MEB
ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve
DANIÞMA HÝZMETLERÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KILAVUZ
U
Þubat 2008
MEB
ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
ÖZEL EÐÝTÝM
VE
REHBERLÝK HÝZMETLERÝ
KILAVUZU
Ankara - 2008
Özel Eðitim Rehberlik ve
Danýþma Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Ruhi KILIÇ
HAZIRLAYANLAR
Serpil GÜNALAY
Daire Baþkaný
Erol BAKIR
Þube Müdürü
Herdemtaze ÞEYHUN DÝNÝZ
Uzm. Psk. Danýþman
Z. Pýnar ÇELÝKER
Özel Eðitim Öðretmeni
KATKI SAÐLAYANLAR
Aysel ÖZFIRAT
Daire Baþkaný
Didem ÖZKAN
Ýngilizce Öðretmeni
Murat GÜRKAN
Þube Müdürü
Abunur Salman ÝNAL
Þef
DÝZGÝ & KAPAK TASARIM
Yahya ÜNALDI
Psk. Danýþman
yü
Þükran BEKTAÞ
Þef
BASIM YILI
Þubat 2008
SUNUÞ
Eðitim sistemimizin son
yýllardaki en önemli geliþmeleri
arasýnda özel eðitim hizmetleri ile
rehberlik ve psikolojik danýþma
hizmetlerinin ülke geneline yayýlmasý ve
yeni imkanlarýn saðlanmasý yer
almaktadýr.
Ancak þu da unutulmamalýdýr ki gerek özel eðitim gerekse rehberlik ve
psikolojik danýþma hizmetleri, “her soruna çözümü olan bir sihirli deðnek”
deðildir. Sýnýrlýlýklarý olan bir hizmetler bütünüdür. Bireyin her yönüyle
tanýnmasý, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kiþinin kendisi, annesi-babasý,
öðretmeni, okul idarecisi ile birlikte ortak anlayýþ ve iþbirliði içinde çalýþýlmasý
ile mümkündür. Unutulmamalýdýr ki her birey birbirinden farklý bedensel ve
zihinsel özelliklere sahiptir. Bunlar da insanlarýn birbirinden farklý olmasýna yol
açmaktadýr.
I
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Çaðdaþ eðitim anlayýþý özel eðitime gereksinim duyan bireylerin eðitim
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý temeline dayanmaktadýr. Önemli olan, her yerde,
herkese, her zaman eðitim verilmesi, herkesin eðitime eriþiminin saðlanmasýdýr.
Anayasamýzda, Milli Eðitim Temel Kanunu'nda, özel eðitime ihtiyacý olan
bireylere yönelik hazýrlanan kanunlarda ve yönetmeliklerde, herkesin kendi
yetenek ve yeterlilik alanlarýna uygun eðitim alabilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapýlmasý vurgulanmaktadýr. Çalýþmalarýmýz bu doðrultuda
sürmektedir. Özel eðitime ihtiyaç duyan bireyler için uygun ve doðru eðitsel
yaklaþýmlar geliþtirilmekte ve yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Özel eðitim ihtiyacý
olanlarýn ihtiyaçlarýna ve özelliklerine uygun eðitim olanaklarýndan
yararlanabilmesine yönelik gerekli önlemler alýnmakta, yaygýnlaþtýrýlmakta ve
sürekliliðinin saðlanmasýna çalýþýlmaktadýr.
kýlavuzu
Günümüzde eðitimden
beklentiler her geçen gün daha da
artmakta, eðitim faaliyetlerinde
"öðretim"in temel alýnmasý, çaðdaþ eðitimde yetersiz bir yaklaþým ve tutum
olarak görülmektedir. Bireyin toplumsal hayata uyumu, yetenek ve becerilerini
en üst düzeyde geliþtirmesi ve kendini gerçekleþtirmesine katký saðlamak için
eðitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetlerine ihtiyaç da
artmaktadýr. Eðitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri,
baþarýlý ve mutlu bir insan olmak için sahip olunmasý gereken niteliklerin
kazanýlmasýna yardýmcý olmaya yöneliktir. Rehberlik ve psikolojik danýþma
hizmetlerinin, bireylerin kiþisel, sosyal, eðitsel ve mesleki alanlarda kendilerini
daha iyi tanýmalarýna olanak saðlayarak kendilerini geliþtirmeleri, kendisiyle
barýþýk, daha mutlu ve baþarýlý bireyler yetiþtirmek hedefine doðru ilerlememize
katký saðlamaktadýr.
Bilindiði gibi bireylerin ilgi ve yetenek alanlarýyla kiþilik özelliklerini
biran önce öðrenmesi kendi ihtiyaçlarýna uygun eðitim ortamlarýný belirlemesi
açýsýndan önem taþýmaktadýr. Bu nedenle de psikolojik danýþma ve rehberlik
uygulamalarýnda bu hizmeti verecek olanlarýn profesyonel bilgi, beceri ve
uzmanlýk özelliklerinin önemi ortaya çýkmaktadýr. Verilen hizmetler
aracýlýðýyla, kiþilerin eðitim sürecinde baþarýlarýnýn artýrýlmasýnýn yaný sýra
hayatta da baþarýlarýný artýrabilecek etkin kararlar alabilmesine, etkili bireysel
ve toplumsal iliþkiler kurarak çevresiyle saðlýklý ve dengeli bir uyum
saðlamasýna yönelik uygulamalar yapýlmaktadýr.
Rehberlik ve özel eðitim hizmetlerinden bütün çocuk ve gençlerimizin
yararlanabilmesi, verdiðimiz hizmetlerin neler olduðunu vatandaþlarýmýzýn
bilmesi gerekmektedir. Elbette hizmetlerin nerelerde verildiðini bilmek de
önemlidir. Elinizdeki bu kýlavuz söz konusu ihtiyacý karþýlamaya yöneliktir.
Kitapta, özel eðitim hizmetleriyle rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri
konusunda genel bir bilgi aktarýlmasýnýn yanýnda, bu hizmetlerin nasýl ve
nerede verildiði, neleri kapsadýðý, kimlere yönelik olduðu ve nasýl eriþilebileceði
ile ilgili bilgilerde verilmektedir.
Önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðýna inandýðým bu rehberin
hazýrlanmasýnda emeði geçen Özel Eðitim Rehberlik ve Psikolojik Danýþma
Hizmetleri Genel Müdürlüðü çalýþanlarýna teþekkür eder, rehberin tüm ihtiyaç
sahiplerine faydalý olmasýný dilerim.
kýlavuzu
Doç. Dr. Hüseyin ÇELÝK
Milli Eðitim Bakaný
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
II
ÖNSÖZ
Çocuklara, gençlere, yetiþkinlere ve engellilere
verilecek eðitimin niteliði, toplumda daha baþarýlý,
mutlu ve özgüvene sahip bireylerin yetiþmesi açýsýndan
oldukça önemlidir. Bilindiði üzere devletin
vatandaþlarýna yönelik görevlerinden birisi de eðitim ve
öðretim hizmetlerini her bireye eþit düzeyde
sunmasýdýr.
Eðitim, öðrencilerin bireysel özelliklerini
dikkate alarak kendi yetenek alanlarýna yönelik geliþimlerine katký saðlayarak
yaþam boyu öðrenmeye hazýrlar nitelikte olmalýdýr. Bu da özel eðitim ve
rehberlik hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya çýkarmaktadýr.
Ülkemizde özel eðitim ve rehberlik hizmetlerine daha da yoðun bir
þekilde ihtiyaç duyulmasýnýn bir nedeni de 5378 sayýlý kanunun yürürlüðe
girmesidir. Kanun, özel eðitim gerektiren bireylerin eðitim hizmetlerinin
geliþmesine olduðu kadar, sosyal güvencesi olmayan ailelerin giderlerinin de
Bakanlýðýmýzca karþýlanmasýna olanak saðlamýþtýr. Kanunla birlikte rehberlik
ve araþtýrma merkezlerinin kurumsal kapasitelerinde önemli bir artýþ olmuþtur.
Yaný sýra özel eðitim gerektiren bireyler için açýlan özel özel eðitim kurs ve
okullarýnýn sayýsýnda da önemli artýþlar gerçekleþmiþtir. Sunulan hizmetlerdeki
çeþitlilikle birlikte eðitimin nitelik olarak artmasýna katký saðlanmýþtýr.
Bu kýlavuz kitabýn alanda çalýþanlara, öðrencilere, öðretmenlere ve
özellikle ailelere yararlý olmasýný temenni ediyor ve hazýrlanmasýnda emeði
geçen Genel Müdürlüðümüz çalýþanlarýna teþekkür ediyorum.
Dr. Ruhi KILIÇ
Özel Egitim Rehberlik ve Danis ma Hizmetleri
Genel Müdürü
III
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Hazýrlanan bu rehber kitapta Genel Müdürlüðümüz görev alanlarý,
yaptýðýmýz çalýþmalar ve yayýnladýðýmýz kitaplar tanýtýlmakta, ayrýca ülkemizde
rehberlik ve psikolojik danýþma ile özel eðitim hizmetlerinde çalýþmalar yapan
resmi ve özel tüm kurum ve kuruluþlar, dernekler, vakýflar, federasyonlar ile
hastanelere ulaþabilmek üzere ihtiyaç duyulan bilgiler sizlerin yararýna
sunulmaktadýr. Ancak þu da bir gerçektir ki bu rehberin iletiþimin ve geliþmenin
çok hýzlý ve anlýk olduðu günümüzde size sunulduðu anda dahi güncellenme
ihtiyacý baþlamýþ olacaktýr. Rehberlik ve özel eðitim hizmetlerinden daha fazla
yararlanmanýza yardýmcý olmasý amacýyla hazýrladýðýmýz bu bilgiler internet
ortamýnda da yer alacaktýr. Bilgilerin sizlere sürekli güncel olarak iletilmesi
öncelikli hedeflerimizdendir.
kýlavuzu
Rehberlik ve özel eðitim hizmetlerinden tüm bireylerin
yararlanabilmesi temel hedefimizdir. Bu hizmetlerin neler olduðu ve nerelerde
verildiðinin bilinmesine olan ihtiyacýn farkýnda olduðumuz için bir rehber
hazýrlamayý ve sizlerin faydasýna sunmayý uygun bulduk.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
BÖLÜM I
ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK VE DANIÞMA HÝZMETLERÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
A - KURULUÞ
Özel Eðitim Genel Müdürlüðü, 06.08.1980 tarihinde 2429 sayýlý onayla kurulmuþ,
27.02.1982 tarihinde Özel Eðitim Daire Baþkanlýðýna, 13.12.1983 gün ve 179 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararname ile Özel Eðitim ve Rehberlik Dairesi Baþkanlýðýna
dönüþtürülmüþtür. Ayný yýl çýkarýlan 2916 sayýlý “Özel Eðitime Muhtaç Çocuklar
Kanunu”nda, özel eðitime muhtaç çocuklarýn yetiþtirilmelerine dair esaslar belirlenmiþtir.
Ülke genelinde özel eðitim ve rehberlik alanýnda ihtiyaçlarýn artmasý sonucu,
hizmetin daha etkin ve yaygýn olarak yürütebilmesi amacýyla 30.04.1992 gün ve 3797
sayýlý Kanunla Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kurulmuþtur. Ayrýca, 06.06.1997 tarihli mükerrer 23011 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan
573 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile engellilere iliþkin özel eðitim esaslarý
belirlenmiþtir.
B- MÝSYON VE VÝZYON
Rehberlik Misyonumuz
Eðitim sisteminde; eðitsel-mesleki geliþim, yönlendirme, önleme ve psikososyal
müdahaleye yönelik ruh saðlýðý hizmetleri, aile rehberliði, kurumsal danýþmanlýk,
psikolojik ölçme deðerlendirme yöntem ve araçlarýnýn temini, geliþtirilmesi ve daðýtýmýna
iliþkin rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk hizmetlerini vermek, çeþitli eðitim tür ve
kademeleri arasýnda rehberlik hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini, hizmetlerdeki
yöntem ve araçlarýn bilimsel standartlara uygunluðunu saðlamaktýr.
Vizyon
Hayat boyu öðrenmenin uzantýsý olarak tüm bireylerin kendini gerçekleþtirmeleri
için eðitimde, üstün kalitede rehberlik ve psikolojik danýþma hizmeti almalarý ile eðitim
sistemi içindeki özel gereksinimleri olan bireylerin tüm geliþim alanlarýnda ilerlemeleri
için aktif ve interaktif eðitim ortamlarýný saðlamaktýr.
C- YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün görevleri 3797
sayýlý Millî Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki Kanunla belirlenmiþtir.
Bununla birlikte özel eðitim ve rehberlikle ilgili hususlar Anayasamýz ve 1739 sayýlý Millî
Eðitim Temel Kanununda da yer almýþtýr.
001
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Özel eðitim gerektiren bireylerin eðitsel ve sosyal geliþimlerini destekleyerek,
geliþtirilen programlarla, en az sýnýrlandýrýlmýþ ortamlarda, özel öðretim yöntem ve araç
gereçleri kullanarak, üst öðrenime, iþ/meslek alanlarýna hazýrlanmalarýný, topluma
uyumlarýný, baðýmsýz yaþam becerileri kazanmalarýný, bireysel yeteneklerinin farkýnda
olmalarýný, kapasitelerini geliþtirerek en üst düzeyde kullanmalarýný ve üretken olmalarýný
saðlamaktýr.
kýlavuzu
Özel Eðitim Misyonumuz
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Anayasamýzýn 42. maddesinde;
“Devlet, maddî imkânlardan yoksun baþarýlý öðrencilerin, öðrenimlerini
sürdürebilmeleri amacý ile burslar ve baþka yollarla gerekli yardýmlarý yapar. Devlet,
durumlarý sebebiyle özel eðitime ihtiyacý olanlarý topluma yararlý kýlacak tedbirleri alýr ”
ifadesi yer almaktadýr.
1739 sayýlý Millî Eðitim Temel Kanununun 6. maddesinde ; “Yöneltmede ve baþarýnýn
ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve deðerlendirme metotlarýndan
yararlanýlýr.” 8. maddesinde ise; “Özel eðitime ve korunmaya muhtaç çocuklarý yetiþtirmek
için özel tedbirler alýnýr.” hükümleri bulunmaktadýr.
3797 sayýlý Millî Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 23.
maddesinde de Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün
görevleri;
a- Özel eðitim sýnýflarý, özel eðitim okullarý, rehberlik ve araþtýrma merkezleri, iþ
okullarý ve iþ eðitim merkezleri ile ayný seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumlarýn eðitim,
öðretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b- Okul ve kurumlarýn eðitim ve öðretim programlarýný, ders kitaplarý ile eðitim araç
ve gereçlerini hazýrlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak þeklinde belirlenmiþtir.
D- ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
Fiziksel Yapý
Bakanlýðýmýzýn ana hizmet birimleri arasýnda yer alan Genel Müdürlüðümüz MEB
Beþevler Kampüsü A Blok’ta hizmet vermektedir.
Örgüt Yapýsý
Genel Müdürlüðümüzün teþkilat yapýsý 31/08/2006 tarihi ve 3949 Sayýlý Makam
Onayý ile yürürlüðe konulan yönergede aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK VE DANIÞMA HÝZMETLERÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEÞKÝLAT ÞEMASI
Genel Müdür
kýlavuzu
Genel Müdür
Yardýmcýsý
Psikolojik
Danýþma ve Rehberlik
Hizmetleri Dairesi Bþk.
Ýdari Ýþler
Dairesi Bþk.
Özel Eðitim
Dairesi Bþk.
Strateji Geliþtirme
Þubesi
Program Geliþtirme
ve Kaynaþtýrma
Eðitimi Þubesi
Ýnsan Kaynaklarý
Þubesi
Bedensel Engellilerin
Eðitimi Þubesi
Kiþisel ve Psikososyal
Hizmetler Þubesi
Zihinsel Engellilerin
Eðitimi Þubesi
Psikolojik Ölçme
Araçlarý Þubesi
002
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Genel Müdür
Yardýmcýsý
Avrupa Birliði
Dýþ Ýliþkiler ve
Projeler Þubesi
Ýdari ve Destek
Hizmetler Þubesi
Bütçe Yatýrým ve
Donatým Þubesi
Sosyal ve Duygusal
Güçlüðü Olanlarýn
Eðitimi Þubesi
Özel Yeteneklilerin
Eðitimi Þubesi
Eðitsel ve Mesleki
Rehberlik Þubesi
Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezleri Þubesi
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
E- PSÝKOLOJÝK DANIÞMA VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ
Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri, bireyin kendini tanýmasý, ilgi ve
yeteneklerini tanýyarak geliþtirmesi, problemlerini çözebilmesi, etkin kararlar
alabilmesi, etkili bireysel ve toplumsal iliþkiler kurarak çevresine saðlýklý ve dengeli bir
þekilde uyum saðlamasý, böylece kendini gerçekleþtirebilmesi için uzman kiþilerce
sistemli olarak sunulan bir yardým sürecidir.
Bireyin toplumsal hayata uyumu, yetenek ve becerilerini en üst düzeyde
geliþtirmesi ve kendini gerçekleþtirmesine katký saðlamak için eðitim sisteminde
rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetlerine de ihtiyaç duyulmaktadýr.
Rehberlik Hizmetlerinin Sunumu
Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri, rehberlik ve araþtýrma merkezleri
(RAM'lar) ile okullarda rehberlik ve psikolojik danýþma servislerinde verilmektedir.
Sunulan Rehberlik Hizmetleri
1.Psikolojik danýþma hizmeti: Bireyin kendini tanýmasý, etkili karar verme ve
problem çözme becerilerini geliþtirerek çevresine uyum saðlamasýna yardýmcý olmak
amacýyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardým iliþkisidir. Psikolojik yardým
iliþkisi, bir süreç içinde verilen profesyonel bir hizmettir.
2.Oryantasyon (Yeni ortama alýþtýrma) hizmeti: Öðrencilere okulu, okulda
bulunan olanaklarý ve yakýn çevreyi tanýtmak amacýyla yapýlan çalýþmalardýr.
003
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Rehberlik Hizmetlerinin Ýlkeleri
Rehberlik hizmetlerinin amacýna ulaþabilmesi için bu alanda çalýþan tüm
görevlilerin temel ilkeleri bilmesi ve uygulamasý gerekmektedir.
Rehberliðin temelinde, insan hak ve sorumluluklarý ile yakýndan ilgili
demokratik ve insancýl bir anlayýþ vardýr.
Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardýr.
Rehberlik hizmetleri öðrencilerin kendi kiþiliklerini daha iyi anlamalarý
ve problemlerine çözüm yollarý bulmada onlarýn kendi kendilerine yeter bir duruma
gelmelerini saðlamaktýr.
Rehberlik hizmetleri öðrencilerin tüm yönüyle kendilerini
geliþtirmelerine ve böylece kendilerini gerçekleþtirmelerine yöneliktir.
Rehberlik hizmetlerinin etkili bir biçimde gerçekleþtirilebilmesi için
tüm ilgililerin ortak bir anlayýþ ve iþbirliði içinde çalýþmasý gereklidir.
Rehberlik uygulamalarý her okulun amaç ve ihtiyaçlarýna uygun
alanlara yönelik verilmektedir.
Rehberlik programý çevre koþullarý, öðrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarýnýn
düzenli ve sistemli olarak deðerlendirilmesi temeline dayandýrýlmalýdýr.
Rehberlik hizmetleri eðitimin ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklýlýklara saygý esastýr
Rehberlik hizmetleri planlý, programlý, örgütlenmiþ bir biçimde ve
profesyonel bir düzeyde sunulmalýdýr.
Rehberlik hizmetlerinden yararlanma gönüllülüðü gerektirir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde gizlilik esastýr.
kýlavuzu
Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri; üniversitelerin “Eðitimde
Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma veya Psikoloji” programlarýnýn
birinden mezun olmuþ uzman kiþilerce sunulmaktadýr.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
3.Bireyi tanýma hizmeti: Öðrencileri yetenekleri, ilgileri, deðerleri, kiþilik
özellikleri, güçlü ve zayýf yönleri, ailevi özellikleri, akademik baþarýsý, sosyal faaliyetleri
gibi tüm yönlerini çeþitli psikolojik ölçme araçlarýný kullanarak belirlemeye yönelik
çalýþmalardýr. Amaç, öðrencinin kendini tüm yönleriyle tanýyarak kabul etmesini
saðlamaktýr.
4.Bilgi toplama ve yayma hizmeti: Öðrencinin ihtiyaç duyabileceði her tür
bilgiden yararlanmasý amacýyla yapýlan çalýþmalarý içerir.
5.Yöneltme ve yerleþtirme hizmetleri: Öðrencinin kendi ilgi, yetenek, deðer ve
kiþilik özelliklerine uygun bir eðitim kurumuna, alana ya da mesleðe yönelmesine
yardýmcý olmak amacýný taþýmaktadýr.
6.Ýzleme ve deðerlendirme hizmetleri: Öðrencilere verilen rehberlik ve
psikolojik danýþma hizmetlerinden yararlanma durumlarý ile yöneldikleri bir üst eðitim
kurumundaki uyum, baþarý gibi durumlarýnýn incelenerek hizmetlerin etkililiðini
anlamak amacýyla yapýlmaktadýr.
7.Müþavirlik: Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetlerinin öðrencinin yaný
sýra onun eðitimi ve yetiþtirilmesi ile ilgili öðretmen, idareci, veli v.b. kiþilerin hizmetine
sunularak, onlarýn bu konuda kendilerini geliþtirmelerine katkýda bulunulmasý amacýyla
yapýlmaktadýr.
PSÝKOLOJÝK DANIÞMA ve REHBERLÝK DAÝRESÝ
Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Dairesine baðlý þubelerimiz psikolojik
danýþma ve rehberlik hizmet alanlarýna göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu þubeler ve görevleri
aþaðýda verilmektedir.
1. Eðitsel ve Mesleki Rehberlik Þubesi
kýlavuzu
Eðitsel ve Mesleki Rehberlik Þubesi tarafýndan; eðitsel ve mesleki rehberlik
hizmetlerinde modeller, uygulamalar ve bilgi sistemlerini geliþtirme, uygulama, izleme,
ve yönelme, çalýþmalarý yürütülmektedir.
Bununla birlikte Avrupa Birliði sürecinde, hayat boyu rehberlik yöntem ve
uygulamalarýný yapýlandýrmak, kariyer rehberliði, eðitsel ve mesleki bilgiyle ilgili
materyal ve programlarý geliþtirmek ve uygulamaya sokmak, örgün ve yaygýn eðitimde
her tür ve kademeler arasýnda rehberlik odaklý yönelme uygulamalarý ve süreçleri ile
iþleyiþini oluþturmak ve geliþtirmek þubenin görevleri arasýnda yer almaktadýr.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
004
2.Kiþisel ve Psikososyal Hizmetler Þubesi
Psikososyal koruma, önleme ve müdahale model ve programlarýnýn
oluþturulmasý, psikolojik dayanýklýlýðýn artýrýlmasý amacýyla yaþam becerileri
programlarýnýn hazýrlanmasý, kritik ve zorlu yaþam olaylarý karþýsýnda merkezi ve yerel
düzeyde acil eylem planlarýnýn hazýrlanmasý, psikososyal koruma, önleme ve müdahale
ekiplerinin oluþturulmasý görevlerini yerine getirmektedir.
Bununla birlikte travma, stres, ihmal, istismar, þiddet, intihar, sigara, alkol,
madde kullanýmý vb. konularda dokümantasyon oluþturulmasý, kiþisel ve psikososyal
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
hizmetler alanýnda öðrenci, öðretmen, veli boyutlarýnda seminer ve eðitim
planlamalarýnýn yapýlmasý bu þubenin görevleri arasýndadýr.
3.Psikolojik Ölçme Araçlarý Þubesi
Rehberlik ve araþtýrma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danýþma
servislerinin tarama, inceleme, tespit, öðrenci tanýma gibi çalýþmalarýnda
kullanabilecekleri çeþitli yetenek, zekâ ve standart baþarý testleri; kiþilik, tutum, meslekî
ve akademik benlik, geliþim, öðrenci davranýþlarýný deðerlendirme gibi ölçekler; ilgi
envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri ölçme
araçlarýna “ psikolojik ölçme araçlarý” denilmektedir.
Bu araçlar bireyin herhangi bir özelliðini belirleyerek onu tanýmak amacýyla
kullanýlmaktadýr. Bireyi tanýma hizmetlerinde bireyler hakkýnda toplanan bilgiler, onlarý
þu ya da bu grup içine sokarak sýnýflama ve etiketleme amacý ile deðil, onlarýn kendilerini
daha tutarlý ve gerçekçi bir biçimde tanýmalarýna yardýmcý olmak amacý ile
kullanýlmalýdýr.
Psikolojik ölçme araçlarý þubesi, rehberlik ve psikolojik danýþma ile özel eðitim
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan, bireysel veya grup olarak uygulanabilen ölçme
araçlarýnýn kullanýmýna yönelik ihtiyaçlarý belirlemek, çoðaltýlmasýný saðlamak,
rehberlik ve araþtýrma merkezleri ile bu merkezler üzerinden okullara daðýtýmýný
yapmak, ihtiyaç duyulan testlerin uyarlama ve yenileme çalýþmalarýný gerçekleþtirmek,
hizmet içi eðitim, kurs, seminer programlarýný hazýrlamak, kimler tarafýndan
uygulanabileceðine iliþkin asgari yeterlilikleri belirlemek, kullanýmý ile ilgili bilimsel ve
etik standartlarý oluþturmak, korumak, geliþtirmek ve uygulayýcýlara süpervizyon
hizmeti vermek görevlerini yürütmektedir.
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri Þubesine baðlý olarak çalýþmalarýný yürüten
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlükleri, okullarda psikolojik danýþma ve
rehberlik hizmetlerinin kaliteli bir þekilde yürütülmesi ve özel eðitime ihtiyacý olan
çocuklarý eðitsel olarak tanýlama, yönlendirme ve yerleþtirme çalýþmalarýnýn
yürütülmesi amacýyla kurumsal olarak yapýlanmýþtýr. Bu merkezler rehberlik ve
psikolojik danýþma ile özel eðitim hizmetleri alanlarýnda çalýþmalarýný yürütmektedir.
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinin görevleri arasýnda;
Eðitim-öðretime devam eden çocuklar ile okul dýþý bireylere yönelik olarak;
öðrenci görüþmeleri, veli görüþmeleri, psikolojik danýþma, aile rehberliði, eðitsel ve
mesleki rehberlik alanlarýnda bireysel danýþma hizmetleri sunmak,
005
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Rehberlik ve araþtýrma merkezleri þubesi rehberlik ve araþtýrma merkezlerini
(RAM), mevzuata uygun olarak açma ve kapatma iþlemleri ile gerektiðinde mevzuat
çalýþmalarýný düzenleme görevlerini, ilgili þubelerle koordineli olarak yürütmekle
görevlidir. Bununla birlikte RAM Þubesi; merkezlerin ihtiyaçlarýnýn ve sorunlarýnýn
tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik önlemlerin alýnmasý, aile eðitimleri, eðitsel
tanýlama, psikolojik ölçme araçlarý uygulamanýn yaný sýra yýllýk çalýþma programlarýný
ve yýl sonu faaliyet raporlarýný inceleme, deðerlendirme ve sonuçlarýný ilgili þubelere
bildirme görevlerini de yerine getirmektedir.
kýlavuzu
4.Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri Þubesi
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Ýlköðretim ve ortaöðretime devam eden çocuklar ile eðitim-öðretime devam
etmeyen okul dýþý bireylere, grupla danýþma, grupla eðitsel rehberlik ve grupla mesleki
rehberlik hizmetlerini saðlamak,
Geliþim özellikleri bakýmýndan, akranlarýndan beklenilen düzeyden anlamlý
farklýlýk gösteren çocuklarý inceleyerek tanýlamak ve özel eðitime ihtiyacý olanlarýn hangi
eðitim imkânlarýndan yararlanacaðýný belirlemek,
Özel eðitime ihtiyacý olan çocuklarýn eðitiminde, eðitim ortamlarýnýn geliþtirilmesi
ve akran, öðretmen, ana - baba eðitimi etkinliklerinin yürütülmesi, okul rehberlik ve
psikolojik danýþma hizmetlerine destek olmak ve koordinasyonu saðlamak, yer almaktadýr.
F- ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
Özel eðitim; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitim ve sosyal ihtiyaçlarýný
karþýlamak için özel olarak yetiþtirilmiþ personel, geliþtirilmiþ eðitim programlarý ve
yöntemleri ile bireylerin tüm geliþim alanlarýndaki özellikleri ve akademik disiplin
alanlarýndaki yeterliliklerine dayalý olarak uygun ortamlarda sürdürülen eðitimdir.
Özel eðitime ihtiyacý olan birey ise; “Çeþitli nedenlerle bireysel ve geliþim
özellikleri ile eðitim yeterlilikleri açýsýndan akranlarýndan beklenilen düzeyden anlamlý
farklýlýk gösteren birey” olarak tanýmlanmaktadýr.
Özel eðitim, Türk Millî Eðitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doðrultusunda, özel
eðitime ihtiyacý olan bireylerin;
- Toplum içindeki rollerini gerçekleþtiren, baþkalarý ile iyi iliþkiler kuran, iþ birliði
içinde çalýþabilen, çevresine uyum saðlayabilen, üretici ve mutlu vatandaþlar olarak
yetiþmelerini,
kýlavuzu
- Toplum içinde baðýmsýz yaþamalarý ve kendi kendilerine yeterli bir duruma
gelmelerine yönelik temel yaþam becerilerini geliþtirmelerini,
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
006
- Uygun eðitim programlarý ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak;
eðitim ihtiyaçlarý, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doðrultusunda üst öðrenime, iþ ve meslek
alanlarýna ve hayata hazýrlanmalarýný,
amaçlar.
Özel Eðitimin Temel Ýlkeleri
Türk Millî Eðitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doðrultusunda özel eðitimin temel
ilkeleri þunlardýr;
- Özel eðitime ihtiyacý olan tüm bireyler, özel eðitim hizmetlerinden yararlandýrýlýr.
- Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimine erken yaþta baþlanýr.
- Özel eðitim hizmetleri, özel eðitime ihtiyacý olan bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün olduðu kadar ayýrmadan, toplumla etkileþim ve karþýlýklý uyum
saðlama sürecini kapsayacak þekilde planlanýr ve yürütülür.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
- Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, eðitim performanslarý dikkate alýnýp gerekli
uyarlamalar yapýlarak akranlarý ile birlikte eðitim almalarýna öncelik verilir.
- Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin her tür ve kademedeki eðitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için üniversiteler ve diðer kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yapýlýr.
- Ailelerin, özel eðitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katýlýmlarý ve eðitimleri
saðlanýr.
Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, özel eðitim hizmetlerinden ne þekilde
yararlanacaðýna özel eðitim deðerlendirme kurulu tarafýndan karar verilir. Özel eðitime
ihtiyacý olan birey performans ve ihtiyaçlarýna göre en az sýnýrlandýrýlmýþ eðitim
ortamýna yönlendirilir. Bu yönlendirme bireyin ihtiyacýna göre kaynaþtýrma yoluyla
eðitim ortamýna, özel eðitim sýnýfýna, özel eðitim okul/kurumuna, hastane ilköðretim
okuluna veya evde eðitim ortamlarýna yapýlýr.
Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programlarý (BEP)
kýlavuzu
Özel eðitime ihtiyacý olan tüm bireylerin, bireysel ve akademik disiplin
alanlarýndaki yeterlilikleri, geliþim alanlarýndaki özellikleri dikkate alýnarak,
bireyselleþtirilmiþ eðitim planý geliþtirilir ve eðitim programlarý bireyselleþtirilerek
uygulanýr.
Uygulanan programlar temel alýnarak Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý
(BEP) hazýrlanýr. Özel eðitim gerektiren bireylerin baþarýlarýnýn deðerlendirmesinde
BEP'lerinde yer alan amaç ve davranýþlar dikkate alýnýr.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
007
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ DAÝRESÝ
Özel eðitim hizmetleri dairesine baðlý þubeler, engel gruplarýna göre
oluþturulmuþtur.
1- Program Geliþtirme ve Kaynaþtýrma Eðitimi Þubesi
Yetersizliði olmayan akranlarýnýn eðitimlerini sürdürdüðü okul ve kurumlarda
kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin, eðitim öðretimleri ile ilgili
çalýþmalarý yürütmektedir.
Program Geliþtirme
Program geliþtirme, eðitim programlarýnýn tasarlanmasý, uygulanmasý,
deðerlendirilmesi ve deðerlendirme sonucu elde edilen veriler doðrultusunda yeniden
düzenlenmesi sürecidir.
Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin devam ettiði okul ve kurumlarda
Bakanlýkça hazýrlanan genel ve mesleki eðitim programlarý ile özel eðitim okul, kurum ve
sýnýflarýnda içerikleri öðrencilerin özelliklerine göre hazýrlanmýþ özel eðitim programlarý
uygulanýr.
Kaynaþtýrma Yoluyla Eðitim
Kaynaþtýrma eðitimi, engelli öðrencilerin özel olarak yetiþmiþ elemanlarýn özel
destekleriyle, yetersizliði olmayan akranlarýnýn eðitimlerini sürdürdüðü okullarda, ayný
sýnýfta ya da özel eðitim sýnýflarýnda eðitimlerini sürdürmesidir. Engellilerin eðitiminde
bütünleþtirmeyi amaçlayan bu uygulama, engelli kiþinin yetersizliðinin tanýlanmasýndan
sonra, geliþimini en üst düzeye çýkaracak ve gereksinimlerinin en uygun þekilde
karþýlanacaðý bir düzenlemedir.
kýlavuzu
Kaynaþtýrma yoluyla eðitimde amaç, yetersizliði olmayan bireylerle engelli
bireylerin birbirlerinden etkilenerek olumlu davranýþ geliþtirmelerini saðlamaktýr. Ayrýca
yetersizliði olmayan bireylere toplumda engelli bireylerin de yaþadýðý bilincini
aþýlayarak, engelli bireylere karþý olumlu tutum kazanmalarýna yardýmcý olmaktýr.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
008
Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler, yetersizliði olmayan
akranlarýyla ayný sýnýfta eðitim görmeleri halinde kayýtlý bulunduklarý okulda uygulanan
eðitim programýný; özel eðitim sýnýflarýnda ise bulunduklarý okulda uygulanan eðitim
programýný ya da yetersizlik türüne göre hazýrlanmýþ özel eðitim programýný takip ederler.
Kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamalarý yapýlan okul ve kurumlarda öðrencinin
yetersizliðine uygun fiziksel, psikolojik ve sosyal ortam düzenlemeleri yapýlýr. Bu okul ve
kurumlarda öðrenciye verilen eðitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi
amacýyla özel araç-gereç ile eðitim materyalleri saðlanýr ve destek eðitim odasý açýlýr.
Okul ve kurumlarda, kaynaþtýrma yoluyla eðitim alacak bireylerin, bir sýnýfta en
fazla iki birey olacak þekilde eþit olarak daðýlýmý saðlanýr.
Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden bireylerin bulunduðu sýnýflarda
sýnýf mevcutlarý; okul öncesi eðitim kurumlarýnda, özel eðitime ihtiyacý olan iki bireyin
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
bulunduðu sýnýflarda 10, bir bireyin bulunduðu sýnýflarda 20 öðrenci, diðer
kademelerdeki eðitim kurumlarýnda ise özel eðitime ihtiyacý olan iki bireyin bulunduðu
sýnýflarda 25, bir bireyin bulunduðu sýnýflarda ise 35 öðrenciyi geçmeyecek þekilde
düzenlenir.
Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin bulunduðu
ilköðretim okullarýnda, öðrencileri örgün eðitime hazýrlamak amacýyla, gerektiðinde
hazýrlýk sýnýflarý açýlabilir.
2- Bedensel Engellilerin Eðitimi Þubesi
Görme, iþitme, ortopetik engelli, dil ve konuþma güçlüðü olan bireylerin eðitim
ve öðretimi ile ilgili çalýþmalarý yürütmekle görevlidir.
Görme Engellilerin Eðitimi
Görme yetersizliði olan birey; görme gücünün kýsmen ya da tamamen
kaybýndan dolayý özel eðitim ve destek eðitim hizmetine ihtiyacý olan bireydir.
Özel eðitim okullarýnda görme engellilere ve az görenlere; okul öncesi ve
ilköðretim düzeyinde eðitim hizmetleri sunulmaktadýr. Ýlköðretim düzeyindeki görme
engelliler okullarýnýn tümü yatýlýdýr. Bu okullara, gündüzlü öðrenciler de devam
edebilmektedir.
Ýlköðretimlerini tamamlayan görme engelli öðrenciler genel liselere parasýz
yatýlý olarak yerleþtirilmekle birlikte, istekleri doðrultusunda gündüzlü olarak da uygun
programlara devam edebilmektedirler.
Ýþitme Engellilerin Eðitimi
Ortaöðretim düzeyindeki iþitme yetersizliði olan bireyler öncelikli olarak
yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte kaynaþtýrma yoluyla eðitim alabilecekleri gibi
kaynaþtýrma yoluyla eðitimden yararlanamayacak durumda olan bireyler için açýlan
meslek liselerinde yatýlý ve/veya gündüzlü olarak eðitimlerini sürdürebilirler. Parasýz
yatýlý okullara gündüzlü öðrenciler de devam edebilmektedir. Ýþitme yetersizliði olan
bireyler için açýlan meslek liselerinde orta öðretim düzeyinde öðrenim gören ve meslek
liselerine devam eden yetersizliði olmayan öðrencilerin takip ettiði mesleki ve teknik
eðitim programlarý uygulanýr.
Meslek liselerinde sýnýf mevcutlarý en fazla 15 öðrenciden, uygulamalý atölye
ve laboratuar derslerinde ise gruplar en fazla 10 öðrenciden oluþur. Ýþitme engelli
009
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Ýþitme yetersizliði olan öðrencilere özel eðitim okullarýnda; okul öncesi,
ilköðretim ve orta öðretim düzeyinde yatýlý ve gündüzlü eðitim hizmeti verilmektedir.
Ýþitme engelli öðrencilerin öncelikle iþiten akranlarýyla birlikte kaynaþtýrma eðitiminden
yararlanmalarý esastýr. Kaynaþtýrma yoluyla eðitimden yararlanamayan öðrenciler
Ýþitme Engelliler Ýlköðretim Okullarýnda eðitim görmektedirler. Bu okullarda sýnýf
mevcudu en fazla 10 öðrenciden oluþmaktadýr.
kýlavuzu
Ýþitme yetersizliði olan birey, iþitme duyarlýlýðýnýn kýsmen veya tamamen
kaybýndan dolayý konuþmayý edinmede, dili kullanma ve iletiþimde yaþadýðý güçlükler
nedeniyle özel eðitim ve destek eðitim hizmetine ihtiyacý olan bireydir.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
öðrenciler, kültür derslerini kendi okullarýnda görmektedirler. Ýþitme engelliler meslek
liselerinde uygulamalý meslek derslerinin yapýlacaðý atölye ve laboratuarlar
bulunmamasý halinde öðrenciler bu derslerle ilgili eðitimlerini okullarýna en yakýn
mesleki ve teknik orta öðretim kurumlarýnda sürdürürler.
Fiziksel (Ortopedik) Engellilerin Eðitimi
Ortopedik yetersizliði olan birey; hastalýklar, kazalar ve genetik problemlere
baðlý olarak kas, iskelet ve eklemlerin iþlevlerini yerine getirememesi sonucunda
meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eðitim ve destek eðitim
hizmetine ihtiyacý olan bireydir.
Ortopedik yetersizliði olan öðrencilere özel eðitim okullarýnda; okul öncesi,
ilköðretim ve orta öðretim düzeyinde eðitim hizmetleri verilmektedir. Ortopedik
yetersizliði olan bireyler için kaynaþtýrma uygulamalarý esas olmakla birlikte bu engel
grubuna göre her tür ve kademede gündüzlü ve/veya yatýlý özel eðitim kurumlarý
açýlmaktadýr.
Ortopedik yetersizliði olan öðrenciler, meslekî ve teknik liselerde ilgi, istek,
yetenek ve yeterlilikleri ölçüsünde kaynaþtýrma eðitimi uygulamalarýndan
yararlandýrýlmaktadýr. Ayrýca, bu öðrenciler için yatýlý ve/veya gündüzlü Meslek Liseleri
açýlmaktadýr. Bu kurumlarda “Meslekî ve Teknik Öðretim Programlarý”
uygulanmaktadýr.
Dil ve Konuþma Güçlüðü Olan Çocuklarýn Eðitimi
Dil ve konuþma güçlüðü olan birey; dili kullanma, konuþmayý edinme ve
iletiþimdeki güçlük nedeniyle özel eðitim ve destek eðitim hizmetine ihtiyacý olan
bireydir.
kýlavuzu
Dil ve konuþma güçlüðü olan bireylerin, uygun eðitim hizmetlerine
yönlendirilmeleri rehberlik ve araþtýrma merkezlerinde yapýlan deðerlendirme sonucu
tespit edilen ihtiyaçlarýna göre yapýlmaktadýr. Bu bireyler, özel eðitim önlemleri alýnarak
kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam etmektedirler.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
010
3- Zihinsel Engellilerin Eðitimi Þubesi
Zihinsel yetersizliði olan bireylere verilen eðitim öðretim hizmetlerinin
planlanmasý ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili çalýþmalarý yürütmektedir.
