İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752
Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
İSTANBUL, 04.04.2014
SİRKÜLER (2014/15)
Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Dikkate Alınan KKEG Tutarı Hakkında Açıklama
Bilindiği üzere 2013 yılı ile ilgili olarak düzenlenecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi formatı Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. Söz konusu beyanname formatının incelenmesinde 2013
ve sonraki yıllarda KKEG tutarının aşağıdaki gibi detaylı açıklaması istenmektedir. Bu nedenle
hazırlanacak 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde söz konusu tutarın detaylandırılması ve
2014 yılı kayıtlarınızda KKEG tutarının bu şekilde tespit edilmesine yönelik hesap planı
düzenlemesi vb. tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Kurumlar vergisi beyannamesinde istenen KKEG detayı aşağıdaki gibidir;
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
• KVK m.11 hükümlerine göre KKEG
• VUK hükümlerine aykırı karşılıklar
• VUK hükümlerine aykırı reeskontlar
• VUK hükümlerine aykırı amortismanlar
• 5510 Sayılı Kanun m.88 kapsamında KKEG
• 6111 sayılı kanun (özel kanunlar uyarınca) yazılan KKEG
• Bağış ve Yardımlar
• GVK m.75 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları
• KDV Kanunu md.30/d uyarınca indirilmeyen KDV
• 6802 sayılı gider vergileri kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
• MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV
• İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar
• Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Download

yayımlanmıştır.