ERDEMİR Deney Tasarımı Projeleri ile
katma değer yaratmayı sürdürüyor.
1.Dalga Deney Tasarımı Projeleri’nden olan “2. Sıcak Haddehane HSS Merdaneleri Servis Ömürlerinin
Artırılması” konulu projeyi hayata geçiren “Şerit İyileştirme Ekibi”, iş sonuçlarına yansıyan
çalışmalarını, beklenenden çok daha üstün bir performans ile tamamladı. Ekip, çalışmalarını öncelikle
23 Eylül’de ERDEMİR’de düzenlenen paylaşım sunuşları etkinliğinde paylaştı. Sonrasında ise Türkiye
Kalite Derneği(KalDer) tarafından 30 Eylül’de Ankara ODTÜ’de düzenlenen 17. Kalite Çemberleri
Paylaşım Konferansı’nda Şirketimizi başarı ile temsil etti. Tüm gün süren ve paralel üç salonda
gerçekleştirilen sunuşlarda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 19 İyileştirme Ekibi çalışmalarını
katılımcılar ile paylaştı.
Şerit İyileştirme Ekibi Projesi
“2. Sıcak Haddehane HSS Merdane Servis Ömürlerinin Artırılması” konulu proje kapsamında yapılan
çalışmaları ana hatları ile paylaşmak isteriz.
Deney Parametrelerinin Belirlenmesi ve Deney Hazırlıkları
Proje ile F1-F4 standlarında yer alan 4 adet HSS merdanesinde ömür artırımını hedeflendi. Öncelikle
Şekil 1’de belirtilen, deney çıktısı, deney parametreleri ve gürültü faktörleri belirlendi.
Şekil -1- Deney Çıktısı, Parametreleri ve Gürültü Faktörleri
Bu aşamadan sonra deney hazırlık çalışmalarına başlanıldı. Hazırlıklar üç ana başlıkta
değerlendirilebilir.
1. Gürültü faktörlerinin ölçülmesi ve izlenebilmesi için yazılım çalışmaları,
2. Saha hazırlıkları,
3. Ölçüm Sistemi Analizi (Gage R&R).
Deney parametreleri kontrol edilebilen değerlerdir ve deneyler bu parametrelerin kontrollü şekilde
değiştirilmesi ile yürütülecektir. Ancak merdane servis ömrünü etkileyen ve kontrol altında
alınamayan gürültü faktörleri etkilerinin de izlenme gerekliliği nedeniyle üretim kontrol yazılımı
üzerinde çalışmalar yürütüldü. Buna göre bir servis boyunca haddelenen slabların ortalama kalınlık,
sertlik, ikmal sıcaklığı ve kimyasal kompozisyonları izlenebilir duruma getirildi.
Şekil -2- Gürültü Faktörlerinin İzlenebilmesi için Yazılım Hazırlıkları
Paralel olarak deneylerin uygulanacağı sahada hazırlık çalışmalarına başlanıldı. F1-F4 giriş alt ve üst
yolluklara skincooling heder montajları yapıldı ve skincooling hederlerinin debi artışı için yeni tip
heder ve nozul kullanıldı.
Operatörlerin kusur şiddetleri ile ilgili kararlarının kendi içinde ve referansla tutarlılığı projenin sağlıklı
ilerlemesi için son derece önemli bir parametreydi. Son olarak her operatörün aynı yüzey durumunu
benzer kusur derecesinde değerlendirmesinin garanti altına alınmasına yönelik ölçme ve analiz
çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda hadde tufalinin derecelerine göre toplam 50 adet kusur resmi
toplandı. 2’şer tekrarlı olarak yapılan testler sonucunda operatörlerin kendi içlerinde ve referansla
uyumlarının %80’in üzerinde oldukları görüldü. Yapılan bu çalışma ölçüm sistemi güvenirliği garanti
altına alınmış oldu.
Şekil-3- Ölçüm Sistemi Analizi(Gage R&R) ’nde Kullanılan Resimler
Deneylerin Tasarlanması ve Uygulanması
Hazırlıkların tamamlanması ile deneylerin tasarlanmasına başlanıldı. Kontrol edilebilen 5 faktörün her
birinin 2 farklı seviyede deneye tabi tutulmasına karar verildi. Bu durum tüm kombinasyonların
deneneceği 25=32 deney anlamına geliyordu. Deneylerin iki tekrarlı olacağı da dikkate alındığında
deney sayısı 64’e ulaşıyordu. Ancak Deney Tasarımı Tekniği’nin deney sonuçlarını garanti altına
almamızı sağlayarak deney sayısını azaltma imkanı veren ½ kesirli deney uygulanmasına karar verildi.
Böylece deney sayısı 32’ye düşürülmüş oldu.
Deneylerin Sonuçları ve Doğrulanması
Yassı mamülde 3. derece hadde tufali gözlemlendiğinde merdaneler değiştirildi ve ömür verileri kayıt
altına alındı. Proje öncesinde 110 km civarında seyreden merdane ömürlerinin olası iyi çözüm
kombinasyonları denenerek 300 km düzeylerini de aştığı gözlemlendi. Deney sonucunda elde edilen
matematiksel modelde R-Sq(adj) değeri %87 seviyelerinde çıktı ve böylece güçlü bir model elde
edildiği anlaşıldı.
Modele göre skin cooling değerinin 30 m3/saat, soğutma su miktarının 8400 lt/dk olduğu ve F1F2 ve
F2 F3 ara su kullanımının var olduğu koşullarda en iyi çıktı değeri olarak 315 km’ye ulaşılabildiği
görülmektedir.
Faktörlerin Uzunluğa (km) Etkisi
F2F3*Sk inCooling
3,5%
diğer
6,4%
F1F2*Sk inCooling
17,3%
Ort.Kalınlık
Ort.İk mal
3,3%
2,9% Ort.Sertlik
4,0%
Ort.Silisy um
2,6%
Ort.Mangan
6,8%
Ort.Fosfor
2,6%
SSMik tarı*Sk inCooling
3,1%
SSMik tarı*F2F3
2,2%
SSMik tarı
19,1%
Ra
1,9%
Sk inCooling
F2F3
0,5%
2,3%
F1F2
21,4%
Şekil -4- Deney Parametrelerinin Merdane Ömürlerine Etkisi
Deney sonuçlarının elde edilmesinden sonra en iyi kombinasyonlar normal günlük üretim akışında
uygulanmaya devam etti ve benzer sonuçlara ulaşıldı.
Şekil -5- Elde Edilen En İyi Kombinasyon ve Doğrulama Deney Sonuçları
Kazanımlar
Proje öncesi ortalama 110 km olan merdane servis ömrü, proje sonrasında fiili olarak ortalama 270
km’ye, yıllık merdane tüketimi ise 77,54 adetten 61,8 adede düşmüştür . Öngörülen yıllık kazanım
735.000 ABD $ düzeyindedir.
Şekil -6- HSS Merdane Servis Ömürleri Değişimi
Şekil -7- HSS Merdane Tüketimleri Değişimi
İyileştirme sonrası azalan merdane manipülasyonları ile iş güvenliğine de katkı sağlanmış oldu.
Şekil -8- Hadde Atelyeleri Yıllık Merdane Manipülasyonları
Şerit Ekibi: Ali Keskin, Caner Toptaş, Abdullah Sezer, Yusuf Yamantürk, Kürşat Konca, Gökay Baş,
Alihan Aygün, Fatih Uğurlu, Zeynep Özdemir(Katılamadı)
Download

Erdemir / Şerit Kaizeni