Zihinsel yetersizliði olan birey; zihinsel iþlevler bakýmýndan ortalamanýn iki
standart sapma altýnda farklýlýk gösteren, buna baðlý olarak kavramsal, sosyal ve pratik
uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sýnýrlýlýklarý olan, bu özellikleri 18 yaþýndan önceki
geliþim döneminde ortaya çýkan ve özel eðitim ile destek eðitim hizmetlerine ihtiyaç
duyan birey olarak tanýmlanmaktadýr.
Bu bireyler yetersizliðinin derecesi, yaþý, yeterlikleri ve eðitim performanslarýna
göre eðitim veren dört farklý eðitim kurumundan yararlanmaktadýrlar.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Ýlköðretim Okullarý
Zihinsel yetersizliði olan bireyler için açýlan ilköðretim okullarýna, 6-14 yaþ
arasýndaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireyler devam etmekte ve bu okulu
bitirenlere ilköðretim diplomasý verilmektedir. Bu okulu tamamlayanlar ortaöðretim
kurumlarýna, iþ okullarýna veya yaygýn eðitim kurumlarýna devam edebilmektedirler.
Eðitim ve Uygulama Okullarý
Eðitim ve uygulama okullarýna, 6-14 yaþ arasýndaki orta ve aðýr derecede
zihinsel yetersizliði olan bireyler devam etmekte ve bu okulu tamamlayanlara ''Eðitim ve
Uygulama Okulu Diplomasý'' verilmektedir. Bu diploma ilköðretim diplomasýna denk
deðildir ve öðrencilere ortaöðretim kurumlarýna devam etme hakký saðlamaz. Bu okullarý
tamamlayan bireyler iþ eðitim merkezlerine veya diðer yaygýn eðitim kurumlarýna devam
edebilmektedirler.
Ýþ Okullarý
Ýþ okullarýna, ilköðretimlerini tamamlayan ve 21 yaþýndan gün almamýþ hafif
düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireyler devam etmektedir. Bu okullarda akademik
bilgi yanýnda bireylere iþ ve meslek eðitimi verilmekte, onlarýn kendine yetebilen üretken
bireyler olarak topluma katýlmalarý amaçlanmaktadýr.
Ýþ okulunun öðrenim süresi dört yýl olup öðrenciler birinci yýlýn sonunda
imkânlar dâhilinde bir iþ yerine yerleþtirilebilmektedirler. Ýþe yerleþtirilemeyen
öðrenciler ise okullarýnda hem akademik eðitim almakta hem de okulun atölyelerinde iþ
ve meslek eðitimlerine devam etmektedirler.
Bu okulu tamamlayan öðrencilere ''Ýþ Okulu Diplomasý'' verilmektedir. Bu
diploma ortaöðretim diplomasýna denk olmamakla birlikte iþe yerleþtirmelerde ayný
haklarý saðlamaktadýr. Ancak, Ýþ Okulu Diplomasý yüksek öðrenime devam hakký
saðlamamaktadýr.
Bu kurumlarda bireylere akademik bilgi ve becerilerin yaný sýra onlara iþ ve
mesleðe yönelik beceriler kazandýrmayý amaçlayan programlar uygulanmaktadýr. Farklý
sürelerde ve farklý konularda kurs programlarýnýn yer aldýðý bu kurumlarda her kurs
programýný tamamlayan öðrenciye o kursu tamamladýðýný gösteren “Ýþ Eðitim Merkezi
Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir. Ancak, bu belge mesleki eðitim merkezlerince
verilen belgeye denk deðildir.
4- Sosyal ve Duygusal Güçlüðü Olanlarýn Eðitimi Þubesi
Otizmi, dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu, süreðen hastalýðý olan
bireyler ve sokak çocuklarýnýn eðitim-öðretimi ile ilgili çalýþmalarý yürütmekle
görevlidir.
011
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Ýþ eðitim merkezlerine, zorunlu öðrenim çaðý dýþýnda kalan ve genel eðitim
programlarýndan yararlanamayacak durumda olan orta ve aðýr düzeyde zihinsel
yetersizliði bulunan bireyler devam etmektedirler.
kýlavuzu
Ýþ Eðitim Merkezleri
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Otizmi Olan Bireylerin Eðitimi
Otizm; erken çocukluk döneminde sosyal etkileþim, sözel ve sözel olmayan
iletiþim, ilgi ve etkinliklerdeki sýnýrlýlýðý gibi özellikler ile ortaya çýkan yaygýn geliþimsel
bozukluktur.
Otizmli çocuklarýn öncelikli olarak yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte
eðitim almalarý esas olmakla beraber geliþim özellikleri ve performanslarýna göre özel
eðitim sýnýflarýnda, otistik çocuklar eðitim merkezleri ile iþ eðitim merkezlerinde
öðrenimlerini sürdürmektedirler.
a- Otistik Çocuklar Eðitim Merkezleri
Ýlköðretim programlarýnýn amaçlarýný gerçekleþtiremeyecek durumdaki zorunlu
öðrenim çaðýndaki otistik bireyler için açýlan resmî ve özel gündüzlü özel eðitim
kurumlarýdýr. Bu merkezlerde bireylerin öz bakým ve günlük yaþam becerileri ile iþlevsel
akademik becerilerini geliþtirmek ve topluma uyumlarýný saðlamak amacýyla hazýrlanmýþ
özel eðitim programý uygulanýr. Merkezlerdeki sýnýf mevcutlarý 4 öðrenciden oluþmakta
olup 2 öðrenciye 1 sýnýf öðretmeni görevlendirilmektedir.
b- Otistik Çocuklar Ýþ Eðitim Merkezleri
Zorunlu öðrenim çaðý dýþýnda kalan ve genel eðitim programlarýndan
yararlanamayacak durumda olan otistik bireylerin; temel yaþam becerilerini geliþtirmek,
topluma uyumlarýný saðlamak iþ ve mesleðe yönelik beceriler kazandýrmak amacýyla
farklý konu ve sürelerde meslek kurslarýnýn düzenlendiði resmî ve özel yaygýn eðitim
kurumlarýdýr.
Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu Olan Çocuklarýn Eðitimi
kýlavuzu
Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) yedi yaþýndan önce baþlayan
ve çocuðun yaþýna ve geliþim seviyesine uygun olmayan kendini dikkat eksikliði, aþýrý
hareketlilik/hiperaktivite ve dürtüsellikle en az iki ortamda ve altý ay süreyle gösteren bir
bozukluktur.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
012
DEHB olan çocuklarýn eðitimi, týbbi tedavi, psiko-sosyal destekler ve eðitsel
düzenlemeleri içeren çok yönlü bir programý kapsar. Bu süreçte; okul, aile ile profesyonel
destek sunucularýnýn çok yönlü bilgi alýþveriþine dayalý iþ birliði içinde olmasý gerekir.
DEHB olan çocuklarýn okulda yaþadýklarý akademik güçlükler ve sergiledikleri
sorunlu davranýþlarla baþ edilebilmesi için özel eðitim ilke, yöntem ve tekniklerinin
uygulanmasý gerekmektedir. Kaynaþtýrma yoluyla eðitime devamý uygun görülen
öðrenciler için, eðitim programý bireyselleþtirilerek uygulanmalý ve okul ortamýnda gerekli
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Süreðen Hastalýðý Olan Bireylerin Eðitimi
Süreðen hastalýðý olan birey; sürekli ya da uzun süreli bakým ve tedavi gerektiren
hastalýðý nedeniyle özel eðitim ve destek eðitim hizmetine ihtiyacý olan bireydir. Bu
bireylere hastanede veya evde eðitim hizmetleri verilmektedir.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
a- Hastane Ýlköðretim Okullarý
Resmî ve özel saðlýk kuruluþlarýnda sürekli bakým ve tedavi gerektiren,
hastalýklarý sebebiyle eðitime devam edemeyen, zorunlu öðrenim çaðýndaki bireylerin
ders yýlý kayýplarýný önlemek amacýyla hastanelerin bünyesinde açýlan ilköðretim
kurumlarýdýr.
b- Evde Eðitim Hizmeti
Okul öncesi ve ilköðretim çaðýndaki özel eðitime ihtiyacý olan bireylerden
eðitim-öðretim kurumlarýndan doðrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde
eðitim hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler, gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen
tarafýndan sürdürülür. Ancak, bireyin eðitim ihtiyaçlarý doðrultusunda okul öncesi, sýnýf
ve alan öðretmenleri de görevlendirilir.
Bireyin evde eðitim almasýný gerektiren þartlarýn ortadan kalkmasý durumunda
bu hizmet sona erdirilir.
Sokak Çocuklarýnýn Eðitimi
Ailesi tarafýndan ihmal ve istismar edilmiþ, barýnacak bir yeri olmayan, sokakta
kalmýþ, kimsesiz, bakýma, eðitime ve psikolojik tedaviye muhtaç olup SHÇEK Çocuk ve
Gençlik Eðitim Merkezinde rehabilite edilen ve bunlarýn arasýndan komisyon marifeti
ile seçilen ilköðretim çaðý çocuklarýna eðitim hizmeti sunulmaktadýr. Vakýfbank Umut
Çocuklarý Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatýlý Ýlköðretim Okulu bu amaçla hizmet
veren bir kurumdur.
5- Özel Yeteneklilerin Eðitimi Þubesi
G- ÝDARÝ VE DESTEK HÝZMETLER
Genel Müdürlüðümüze baðlý olarak faaliyet gösteren okul ve kurumlarýn
yatýrým ve donatým hizmetleri ile okul ve kurumlarýn ödeneklerinin gönderilmesi,
personel ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, hizmet içi eðitim programlarýnýn hazýrlanmasýna
iliþkin iþ ve iþlemler, Ýdari ve Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðýnca yürütülmektedir.
013
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Genel Müdürlüðümüze baðlý hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri’nin
amacý, okul öncesi, ilköðretim ve orta öðretim kurumlarýna devam eden üstün yetenekli
çocuk/öðrencilere, örgün eðitim kurumlarýndaki eðitimlerinin yaný sýra yetenek türlerine
uygun eðitim vermek ve üstün yetenekli olduklarý alanlarda yetiþmelerini saðlamaktýr.
Öðretmenleri ve velileri tarafýndan aday gösterilen öðrenciler merkezlerde sýrasýyla ön
incelemeye, grup taramasýna ve bireysel incelemeye alýnýrlar. Yapýlan bireysel inceleme
ve deðerlendirme sonucunda üstün yetenekli olduðu deðerlendirilen öðrenciler örgün
eðitim kurumlarýnýn yaný sýra bilim ve sanat merkezlerine devam ederler.
kýlavuzu
Üstün yetenekli çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratýcýlýk, sanat ve
liderlik kapasitesi yönüyle yaþýtlarýna göre üst düzeyde performans gösteren ve bu tür
yeteneklerini geliþtirmek için okul tarafýndan saðlanamayan hizmet veya faaliyetlere
gereksinim duyan çocuktur.
014
kýlavuzu
GENEL TOPLAM
Ýþitme Engelliler ilköðretim Okulu
Ýþitme Engelliler Meslek Liseleri
Görme Engelliler Ýlköðretim Okulu
Ortopedik Engelliler Ýlköðretim Okullarý
Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri
Zihinsel Engelliler Ýlköðretim Okullarý
Zihinsel Engelliler Ýþ Okullarý
Eðitim ve Uygulama Okullarý
Zihinsel Engelliler Ýþ Eðitim Merkezleri (121+5)
Bilim ve Sanat Merkezleri (Üstün Yetenekliler)
Hastane Ýlköðretim Okullarý
(Öðrenci sayýlarý yýl içinde deðiþken) 5996+88=6084 öðrenci
sayýsý bir önceki öðretim yýlýna ait hastanede yatmakta iken
eðitimlerine devam eden yýllýk toplam öðrenci sayýlarýdýr.
Otistik Çocuklar Eðitim Merkezleri
Otistik Çocuklar Ýþ Eðitim Merkezleri
Vakýfbank Umut Çocuklarý Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
Yatýlý Ýlköðretim Okulu (Uyum Güçlüðü Olanlar)
Görme Engelliler Basýmevi ve Akþam Sanat Okulu
Özel Eðit Ok. Bünyesinde Anasýnfý (69 Okulda, 101 þubede)
646 öðrenci(Hastane ilköðretim okullarý Anasýnýnfý öðrenci sayýsý
6 okulda, 6 þubede 88 öðrenci dahil)
Evde Eðitim
OKUL / KURUM TÜRÜ
ÖÐRETMEN
SAYISI
YÖNETÝCÝ
GENEL TOPLAM
öðretmen+yönetici
558
hastane
ok. hariç
29
5332
94* hastane
okulu hariç (8)
11
12
602
3
3
5934
14
15
1023
1192
4967
169
1301
211
32
250
446
1349
61
385
73
5
78
442
96
23
26
3
2889
857+292=1149
1242
67+26=93
2736
5328
1478+48=1526 152+7=159
1685
2578
5756
501
51
552
5996*
genel
94
2
96
toplam
dahil deðil
230
14
244
692
Otistik çocuklar eðt. merkzl. içinde gösterilmiþtir.
89
ÖÐRENCÝ
SAYISI
200
29.110
562 Okul Hastane ok.
hariç
1 Kurum
1 Kurum
1
23
2
47
48
15
16
3
2
50
67
121
126
43
OKUL- KURUM
SAYISI
2006-2007 ÖÐRETÝM YILI ÖZEL EÐÝTÝM OKUL VE KURUMLARI NA AÝT GENEL SAYISAL VERÝLER
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝM SINIFLARI ÝLE REHBER ARAÞTIRMA MERKEZLERÝNE AÝT
SAYISAL VERÝLER
ÖZEL EÐÝTÝM SINIFLARI VE KAYNAÞTIRMA EÐÝTÝMÝ
EÐÝTÝM TÜRÜ
Okul Sayýsý
Sýnýf Sayýsý
Özel Eðitim Sýnýfý
801
1076
Öðretmen
Sayýsý
Özel Eðt.
Snf. Öðrt.
Öðrenci
Sayýsý
9252
1215
Kaynaþtýrma
Eðitimi
33995
56521
TOPLAM
35071
65773
REHBERLÝK MERKEZLERÝ VE REHBERLÝK BÜROLARI
Rehberlik Araþtýrma
Merkezleri ve Rehberlik
Bürosu Sayýsý
192 Kurum
926
926+294=1220
11277 Ram ve Özel
Eðitim Okullarý Hariç
192 Kurum
926
12497
kýlavuzu
Okul Reh. ve Psk.. Dan.
Servisleri
TOPLAM
294
015
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezi
Toplam Rehber
Diðer TOPLAM
Öðretmen Sayýsý
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
H - G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü M Ü Z C E YA K I N D Ö N E M D E
GERÇEKLEÞTÝRÝLEN VE SÜRDÜRÜLEN ÇALIÞMALAR
Yönetmelikler
1- Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Yönetmeliði
Bu Yönetmeliðin amacý, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danýþma
hizmetlerini ve bu hizmetlerin verildiði rehberlik ve araþtýrma merkezleri ile eðitim-öðretim
kurumlarýndaki rehberlik ve psikolojik danýþma servislerinin, kuruluþu, görevleri ve
iþleyiþine iliþkin esaslar ile bu kurumlarda çalýþan personelin görevlerini düzenlemektir.
Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Yönetmeliði 17 Nisan 2001 tarih ve 24376
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
2- Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði
Özürlülerin farklý alanlardaki ihtiyaçlarýnýn bütünlük içinde deðerlendirmesi
amacýyla 01.07.2005 tarihinde 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Bu Kanunun getirdiði deðiþiklik ve yeniliklerin yansýtýlabilmesi ve uygulamada
karþýlaþýlan güçlüklerin giderilmesi için Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin yeniden
düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuþtur. Bu doðrultuda hazýrlanan Özel Eðitim Hizmetleri
Yönetmeliði 31.05.2006 tarih ve 26184 sayýyla Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girmiþtir.
Yönetmeliðin amacý; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, Türk Millî Eðitiminin
genel amaçlarý ve temel ilkeleri doðrultusunda, genel ve mesleki eðitim görme haklarýndan
yararlanabilmelerini saðlamaya yönelik usul ve esaslarý düzenlemektir. Bu Yönetmelik;
özel eðitime ihtiyacý olan bireylere doðrudan veya dolaylý olarak sunulacak eðitim-öðretim
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümleri kapsar. Ayrýca bu Yönetmelikte özel eðitime
ihtiyacý olan bireylerin sadece okul öncesi eðitim kurumlarýna deðil, zorunlu öðrenimlerini
sürdürecekleri diðer okul ve kurumlara kayýtlarýnda da eðitime eriþim fýrsatý saðlanmasýna
yönelik düzenlemeler getirilmiþtir.
kýlavuzu
Yönergeler
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
016
1- Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri
Yönergesi
Bu Yönergenin amacý, afet bölgesinde yürütülen rehberlik ve psikolojik
danýþma hizmetlerinin, olaðanüstü durum nedeniyle ortaya çýkan ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
ve sorunlarýn çözümünde etkin bir þekilde planlama ve koordinasyonun yapýlmasý ile ilgili iþ
ve iþlemleri düzenlemektir. Bu yönerge Ekim 1999 tarih ve 2505 sayýlý Tebliðler Dergisinde
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
2- Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
Bu Yönerge, okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim çaðýndaki üstün yetenekli
çocuk/öðrencilerin bireysel yeteneklerinin farkýnda olmalarýný ve kapasitelerini geliþtirerek
en üst düzeyde kullanmalarýný saðlamak üzere, öðrenci seçimi, kayýt-kabul, eðitim-öðretim,
yönetici ve öðretmen seçimi ile yetiþtirilmesi ve açýlan bilim ve sanat merkezlerinin
kuruluþ ve iþleyiþine iliþkin usul ve esaslarýn düzenlenmesi yer almaktadýr. Bu Yönerge
Þubat 2007 tarih ve 2593 sayýlý Tebliðler Dergisinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
3- Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Açma Yönergesi
Bu Yönergenin amacý, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danýþma
hizmetleriyle özel eðitim hizmetlerini yürütmek üzere açýlacak rehberlik ve araþtýrma
merkezi açma usul ve esaslarýný belirlemektir. Yönerge Þubat 2002 tarih ve 2533 sayýlý
Tebliðler Dergisinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Hizmetleriyle Ýlgili Çalýþmalar
1- Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Rehberlik Programý
Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Rehberlik Programý, 1.sýnýftan
12.sýnýf sonuna kadar öðrencilerin geliþim dönemlerine özgü kazanýmlarýný içermektedir.
Bu program; okula ve çevreye uyum, kendini kabul, kiþilerarasý iliþkiler, eðitsel
baþarý, eðitsel ve mesleki geliþim, güvenli ve saðlýklý hayat, toplum ve aile olmak üzere 7
yeterlilik alanýndan oluþmaktadýr.
Programda, 1-8. sýnýflar ve 9-12. sýnýflar düzeyinde toplam 240 kazaným yer
almaktadýr. Her kazaným için sýnýf öðretmenleri ve rehber öðretmenlerin uygulayacaðý
etkinlikler hazýrlanmýþtýr.
Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý'nýn 02.08.2007 tarih ve 329 sayýlý kararý ile
kabul edilerek, 2006-2007 öðretim yýlýnda uygulamaya konulmuþtur.
Programýn ilk kez uygulamaya konulmasý nedeniyle 300 rehber öðretmen
formatör olarak yetiþtirilmiþtir.
2- Anne Destek Programý(ADP) Projesi
“Eðitim Ortamlarýnda Þiddetin Önlenmesi ve Azaltýlmasý Strateji ve Eylem
Planý (2006-2011+)” hazýrlanmýþtýr. Eylem Planý gereði; çalýþmalara yön vermek ve
koordine etmek için Üst Kurul, Teknik Ekip ve Akademik Danýþma Kurulu
oluþturulmuþtur. 4.500.000 adet kitap/defter kap kâðýdý, 40.000 özet plan posteri
hazýrlanarak daðýtýlmýþtýr. TV spotlarý hazýrlanmýþ, spotlar medya kuruluþlarýna, illere ve
RAM'lara daðýtýlmýþtýr.
Okullarda meydana gelen vakalara anýnda müdahale edebilmek için internet
üzerinden “Vaka Analiz Formu” geliþtirilmiþtir. Hizmetiçi eðitim dökümaný
oluþturulmuþ, 2006-2007 öðretim yýlýnda yapýlan eðitimlerle yönetici, öðretmen ve
müfettiþler konu hakkýnda bilgilendirilmiþtir. Model oluþturma ve ulusal/uluslararasý iyi
örneklerin incelenmesi devam etmektedir.
017
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
3- Eðitim Ortamlarýnda Þiddetin Önlenmesi ve Azaltýlmasý Çalýþmasý
kýlavuzu
Anne Çocuk Eðitim Vakfý (AÇEV) ile Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim
Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü arasýnda iþbirliði protokolü
imzalanmýþtýr. Bu kapsamda, AÇEV eðitmenleri tarafýndan verilen ADP eðitici eðitimine
katýlan rehber öðretmenler, kendi illerinde ADP gruplarý açmaktadýrlar. ADP, 3-9 yaþ
arasý çocuða sahip ve okuma yazma bilen annelere yönelik geliþtirilmiþ bir paket
programdýr. Uygulamalar halen devam etmektedir.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
4-Okullarda Güvenli Ortamýn Saðlanmasýna Yönelik Koruyucu ve
Önleyici Tedbirlerin Artýrýlmasýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý arasýnda 20.09.2007 tarih ve 4510
sayýlý “Okullarda Güvenli Ortamýn Saðlanmasýna Yönelik Koruyucu ve Önleyici
Tedbirlerin Artýrýlmasýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü” imzalanmýþtýr.
Bu protokol ile eðitim ortamlarýnda güvenlik koþullarýnýn iyileþtirilmesi,
muhtemel þiddet olaylarýnýn önlenmesi için ilgili taraflarýn iþbirliði ve koordinasyonunda,
okullarýmýzdaki mevcut güvenlik durumunun bilimsel analizinin yapýlarak koruyucu ve
önleyici güvenlik faktörlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadýr.
5- Psikososyal Okul Projesi
Travmatik/zorlu yaþam olaylarý karþýsýnda hazýrlýklý olma, merkezi ve yerel
düzeyde psikososyal kapasitenin güçlendirilmesi amacýyla yapýlmýþ bir projedir.
Genel Müdürlüðümüz bünyesinde Kiþisel ve Psikososyal Hizmetler Þubesi
hizmetlerin kurumsal boyutta sürekliliðini saðlamaktadýr.
6- Türkiye'deki Çocuklar Ýçin Ýyi Bir Yönetim Koruma ve Adalete Doðru
Projesi
Proje, AB'nin mali, UNICEF'in teknik desteði ile Jandarma Genel Komutanlýðý
koordinesinde yürütülmektedir. Proje kapsamýnda;
7-19 yaþ arasý çocuða sahip anne babalara yönelik “Etkili Anne Baba Eðitimi 719 Yaþ Programý'' geliþtirilmiþtir,
10-19 yaþ arasý ergenleri güçlendirmeyi amaçlayan “Ergenler Ýçin Yaþam
Becerileri Eðitim Programý” geliþtirilmiþtir. Projenin II. faz çalýþmalarý Haziran 2008’de
baþlayacaktýr.
kýlavuzu
7- Hayata Sahip Çýkmak Çalýþmasý
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
018
10-14 yaþ arasý öðrencilere yönelik olarak geliþtirilmiþ olan program,
baðýmlýlýða karþý kiþisel becerileri destekleyerek baðýmlýlýðý baþlamadan önlemeyi
amaçlamaktadýr. Program öz kaynaklarla desteklenmekte, eðitimler ve uygulamalar
halen devam etmektedir.
8- Güvenli Davranýþ Geliþtirme ve Ýlkyardým Eðitimi Projesi
Millî Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Kýzýlay Derneði arasýnda yapýlan protokol
kapsamýnda 2004 yýlýnda uygulamaya konulmuþtur. Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa ve
Düzce illerinde pilot olarak uygulanan proje; bu illerden seçilen 3'er ilköðretim okulu ile
Ankara'dan seçilen 2 özel eðitim okulunda yürütülmüþtür.
9-Temel
TemelEðitime
EðitimeDestek
DestekProjesi
Projesi
9Temel Eðitime Destek Programý (TEDP) Proje finansmanýnýn tamamý Avrupa
Birliði Akdeniz Fonundan (MEDA) hibe þeklinde saðlanmýþtýr.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
TEDP, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu tarafýndan 8 Þubat 2000
tarihinde imzalanan ve uygulamalarýna 11 Eylül 2002 tarihinde baþlayan bir programdýr.
10- Orta Öðretim Projesi (Mesleki Rehberlik ve Danýþma Bileþeni)
Bu projede bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda kendilerine
uygun meslekleri seçebilmelerine yönelik, eðitim ve öðretimin verilmesini teþvik
edecek þekilde; meslekî bilgilendirme, rehberlik, danýþmanlýk hizmetleri ve hayat boyu
öðrenmeyi saðlamak hedeflenmektedir.
11- “Haydi Kýzlar Okula” Eðitici Eðitimi Bileþeni
“Haydi, Kýzlar Okula! Kýz Çocuklarýnýn Okullaþmasýna Destek Kampanyasý”
kapsamýndaki projeye, Genel Müdürlüðümüz ve UNICEF iþbirliðinde, “Eðitici Eðitimi”
bileþeni hazýrlanmýþtýr. Bu çerçevede öðretmen, psikolojik danýþman ve gönüllüler için
program kitaplarý hazýrlanmýþ, ülke genelinde eðitim ve ikna çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
12- Uyarlama Çalýþmasý Yapýlan Ölçme Araçlarý
a- Temel Kabiliyetler Testi 7-11 (TKT 7-11)
Bu test 7-11 yaþ öðrencilerinin, dil, þekil-uzay, akýl yürütme, ayýrt etme, sayýsal
ve genel yeteneklerini belirlemeye yönelik olarak uyarlanmýþ bir testtir. Öðrencilerin,
dil, þekil-uzay, akýl yürütme, ayýrt etme, sayýsal ve genel yetenek alanlarýndan hangisine
yatkýn olduðunu ve hangi alanda desteklenmesi gerektiðini belirler.
Testi uygulayacak olanlarýn, hizmet içi eðitim kursundan geçerek sertifika
almýþ olmalarý gerekmektedir.
b- Temel Yetenekler Testi 6-8 (TYT 6-8)
c- Temel Yetenekler Testi 9-11 (TYT 9-11)
Ortaöðretim okulu 9.,10 ve 11. sýnýf öðrencilerinin dil, akýl yürütme, sayýsal ve
genel yeteneklerini belirlemek amacýyla hazýrlanmýþ grup testidir. Bu test, öðrencilerin
alan ve yüksek öðretimde program seçmelerinde yardýmcý olmaktadýr.
Testi uygulayacak olanlarýn, hizmet içi eðitim kursundan geçerek sertifika
almýþ olmalarý gerekmektedir.
019
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Testi uygulayacak olanlarýn, hizmet içi eðitim kursundan geçerek sertifika
almýþ olmalarý gerekmektedir.
kýlavuzu
Ýlköðretim 6.,7 ve 8. sýnýf öðrencilerinin dil, akýl yürütme, sayýsal ve genel
yeteneklerini belirleyen bir testtir. Bu test, öðrencilerin ortaöðretime geçiþte,
yeteneklerine uygun okul seçmelerinde ve geleceðe yönelik akademik planlarý
yapmalarýnda yardýmcý olmaktadýr.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Özel Eðitim Hizmetleriyle Ýlgili Çalýþmalar
1- Ýlköðretim ve Ortaöðretim Çaðý Öðrencilerinin Üstün veya Özel
Yeteneklerini Geliþtirme Projesi
Bu proje, okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim çaðýndaki üstün yetenekli
bireylerin, bireysel yeteneklerinin farkýnda olmalarýný ve kapasitelerini geliþtirerek en
üst düzeyde kullanmalarýný saðlamak amacýyla gerçekleþtirilmiþtir. Bu proje
kapsamýnda Bilim ve Sanat Merkezleri açýlmýþtýr.
2- Az Görenlerin Eðitimi Projesi
Az görenlerin, ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim alabilmelerini saðlamak
amacýyla Saðlýk Bakanlýðý ve Gazi Üniversitesi ile yapýlan protokol sonucu 1997 yýlýnda
baþlatýlmýþ olan bir projedir. Proje kapsamýnda, gönüllü kuruluþlarýn desteði ile az
görenlerin eðitim ortamlarýnýn donanýmý saðlanmýþtýr.
3- Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuþma Güçlüðü Olan Çocuklarýn
Ýyileþtirilmesi ve Kaynaþtýrma Uygulamalarýna Yönelik Eðitim Modelleri
Geliþtirme Projesi
Dil ve konuþma güçlüðü olan çocuklara sunulan eðitim hizmetlerinin niteliðini
ve niceliðini artýrmak, kaynaþtýrma uygulamalarýný yaygýnlaþtýrmak, ilgili kurumlarda
birim oluþturmak, personel yetiþtirmek, destek eðitim hizmetlerini saðlamak, öðretmen
ile ailelere verilen eðitim ve rehberlik hizmetlerini artýrmak amacýyla Anadolu
Üniversitesi desteði ile yürütülmüþ bir projedir.
4- AB Katýlým Öncesi MATRA Projesi
kýlavuzu
AB Katýlým Öncesi MATRA Projeleri kapsamýnda, “Eðitimin Kalitesine ve
Eþit Fýrsatlara Yönelik Avrupa Gerekliliklerine Uygun Olarak Engelli Çocuklar Ýçin
Türk Eðitim Sistemini Güçlendirme Projesi” Hollanda Hükümeti ile birlikte
yürütülmüþ, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, materyal geliþtirme, araç- gereç alýmý ve
öðretmen eðitimleri yapýlmýþtýr.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
020
5- Özel Eðitime Gereksinim Duyan Öðrencilerin, Okullara Eriþiminin
Saðlanmasý Ýçin Ücretsiz Taþýnmasý Projesi
Bu proje ile özel eðitime ihtiyacý olan çocuklarýn, okullara eriþiminin ücretsiz
saðlanmasý ile eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmasý ve özürlü öðrencilerin okumaya
teþvik edilmesi amaçlanmaktadýr. Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý ve Milli
Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün
birlikte hazýrlamýþ olduðu “Özel Eðitime Ýhtiyacý Olan Öðrencilerin Okullar ve
Kurumlara Eriþiminin Ücretsiz Saðlanmasý Projesi”nin I. Aþamasý 2004-2005 eðitim
öðretim yýlýnýn II. Döneminde (Þubat-Haziran 2005 tarihleri arasýnda) gerçekleþmiþtir.
Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin, anayasal haklarý olan eðitim haklarýný
kullanmalarýný ve eðitimlerini kesintisiz sürdürmelerini saðlayarak, eþitsizliðin ortadan
kaldýrýlmasý, okullaþma oraný ile eðitim öðretime devam eden öðrenci sayýsýnýn
artýrýlmasý, ulaþým konusunda aileye destek saðlanmasý suretiyle, öðrencilerin akranlarý
ve toplumla bütünleþmeleri hedeflenmektedir.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Okula devamsýzlýk sorununun çözülmesi ve eðitim sonucunda üretime
katýlabilecek eðitim almýþ engelli bireylerin oranýnýn arttýrýlmasý uzun dönemli hedef
olarak benimsenmektedir.
6- Temel Eðitim Projesi (TEP) II. Faz
Temel Eðitim Projesi'nin II. Fazýnda yürütülecek çalýþmalar, temel eðitimin
kapasitesinin ve kalitesinin artýrýlmasýna, düþük gelirli bölgeler ile büyük kentlerdeki
sosyo-ekonomik düzeyi düþük okullarýn, hizmet vermesi gereken toplum için çok daha
çekici hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilmesini ve temel eðitimin
ayrýlmaz parçalarý olan okul öncesi eðitim ile özel eðitimin geliþtirilmesini
amaçlamaktadýr.
Bu doðrultuda II.Faz; Temel Eðitim Projesi'nin I. Fazý kapsamýnda
gerçekleþtirilen faaliyetlerin, özel eðitim ve okul öncesi eðitim kurumlarýný da içine
alarak yaygýnlaþtýrýlmasýný öngörmektedir.
II. Faz Temel Eðitim Projesi çalýþmalarý da, I. Faz'da olduðu gibi 3 ana bölüm
üzerinde yürütülmektedir.
Özel Eðitim kapsamýndaki çalýþmalar:
a- Temel Eðitim Kapsamýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý;
Özel Eðitim Kurumlarýnýn onarýmlarý ve ek tesis inþaatlarýnýn yapýlmasý,
b- Temel Eðitimin Kalitesinin Artýrýlmasý;
Özel Eðitimin Desteklenmesi (Örn: Braille daktilo, FM telsiz iþitme
cihazlarýnýn alýmý, özel eðitim sýnýf, okul ve kurumlarýna eðitim materyali, vb.)
Ýlköðretim çaðýný geçmiþ, okuma-yazma bilmeyen veya çok az bilen görme,
ortopedik ve iþitme engelli vatandaþlarýn, Açýk Ýlköðretim Okuluna devam
edebilmelerine yardýmcý olmak amacý ile okuryazarlýk belgesi ya da yetiþkinler için 2.
kademe “Eðitim Baþarý Belgesi” almalarýna olanak saðlanmýþtýr. Öðrenimleri esnasýnda
görme özürlü duruma gelen vatandaþlarýn Braille sistemini kullanarak okuma-yazma
öðrenebilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla 2006 yýlýnda görme engelliler, iþitme
engelliler ve ortopedik engelliler için bu bireylerin temel yaþam becerilerini geliþtirmek,
öðrenme ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla yetiþkinler için okuma yazma kurslarý
düzenlenmiþtir. Bu kurslara katýlanlarýn beslenme ve barýnma ihtiyaçlarý Bakanlýðýmýz
tarafýndan karþýlanmaktadýr.
021
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Görme engelliler okullarýnda kullanýlan Braille (kabartma) yazý ve matematik
sistemi kullanýlarak hazýrlanan kitaplar ücretsiz olarak daðýtýlmaktadýr. Bununla birlikte
kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam etmekte olan görme engelli öðrencilere de,
Braille kitaplarýnýn ücretsiz daðýtýmý yapýlmaktadýr.
kýlavuzu
Ýlköðretim çaðý serabral palsili (SP) öðrenciler ile engelli olmayan öðrencilerin
ayný anda kaynaþtýrma esasýna dayalý ve tüm özel eðitim uygulamalarýnda yer alacaðý
þekilde eðitim göreceði bir okul hizmete sunulmuþtur.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
7- 3-18 Yaþ Grubundaki Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite/Aþýrý
Hareketlilik Bozukluðu (DEHB) Olan Çocuklarýn Eðitimleri Projesi
Proje, dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu olan öðrencilerin eðitimöðretim etkinliklerinden en üst düzeyde yararlanabilmeleri, toplumda var olan sosyal
norm ve deðerlere uyum saðlayabilmeleri ve uygun eðitim ortamlarýnýn
oluþturulabilmesi amacýyla hazýrlanmýþtýr. 2003 yýlýndan itibaren Ankara, Adana,
Antalya, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Trabzon, Gaziantep, Edirne, Erzurum,
Diyarbakýr, Samsun ve Van pilot illerinde bu çocuklarýn eðitimine yönelik proje
kapsamýndaki uygulama çalýþmalarý devam etmektedir.
8- Otistik Çocuklarýn Eðitimi Projesi
Proje, bireysel özellikleri mevcut eðitim öðretim ortamlarýndan
yararlanmalarýna engel teþkil eden otistik çocuklarýn eðitiminde farklý modeller
geliþtirmek ve uygun olanlarý yaygýnlaþtýrmak amacýyla 1999-2000 eðitim-öðretim
yýlýndan itibaren Türkiye genelinde uygulamaya konularak tamamlanmýþtýr. Projeden
elde edilen bilgiler ýþýðýnda otistik çocuklar eðitim merkezleri ile bu çocuklarýn
öðrenimlerini sürdürdüðü özel eðitim sýnýflarýna yönelik genel standartlar belirlenmiþ ve
bu hususlara ilgili mevzuatta yer verilmiþtir.
I- GENEL MÜDÜRLÜÐÜMÜZCE HAZIRLANAN PROGRAMLAR
VE YAYINLAR
1- Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Rehberlik Programý
Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý'nýn 02.08.2006 tarih ve 329 sayýlý kararý ile
kabul edilerek 2006/2007 öðretim yýlýnda uygulamaya konulan Ýlköðretim ve
Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Rehberlik Programý, haftalýk ders çizelgesinde yer alan
rehberlik saatinde sýnýf öðretmenleri/sýnýf rehber öðretmenleri tarafýndan uygulanmak
üzere, geliþimsel rehberlik anlayýþý ile hazýrlanmýþ olup, 1-12. sýnýf kazanýmlarý bütünlük
içinde ve tek bir kitap halinde verilmektedir.
2- Görme Engelliler Ýlköðretim Okullarý Matematik Dersi Öðretim
Programý
022
Bu kitap, görme engelliler ilköðretim okullarý, sekizinci sýnýf matematik dersi
öðretim programýný içermektedir. (Basým Yýlý : 2002)
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
kýlavuzu
Kitapta, programýn yapýsý, iþleyiþi, uygulamada dikkat edilecek noktalar ve her
sýnýf düzeyinde hazýrlanan kazanýmlar yer almaktadýr. (Basým Yýlý: 2007)
3- Ýlköðretim Okulu Orta Düzeyde Öðrenme Yetersizliði Olan
(Eðitilebilir) Çocuklar Eðitim Programý
Eðitim Programý, orta düzeyde öðrenme yetersizliði olan bireylerin eðitim
gördüðü ilköðretim okullarýnda ve ilköðretim okullarý bünyesinde bulunan özel eðitim
sýnýflarýnda uygulanmak üzere hazýrlanmýþtýr. Çocuklarýn kendilerini anlama, olumlu
insan iliþkileri kurma, sosyal, teknolojik ve fizikî çevreye uyum saðlama ve baðýmsýz
yaþama becerilerini geliþtirmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Kitapta tüm derslerin öðretim
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
programlarý yer almaktadýr. (Basým Yýlý: 2001)
4- Ýþ Okulu Eðitim Programý
Bu program, ilköðretimi tamamlamýþ ve orta düzeyde öðrenme yetersizliði
olan (eðitilebilir) bireylerin, eðitim gördüðü iþ okullarýnda uygulanmak üzere
hazýrlanmýþtýr.
Program, bireylerin akademik bilgi ve becerilerinin yanýnda, iþ hayatýyla ilgili
bilgi ve becerileri kazanmalarý amacýyla, bireysel farklýlýklarý ile yeterliliklerini dikkate
alarak eðitim ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir yaklaþýmla ele alýnmýþtýr. (Basým Yýlý:
2005)
5- Eðitim ve Uygulama Okulu Eðitim Programý
Aðýr düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði (öðretilebilir) olarak adlandýrýlan,
ciddi biçimde konuþma ve dil geliþim güçlüðü ile sosyal, duygusal veya davranýþ
problemlerinin yanýnda, özbakým becerilerini öðrenmede gecikme gösteren öðrenciler
için açýlan eðitim uygulama okullarýnda uygulanmak üzere hazýrlanmýþtýr. Amaç, eðitim
çaðýndaki bireylerin baðýmsýz yaþam becerileri ile iþlevsel akademik becerilerini
geliþtirmek ve topluma uyumlarýný saðlamaktýr. (Basým Yýlý: 2002)
6- Otistik Çocuklar Eðitim Programý
Otizmli çocuklarýn otizmden kaynaklanan sorunlarýnýn, zihinsel yetersizliði
olan bireylerden farklýlýk göstermesi nedeniyle bu bireylerin ihtiyaçlarýna yönelik ayrý
bir program hazýrlanmasýna ihtiyaç duyulmuþtur. 3-6 yaþ, 7-11 yaþ ve 12-15 yaþ
gruplarýnýn geliþim alanlarý dikkate alýnarak düzenlenmiþ olan programýn amacý; otizmli
çocuklarýn davranýþ problemlerinin azaltýlarak ihtiyaçlarý olan becerileri
kazandýrmaktýr. (Basým Yýlý:1999)
8- Ana Sýnýfý Öðrencileri ve Velilerine Nasýl Yardým Edebilirim (Öðretmen
El Kitabý)
Okul ortamý ile yeni tanýþan çocuklara ve ailelerine yardýmcý olmak üzere
hazýrlanmýþtýr. Anasýnýfý öðretmenleri için rehber niteliðindedir. (Basým Yýlý: 2002)
9- Ana Sýnýfýndaki Çocuðuma Nasýl Yardým Edebilirim (Anne-Baba El
Kitabý)
Okul ortamý ile yeni tanýþan çocuklarýn anne-babalarýna rehberlik etmek
amacýyla hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý: 2002)
023
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Özel eðitim alanýnda çalýþan öðretmenler, yöneticiler ve özel eðitim gerektiren
öðrencilerin ailelerinin yararlanacaðý bir kaynaktýr. Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý
(BEP) geliþtirme çalýþmalarýna yol göstermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Kitap,
bireyselleþtirilmiþ eðitim programlarýna hazýrlýk, programlarýn geliþtirilmesi ve
uygulanmasý bölümlerinden oluþmaktadýr. (Basým Yýlý: 2004)
kýlavuzu
7- Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý (Yol Haritasý)
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
10- Ýþitme Engellilerin Eðitiminde Öðretmen El Kitabý
Ýþitme engelli çocuklarýn eðitiminde görev yapan öðretmenlere yöneliktir.
