarının toplatılmasında ve
dolurndan sonra yerlerine konulmasında kurumumuz personeli nezaret edecektir.
13- Periyodik kontrolü yapan firına yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir.
14 ihaleye
girecek
irnzal acaklardır.
olan
firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini
~ST
"
-
Songül ŞEN
Merkez Sivil Sav.Uzm.
belirterek
,
~~.~~~~::HU<'....-'-. '-' LSEVEN
~
- ey tepe Sivil Sav:Uzm
kaşeleyip
HACETTEPE
TÜPÜN CİNSİ
ÜNİvERSİTESİ
YANGıN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUM ÇİZELGESİ
2014 YıLıNDA DOLUMU
YAPILACAK OLAN
Beytepe
Merkez
Toplam
ı
---
i
6 Kg. KKT.
383
527
910
12 Kg.KKT.
23
28
51
50K~.KKT.
---
4
4
6 Kg. C20
---
25
25
X:g. NAF P iV
15
10
25
GENEL TOPLAM
422
594
1016
4Kg.KKT.
c
f--'
Download

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM