ÖZET
Bu çalışmanın amacı; 13-15 yaşlarındaki yıldız bayan basketbolcularda, güç,
hız, yetenek ve anaerobik kapasiteleri açısından 4 aylık farklı antrenman
modellerinin etkilerini belirlemektir. 30 Ünye Basketbol Kulübü bayan sporcusu
rastgele 3 ayrı gruba ayrıldı; Güç dayanıklılık grubu (PE - İnterval antrenman modeli
n=10), Genel dayanıklılık grubu (GE – sürekli koşular modeli n=10) ve kontrol
grubu (CG – düzenli antrenman modeli n=10). Her üç gruba da 16 hafta boyunca ve
haftada üç gün 90 dakikalık farklı antrenman modelleri uygulanmıştır. Güç
Dayanıklılık Grubuna (PE) interval antrenman metodu, Genel Dayanıklılık Grubuna
(GE) sürekli koşular metodu, kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman metodu
uygulanmamış mevcut antrenman programlarına devam etmeleri sağlanmıştır.
Çalışmaya katılan gruplara egzersiz öncesi ve egzersiz sonrasında; 20 metre sprint
testi, squat jump, countermovement jump, Koşu temelli anaerobik sürat testi
(RAST), 2 dakikalık şut testi (atılan şut ve geçerli şut testleri) ve toplu mekik koşusu
testleri uygulanmıştır.
İstatistiksel analiz olarak gruplara, Parametrik testler, Compara means-vanway ANOVA: post hoc multiple compalisons Tukey testi kullanılmıştır. İstatistiksel
olarak gruplar egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası değerlendirilmelerinde, toplu
mekik testi, atılan şut ve geçerli şut testi, koşu temelli anaerobik sürat testlerinde
grup içi ve gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 20 metre sprint testi,
squat jump, countermovement jump, güç indekslerinde ve yorgunluk indekslerinin
testlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Sonuç olarak, 2 ayrı antrenman modelinin de başlangıçtaki güç ve sürat
değerlerini korumuşlardır. Anaerobik kapasite ve yetenek PE grubunda yükselmiştir.
Yetenek testlerinde GE grubunun yükseldiği görülmüştür. Bu nedenle, çocuklarda
dayanıklılığın geliştirilmesinde, kardiovasküler ve metabolik spesifik etkenlerin
yanında interval antrenman metodunun uygulanmasının alt yapı basketbolcularında
faydalı olabileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler : Basketbol, Egzersiz, Antrenman Modelleri, Yetenek
Seçimi, Beceri, Dayanıklılık.
IV
SUMMARY
The main purpose of this study is to identify the effects of the four months
training modelling in 13-15 aged young female basketball players’ power index,
speed, skills and anaerobic capacity. 30 young female basketball players from Ünye
Basketball Club were subdivided into three different groups. Power endurance group
(PE- Interval training modelling n=10) General endurace group ( GE- Constant
running modelling n=10) and control group (CG- Regular training modelling no=10).
Each three groups had been carried out different training modelling three times in a
week for 16 weeks. Interval training modelling for power endurance group, constant
running modelling for general endurance group, had been carried out while no
training modelling were applied in control group and they had been provided to
continue the existing training programs. Before and after the practice, 20 meters of
sprint test, squat jump, countermovement jump, anaerobic speed test based on
running (RAST) two minutes of shooting test and the shuttle ball dripling test were
carried out by every group joining in the practice.
For statistics analysis parametric tests, compara means-van-way ANOVA:
post hoc multiple compalisons Tukey tests were applied to the all groups. Statisticly
in the evaluations of the groups before and after the practice, some meaningful
differences were determined inside the groups and among the groups especially in
shuttle ball dripling tests, attended and valid shoot tests,anaerobic speed test based on
running . On the other hand in the 20 meters of sprint test, squad jump ,
countermovement jump, power index and exhaustion index tests no meaningful
differences were detected as statistics.
As a result, 2 different training modelling conserved the first value in the
beginning. Anaerobic skills and capacity increased in Power endurance group. In the
skills tests there was a notibly increase in general endurance group. Thats why it
could be thought that beside cardiovascular and metabolic specific determinants,
interval training modelling can be benefical to prepare junior basketball players.
Key Words : Basketball, Exercise, Training Modelling, Choosing Ability,
Skill, Endurance
V
Download

Farklı Antrenman Modellerinin 13