Ýþitme engelli bireylerin genel özellikleri ve eðitimleri ile ilgili temel bilgiler yer
almaktadýr. Ayrýca iþitmenin nasýl gerçekleþtiði, iþitme engellilerin eðitiminde kullanýlan
iletiþim yöntemleri, kaynaþtýrma yoluyla eðitim ve aile eðitimi konularýna da kitapta yer
verilmiþtir. (Basým Yýlý: 2003)
11- Gecikmiþ Konuþma (Öðretmen El Kitabý - Aile El Kitabý)
Dil ve konuþma güçlüðü olan çocuklara yönelik eðitim ve saðaltým
hizmetlerinin niteliðini ve niceliðini artýrmak amacýyla iki kitapçýk halinde
hazýrlanmýþtýr.
Öðretmen ve Aile El Kitaplarý, dil ve konuþma güçlüðü olan çocuklar
konusunda, eðitimcileri ve aileleri bilinçlendirmek ve duyarlýlýklarýný artýrmak amacýyla
hazýrlanmýþtýr.Bu yönüyle rehber kitap niteliðini taþýmaktadýr. (Basým Yýlý: 2001)
12- Kekeme Bir Öðrencim Var (Öðretmen El Kitabý)
Bu kitap, dil ve konuþma güçlüðü olan çocuklara yardýmcý olmak üzere
hazýrlanmýþtýr. Ayrýca öðretmenlere kekemelik sorunu konusunda rehberlik etmesi
hedeflenmiþtir. (Basým Yýlý: 2001)
13- Kekeme Bir Çocuðum Var (Aile El Kitabý)
Bu kitap, dil ve konuþma güçlüðü olan çocuklarýn ailelerine yardýmcý olmak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. Kekemelik sorununda ailelere rehberlik etmesi hedeflenmiþtir.
(Basým Yýlý: 2001)
14- Ýþitme Engelli Çocuklar Ýçin Eðitim Seti
kýlavuzu
Beþ kitapçýktan oluþan bu sette iþitme engelli bireylerin erken taný, erken
eðitim, okul öncesi ve ilköðretim dönemi eðitimlerine yönelik týbbi ve eðitsel yaklaþým
önerileri üzerinde durulmaktadýr.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
024
Set, Millî Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri
Genel Müdürlüðü ve UNICEF iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr. Sette yer alan kitapçýklar:
a.
b.
c.
d.
e.
Ýþitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Eðitimde Yaklaþým
Prensipleri
Ýþitme Engelli Öðrencilere Ýlkokul Öðretmenlerinin Yaklaþým
Prensipleri
Ýþitme Engelli Çocuklarýn Erken Tanýsýnda ve Eðitiminde Aileye
Öneriler
Ýþitme Engelli Çocuklarýn Erken Tanýsýnda ve Eðitime
Yönlendirilmesinde Kamu Görevlilerinin Rolü
Ýþitme Engelinin Önlenmesi ve Erken Tanýsýnda Saðlýk Elemanlarýna
Öneriler. (Basým Yýlý: 1996)
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
15- Yetiþkinler Ýçin Ýþaret Dili Kýlavuzu
Ýþitme engelli bireylerin kendi aralarýnda ve çevrelerindeki bireylerle
iletiþimlerini kolaylaþtýrmak ve ülke genelinde kullanýlan iþaret dili ile ilgili bir bütünlük
saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Yaklaþýk 2000 kelime, deyim ve örnek cümleden
oluþmaktadýr. (Basým Yýlý: 1995)
16- Ýþitme Engelliler Erken Teþhis ve Cihazlandýrma Anne Kýlavuzu
Ýþitme engelli çocuklarýn eðitiminde erken teþhis ve cihazlandýrmanýn önemini
vurgulayarak bu konuda aileleri bilinçlendirmek üzere hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý:
2007)
17- Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuklar Ýçin Eðitim Seti
Beþ kitapçýktan oluþan bu sette görme güçlüðünün ne olduðu ve nedenleri
üzerinde durulmaktadýr. Ayrýca görme engeli olan bir çocuða týbbî ve eðitsel yaklaþým
önerileri ve yapýlmasý gereken düzenlemelerle ilgili bilgiler verilmektedir.
Set, Millî Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri
Genel Müdürlüðü ve UNICEF iþbirliði ile hazýrlanmýþtýr. Sette yer alan kitapçýklar:
a.
b.
c.
d.
e.
Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuðu Olan Aileler Ýçin Eðitim
Rehberi
Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuklarýn Saðlýk Personelince
Belirlenmesi Ýçin Rehber
Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuklarýn Okul Öncesi Eðitimi Ýçin
Öðretmen Rehberi
Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuklarýn Toplum Liderlerince
Belirlenmesi Ýçin Rehber
Görme Güçlüðünden Etkilenmiþ Çocuklarýn Ýlkokulda Eðitimi Ýçin
Öðretmen Rehberi. (Basým Yýlý: 1996)
19- Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite/Aþýrý Hareketlilik Bozukluðu Olan
Çocuklarýn Eðitiminde Öðretmen El Kitabý
Bu kitap, dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu konusunda eðitimcilere
bu çocuklarýn özellikleri, eðitim-öðretim sürecinin planlanmasý, dikkat toplama eðitimi,
olumlu benlik algýsý geliþtirme, davranýþ deðiþtirme yöntemlerinde sýnýf içi yaklaþýmlar
ile eðitim-öðretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara iliþkin bilgi saðlamak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý: 2006)
025
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Otizm, otizmli çocuklarýn genel özellikleri ve eðitim-öðretim yaklaþýmlarý
hakkýnda bilgi vererek, otizmli çocuða sahip ailelerin bilinçlendirilmesini, çocuklarýný
daha iyi anlamalarýný ve çocuklarýnýn eðitimlerine katkýda bulunmalarýný saðlamak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý: 2002)
kýlavuzu
18- Otistik Çocuklarýn Eðitiminde Aile El Kitabý
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
20- 1. Özel Eðitim Konseyi
Kitapta, 13-15 Mayýs 1991'de toplanan Özel Eðitim Konseyinin raporlarý,
görüþmeleri ve kararlarý yer almaktadýr. (Basým Yýlý: 1992)
21- Özel Eðitimde Aile Eðitimi Sempozyumu
Kitapta, 13-14 Nisan 2000'de gerçekleþtirilen sempozyumda sunulan bildiriler
ve konuþmalar yer almaktadýr. (Basým Yýlý: 2000)
22- Özel Eðitim Hizmetleri Tanýtým El Kitabý
Özel eðitim branþý dýþýnda olan öðretmen, idareci ve müfettiþler için hazýrlanan
bu kitapçýk, onlara genel bir bakýþ açýsý kazandýrmak kurs ve seminerlere katýlacaklara
özel eðitimi tanýtmak, bilgi vermek, var olan bilgilerini tazelemek ve özel eðitime ilgi ve
duyarlýlýklarýný artýrmada kaynak olmasý amacýyla hazýrlanmýþtýr.(Basým Yýlý: 2006)
23- MEB-UNICEF Psikososyal Okul Projesi Kapsamýnda Hazýrlanan
Kitaplar
a- Travma Sonrasý Normal Tepkiler (Psikoeðitim El Kitabý): MEB ve
UNICEF'in birlikte geliþtirdiði Psikososyal Okul Projesi kapsamýnda hazýrlanmýþtýr.
Psikoeðitim programý; afetler ve kritik olaylar gibi travmatik yaþantýlar öncesinde
koruma ve önleme sonrasýnda gösterilen tepkiler konularýnda bilgilendirmek, bu
tepkileri normalleþtirmek, var olan olumlu baþ etme yöntemlerini ortaya çýkarmak ve
/veya yeni baþ etme yöntemleri geliþtirmek amacýyla hazýrlanan bir programdýr. Ülke
genelinde eðitimler aracýlýðý ile daðýtýlmaktadýr. (Basým Yýlý: 2003)
kýlavuzu
b- Zorlu Yaþam Olaylarý ve Etkileri : MEB ve UNICEF'in birlikte geliþtirdiði
Psikososyal Okul Projesi kapsamýnda hazýrlanmýþtýr. Kritik ve zorlu yaþam olaylarý
hakkýnda bilgilendirme, bilgi ve duyarlýlýðý artýrma ve ele alýþ biçimi konularýnda bilgi
vermek amacýyla hazýrlanan bir programdýr. (Basým Yýlý: 2002)
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
026
c- Kritik Olaylarý, Travmalarý ve Kayýplarý Takip Eden Psikolojik
Bilgilendirme ve Anlamlandýrma (Grup Liderleri Ýçin Kýlavuz): Psikolojik
bilgilendirme ve anlamlandýrma oturumlarý, kiþilerin afetler ve kritik olaylar gibi
travmatik bir yaþantýyý takip eden olaylarý, düþünceleri, izlenimleri ve tepkileri detaylý
bir þekilde gözden geçirdikleri, yapýlandýrdýklarý ve anlamlandýrdýklarý grup
toplantýlarýdýr. Bu kýlavuz, psikolojik bilgilendirme ve anlamlandýrma toplantýlarýný
yetiþkinlerle yönetecek olan grup liderlerine yol göstermek üzere hazýrlanmýþtýr.
Bakanlýk tarafýndan düzenlenen eðitim seminerleri ile daðýtýmý yapýlmaktadýr. (Basým
Yýlý: 1999)
d- MEB-UNICEF Psikososyal Okul Projesi-Çocuklar ve Felaket
(Toparlanma Tekniklerinin Öðretilmesi): Afetler ve kritik olaylar gibi travmatik
yaþantýlar sonrasýnda orta veya yüksek düzeyde travma sonrasý stres tepkileri gösterdiði
belirlenen çocuklar için baþ etme yöntemlerinin öðretildiði küçük gruplarla
yapýlandýrýlmýþ bir psikolojik müdahale programýdýr. Bu kitap, Bakanlýk tarafýndan
düzenlenen eðitim seminerleri ile daðýtýlmaktadýr. (Basým Yýlý: 2001)
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
e- Çocuklar ve Felaket (Toparlanma Tekniklerinin Öðretilmesi El Kitabý):
Toparlanma Tekniklerinin Öðretilmesi Programý uygulamalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve
standardizasyonunun saðlanmasý amacýyla hazýrlanmýþtýr. Toparlanma Tekniklerinin
Öðretilmesi Programý ana kitabý ile birlikte Bakanlýkça düzenlenen eðitim seminerleri
aracýlýðý ile daðýtýlmaktadýr. (Basým Yýlý: 2001)
f- Saklý Yaralarý Onarmak: Asrýn felaketinin ardýndan (Marmara Depremi,
1999) yakýnlarýný yitirmiþ, konutlarý yýkýlmýþ ve çaresizlik içindeki acýlý insanlara
ulaþmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Ýþte bu süreçte anlamlý bir sorumluluk ile uzanan eller
ve sevgi dolu yürekler olanaksýzý olanaklý yapmýþtýr. Süreç içerisinde yüreklerin
büyüklüðünü ve birlikteliðin gücünü ortaya çýkmýþtýr. “Saklý Yaralarý Onarmak” kitabý,
yaþama sevincinin yeniden yeþermesinin öyküsüdür. (Basým Yýlý: 2001)
g- Sýnýf Temelli Müdahale Programý Eðitim El Kitabý: Sýnýf temelli
müdahale programý, çocuklarýn afetler ve kritik olaylar gibi travmatik yaþantýlar
sonrasýnda gösterdikleri tepkileri ve ileride oluþabilecek psikolojik sorunlarý grup
ortamýnda azaltmayý amaçlayan ve müzik, hareket, resim, oyun ve psikodrama
oyunlarýný içeren sistematik bir psikososyal müdahale programýdýr. Bakanlýk tarafýndan
düzenlenen eðitim seminerleri aracýlýðý ile daðýtýmý yapýlmaktadýr. (Basým Yýlý: 2001 )
24- Hayata Sahip Çýkmak (Öðretmen Kitabý - Aile Kitabý)
Ýlköðretim okullarýnda okuyan 10-14 yaþ grubu öðrencilere temel yaþam
becerileri ve saðlýk bilincinin kazandýrýlmasý, zararlý alýþkanlýklarýn önlenmesinde bilgi,
deneyim ve duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý için psikolojik danýþmanlar aracýlýðý ile
öðretmen, öðrenci ve ailelere yönelik olarak hazýrlanan eðitim paketini içermektedir.
a- Öðretmen Kitabý: Öðrencilere temel yaþam becerileri ve saðlýk bilincinin
kazandýrýlmasý, zararlý alýþkanlýklarýn önlenmesi için duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý
amacýyla öðretmenler için hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý: 2006 )
b- Aile Kitabý: Ýlköðretim okullarýnda (10-14 yaþ) öðrencisi olan ve programa
katýlan velilerin zararlý alýþkanlýklarýn önlenmesinde bilgi, deneyim ve duyarlýlýklarýnýn
artýrýlmasý amaçlanmaktadýr. (Basým Yýlý: 2006 )
26- Haydi Kýzlar Okula Kýz Çocuklarýnýn Okullulaþmasýna Destek
Kampanyasý Eðitici El Kitabý, Öðretmen El Kitabý, Gönüllüler Ýçin Rehber
Kitapçýk
Ýlköðretim Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen “Haydi Kýzlar Okula - Kýz
Çocuklarýn Okullulaþtýrýlmasýna Destek Kampanyasý” çerçevesinde Genel
Müdürlüðümüz tarafýndan Eðitici Eðitimi Bileþeni geliþtirilmiþtir.
027
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Ortaöðretim kurumlarý 9., 10 ve 11. sýnýflarýnýn sýnýf öðretmenleri için
hazýrlanmýþ rehberlik programýnýn öðretmen el kitabýdýr. Üç ciltten oluþmaktadýr. Her
sýnýf için rehberlik etkinlikleri ayrý bir kitapta verilmiþtir. Kitaplarda rehberlik
programlarý ile rehberlik ilkeleri ve anlayýþý içinde çalýþma yapýlabilecek öðrenci
merkezli etkinlikler yer almaktadýr. (Basým Yýlý : 2002)
kýlavuzu
25- Rehberlik Etkinlikleri (9, 10, 11)
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
a- Eðitici El Kitabý: Kýz çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasý amacýyla
psikolojik danýþmanlar aracýlýðý ile yürütülecek eðitim çalýþmalarý için kaynak kitap
olarak hazýrlanmýþtýr. Eðitim çalýþmalarýnda daðýtýlmaktadýr.
b- Öðretmen El Kitabý: Kýz çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasý ve
devamlarýnýn saðlanmasý amacýyla hazýrlanmýþtýr. Kitabýn tamamýna internet aracýlýðý
ile ulaþýlabilir.
c- Gönüllüler Ýçin Rehber Kitapçýk: Kýz çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasý
ve devamlarýnýn saðlanmasý amacýyla aile ziyaretlerinde görev alacak gönüllüler ve
kamu görevlilerinin kullanýmý için hazýrlanmýþtýr. (Basým Yýlý: 2003)
27- Kuþ Gribi-Psikososyal Destek( Rehber Öðretmenler Ýçin KýlavuzAile Rehberi-Öðretmenler Ýçin Kýlavuz )
MEB-Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve
UNICEF tarafýndan, kuþ gribi tehdidine karþý verilecek psikososyal destek açýsýndan
yardýmcý olmak amacýyla psikolojik danýþmanlar/rehber öðretmenler, aileler ve
öðretmenler için hazýrlanmýþtýr.
a- Rehber Öðretmenler Ýçin Kýlavuz: Kýlavuz, kuþ gribi tehdidine karþý
verilecek psikososyal destek açýsýndan yardýmcý olmak amacýyla psikolojik
danýþmanlar/rehber öðretmenler için hazýrlanmýþtýr. Kuþ gribine iliþkin basit bilgileri,
kuþ gribinin ortaya çýkarabileceði psikolojik sonuçlarý, çocuklar, aileler, öðretmenler ve
hastalýk kapsamýnda çalýþanlar (saðlýk çalýþanlarý, veterinerler ve itlaf ekipleri) için
etkinlikleri kapsamaktadýr. Eðitim seminerlerinde daðýtýlmaktadýr.
b- Öðretmenler Ýçin Kýlavuz: Öðretmenlere, kuþ gribi tehdidine karþý
verilecek psikososyal destek açýsýndan yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Kýlavuz, kuþ gribine iliþkin basit bilgileri, kuþ gribinin ortaya çýkarabileceði psikolojik
sonuçlarý, çocuklar için etkinlikleri kapsamaktadýr.
c- Aile Rehberi ve Broþürü: Kuþ gribi tehditine karþý verilecek psikososyal
destek açýsýndan ailelere yardýmcý olmak amacýyla kitap ve broþür þeklinde basýlmýþtýr.
(Basým Yýlý: 2006 )
kýlavuzu
28- Türkçe Dersi Öðretim Öncesi Deðerlendirme Kýlavuzu
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
028
Ýlköðretim okulu orta düzeyde öðrenme yetersizliði olan çocuklarýn Türkçe
dersleri için Türkçe öðretim programý temel alýnarak hazýrlanmýþtýr. Kitapta verilen
deðerlendirme örnekleri, Türkçe öðretim sürecinden önce Türkçe performansýný
belirlemeye yöneliktir. (Basým Yýlý: 2004)
(312) 212 76 14
(312) 212 76 15
(312) 212 81 14
(312) 212 74 26
[email protected]
Genel Müdür Yardýmcýlarý
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
(312) 212 76 19
[email protected]
[email protected]
Daire Baþkanlarý
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
(312) 212 76 19
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ýnsan Kaynaklarý Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Strateji Geliþtirme Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Program Geliþtirme ve
Kaynaþtýrma Eðitimi Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Zihinsel Engelliler Eðitimi
Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Sosyal ve Duygusal Güçlüðü
Olanlarýn Eðitimi Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Özel Yeteneklilerin Eðitimi Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Bedensel Engellilerin Eðitimi Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Eðitsel ve Mesleki Rehberlik Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Bütçe Yatýrým ve Donatým Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Avrupa Birliði Dýþ Ýliþkiler ve
Projeler Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Psikolojik Ölçma Araçlarý Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Kiþisel ve Psikososyal Hizmetler
Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri
Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
Ýdari ve Destek Hizmetleri Þubesi
(312) 212 76 17
(312) 212 76 18
[email protected]
WEB SÝTESÝ
http://orgm.meb.gov.tr
FAX
(312) 213 13 56
029
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Genel Müdür
kýlavuzu
BÖLÜM II
ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK VE DANIÞMA HÝZMETLERÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
Ticaret Meslek Lisesi Kat:
1 ADANA
Kozan
RAM
(322) 515 90 26 515 90 26 1
[email protected]
[email protected]
2 ADANA
Yüreðir
RAM
Atakent Mah. Girne Bul.
ÝMKB EML Ana Binasý
(322) 346 72 44 346 72 44 Zemin Kat
3 ADANA
Seyhan
RAM
(322) 457 87 13 457 87 13/12 Cad. No.65/B
[email protected]
4 ADIYAMAN Merkez
RAM
(416) 216 55 14 216 55 14 Gölbaþý Cad. Gazi Ý.Ö.O.
[email protected]
Çýnarlý Mah. Cumhuriyet
5 ADIYAMAN Kahta
6 ADIYAMAN Besni
Cumhuriyet Y.Ý.B.O.
Bahçesi PK:02400
RAM
(416) 726 22 52 726 22 52
RAM
Yeni Besni Mah . Atatürk
Cad. Tanrýöver Sokak
(416) 318 20 60 318 20 60 No:3/2
RAM
(272) 214 45 56 213 49 42 Bloðu Kat:1 PK:03200
[email protected]
Vali Konaðý Cad .
Cumhuriyet Ý.Ö.O. Arkasý
(472) 215 38 04 215 38 04 PK: 04200
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hükümet Konaðý MEM
7 AFYON
8 AÐRI
Merkez
Merkez
9 AKSARAY Merkez
10 AMASYA Merkez
RAM
GÜLBAHAR
ÖKÇE
Kýlýçaslan Mah. 1316.
RAM
(382) 214 21 29 214 21 29 Sokak No: 3
RAM
[email protected]
(358) 218 43 69 218 50 31 Mehmet Verimli Cad. No:3 [email protected]
Halk Eðitim Merkezi Giriþ
11 AMASYA
Merzifon RAM
(358) 514 51 12 514 51 12 Katý
12
Çankaya
(312) 229 58 09 229 58 09 Kat: 4 Demirtepe
[email protected]
Özveren Sokak No: 24
ANKARA
kýlavuzu
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
[email protected]
15 ANKARA Sincan
RAM
Bahçelerüstü Mah. Arif
Yaldýz Cad . No:105
(312) 368 10 40 369 42 44 Saimekadýn
Ýstiklal Mah. E-90
Karayolu Üzeri YÝBO
(312) 657 85 33 687 62 66 Binasý
GOP Mah. Ayvaz Sokak
Yýlmaz Balaban Ýþitme
(312) 272 11 34 273 94 34 Eng. Ý.Ö.O. Fatih
16 ANKARA Polatlý
RAM
(312) 625 55 08 625 55 59 Eski Ýnönü Ý.Ö.O. Binasý
[email protected]
17 ANKARA Çubuk
RAM
Saðlýk Meslek Lisesi
(312) 838 35 50 838 43 59 Zemin Kat
[email protected]
18 ANKARA Nallýhan
RAM
(312) 785 18 38 785 18 38 Belediye Binasý Kat: 1
19 ANKARA Keçiören
RAM
Kanuni Lisesi B Blok Giriþ
(312) 323 89 67 322 23 72 Kat Aþaðýeðlence
[email protected]
20 ANKARA Kalecik
RAM
(312) 857 00 68 857 00 68 Konaðý 3. Kat
13 ANKARA Mamak
030
RAM
RAM
14 ANKARA Þ.Koçhisar RAM
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ýstiklal Mah. Avcýlar Cad.
Nasuhpaþa Mah. Eski
[email protected]
Ankara Cad. Hükümet
[email protected]
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
Kýzýlcaha
21
ANKARA mam
RAM
22
ANKARA Gölbaþý
RAM
23
ANKARA Etimesgut RAM
24
ANKARA Beypazarý RAM
[email protected]
Karþýyaka Mah. Haymana
Yolu Ýmam Hatip Lisesi
(312) 485 06 44 485 06 44 No: 22
[email protected]
Suvari Mah. Ýstasyon Cad.
Güneþevler Ý.Ö.O. Eski
(312) 244 81 45 245 15 66 Binasý
[email protected]
Mehmet Akif Ersoy Halk
Kütüphanesi Üst Katý
(312) 762 72 35 762 72 35 Milaslý Cad. Okullar Sokak [email protected]
25
ANKARA Altýndað
(312) 347 61 94 318 36 09 No:14 Telsizler
26
ANKARA Yenimahalle RAM
(312) 341 69 06 341 14 29 Sokak No:2
[email protected]
27
ANTALYA Merkez
RAM
Tuzcular Mah. Ýmaret
(242) 243 29 42 243 45 97 Sokak Kaleiçi
[email protected]
28
ANTALYA Kumluca
RAM
(242) 887 17 87 887 17 87 Hacýveliler Ý.Ö.O.
29
ANTALYA Alanya
RAM
[email protected]
Kadýbaþý Mah.
Bostancýpýnarý Cad. Halk
(242) 511 50 30 511 50 93 Kütüphanesi Binasý Kat: 3 [email protected]
30
ARDAHAN
Merkez
RAM
(478) 211 34 29 211 34 29 Binasý
31
ARTVÝN
Merkez
32
AYDIN
Merkez
33
AYDIN
Nazilli
7 Mart Ý.Ö.O. A Blok Orta
RAM
(466) 212 70 85 212 82 18 Mahalle
[email protected]
H.Kadri
Aydýn Bulvarý Fatih Mah.
yeAslan
(256) 226 18 69 226 18 64 1135.Sokak
[email protected]
RAM
Altýntaþ Mah. Ýstasyon
Meydaný Eski Hükümet
RAM
(256) 313 61 25 312 72 92 Konaðý Zemin Kat
[email protected]
34
AYDIN
Söke
RAM
(256) 518 01 65 518 01 65 Sokak No: 24
RAM
Hacýilbey Mah.Mithat Paþa
(266) 239 39 55 239 39 91 Cad. No: 5
[email protected]
(312) 736 66 08 736 66 09 Ýmam Hatip Lisesi Kat: 3
Örnek Mah. Adalý Sokak
RAM
[email protected]
Varlýk Mah . Yakacýk
Kongre Cad. Eski 23 Þubat
35
BALIKESÝR
Merkez
36
BALIKESÝR
Bandýrma RAM
37
BARTIN
Merkez
Þehit
Ahmet
Seçen
(266) 715 52 70 715 52 70 Ýlçe MEM Binasý Kat: 2
38
BAYBURT Merkez
RAM
39
BATMAN Merkez
RAM
RAM
Gazipaþa Mah. Atatürk
(228) 212 32 38 212 19 95 Bulvarý No:7
BÝLECÝK
Merkez
[email protected]
Þehit Ahmet Seçen RAM
(378) 228 26 32 228 26 32 Karaköy Mah.
Mahmut Kemal Yanbeð
(458) 211 58 61 211 76 00 Ý.Ö.O Ek Binasý Kat: 3
Ziya Gökalp Mah. Yaþar
Kemal Cad. 1701 Sokak
(488) 212 16 45 212 16 45 No: 1
40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
031
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Kemalpaþa Mah. Özyol
kýlavuzu
[email protected]
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
Ýsmet Ýnönü Cad. Hükümet
41 BÝLECÝK
Bozüyük
RAM
(228) 315 80 81 315 80 81 Konaðý Zemin Kat
42 BÝNGÖL
Merkez
RAM
(426) 213 34 02 213 34 02 Cad. Melikþah Sokak
43 BÝTLÝS
Merkez
RAM
(434) 266 77 11 226 71 48 Merkezi
[email protected]
44 BÝTLÝS
Tatvan
RAM
(434) 825 18 25 825 18 25 Kale Mah. Menekþe Cad.
[email protected]
Merkez
RAM
Tabaklar Mah . ÝB Anadolu
Otel.Turizm Mes. Lis.
(374) 215 92 86 217 71 15 Bahçesi
[email protected]
46 BURDUR Merkez
RAM
(248) 233 86 01
(224) 327 75 18 327 75 18 Cad.
[email protected]
Yeniþehir Mah . Hastane
[email protected]
Rehberlik ve Araþtýrma
45 BOLU
Özgür Mah. Anadolu
Lisesi Arkasý
[email protected]
47 BURSA
Yýldýrým
RAM
47 BURSA
Nilüfer
RAM
Karaaðaç Mah.Ýpekçilik
[email protected]
No: 38
Fethiye Mah. N.Hatun
Cad. Duyum Ýþt.Eng. Ý.Ö.O
(224) 241 73 00 241 73 01 Binasý Yaný
[email protected]
49 BURSA
Ýnegöl
RAM
(224) 713 98 38 712 24 94 Eðitim Merkezi No: 4
50 BURSA
Osmangazi RAM
(224) 222 00 42 222 04 22 Sokak No:17
51
Merkez
RAM
(286) 217 60 07 217 60 07 Paþa Cad. No: 89
[email protected]
52 ÇANKIRI Merkez
RAM
Cumhuriyet Mah.
Alparslan Türkeþ Bulvarý
(376) 213 16 01 213 22 36 No: 48
[email protected]
53 ÇORUM
Merkez
RAM
(364) 225 48 22 224 39 30 Cad. No: 28
54 ÇORUM
Sungurlu RAM
(364) 311 20 84 311 20 85 Merkezi Müdürlüðü
55 DENÝZLÝ
Merkez
RAM
56
DÝYARBAKIR
Merkez
RAM
57
DÝYARBAKIR
Silvan
RAM
(258) 212 28 81 211 86 25 Ulus Cad. No: 16
[email protected]
Mehmet Akif Ersoy Cad.
Eski Eðt.Fak. C Blok
(412) 226 58 46 226 58 46 Þehitlik
[email protected]
Selahattin Mah. 506.Sokak
No: 12/1 (Eski Askerlik
(412) 711 22 05 711 22 05 Þubesi)
[email protected]
58
DÝYARBAKIR
Baðlar
RAM
(412) 251 22 09 252 22 69 Cad.
59
DÝYARBAKIR
Çýnar
RAM
(412) 511 35 67 511 35 67 Eski Belediye Binasý
Merkez
RAM
(380) 524 75 02 524 75 63 Bahçesi
Sanayi Cad. Mesleki
[email protected]
Selçukhatun Mah. Rakým
[email protected]
Ýsmet Paþa Mahallesi Asaf
ÇANAKKALE
kýlavuzu
Gülabibey Mah.Cemil Bey
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
032
[email protected]
Rehberlik ve Araþtýrma
Yeniköy Mah. Havaalaný
12. Sokak No: 2
[email protected]
[email protected]
Gazi Mah.19 Mayýs Cad.
[email protected]
Nusrettin Mah. Ýl MEM
60 DÜZCE
[email protected]
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
61
EDÝRNE
Merkez
H.H.
Tekýþýk
(284) 225 42 01
RAM
62
EDÝRNE
Keþan
RAM
(284) 712 40 38 712 40 18 Cad. Atatürk Ý.Ö.O.
[email protected]
[email protected]
Þehit Hakan Girgin Cad.
No:1 Bostanpazarý
[email protected]
Yenimescit Mah. Paþayiðit
63
ELAZIÐ
Merkez
RAM
Cumhuriyet Mah. 25.
Sokak
No: 20
(424) 247 46 95 247 77 95 Bahçelievler
64
ERZÝNCAN
Merkez
RAM
(446) 224 09 40 223 13 65 Lisesi Bahçesi
65
ERZURUM Merkez
RAM
(442) 235 54 07 235 10 32 Binasý Kat : 4
66
ESKÝÞEHÝR
Merkez
RAM
(222) 239 37 82
RAM
(342) 231 86 25 231 86 25 Ýstasyon Cad. Þahinbey
Atatürk Mah. Erzincan
[email protected]
Yönetim Cad.Vilayet
[email protected]
Akarbaþý Mah. Ada Sokak
[email protected]
No:35
Eski Bedesten Karþýsý
67 GAZÝANTEP Þahinbey
68 GAZÝANTEP Þehitkamil RAM
[email protected]
Güvenevler mah.Hoca
Ahmet Yesevi Cad.Gaziantep
(342) 321 35 34 321 35 25 Anaokulu Üst Katý
[email protected]
69
GÝRESUN Merkez
RAM
(454) 216 26 86
Yeniyol Mevki Kýz Meslek
[email protected]
Lisesi Arkasý
70
GÝRESUN Tirebolu
RAM
(454) 411 24 11
Dumlupýnar Ý.Ö.O Ek
Binasý
71
GÝRESUN karahisar
RAM
(454) 711 44 98 711 40 52 MEM Binasý
72
GÜMÜÞHANE
Merkez
RAM
(456) 213 43 47 213 25 73 Ticaret Lisesi Altý
73
HAKKÂRÝ Merkez
RAM
(438) 211 31 73 211 31 64 Konaðý Binasý
74
HATAY
Merkez
RAM
(326) 213 58 91 214 50 16 Ölçen Cad. No:10 Antakya [email protected]
75
HATAY
Ýskenderun
RAM
(326) 641 35 25 641 35 25 Sokak No: 325 Karaaðaç
Þebin
[email protected]
Halil Rýfat Paþa Cad. Ýlçe
[email protected]
Okullar Semti Ýnönü Mah.
[email protected]
Bulak Mah. Eski Hükümet
[email protected]
Atatürk Cad. Gençlik
[email protected]
kýlavuzu
Esenlik Mah. Makbule
76
IÐDIR
Merkez
RAM
77
ISPARTA
Merkez
RAM
(246) 218 34 48 232 75 85 Egemenlik Cad. No: 25
78
MERSÝN
Merkez
RAM
(324) 336 11 84 336 12 81 Sokak No:43
79
MERSÝN
Tarsus
RAM
(324) 614 17 44 614 17 45 Türkeþ Bul. No:81
80
MERSÝN
Anamur
RAM
(324) 814 91 81
[email protected]
Pirimehmet Mah. Milli
[email protected]
Nusretiye Mah. 5015
[email protected]
Eskiömerli Mah. Alparslan
Esentepe Mah. Anamur
Lisesi B Blok Zemin Kat
[email protected]
966349@meb.k12.tr
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
033
Melekli Yolu Üzeri Eski
(476) 228 65 79 228 65 80 Eðitim Araçlarý Binasý
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
81 MERSÝN
Silifke
82
Bakýrköy RAM
RAM
e- posta
Pazarkaþý Mah. Eðitim
Sokak No: 54 (Eski 50.Yýl
(324) 712 11 26 712 26 05 Ý.Ö.O.)
321160@meb.k12.tr
Kartaltepe Mah. General
(212) 572 55 91 542 99 00 Þükrü Kanatlý Cad. No: 3
83 ÝSTANBUL
Fatih
RAM
158659@meb.k12.tr
Gureba Hüseyin Aða Mah.
Þekerci Sokak No:7
(212) 533 86 09 533 86 09 Aksaray
908796@meb.k12.tr
84 ÝSTANBUL
Kadýköy
RAM
(216) 302 33 52 302 33 53 Sultan Sokak No: 27
85 ÝSTANBUL
Þiþli
RAM
86 ÝSTANBUL
Kartal
RAM
Ali Sami Yen Sokak No:11
162487@meb.k12.tr
Mecidiyeköy
Çavuþoðlu Mah.Namýk
Kemal Cad. Akmecit
(216) 387 17 77 353 60 96 Sokak No: 2/3 PK:81140
215511@meb.k12.tr
87 ÝSTANBUL
Sarýyer
RAM
(212) 271 31 84 271 72 20 Karakol Sokak No:2/2
ÝSTANBUL
Þ. Günaltay Cad.
161110@meb.k12.tr
(212) 272 36 77
Þehit Mithat Yýlmaz Cad.
231198@meb.k12.tr
88 ÝSTANBUL
Avcýlar
RAM
89 ÝSTANBUL
Sultanbeyli
RAM
Merkez Mah. Namýk
Kemal Cad. Ýlçe MEM
(212) 694 91 47 509 54 56 Binasý Kat:1
Battal Gazi Mah. Kubbe
Cad. Sultan beyli Meslek
(216) 592 20 22 592 87 87 Lisesi Altý
90 ÝSTANBUL
Üsküdar
RAM
(216) 651 50 03 651 50 03 Denizmen Sokak No: 53
91 ÝSTANBUL
Kâðýthane
RAM
(212) 321 33 32 321 33 31 Bahçesi
92 ÝSTANBUL
Gazi
OsmanPaþa
RAM
(212) 606 25 52 606 25 53 No : 2 Kat :4-5
93 ÝSTANBUL
Pendik
RAM
(216) 452 78 08 452 78 07 Cad. No:38
94 ÝSTANBUL
Küçük
Çekmece RAM
95 ÝSTANBUL
Tuzla
RAM
Mahmutbey Cad. Okul
No: 2 Halkalý
Evliya Çelebi
Mah.Hatboyu Cad. No:
(216) 446 81 83 446 81 84 17/B
96 ÝSTANBUL
Beykoz
RAM
(216) 308 97 51 308 72 51 Meslek Lisesi Ýçi A.Hisarý 888915@meb.k12.tr
396150@meb.k12.tr
793747@meb.k12.tr
Barbaros Mah.
808281@meb.k12.tr
Ali Fuat Cebesoy Ý.Ö.O.
861906@meb.k12.tr
Cebeci Mah. 2467. Sokak
867641@meb.k12.tr
kýlavuzu
Çýnardere Mah.Olimpiyat
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
034
(212) 472 66 65 472 66 38 Sokak
327372@meb.k12.tr
888893@meb.k12.tr
888903@meb.k12.tr
Anadolu Hisarý Ticaret
97 ÝSTANBUL
Ümraniye RAM
A.Dudullu Mah. Alemdar
Cad. Ýmam Hatip Lisesi
(216) 612 53 40 612 53 41 Kat:1
98 ÝSTANBUL
Baðcýlar
(212) 462 02 30
99 ÝSTANBUL
Büyük
Çekmece RAM
100 ÝSTANBUL
Bahçelievler RAM
RAM
Ýnönü Mah.26/1A Sokak
No: 3
888927@meb.k12.tr
888940@meb.k12.tr
Kavaklý Mah. Marmara
(212) 876 80 00 876 80 01 Cad. No:5 Beylikdüzü
962014@meb.k12.tr
Kocasinan Merkez Mah.
Baðcýlar Yolu Okul Sokak
(212) 657 52 52 657 52 22 No: 6
965180@meb.k12.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
101 ÝSTANBUL
Esenler
102 ÝSTANBUL
Güngören RAM
125. Yýl Ý.Ö.O. Nene
Hatun Mah. 41.Sokak Kat:
(212) 611 08 25 611 08 26 3 PK: 34220
966501@meb.k12.tr
Gençosman Mah.
Çinçindere Cad. No:78
Gençosman Ticaret Meslek
(212) 569 24 68 569 24 38 Lisesi Zemin Kat
965178@meb.k12.tr
103 ÝSTANBUL
Silivri
RAM
(212) 728 47 27 728 47 27 Gonca Sok No: 15
104 ÝSTANBUL
Zeytin
burnu
RAM
(212) 558 08 43 558 20 46 No: 9 A Blok
965181@meb.k12.tr
Cevat Paþa Mah.Millet
Cad.
Cevat Paþa
(212) 538 00 30 538 00 22 Ý.Ö.O.Ek Bina No: 66
965179@meb.k12.tr
RAM
Yeni Mah. Koru Cad.
965173@meb.k12.tr
Telsiz Mah. 71. Sokak
105 ÝSTANBUL
Bayrampaþa
RAM
106 ÝSTANBUL
Þile
RAM
107 ÝSTANBUL
Beþiktaþ
RAM
(212) 227 22 56 227 30 46 Ortaköy
963760@meb.k12.tr
108
Konak
RAM
(232) 243 44 17
(232) 245 35 36 244 16 90 227.Sokak No: 18 Hatay
164246@meb.k12.tr
109 ÝZMÝR
Karþýyaka
RAM
(232) 368 89 85 364 45 86 No:11
110 ÝZMÝR
Ödemiþ
RAM
(232) 545 50 70 545 92 42 Cad. No:8
111 ÝZMÝR
Buca
RAM
(232) 452 67 00 439 19 98 No: 50
887814@meb.k12.tr
112 ÝZMÝR
Aliaða
RAM
(232) 616 19 51 616 29 20 Hükümet Konaðý Kat: 5
959733@meb.k12.tr
113 ÝZMÝR
Bornova
RAM
(232) 342 09 11 343 77 18 No: 18 PK: 35040
114 ÝZMÝR
Çeþme
RAM
(232) 712 64 11 712 92 94 Merkezi Müdürlüðü
115 ÝZMÝR
Bergama
RAM
(232) 632 09 09 632 27 47 No:4 PK:35700
116 K.MARAÞ Merkez
RAM
(344) 224 12 28 224 12 29 No:4
117 K.MARAÞ Elbistan
RAM
(344) 412 02 27
118 KARABÜK Merkez
RAM
(370) 433 45 39 433 45 39 Mah. 37. Cad.
119 KARAMAN Merkez
RAM
(338) 212 67 91 214 91 15 Cad. No:9/1
ÝMKB Halk Eðitim
Merkezi Binasý
966558@meb.k12.tr
Muallim Naci Cad.No:57
ÝZMÝR
Zübeyde Haným Cad.
241488@meb.k12.tr
Atatürk Mah. Saraçoðlu
808327@meb.k12.tr
Ufuk Mah. 864 Sokak
Erzene Mah. 80 Sokak
965483@meb.k12.tr
Atatürk Mah. Mete Sokak
964487@meb.k12.tr
Fevzipaþa Mah. 6.Sokak
184241@meb.k12.tr
Güneþli Mah Emniyet Cad.
958573@meb.k12.tr
Özel Ýdare Binasý Kat:1
Beþbinevler Cumhuriyet
211214@meb.k12.tr
Külhan Mah. 2.Ýstasyon
120 KARS
Merkez
RAM
(474) 223 81 99
Ortakapý Mah. Atatürk
Cad.
No: 131 Kat: 2
PK: 36100
228602@meb.k12.tr
166676@meb.k12.tr
035
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Rehberlik ve Araþtýrma
kýlavuzu
963850@meb.k12.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
Aktekke Mah. Yalcýn Cad .
121
KASTAMONU
Merkez
RAM
(366) 214 61 41 214 61 41 No: 12
122
KAYSERÝ Merkez
RAM
(352) 231 68 07 231 76 96 No:22 Kocasinan
123
KAYSERÝ Develi
RAM
(352) 621 68 69 621 68 59 Kat:2
124
KIRIKKALE
Merkez
RAM
(318) 224 74 12 224 74 12 TML Giriþ Katý
125
KIRKLARELÝ
Merkez
RAM
(288) 214 30 70 212 56 10 Cad. No: 42
126
KIRKLARELÝ
Lüleburgaz RAM
(288) 415 22 50 415 22 50 Sarayý Yaný
127
KIRÞEHÝR Merkez
168207@meb.k12.tr
Fatih Mah. Seher Sokak
169918@meb.k12.tr
Mesleki Eðitim Binasý
965286@meb.k12.tr
Yaylacýk Mah. Tunca Cad.
254506@meb.k12.tr
Demirtaþ Mah. Fuat Umay
171424@meb.k12.tr
Gençlik Mah. Adalet
887851@meb.k12.tr
Ahi Evran Mah. PTT.
RAM
(386) 213 50 39 212 95 54 Arkasý 731. Sokak No:3
172704@meb.k12.tr
362607@meb.k12.tr
128
KÝLÝS
Merkez
RAM
Þýh Abdullah Mah.
