TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş.
EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ
PROJE BİLGİ NOTU
Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi
nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. İhtiyacın karşılanması amacıyla, tarım ve hayvancılık
sektörüne yapılan yatırımlar artarken, bu sektörlerden kaynaklanan atıklar önemli bir çevre ve
sağlık sorunu haline gelmiştir. Biyogazdan enerji üretimi ile ilgili projeler hem bu soruna çözüm
sunmakta, hem de enerji ihtiyacının %75 ‘ini dış kaynaklardan karşılayan Türkiye Ekonomisine
katkı sağlamaktadır.
Bu kapsamda Telko Enerji Üretim Turizm San. ve Tic. tarafından kurulacak Biyogaz tesisinde,
yumurta tavuğu dışkıları, büyükbaş hayvan dışkıları ve tarımsal atıklar değerlendirilecektir. Söz
konusu hayvansal ve tarım atıklarının oksijensiz ortamda çürütülmesi (anaerobik ferm antasyon)
ile elde edilecek metan gazı yakılarak elektrik enerjisi üretilecek, elektrik üretimi sonrası kalan ısı
çevredeki fabrikalara buhar olarak, veya ısıtmada sıcak su olarak temin edilecektir.
Proje, Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi sınırları içinde yer alacaktır . (Şekil 1)
Şekil 1. Proje alanı
İnşaatına başlanmış biyogaz tesisi 3,21 MW’lık elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile ülkemizdeki en
büyük biyogaz tesislerden birisi olacaktır. Tesisin devreye alınması sonrasında, tarım ve
hayvancılık sektörüne öncülük edeceği öngörülmektedir.
Edincik biyogaz tesisinde, biyogazın jeneratörlerde yakılması neticesinde yıllık 21 .840.000 KWh
elektrik enerjisi üretileceği öngörülmekte olup, üretilecek enerji şebekeye verilecektir. Proje tam
kapasite ile çalıştığında yaklaşık 50.000 ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı salımı
engellenmiş olacaktır.
Kurulması planlanan Biyogaz tesisinin hayata geçirilmesi ile sağlanacak faydaları şu şekilde
özetlemek mümkündür:









Koku oluşumunun önlenmesi
Sinek çoğalmasının önlenmesi
Atıkların tarımsal faaliyetlere vereceği zararın engellenmesi
Yan ürün olarak yüksek kalitede ve sterilize olmuş organik gübre elde edilmesi
Bandırma bölgesinde istihdam yaratılması.
Proje ile bölgede elektrik ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunması
Bölgenin daha iyi bir hale gelmesi sağlanacaktır ve yeni projelerin önü açılması
Çevresel sorunlar nedeni ile oluşan koku, kirlilik vb. istenmeyen durumlar ortadan
kaldırılması
Çevresel, ekonomik ve her türlü düzeyde bölge örnek hale gelmesi
İnşaat süresince 20 kişinin istihdam edileceği öngörülmektedir. Tesis, işletmeye alındığı zaman ise,
yaklaşık 5 kişiye doğrudan ve sürekli iş imkânı sağlanacak olup, yerel halka istihdam esnasında
öncelik verilecektir.
A. Referans Senaryo ve İzleme Yöntemi
Edincik Biyogaz Tesisi Projesi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek olması nedeniyle
yılda yaklaşık 50.000 ton karbondioksit (CO2) salımı azaltımına katkıda bulunacaktır. Söz konusu sera
gazı azaltımının belgelendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
kapsamında onaylanmış yöntemler kullanılmaktadır. Söz konusu projeden sağlanacak emisyon
azaltımının hesaplanması ve takibi amacıyla ACM0010 kodlu “Gübre yönetim sistemlerinden
kaynaklanan sera gazı emisyon azaltımı için temel metodoloji,’’ versiyon 8 kullanılmış olup, yapılan
hesaplamalar ve projenin etkileri, kullanılan yöntemler gereği bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından
projenin başlangıcında ve her yıl sonunda yerinde incelenerek raporlanmaktadır. TEİAŞ verileri baz
alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Türkiye için ulusal elektrik şebekesinin emisyon faktörü
yaklaşık olarak 0.552 tCO2/GWh olarak hesaplanmıştır.
C. Proje Süresi
Proje yapım faaliyetlerine 2013 yılında başlanmış olup, söz konusu tesisin 24 ay içerisinde devreye
alınması hedeflenmektedir. Proje lisansının süresi 20 yıl olarak belirlenmiş olup, projenin teknik ömrü
ise 29 yıl arasında değişeceği öngörülmektedir.
D. Çevresel Etkiler
Haziran 2012 tarihinde Proje Tanıtım Dosyası’ nda projenin çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Proje
Tanıtım Dosyası, projenin en son uygulama planı çerçevesinde hazırlanmış olup, tüm mevzuata uygun
bir şekilde tüm detayları ile proje ele alınmıştır. Bu dosyada yer alan bazı başlıklar şöyledir; projenin
teknik özellikleri, proje kapsamında yapılacak tesislerin özellikleri ve yerleri, coğrafi, jeolojik, sismik,
iklimsel ve hidrolojik özellikleri, sosyal durum, ulusal ve uluslar arası anlaşmalar ile uyum, proje
memba ve mansabındaki diğer projeler ile olan etkileşimi.
Edincik Biyogaz Tesisi Projesi Tanıtım Dosyası, 18/07/2012 tarihinde Balıkesir Valiliği, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)-Gerekli Değildir” belgesi
almıştır.
E. Paydaş Yorumları
Edincik Biyogaz Tesisi Projesi Emisyon Azaltımlarının Belgelendirilmesi Projesi kapsamında, 12
Temmuz 2012 Balıkesir İli’ne bağlı Bandırma İlçesi Edincik Beldesi’nde katılımcılar ile toplantı
düzenlenmiştir. Bu toplantıda yerel halkın proje hakkında bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması
sağlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda toplantı esnasında proje sahibine yöneltilen sorular özetlenmektedir.
