BASINDA GÜVEN VE KALÝTENÝN ADI
57 yýllýk tecrübe aralýksýz her gün
Kütahya gündemini size sunmaya devam ediyor.
K Ü T A H YA E K S P R E S G A Z E T E S Ý
SAYI : 17809
GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE
17 OCAK CUMA
Adres : Menderes Bulvarý Ata Apt. Zemin Kat Tel : 216 11 81-216 00 01 Faks : 216 00 05
Baþkan Ýça: "Seçim atmosferi
hizmetlerimizi engelleyemez"
Gönüllüler, Eðitime Katký
Toplantýsý'nda bir araya geldi
Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun,Cumhuriyet Baþsavcýsý Eþi Canan Arslan, Adli Yargý ve Adalet Kom. Baþkaný Hülya Kalkan, DPÜ Rektörü eþi Cemile
Karaaslan, Ýl Emniyet Müdürü eþi Gülþen Akbýyýk, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Eþi Hatice Paköz, Rýza Güral’ýn eþi Yýldýz Güral, Rektör Yardýmcýsý Eþi Hacer Erdoðan, Rektör
Yardýmcýsý Eþi Ferahnaz Eraslan, Orhan Üzümcügil eþi Meral Üzümcügil, Akdemir Kiremit
Eþi Pakizer Akdemir, Hüsnü Olçar’ýn eþi Yaþar Olçar, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Eþi
Ayþegül Akkaya, E.Çelebi Dev. Hastanesi Baþhekimi Eþi Ayþegül Akkaya, E.Ç. Dev. Hast.
Baþhekimi Eþi Filiz Özkan, Özürlü Bakým Merkezi Md. Aylin Girgin, Sakatlar Derneði
Baþkaný Hatice Yakar, Erdoðmuþ Gýda Meral Erdoðmuþ, Mithat Delen’in eþi Dilek Delen,
Mimar Mustafa Aktaþ’ýn eþi Özlem Aktaþ, Besler Süt Ummuhan Durmaz, Ýl Saðlýk Müdürü
eþi Fatma Gaygýsýz, Kamu Hastaneleri Genel Sekreter Yrd. Eþi Özgül Zehir, Zen Pýrlanta
Yýldýz Akpýnar,Gürensoy Çini Seramik Ayten Gülensoy, Gülay Aydýn, Ekspres Gazetesi
Semra Tozaraydýn’ýn katýldýðý Eðitime Katký Toplantýsý'nda, desteklenen öðrencilerin baþarý
durumlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Toplantý sonunda Vali eþi Hilal Yýlmaz, katýlýmlarýndan dolayý tüm yardýmseverlere
teþekkür etti.Ekspres/F.C.
Verdiði için Sayýn
Baþbakanýmýza minnet duyduðumu, 30 Mart' a kadar da
ayný tempoda çalýþacaðýmý
beyan ettim.
Makamlar kiþilerin
tapulu malý deðildir. Nasýl ki
bir göreve geliniyorsa,
görevin sona ermesi, onur
içinde görevini devretmesi
de o kadar doðaldýr.
Kamuoyunda birçok
dedikoduya raðmen bu
çizgimden herhangi bir
sapma olmadan olgunluk
içinde görevimi yapýyorum.
Kütahya'mýzda; huzurlu,
hoþgörülü seçim atmosferinin hâkim olmasý içinde
gayret ediyorum.
Hatta kamuoyu hassasiyetini dikkate alarak
"Merkez Pazar Yeri" açýlýþa
hazýr olmasýna raðmen, yeni
açýlacak meydan çalýþmasý,
tarihi dokunun ortaya
çýkarýlmasý,
Çamlýbahçe
Rekreasyon alaný, ulaþýmda
týkanýklýðýn çözümü gibi
birçok nedenlerle bugüne
kadar Meclisimizin, Encümenimizin aldýðý kararlara
uygun olarak kura çekimini
yaptýk. Ancak uygulamayý
toplum huzuru için, tartýþmadan kaçýnarak yeni
seçilecek baþkanýmýzýn ve
halkýmýzýn kararýna býraktýk.