Dereboyu S. Eski Kilis
(348) 814 26 41 813 98 90 Ortaokulu Binasý Kat:2
129
KOCAELÝ Merkez
RAM
(262) 322 79 09
130
KOCAELÝ Gebze
RAM
(262) 644 03 11 644 80 98 Ýlçe MEM Binasý Kat:4
131
KOCAELÝ Gölcük
RAM
132
KONYA
Meram
RAM
(332) 351 35 44 353 38 32 Cad. Kemha Sokak
133
KONYA
Beyþehir
RAM
(332) 512 95 25 512 95 25 Eþrefoðlu Ý.O.Ö Kat:2
753004@meb.k12.tr
134
KONYA
Akþehir
RAM
(332) 812 36 13 813 34 00 Kuruçay Mah.
814357@meb.k12.tr
135
KONYA
Ereðli
RAM
(332) 710 50 82 710 50 82 Cami Sokak
136
KONYA
Cihanbeyli RAM
(332) 673 41 26 673 41 26 Binalarý PK: 42850
964695@meb.k12.tr
966351@meb.k12.tr
Akçakoca Mah. Kapanca
Sokak No:7 Ýzmit
173925@meb.k12.tr
Güzeller Mah. Kavak Cad.
Þirinköy Ý.Ö.O. Kat: 3
321172@meb.k12.tr
966845@meb.k12.tr
Bahçelievler Mah. Saitpaþa
175064@meb.k12.tr
kýlavuzu
Ýçeriþehir Mah.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
036
Batýalagöz Mah. Yeþil
955294@meb.k12.tr
Karþýyaka Ý.Ö.O. Ek
137
KONYA
Seydiþehir RAM
Rehberlik Araþtýrma
Merkezi Müdürlüðü
(322) 582 99 70 582 99 70 Ulukapý Mah.
138
KONYA
Karatay
RAM
(332) 353 32 22 353 61 87 Kaymakamlýk Binasý Kat:3 966350@meb.k12.tr
139
KONYA
Selçuklu
RAM
(332) 246 60 10
140
KÜTAHYA Merkez
RAM
(274) 212 10 10 212 02 07 Öüðretmenevi Kat: 2
Mevlana Cad. Karatay
Ayþe Tümer Ý.Ö.O.
Bahçesi
964696@meb.k12.tr
Abdurrahman Karaa Bulvarý
178654@meb.k12.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
Ýstasyon Virajý Civarý Tarým
Kredi Koop. Bitiþiði
e- posta
141 MALATYA Merkez
RAM
(422) 212 02 50 212 02 50
142 MANÝSA
Merkez
RAM
(236) 231 20 69 239 81 17 Sokak No: 62 PK: 45020
143 MANÝSA
Akhisar
RAM
(236) 412 05 07 413 96 35 Paþa Mah 28 Sokak No:8
144 MANÝSA
Salihli
RAM
353203@meb.k12.tr
Seyrantepe Mah. Þehit
Polis Yüksel Özdemir Cad.
(236) 712 51 92 712 51 92 No: 42
879618@meb.k12.tr
145 MANÝSA
Soma
RAM
(236) 612 77 42 612 77 42 Atatürk Mah. No: 94
146 MARDÝN
Merkez
RAM
147 MARDÝN
Nusaybin RAM
148 MUÐLA
Merkez
RAM
149 MUÐLA
Milas
RAM
150 MUÐLA
Fethiye
RAM
151 MUÞ
Merkez
RAM
152 NEVÞEHÝR Merkez
RAM
153 NÝÐDE
Merkez
RAM
Saray Mah. Eko Ýnþaat
(436) 212 34 18 212 64 08 Ý.Ö.O Yaný
Bahçelievler Mah. Eski
Nar Yolu Cad. MEM
(384) 213 05 59 213 05 90 Lojmanlarý Yaný
Feridun Zeren Cad.
Askerlik Þubesi Karþýsý
(388) 232 32 19 232 25 30 No:10 PK: 51200
154 ORDU
Merkez
RAM
Yenimahalle Okullar Cad.
(452) 234 23 53 234 23 52 No:17/A PK: 52200
191203@meb.k12.tr
155 ORDU
Ünye
RAM
(452) 324 40 24 324 40 24 Belediye Cad. No:48
964945@meb.k12.tr
RAM
Ýlçe Hükümet Konaðý
(452) 424 04 43 424 04 43 Kat:2
867773@meb.k12.tr
157 OSMANÝYE Merkez
RAM
(328) 814 23 83 814 10 13 Ocak Stadyum Yaný
Merkez
RAM
(464) 214 22 06 214 22 06 Sokak No:3
159 SAKARYA Merkez
RAM
(264) 241 25 10-11
160 SAMSUN Merkez
RAM
180483@meb.k12.tr
2. Anafartalar Mah.Adalet
182183@meb.k12.tr
Rýfat Karaca Cad.
964489@meb.k12.tr
Sahur Kapý Mah. Endüstri
(482) 212 13 99 212 12 36 Meslek Lisesi Karþýsý
185449@meb.k12.tr
Eski Ýlçe MEM Binasý
Yeniþehir Mah .
966499@meb.k12.tr
Orhaniye Mah. Akasya
Fatsa
254710@meb.k12.tr
Hayýtlý Mah. Ýsmail Hakký
Milaslý Cad. No:26
(252) 513 77 22 513 77 12 Ticaret Lisesi Karþýsý
965177@meb.k12.tr
Arif Kaþlý Eski Doðumevi
Bahçesi Ana Çocuk Saðlýðý
ve Aile Planlama Merkezi
(252) 614 03 69 614 03 68 Yaný PK : 48300
963566@meb.k12.tr
225384@meb.k12.tr
188322@meb.k12.tr
Yýldýrým Beyazýt Mah.7
396162@meb.k12.tr
Tophane Mah.Çýkmaz
158 RÝZE
269836@meb.k12.tr
Yenimahalle Yenisakarya
241 25 09 Cad. MEM Arkasý Erenler 194161@meb.k12.tr
Ulugazi Mah.
Karaoðlanoðlu Sokak No
(362) 435 72 32 435 52 56 No:3
195321@meb.k12.tr
kýlavuzu
189506@meb.k12.tr
037
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
156 ORDU
(252) 214 85 57 212 41 62 Sokak No: 2
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýlçe
Ýl
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
25 Mayýs Mah. Recep
161 SAMSUN Havza
162 SAMSUN Bafra
163 SAMSUN Çarþamba
RAM
(362) 714 30 47 714 30 47 Kocatepe Sokak No: 5
RAM
Kýzýlýrmak Mah. Ahmet
Çavuþ Sokak Vuraloðlu
(362) 543 06 36 543 06 36 Ýþhaný No: 2/ 2 PK: 55400
RAM
Çay Mah. Prof. Naci
Þensoy Cad. Özel Ýdare
(362) 833 16 60 833 16 52 Karþýsý Kat: 5
Mithat Öktüren Cad. No:
9/A
958561@meb.k12.tr
958548@meb.k12.tr
963763@meb.k12.tr
164 SÝÝRT
Merkez
RAM
(484) 223 86 97
165 SÝNOP
Merkez
RAM
(368) 261 47 28 260 61 72 Ada Mah. Okullar Cad.
197751@meb.k12.tr
198697@meb.k12.tr
166 SÝVAS
Merkez
RAM
Kümbet Mah. Barboros
Bulvarý MEM Kampüsü
(346) 227 37 71 228 03 63 PK: 58100
167
Suþehri
RAM
(346) 311 58 40
Merkez
RAM
(486) 216 49 27 216 49 27 No. 8
SÝVAS
Atatürk Ýlköðretim Okulu
Kat:2
196828@meb.k12.tr
964692@meb.k12.tr
Yeni Mah . Kültür Sokak
168 ÞIRNAK
753016@meb.k12.tr
Hürriyet Mah. Alkaya
Mevkii
No:20 PK:59030
169 TEKÝRDAÐ Merkez
170 TEKÝRDAÐ Çorlu
RAM
(282) 293 33 03 293 33 01
348119@meb.k12.tr
RAM
Esentepe Mah. Emlak
Konutlarý Yaný
( Sakatlar Der.. Ý.Ö.O.
(282) 673 59 23 673 59 24 ve iþ Okulu Ek Binasý)
864972@meb.k12.tr
Soguk Pýnar Mah. Behzat
171 TOKAT
Merkez
RAM
(356) 214 54 76 214 54 76 Cad. 217/A PK: 60100
201367@meb.k12.tr
172 TOKAT
Niksar
RAM
(356) 527 78 20 527 78 19 Belediye Ýþ Haný Kat: 3
881854@meb.k12.tr
173 TOKAT
Erbaa
RAM
(356) 715 66 25 715 66 25 Kat: 3
RAM
(462) 231 08 12 231 08 12 Eðitim Kampusü Çamlýk
203031@meb.k12.tr
RAM
(462) 771 43 98 771 43 98 Yardýmlaþma Vakfý Giriþi
964488@meb.k12.tr
Ýlçe Milli Eðitim Müd.
880287@meb.k12.tr
kýlavuzu
3 Nolu Erdoðdu Mah.Özel
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
038
174 TRABZON Merkez
175 TRABZON
Of
176 TUNCELÝ Merkez
RAM
(428) 212 27 47
Moðoltay Mah. Halk
Eðitim Merkezi Yaný Kat :3
Asfalt Cad. Vatan Sk. No: 1
177
ÞANLI URFA
Merkez
RAM
(414) 215 42 24
216 91 00
178
ÞANLI URFA
Siverek
RAM
(414) 552 43 10 552 43 10 Mehmetcik Ý.Ö.O. Kat: 2
179 ÞANLIURFA Viranþehir RAM
180 UÞAK
Merkez
RAM
290617@meb.k12.tr
Keleþ Abdioðlu Mah.
Mustafa Kemal Ý.Ö.O.
(414) 511 35 24 511 35 24 Zemin Kat
Kurtuluþ Mah. Doðan Öz
Karaman Cad.
(276) 223 39 96 224 24 13 Öðretnevi Yaný
205760@meb.k12.tr
966498@meb.k12.tr
966270@meb.k12.tr
206682@meb.k12.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ
Kurum
Adres
Adý
Telefon
Fax
e- posta
181 VAN
Merkez
RAM
Þerefiye Mah. Ordu Cad.
Endüstri Meslek Lisesi
(432) 215 04 01 215 04 01 Bahçesi
182 VAN
Erciþ
RAM
(432) 351 00 44 351 00 44 Binasý
183 YALOVA
Merkez
RAM
(226) 811 08 24 811 08 24 96/4
184 YOZGAT
Merkez
RAM
(354) 212 11 00 217 95 65 No: 3 PK: 66100
185 YOZGAT
Sarýkaya
RAM
(354) 772 39 29
Kazým Karabekir Mah.
Eski Kayapýnar Yolu
965482@meb.k12.tr
186 YOZGAT
Yerköy
RAM
(354) 516 16 61
Kale Mah.Cengiz Topel
Cad. No:1
965481@meb.k12.tr
187 YOZGAT
Sorgun
RAM
(354) 415 21 35 415 21 35 No: 99 PK: 66700
188
ZONGULDAK
Merkez
RAM
Meþrutiyet Mah. 467 Evler
(372) 253 74 96 253 74 26 Ý.Ö.O. Üst Katý
210113@meb.k12.tr
189
ZONGULDAK
Ereðli
RAM
(372) 322 00 31
190
ZONGULDAK
Çaycuma RAM
207580@meb.k12.tr
Kýþla Mah. Eski T.M.O
963632@meb.k12.tr
Yaþar Okuyan Bul. No:
363601@meb.k12.tr
Tekke Mah. Merve Sokak
208394@meb.k12.tr
Karþýyaka Mah. Fatih Cad.
Hatip Cad. Baðlýk Mah.
Atatürk Ý.Ö.O. Ýçi
963633@meb.k12.tr
966427@meb.k12.tr
Pehlivanlar Mah. Saðlýk
192 KÜTAHYA Simav
RAM
RAM
Yüksek Mah.
Hüpataþ Mevkii
Saðlýk Meslek Lisesi
Lojman Binasý
kýlavuzu
Erdemli
958536@meb.k12.tr
039
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
191 MERSÝN
(372) 615 76 10 615 50 34 Cad.No: 51
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
GÖRME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
GÖRME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
kýlavuzu
Sýra
No
Ýl
Ýlçe
Tel
Faks
Adres
e-posta
1
ADANA
Seyhan
Oðuz Kaðan
Köksal
(322) 256 65 45
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
2
ANKARA
Altýndað
Göreneller
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
(312) 317 06 00
316 82 22
Örnek Mh.Faik
Suat Cad.4.Sk.
No:2
3
ANKARA
Yenimahalle
Mitat Enç
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O
(312) 212 60 59
212 60 58
Gazi Mah. Abant
123347 @meb.gov.tr
Sok. No:13
Teknik Okullar
4
ÇANAKKALE Gelibolu
Yahya Çavuþ
Görme
(286) 566 29 33
Engelliler
Ý.Ö.O
566 29 33
Alaaddin
Mah.Kore
Kahramanlarý
Cad No:55
5
DENÝZLÝ
6
DÝYARBAKIR Merkez
Merkez
Merkez
Görme
Engelliler
Ýlköðretim
Okulu
Ali Ýhsan
Arslan
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
256 49 54
100 Yýl Mah.
85838 Sokak
No:4 PK:01360
agoreng@hotmail.com
goreneller@goreneller.com
(258) 377 11 45
Barbaros
377 11 46 Mah.50.Sokak
No:2
(412) 228 78 14
228 78 14
yahyacavus17@hotmail.com
865020@meb.gov.tr
Akkoyunlu
Caddesi Ýstasyon
963668@meb.k12.tr
Karþýsý
Diyarbakýr
7
ERZURUM
Merkez
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
(442) 342 50 30
Çat Yolu Görme
Engelleliler
erzm_gorme_engelliler_io@
342 42 80 Ýlköðretim Okulu
hotmail.com
Çat Yolu Üzeri
Yýldýzkent
8
GAZÝANTEP
Þehitkamil
GAP Görme
(342) 323 01 24
Engelliler
Ý.Ö.O.
Okullar Sk. No 1
gapgormeengelliler@gmail.c
323 01 35 Hürriyet Mah.
om
Okullar Cad.
9
ÝSTANBUL
Sarýyer
10
ÝSTANBUL
Üsküdar
11
ÝZMÝR
Bornova
12
KAHRAMAN
Merkez
MARAÞ
Ertuðrul
Gazi Görme
(344) 215 55 31
Engelliler
Ý.Ö.O.
13
KAYSERÝ
Kocasinan
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
14
KONYA
Selçuklu
Selçuklu
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O.
15
NÝÐDE
Merkez
Cemil Meriç
Görme
(388) 232 32 20
Engelliler
Ý.Ö.O.
Merkez
Mehmet
Akif Ersoy
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O
040
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Kurum Adý
16
TOKAT
Veysel
Vardal
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O
Türkan
Sabancý
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O ve Ýþ
Okulu
Aþýk Veysel
Görme
Engelliler
Ý.Ö.O
Kale Cad. No:4
Kilyos
Veyselvardalgeio@hotmail.c
om
(212) 201 12 92
201 12 92
(216) 651 50 02
Barbaros
651 50 08 Mah.Denizmen
Sokak No:53
sabancigeo@hotmail.com
(232) 388 73 82
Mevlana Mah.
388 04 41 373/2. Sokak
No:4
asikveyselioo@hotmail.com
(352) 351 04 04
(332) 241 07 92
N.F.Kýsakürek
Mah. Kadirpaþa
215 51 08 Cad. No:3
gormeeng@hotmail.com
Merkez/Kahramanmaraþ
Erkilet
Camiibekir
351 04 04
kaygor38@hotmail.com
Mah.Saðlýk Cd.
4/A
241 04 42
Bosna Hersek
Mah. Yeni
Ýstanbul Cad.
No:264
selcuklugorme@hotmail.com
Yenice Mah.Lise
nigdecmge@ttnet.net.tr
232 32 21 Sk.Anadolu
189484@meb.k12.tr
Lisesi Yaný
(356) 228 07 30 228 04 58
Güneþli Mah.
Ýmamlýk Cad
No:124 Tokat
Kasým
Baþöðretmen
Atatürk
Kampüsü
gormeengelliler60@ttnet.net.
tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
GÖRME ENGELLÝLER BASIMEVÝ VE AKÞAM SANAT OKULU
BAKANLIK
Tel
(312) 318 25 84
Faks
Adres
318 96 79 Örnek Mah. 4.Sokak No:2
kýlavuzu
1
Kurum
Adý
Görme
MERKEZE Engelliler
BAÐLI
Basýmevi
TAÞRA
ve Akþam
San.Ok.
Ýlçe
041
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Sýra
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
S.
Ýl
No
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
1 ADANA
Seyhan
Seyhan Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(322) 226 85 32
2
Merkez
A.KARAHÝSAR
kýlavuzu
e-posta
Yeþilyurt Mah. Alparslan
225 60 66 Türkeþ Bul. Karaafat Cad.
No:2
Ali Ýhsan Paþa Mah. Þuhut
216 45 95
Yolu Üzeri
Bahçeleriçi Mah.Kalkan
218 76 12
Sok.Sipahi Cad. No:3
seyhan.isit.engel@hotmail.com
bilgi@afyonisitme.k12.tr
Merkez
4 ANKARA
Altýndað
Yahya Özsoy Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(312) 317 06 25
316 63 37
Altýnpark Cd. No:6 06130
Aydýnlýkevler
yahyaozsoy@hotmail.com
5 ANKARA
Altýndað
Kemal Yurtbilir Ýþitme
Engelliler Erken Çocukluk
Eðitim Merkezi Anaokulu
ve Ý.Ö.O.
(312) 318 60 49
318 68 40
Örnek Mah. Adalý Halil
Sokak No:14 Telsizler
216553@meb.gov.tr
6 ANKARA
Sincan
Yýlmaz Balaban Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(312) 273 90 80
M.Akif Ersoy Cd. Gazi
273 99 52 Osman Paþa Mahallesi Ayvaz 757421@meb.gov.tr
Sokak No:1
7 ANTALYA
Merkez
Merkez Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(242) 326 31 30
326 31 29
Gündoðdu Mah.2482
Sok.No1 PK:07060
antalyaisitme@hotmail.com
8 AYDIN
Bozdoðan
Þair Fethi Bey Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(256) 414 12 82
414 12 82
Yeni Mah. Okullar Cad. 34
Bozdoðan
sabrikiraz@hotmail.com
9 BURSA
Mustafa
Kemalpaþa
Ýbn-i Sina Ýþitme Engelliler
(224) 613 17 08
Ý.Ö.O.
613 59 69
Orta Mah. Koþuyolu Mevki
No:1
213703@meb.k12.tr
10 BURSA
Nilüfer
241 74 02
Fethiye Mahallesi Nilüfer
Hatun Caddesi
277804@meb.k12.tr
Duyum Ýþitme Engelliler
(224) 241 74 03
Ý.Ö.O.
Anafartalar Ýþitme Engelliler
(286) 566 12 62
Ý.Ö.O.
337039@meb.k12.tr
566 46 16 Cami Kebir Mah.Ecabat Cad. 137324@meb.gov.tr
Yeþilköy Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(258) 373 05 51
373 05 52
13 DÝYARBAKIR Merkez
Surkent Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(412) 224 42 96
223 14 30 Akkoyunlu Cad.No:4
14 EDÝRNE
Merkez
Þehit Öðr. A.Tunca Ýþitme
Eng Ý.Ö.O.
(284) 214 29 39
214 29 40
Barutluk Mah.Yýldýz Çeþme
adnantunca@hotmail.com
Sokak
15 ELAZIÐ
Merkez
Genç Osman Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O
(424) 247 97 54
247 97 54
Abdullahpaþa
Mah.33.Sk.No:3
16 ERZURUM Merkez
Dedekorkut Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(442) 315 85 65
315 85 57 Dr. Refik Saydam Cad.
17 ESKÝÞEHÝR Merkez
Ahmet Yesevi Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O
(222) 340 19 19
340 06 07
Çamlýca Mah.Cihangül
Sok.No:2
18 GAZÝANTEP Þehitkamil
AlÝ Süzer Ýþitme Engelliler
(342) 322 41 26
Ý.Ö.O. O
322 23 84
Sarýgüllük Mah.
Ali Cad. No:7
19 GÝRESUN
Eynesil
Ýþitme Engelliler Ý.Ö.O.
(454) 581 20 25
Köseli Mahhallesi Eski
581 20 25 Devletyolu Üzeri Sahil
Caddesi
eynesilisitmeengelliler@
hotmail.com
20 HATAY
Antakya
Hürriyet Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(326) 227 28 96
227 28 72 Esentepe Mah. 39.Sok.
hurokul@hotmail.com
12 DENÝZLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Adres
3 AMASYA
11 ÇANAKKALE Gelibolu
042
Karahisar Ýþitme Engelliler
(272) 216 10 70
Ý.Ö.O.
Lokman Hekim Ýþitme
(358) 212 69 84
Engelliler Ý.Ö.O
Faks
Merkez
Erenler Mh. Ýbarhim Cengiz
215190@meb.gov.tr
Cd. No:49
surkent.isitmeengelliler@hotmail.com
elaziggencosman@hotmail.com
Kýlýç
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
e-posta
21 ÝSTANBUL Beyoðlu
Halýcýoðlu Ýþitme Engelliler
(212) 369 22 22
Ý.Ö.O.
369 22 23
Halýcýoðlu Mah. Tokaç Sok.
No:16 Halicoðlu
22 ÝSTANBUL Eminönü
Vezneciler Ýþitme Engelliler
(212) 528 60 19
Ý.Ö.O.
528 58 98
Bozdoðan Kemeri
veznecilerisitmeengelliler_io@
Cad.No:18 Vezneciler 34134 hotmail.com
23 ÝSTANBUL Fatih
Mimar Sinan Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(212) 525 65 67
521 95 34 Yamak Sk. Vatan Cad. No:2
24 ÝSTANBUL Kadýköy
Yeditepe Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(216) 455 94 69
Atatürk Mahallesi Ataþehir
456 30 93 Bulvari 2.Fýrat Cad. No:3
Ataþehir
25 ÝSTANBUL Kadýköy
Dosteller Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(216) 302 28 72
Göztepe Mh. Tütüncü
350 74 20 Mehmet Efendi Cd.Bestekar bilgi@dosteller.k12.tr
Ziya Sk.Göztepe
26 ÝSTANBUL Ümraniye
Yunus Emre Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(216) 364 65 73
364 65 73
Yunus Emre Ýþitme Eng . Ý.Ö.
Ok. Yeni Çamlýca Mah. Ýmar
yunusemre_isitme@ttnet.net.tr
Ýskan Bl. Baraj Yolu No .1
Y.Dudullu
27 ÝZMÝR
Bayýndýr
Þehit Oktay Ardýç Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(232) 581 38 38
581 38 38
Cami Mah.Fabrika Yolu
Sok.No:3
sehitoktayardic@hotmail.com
28 ÝZMÝR
Bornova
Tülay Aktaþ Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(232) 339 78 26
339 25 37
Mevlana Mah. 1776 Sokak
No:2/7
info@taktasisenioo.k12.tr
29 ÝZMÝR
Karþýyaka
Hasan Kaya Ý.E.E.Ç.Eðt.
Mer.ve Anaokulu
(232) 362 32 44
336 27 59
Yali Mah. 6417/1 Sokak
No:19
962742@meb.k12.tr
30 K.MARAÞ
Merkez
Gaziler Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(344) 241 53 21
241 54 31
Kayabaþi Mah. Mesutcan
Cad. 29. Sok. No:3
31 KASTAMONU Merkez
Halime Çavuþ Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O
(366) 212 24 95
214 03 94 Candaroðullarý Mah.
32 KAYSERÝ
Develi
C.Nevzer Ercis Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O
(352) 621 60 06
621 60 11
Aþik Seyrani Mah.
M.Kocatürk Cad.No:2
33 KAYSERÝ
Melikgazi
80.Yýl Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(352) 336 43 42
336 43 42
Çorakçýlar Mah.Yunus Emre
80yilisitmeio@
Cad. No:5
kayserimelikgazi-meb.gov.tr
34 KIRIKKALE Merkez
Mevlüt Hiçyýlmaz Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(318) 256 11 26
Bahçelievler Mah. Jan. Er
256 04 67 Neþet Öcal Cad. No : 14
71300
35 KIRÞEHÝR
Kaman
Cevizkent Ýþitme Engelliler
(386) 712 73 75
Ý.Ö.O.
36 KOCAELÝ
Karamürsel
A.Gazanfer Bilge
Ýþ.Eng.Ý.Ö.O.
(262) 454 54 88
Dereköy Beldesi Kavak
454 54 89
Mevkii
37 KONYA
Selçuklu
Konevi Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(332) 233 18 08
235 68 00
Hacýkaymak Mah. Ýstanbul
Sokak No:7
koneviisitmeilkogretim
@gmail.com
38 KÜTAHYA Merkez
Ýþitme Engelliler Ý.Ö.O.
(274) 227 08 82
227 08 81
Zafertepe Mah.Tacmahal
Cad.
isitmeengelliler43@
hotmail.com
39 MALATYA Merkez
Akþemseddin Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(422) 361 47 69
361 48 58
Kaynarca Mah. Tecelli Sok.
No:50
aksemseddinisitme44
@hotmail.com
40 MERSÝN
Akdeniz Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(324) 229 34 41
229 34 40 Arpaçsakarlar Kasabasi
Merkez
Sarýuþaðý Mah. Kale Sokak
960153@meb.gov.tr
haliciogluisitmeengelliler
@hotmail.com
mimarsinanioo@k12.tr
fatihisitmeeng@mynet.com
yeditepeninsesi@yahoo.com.tr
k.marasisitmeengelliler
@hotmail.com
16819@meb.gov.tr
develicemalnevzer
@mynet.com
757374@meb.gov.tr
cevizkent40@homail.com
kýlavuzu
Ýlçe
043
agbisitmeengelliler@hotmail.com
akdenizisitme1@ttnet.net.tr
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
S.
Ýl
No
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
e-posta
41 NÝÐDE
Merkez
Hüdavend Hatun Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(388) 221 00 60
221 00 60
Aþaðý Kayabaþý Mahallesi
SSK Hastahanesi Yaný
nigdehudavend@ttnet.net.tr
42 ORDU
Merkez
Mimar Oktay Uðurel
Ýþitme Engelliler Ý.Ö.O.
(452) 230 04 77
230 07 32
Cumhuriyet Mahallesi 1315
Nolu Sokak No:5/1 B/Blok
isitmeilk@hotmail.com
43 RÝZE
Merkez
Çaykent Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(464) 213 05 56
213 12 74 Paþakuyu Mah Atatürk Cad. caykentisen@hotmail.com
44 SAMSUN
Merkez
19 Mayýs Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(362) 446 02 01
446 01 47
Kadifekale Mah. 30 Aðustos
isitmeengelliler@mynet.com
Cad. No:1
45 SÝVAS
Merkez
Buruciye Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O.
(346) 211 34 58
211 34 59
Kilavuz Mah. Tekke Önü
Mevkii
46 TRABZON Merkez
Çamlýk Ýþitme Engelliler
Ý.Ö.O
(462) 231 42 67
231 25 37
Erdoðdu Mh. Kader Sak.
camlikisitmeeng
Huzurevi Altý Çamlýk Mevkii @hotmail.com
47 VAN
Abdurrahman Gazi Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O
(432) 225 15 05
225 12 52
Erciþ Yolu Mta Bölge
Müdürlüðü Tesisleri
213693@meb.k12.tr
Uzun Mehmet Ýþitme
Engelliler Ý.Ö.O.
(372) 257 74 15
257 74 95
Bahçelievler Mahallesi
Mehmetçik Caddesi No:51
uzunmehmetisitme67
@hotmail.com
Merkez
kýlavuzu
48 ZONGULDAK Merkez
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
044
buruciye@gmail.com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÝÞÝTME ENGELLÝLER MESLEK LÝSELERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ÝÞÝTME ENGELLÝLER MESLEK LÝSELERÝ
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
Bolvadin Ýþitme Engelliler
612 63 59 Meslek Lisesi Selçuklu
Mah.Ýstasyon Cad.No:276
e-posta
1
A.KARAHÝSAR
Bolvadin
Bolvadin Ýþitme Engelliler
Mes.L.
2
ANKARA
Altýndað
Kemal Yurtbilir Ýþitme
Eng.Mes.L.
(312) 316 29 60
317 55 75
Altýnpark Cad. No:6
PK:06180
870808@meb.gov.tr
kyieml@hotmail.com
3
BURSA
Nilüfer
Ýþitme Engelliler Mes.L.
(224) 241 73 63
241 73 62
Fethiye Mh.Nilüfer Hatun
Cd.
nilisenml@hotmail.com
4
ERZURUM Merkez
Ýþitme Engelliler Mes.L.
(442) 342 42 73
342 42 73
Çat Yolu Üzeri 5.Km Özel
Harekat Yaný Yýldýzkent
elisesi@mynet. com
5
ISPARTA
Ýsmail Hakký Örmeci Ýþitme
(246) 511 29 99
Engelliler Mes.L.
511 41 17
Ýstiklal Mah. Atatürk Cad.
No: 83 PK:32600
ihakkiormeci32@ttnet.net.tr
6
ÝSTANBUL Fatih
Fatih Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(212) 525 65 67
521 95 34
7
ÝSTANBUL Kadýköy
Yeditepe Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(216) 455 94 69
Atatürk Mah.Ataþehir
456 30 93 Blv.2.Gardenya Bitiþiði Fýrat yeditepe@k12.tr
Cad. No:3
8
ÝZMÝR
Kýnýk
Mert Öztüre Ýþitme
Engelliler Mes.L.
(232) 687 10 27
Osmaniye Mh. Atatürk Cd.
687 14 11 Yasemin Sok No:15 Kýnýk
PK:35990
9
KAYSERÝ
Kocasinan
Kocasinan Ýþitme Engelliler
(352) 338 29 12
Mes.L.
339 13 27 Yeni Mah.11 Cad. No:15
10 KONYA
Selçuklu
Konevi Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(332) 236 26 00
236 26 00
11 MERSÝN
Merkez
Akdeniz Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(324) 229 34 41
229 34 40 Arpaçsakarlar Kasabasi
12 ORDU
Merkez
Nuriye Halit Çebi Ýþitme
Eng.Mes.L.
(452) 233 11 05
233 65 09
Cumhuriyet Mahallesi 1315.
nhcieml@hotmail.com
Sk No:5 A/Blok
13 SAMSUN
Merkez
Samsun Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(362) 440 12 51
440 10 30
Kadýköy Mah.Osmaniye
Cad.Muratreis Sok.No:2
isitmeegelli_ml
@samsun.meb.gov.tr
14 TRABZON Merkez
Çamlýk Ýþitme Engelliler
Mes.L.
(462) 231 11 40
231 11 40
Soðuksu Mah. Kader
Cad.No:10
info@cieml.k12.tr
Ýþitme Engelliler Mes.L.
(372) 256 45 33
Senirkent
15 ZONGULDAK Merkez
(272) 612 63 58
256 45 77
bolvadinieml@hotmail.com
mimarsinanisitmeengilk
@hotmail.com
Hacikaymak Mah.Ýstanbul
Sok. No:1
Kilimli Yolu Cad.Eski
Orman Ýþ.Tes.No:26 Ýnaðzý
mertozture_ieml
@hotmail.com
kocaieml@hotmail.com
koneviisitme@gmail.com
876293@meb.k12.tr
kýlavuzu
Ýlçe
045
zongisengmeslis
@hotmail.com
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ORTOPEDÝK ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ORTOPEDÝK ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU
S.
Ýl
No
Ýlçe
1 ANKARA Altýndað
Kurum Adý
Tel
Doðan Çaðlar
Ortopedik
Engelliler
Ý.Ö.O
(312) 317 06 21
Faks
Adres
e-posta
316 06 75
Örnek Mah.Faik Suat
Cad.No:35 Telsizler
dogancaglarioo@hotmail.com
Milllî Eðitim
2 ANKARA
3 TOKAT
(312) 236 34 32
Yenimahalle Vakfý
Turhal
Gökkuþaðý
Ý.Ö.O.
Turhal
Ortopedik
Engelliler
Ý.Ö.O
(356) 275 30 93
236 34 30 Ankaralýlar Cad. No:1 Çayyolu 964963@meb.gov.tr
276 90 87 Boyacýlar Mah.Yeniceler Cad.
turhalort.eng.io@ttnet.net.tr
ORTOPEDÝK ENGELLÝLER MESLEK LÝSELERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ORTOPEDÝK ENGELLÝLER MESLEK LÝSELERÝ
kýlavuzu
S.
Ýl
No
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
046
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
e-posta
1 ANKARA Altýndað
Doðan Çaðlar
Ortopedik
Engelliler
Meslek L.
(312) 317 06
21
316 06 75
Örnek Mah. Faik Fuat Cad.
No:35 Telsizler
dogancaglar.ort.eng.mes.lis
@hotmail.com
2 TOKAT
Turhal
Ortopedik
Engelliler
Meslek Lisesi
(356) 275 30
93
276 90 87 Boyacýlar Mah. Yeniceler Cad.
Turhal
turhalortengmeslis@ttnet.net.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI VE ÝÞ OKULLARI ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI VE ÝÞ OKULLARI
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
1
ADANA
Seyhan
Niyazi Ekerbiçer Ý.Ö.O
ve Ýþ Okulu
2
ADIYAMAN
Besni
Ahmet-Emine Çil Ý.Ö.O.
(416) 318 22 23 318 22 23
ve Ýþ Okulu
Koru Pýnar Mah.Kayaardý
Sok Y.Ý.B.O Arkasý
3
AKSARAY
Merkez
4
AMASYA
Merzifon
Süleyman Demirel Eðitim
Kampüsü
Hoca Süleyman Mah.
Kaledibi Sokak No:6
5
AMASYA
Merkez
6
ANKARA
Mamak
Aksaray Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
Merzifon Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
Osman Yýldýrým Ýþ
Okulu
Hurin Yavuzalp Ýþ
Okulu
7
ANKARA
Sincan
8
ANKARA
Yenimahalle
9
ANTALYA
Manavgat
10 ANTALYA
Merkez
11 AYDIN
Merkez
12 AYDIN
Nazilli
13 BALIKESÝR
Merkez
14 BARTIN
Merkez
15 BÝLECÝK
Bozüyük
16 BÝLECÝK
Merkez
17 BURDUR
Merkez
18 BURSA
Nilüfer
19 BURSA
Sincan Ýþ Okulu
Milli Piyango Baþkent Ýþ
Okulu
Dr.Hüseyin Vural
Ý.Ö.O.ve Ýþ Okulu
Dr.Günseli-Dr.Bülent
Akýnsal Ý.Ö.O.ve Ýþ
Atatürk Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
Nazilli Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
Yunus Emre Ý .Ö.O.ve Ýþ
Okulu
Umut Ýlköðretim Okulu
ve Ýþ Okulu
Þehit.Zafer Ýpek Ý.Ö.O.
ve Ýþ Okulu
Bilecik Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
Burdur Özürlüler
Derneði Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
(322) 239 05 07 248 83 53
(382) 215 66 03 216 01 69
(358) 514 37 81
(358) 218 01 59 213 00 41
(312) 389 72 43 389 72 45
(312) 273 52 88 273 52 10
(312) 387 34 15 387 34 16
(242) 746 81 19 746 81 19
(242) 228 13 14 228 01 18
(256) 213 78 02 214 79 79
(256) 315 03 93 315 57 37
e-posta
Belediye Evler Mah. 294
Sokak No:4
seneb01@hotmail.com
besniaec_ilkmem@mynet.
com
Þamlar Mah. Kýlýçer Sok.
AKSRY.68@hotmail.com
merzifonisokulu@hotmail.
com
osmanyildirimisokulu
@hotmail.com
Mehtap Mah. Okullar Cad.
963474@meb.gov.tr
No:16 Saimekadýn
Gop Mah.Asýn Sokak
873862@meb.gov.tr
No:14
25 Mart Mah.Atakent Sitesi
956047@meb.gov.tr
Yaný 79/2
Devlet Hastanesi Karþýsý
Altýnkum Mah. 419 Sokak
No:16
Orta Mah. Ortamahalle
Cad. No:106
Yeþilmahalle 793 Sokak
No:1
drhv@mynet.com
info@akinsal.k12.tr
aydinataturk@mynet.com
nazilliioois@hotmail.com
Çaydüzü Balamba Mevki
Karayollarý Yaný
Kasýmpaþa Mah. Seramik
Caddesi No:16
Beþiktaþ Mah. Selöz Yolu
Okullar Bölgesi
yunusemre1990@hotmail.
com
umut.ilkogretim@hotmail.
com
ozelegitim2005@hotmail.
com
www.blcegitilebilir@ttnet.
net.tr
(248) 232 67 67 232 24 56
Emek Mahallesi Feslihan
Sokak No:3 PK:15100
burdur_egtuygok@hotmail
.com
Mithat Enç Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
(224) 241 74 05 241 74 04
Fethiye Mh.Nilüfer Hatun
Cd.Milli Piyango Anadolu
Lisesi Karþýsý
mitatenc_okul@yahoo.co
m.tr
Yýldýrým
Rüveyde Dörtçelik
Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu
(224) 376 15 29 376 15 24
Dörtçelik Eðitim Kampüsü
yildirimmeslekiegitim
Demetevler Mah.201.
@hotmail.com
Sok.No:3
20 BURSA
Nilüfer
Nilüfer Ýþ Okulu
(224) 241 74 11 241 62 65
Fethiye Mah.Nilüfer Hatun
niluferiso@hotmail.com
Caddesi Feda Sokak No:6
21 ÇORUM
Merkez
Anadolu Ýþ Okulu
(364) 223 11 67
22 DENÝZLÝ
Merkez
Çamlýk Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
(258) 377 09 45 377 09 46
23 EDÝRNE
Keþan
Gazi Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu (284) 714 61 00 714 61 00
24 EDÝRNE
Merkez
Edirne Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
25 EDÝRNE
Uzunköprü
Uzunköprü Ý.Ö.O. ve Ýþ
(284) 514 10 74 514 10 74
Okulu
26 ELAZIÐ
Merkez
Hazar Ýþ Okulu
(424) 247 73 69
27 ERZÝNCAN
Merkez
Sümer Ýþ Okulu
(446) 224 36 56 224 36 56
28 ESKÝÞEHÝR
Merkez
29 GAZÝANTEP
Þehitkamil
30 GÝRESUN
Merkez
(266) 244 33 37 244 33 37
(378) 228 30 01
228 29 36
(228) 314 40 35 314 40 36
(228) 212 44 87 212 44 87
(284) 213 89 55 213 89 55
Avukat Lütfi Ergökmen
(222) 239 60 81 229 11 36
Ý.Ö.O.ve Ýþ Okulu
Abdulkadir Konukoðlu
(342) 321 86 86 322 83 04
Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu
Ýlköðretim Okulu ve Ýþ
(454) 215 53 67 215 60 50
Okulu
Yýldýrým Mah.Gazi Bulvarý
Bahçelievler Mah.
Dumlupýnar 8. Sokak
Bahçelievler Mah.
Bahçelievler Cad.Yeni
Ýtfaiye Üzeri No:64
Orta Cami Mahallesi Ýnönü
Sokak
Talatpaþa
Mah.Uzunkaldýrým
Cad.Neboysa Sokak
anadoluisokulu
@gmail.com
337314@meb.gov.tr
kýlavuzu
Ýl
047
gkesan@mynet .com
edirneioo@hotmail.com
Mescit Mah. Menderes
uzisokulu@hotmail.com
Sokak
Cumhuriyet Mah. 25. Sokak hazarisokulu@hotmail.com
No:20 PK:23270
Gülabibey Mah. Fabrika
746806@meb.k12.tr
Cad. No:4
Akarbaþý Mah.Ada Sokak avergokmenioo
@hotmail.com
No:35
Atatürk Mah.12.Cad. 74.
iskenderakar@hotmail.com
Sokak
Gaziler Mah. 159 Nolu
giresunioo@hotmail.com
Sokak No :15
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.N
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI VE ÝÞ OKULLARI
Ýl
S.N
Tel
Faks
Adres
Yunus Emre Mah. 278.
Sok.
Ayazmana Mah.4405.
Sokak No:8
Ýl Özel Ýdaresi Binasý
e-posta
iskilkogretimokl
@superposta.com
Ýskenderun
32 ISPARTA
Merkez
33 ÝSTANBUL
Bakýrköy
Yeþilköy Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
34 ÝSTANBUL
Eyüp
Eyüp Ýlköðretim Okulu
ve Ýþ Okulu
(212) 627 02 70 262 70 20
Alibeyköy Emniyettepe
Mah.Topçular Yokuþu
No:107
35 ÝSTANBUL
Fatih
Eram Fatih Ýlköðretim
Okulu ve Ýþ Okulu
(212) 631 76 77 521 17 63
Keçeci Karabas Mh.
Yazmaci Hüsrev Sokak No: eram@mynet.com
5 Karagümrük
36 ÝSTANBUL
Kadýköy
Þöhret Kurþunoðlu
Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu
(216) 411 73 73 478 19 68
19 Mayýs Mh.Tüccarbaþý
Sk.No:12 Kozyataðý
skursunoglu@hotmail.com
37 ÝSTANBUL
Þiþli
Saadet Ýlköðretim Okulu
(212) 288 25 35 273 10 34
ve Ýþ Okulu
Ali Sami Yen Sok. No:11
Mecidiköy
saadetokulu@yahoo.com
Vala Gedik Ý .Ö.O. ve Ýþ
(216) 493 13 11 392 45 77
Okulu
Üsküdar Ý.Ö.O. ve Ýþ
(216) 553 33 45 334 39 38
Okulu
Ýçmeler Mah.Ankara
Cad.No 51
Selami Ali Mah.