Paydaş Yorumları
Projenin insan sağlığını ve çevreyi etkileyecek
bir unsuru var mıdır?
Açıklama
Hem insan sağlığını etkileyecek hem de çevreyi
olumsuz yönde endişelendirecek herhangi bir
etkisi bulunmamaktadır. Proje ile tarımsal ve
hayvansal atıkların bertaraf edileceğinden;
hem üreticiler atık ve koku problemlerinin
çözümü sağlanacak; hem de ülkemiz için temiz
enerji üretilecektir.
Proje Bölgeye katkısı olacak mı?
Projenin çevreye herhangi bir olumsuz etkisi
olmayacaktır. Bunun yanı sıra iş imkânı
sağlanacak ve mümkün olursa ucuz gübre
çözümü sunulacaktır.
Projenin herhangi bir olumsuz etkisi söz
konusu mudur?
Projenin lisansı EPDK tarafından verilmiş olup,
devlet kurumları tarafından ihtiyaç duyulan
bütün incelemeler yapılmıştır. Herhangi bir
olumsuz etki oluştuğu takdirde gerekli
önlemler alınacaktır.
Tablo 1. Paydaş yorumları ve yapılan açıklamalar
Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi
Proje hakkında yerel katılımcıların görüşleri alındıktan sonra “Gold Standart Vakfı” tarafından
oluşturulan “proje sürdürülebilirlik kriterlerine” göre değerlendirme yapılmıştır. Aşağıdaki tablo,
katılımcıların projenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği çerçevesinde yaptıkları
değerlendirmeyi göstermektedir.
Katılımcı Görüşleri
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Etkisi
Olumlu Olumsuz Yok
Hava kalitesi (Kükürt dioksit, azot oksitler, kurum, vb)
X
Su kalitesi ve miktarı (Su kaynaklarına erişim)
X
Toprak kalitesi (Erozyonla mücadele, toprak kirliliği vb)
Diğer kirlilik kaynakları (gürültü, ışık, vb kirlilik kaynakları)
X
X
Biyoçeşitlilik (Koruma altındaki türlere etki)
X
İstihdam Kalitesi (Çalışma koşulları, iş güvenliği)
X
Yoksullukla Mücadele (Yaşam standardına etki, sağlık hizmetlerine
erişim, vb)
X
Temiz enerji kaynaklarına erişim (Güvenilir, ucuz enerji, enerji ithalatına
etki)
X
Kişisel ve kurumsal kapasite (Eğitim, farkındalık yaratma)
X
İstihdam ve gelir seviyesine katkı (Yeni iş imkânı, gelir artışı)
X
Ödemeler dengesi (Dışa bağımlılığın azaltılması, yatırım artışı)
X
Teknoloji transferi ve teknolojik yeterlilik (Yeni teknolojilerin
kullanılması, uyarlanması, vb)
Tablo 2. “Gold Standart Vakfı” Proje Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçları
X
F. Paydaş Geribildirim Süreci
12 Temmuz 2012 tarihinde yapılan toplantıda yerel paydaşların proje hakkındaki görüşleri alınmıştır.
Telko Enerji Üretim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından değerlendirilerek gerekli
düzenlemeler süreç içerisinde yapılmaktadır.
Proje inşaatının başlaması ile bugün zarfında, projeden etkilenenlerin tespit edilmesi ve gerekli
çalışmaların yapılabilmesi için “Halkın Geri Bildirimi” süreci başlatılmıştır. 22 Mart 2014 tarihine
kadar Edincik Biyogaz Tesisi Projesi ile ilgili görüş, katkı ve sorularınızı aşağıda belirtilen adreslere
telefon, faks ya da elektronik posta aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz.
Ayrıca, proje ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara sunulan diğer belgeler İngilizce olarak
www.gtecarbon.com.tr adresinden temin edilebilir. (Proje dokümanlarına ulaşmak için link:
http://www.gtecarbon.com/projeler/edincik/
GTE CARBON
Adres: Ehlibeyt Mahallesi 1259. Sokak No:7/2 Balgat/ Çankaya
Telefon: 0312 472 3500
Faks: 0312 472 3366
[email protected]
Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi Formu
Ad-Soyad:
Kurum/ Köy:
Görev:
Tarih:
Proje ile ilgili görüşleriniz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Katılımcı Görüşleri
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Hava kalitesi (Kükürt dioksit, azot oksitler, kurum, vb)
Su kalitesi ve miktarı (Su kaynaklarına erişim)
Toprak kalitesi (Erozyonla mücadele, toprak kirliliği vb)
Diğer kirlilik kaynakları (gürültü, ışık, vb kirlilik kaynakları)
Biyoçeşitlilik (Koruma altındaki türlere etki)
İstihdam Kalitesi (Çalışma koşulları, iş güvenliği)
Yoksullukla Mücadele (Yaşam standardına etki, sağlık hizmetlerine erişim, vb)
Temiz enerji kaynaklarına erişim (Güvenilir, ucuz enerji, enerji ithalatına etki)
Kişisel ve kurumsal kapasite (Eğitim, farkındalık yaratma)
İstihdam ve gelir seviyesine katkı (Yeni iş imkânı, gelir artışı)
Ödemeler dengesi (Dışa bağımlılığın azaltılması, yatırım artışı)
Teknoloji transferi ve teknolojik yeterlilik (Yeni teknolojilerin kullanılması,
uyarlanması, vb)
Olumlu Olumsuz
Etkisi
Yok
Download

EDİNCİK_BİYOGAZ_SFR_Proje Bilgi Notu