Kimsenin
bundan
kendi çalýþmalarý için pay
çýkarmaya hakký yoktur.
Halk otobüsleri için
alýnan kararlarda, Kütahya
Belediyesi Özel Halk Oto-
büsleri Çalýþma Yönetmeliðinin uygulanmasýndan
baþka bir þey deðildir. Ýlgili
yönetmeliðin 8. maddesinin
20. bendine istinaden 12
yaþýný geçen halk otobüslerinin deðiþimi zorunludur.
Bugüne kadar 110 otobüs
yönetmeliðimize
uygun
olarak deðiþim yapmýþtýr.
Seçim atmosferinde
bizden hiçbir hizmet yapmamamýzý istiyorlarsa, yanýlýyorlar. 30 Mart' a kadar
meclisimle beraber Kütahya
Belediye Baþkanýyým. Sayýn
Baþbakanýmýzýn
bizzat
söylediði gibi ayný tempoda
çalýþýyorum."
ifadelerini
kullandý.
Ekspres/F.C.
Mustafa Ýça
TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Akhisar Belediyespor'dan
Luciano'yu renklerine baðladý
PTT 1. Lig ekiplerinden TKÝ Tavþanlý Linyitspor,
Süper
Lig
ekiplerinden
Akhisar
Belediyespor'dan Luciano
Guaycochea ile sezon sonuna kadar sözleþme imzaladý.
Kulüp
binasýnda
gerçekleþtirilen imza törenin
ardýndan, AA muhabirine
açýklama
yapan
TKÝ
Tavþanlý Linyitspor Teknik
Direktörü Ali Nail Durmuþ,
takýmý güçlendirme adýna
çalýþmalarýný sürdürdüklerini ve kaliteli futbolcularý
takýma
kazandýrmaya
çalýþtýklarýný söyledi.
Ara transfer döneminde takýma faydalý oyun-
cularý bulmayý amaçladýklarýný belirten Durmuþ, þöyle
konuþtu:
''Bugün
Akhisar
Belediyespor'dan Luciano
Guaycochea'yý transfer ettik.
Ara transfer dönemindeki ilk
yabancý oyuncumuz. Bugün
bir aksilik olmazsa ön tarafa,
santrfor mevkisine iki oyuncumuz daha gelecek.
Transfer
çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Ayrýca þu an takýmda bir
Ürdünlü, bir Fildiþili, bir
Kosovalý ve bir de yerli futbolcu deniyoruz. 2-3 gün
içerisinde bu oyuncularla ilgili kararýmýzý vereceðiz. En
kýsa zamanda transferi bitirerek lige adapte olmak
zorundayýz.''
Durmuþ, yönetim ve
teknik heyetin þu an üzerine
düþen görevleri yerine ge-
tirdiðini sözlerine ekledi.
AA/
K ü t a h y a v e Ç e ç e n i s t a n Ticaret
Sanayi Odalarý protokol imzaladý
Oluþturulmasý hedeflenmektedir.
Çeçenistan
Cumhuriyeti, benzersiz ve
elveriþli iklimi, insan kaynaklarýyla büyük bir potansiyele sahiptir.
Ülkemizin, yatýrýmcýlar için cazip hale getirilmesi amacýyla yapýlan
kanun ve yasa düzenlemeleri, onaylanmýþtýr.
Yabancý yatýrýmcýlar
ile hukuki iliþkiler ayrý bir
kanunla belirlenmiþtir.
Þu andaÇeçenistan,
tarým, enerji, sanayi ve inþaat
alanlarý baþta olmak üzere
66 yatýrým projesi sunmaktadýr."
KUTSO Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan da
yapýlan ziyaretin Kütahya
veTürkiye'nin
ekonomik
geliþmesine katký saðlayacaðýný dile getirdi.Baðýrgan,
bu tür iliþkilerin yeni
pazarlarýn
oluþmasýnda
önemli etken olduðunu ifade
etti.
Konuþmalarýn ardýndan iki oda temsilcileri
"kardeþ oda" protokolü
imzaladý.
Ekspres/Ö.D.
Download

20140117 – kütahya ekspres – çeçenistan tso ile kardeş oda