Yenidersane Sokak No:12
ispartaioo@ttnet.net.tr
eyupilkogretimokuluveiso
kulu@hotmail.com
valagedik1994
@mynet.com
38 ÝSTANBUL
Tuzla
39 ÝSTANBUL
Üsküdar
40 ÝSTANBUL
Bahçelievler
Kazým Beyaz Ýþ Okulu
(212) 651 39 93 651 39 93
Kocasinan Mah.
Mahmutbey Cad. Okul Sok. kazimbeyaz@hotmail.com
No:1
41 ÝSTANBUL
Kartal
Yakacýk Ýþ Okulu
(216) 377 34 65 377 34 65
Soðanlýk Cd.No:1 Yakacýk
yasabir60@hotmail.com
Hasan Tahsin Ýþ Okulu
(232) 388 56 60 339 07 38
Mevlana Mah.1776 Sokak
No:2/6
hasantahsinisokulu
@hotmail.com
125.Yýl Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
(344) 216 22 40
12.Þubat Mah.1.Sokak
43
Bornova
KAHRAMAN
Merkez
MARAÞ
44 KARABÜK
Merkez
Yaþama Sevinci Ý.Ö.O.
(370) 433 21 66
45 KARABÜK
Merkez
Sevgibaðý Ýþ Okulu
(370) 433 07 03
Hacý Mustafa Postaaðasý
(352) 233 84 35
Ýþ Okulu
Ekrem Çetin Ý.Ö.O. ve
(348) 814 25 75 814 25 75
Ýþ Okulu
46 KAYSERÝ
Kocasinan
47 KÝLÝS
Merkez
48 KOCAELÝ
Ýzmit
Kanuni Ýþ Okulu
(262) 325 01 41 325 01 41
49 KÜTAHYA
Merkez
Çinikent Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
(274) 225 16 26 225 16 26
50 MALATYA
Yeþilyurt
Turgut Özal Ý.Ö.O.ve Ýþ
(422) 238 39 56 238 48 56
Okulu
51 MERSÝN
Merkez
Çankaya Ýþ Okulu
(324) 238 91 93 238 91 94
52 ORDU
Merkez
Adil Karlýbel Ý.Ö.O.ve
Ýþ Okulu
(452) 234 64 37 234 04 71
53 SAKARYA
Adapazarý
Þehit Ali Borinli Ý.Ö.O.
(264) 277 30 21 277 37 49
ve Ýþ Okulu
54 SAMSUN
Merkez
Zafer Ý.Ö.O.ve Ýþ Okulu (362) 438 05 55 438 05 55
55 SÝNOP
Merkez
Sinop Ý.Ö.O. ve Ýþ
Okulu
(368) 271 49 99 271 44 49
56 SÝVAS
Merkez
Ahmet Kutsi Tecer
Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu
(346) 223 38 03 223 38 03
57 TEKÝRDAÐ
Çorlu
58 TEKÝRDAÐ
Merkez
59 TOKAT
Merkez
60 TRABZON
Merkez
048
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Kurum Adý
Ýskenderun Ý.Ö.O. ve Ýþ
(326) 616 09 89
Okulu
Isparta Ý.Ö.O. ve Ýþ
(246) 243
(246) 242 15 30
Okulu
00 22
31 HATAY
42 ÝZMÝR
kýlavuzu
Ýlçe
Çorlu Sakatlar Derneði
Ý.Ö.O.ve Ýþ Okulu
Tekirdað Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
Yavuz Selim Ý.Ö.O. ve
Ýþ Okulu
Karadeniz Ýþ Okulu
(282) 673 18 87 673 19 06
(282) 293 11 37 293 26 73
(356) 228 76 56 228 04 58
(462) 231 15 13 231 15 13
Beþbinevler Cumhuriyet
Mah. 37. Cadde
Beþbinevler Cumhuriyet
Mah. 37 Nolu Cad.
Mimarsinan Mah.Murat
Cad.No:8
F.Sultan Mehmet M.
Ekinciler S. No: 42
Tavþantepe Mah.Güney
Sokak
postaagasi@hotmail.com
mustafakoyuncu1973@hot
mail.com
erdemtabak1968@hotmail
.com
Eskiþehir Yolu 7.Km Yýldýz
cinikent@hotmail.com
Entegre (Azot Tesisleri)
Karþýsý PK:43080
Özal Mah. Ýpaþ Ýplik Fab.
Arkasý
Kiramithane Mah.Silifke
Cad.No:42
cankayaisok@hotmail.com
Þirinevler Mah. Özel Eðitim
adilkarlibel@gmail.com
Sokak No:4 PK:52200
Arabacý Alaný M.Mert
Sokak No:13
Esenevler Mah. Valide
Sokak
Gözlü Göl Mah.Körkuyu
Mevkii Korucuk Köyü
saborinli@mynet.com
zafer_ilkogretim_ve_is_ok
ulu@hotmail.com
Kaleardi Mah. Gökmedrese ahmetkutsiteceri.oo@hotm
Cad. 9.Sokak No:13
ail.com
Esentepe Mah.Emlak
Konutlari Yani
Hürriyet Mah.Ýstanbul Yalý
Kolu Mevkii
24 Kasým Baþöðretmen
Atatürk Kampüsü
Erdoðdu Mah.Kader Cad.
No:6
skt2003-i@mynet.com
yavuzselim60@ttnet.net.tr
zekmem@mynet.com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI VE ÝÞ OKULLARI
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
e-posta
61 UÞAK
Merkez
Vala Gedik Ý .Ö.O. ve Ýþ
(276) 231 41 61 231 41 60
Okulu
62 VAN
Erciþ
Erciþ Ý.Ö.O. ve Ýþ Okulu (432) 351 73 75 351 73 75
63 VAN
Merkez
Zübeyde Haným
Ý.Ö.O.ve Ýþ Okulu
(432) 217 08 07 217 63 24
Halilaða Mahallesi .Eski
Kale Yolu. 10.Sokak Fevzi
Çakmak Ý.Ö.O.Bahçesi
64 YALOVA
Merkez
Milli Piyango Ý.Ö.O.ve
Ýþ Okulu
(226) 813 89 63 813 98 05
Ýsmet Paþam Mahallesi
Milis Teðmen Rasim Koçal 363591@meb.gov.tr
Cad.Çömlek Mevki
65 YOZGAT
Merkez
Kanuni Sultan
Süleyman Ý.Ö.O.ve Ýþ
Okulu
(354) 217 69 87 212 88 35
Bahçeþehir Mah.Saygilar
Petrol Arkasi PK:66200
yozgatkanuni@hotmail.co
m
66 ZONGULDAK Merkez
Kilimli Sevgibaðý
.
Ý.Ö.O.
(372) 265 54 57 265 21 55
Yeni Mah. Otel Sokak
Kilimli
sevgibagi_67@hotmail.co
m
67 ANKARA
Çankaya Ýþ Okulu
Çankaya
Fevziçakmak Mh.4.Koru
Sokak No:10
Kýþla M. Eski Ofis
Lojmanlarý
usakvalagedikioo@gmail.c
om
ercisiooveisokulu@mynet.
com
zubeydehanimisokulu@ho
tmail.com
kýlavuzu
Ýl
049
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.N
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI ÝLE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.
Ýl
No
Ýlçe
Kurum Adý
Adres
e-posta
1 ADANA
Seyhan
Mehmet-Kamuran Tekin
Eðitim ve Uygulama
(322) 435 20 25 432 24 01
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Yeþil Evler Mah. M.Akif Ersoy
Cad. No:71
mkamurantekin@hotmail.com
2 ADIYAMAN
Merkez
Adýyaman Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Atatürk Bulvarý Kýz Meslek Lisesi
Bahçesi
adiyamaneuo02@hotmail.com
kýlavuzu
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Faks
(416) 214 17 01 214 17 01
3
AFYON
Bolvadin
KARAHÝSAR
Þht. Teð. Muzaffer Gümüþ
Eðitim ve Uygulama
(272) 612 79 12 612 79 12
Okulu ve ÝþEðitim M.
Saðlýk Meslek Lisesi 3. Kat Otogar
egitimuygulama03@hotmail.com
Yani
4
AFYON
Merkez
KARAHÝSAR
Kocatepe Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(272) 229 41 68 229 41 69
Kocatepe Eðt. Uygulama Ok. Ve Ýþ
Eðt. Mrk. Uydukent
(382) 215 66 03 216 01 69
Süleyman Demirel Eðitim Kampüsü
kocatepeegit@ttnet.net.tr
5 AKSARAY
Merkez
Aksaray Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
6 AMASYA
Merkez
Eðitim Uygulama Okulu
(358) 218 05 97 218 05 45
ve Ýþ Eðitim Merkezi
55 Evler Mahallesi.Cevdet Topçu
Sokak
7 ANKARA
Akyurt
Büðdüz Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 842 63 00 842 63 00
Büðdüz Eðitim Uygulama Okulu Ve
353372@meb.gov.tr
Ýþ Eðitim Merkezi Büðdüz Mah.
8 ANKARA
Altýndað
Çaðdaþ Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 347 33 24 347 34 23
Örnek Mah.Hýzýrreis Cad.Türk
Telekom Yaný
cagdasegitimuygulama@hotmail.com
9 ANKARA
Çankaya
Süha Alemdaroðlu
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(312) 495 04 07 495 08 88
Birlik Mah.9.Cad. Çankaya
s_alemdaroglu@hotmail.com
10 ANKARA
Çubuk
Çubuk Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 837 38 79 837 38 79
Çubuk Aþaðý Çavundur Köyü
333365@meb.gov.tr
11 ANKARA
Etimesgut
Eryaman Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 282 92 90 282 09 64
Eryaman Köyü 3.Cad.3.Sokak
No:19
eryamanegtuyok@mynet.com
12 ANKARA
Gölbaþý
Gölbaþý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 497 22 68 497 22 67
Gölbaþý Eðt.Uyg.Okulu Ve Ýþ
Eðt.Mrk.Md.Lüðü Teiaþ Sos Tes.
352378@meb.k12.tr
13 ANKARA
Kazan
Kumpýnar Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 814 27 60 814 27 60
Kumpýnar Mahallesi
pencek19@hotmail.com
14 ANKARA
050
Tel
Kýzýlcahamam
Kýzýlcahamam Eðitim ve
(312) 736 54 10 736 54 10
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
P.Erdoðan Ýlköðretim Okulu Eski
Binasý
879942@meb.k12.tr
15 ANKARA
Mamak
Mamak Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 392 02 81 392 02 81
Demokrasi Ýlköðretim Okulu Eski
Binasý
mamakuygulamaokulu@gmail.com
16 ANKARA
Polatlý
Polatlý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 625 51 36 625 51 39
Ýstiklal Mah. M.Yurdakul Cad.
polegitimuygulama@hotmail.com
17 ANKARA
Sincan
Ali Aktürk Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 272 69 69 273 57 59
G.O.P. Mah. Yaþar Doðu Cad.
No:34
aakturkegtuygokulu@hotmail.com
18 ANKARA
Þ.Koçhisar
Þereflikoçhisar Eðitim ve
(312) 687 62 66 687 62 66
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Ýstiklal Mah. Yibo Kampüsü Ýçi
skochisarram@hotmail.com
19 ANKARA
Batýkent Eðitim ve
Yenimahalle Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(312) 278 39 17 278 47 66
Ergazi Mah. Serpme Evler No:196
Batikent
753028@meb.gov.tr
20 AYDIN
Merkez
(256) 226 64 93 226 64 93
Fatih Mahallesi Halide Edip Cad.
1135 Sok. No:22
aydinegitimuygulama@hotmail.com
21 AYDIN
Söke
(256) 511 08 86
Yenikent Mah. Dubleks Evler
Arkasý
kiryarlaregitim@hotmail.com
22 BALIKESÝR
Merkez
(266) 246 33 97 246 11 81
Sanayi 4. Kapý Karþýsý Tarihçi
Cemal Kutay Caddesi No:3
uygulamaokulu@hotmail.com
Hacý Hüseyin Aslan
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Kýryarlar Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Ýl Özel Ýdare Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
150
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
23 BARTIN
Merkez
Bartýn Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(378) 228 30 01 228 29 36
Çaydüzü Balamba Mevkii
Karayollarý Yaný
24 BATMAN
Merkez
Batman Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(488) 214 17 11 214 17 11
Bayýndýrlýk Mah. 3607. Sok. No: 59
egitimuygulama72@hotmail.com
Tobb Ý.Ö.O Civarý
25 BAYBURT
Merkez
Bayburt Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(458) 211 84 57 211 84 57
Hoca Ahmet Yesevi Ýköðretim
Okulu Bahçesine Yapýlan Yeni Bina
26 BÝLECÝK
Merkez
Bilecik Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(228) 213 00 41 213 00 40
Bilecik Eðitim Uygulama Okulu Ve
bilecikegt@ttnet.net.tr
Ýþ Eðt.Mr. Beþiktaþ Mah.
27 BÝTLÝS
Merkez
Bitlis Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(434) 226 67 05 226 67 05
Bitlis Eðitim Uygulama Okulu Ve Ýþ
BULENT3373@hotmail.com
Eðt.Mrk
28 BOLU
Merkez
Emine Mehmet Baysal
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(374) 215 28 72 217 57 66
Emine Baysal Eðitim Uygulama
Okulu Ve Ýþ Eðitimi Merkezi
baysalemine@yahoo.com
29 BURDUR
Merkez
Burdur Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(248) 232 67 67 232 24 56
Emek Mah. Feslekan Sokak No: 3
PK:15100
burdur_egtuygok@hotmail.com
30 BURSA
Ýnegöl
Ýnegöl Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(224) 711 62 66 715 45 10
Ýnegöl Belediyesi Bursa Özel Ýdare
Müdürlüðü Eðitim
31 BURSA
Nilüfer
Ýpek Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(224) 241 73 92 241 95 88
Fethiye Mah.Dilek Sokak
ipek@ipekuygulama.k12.tr
32 BURSA
Yýldýrým
Samanlý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(224) 351 52 02 351 52 02
Samanlý Mahallesi Yüksel Sokak
samanliegitim@hotmail.com
Zeynep Bodur Oktay
Adres
e-posta
umut.ilkogretim@hotmail.com
Karþýyaka Mah. Orhan Caneri Cad.
Eðitim ve Uygulama Okulu
34 ÇANKIRI
Merkez
Vali Ayhan Çevik Eðitim
ve Uygulama Okulu ve (376) 213 16 80
Ýþ Eðitim Merkezi
Kýrevler Mah. Mareþal Çakmak Ý.Ö.
885960@meb.gov.tr
Okulu Ek Bina
35 ÇORUM
Merkez
Zübeyde Haným Eðitim
ve Uygulama Okulu ve
Ýþ Eðitim Merkezi
(364) 225 69 44 225 69 44
Kunduzhan Mahallesi Aþýkpaþa 2.
Sok. Devane Çeþmesi Yaný
hanimzubeyde@gmail.com
36 DENÝZLÝ
Merkez
Güzelyurt Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(258) 211 99 01 211 99 01
Anadolu Lisesi Yaný No:98 Kýnýklý
228710@meb.gov.tr
Merkez
Ayten Elyesa Erdoðan
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(412) 262 41 84 262 43 46
Süleyman Demirel Eðitim Kampusu
aelyesa@hotmail.com
Elazýð Yolu Üzeri
(380) 523 93 78
Nusrettin Mah. Ýstiklal Cad. Düzce
Düzce Merkez Þýralýk Köyü
(284) 235 26 28 235 26 28
Koca Sinan Mah.Ahmet Ýþcan
Cad.No:5
(424) 218 85 62 238 31 53
Sarayatik Mah. Cahit Dalokay Cad.
elzegtuygokulu@hotmail.com
No:3
(446) 223 64 06 223 64 06
Gülabibey Mah. Fabrika Cad. No:4 zeynepmustafahan@mynet.com
(442) 316 56 92 315 94 83
Harput Mahellesi Beyaz Evler Sitesi
recepbiregitim@mynet.com
Yani Çat Yolu Üzeri
(222) 335 16 24 320 15 20
Uluönder Mh.Erzurum Kongresi
Cad No Bila
37
DÝYARBAKIR
Yeþildüzce Eðitim ve
38 DÜZCE
Merkez
39 EDÝRNE
Merkez
40 ELAZIÐ
Merkez
41 ERZÝNCAN
Merkez
42 ERZURUM
Merkez
43 ESKÝÞEHÝR
Merkez
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Edirne Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Elazýð Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Zeynep Mustafa Han
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Recep Birsin Özen
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Uluönder Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
kýlavuzu
33 ÇANAKKALE Çan
Faks
051
egitimuygulama22@mynet.com
376322@meb.k12.tr
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.
Ýl
No
Ýlçe
44 GAZÝANTEP Þahinbey
45 GAZÝANTEP Þehitkamil
Faks
Adres
e-posta
Düðmeci Mh.Ýstasyon Cd.No:22
Bedesten Karþýsý
Gazianteptekeuokulu@hotmail.com
Sarýgüllük Mahallesi Kýlýç Ali
Caddesi
Merkez
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(454) 215 47 79 215 57 40
Giresun Eðitim Uygulama Okulu Ve
giresunegitimuygulama@mynet.com
Ýþeðitim Merkezi
47 GÜMÜÞHANE
Merkez
Gümüþhane Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(456) 213 30 60 213 30 60
Hasanbey Mahallesi Daltaban Semti
g_hane_euo@hotmail.com
Üst Geçit Yaný No:52
48 HAKKARÝ
Merkez
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(438) 211 34 24 211 34 24
Bulak Mah.
Hatay Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(326) 213 44 21
Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes
sah_yilmaz@hotmail.com
Caddesi, Doktor Mustafa Gencay
Ý.Ö.O.Yaný.
Iðdýr Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(476) 226 08 46 226 08 46
Ýl Özel Ýdaresine Ait Eski MÝT
Bölge Md.Hizmet Binasý
50 IÐDIR
kýlavuzu
Tel
Þehit Þahinbey Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ (342) 220 67 64 220 24 47
Eðitim Merkezi
Cennet Süzer Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ (342) 322 74 41
Eðitim Merkezi
46 GÝRESUN
49 HATAY
Merkez
Isparta Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Avcýlar Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Merkez
52 ÝSTANBUL
Avcýlar
53 ÝSTANBUL
Baðcýlar
Sancaktepe Eðitim ve
Sancaktepe Mah. Birlik Cad. No:2 /
(212) 634 19 79 634 19 79
828861@meb.k12.tr
Uygulama Okulu ve Ýþ Eðt. Merk.
1 Baðcýlar Meydaný
54 ÝSTANBUL
Bakýrköy
Nefus Nakipoðlu Eðitim
ve Uygulama Okulu ve (212) 561 37 42 572 45 61 Osmaniye Yolu No: 18/B Osmaniye nnakipoglu@msn.com
Ýþ Eðitim Merkezi
55 ÝSTANBUL
Fatih
Fatih Mert Karahan
Haydar M. Haciferhatcami Sokak
(212) 631 02 10 631 43 00
Eðitim ve Uygulama Okulu
No: 24
mkarahaneuo@yahoo.com
56 ÝSTANBUL
Fatih
Mevlanakapý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Mevlanakapiozelegitim@hotmail.co
m
57 ÝSTANBUL
G.O.P.
Ergun Baylav Eðitim ve
(212) 595 45 33 595 45 33 Habipler Mah.A1cad. No:58
Uygulama Okulu ve Ýþ Eðt. Mer.
58 ÝSTANBUL
G.O.P.
Gaziosmanpaþa Eðitim
ve Uygulama Okulu ve
Ýþ Eðitim Merkezi
(212) 683 13 40 683 13 40
59 ÝSTANBUL
Kadýköy
Hayriye-Kemal Kusun
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(216) 418 03 95 348 44 32 Dr. Esat Iþik C. No:116 Moda
60 ÝSTANBUL
Kadýköy
61 ÝSTANBUL
Mediha-Turhan Tansel
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Selahaddin Korkmaz
KAÐITHANE Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
62 ÝSTANBUL
KARTAL
63 ÝSTANBUL
SARIYER
64 ÝSTANBUL
SÝLÝVRÝ
65 ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
Sabri Taþkýn Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(246) 242 70 46 242 70 46 Vatan Mah.4405. Sokak No:8
963801@igdirmem.com
51 ISPARTA
052
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Kurum Adý
(212) 423 69 89 423 86 76
(212) 585 06 73 633 11 21
Mustafa Kemal Paþa Mahallesi
Ýstiklal Caddesi No:158 Parseller
Veledi Karabas Mh.Haci Evliya
Camii Sk.No: 3 Sehremini
saimdalbay@hotmail.com
egitiuygulamaokulu@mynet.com
ergbaylavuyg@gaziosmanpasameb.gov.tr
Haraççý Beldesi Merkez Mah. 1011 gopegitimuyguylama@gaziosmanpas
Sok.No:1/1
a-meb.gov.tr
kubilayyontem@hotmail.com
(216) 386 87 44 302 38 16
Kaptan Arif Sok. No:57 Kazasker
Erenköy
mttansel@hotmail.com
(212) 324 92 44 284 37 30
Sanayi Mh. Sultan Selim Cad.
Þahinler Sakak
selahaddinkorkmaz@hotmail.com
(216) 353 53 28 353 92 07
Çavuþoðlu Mah. Samanyolu Cad. 1 /
sabritaskinuo@yahoo.com.tr
6
Þehit.Üsteðmen.Ali
Büyükdicle Eðitim ve
(212) 328 25 95 276 53 28
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Lions Leo Dernekleri
( 212) 728 04
728 04 41
Esen Ýbak Eðitim ve Uyg. O. 41
Vakifbahçe Trafo Çikmazi No:16
Emirganüstü
bilgi@alibuyukdicle.k12.tr
Yeni Mah.Koru Cad.Gonca Sokak
No:1
tarikdirik@hotmail.com
Þakire Haným Eðitim ve
Çakmak Mah.Balkan Cad.Þiir
Uygulama Okulu ve Ýþ (216) 313 41 13 313 41 14
Sokak No:1
Eðitim Merkezi
sakirehanimegitimuygulama@yahoo.
com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
67
Kurum Adý
Körfez Eðitim ve
BORNOVA Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Tel
Faks
(232) 339 80 35 339 80 35
Mehmet Ali Susam
ÝZMÝR
BUCA
69 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
KARÞIYAKA
e-posta
Mevlana Mahallesi373/2 Sokak No:
korfez_bornova@hotmail.com
4/1
Týnaztepe Mah.Alirýza Efendi
Ýlköðretim Okulu Bahçesi
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi
68 ÝZMÝR
Adres
Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Eðitim ve
(232) 376 27 77 386 19 91 8787 Sokak No:50 K.Çiðli
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Safiye Nadir Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(232) 366 58 58 372 11 69 1853/2 Sk.No:3 Bahçelievler
safiyenadir@hotmail.com
ahmetsefikakilimci@gov.tr
70 ÝZMÝR
KONAK
Ahmet Þefika Kilimci
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(232) 441 57 81 489 38 29 Eþrefpaþa Cd. No:105 Ýkiçeþmelik
71 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
Ödemiþ Fatih Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(232) 545 24 99 545 19 77 Kuvetli Mah.Cemalkale Sok.No:1/A talhaarslan35@hotmail.com
72 ÝZMÝR
TÝRE
Tire Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(232) 512 18 91 512 54 27
73 K.MARAÞ
Merkez
Kahramanmaraþ Eðitim
ve Uygulama Okulu ve
Ýþ Eðitim Merkezi
(344) 215 96 48 215 97 64 Pinarbaþi Mevkii Tekerek Köyü
74 KARABÜK
SAFRANBOLU
Hasan Gemici Eðitim ve
Barýþ Mahallesi Göztepe Mevkii
(370) 712 33 36 712 33 35
Uygulama Okulu ve Ýþ
Okullar Bölgesi
Eðitim Merkezi
75 KARAMAN
Merkez
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(338) 217 47 70 217 00 66
Mehmet Akif Ersoy Mahl.Babaoðlu karamanegitimuygulama@hotmail.co
Camii Karþýsý
m
76 KARS
Merkez
75.Yýl Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(474) 212 11 83 212 11 83
Cumhuriyet Mah.Adliye Karþýsý
Lise Sok.Yeni Öðretmen Evi Yaný
karsozurluler@yahoo.com
77 KASTAMONU Merkez
Kuzeykent Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(366) 215 11 84 215 03 86
Devrakani Yolu Üzeri Yogapan
Sunta Fab.Yaný
kuzeykentozelegitim@hotmail.com
78 KAYSERÝ
Melikgazi
Özkar Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(352) 225 54 90 225 54 90 Erenköy Mah.Kasýrga Cad.No:11
79 KIRIKKALE
Merkez
Mehmet Iþýtan Eðitim ve
(318) 224 26 21 224 68 59 Çaliliöz Mah. 253.Sok. No:2
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi.
Ýhsaniye Mah.Gaziosman Paþa Cad.
sonmez-o@hotmail.com
No:4
maras_egitimuygulama@mynet.com
225502@karabuk-meb.gov.tr
966202@meb.k12.tr
309339@meb.gov.tr
80 KIRKLARELÝ Lüleburgaz
Lüleburgaz Ticaret ve
Sanayi Odasý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(288) 415 37 55 415 37 55
Ticaret Ve Sanayi Odasý Tarafýndan
965856@meb.gov.tr
Yaptýrýlan Okul Binasý
81 KIRKLARELÝ Merkez
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(288) 214 20 18 214 20 18
Karacaibrahim Mh. Yýldýrýmbey
Sokak No:2
82 KIRÞEHÝR
Merkez
Vahide-Hüseyin Karahan
Kervansaray Mah. Þht.Hüseyin
Eðitim ve Uygulama
(386) 262 09 08 262 09 08
Aydemir Cad. No:40 Kýrþehir
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
kirsehirvhk@hotmail.com
83 KOCAELÝ
GEBZE
Gebze Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(262) 642 88 15
Ýnönü Mah. 1996 Sok. No:1 Gebze
Kocaeli
gebzeegitimuyg@hotmail.com
84 KOCAELÝ
GÖLCÜK
Yaþama Sevinci Eðitim
ve Uygulama Okulu ve
Ýþ Eðitim Merkezi
(262) 434 43 25 434 43 25
Karaköprü Mah. Ýnönü Cad
Hisareyn
yasamasevinci@mynet.com
6428233
890014@meb.gov.tr
kýlavuzu
66 ÝZMÝR
Ýlçe
053
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.N Ýl
Ýlçe
Kurum Adý
85 KONYA
AKÞEHÝR
Nasrettin Hoca Eðitim ve
(332) 812 65 71
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
86 KONYA
EREÐLÝ
87 KONYA
88 KÜTAHYA
89 MALATYA
90 MANÝSA
91 MANÝSA
kýlavuzu
92 MANÝSA
Ereðli Kazým Demirel
Sevgi Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Selçuklu Öðretmen
SELÇUKLU Fatma Menekþe Eðitim
ve Uygulama Okulu ve
Ýþ Eðitim Merkezi
Yavuz Sultan Selim
Eðitim ve Uygulama
Merkez
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Ali Kuþcu Eðitim ve
Merkez
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Faks
Adres
e-posta
Kuruçay Mahallesi
381072@meb.k12.tr
Batý Alagözlü Mah.Yeþil Cami Sok .
(332) 712 21 22 712 21 22 Kazým Demirel Sevgi Eðt.Uy.Ok.Ve sevgiuygulama@ereglimem.com
Ýþ Eð.M.
(332) 248 11 74 248 12 74
Dumlupýnar Mah.Manavgat Cad.
No.44
uygulamaok94@gmail.com
(274) 225 12 67 225 12 68
Yildirim Beyazit Mah. Fuar Alani
Polisevi Yani
kutahyaeuokulu@hotmail.com
(422) 238 11 14 238 11 24
Karakavak Mahallesi Ankara
Caddesi 1.Sokak 1 Ara
351385@ttnet.net.tr
Merkez
Öðretmen .Þ.Bilginer
(236) 233 96 78 233 96 78 Keçiliköy Mah. Gürle Yolu
Eðitim ve Uygulama O.
SALÝHLÝ
Salihli Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
TURGUTLU
(236) 713 32 88 715 37 61
Seyrantepe Mh. Yüksel Özdemir
Cad. No:42
950362@meb.k12.tr
salihliegitimuygulama
@hotmail.com
Firdevs Gürel Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ (236) 314 23 97 314 68 58 Yýldýrým Mah.Yan Sokak No :2/A
Eðitim Merkezi
sahin955935@hotmail.com
zenginhadi@hotmail.com
93 MARDÝN
Merkez
Cemil Tutaþý Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
94 MERSÝN
Merkez
Hüseyin Polat Eðitim ve
Eðriçam Mahallesi.2227
Uygulama Okulu ve Ýþ (324) 341 59 38 341 59 38
Sok.Göçmen Kavþaði No:3
Eðitim Merkezi
95 MERSÝN
MUT
Ak Ali Küçük Eðitim ve
Kültür Mahallesi Kaymakam Harun
mutakalikucuk@hotmail.com
Uygulama Okulu ve Ýþ (324) 774 23 98 774 23 98
Kaya Caddesi No:7
Eðitim Merkezi
96 MERSÝN
SÝLÝFKE
Silifke Eðitim ve
Uygulama Okulu
(324) 714 87 67 714 87 67
97 MUÐLA
BODRUM
Yahþi Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(252) 348 39 74 348 39 74 Yahþi Beldesi
98 MUÐLA
Merkez
Muðla Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(252) 212 69 16 212 69 16
99 MUÐLA
ORTACA
Ortaca Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(482) 213 51 04
Toprak -Su Eski Hizmet Binasý
mersinhuseyinpolat@mynet.com
Pazarkaþý Mahallesi 348.Sokak.
No:40
yahsiegitimuygulamaokulu
@hotmail.com
Orhaniye Mah. Belediye Soðuk
Hava Deposu Altý
mugegtuygok48@hotmail.com
Güzelyurt Köyü
eu-okulu@hotmail.com
slmblt@hotmail.com
(252) 285 77 80 285 77 80
100 MUÞ
Merkez
Muþ Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(436) 216 07 00 216 07 00
Eðitim Uygulama Okulu Ve Ýþ
Eðitim Merkezi Zafer Mah.
101 NEVÞEHÝR
Merkez
Nevþehir Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(384) 213 05 66 213 05 66
Afat Evleri Mah. 114. Sokak Ersular
egitimuygula50@hotmail.com
Ýlköðretim Okulu Yaný
102 NÝÐDE
Merkez
Saruhan Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(388) 232 24 24 233 10 57
Yenice Mahallesi Hastahaneler
Caddesi
saruhanegitim@ttnet.net.tr
103 ORDU
FATSA
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(452) 423 86 85 423 86 85
Evkaf Mah.Aydýnlýk Cad.Huzur
Sok. Büyükata Ý.Ö.O.Binasý
890051@meb.k12.tr
104 ORDU
Merkez
Ýlkadým Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(452) 233 25 32 233 62 41 Okullar Cad. No:17/ A Yenimahalle orduogretilebilir@hotmail.com
105 ORDU
ÜNYE
106 OSMANÝYE
KADÝRLÝ
054
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Tel
Ünye Fehmi Cerrahoðlu
Saraç Mahallesi Emniyet Genel
Eðitim ve Uygulama
(452) 323 71 91 323 71 91
Müdürlüðüne Ait Bina
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Tes-Ýþ Sendikasý Eðitim
ve Uygulama Okulu ve (328) 718 44 54 718 68 86 Yeni Mahalle Atatürk Cad .No:544
Ýþ Eðitim Merkezi
381657@gmail.com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
EÐÝTÝM VE UYGULAMA OKULLARI VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
Kurum Adý
Hacý Bestami Aksu
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Zehra Usta Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi.
Tel
Faks
Adres
e-posta
(328) 825 64 20
M.Akif Ersoy Mah.10 Sokak No:9
351432@gmail.com
(464) 214 06 13 214 82 14
Paþakuyu Mah Merkez
rizeegitimuygulamaokulu
@hotmail.com
(264) 211 45 50 211 47 40
Kanada Eðitim Uygulama Oku.ve Ýþ
nesrigirgin54@gmail.com
Eðt.Merk.
107 OSMANÝYE
Merkez
108 RÝZE
Merkez
109 SAKARYA
Kanada Eðitim ve
ADAPAZAUygulama Okulu ve Ýþ
RI
Eðitim Merkezi
110 SAMSUN
Merkez
Ýlkýþýk Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(362) 438 60 98 438 63 50 Esenevler Mah. Valide Sok.
111 SÝNOP
BOYABAT
Boyabat Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
(368) 315 21 73 315 21 73
112 SÝVAS
Merkez
113 ÞANLIURFA Merkez
114 TOKAT
Merkez
115 TOKAT
Turhal
116 TOKAT
Zile
117 TRABZON
Merkez
118 TUNCELÝ
Merkez
119 UÞAK
Merkez
120 YOZGAT
Merkez
121 ZONGULDAK Merkez
Merkez Özel Ýdare
Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Þanlýurfa Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Tokat Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Turhal Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Zile Eðitim ve Uygulama
Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi
Erdoðdu Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Tunceli Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
begitimuygulama@hotmail.com
(346) 225 76 84 225 76 84 Yüceyurt Mah. Karabað Cad.
euygulama58@hotmail.com
(414) 215 17 79 215 17 79
Vali Fuat Cad
uygulama63@hotmail.com
(356) 228 31 13 228 87 88
24 Kasým Baþöðretmen Atatürk
Kampüsü
egitimuygulama60@ttnet.net.tr
(356) 275 29 22 276 04 39
Boyacilar Mah.Yeniceler Cad.
turhaleuo@ttnet.net.tr
(356) 317 15 11 317 15 11
Zile Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
Bahçesi
zile.e.u@ttnet.net.tr
(462) 231 20 30 231 07 85
2 Nolu Erdoðdu Mah.Huzurevi Altý
Çamlýk Sit.Yaný
trb.euo@mynet.com.tr
(428) 212 20 20 212 20 20
Okullar Cad.Halk Eðitim Yaný Yeni
Mahalle
879991@meb.k12.tr
Cumhuriyet Mahallesi Halk
Konutlarý 4.Ýmar Sokak
usakuygulama@hotmail.com
Mehmet Akif Ersoy
Eðitim ve Uygulama
(276) 216 28 27 216 28 27
Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi
Yozgat Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Kilimli Eðitim ve
Uygulama Okulu ve Ýþ
Eðitim Merkezi
Boyabat Saðlýk Meslek Lisesi
Binasý 2.Kat 57200
ilkisikegitimuygulama
@hotmail.com
(354) 217 88 35 212 88 35
Bahçeþehir M. Saygýlar Petrol
Arkasý PK:66200
(372) 265 54 57 265 21 55
Yeni Mah. Otel Sokak
sevgibagi_67@hotmail.com
kýlavuzu
Ýlçe
055
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.N Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
Sýra
No
Ýl
1 DENÝZLÝ
Ýlçe
Merkez
Kurum Adý
kýlavuzu
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Faks
Adres
e-posta
Bahçelievler
Ýsmail
Mah.
Tosunoðlu Ýþ
(258) 377 40 01 377 09 46 Bahçelievler Cad. 888881@meb.gov.tr
Eðitim
Yeni Ýtfaiye
Merkezi
Üstü No:68
Sýdýka
2 ÝSTANBUL Ümraniye Doðruöz
Ýþ Eðitim
Merkezi
056
Tel
3 ÝZMÝR
Konak
Konak
Ýþ Eðitim
Merkezi
4 KARABÜK
Merkez
Karabük
Ýþ Eðitim
Merkezi
5 ÝZMÝR
Aliaða
Aliaða Ýþ Eðitim
Merkezi
Kazim Karabekir
Mah.Anadolu
(216) 632 72 03 632 72 03
bkatmer@hotmail.com
Cad.
Topçu
Sok.No: 33
Yenigün Mh.
1308 Sk.
(232) 446 46 88 446 50 55
No:1
Çankaya/Konak
Yeniþehir
(370) 412 79 77
Mahallesi
Fatih Caddesi
Çaltý Dere Köyü
Aliaða
konakisegitim35@hotmail.
com
333412@karabukmeb.gov.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
OTÝSTÝK ÇOCUKLAR EÐÝTÝM MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
1 ANKARA
Çankaya
Ankara Lions
Kulübü Otistik
Çoc. Eðit. Merk.
(312) 446 64 27
Aþýk Paþa Mah. Vedat
446 64 27 Dalokay Cad. 53. Sokak ankautism@yahoo.com
No:35 Türközü/ Baðcýlar
2 ANKARA
Çankaya
Yusuf Karaman
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
(312) 441 46 38
441 46 38
Yukarý oran Mah. 3.
Cad.
Antalya Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(242) 227 88 19
227 88 20
Kültür Mah. 3840.Sokak
No:11
4 BURSA
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odasý
Osmangazi Baha Cemal
Zaðra Otistik
Ç. Eðt. Mer.
(224) 216 05 44
Veysel Karani Mah.
216 05 45 Atýcýlar Mevkii BTSO
bursa_ocem@hotmail.com
Eðitim Kampüsü K1-K2Blok
5 DENÝZLÝ
Merkez
Çamlýk Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(258) 377 09 45
377 09 46
Bahçelievler Mah. Yeni
Ýtfaiye Yaný
873982@meb.gov.tr
6 MERSÝN
Merkez
Mersin Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(324) 341 22 66
341 22 66
Eðriçam Mah. 2227
Sokak No:1
mocem@mynet.com
7 ÝSTANBUL
100.Yýl Otistik
Gazi Osman
Çocuklar Eðitim
Paþa
Merkezi
(212) 418 89 84
578 32 97
Yýldýztabya Mahalllesi
Temaþa Sokak No: 198
100yilotistikcocuklaregitmer
@gaziosmanpasa.meb.gov.tr
Adres
8 ÝSTANBUL Kadýköy
Hamit Ýbrahimiye
Otistik Çocuklar
(216) 565 23 75
Eðitim Merkezi
ve Ýþ Eðitim Merkezi
Merdivenköy Mahallesi
565 25 48 Salih Ermez Sokak No:6
Göztepe
9 ÝSTANBUL Kaðýthane
Ýstanbul Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
Hamidiye Mah.Arýcýlar
321 98 99 Kemti Selvi Sokak
No:15
ÝSTANBUL Eyüp
Yýldýrým Beyazýt
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
11 ÝSTANBUL Üsküdar
Taylan Doðuer
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
10
ÝSTANBUL
Küçük
Çekmece
Eyüp Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
13 ÝSTANBUL
Küçük
Çekmece
Küçükçekmece
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
12
Zeytinburnu
14 ÝSTANBUL Zeytinburnu Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
Sabahat Akþiray
Otistik Çocuklar
15 ÝZMÝR
Menemen Eðitim Merkezi
ve Ýþ Eðitim
Merkezi
(212) 321 20 39
www.ykaramanocem.k12.tr
824025@meb.k12.tr
ist.ocem@hotmail.com
Silahtaraða Mahallesi
Karadeniz Caddesi No:1
Eyüp
(216) 332 26 32
332 26 32
Kuleli Mahallesi No: 9
Üsküdar
Ýstasyon Mahallesi
Kömürcü Yolu Sokak
No: 2 Bezirganbahçe
Halkalý
(212) 698 49 56
Ýstasyon Mahallesi
698 44 51 Taþtepe Mevki Okul
Sokak No: 4 Halkalý
963945@meb.k12.tr
Merkezefendi Mahallesi
Mevlevi Caddesi
Merkez Efendi
(232) 843 86 00
843 92 65 Emiralem Mevkii
642 82 33
16 KOCAELÝ
Gebze
Gebze Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(262) 646 73 41
17 MALATYA
Yeþilyurt
Malatya Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(422) 238 11 49
Sakarya Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(264) 211 47 14
18 SAKARYA Adapazarý
E Posta
Ýnönü Mah. Ýbrahimaða
Cad. 1996. Sok. No:1
kýlavuzu
3 ANTALYA Merkez
Faks
057
www.autism-tr.org
gebzeocem@mynet.com
Özal Mah. Yeni
238 18 30 Yeþilyurt Yolu Üzeri
malatya_ocem81
Ýpaþ Ýplik Fabrikasý
@hotmail.com
Arkasý
Devlet Malzeme Ofisine
ait Eðitim Gönüllüleri
211 47 14
kahraman_6@hotmail.com
Vakfýnýn Kullandýðý
Binalarýn Bir kýsmý
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
Ýl
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
OTÝSTÝK ÇOCUKLAR EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.
Ýl
No
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Merkez
Samsun Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(362) 438 08 84
438 08 84
20 TEKÝRDAÐ Merkez
Tekirdað Otistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(282) 293 11 63
Hürriyet Mah.
293 11 83 Öðretmenler Cad.
No:22/7
21 TRABZON Merkez
TrabzonOtistik
Çocuklar Eðitim
Merkezi
(462) 231 12 10
Huzur Evi Alti Özel
231 12 10 Eðitim Kampüsü 61178
Çamlik
22 KARABÜK Merkez
Karabük
Belediyesi
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
(370) 433 03 01
23 ÝSTANBUL Baðcýlar
ÝTO
Otistik Çocuklar
Eðitim Merkezi
kýlavuzu
19 SAMSUN
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
058
Faks
Adres
E Posta
Esenevler Mah. Valide
Sok. No:18 Atakum
samocem@mynet.com
Beþbinevler 75. Yýl
Mah. 1 Nolu Cad. 27
Nolu Sok.
Kemalpaþa Mah.
Namýk Kemal Cad.
No: 19/8
trabzonocem@hotmail.com
964490@Karabuk.meb.gov.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
HASTANE ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
HASTANE ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
Ýlçe
Kurum Adý
1 ADANA
Seyhan
Çukurova Devlet Hastanesi
(322) 225 93 29
Ý.Ö.O.
Çukurova Devlet Hastanesi Binasý
hastaneokulu@gmail.com
4.Kat
2 ADANA
Yüreðir
Ç.Ü.Týp Fakültesi
Hastanesi Ýnge Beyhan
Amaçer Ý.Ö.O.
(322) 338 60 60
Ç.Ü.T.F.Balcalý Hastanesi
Bünyesinde
3 ANKARA
Altýndað
Hacettepe Ünv.Çocuk
Hastanesi Ý.Ö.O
(312) 305 13 45
Hacettepe Has. 3. Blok 4.Kat
sehercorek@meb.gov.tr
4 ANKARA
Altýndað
S.S.K Ankara Çocuk
Hastalýklarý Hast.Ý.Ö.O
(312) 596 97 26
S.S.K. Hastanesi Dýþkapý
337088@meb.gov.tr
5 ANKARA
Altýndað
Ankara Çocuk Hastanesi
Ý.Ö.O.
(312) 595 32 80
Ankara Hastanesi Ý.Ö.O. Ankara
Hastanesi 3. Kat Çocuk Servisi
365661@meb.gov.tr
6 ANKARA
Altýndað
Dr.Sami Ulus Çocuk
Hastanesi Ý.Ö.O.
(312) 305 62 05
Babür Cad. Telsizler
7 ANKARA
Altýndað
Ankara Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Eðitim Ve (312) 310 32 30
Araþtýrma Hastanesi Ý.Ö.O.
Ankara Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Eðitim Ve
Araþtýrma Hst.
8 ANKARA
Keçiören
Atatürk Sanatoryum
Hastanesi Ý.Ö.O.
(312) 355 21 10
Sanatoryum Hastanesi Ýçi
9 ANKARA
Keçiören
Gata Çocuk Onkolojisi
Ý.Ö.O.
(312) 304 18 95
Gülhane Askeri Týp Akademisi
gataconko@hotmail.com
Mamak
Ankara Üniv.Týp Fakültesi
(312) 595 73 14
Hastanesi Ý.Ö.O
A.Ü.Týp Fak. Hast. Ý.Ö.O. Çocuk
Hast.Anabilim Dalý 3.Kat
337159@meb.gov.tr
Yenimahalle
Ankara Onkoloji Hastanesi
(312) 346 20 05
Ý.Ö.O.
Ankara Onkoloji Has.8.Kat
Hastane Ýçi Demetevler
333341@meb.gov.tr
Yenimahalle
Gazi Ünv.Týp Fakültesi
Hastanesi Ý.Ö.O
Gazi Üniv. Hastanesi Beþevler
337206@meb.gov.tr
13 ANTALYA
Merkez
Akdeniz Ünv.Týp
(242) 227 83 36
Fak.Ço.Sað.Has.Has.Ý.Ö.O
Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi
anthasto@hotmail.com
Hastanesi Ý.Ö.O.
14 AYDIN
Merkez
Aydýn Devlet Hastanesi
Ý.Ö.O.
(256) 212 14 24
Devlet Hastanesi Ý.Ö.O.
Merkez
Balýkesir Atatürk Devlet
Hastanesi Ý.Ö.O.
(266) 221 35 10
Nilüfer
Uludað Üniversitesi Týp
Fak.Hast.Ý.Ö.O
(224) 442 80 15
Uludað Ünv.Týp Fak.H.Okulu
Merkez
Denizli Devlet Hastanesi
Ý.Ö.O.
(258) 263 93 11
Devlet Hastanesi Doðumevi Binasý
hastaneokulu@hotmail.com
Çocuk Servisi Kat:2
Merkez
Pamukkale
Ünv.Eðt.Uyg.ve
Arþ.Has.Ý.Ö.O.
(258) 241 00 34
Pamukkale Ün.Araþtýrma Ve
Uygulama Hastanesi 8.Kat
Doktorlar Cad. No:42
879320@meb.gov.tr
Merkez
Dicle Ünv.T.Fak.Çocuk
Sað.ve Has.Hast.Ý.Ö.O.
20 EDÝRNE
Merkez
Trakya Ünv.Týp
Fak.Hastanesi Ý.Ö.O.
(284) 235 11 54
T.Ü.Týp Fakültesi 9.Kat
Güllapoðlu Yerleþkesi
tipfakhastane22@mynet.com
21 ERZÝNCAN
Merkez
Devlet Hastanesi Ý.Ö.O.
(446) 224 12 24
Devlet Hastanesi
882058@meb.k12.tr
22 ERZURUM
Merkez
Aziziye Kadýn Doðum ve
Çocuk Hastalýklarý
Hastanesi Ý.Ö.O.
(442) 232 10 46
Dr.Rýfký Saydam Cad. TRT Yaný
Yukarý Köþk Mah.
hastaneio@mynet.com
23 ERZURUM
Merkez
Erzurum Atatürk Ünv.Týp
Fk.Yakutiye Araþtýrma
Hastanesi Ý.Ö.O.
Erzurum Atatürk Ünv.Týp
Fk.Yakutiye Araþtýrma Hastanesi
24 ESKÝÞEHÝR
Merkez
Eskiþehir Doðum ve Çocuk
(222) 237 48 00
Hastalýklarý Hastanesi
Ý.Ö.O.
Eskiþehir Doðum Ve Çocuk
Hastalýklarý Hastanesi Ý.Ö.O.
Merkez
Zübeyde Haným Devlet
Hastanesi Ý.Ö.O.
(222) 224 20 00
Hoþnudiye Mah.Ahmet Kanatlý
Cad.No:6 Tülomsaþ Yaný
26 ESKÝÞEHÝR
Merkez
Osmangazi Üni.Araþt.ve
Uyg.Hast.Ý.Ö.O
(222) 229 33 17
Osmangazi Üniversitesi Kampüsü
27 ISPARTA
Eðirdir
Eðirdir Kemik Hast.Ted.
ve Reh.Hast.Ý.Ö.O.
(246) 311 20 24
Eðirdir-Isparta
28 ISPARTA
Merkez
Süleyman Demirel
Üniversitesi Araþtýrma
Hastanesi Ý.Ö.O.
(246) 211 22 83
Hastane Bünyesinde
oskesmen@hotmail.com
29 ÝSTANBUL
Bahçelievler
70.Yýl Fizik
Ted.Rehablt.Mrk.Ý.Ö.O.
(212) 441 66 74
B Blok Giriþ Kasiyavuþpaþa
Mh.Eski Londra Asfalti Fizik
Tedavi Rehabilitasyon Eðt. Arþ.
Has.Bahçesi Pisi
fiziktedaviilkogretimokulu
@mynet.com
30 ÝSTANBUL
Bakýrköy
SSK.B.Köy D.evi Kadýn ve
(212) 543 62 70
Çoc.Hast.Ý.Ö.O.
Yenimahalle Bakýrköy
saadettefek@meb-gov.tr
10 ANKARA
11 ANKARA
12 ANKARA
15 BALIKESÝR
16 BURSA
17 DENÝZLÝ
18 DENÝZLÝ
19
DÝYARBAKIR
25 ESKÝÞEHÝR
Tel
(312) 202 60 54
Adres
e-posta
samiulusilköðretim
@hdtmail.com
muratsen_1976@hotmail.com
nejdetsen@mynet.com
kamil_sen@hotmail.com
kýlavuzu
Ýl
332969@eskisehirmem.gov.tr
hastaneilkogretim26
@hotmail.com
059
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
HASTANE ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI
S.
No
Ýl
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
31 ÝSTANBUL
Fatih
Ýst.Ünv.Cerrahpaþa Týp
Fak.Hast. Ý.Ö.O.
(212) 588 48 00
Cerrahpaþa Cad.
32 ÝSTANBUL
Fatih
Ýst.Ünv.Týp Fak. Çapa
Hastanesi Ý.Ö.O.
(212) 414 20 00
Çapa -Þehremini/Fatih
33 ÝSTANBUL
Fatih
Ýstanbul Ün. Onkoloji
Enstitüsü Hastane Ý.Ö.O.
(212) 414 24 34
Ýst.Ünv.Onk.Ens.Hastane Ý.Ö.O.
Millet Caddesi-Çapa
34 ÝZMÝR
Balçova
9 Eylül Ünv. Týp
Fak.Hast.Ý.Ö.O.
(232) 412 20 96
9 Eylül Ünv.Týp Fak.Hastanesi
Bornova
Ege Ünv.Týp Fakültesi
Hastane Ý.Ö.O.
(232) 343 43 43
Ege Ün.Týp Fakültesi Hastanesi
36 ÝZMÝR
Konak
Dr.Behçet Uz Çocuk
Hastanesi Ý.Ö.O
(232) 425 32 73
1374 Sok.No.11dr.Behçet Uz
Çocuk Hastanesi Alsancak
hastaneokulu35@gmail.com
37 KAYSERÝ
Kocasinan
Dr Vedat Ali Özkan
Devlet Hastanesi Ý.Ö.O.
(352) 336 64 92
Kayseri Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Ý.Ö.O.
devlethasioo@hotmail.com
38 KAYSERÝ
Melikgazi
Erciyes Ünv.Týp
Fak.Hastanesi Ý.Ö.O.
(352) 437 49 38
Erciyes Üni.Hastanesi Tip
Fakültesi Ýlköðretim Okulu
tip_fak_hast_ioo@mynet.com
39 KOCAELÝ
Ýzmit
Kocaeli Üniversitesi Týp
Fak.Çocuk Saðlýðý Ve
Hastalýklarý Hastanesi
Ý.Ö.O.
(262) 303 85 85
Kocaeli Ün. Týp Fak.Çocuk
Saðlýðý Ve Hastalýklarý Servisi
40 KONYA
Meram
Selçuk Ünv.Meram Týp
Fak. Çocuk Hast.Ý.Ö.O
(332) 223 73 04
Selcuk Üniversitesi Meram Tip
Fakültesi Hastanesi F Blok Zemin tiphastane@Gmail.com
Kat.
41 KONYA
Meram
Meram Eðitim ve
(332) 323 67 09
Araþtýrma Hastanesi Ý.Ö.O.
Meram Eðitim Ve Araþtýrma
Hastanesi Çocuk Servisi Kat.6
42 KONYA
Selçuklu
Selçuklu Konya Dr.Faruk
Sükan Doðum Ve Çocuk
Hastanesi Ý.Ö.O.
Dr Faruk Sükan Doðum ve Çocuk
Hastanesi
43 MALATYA
Merkez
Ýnönü Ünv.Turgut Özal Týp
(422) 341 06 60
Mrk.Hast.Ý.Ö.O.
Ýnönü Ün.Turgut Özal Týp
Merkezi Pediatri Servisi 3. Kat
44 SAMSUN
Merkez
19 Mayýs Üniv. Týp Fak.
Has. Ý.Ö.O.
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi Ýlköðretim
Okulu 4. Kat Kurupelit
45 SAMSUN
Merkez
Doðum ve Çocuk Bakýmevi
(362) 230 91 00
Hastanesi Ý.Ö.O.
Doðum Ve Çocuk Bakýmevi
Hastanesi Ýlköðretim Okulu
46 SAMSUN
Merkez
Devlet Hastanesi Ý.Ö.O.
Devlet Hastanesinin Bir Bölümü
Merkez
Karadeniz Teknik
Ünv.Farabi Hastanesi
Ý.Ö.O.
35 ÝZMÝR
(332) 236 00 62
(362) 312 19 19
(362) 230 33 00
e-posta
deuhastioo35@hotmail.com
meramdevlethio@hotmail.com
Karadeniz Teknik Ünv.Farabi
Hastanesi
kýlavuzu
47 TRABZON
Adres
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
060
S.No Ýl
1
ÝSTANBUL
Ýlçe
Kartal
Kurum Adý
Tel
Vakýfbank Umut Çocuklarý
(216) 389 69 54
Sosyal Rehab. Mrk.YÝBO
Faks
Adres
e-posta
389 61 56
Yunus Mah.Yunus Cad.No:36 vakifbankumutozelegitim@yahoo
Topselvi
.com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
BÝLÝM VE SANAT MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
BÝLÝM VE SANAT MERKEZLERÝ
2
ADANA
AFYON
Ýlçe
Seyhan
Merkez
3
AMASYA
Merkez
4
ANKARA
Çankaya
5
ANKARA
Mamak
6
BARTIN
Merkez
7
BAYBURT
Merkez
8
BÝLECÝK
Merkez
9
BURDUR
Merkez
10
BURSA
M.Kemal
Paþa
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Tel
Adres
Faks
e-posta
Mithat Özhan Bulvarý
(322) 338 62 07
338 62 07 Balcalý Kavþaðý Ato
adanabilsem@gmail.com
Anadolu Lis.Yüreðir
Aydýn
Doðan
(272) 214 22 61
Bilim ve
Sanat Merkezi
216 99 72 Yolu Kadayýfçýoðlu
Bilim ve
Sanat
Merkezi
218 45 42
Mehmet Varinli
Ý.Ö.O. Yaný
219 50 47
Mustafa Kemal Mah.
yaseminkarakayabilsem
Eskiþehir Yolu 7.Km @yahoo.com
(358) 218 45 43
Yasemin
Karakaya (312) 219 52 82
Bilim ve
Sanat Merkezi
Ankara
Bilim ve (312) 372 22 42
Sanat Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Bilim ve
(458) 211 88 44
Sanat
Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Cevdet
Nerse
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(228) 212 14 18
/1151
(248) 233 24 57
Zafer Mah.Hýdýrlýk
amasyabilsem@hotmail.com
Kayaþ Sakarya
372 20 52 Ýlköðretim Okulu
bilimsanat06@yahoo.com.tr
Bahçesi
Aladað Ýlköðretim
Okulu Eski Binasý
Esentepe Mah.
211 88 65 Lojmanlar
bayburtbilsem@hotmail.com
Mev.No:54
Aso Eðitim
bilimsanatmerkezi@ttnet.net.tr
Binasý
Merkez Þeker
234 26 38 Ýlköðretim Okulu Eski burdurbilsem@hotmail.com
Öðretim Binasý
212 14 18 Hizmetleri Mekezi
Fevzidede Mh Azatlý
(224) 612 07 00
aydindoganbilsem@gmail.com
Ý.Ö.O.
612 07 00 Cd. M.Akif Ý.Ö.O
Kat:1
Mustafakemalpasabilsem
@hotmail.com
11
BURSA
Osmangazi
BTSO
BTSO Eðitim Kampüsü
Kamil Tolon
(224)216 05 10-11 216 05 10 Veysel Karani Mah.
bursabilsem@hotmail.com
Bilim ve
Atýcýlar
Sanat M.
12
ÇORUM
Merkez
Çorum
Bilim ve
Sanat Merkezi
13
DENÝZLÝ
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(258) 242 31 88
242 37 99
Fatih Caddesi N0:1
20100
870845@meb.gov.tr
14
ELAZIÐ
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(424) 248 32 6061
248 32 61
Meþrutiyet Cad.
Yay Sokak.No: 6
elbilsem@hotmail.com
15
ESKÝÞEHÝR
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Eski Eðitim
Hizmetleri Merkezi
Binasý
Merkez Arifiye
Mah.Birlik Sok.No:11
16
GÝRESUN
Merkez
Aso Eðitim Mekezi
17
GÜMÜÞHANE
Merkez
18
HATAY
Antakya
19
ISPARTA
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(246) 242 93 73
242 29 23
20
ÝSTANBUL
Kadýköy
Ýstanbul
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(216) 455 28 43
455 28 42 Yakut Blok Arkasý
(454) 216 61 71
061
giresunbilsem-2006
@hotmail.com
Baðlarbaþý Mah.Toki
Binasý
Milli Eðt.Md. Eski
Binasý
Ayazmana Mh.
4405 Sokak No:8
ispartabsm@hotmail.com
Ataþehir Uydu Kent
No:1/2 Ataþehir
kýlavuzu
1
Ýl
Kurum
Adý
istanbulbilsem@yahoo.com
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Sýra
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
BÝLÝM VE SANAT MERKEZLERÝ
Sýra
No
Ýlçe
21
ÝZMÝR
Narlýdere
22
K.MARAÞ
Merkez
23
KASTAMONU
Merkez
24
KIRIKKALE
Merkez
25
KIRÞEHÝR
Kaman
26
KIRÞEHÝR
Merkez
Ýl Özel
Ýdaresi
Bilim ve
Sanat M.
(236) 233 85 80
Kaman
Bilim ve (386) 712 80 40
Sanat
Merkezi
Yusuf Demir
Bilim ve
(386) 213 32 07
Sanat
Merkezi
KONYA
Meram
Bilim ve
Sanat
Merkezi
28
MALATYA
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(422) 238 03 33
29
MANÝSA
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(236) 233 85 80
30
MANÝSA
Salihli
Salihli
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(236) 712 04 04
31
ORDU
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(452) 230 04 04
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(264) 211 46 83
33
SÝÝRT
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(484) 224 37 38
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(368) 261 86 01
Merkez
35
Þ.URFA
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
36
TEKÝRDAÐ
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
37
TOKAT
Merkez
234 03 20
Limanreis Mh.
Aydýn Sokak No:2
221 13 53 Eski Vali Konaðý
214 01 17
Aktekke Mah.Yalçýn
Cad. No:16
233 00 72
M.E.M. Eðitim
Hizmetleri Binasý
712 80 41
Cuma Mah.
Ömerhacýlý Cad.
bilimsanat37@mynet.com
kirsehirbilsem40@hotmail.com
Muhacir Pazarý
Civarý,Ýl Eðitim
Araçlarý Eski Hizmet
Binasý
Karakavak Mahallesi
Fen Lisesi Yaný
238 41 41
malatyabilsem@hotmail.com
Maþti(Yeni Terminal )
Karþýsý
233 00 72
712 04 04
Güzelyurt Mah. Ýngolt
Stad Bulvarý 23 Nisan
manisabilsem@hotmail.com
Ulusal Egemenlik
Ý.Ö.O. Kat: 3-4
Atatürk Mah.Selçuk
Sokak No:16
230 04 03 Merk. Cumhuriyet
211 46 83
salihlibilsem45@hotmail.com
ordubilsem52@hotmail.com
Olimpiyat Gençlik
Merkezinin 1.Katý
Hükümet Bulvarý Eski
224 37 38 Öðretmenevi Binasý
siirtbilsem@hotmail.com
No:64
Anadolu Öðrt.Lisesi
261 88 17 Lab.Binasi
sinopbilsem@hotmail.com
Kat : 2
Halk Eðitim Merkezi
Binasý
Hürriyet Mh.
(282) 293 27 94
293 27 94 Dereaðzý Mevkii
tekbilsem@ttnet.net.tr
Fen Lisesi Binasý
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(356) 229 17 39
26 Haziran Atatürk
229 17 38 Kültür Sarayý. Özel
tokatbilsem@ttnet.net.tr
Ýdare Kat:3
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(462) 230 01 71
230 01 71
39
UÞAK
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(276) 224 75 84
224 75 83 Sosyal Tesisleri Halý
Bilim ve
Sanat
Merkezi
(432) 214 00 06
Merkez
fkerimustundag@hotmail.com
Binasý
TRABZON
VAN
bilsemizmir@hotmail.com
Merkez Aþýk Paþa
213 32 14 Mahallesi Hizmet
38
40
e-posta
Mah
SAKARYA
SÝNOP
Adres
Faks
Ordu Bilim Ve Sanat
32
062
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Tel
Sýdýka
Akdemir (232) 342 90 00
Bilim ve
Sanat Merkezi
Bilim ve
(344) 221 13 53
Sanat
Merkezi
Bilim ve
(366) 214 20 14
Sanat
Merkezi
27
34
kýlavuzu
Ýl
Kurum
Adý
Hýzýrbey Mah. 1 Nolu
trabzonbilsem@yahoo.com
Çulha Sokak
Belediye Ilýcaksubaþý
usakbilsem@hotmail.com
Saha Ýdari Bina Üzeri
Ali Paþa Mah.
214 25 85 Suvaroðlu Sokak
No:8/B
vanbilsem@hotmail.com
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
BÝLÝM VE SANAT MERKEZLERÝ
Ýlçe
41 YALOVA
Merkez
42 YOZGAT
Merkez
43 ZONGULDAK
Merkez
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Tel
Faks
Adres
e-posta
Çýnarcýk Nato Yolu
Üzeri
(354) 212 07 10
212 00 94
Karatepe Mah.
Ofis Üstü
(372) 257 14 06
257 14 06
Hasan Ali Yücel
Lisesi Kapuz
fttbilsem@gmail.com
zonguldakbilsem67@hotmail.com
kýlavuzu
Ýl
Kurum
Adý
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Fatma
Temel
Turhan
Bilim ve
Sanat
Merkezi
063
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Sýra
No
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE DESTEK AMACIYLA KURULMUÞ VAKIFLAR
S.No Ýl
Ýlçe
Faks
(312) 363 77 45- 48 362 20 91
Adres
CEBECÝ ERZURUM MAH.GEÇÝM
SOK.NO:21 KURTULUÞ
e-posta
ANKARA
Çankaya
ALTI NOKTA KÖRLERE
HÝZMET VAKFI
2.
ANKARA
Çankaya
BEDENSEL ENGELLÝLER
(312) 324 38 47
GÜÇLENDÝRME VAKFI
SALMAN SOKAK NO:18
ALTINDAÐ/ULUS KIZILIRMAK
SOK. NO:13/4 BAKANLIKLAR
3.
ANKARA
Çankaya
ÇOCUK HASTALIKLARI
ARAÞTIRMA VAKFI
(312) 232 38 40
FEVZÝ ÇAKMAK 1.SOK NO:7 1/8
KARACA APT. KIZILAY
4.
ANKARA
Çankaya
EÐÝTÝLEBÝLÝRLER
REBABÝLÝTASYON VE
EÐÝTÝM VAKFI
(312) 343 29 66
343 29 66
ATATÜRK SÝTESÝ 8/13 ORAN
418 79 61
MEÞRUTÝYET CAD. KONAK HAN
NO:12/51 KIZILAY
ulkealan@ttnet.net.tr
metvak@mynet.com
5.
ANKARA
Çankaya
ESER ÜLKEALAN SAÐLIK
TURÝZM EÐÝTÝM
(312) 418 75 53
BÝLÝMSEL ARAÞTIRMA
VE ÖZÜRLÜÇOCUKLAR
VAKFI (ESER VAKFI)
6.
ANKARA
Çankaya
FENÝLKETONURÝ VE
DÝÐER KALITSAL
(312) 430 14 93
METABOLÝK HASTALIKLI
ÇOCUKLAR VAKFI
A.ADNAN SAYGUN CAD. AKSU
SOK. NO:9 KAT:1 D:1 SIHHÝYE
7.
ANKARA
Çankaya
KÖRLERE IÞIK VAKFI
(312) 428 26 84
GÜVENLÝK CAD.56/7 A.AYRANCI
8.
ANKARA
Çankaya
TÜRK GERÝATRÝ VAKFI
(312) 232 38 70
232 60 79
ANIT CAD. NO:14/5 TANDOÐAN
9.
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE KÖRLER VAKFI (312) 230 14 83
230 73 11
FEVZÝ ÇAKMAK SOK. NO:14/3
DEMÝRTEPE
ANKARA
Mamak
TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER
EÐÝTÝM VE DAYANIÞMA
VAKFI (ÖZEV)
(312) 360 97 47
360 97 48
FATÝH CAD.KEÇÝÖREN
GÜÇSÜZLER YURDU BAHÇESÝ ÝÇÝ
TEPEBAÞI
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE RUH SAÐLIÐI
VE TEDAVÝ VAKFI
(312) 431 59 94
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE SAKATLARI
KORUMA VAKFI
(312) 4332975
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE ZEKA VAKFI
(312) 210 16 27
ANKARA
Çankaya
ZÝHÝNSEL YETERSÝZ
ÇOCUKLARI YETÝÞTÝRME (312) 4842470
VE KORUMA VAKFI
ÝSTANBUL
Beþiktaþ
BÝNBÝR ÇÝÇEK ZÝHÝNSEL
VE FÝZÝKSEL ENGELLÝ
ÇOCUKLAR ERKEN TANI (212) 227 09 48
ERKEN TEDAVÝ VE EÐT.
VAKFI
ANTALYA
Merkez
ANTALYA ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI
(242) 243 23 30
YETÝÞTÝRME VE
KORUMA VAKFI (AZÖV)
243 23 35
ÝSMETPAÞA CAD. NO: 39
BURSA
Merkez
BURSA SPASTÝK
(224) 248 68 89
ENGELLÝLER
REHABÝLÝTASYON VAKFI
248 68 91
ÇELTÝK MAH.
ÇANAKKALE
Merkez
ÇANAKKALE SPASTÝK
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR
EÐÝTÝM VAKFI
(286) 213 48 35
212 17 13
KEMALPAÞA MAH.MATBAA
SOK.KÜÇÜK ÝÞHANI NO:5/2
ESKÝÞEHÝR
Merkez
ÝÞÝTME ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLAR EÐÝTÝM VE
ARAÞTIRMA VAKFI
(222) 335 71 05
335 03 57
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ YUNUS
EMRE KAMPÜSÜ
ESKÝÞEHÝR
Merkez
SEVGÝ ZÝHÝNSEL
YETERSÝZLÝK
(222) 230 75 38
ARAÞTIRMA, EÐÝTÝM VE
KAZANMA VAKFI
221 76 83
ALAÖNÜ MAH.AVÞAR SOK.NO:2
26030
11.
12.
13.
14.
kýlavuzu
15.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Tel
1.
10.
064
Kurum Adý
16.
17.
18.
19.
20.
ATAÇ 1.SOK NO:35 KIZILAY
433 29 75
BAYINDIR SOKAK YAKAMOZ ÝÞ
MERKEZÝ 14/17 KIZILAY
ODTÜ TEKNOKENT YAZILIM
TEKNOPARK ODTÜ HALICI
YAZILIMEVÝ ÝNÖNÜ BULVARI
484 08 58
VÝLAYETLER EVÝ KARÞISI
GÜLERMAK FABRÝKASI YANI
PK:29
ÇOBANYILDIZI SOK. NO.9 D.6
EMÝRHAN CAD. DÝKÝLÝTAÞ SOK.
NO: 44/4
bilgi@altinokta.vakif.org.tr
info@turkgeriatrivakfi.org.tr
info@ozevvakfi.org
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE DESTEK AMACIYLA KURULMUÞ VAKIFLAR
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Merkez
GAZÝANTEP KÖRLER
VAKFI
(342) 230 96 90
Faks
Adres
ALAYBEY MAH. HÜRRÝYET
CAD.GÜZELCE SOK.NO:50
KALELÝ OTELÝ
e-posta
21.
G.ANTEP
22.
ÝSTANBUL
ALTI NOKTA KÖRLER
VAKFI
(212) 323 21 53
23.
ÝSTANBUL
ALZHEÝMER VAKFI
(212) 224 41 89
24.
ÝSTANBUL
BAÐIMLILIÐI
ENGELLEME MÜCADELE (212) 246 03 68
VE EÐÝTÝM VAKFI
510 20 75
DARÜLACEZE CAD.ÝETT SÝTESÝ
KÜÇÜK BL.A KAPISI K.2 D:6 OK
MEYDANI
25.
ÝSTANBUL
FÝZÝKSEL ENGELLÝLER
VAKFI (FEV)
(212) 234 09 41
234 09 71
MERKEZ MAH. PERÝHAN SOKAK
bilgi@fev.org.tr
128-1 ÞÝÞLÝ
26.
ÝSTANBUL
GERÝ KALMIÞ
ÇOCUKLARA YARDIM
VAKFI
(212) 530 15 87
27.
ÝSTANBUL
GÖZ NURUNU KORUMA
VAKFI
(212) 612 79 20
565 38 26
NUMUNEBAÐ CAD. ÖZGÜR SOK.
NO.5
28.
ÝSTANBUL
GÖZ SAÐLIÐINI KORUMA
(216) 651 00 14
VAKFI
651 00 40
ACADEMÝC HOSPÝTAL
ALTUNÝZADE NUH KUYUSU CAD.
NO:88
29.
ÝSTANBUL
ÝSTANBUL ÝLÝ
BAHÇELÝEVLER ÝLÇESÝ
KAZIM BEYAZ MESLEK
OKULU ZÝHÝNSEL
ENGELLÝ ÇOCUKLARA
HÝZMET VAKFI
30.
ÝSTANBUL
ÝSTANBUL VEYSEL
VARDAL KÖRLER OKULU (212) 201 24 78
VAKFI
201 12 92
KALE CAD. NO.4 KÝLYOS
31.
ÝSTANBUL
ÝSTANBUL ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER ÝÇÝN EÐÝTÝM (212) 273 23 41
VE DAYANIÞMA VAKFI
347 02 26
ALÝ SAMÝ YEN SOK.NO:11
MECÝDÝYEKÖY
32.
ÝSTANBUL
ÝÞÝTME ENGELLÝ
ÇOCUKLAR EÐÝTÝM
VAKFI (ÝÇEV)
(212) 279 95 73
280 43 84
TALATPAÞA CAD.NO:212-214
GÜLTEPE
33.
ÝSTANBUL
NERO LENGUÝSTÝK
PROGRAMLAMA EÐÝTÝM (216) 363 69 12
VE KÜLTÜR VAKFI (NLP)
358 23 56
PEMBEGÜL SOK.11/5 SUADÝYE
34.
ÝSTANBUL
ÖZÜRLÜLER VAKFI
418 24 97
HALÝTPAÞA CAD. KORALLAR ÝÞ
MERKEZÝ NO.36 KAT.3 D.49
35.
ÝSTANBUL
PLASTÝK CERRAHÝ
ÖZÜRLÜ HASTALARA
YARDIM VE PLASTÝK
CERRAHÝYÝ GELÝÞTÝRME
VAKFI
1. LEVENT MANOLYALI SOK.
NO:33
36.
ÝSTANBUL
TEMSAV- TOPRAK ISLAHI
EROZYONLA MÜCADELE
STRAT. AÐAÇ. SAKAT VE (212) 504 46 39
SPASTÝK ÖZÜRLÜLERE
YRD. VE D. VAKFI
KOCASÝNAN MERKEZ MAH.
KAYATAÞ SOK. NO:3/5
37.
ÝSTANBUL
TOHUM TÜRKÝYE OTÝZM
ERKEN TANI VE EÐÝTÝM (212) 244 75 00
VAKFI
38.
ÝSTANBUL
39.
40.
323 21 54
REÞÝTPAÞA MAH.TUNCAY
ARTUN CAD. NO.69 EMÝRGAN
HALASKARGAZÝ CAD. AKDOÐAN
alzheimervakfi@alz.org.tr
APT.NO:115 DAÝ.4 HARBÝYE
ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ
ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ KLÝNÝÐÝ
ÇAPA
(212) 418 27 29
244 75 04
ÝNÖNÜ CAD. DEVRES HAN
NO.96/3 GÜMÜÞSUYU/TAKSÝM
ÇAKIRAÐA MAH. ÇAKIRAÐA
CAMÝÝ SOK.HUZUR AP.8/8
AKSARAY
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE BEDENSEL
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARA
SAÐLIK EÐÝTÝM VE
KÜLTÜR VAKFI
ÇINGIRAKLI BOSTAN
SOK.MUTLU APT.NO:40 K.1 DAÝ:6
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE ENGELLÝLER
SPOR YARDIM VE EÐÝTÝM (212) 274 11 71
VAKFI
274 04 47
kýlavuzu
MERKEZ MAH.MAHMUTBEY
CAD.CAMÝÝ SOK.NO:1
TÜRK ÇOCUK
NÖROLOJÝSÝ VAKFI
Aksaray
info@6nokta.org.tr,
altinoktakorler @mynet.com
065
info@tohumotizm.org.tr
HOÞSOHBET SOK. ÇELÝK AP. 12/9
info@tesyev.org
GAYRETTEPE
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.No Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE DESTEK AMACIYLA KURULMUÞ VAKIFLAR
kýlavuzu
S.No Ýl
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
066
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
41.
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE ENGELLÝLER
VAKFI (TÜREV)
(216) 370 79 89
370 79 89
YALI MAH. CUMHURÝYET CAD.
NO.17 DRAGOS
42.
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE OTÝSTÝKLERE
DESTEK VE EÐÝTÝM
VAKFI (TODEV)
(216) 565 45 35
565 45 46
MESA AVRUPA KONAKLARI 2.
KISIM B/4 BL. D:1 ALTUNÝZADE
43.
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE SPASTÝK
ÇOCUKLAR VAKFI
(216) 469 24 44
574 58 84
PROF.DR.HIFZI ÖZCAN
CAD.NO:18
tscvakfi@superonline.com
44.
ÝSTANBUL
TÜRKÝYE ÜSTÜN
YETENEKLÝ ÇOCUKLARI (212) 259 49 59
EÐÝTÝM VAKFI (TÜYÇEV)
EMÝRHAN CAD. ÖRNEK APT.
NO:7 D.1 DÝKÝLÝTAÞ
cananakar@tuycev.org
45.
ÝSTANBUL
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
VE REHABÝLÝTASYON VE (216) 366 70 81
EÐÝTÝM VAKFI (ZEREV)
366 70 81
HAFIZ ÝSA SOKAK NO:5
KÜÇÜKYALI
46.
ÝZMÝR
Buca
HALÝME ODAÐ
PSÝKANALÝZ VE
PSÝKOTERAPÝ VAKFI
(232) 420 17 19
420 17 19
63.SOK NO:3 BUCA
halimeodagvakfi
@hotmail.com
47.
ÝZMÝR
Balçova
SPASTÝK FELÇLÝLERÝ
KORUMA VE
GÜÇLENDÝRME VAKFI
(S.F.K.G.)
(232) 277 02 64
278 04 23
DEMÝRCÝ EFE SOKAK NO:132
BALÇOVA
www.spastik.org.tr
48.
ÝZMÝR
ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLER
YETÝÞTÝRME VE
KORUMA VAKFI
(232) 433 49 72
449 56 40
1202 SOKAK NO:72 YENÝÞEHÝR
49.
KARABÜK
TÜRKÝYE ÖZEL EÐÝTÝM
VAKFI
(370) 424 55 10
412 11 37
GAZÝPAÞA CAD. ATAY APT.KAT:1
50.
KAYSERÝ
KAYSERÝ ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI
YETÝÞTÝRME VE
KORUMA VAKFI
(KAYZÖV)
(352) 232 85 43
51.
KOCAELÝ
BÝZÝM KÖY ENGELLÝLER
(262) 315 80 21
ÜRETÝM MERKEZÝ VAKFI
321 90 70
ÜMÝT AKMEÞE YOLU10.KM
KARAABDÜL BAKÝ MAH.
GÜRGEN PINAR MEVKÝ
52.
KONYA
KONYA-EREÐLÝ
ZÝHÝNSEL VE FÝZÝKSEL
YETERSÝZ ÇOCUKLARI
(332) 710 24 23
YETÝÞTÝRME VE
KORUMA VAKFI (ÖZ-VAK)
712 53 70
TÜRBE MAH.ESKÝ DEVLET
HASTANESÝ YANI 17/1
53.
MALATYA
MALATYA ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI
YETÝÞTÝRME VE
KORUMA VAKFI
(MAZÖV)
54.
MERSÝN
ÝÇEL SPASTÝK
ÇOCUKLARI
(324) 231 28 74
KORUMA,TEDAVÝ EÐÝTÝM
REHABÝLÝTASYON VAKFI
ZEYTÝNLÝBAHÇE CAD.GÜVENÇ
ÝÞH.KAT 1 NO:2
turhanyastý@homail.com
55.
UÞAK
ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ
(276) 215 33 65
KÝÞÝLERÝ EÐÝTME VE
KORUMA VAKFI (ZÖKEV)
KURTULUÞ MAH. GÜRBÜZ SOK.
N0:17 P.K. 52
Zokev64_usak@
mynet.com
(422) 322 25 63
e-posta
ÇARÞI VAKIF ÝÞHANI
CUMHURÝYET MAH.SERDAR
CAD.KAT:2 NO:12
YENÝYOL ÝPAÞ FAB.ARKASI
ABDULKADÝR ERÝÞ GÜZEL
SANATLAR LÝSESÝ OTÝSTÝK
Ç.E.MER.
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM ve KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA KURULAN
KONFEDERASYON VE FEDERASYONLAR
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
067
S.No
Ýl
1
ANKARA
Çankaya
Ýlçe
TÜRKÝYE SAKATLAR
KONFEDERASYONU
Kurum Adý
Tel
Faks
2
ANKARA
Çankaya
ENGELLÝLER
KONFEDERASYONU
(312) 230 76 61
GAZÝ MUSTAFA KEMAL
BULVARI 72/11
4
ANKARA
Çankaya
GÖRME ENGELLÝLER
FEDERASYONU
(312) 231 62 55
MALTEPE GMK BULVARI 69/3
5
ANKARA
Ulus
SPOR ENGELLÝLER
FEDERASYONU
(312) 311 58 95
311 96 28
ULUS ÝÞHANI A BLOK 1.KAT
zihinseleng@hotmail.com
8
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE KÖRLER
FEDERASYONU
(312) 231 82 43
231 82 46
DEMÝRTEPE GMK BULVARI
NO:32/6
bilgi@korlerfederasyonu.org.tr
9
ANKARA
Altýndað
ÜSTÜN
(312) 384 58 50
YETENEKLÝLERÝN
EÐÝTÝMÝ FEDERASYONU
12
ANKARA
Ulus
BEDENSEL ENGELLÝLER
(312) 309 73 97
SPOR FEDERASYONU
311 68 52
ULUS ÝÞHANI A BLOK 1.KAT
13
ANKARA
Ulus
TÜRKÝYE ÝÞÝTME
ENGELLÝLER SPOR
FEDERASYONU
(312) 311 08 19
311 62 14
ULUS ÝÞHANI NO:109
(312) 434 51 00-01
Adres
e-posta
ZÝYA GÖKALP CADDESÝ
NO:3/108
ÝSKÝTLER BAHÇIVAN SOK.
NO:34/A
6
ÝSTANBUL Fatih
FÝZÝKSEL ENGELLÝLER
FEDERASYONU
(212) 521 49 12
ÇAPA AÞAÐI GURABA 31/4
7
ÝSTANBUL Fatih
TÜRKÝYE ÝÞÝTME
ENGELLÝLER MÝLLÝ
FEDERASYONU
(212) 635 49 97
HALICILAR UÐUR SARAY
APARTMANI 92/7
10
ÝSTANBUL Eminönü
ÝÞÝTME ENGELLÝLER
FEDERASYONU
(212) 527 77 64
ATATÜRK 128/5 MAÞALLAH
APT.
11
ÝSTANBUL Fatih
TÜRKÝYE ORTAPEDÝK
ÖZÜRLÜLER
FEDERASYONU
(212) 521 49 12
631 11 95
ÇAPA ÖRDEK KASAP AÞAÐI
GURABA NO:31/4
info@tsd.org.tr
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
kýlavuzu
S.No Ýl
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
068
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
(322) 239 81 85
Faks
Adres
1
ADANA
Seyhan
ÇUKUROVA ÝÞÝTME VE KONUÞMA
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
2
ADANA
Seyhan
KULAÐIM OLUR MUSUN ÝÞÝTME
ENGELLÝLER VE AÝLELERÝ DERNEÐÝ (322) 235 98 92
3
ADANA
Merkez
ADANA SAÐIR VE DÝLSÝZLER
DERNEÐÝ
(322) 363 35 98
ÇINARLI 1 ÜZELGÜN APT.NO :20
KAT: 4
4
ADANA
Merkez
HALÝL AVCI DUYMA ENGELLÝLER
MERKEZÝ DERNEÐÝ
(322) 457 27 57
REÞATBEY MH. FUZULÝ CADDESÝ
NO:83
5
ADANA
Ceyhan
CEYHAN SEVGÝ ÇEMBERÝ
(322) 435 14 05
ORTOPEDÝK ENGELLÝLER DERNEÐÝ
6
ADANA
Kozan
KOZAN ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
7
ADANA
Seyhan
8
ADANA
Seyhan
9
ADANA
Tufanbeyli
TUFANBEYLÝ ÝLÇESÝ ENGELLÝLER
VE ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
10
ADANA
Merkez
ÇUKUROVA ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ (322) 359 01 36
(322) 515 99 79
ÇUKUROVA ÇOCUK FELCÝ
(322) 363 69 01
DERNEÐÝ
ADANA 3 ARALIK ÖZEL ÇOCUKLAR (322) 458 17 18
DERNEÐÝ
(322) 791 70 24
HUZUREVLERÝ MH. 103 SOK. MELDA
APT. KAT:9/9
TOROS MH. 79 SOK. NO:1 YERLEÞÝM
APT B BLOK ZEMÝN KAT
ADLÝYE SARAYI YANI NO:12
TUFANPAÞA MAHALLESÝ HAL SK.
No:122
ÇINARLI ÝNÖNÜ HÜSEYÝN TELMAÇ ÝÞ
HANI KAT.3
DÖÞEME MAH. 34 SOK. NO:2
BUZGUNEY BELDESÝ TUFANBEYLÝ
ÖZEL ÝDARE BÝNASI
TEPEBAÐ 19 66
(416) 214 26 64
CUMHURÝYET MAH. KERKÝÞÝN YOLU
ÜZERÝ 42
11
ADIYAMAN
Merkez
GAP GÖRMEYENLER DERNEÐÝ
12
ADIYAMAN
Merkez
GÜNEYDOÐU ORTOPEDÝK
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(416) 216 73 15
TURGUT REÝS SAKARYA CAD. KILINÇ
NO:24
13
ADIYAMAN
Merkez
(416) 213 30 53
TURGUT REÝS CAD. NO:695
14
AFYON
Merkez
(272) 213 18 83 213 92 46
15
AFYON
Emirdað
MERKEZ ORDU BULVARI BOZCALAR
ÇARÞISI KAT 3 NO 122/A
BELEDÝYE RANT TESÝSLERÝ ZEMÝN
KAT
16
AFYON
Merkez
17
AKSARAY
Merkez
18
ANKARA
Çankaya
GAP ÝÞÝTME ENGELLÝLER
YARDIMLAÞMA VE DAY. DERNEÐÝ
AFYON SAÐIR VE DÝLSÝZLER
DERNEÐÝ
EMÝRDAÐ ÝLÇESÝ ENGELLÝLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
AFYONKARAHÝSAR MERKEZ
ÝÞÝTME ENGELLÝLERÝN EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝNÝ DESTEKLEME DER.
AKSARAY ZÝHÝNSEL ENGELLÝ
ÇOCUKLARI YETÝÞTÝRME VE
KORUMA DERNEÐÝ
ANAKENT ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
19
ANKARA
Çankaya
20
ANKARA
21
(272) 442 52 72
(272) 213 92 35
MAREÞAL FEVZÝ ÇAKMAK
MAHALLESÝ
(382) 215 66 03
ZÝNCÝRLÝ FABRÝKA US ÝÞHANI IÞIK
EMLAK
(312) 344 03 04 497 21 32
KIZILAY ÝNKILAP SOKAK SSK ÝÞHANI
KAT:4/146
ANKARA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(312) 230 25 31 230 25 61
Sincan
SÝNCAN ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(312) 269 71 81
YENÝÞEHÝR NECATÝBEY CADDESÝ
NO:23 DAÝRE NO:3
TANDOÐAN MAHALLESÝ MEHMET
METÝN SOKAK (ÞEHÝT PARK) ÞEHÝT
MEHMET METÝN SK.
ANKARA
Altýndað
TÜRKÝYE KÖRLER TOPLUM
DERNEÐÝ
(312) 310 74 35
POSTA CADDESÝ KIZILBEY SOKAK
TÝRÝTOÐLU HAN KAT:3 NO:41-42-43
22
ANKARA
Altýndað
(312) 311 99 09
ANAFARTALAR CADDESÝ ERTAÞ
SOKAK NO:1/7
23
ANKARA
Çankaya
(312) 231 07 06 231 34 13
MALTEPE ETÝ MAH. GAZÝ MUSTAFA
KEMAL BULVARI NO:69/3
24
ANKARA
Çankaya
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEÐÝ
GENEL MERKEZÝ
(312) 363 77 45 362 20 91
KURTULUÞ CEBECÝ ERZURUM
MAHALLESÝ GEÇÝM SOKAK NO:21
25
ANKARA
Çankaya
GÖRME ENGELLÝLER BÝLÝÞÝM VE
ÝLETÝÞÝM DERNEÐÝ
(312) 232 56 29
MALTEPE G.M.K. BULVARI 52/27
26
ANKARA
Çankaya
EVRENSEL GÖRME ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
(312) 435 62 76 435 82 19
KIZILAY ZÝYA GÖKALP SSK ÝÞHANI
B-1 BLOK 126
27
ANKARA
Çankaya
TÜRK ORTOPEDÝ VE
TRAVMATOLOJÝ BÝRLÝÐÝ DERNEÐÝ
(312) 436 11 43
G.O.P. BAYRAKTAR MH. ÝKÝZDERE
SK. 21/12
28
ANKARA
Çankaya
TÜRKÝYE FÝZYOTERAPÝSTLER
DERNEÐÝ
(312) 305 40 55 305 40 55
ÇANKAYA BAHÇELÝEVLER 39.SOKAK
33/ 1
29
ANKARA
Çankaya
BEDENSEL ENGELLÝLER DERNEÐÝ
GENEL MERKEZÝ
(312) 432 17 38
ÝNKILAP SK SSK ÝÞHANI B-2 BLOK
KAT:7 KIZILAY
30
ANKARA
Çankaya
ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(312) 223 41 51
MALTEPE ÞEHÝT ÇETÝN GÖRGÜ SOK.
10/1
KAMU YARARINA ÇALIÞAN
GÖRMEYENLERÝ KORUMA
DERNEÐÝ ANKARA ÞUBESÝ
GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE
BÝRLEÞME DERNEÐÝ GENEL
MERKEZÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
(312) 215 10 26 447 71 31
(312) 863 52 78
Adres
31
ANKARA
Çankaya
ANKARA OTÝSTÝK BÝREYLER
DERNEÐÝ
32
ANKARA
Elmadað
ELMADAÐ ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
33
ANKARA
Çankaya
TÜRK ORAL VE MAKSÝLLOFASÝYAL
(312) 221 09 38 221 09 38
CERRAHÝ DERNEÐÝ
ÝSMETPAÞA MAH. ÞEVKÝ ATABARUT
SOK. NO:35
ÇÝFTLÝK CAD. BURAK APT. 43/1
BEÞTEPE
34
ANKARA
Gölbaþý
ZÝHÝNSEL YETERSÝZ ÇOCUK VE
YETÝÞKÝNLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
(312) 484 24 70 484 08 58
VÝLAYETLER EVÝ KARÞISI
GÜLERMAK FABRÝKASI YANI
35
ANKARA
Keçiören
ÖÐRETÝLEBÝLÝR ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEÐÝ
(312) 321 02 52 323 70 55
ETLÝK KUYUYAZISI CADDESÝ
KIVRIMLI SOKAK 25/27
36
ANKARA
Etimesgut
ÝÞÝTME ENGELLÝLER GELÝÞÝM
MERKEZÝ DERNEÐÝ
0535 629 30 00
ALTAY MAHALLESÝ ERYAMAN 26.
1493
37
ANKARA
Sincan
38
ANKARA
Y.Mahalle
39
ANKARA
Y.Mahalle
40
ANKARA
Çankaya
ÝLGÝ OTÝSTÝK ÇOÇUKLARI KORUMA
(312) 221 06 94
DERNEÐÝ
EMEK 58.SOKAK NO:25
(312) 215 10 26 447 71 31
3. CADDE 27. SOKAK 3 1
(312) 384 58 50
ÝSKÝTLER - BAHÇIVAN SOKAK 34/A
ATATÜRK MH. KARANFÝL SK. 7 40
(312) 344 93 16 334 92 72
ERGENEKON MAHALLESÝ KARABÜK
SOKAK NO: 45-YENÝMAHALLE
(312) 312 64 92
YENÝ SANAYÝ MAH. ÇANKIRI CAD.
188/5-1
41
ANKARA
Çankaya
ANKARA OTÝSTÝK BÝREYLER
DERNEÐÝ
42
ANKARA
Altýndað
ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN EÐÝTÝMÝ
FEDERASYONU
KIZLAR PINARI CADDESÝ - 154/B
43
ANKARA
Keçiören
ANKARA ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN
0505 785 15 91
EÐÝTÝMÝNÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
44
ANKARA
Çankaya
TÜRK PSÝKOLOJÝK DANIÞMA VE
REHBERLÝK DERNEÐÝ
(312) 430 36 74
KOLEJ ÖNCEBECÝ MAHALLESÝ UMUT
SOKAK NO:50 4
45
ANKARA
Çankaya
TÜRK PSÝKOLOGLAR DERNEÐÝ
(312) 425 67 65 417 40 59
MEÞRUTÝYET CAD. 22/12
46
ANTALYA
Merkez
ANTALYA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
ALTINDAÐ MAH. 153.SOK.BELEDÝYE
LOJMANLARI 4/BLOK 25/B
47
ANTALYA
Merkez
KEPEZ ÝÞÝTME ENGELLÝLER
SOSYAL YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
0538 6119169
ERENKÖY 4875.SOK. 32/A
48
ARTVÝN
Merkez
ARTVÝN ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
(466) 212 14 49
HALK EVÝ CAD.NO/19E
49
ARTVÝN
Arhavi
ARHAVÝ BEDENSEL ENGELLÝLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(466) 312 27 91
MUSAZADE MAH. ARHAVÝ
50
ARTVÝN
Hopa
51
ARTVÝN
Þavþat
52
AYDIN
Nazilli
NAZÝLLÝ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
(256) 315 89 14
ZAFER 107/1 8
53
AYDIN
Nazilli
NAZÝLLÝ SPASTÝK VE ORTOPEDÝK
ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
(256) 313 31 71
KARAÇAY MH. 1050 SK 11
(256) 211 01 23
7 EYLÜL MAHALLESÝ ESKO ÝÞHANI A
BLOK KAT:2 NO:4
(256) 214 79 79
0RTA MAH. ORTA MH CD N:123/A
HOPA BEDENSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
BEDENSEL ENGELLÝLERLE
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
HOPA BELEDÝYE PASAJI KAT/1
ÞAVÞAT YENÝ KÖY MAH.
CUMHURÝYET CAD.
54
AYDIN
Merkez
AYDIN SPASTÝK ÇOCUKLAR
DERNEÐÝ
55
AYDIN
Merkez
ZÝHÝNSEL ENGELLÝ ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEÐÝ
AYDIN ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN
505 716 73 26
EÐÝTÝMÝNÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
GÜZELHÝSAR M. 45. SOKAK KÖÞK
APT. B BLOK KAT:4 NO:8
EDREMÝT ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
BÝRLÝK ORTOPEDÝK ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
GAZÝ CELAL MAHALLESÝ HÜKÜMET
CADDESÝ ÝÞ MERKEZÝ E.B. 68
FEVZÝPAÞA MAHALLESÝ ESKÝ
TOPTANCI HALÝ 10
56
AYDIN
Merkez
57
BALIKESÝR
Edremit
58
BALIKESÝR
Ayvalýk
59
BALIKESÝR
Edremit
EDREMÝT KÖRFEZÝ BEDENSEL
ENGELLÝLER EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON DERNEÐÝ
(266) 374 27 46
CENNETAYAÐI CENNETAYAÐI 26
60
BALIKESÝR
Merkez
ZÝHÝNSEL ENGELLÝ ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEÐÝ
(266) 249 99 73 249 52 03
Anafartalar Caddesi Mortaþ Ýþhaný A-Blok
Kat.3 83
(266) 373 01 35 373 01 35
(266) 312 66 00
kýlavuzu
YENÝKENT ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
ÝÞÝTME ENGELLÝ ÇOCUKLAR
EÐÝTÝM VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ
ORTADOÐU ÝÞÝTME ENGELLÝLER
EÐÝTÝM DERNEÐÝ
3. CADDE 27. SOKAK 3 1
069
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.No Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
kýlavuzu
S.No Ýl
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
070
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
Adres
61
BALIKESÝR
Ayvalýk
AYVALIK ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERÝ
KORUMA VE EÐÝTME DERNEÐÝ
62
BALIKESÝR
Bandýrma
BANDIRMA EÐÝTÝLEBÝLÝR ÖZÜRLÜ
(266) 718 99 82 718 28 25
ÇOCUKLARA YARDIM DERNEÐÝ
MERKEZ KAYACIK YOLU MURADÝYE
CAMÝÝ DÖNÜÞÜ 3
(266) 331 31 32
150 EVLER MAHALLESÝ A. SANSÜR
CADDESÝ AYCAN APT NO:24/2
(266) 331 31 32
0 ALÝÇETÝNKAYA CD. ALÝ SONSUZ
SK. 241 2
63
BALIKESÝR
Ayvalýk
AYVALIK ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
64
BATMAN
Merkez
BATMAN ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(488) 213 43 73
ÇARÞI MAH. CUMHURÝYET CAD.
KURT ÝÞ HANI KAT.2
65
BATMAN
Merkez
BATMAN ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
EÐÝTÝM VE KORUMA DERNEÐÝ
(488) 214 97 60
YENÝ MAH. 1002 SOK. NO:65
(434) 226 80 79
ATATÜRK MAHALLESÝ ÖZDEMÝR
SOKAK NO:3
66
BÝTLÝS
Merkez
ARTIK SAKLANMAK
ÝSTEMÝYORUM BÝTLÝS BEDENSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
67
BURDUR
Merkez
BURDUR ÖZÜRLÜLERÝ KORUMA
VE YAÞATMA DERNEÐÝ
(248) 233 10 36
CUMHURÝYET MEYDANI KÜLTÜR
SARAYI
68
BURSA
Yýldýrým
BURSA SAÐIR- DÝLSÝZLER HÝMAYE
VE YARDIM DERNEÐÝ
(224) 326 12 02 326 12 02
KURTOÐLU DEÐÝRMEN 1
ALACAMESCÝT MH. OKÇULAR
SK.YENÝ OKÇULAR ÇARÞISI 80 100
ALEMDAR MH. YUNUS SK. 49
69
BURSA
Osmangazi
ETKÝN ENGELLÝLER BÝLÝM KÜLTÜR
VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ
70
BURSA
Osmangazi
BURSA ENGELLÝLER
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
71
BURSA
Yýldýrým
UYGAR GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(224) 328 88 40
KURTOÐLU DEÐÝRMEN BÝLA KAT-4
(224) 676 98 82
GAZÝ MH. ORTAOKUL CD. 9
(224) 712 15 65 712 15 65
CUMA MH. BELEDÝYE KÜLTÜR
SARAYI KAT/1 4
(224) 5247031
OSMANGAZÝ ATA MAH. OKUL SK 38
(224) 613 17 08
SABRÝBEY PARK 7
(224) 251 06 26
KURTOÐLU DEÐÝRMEN 3/3
72
BURSA
Karacabey
FÝZÝKSEL ENGELLÝLER EÐÝTÝM VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
73
BURSA
Ýnegöl
ÝNEGÖL ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
74
BURSA
75
BURSA
76
BURSA
ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI
Osmangazi
KORUMA DERNEÐÝ
MUSTAFAKEMALPAÞA ÝÞÝTME
M.Kemalpaþa ENGELLÝ ÖÐRENCÝLERÝ KORUMA
VE EÐÝTÝMLERÝNE DESTEK DER.
Yýldýrým
DUYUM ÝÞÝTME ENGELLÝLER
EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ
77
BURSA
Osmangazi
BURSA OTÝSTÝK ÇOCUKLAR
EÐÝTÝM VE DAY. DERNEÐÝ(BOÇED)
78
BURSA
Osmangazi
ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN
YETENEKLÝ ÇOCUKLAR
AKADEMÝSÝ DERNEÐÝ
(224) 250 00 52
DEMÝRTAÞPAÞA MH. ÝNÖNÜ CD. HAS
ÝÞ MERKEZÝ 115 28
79
ÇANAKKALE Biga
BÝGA ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(286) 317 29 85
SAKARYA KIBRIS ÞEHÝTLERÝ CAD
100. YIL PARKI
80
ÇANAKKALE Merkez
ÇANAKKALE BEDENSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(286) 214 04 89
KEMALPAÞA BELEDÝYE ÝÞ MERKEZÝ
60
81
ÇANAKKALE Çan
ÇAN ÖZKUR ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLER
BAKIM EÐÝTÝM VE
(286) 416 95 35 416 27 54
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
YAPTIRMA VE KORUMA DERNEÐÝ
BELEDÝYE ÝÞ MERKEZÝ B BLOK 413
82
ÇANAKKALE Gelibolu
GELÝBOLUDA ÖÐRENÝM GÖREN
GÖRME ENGELLÝ ÖÐRENCÝLERÝ
KORUMA KALKINDIRMA VE
YAÞATMA DERNEÐÝ
(286) 566 29 33
CAMÝKEBÝR ATATÜRK C TABAKLAR
ÝÞ MERKEZÝ 5
83
ÇANAKKALE Gelibolu
ÝÞÝTME ENGELLÝ ÝLKÖÐRETÝM
ÖÐRENCÝLERÝNE YARDIM
DERNEÐÝ
(286) 566 46 16
CAMÝKEBÝR TATA AHMET SOKAK 1 1
84
ÇANKIRI
Merkez
ÇANKIRI ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
BUÐDAY PAZARI MAHALLESÝ
ATATÜRK BULVARI 71 71
85
ÇANKIRI
Merkez
ÇANKIRI BEDENSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÝPLÝKCÝ
SOKAK 2
86
DENÝZLÝ
Merkez
DENÝZLÝ ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(258) 261 84 10
SARAYLAR 497 14/1
87
DENÝZLÝ
Merkez
FÝZÝKSEL ve BEDENSEL
ENGELLÝLERÝ KORUMA ve
KALKINDIRMA DERNEÐÝ
(258) 265 73 37
AYDINLI APARTMANI TOPRAKLIK
MAHALESÝ 630 SOKAK 15-1
88
DENÝZLÝ
Merkez
DENÝZLÝ ZÝHÝNSEL ENGELLÝ
ÇOCUKLARI KORUMA,OKULLARINI
(258) 211 92 24
VE YAÞAM EVLERÝHNÝ YAPTIRMA
YAÞATMA DERNEÐÝ
KINIKLI BURSA CAD.ANADOLU
LÝS.YANI 94
89
DENÝZLÝ
Merkez
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI KORUMA VE
YÖNLENDÝRME DERNEÐÝ
(258) 264 80 08
0 KAYALIK ULUS ÇARÞISI 0
90
DENÝZLÝ
Merkez
DENÝZLÝ PSÝKOLOJÝK DANIÞMA
HÝZMETLERÝ DERNEÐÝ
(258) 242 43 94
0 KONAK ÝÞHANI 7/703
HACI ÝLYAS MH TOKAÇ SARAY
ÝÞHANI HAN SK. 13 7/2
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
Kurum Adý
Tel
DÝYARBAKIR Merkez
DÝYARBAKIR ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(412) 221 41 54
0 EKÝNCÝLER OSMANBEY APT. 19/6
92
DÝYARBAKIR Merkez
SURKENT ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(412) 228 49 28
BAÐLAR MURADÝYE GÜRSEL
CADDESÝ NO:9/A 2
93
DÝYARBAKIR Merkez
GÖRMEZLER BÝRLÝK VE
BERABERLÝK DERNEÐÝ
(412) 228 34 38 228 34 38
ESKÝ YOÐURT PAZARI GAZÝ CADDESÝ
ARMAÐAN SOKAK NO:9 1/1
94
DÝYARBAKIR Bismil
BÝSMÝL BEDENSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(412) 415 44 59
DUMLUPINAR MAH. ESKÝ
DÝYARBAKIR CAD. 54/A-54/B BÝSMÝL
95
DÝYARBAKIR Merkez
ZÝHÝNSEL ENGELLLÝLER DERNEÐÝ
(412) 224 11 74 262 27 54
ÞAÝR SIRRI HANIM SOKAK
EKÝNCÝLER APT. NO:3/19
96
DÜZCE
Merkez
DÜZCE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
SOSYAL YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
536 397 31 54
ÞEREFÝYE MAH ÜMÝT SOK. NO:3
97
DÜZCE
Merkez
DÜZCE ZÝHÝNSEL YETERSÝZ
ÇOCUKLARI YETÝÞTÝRME VE
KORUMA DERNEÐÝ
(380) 514 28 25
ÞEREFÝYE MAH CUMHURÝYET SOK
ÝLHAN ÞURGUN ÝÞ MERKEZÝ 1
98
EDÝRNE
Merkez
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI EÐÝTÝM VE
YAÞATMA DERNEÐÝ
(284) 214 64 65
99
EDÝRNE
Merkez
ZÝHÝN VE HAREKET ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLARI KOR DERNEÐÝ
100
EDÝRNE
Merkez
EDÝRNE BEDENSEL ENGELLÝLERÝ
KORUMA VE YAÞ. DERNEÐÝ
(284) 212 09 41
Ayþekadýn Mah. Eski Ýstanbul Cad.
Belediye Dük. 121
101
EDÝRNE
Keþan
KEÞAN ZÝHÝNSEL VE BEDENSEL
ÖZÜRLÜLER DAY.DER.
(284) 714 63 95
ÝNÖNÜ CAD. 7
Merkez
ELAZIÐ ÞÝZOFRENÝ DAYANIÞMA
DENREÐÝ
(424) 218 10 83
RIZAÝYE MAH. BORAT SK. NO:10/2
NAÝL BEY VALÝ FAHRÝBEY 22 LER
ÝÞHANI 3 67
NAÝLBEY MAH. YEÞÝLDERE SK.
KOLOÐLU APT. NO:19
102
ELAZIÐ
Faks
Adres
214 64 65 SABUNÝ MAH. VAKIF ÝÞ HANI 3 7
SABUNÝ TAHMÝS CAD. BANKA
ARALIK 8 4
103
ELAZIÐ
Merkez
ELAZIÐ GÖRME ENGELLÝLER SPOR
(424) 238 57 46
KULÜBÜ DERNEÐÝ
104
ELAZIÐ
Merkez
ELAZIÐ ÞEFKATLÝ ELLER ÝÞÝTME
VE KONUÞMA ENGELLÝLER DER.
105
ERZÝNCAN
Merkez
ERZÝNCAN ÝÞÝTME ENGELLÝLER
KORUMA VE GELÝÞTÝRME DERNEÐÝ
106
ERZURUM
Merkez
GÖRME ENGELLÝLERÝ KORUMA
EÐÝTME VE KALKINDIRMA DER.
107
ERZURUM
Merkez
DOÐU BÖLGESÝ ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLERÝ KORUMA VE EÐÝTME (442) 235 67 28
DERNEÐÝ
108
ERZURUM
Merkez
ERZURUM ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
(442) 213 09 53
(222) 221 37 11
DELÝKLÝTAÞ AVAR 10/A
(424) 238 55 34
BAHÇELÝEVLER HALÝTPAÞA
CADDESÝ
(442) 234 27 29
GEZ MAH. K.KARABEKÝR ÝÞ MERKEZÝ
C-BLOK 238
4. Vakif Ýþ Haný 1 Kat 16
109
ESKÝÞEHÝR
Merkez
ESKÝÞEHÝR ÝÞÝTME ENGELLÝLERÝ
KORUMA VE KALKINDIRMA
DERNEÐÝ
110
ESKÝÞEHÝR
Merkez
ÖZEL EÐÝTÝME MUHTAÇ
ÇOCUKLARI KORUMA DERNEÐÝ
(222) 224 01 01
SÜMER MAHALLESÝ SARAR BASMA
FB.
111
ESKÝÞEHÝR
Merkez
ESGÖRDER ESKÝÞEHÝR
GÖRMEYENLERÝ VE GÖZ
SAÐLIÐINI KORUMA DERNEÐÝ
(222) 230 85 92
Ýstiklal mah. Demirciler sok. Hüner Ýþhaný 7
27
112
GAZÝANTEP
Merkez
ANTEPLÝ ÞAHÝN SAÐIR VE
DÝLSÝZLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
(342) 232 43 36
Nizip
NÝZÝP ORTOPEDÝK VE BEDENSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(342) 518 40 63
SAHA MAHALLESÝ ATATÜRK
BULVARI
(342) 230 96 96
Çukur Mah. Ahmet Dai Sok. Çengel Çýk.
No:10
113
GAZÝANTEP
114
GAZÝANTEP
Þahinbey
GAZÝANTEP BEDENSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
115
GAZÝANTEP
Merkez
GAZÝANTEP ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
(342) 335 20 93
DEÐÝRMÝÇEM DR.KEMAL AHÝ
KORKUT APT 44 1
116
GAZÝANTEP
Þehitkamil
ZÝHÝNDER DERNEÐÝ
(342) 220 93 89
ATATÜRK BULV. SÜRBABÝ SK. NUR
APT. 13
117
GÝRESUN
Merkez
GÝRESUN SAÐIR DÝLSÝZLER
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
(454) 216 49 74
HACI MÝKDAT MAHALLESÝ UÐUR
SOKAK 3
118
HAKKARÝ
Yüksekova
YÜKSEKOVA ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
Korkmazlar Apt.Kat:2 Nedim Zeydan Cad.
Avantaj Alý 9
119
HAKKARÝ
Merkez
HAKKARÝ ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
Altay Caddesi Belediye Ýþ Haný Kat:3
No:11
120
HATAY
Ýskenderun
ÝSKENDERUN ÝÞÝTME ENGELLÝLER
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
(326) 613 49 17
SAVAÞ MH. 1 NOLU BEL. ÝÞHANI
ASMA K 108
kýlavuzu
91
Ýlçe
071
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.No Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
S.No Ýl
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
Faks
HARAPARASI MAHALLESÝ ÞEHÝT
OSMAN DURMAZ CADDESÝ HAMÝDE
CÝVELEK ÝÞHANI B-BLOK 9
Adres
121
HATAY
Merkez
HATAY ÝÞÝTME VE KONUÞMA
ENGELLÝ BÝREYLER VE AÝLELERÝ
YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
122
ISPARTA
Sütçüler
SÜTÇÜLER SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝ
(246) 351 31 10
GELÝÞTÝRME VE DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
ERENLER MAH SÜTÇÜLER
123
ÝSTANBUL
Beþiktaþ
ÝSTANBUL ÝÞÝTME ENGELLÝLER
TURÝZM VE KÜLTÜREL
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(212) 327 71 51 236 46 76
CÝHANNÜMA SELAMLIK SOK. 2
124
ÝSTANBUL
Beyoðlu
TÜRKÝYE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ GENEL MERKEZÝ
(212) 249 85 94 249 85 94
GAZETECÝ EROL DERNEK 15/4
125
ÝSTANBUL
Kadýköy
ANADOLU SAÐIRLAR DERNEÐÝ
(216) 346 36 04 346 36 04
126
ÝSTANBUL
Üsküdar
ÜSKÜDAR KIZKULESÝ ÝÞÝTME
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(216) 342 74 98
127
ÝSTANBUL
Bakýrköy
GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
(GÖZDER)
(212) 543 54 22 543 54 23
ZUHURATBABA BAKIR 8
128
ÝSTANBUL
Çatalca
ALTINOK GÖRME ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
129
ÝSTANBUL
Kadýköy
GÖZ SAÐLIÐINI KORUMA VE
GÖRME ENGELLÝLERE HÝZMET
DERNEÐÝ
(216) 346 07 36
130
ÝSTANBUL
Kadýköy
KÖRLERÝ EÐÝTÝM VE
KALKINDIRMA DERNEÐÝ
(216) 347 76 63
131
ÝSTANBUL
Kadýköy
TÜRKÝYE GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(216) 345 35 25 337 26 73
OSMANAÐA KIRTASÝYECI NO:32/ 2
(216) 391 07 72
Selimiye bestekar Avni Anýl Sokak
Selahattin apt. 38761
AKIN ÝÞ MERKEZÝ ZEMÝN KAT 5
0 HALÝTAÐA YAVUZTÜRK SEDEF
APT. 1/1
OSMANAÐA MAH YOÐURTÇU SÜKRÜ
SOK 34 2
ÝSTANBUL
Üsküdar
133
ÝSTANBUL
Üsküdar
GÖRME ENGELLÝLER EÐÝTÝM VE
ÝSTÝHDAM DERNEÐÝ
(216) 325 78 64 342 59 60
TEMBEL HACIMEHMET
KASEMÇEÞME 14 2
134
ÝSTANBUL
Avcýlar
UMUT YOLU ORTOPEDÝK
ENGELLÝLER YARDIMLAÞMA DER.
(212) 591 93 82
AMBARLI MOR LALE 6/1
135
ÝSTANBUL
Bahçelievler
136
ÝSTANBUL
Bahçelievler
137
ÝSTANBUL
Eminönü
BÝZDE VARIZ ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
LÝMAN CAD. BÜYÜK KÖMÜRCÜ 74/76
138
ÝSTANBUL
Fatih
TÜRKÝYE ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER
(212) 635 94 82 534 59 80
FEDERASYONU
ÇAPA ÖRDEK KASAP AÞAÐI GURABA
31/4
139
ÝSTANBUL
Fatih
TÜRKÝYE SAKATLAR DERNEÐÝ
GENEL MERKEZÝ
(212) 521 49 12 631 11 95
ÇAPA ÖRDEK KASAP AÞAÐI GUREBA
31/4
140
ÝSTANBUL
Fatih
TÜRK ORTOPEDÝ VE
TRAVMATOLOJÝ DERNEÐÝ
(212) 524 10 53
DENÝZ ABDAL NECÝP ASIM 19 3
141
ÝSTANBUL
Gaziosmanpaþa
ARNAVUTKÖY ORTOPEDÝK
ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
142
ÝSTANBUL
Kadýköy
KADIKÖY ERENGAZÝ SAKATLAR
DERNEÐÝ
072
143
ÝSTANBUL
Kadýköy
ALTERNATÝ YAÞAM DERNEÐÝ
(216) 370 81 66 459 87 28
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
132
TÜRKAN SABANCI GÖRME
ENGELLÝLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
kýlavuzu
414 36 29
BAHÇELÝEVLER ORTAPEDÝK
ENGELLÝ ÇOCUKLARI KORUMA
DER.
ORTOPEDÝK PROTEZ VE
ORTEZCÝLER DERNEÐÝ
SÝYAVUÞPAÞA ADNAN KAHVECÝ
BULVARI
(212) 442 77 56 442 77 20
I. SÝYAVUÞPAÞA MAH. ADNAN KAHVECÝ
BULVARI SULTAN SELÝM SOK. 13
ARNAVUTKÖY MERKEZ MEVLANA
NO: 26 B
19 MAYIS STFA B7 BLOK YILDIZ 17 1
144
ÝSTANBUL
Kartal
BEDENSEL ENGELLÝLERLE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
145
ÝSTANBUL
Kartal
ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(216) 387 64 16
146
ÝSTANBUL
Maltepe
SARAN ANADOLU YAKASI
ENGELLÝLER SPOR KULÜBÜ
DERNEÐÝ
(216) 442 11 69
147
ÝSTANBUL
Sarýyer
ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR
DERNEÐÝ
(212) 227 19 99
148
ÝSTANBUL
Bakýrköy
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERÝ EÐÝTÝM
DERNEÐÝ
(212) 570 83 63
SAFÝYE SEFA APT. 18
Bakýrköy
ENGELLÝLER EÐÝTÝM ENSTÝTÜSÜ
GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ DER.
(212) 572 76 60
CEVÝZLÝK MAH. HUBAN SOK. 17 1
Bayrampaþa
ELELE ÇÝFT ENGELLÝLER EÐTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ ÖZEL
(212) 674 67 27 674 67 27
EÐÝTÝME MUHTAÇ ÇOCUKLARA
YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ
149
150
ÝSTANBUL
ÝSTANBUL
CEVÝZLÝ DRAGOS MUTLU 4
BAÐLARBAÞI BAÐDAT ÖZÇETÝN 14/1
YENÝ DOGAN ATEÞALAN ÞAFAK 73/A
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
151
ÝSTANBUL
Beyoðlu
OTÝSTÝKLER DERNEÐÝ
(212) 251 68 09
Faks
Adres
152
ÝSTANBUL
Beyoðlu
ÞÝZOFRENÝ DOSTLARI DERNEÐÝ
(212) 256 36 61 256 53 91
153
ÝSTANBUL
Çatalca
HADIMKÖY SOSYAL DAYANIÞMA
VE ENGELÝLER DERNEÐÝ
154
ÝSTANBUL
Fatih
ÇOCUK AKIL SAÐLIÐI VE
REHBERLÝÐÝ DERNEÐÝ
(212) 585 62 47 530 16 59
Deniz Abdal Ahmet Vefik Paþa Cad. 10 3
155
ÝSTANBUL
Güngören
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERE DESTEK
DERNEÐÝ
(212) 644 30 79 644 30 79
MERTER LALEBAHÇE 23 15
(216) 338 82 90 418 25 47
OSMANAÐA ALTIYOL KUÞDÝLÝ CAD.
SEVÝMLÝ ÝÞ HANI 18 KAT:5 NO;112
HADIMKÖY HASTANE ÞEHÝTLÝK
KORU 1
156
ÝSTANBUL
Kadýköy
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI KORUMA
DERNEÐÝ
157
ÝSTANBUL
Kadýköy
UMUT IÞIÐI ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI
DESTEKLEME DERNEÐÝ
(216) 341 04 65 574 24 80
ÝÇERENKÖY SARMAÞIK 19
(216) 378 93 15
SANAYÝ BÝLÝM CAD. NO:7
158
ÝSTANBUL
Pendik
PENDÝK FÝZÝKSEL VE ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
159
ÝSTANBUL
Üsküdar
TÜRK SPASTÝK ÇOCUKLARI
DERNEÐÝ
(216) 339 09 99 574 58 84
KÜÇÜKÇAMLICA ACIBADEM 190
(216) 486 09 06
BAHÇELÝEVLER MANOLYA ATA 2
SÝT. 10
160
ÝSTANBUL
Üsküdar
OTÝSTÝK ÇOCUKLARA YAÞAM
DERNEÐÝ
161
ÝSTANBUL
Zeytinburnu
EÐÝTÝLEBÝLÝR ÖZÜRLÜLERÝ
KORUMA DERNEÐÝ
(212) 415 62 01 415 62 01
MERKEZ EFENDÝ SABRÝ ÜLKER SOK.
NO:34 A
162
ÝSTANBUL
Zeytinburnu
ZEYTÝNBURNU ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLAR BAKIM VE YARDIM
DERNEÐÝ
(212) 582 18 10
TELSÝZ 84/2
163
ÝSTANBUL
Zeytinburnu
ZEYTÝNBURNU ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜLER YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(212) 546 52 14
YEÞÝLTEPE 74 11/1 D:3
164
ÝSTANBUL
Þiþli
BEYAZAY GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(212) 275 80 16
165
ÝSTANBUL
Kadýköy
PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA
DESTEK DERNEÐÝ
(216) 546 04 79
KOÞUYOLU LAÝLA APT. ÝMAR
LÝMÝTED SK. 24 3
166
ÝSTANBUL
Bakýrköy
ÝÞÝTME ENGELLÝLER VE AÝLELERÝ
DERNEÐÝ
538 559 87 97
ATAKÖY 78 KISIM MÝMAR SÝNAN
VÝLLALARI KARÞISI
167
ÝSTANBUL
Beyoðlu
BEYAZ AY ÝÞÝTME VE KONUÞMA
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
532 410 55 93
168
ÝSTANBUL
Beyoðlu
HALICIOÐLU ÝÞÝTME ENGELLÝLERÝ
(212) 369 32 95
KORUMA VE YARDIMLAÞMA
DERNEÐÝ
169
ÝSTANBUL
Fatih
170
ÝSTANBUL
Sultanbeyli
171
ÝSTANBUL
Üsküdar
172
ÝSTANBUL
Esenler
173
ÝSTANBUL
Bakýrköy
HALICIOÐLU TUNÇ 3 1
HALICIOÐLU MAH. ÞAN SOK. 17
(212) 632 19 91 633 05 38
AKSARAY AÇIKGÖZ SOK. 31
(216) 496 57 47
HASANPAÞA MAH FATÝH BULVARI 37
(216) 486 09 06
BAHÇELÝEVLER MANOLYA ATA 2
SÝT. 10
(212) 432 50 53
HAVALANI HACILAR 18
(212) 561 19 19 570 50 60
CEVÝZLÝK SAKIZYALI 28/5
(232) 425 73 94
1039 2/B 407
073
174
ÝZMÝR
Konak
YENÝ OLUÞUM BEDENSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
175
ÝZMÝR
Karþýyaka
KARÞIYAKA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
KORUMA DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(232) 368 30 04
1872 SOK. 12/A
176
ÝZMÝR
Merkez
ÝZMÝR SAÐIRLARI KORUMA VE
KALKINDIRMA DERNEÐÝ
(232) 244 75 74 231 37 16
HATAY 177 80/1
177
ÝZMÝR
Bornova
GÖREN KALPLER OKUL ÖNCESÝ
0 505 397 43 11
GÖRME ENGELLÝ ÇOCUKLARI
EÐÝTME VE DESTEKLEME DERNEÐÝ
178
ÝZMÝR
Karþýyaka
179
ÝZMÝR
Konak
180
ÝZMÝR
Konak
ÝZMÝR GÖRMEYENLERÝ KORUMA
EÐÝTÝM VE YARDIMLAÞMA
DERNEÐÝ
DOÐANAY GÖRMEYENLER
SOSYAL YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
kýlavuzu
TÜRKÝYE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
TESANÜT DERNEÐÝ
BEDENSEL VE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
EÐÝTÝM KÜLTÜR YARDIMLAÞMA
DERNEÐÝ
OTÝSTÝK ÇOCUKLARA YAÞAM
DERNEÐÝ
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI EÐÝTÝM
DERNEÐÝ
OTÝSTÝKLERE SEVGÝYLE YARDIM
DERNEÐÝ
369 46 20
BORNOVA 219 5 11
(232) 323 59 95
DONANMACI MAHALLESÝ 1722
SOKAK NO:9 K:4 D:406
(232) 483 22 26
859 SOK SARAY ÝÞ HANI 5 KAT:6
D:606
ÝZMÝR GÖRME ENGELLÝLER EÐÝTÝM
(232) 441 68 59
KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ
847 SOKAK NO:8 K:1 D:107
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.No Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
S.No Ýl
kýlavuzu
GÖRMEYENLERÝ KORUMA
DERNEÐÝ
TÜRKÝYE GÖRME ÖZÜRLÜLER
KÝTAPLIÐI DERNEÐÝ
Tel
Faks
Adres
Konak
182
ÝZMÝR
Konak
183
ÝZMÝR
Konak
GÖRMEYENLER DERNEÐÝ
(232) 489 24 79
184
ÝZMÝR
Konak
GÖRME ENGELLÝ VE
MÜZÝSYENLER DERNEÐÝ
(232) 446 18 16
Konak
ÝZMÝR ÇAÐDAÞ GÖRMEYENLER
DERNEÐÝ
(232) 446 37 19
(232) 256 83 93
KILIÇ REÝS MAH. HATAY CAD.
BETONYOL 322 27/A
(232) 285 18 98
güzelyalý mh 55
(232) 617 17 71
KAZIM DÝRÝK MAH. 377 SOKAK
NO:9/B
ÝZMÝR
(232) 441 78 41
(232) 446 46 31
MÝTHAT PAÞA 404/1
KONAK
186
ÝZMÝR
Konak
ÝZMÝR GÖRMEYENLER SOSYAL
DAYANIÞMA VE YARDIMLAÞMA
DERNEÐÝ
187
ÝZMÝR
Konak
ÝZMÝR BEYAZ NOKTA GELÝÞÝM
DERNEÐÝ
188
ÝZMÝR
Aliaða
ALÝAÐA ENGELLÝLER
REHABÝLÝTASYON DERNEÐÝ
189
ÝZMÝR
Bergama
BERGAMA ENGELLÝLER DERNEÐÝ
190
ÝZMÝR
Bornova
ÝZMÝR ÇAÐDAÞ ÖZÜRLÜLER
YAÞAM DERNEÐÝ
191
ÝZMÝR
Dikili
DÝKÝLÝ ENGELLÝLER DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
192
ÝZMÝR
Gaziemir
DÜNYA ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(232) 274 16 24
SEVGÝ 668 1
193
ÝZMÝR
Gaziemir
ENGELSÝZ YAÞAM DERNEÐÝ
(232) 265 44 77
AKTEPE MAHALLESÝ ALTAN AYDIN
CADDESÝ HASAN SABÝHA YAVAÞ
(232) 631 42 53
G.O.P. METE SK. 7
(232) 339 80 35
194
ÝZMÝR
Bergama
BERGAMA SPASTÝK ENGELLÝ
ÇOCUKLAR VE ERÝÞKÝNLER
DERNEÐÝ
195
ÝZMÝR
Bornova
BORNOVA ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
KORUMA DERNEÐÝ
196
ÝZMÝR
Buca
197
ÝZMÝR
Buca
198
ÝZMÝR
Buca
199
ÝZMÝR
Çiðli
200
ÝZMÝR
Karþýyaka
201
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
Kurum Adý
ÝZMÝR
185
074
Ýlçe
181
ÝZMÝR
ATATÜRK MAHALLESÝ ADNAN
SAYGILI CAD. 1
(232) 373 70 97
ADNAN MENDERES CAD. ESKÝ
BELEDÝYE PASAJI NO:3
ZÝHÝNSEL VE SPASTÝK ENGELLÝLER
(232) 487 19 81
YAÞAM DERNEÐÝ
FÝZÝKSEL VE BEDENSEL
ENGELLÝLERLE SOSYAL
(232) 426 55 84
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
DOWN SENDROMLU ÇOCUK VE
GENÇLERÝ KORUMA
YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ
ÝZMÝR ÇÝÐLÝ FAKÝR KÝMSESÝZ VE
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERÝ KORUMA
DERNEÐÝ
AKADEMÝ ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
ERGENE MUSTAFA KEMAL CAD. 556
58
290 Sokak 24 KAT:1
ÝÞÇEVLERÝ ÇAKMAK CADDESÝ NO:90
(232) 438 35 57
ÞÝRÝNYER 336 sokak NO:5
(232) 386 13 13
BALATÇIK 8786 50
(232) 369 90 50
1715 ALPSAL APT. 55/4
Konak
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERÝ
GELÝÞTÝRME VE KORUMA DERNEÐÝ (232) 483 05 84
ÇANKAYA
KÜÇÜKYALI ÇANKAYA MAH.
CUMHURÝYET BULV. 142 SOK. 12
202
ÝZMÝR
Konak
IÞIK OTÝSTÝK VE ZÝHÝNSEL
ENGELLÝ ÇOCUKLAR EÐÝTÝM
MERKEZÝ.DERNEGÝ
203
ÝZMÝR
Konak
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI KORUMA VE
YÖNLENDÝRME DERNEÐÝ
ALSANCAK 1442 2 KAT:1 DAÝRE :2
EMÝRALEM KASABASI KIR
MAHALLESÝ MEVKÝÝ 30
(232) 243 28 68
204
ÝZMÝR
Menemen
SABAHAT AKÞIRAY OTÝSTÝK
(232) 843 86 00
BÝREYLERÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
205
ÝZMÝR
Narlýdere
NARLIDERE ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERÝ
(232) 239 83 83
KORUMA VE DESDEKLEME
DERNEÐÝ
MÝTHATPAÞA CADDESÝ NO:447/D
206
ÝZMÝR
Ödemiþ
ÖDEMÝÞ ZÝHÝNSEL VE BEDENSEL
ENGELLÝLERE YARDIM DERNEÐÝ
(232) 545 92 05
EMMÝOÐLU MAH. OTEL SOK. NO:21\C
207
ÝZMÝR
Konak
TÜLAY AKTAÞ
ANAOKULU,ÝLÖÐRETÝM VE ORTA
SANAT OKULU(ÝÞÝTME
ENGELLÝLER) KORUMA DERNEÐÝ
(232) 421 00 25
MÝMAR SÝNAN
208
ÝZMÝR
Konak
IÞIK OTÝSTÝK VE ZÝHÝNSEL
ENGELLÝ ÇOCUKLAR EÐÝTÝM
MERKEZÝ DERNEGÝ
(232) 243 28 68
KÜÇÜKYALI ÇANKAYA MAH.
CUMHURÝYET BULV. 142 SOK. 12
209
ÝZMÝR
Menemen
SABAHAT AKÞIRAY OTÝSTÝK
(232) 843 86 00
BÝREYLERÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
EMÝRALEM KASABASI KIR
MAHALLESÝ MEVKÝÝ 30
210
ÝZMÝR
Konak
ÝZMÝR PSÝKOLOJÝK DANIÞMA
DERNEÐÝ
ALSANCAK 1440 6/15
(232) 464 08 22
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
211 KARABÜK
Merkez
KARABÜK ZÝHÝNSEL VE
EÐT.ÇOCUK KORUMA DERNEÐÝ
(370) 412 50 01
212 KARAMAN
Ermenek
ERMENEK ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERÝ
KORUMA DERNEÐÝ
213 KARS
Merkez
ZÝHÝNSEL ENGELLÝ ÖÐRENCÝLERÝ
KORUMA DERNEÐÝ
214 KASTAMONU
Merkez
215 KAYSERÝ
Merkez
216 KAYSERÝ
Melikgazi
ANADOLU ÖZÜRLÜLERÝ VE
AÝLELERE YARDIM DERNEÐÝ
217 KAYSERÝ
Kocasinan
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERÝN EÐÝTÝMÝ (352) 245 23 07
REHABÝLÝTASYONU VE ÝSTÝHDAMI
218 KAYSERÝ
Merkez
ÝSTÝKBAL KORUMAYA MUHTAÇ
ZÝHÝNSEL ENGELLÝ ÇOCUKLARI
KORUMA VE YARDIM DERNEÐÝ
(352) 321 27 33
219 KAYSERÝ
Merkez
KAYSERÝ ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
(352) 330 53 79
OSMAN KAVUNCU ÖZKESELER ÝÞ
HANI
220 KIRIKKALE
Merkez
KIRIKKALE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(318) 212 54 88
Yenidoðan Mahallesi Osman Tiryaki
Caddesi No:4
221 KIRIKKALE
Merkez
KIRIKKALE GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(318) 218 08 88
KIZILKANAT ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No:454
222 KIRÞEHÝR
Merkez
KIRÞEHÝR SPASTÝK VE ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(386) 214 00 98
AHÝ EVRAN MAHALLESÝ ANKARA
CADDESÝ ESEN PASAJI ALTI
223 KOCAELÝ
Merkez
KOCAELÝ SESSÝZLER DERNEÐÝ
(262) 323 64 44
BELEDÝYE ÇARÞI ÝÞH.1K.ABL 30
Merkez
KOCAELÝ SPASTÝK ÇOCUKLAR
DERNEÐÝ
0 542 688 96 54
BEKÝRPAÞA - BAÞARAN CAD. Ý.
YILDIRIM SOK. NO.8/A
225 KOCAELÝ
Merkez
ÝZMÝT ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
BECERÝ GELÝÞTÝRME DERNEÐÝ
(262) 239 38 42
KEMALPAÞA MAH. KEMALÝYE CAD.
45/2
226 KOCAELÝ
Gölcük
GÖLCÜK ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLARI GELÝÞTÝRME VE
KORUMA DERNEÐÝ
(262) 412 95 25
ÞEHÝTLER MAH. BARBAROS
HAYRETTÝN CD. 478 SK.HUZUREVÝ
K:1
227 KONYA
Ereðli
ÝÞÝTME ENGELLÝLER KORUMA VE
KALKINDIRMA DERNEÐÝ
(332) 713 59 59
228 KONYA
Meram
KONYA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
ABDÜLAZÝZ MAHALLESÝ ATATÜRK
CADDESÝ ÞÝRÝNHANIM SOKAK NO:7
229 KONYA
Meram
KONYA UMUT ÇOÇUKLARINI
KORUMA VE EÐÝTME DERNEÐÝ
PÝREBÝ MAHALLESÝ GÜR SOKAK 3
230 KÜTAHYA
Merkez
KÜTAHYA SAÐIR VE DÝLSÝZLER
DERNEÐÝ
231 MALATYA
Merkez
MALATYA ÞEFKATLÝ ELLER ÝÞÝTME
VE KONUÞMA ENGELLÝLER DERNEÐÝ 0 505 450 73 36
232 MALATYA
Merkez
ALTI NOKTA GÖREN ELLER VE
GÖNÜLLÜLER DAYANIÞMA
DERNEÐÝ
(422) 321 44 58
233 MALATYA
Merkez
TÜRKÝYE GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(422) 324 99 16
MÝLLÝ EGEMENLÝK SEVÝNÇ
PASTANESÝ ÜSTÜ 2/3
(422) 325 43 41
MÝLLÝ EGEMENLÝK
CADDESÝ ÞAVATA ÝÞ MERKEZÝ NO/18
0 537 661 35 51
CEZMÝ KARTAY CAD EFE ÝÞ MERKEZÝ
NO: 21
(422) 322 48 25
FUZULÝ CAD NO:7/2
MALATYA UMUT ÇÝÇEKLERÝ
DERNEÐÝ
MALATYA ANADOLU GÖRME
ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
Adres
MEYDAN MAH A.RIZA ALIÇLI
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
(474) 223 27 35
YUSUFPAÞA KAZIMPAÞA 128
(366) 214 20 14
YALÇIN CAD. KIZ MESLEK LÝSESÝ
KARÞISI
(352) 232 23 66 232 40 90
(352) 231 90 03
(274) 223 49 40
CUMHURÝYET MAH. TENNURÝ CAD.
25/3
MEHMET AKÝF ERSOY MAH. OSMAN
GAZÝ CAD. 155
SELÇUKLU ÇEÞME ALTI NO: 13
CUMARTESÝ PAZARI BALIKÇILAR
YANI 1
AKPINAR CEZMÝ KARTAY CADDESÝ
EFE ÝÞ MERKEZÝ BODRUM KAT NO:9
234 MALATYA
Merkez
235 MALATYA
Merkez
236 MALATYA
Merkez
MALATYA ÜSTÜN
YETENEKLÝLERÝN EÐÝTÝMÝNÝ
DESTEKLEME DERNEÐÝ
237 MANÝSA
Saruhanlý
SARUHANLI SAÐLIK
HÝZMETLERÝNÝ DESTEKLEME DER. (236) 357 10 84
CUMHURÝYET MEYDANI
238 MANÝSA
Merkez
MANÝSA SAÐIR DÝLSÝZLERÝ
KORUMA VE KALKINDIRMA
DERNEÐÝ
PEKER MAHALLESÝ SELÇUK AVCI
SOKAK NO.1/D
239 MANÝSA
Akhisar
AKHÝSAR BEDENSEL VE ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
(236) 413 18 58
HACIÝSHAK MAHALLESÝ 150 SOKAK
NO.20/A
240 MANÝSA
Akhisar
AKSEK SEVGÝ ÇOCUKLARI
DERNEÐÝ
(236) 412 63 12 413 79 32
PAÞA MAHALLESÝ 126 SOKAK NO.3
K.2
kýlavuzu
224 KOCAELÝ
KASTAMONU ÜSTÜN
YETENEKLÝLERÝN EÐÝTÝMÝNÝ
DESTEKLEME DERNEÐÝ
KAYSERÝ ÝÞÝTME ENGELLÝLER
KORUMA VE KALKINDIRMA
DERNEÐÝ
Faks
075
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.No Ýl
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
S.No Ýl
Ýlçe
Kurum Adý
Tel
241 MANÝSA
Salihli
SALÝHLÝ EÐÝTÝLEBÝLÝR ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
(236) 715 37 59
SAÐLIK MH.
242 MANÝSA
Soma
SOMA SPASTÝK ÇOCUKLAR
DERNEÐÝ
(236) 612 42 07
N.DANIÞMAN 85 EVLER NO: 49
243 MANÝSA
Soma
SOMA GÖRME ENGELLÝ VE
MÜZÝSYENLER DERNEÐÝ
(236) 612 64 05
ZAFER MAHALLESÝ PÝRÝ REÝS SOKAK
NO.10
244 MARDÝN
Merkez
MARDÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHBERLÝK GEREKTÝREN
ÇOCUKLARI KORUMA DERNEÐÝ
(482) 212 65 29
YENÝÞEHÝR MAH.MÝMOZA
CAD.PAMUKÇU APT. 1
245 MERSÝN
Merkez
MERSÝN ÝÞÝTME ENGELLÝLERÝ
KORUMA VE KALKINDIRMA
DERNEÐÝ
CAMÝÝ ÞERÝF MH FABRÝKALAR CAD
ANTEBELLÝ ÝÞHANI 50/72
246 MERSÝN
Silifke
SÝLÝFKE SAKATLAR DERNEÐÝ
GÖKSU MH ABDÝ ÝPEKÇÝ CAD
PALMÝYE AP ALTI 17/D
247 MERSÝN
Merkez
ORTOPEDÝK ENGELLÝLERÝ EÐÝTÝM
VE KALKINDIRMA DERNEÐÝ
(324) 336 70 49
MERKEZ MAHMUDÝYE 4825 29
248 MERSÝN
Merkez
GÖKKUÞAÐI ORTOPEDÝK
ENGELLÝLERÝ KORUMA VE
YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ
0 536 889 68 58
SAÐLIK MAH. 86011 SOK.ERDEM APT.
8/A
249 MERSÝN
Merkez
OTÝSTÝK ÇOCUKLARI KORUMA VE
EÐÝTÝM DERNEÐÝ
(324) 231 22 75
BAHÇE MH. 4604 SK. HELVACI
MAHMUT APT. NO:10 KAT:1 D:6
250 MUÐLA
Fethiye
FETHÝYE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(252) 612 02 13
TUZLA MAH. BAHRÝYE ÜÇOK PARKI
ÝÇÝN
251 MUÐLA
Bodrum
252 MUÐLA
Ortaca
253 MUÞ
Merkez
ÝÞÝTME ENGELLÝLER DERNEÐÝ
254 NEVÞEHÝR
Merkez
NEVÞEHÝR ZÝHÝNSEL ÖÐRENME
YETERSÝZLÝÐÝ OLAN
ÖÐRENCÝLERE YARDIM DERNEÐÝ
255 NÝÐDE
Bor
ÝÞÝTME ENGELLÝLER, SAÐIR VE
DÝLSÝZLER DERNEÐÝ
CUMHURÝYET MAH. NÝÐDE CADDESÝ
NO: 5
256 ORDU
Merkez
ORDU ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DAYANIÞMA DERNEÐÝ
ÞARKÝYE MAHALLESÝ KÜLTÜR
CADDESÝ BELEDÝYE ÝÞ HANI
257 ORDU
Kumru
KARADENÝZ GÖRME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
(452) 641 23 12
SAMUR MAHALLESÝ BELEDÝYE ÝÞ
HANI KAT:1
258 ORDU
Merkez
ORDU ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN
EÐÝTÝMÝNÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
(452) 214 78 12
YENÝ MAHALLE ZÜBEYDE HANIM
NO: 74
259 RÝZE
Merkez
RÝZE ÝÞÝTME ENGELLÝLER DERNEÐÝ (464) 214 03 19
BELEDÝYE 4. BLOK KAT:3 NO: 202
Merkez
RÝZE ZEHRA USTA ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLERÝ KORUMA DERNEÐÝ
(464) 214 0613
EKREM ORHON MAHLLESÝ
KARANFÝL SOKAK NO:1
261 SAKARYA
Merkez
ARÝFÝYE BAKIMA MUHTAÇ
ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERÝ KORUMA
DERNEÐÝ
(264) 229 04 71
ARÝFÝYE KALAYCI MAH
262 SAMSUN
Havza
HAVZA FAKÝR HASTALARINA
YARDIM VE AMATÖR SPOR
FAALÝYETLERÝ DESTEKLEME DER.
(362) 714 16 00
HAVZA DEVLET HASTANESÝ YANI
263 SAMSUN
Merkez
(362) 432 86 32 435 12 84
19 MAYIS MAHALLESÝ SAADET
CADDESÝ TELLÝOÐLU ÝÞHANI 27/4
264 SAMSUN
Bafra
(362) 543 64 62 543 64 62
TABAKHANE MAH. HACIKABAÞ SK.
EKMEKÇÝ APRT. 6/1
265 SAMSUN
Merkez
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ZÝHÝN
(362) 457 56 94
ENGELLÝ ÇOCUKLAR EÐÝTÝM
KORUMA VE ARAÞTIRMA DERNEÐÝ
CUMHURÝYET MEYDANI
ORTAKLAR ÝÞHANI KAT 5
266 SAMSUN
Bafra
BAFRA ZÝHÝNSEL YETERSÝZ
ÇOCUKLARI YETÝÞTÝRME VE
KORUMA DERNEÐÝ
ALTINYAPRAK MAH. SERTKAYA
4.SOK 1/1
267 SÝÝRT
Merkez
SÝÝRT ÝÞÝTME VE ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
268 SÝNOP
Merkez
SÝNOP ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN
EÐÝTÝMÝNÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
269 ÞANLIURFA
Viranþehir
VÝRANÞEHÝR ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
270 ÞANLIURFA
Merkez
ÞANLIURFA GÖRME ÖZÜRLÜLER
DERNEÐÝ
kýlavuzu
260 RÝZE
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
076
Faks
BODRUM ZÝHÝNSEL VE BEDENSEL
ENGELLÝ ÇOCUKLARI EÐÝTME VE
(252) 367 13 37
KORUMA DERNEÐÝ
ORTACA ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLAR KORUMA VE YAÞATMA (252) 282 82 40
DERNEÐÝ
SAMSUN ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
BAFRA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
SOSYAL KÜLTÜREL EÐÝTÝM
YARDIMLAÞMA VE DAY. DERNEÐÝ
Adres
TORBA SARDUNYA EVLERÝ A
TERZÝALÝLER MAHALLESÝ HASTANE
CADDESÝ BELEDÝYE ÝÞ HANI
Muratpaþa Mah. Tuba Camii Yaný
(384) 214 01 41
(362) 543 49 90
ÝBRAHÝMPAÞA MAHALLESÝ CAMÝ
KEBÝR CADDESÝ KERVANSARAY ÝÞ
HANI KAT:1 1
ÜLKÜ MAHALLESÝ BAKIRCILAR
ÇARÞISI 1
(368) 261 07 83
KARAKUM YOLU ADA MAH.
TEKÝNOÐLU SK.DENÝZ APT 1/ 2
KALE MAH. ESKÝ PTT CAD. NO:67/A
(414) 215 36 30
ATATÜRK MAH. MURAT SOK. NO:1
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN BÝREYLERE YARDIM VE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA
KURULAN DERNEKLER
S.No Ýl
Ýlçe
Kurum Adý
271
ÞANLIURFA
Merkez
ÞANLIURFA ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER
(414) 215 18 99
DERNEÐÝ
Tel
Faks
ÞURKAV ALIÞ-VERÝÞ MERKEZÝ
C.BLOK 2. KAT NO:5
272
TEKÝRDAÐ
Çorlu
TRAKYA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
SÝLAHTAR ESKÝ HÜKÜMET ARKA 11
273
TEKÝRDAÐ
Merkez
TEKÝRDAÐ OTÝSTÝK ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEÐÝ
100.YILMAH. KOLORDU CD. ZÝNCÝR
SK. TETKÝN SÝT.B.2BLOK NO:8
274
TOKAT
Merkez
TOKAT ÜSTÜN YETENEKLÝLERÝN
(356) 388 51 11
EÐÝTÝMÝNÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
KARÞIYAKA MAHALLESÝ 26
HAZÝRAN ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI
C BLOK
275
TRABZON
Vakfýkebir
VAKFIKEBÝR SAÐLIK
HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME VE
GÜÇLENDÝRME DERNEÐÝ
(462) 841 71 96
ÇARÞI MH. SAHÝL CAD. LÝMAN
MANAV YANI
276
TRABZON
Merkez
ZÝHÝNSEL ENGELLÝ VE OTÝSTÝK
ÇOCUKLARI KORUMA DERNEÐÝ
(462) 321 34 17
ÝSKENDERPAÞA MH. ÝSKELE CAD. 5/2
(462) 229 21 10
GÜLBAHARHATUN MH. TRABZON
ECZANESÝ ÜST KAT
(282) 653 48 82
Adres
277
TRABZON
Merkez
SPASTÝK ÇOCUKLARI ZÝHÝNSEL
ÖZÜRLÜLERÝ EÐÝTME KORUMA
DERNEÐÝ
278
TRABZON
Merkez
ÝÞÝTME ENGELLÝ ÖÐRENCÝLERÝ
KORUMA VE YARDIM DERNEÐÝ
(462) 231 11 40
ÇARÞI MAH. EMÝN ALEMDAÐ SK. 4/2
(276) 223 39 97
KEMALÖZ ÞEREF CADDESÝ KULÝ
APT. NO 80
Merkez
280
VAN
Merkez
VAN ÝÞÝTME ENGELLÝLER VE
AÝLELERÝ DERNEÐÝ
YALOVA ÝÞÝTME ENGELLÝLER
DERNEÐÝ
281
YALOVA
Merkez
282
YALOVA
Merkez
283
ZONGULDAK Çaycuma
284
ZONGULDAK Ereðli
YALOVA YENÝ YAÞAM
ENGELLÝLER DERNEÐÝ
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝÐE
MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA
DERNEÐÝ
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝÐE
MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA
DERNEÐÝ
SÜPHAN ESKÝ EDREMÝT YOLU
KUNDURA FAB. 2
(226) 811 06 12
SÜLEYMANBEY MÝMAR SÝNAN CAD.
ÝPEK KOPUZ PASAJI NO: 9
(226) 811 3357
Süleymanbey Mah. Yalý Cad. Arabacýlar Sk.
Onur Pasajý No: 9/ 2
615 09 69
(372) 323 20 79
ÇAY MAH. ESENGÝN CAD. BELEDÝYE
ÝÞHANI NO: 3/304
SARIKORKMAZ ABALI SK.NO: 19
kýlavuzu
UÞAK
077
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
279
UÞAK ÖÐRETÝLEBÝLÝR ZÝHÝNSEL
ENGELLÝ ÇOCUKLARI KORUMA
DERNEÐÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
S.NO
Adana
Saðlýk Bakanlýðý
Adana Devlet Hastanesi
Adana
Saðlýk Bakanlýðý
Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
3.
Adana
Saðlýk Bakanlýðý
Çukurova Devlet Hastanesi
4.
Adana
Üniversite
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
5.
Adana
MSB
Adana Asker Hastanesi
6.
Adýyaman
Saðlýk Bakanlýðý
Adýyaman Devlet Hastanesi
7.
Afyonkarahisar
Saðlýk Bakanlýðý
Afyon Devlet Hastanesi
8.
Afyonkarahisar
Saðlýk Bakanlýðý
Kocatepe Devlet Hastanesi
9.
Afyonkarahisar
Üniversite
Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
10.
Aðrý
Saðlýk Bakanlýðý
Aðrý Devlet Hastanesi
11.
Aðrý
MSB
Aðrý Asker Hastanesi
12.
Amasya
Saðlýk Bakanlýðý
Amasya Sabuncuoðlu Þerefeddin Devlet Hastanesi
13.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
14.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
15.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
16.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Keçiören Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Dr. S.Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
22.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Etlik Ýhtisas Hastanesi
23.
Ankara
Saðlýk Bakanlýðý
Ulus Devlet Hastanesi
Ankara
Üniversite
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbn-i Sina ve
Dikimevi Hastanesi
25.
Ankara
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
26.
Ankara
Üniversite
Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
27.
Ankara
Üniversite
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
28.
Ankara
Üniversite
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
Ankara
MSB
Gülhane Askeri Týp Akademisi Komutanlýðý Eðitim
Hastanesi
Ankara
MSB
Ankara Asker Hastanesi
19.
20.
21.
kýlavuzu
HASTANE ADI
2.
18.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
KURUMU
1.
17.
078
ÝLÝ
24.
29.
30.
Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
Dýþkapý Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
KURUMU
HASTANE ADI
31.
Ankara
MSB
Etimesgut Asker Hastanesi
32.
Ankara
MSB
Beytepe Asker Hastanesi
33.
Antalya
Saðlýk Bakanlýðý
Antalya Devlet Hastanesi
34.
Antalya
Saðlýk Bakanlýðý
Atatürk Devlet Hastanesi
35.
Antalya
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
36.
Artvin
Saðlýk Bakanlýðý
Artvin Devlet Hastanesi
37.
Aydýn
Saðlýk Bakanlýðý
Aydýn Devlet Hastanesi
38.
Aydýn
Saðlýk Bakanlýðý
Nazilli 82. Yýl Devlet Hastanesi
39.
Aydýn
Saðlýk Bakanlýðý
82.Yýl Devlet Hastanesi
Aydýn
Üniversite
Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
41.
Balýkesir
Saðlýk Bakanlýðý
Balýkesir Devlet Hastanesi
42.
Balýkesir
Saðlýk Bakanlýðý
Atatürk Devlet Hastanesi
43.
Balýkesir
Saðlýk Bakanlýðý
Bandýrma Kapýdað Devlet Hastanesi
44.
Balýkesir
Saðlýk Bakanlýðý
Burhaniye Devlet Hastanesi
45.
Balýkesir
Saðlýk Bakanlýðý
Edremit Kazdaðý Devlet Hastanesi
46.
Balýkesir
MSB
Balýkesir Asker Hastanesi
47.
Bilecik
Saðlýk Bakanlýðý
Bilecik Devlet Hastanesi
48.
Bingöl
Saðlýk Bakanlýðý
Bingöl Devlet Hastanesi
49.
Bolu
Saðlýk Bakanlýðý
Ýzzet Baysal Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi
50.
Bolu
Saðlýk Bakanlýðý
Köroðlu Devlet Hastanesi
Bolu
Üniversite
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Ýzzet Baysal Týp
Fakültesi Hast.
52.
Burdur
Saðlýk Bakanlýðý
Burdur Devlet Hastanesi
53.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Bursa Devlet Hastanesi
54.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Çekirge Devlet Hastanesi
55.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Çekirge Çocuk Hastalýklarý Hastanesi
56.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Þevket Yýlmaz Devlet Hastanesi
57.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Ýnegöl Devlet Hastanesi
58.
Bursa
Saðlýk Bakanlýðý
Mustafa Kemalpaþa Devlet Hastanesi
59.
Bursa
Üniversite
Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
60.
Bursa
MSB
Bursa Asker Hastanesi
40.
51.
kýlavuzu
ÝLÝ
079
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÝLÝ
61.
Çanakkale
Saðlýk Bakanlýðý
Çanakkale Devlet Hastanesi
62.
Çanakkale
MSB
Çanakkale Asker Hastanesi
63.
Çanakkale
MSB
Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
64.
Çankýrý
Saðlýk Bakanlýðý
Çankýrý Devlet Hastanesi
65.
Çorum
Saðlýk Bakanlýðý
Çorum Devlet Hastanesi
66.
Çorum
Saðlýk Bakanlýðý
Hasanpaþa Devlet Hastanesi
67.
Denizli
Saðlýk Bakanlýðý
Denizli Devlet Hastanesi
68.
Denizli
Saðlýk Bakanlýðý
Servergazi Devlet Hastanesi
69.
Denizli
Üniversite
Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
70.
Denizli
MSB
Denizli Asker Hastanesi
71.
Diyarbakýr
Saðlýk Bakanlýðý
Diyarbakýr Devlet Hastanesi
72.
Diyarbakýr
Saðlýk Bakanlýðý
Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi
73.
Diyarbakýr
Üniversite
Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
74.
Diyarbakýr
MSB
Diyarbakýr Asker Hastanesi
75.
Edirne
Saðlýk Bakanlýðý
Edirne Devlet Hastanesi
76.
Edirne
Saðlýk Bakanlýðý
Selimiye Devlet Hastanesi
77.
Edirne
Üniversite
Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
78.
Elazýð
Saðlýk Bakanlýðý
Elazýð Devlet Hastanesi
79.
Elazýð
Saðlýk Bakanlýðý
Harput Devlet Hastanesi
80.
Elazýð
Üniversite
Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
81.
Erzincan
Saðlýk Bakanlýðý
Erzincan Devlet Hastanesi
82.
Erzincan
MSB
Erzincan Asker Hastanesi
080
83.
Erzurum
Saðlýk Bakanlýðý
Erzurum Numune Hastanesi
84.
Erzurum
Saðlýk Bakanlýðý
Palandöken Devlet Hastanesi
85.
Erzurum
Üniversite
Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
86.
Erzurum
MSB
Erzurum Mareþal Çakmak Hastanesi
87.
Eskiþehir
Saðlýk Bakanlýðý
Eskiþehir Devlet Hastanesi
88.
Eskiþehir
Saðlýk Bakanlýðý
Yunus Emre Devlet Hastanesi
89.
Eskiþehir
Üniversite
Osman Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
90.
Eskiþehir
MSB
Eskiþehir Asker Hastanesi
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO
kýlavuzu
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
KURUMU
HASTANE ADI
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
S.NO
ÝLÝ
91.
Gaziantep
Saðlýk Bakanlýðý
Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
92.
Gaziantep
Saðlýk Bakanlýðý
25 Aralýk Devlet Hastanesi
93.
Gaziantep
Üniversite
Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
94.
Giresun
Saðlýk Bakanlýðý
Giresun Prof. Dr. A. Ýlhan Özdemir Devlet Hastanesi
95.
Giresun
Saðlýk Bakanlýðý
Kale Devlet Hastanesi
96.
Gümüþhane
Saðlýk Bakanlýðý
Gümüþhane Devlet Hastanesi
97.
Hatay
Saðlýk Bakanlýðý
Antakya Devlet Hastanesi
98.
Hatay
Saðlýk Bakanlýðý
Hatay Devlet Hastanesi
99.
Hatay
Saðlýk Bakanlýðý
Ýskenderun Körfez Devlet Hastanesi
100. Hatay
MSB
Ýskenderun Asker Hastanesi
101. Hatay
Üniversite
Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
102. Isparta
Saðlýk Bakanlýðý
Isparta Devlet Hastanesi
103. Isparta
Saðlýk Bakanlýðý
Gülkent Devlet Hastanesi
104. Isparta
Üniversite
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
105. Isparta
MSB
Isparta Asker Hastanesi
106. Mersin
Saðlýk Bakanlýðý
Mersin Devlet Hastanesi
107. Mersin
Saðlýk Bakanlýðý
Toros Devlet Hastanesi
108. Mersin
Saðlýk Bakanlýðý
70. Yýl Tarsus Devlet Hastanesi
109. Mersin
Üniversite
Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve
Uygulama Hast.
110. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
111. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir
Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hast.
112. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
113. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Büyükçekmece Devlet Hastanesi
114. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Dr. Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
115. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Taksim Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
116. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
117. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Kartal Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
118. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
119. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Dr. S. Ersek Göðüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
120. Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Bakýrköy Dr.Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
kýlavuzu
HASTANE ADI
081
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
KURUMU
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
kýlavuzu
S.NO
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
082
ÝLÝ
KURUMU
HASTANE ADI
121.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Beykoz Devlet Hastanesi
122.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Ýstanbul 70. Yýl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi
123.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoðlu Devlet Hastanesi
124.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
125.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
126.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Göztepe Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
127.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Eyüp Devlet Hastanesi
128.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Kartal Devlet Hastanesi
129.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Paþabahçe Devlet Hastanesi
130.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Þiþli Devlet Hastanesi
131.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Ýstinye Devlet Hastanesi
132.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Pendik Devlet Hastanesi
133.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Validebað Öðretmenler Devlet Hastanesi
134.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
135.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Sarýyer Ýsmail Akgün Devlet Hastanesi
136.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Prof.Dr.N.Reþat Belger Beyoðlu Göz Eðitim ve
Araþtýrma Hast.
137.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Çatalca Dev.ve Bölge Trafik Hastanesi
138.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Adalet ve Saðlýk Bakanlýðý Bayrampaþa Devlet
Hastanesi
139.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
140.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Fatih Sultan Mehmet Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
141.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Tacirler Eðitim Vakfý Sultanbeyli Devlet Hastanesi
142.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Üsküdar Devlet Hastanesi
143.
Ýstanbul
Saðlýk Bakanlýðý
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
144.
Ýstanbul
Üniversite
Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Hastanesi
145.
Ýstanbul
Üniversite
Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi Hastanesi
146.
Ýstanbul
Üniversite
Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
147.
Ýstanbul
MSB
Kasýmpaþa Asker Hastanesi
148.
Ýstanbul
MSB
Gülhane Askeri Týp Akademisi Haydarpaþa Eðitim
Hastanesi Komutanlýðý
149.
Ýstanbul
MSB
Gümüþsuyu Asker Hastanesi
150.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
S.NO
HASTANE ADI
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
152.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Karþýyaka Devlet Hastanesi
153.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Alsancak Nevvar Salih Ýþgören Devlet Hastanesi
154.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
155.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
156.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Aliaða Devlet Hastanesi
157.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
158.
Ýzmir
Saðlýk Bakanlýðý
Ödemiþ Devlet Hastanesi
159.
Ýzmir
Üniversite
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
160.
Ýzmir
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
161.
Ýzmir
MSB
Güzelyalý Asker Hastanesi
162.
Ýzmir
MSB
Ýzmir Asker Hastanesi
163.
Kars
Saðlýk Bakanlýðý
Kars Devlet Hastanesi
164.
Kars
MSB
Sarýkamýþ Asker Hastanesi
165.
Kastamonu
Saðlýk Bakanlýðý
Kastamonu Dr. Münif Ýslamoðlu Devlet Hastanesi
166.
Kastamonu
Saðlýk Bakanlýðý
Þerife Bacý Devlet Hastanesi
167.
Kayseri
Saðlýk Bakanlýðý
Kayseri Dr. Vedat Ali Özkan Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
168.
Kayseri
Üniversite
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
169.
Kayseri
MSB
Kayseri Asker Hastanesi
170.
Kýrklareli
Saðlýk Bakanlýðý
Kýrklareli Devlet Hastanesi
171.
Kýrklareli
Saðlýk Bakanlýðý
Lüleburgaz 82. Yýl Devlet Hastanesi
172.
Kýrþehir
Saðlýk Bakanlýðý
Kýrþehir Devlet Hastanesi
kýlavuzu
KURUMU
173.
Kocaeli
Saðlýk Bakanlýðý
Kocaeli Devlet Hastanesi
083
174.
Kocaeli
Saðlýk Bakanlýðý
Ýzmit Devlet Hastanesi
175.
Kocaeli
Saðlýk Bakanlýðý
Derince Devlet Hastanesi
176.
Kocaeli
Saðlýk Bakanlýðý
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
177.
Kocaeli
Üniversite
Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
178.
Kocaeli
MSB
Gölcük Asker Hastanesi
179.
Kocaeli
MSB
Derince Asker Hastanesi
180.
Konya
Saðlýk Bakanlýðý
Konya Numune Hastanesi
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
151.
ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
S.NO
KURUMU
HASTANE ADI
Konya
Saðlýk Bakanlýðý
Meram Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
182.
Konya
Üniversite
Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
183.
Konya
MSB
Konya Asker Hastanesi
184.
Kütahya
Saðlýk Bakanlýðý
Kütahya Devlet Hastanesi
185.
Kütahya
Saðlýk Bakanlýðý
Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
186.
Kütahya
MSB
Kütahya Asker Hastanesi
187.
Malatya
Saðlýk Bakanlýðý
Malatya Devlet Hastanesi
188.
Malatya
Saðlýk Bakanlýðý
Beydaðý Devlet Hastanesi
189.
Malatya
Üniversite
Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
190.
Malatya
MSB
Malatya Asker Hastanesi
191.
Manisa
Saðlýk Bakanlýðý
Manisa Devlet Hastanesi
192.
Manisa
Saðlýk Bakanlýðý
Merkezefendi Devlet Hastanesi
193.
Manisa
Saðlýk Bakanlýðý
Salihli Devlet Hastanesi
194.
Manisa
Saðlýk Bakanlýðý
Soma Devlet Hastanesi
195.
Manisa
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
196.
Manisa
MSB
Manisa Asker Hastanesi
197.
Kahramanmaraþ Saðlýk Bakanlýðý
Kahramanmaraþ Devlet Hastanesi
198.
Kahramanmaraþ Saðlýk Bakanlýðý
Kahramanmaraþ Yeniþehir Devlet Hastanesi
199.
Kahramanmaraþ Üniversite
Sütçü Ýmam Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
200.
Mardin
Saðlýk Bakanlýðý
Mardin Devlet Hastanesi
201.
Muðla
Saðlýk Bakanlýðý
Muðla Devlet Hastanesi
202.
Muðla
Saðlýk Bakanlýðý
Fethiye Devlet Hastanesi
084
203.
Muðla
MSB
Aksaz Asker Hastanesi
204.
Muþ
Saðlýk Bakanlýðý
Muþ Devlet Hastanesi
205.
Nevþehir
Saðlýk Bakanlýðý
Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Devlet Hastanesi
206.
Niðde
Saðlýk Bakanlýðý
Niðde Devlet Hastanesi
207.
Ordu
Saðlýk Bakanlýðý
Ordu Devlet Hastanesi
208.
Ordu
Saðlýk Bakanlýðý
Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
209.
Rize
Saðlýk Bakanlýðý
Rize Devlet Hastanesi
210.
Rize
Saðlýk Bakanlýðý
82. Yýl Devlet Hastanesi
kýlavuzu
181.
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
KURUMU
HASTANE ADI
211. Sakarya
Saðlýk Bakanlýðý
Sakarya Devlet Hastanesi
212. Sakarya
Saðlýk Bakanlýðý
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
213. Samsun
Saðlýk Bakanlýðý
Samsun Mehmet Aydýn Devlet Hastanesi
214. Samsun
Saðlýk Bakanlýðý
Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi
215. Samsun
Saðlýk Bakanlýðý
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
216. Samsun
Üniversite
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
217. Samsun
MSB
Samsun Asker Hastanesi
218. Siirt
Saðlýk Bakanlýðý
Siirt Devlet Hastanesi
219. Sinop
Saðlýk Bakanlýðý
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
220. Sivas
Saðlýk Bakanlýðý
Sivas Sultan I. Ýzzettin Keykavus Devlet Hastanesi
221. Sivas
Saðlýk Bakanlýðý
Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi
222. Sivas
Üniversite
Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
223. Sivas
MSB
Sivas Asker Hastanesi
224. Tekirdað
Saðlýk Bakanlýðý
Tekirdað Devlet Hastanesi
225. Tekirdað
Saðlýk Bakanlýðý
Çerkezköy Devlet Hastanesi
226. Tekirdað
MSB
Çorlu Asker Hastanesi
227. Tokat
Saðlýk Bakanlýðý
Tokat Devlet Hastanesi
228. Tokat
Saðlýk Bakanlýðý
Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi
Üniversite
Gazi Osman Paþa Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
230. Trabzon
Saðlýk Bakanlýðý
Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
231. Trabzon
Saðlýk Bakanlýðý
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
232. Trabzon
Üniversite
Karadeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
233. Þanlýurfa
Saðlýk Bakanlýðý
Þanlýurfa Devlet Hastanesi
234. Þanlýurfa
Üniversite
Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
235. Uþak
Saðlýk Bakanlýðý
Uþak Devlet Hastanesi
236. Uþak
Saðlýk Bakanlýðý
1 Eylül Devlet Hastanesi
237. Van
Saðlýk Bakanlýðý
Van Devlet Hastanesi
238. Van
Saðlýk Bakanlýðý
Van Ýpekyolu Devlet Hastanesi
239. Van
Üniversite
Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
240. Van
MSB
Van Asker Hastanesi
229.
Tokat
kýlavuzu
ÝLÝ
085
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKÝLÝ SAÐLIK KURULUÞLARI
kýlavuzu
S.NO
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
086
ÝLÝ
KURUMU
HASTANE ADI
241. Yozgat
Saðlýk Bakanlýðý
Yozgat Devlet Hastanesi
242. Zonguldak
Saðlýk Bakanlýðý
Zonguldak Devlet Hastanesi
243. Zonguldak
Saðlýk Bakanlýðý
Atatürk Devlet Hastanesi
244. Zonguldak
Saðlýk Bakanlýðý
Karadeniz Ereðli Devlet Hastanesi
245. Zonguldak
Üniversite
Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
246. Aksaray
Saðlýk Bakanlýðý
Aksaray Devlet Hastanesi
247. Bayburt
Saðlýk Bakanlýðý
Bayburt Devlet Hastanesi
248. Karaman
Saðlýk Bakanlýðý
Karaman Devlet Hastanesi
249. Kýrýkkale
Saðlýk Bakanlýðý
Yüksek Ýhtisas Hastanesi
250. Kýrýkkale
Saðlýk Bakanlýðý
Kýrýkkale Devlet Hastanesi
251. Batman
Saðlýk Bakanlýðý
Batman Devlet Hastanesi
252. Bartýn
Saðlýk Bakanlýðý
Bartýn Devlet Hastanesi
253. Ardahan
Saðlýk Bakanlýðý
Ardahan Devlet Hastanesi
254. Ardahan
MSB
Ardahan Asker Hastanesi
255. Iðdýr
Saðlýk Bakanlýðý
Iðdýr Devlet Hastanesi
256. Yalova
Saðlýk Bakanlýðý
Yalova Devlet Hastanesi
257. Karabük
Saðlýk Bakanlýðý
Karabük Devlet Hastanesi
258. Karabük
Saðlýk Bakanlýðý
Karabük Þirinevler Devlet Hastanesi
259. Kilis
Saðlýk Bakanlýðý
Kilis Devlet Hastanesi
260. Osmaniye
Saðlýk Bakanlýðý
Osmaniye Devlet Hastanesi
261. Düzce
Saðlýk Bakanlýðý
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
HAKEM HASTANELER
ÝLÝ
Adana
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Bursa
Denizli
Diyarbakýr
Edirne
Erzurum
Ýstanbul
Ýstanbul
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Kahramanmaraþ
Kayseri
Malatya
Sakarya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van
Zonguldak
HASTANE ADI
Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Dr. Sami Ulus Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Antalya Devlet Hastanesi
Bursa Devlet Hastanesi
Denizli Devlet Hastanesi
Diyarbakýr Devlet Hastanesi
Edirne Devlet Hastanesi
Erzurum Numune Hastanesi
Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Bakýrköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Dr. Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Kartal Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Kahramanmaraþ Devlet Hastanesi
Dr. Vedat Ali Özkan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Malatya Devlet Hastanesi
Sakarya Devlet Hastanesi
Samsun Mehmet Aydýn Devlet Hastanesi
Sivas Sultan I. Ýzzettin Keykavus Devlet Hastanesi
Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Van Devlet Hastanesi
Zonguldak Devlet Hastanesi
kýlavuzu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
087
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
NO
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
ÝLI
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
088
ÝLÇESI
1
ADANA
CEYHAN
2
ADANA
CEYHAN
3
ADANA
CEYHAN
4
ADANA
CEYHAN
5
ADANA
FEKE
6
ADANA
ÝMAMOÐLU
7
ADANA
ÝMAMOÐLU
8
ADANA
KARAÝSALI
9
ADANA
KARATAÞ
10
ADANA
KOZAN
11
ADANA
KOZAN
12
ADANA
KOZAN
13
ADANA
SEYHAN
14
ADANA
SEYHAN
15
ADANA
SEYHAN
16
ADANA
SEYHAN
17
ADANA
SEYHAN
18
ADANA
SEYHAN
19
ADANA
SEYHAN
20
ADANA
SEYHAN
21
ADANA
SEYHAN
22
ADANA
SEYHAN
23
ADANA
SEYHAN
24
ADANA
SEYHAN
25
ADANA
SEYHAN
26
ADANA
SEYHAN
27
ADANA
SEYHAN
28
ADANA
SEYHAN
29
ADANA
SEYHAN
30
ADANA
SEYHAN
31
ADANA
SEYHAN
32
ADANA
SEYHAN
33
ADANA
SEYHAN
34
ADANA
SEYHAN
35
ADANA
SEYHAN
KURUM ADI
ÖZEL GÜZELLER ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU CEYHAN ÞUBESÝ
ÖZEL AYCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM MAVÝ BONCUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. CEYHAN
ÖZEL YAÞAM KAYNAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CESUR KALPLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ KOZAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ÝMAMOÐLU ÞUBESÝ
ÖZEL RÜZGAR KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEVZAT KORKMAZ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLPERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL GÜNLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YUSUF ÝZZETTÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ KOZAN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL NURÝYE BALÇIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÜNEÞ IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL NERMÝN ABLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SON YANKI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU (OKUL BÜNYESÝNDE)
ÖZEL ALTINELLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON HERKEZÝ
ÖZEL SAYGIN GÖZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝMECE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ÖZAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLÝM VE SEVGÝ (BÝLSEV) ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ÇIÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AMÝR AKDAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEMA SULTAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEY YILDIZI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SÝHÝRLÝ ELLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL RUHÝ EFE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM YOLUM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DESTÝNA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DUYUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MEHMET AÞLAMACI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELECEÐE UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEYHAN BÝLGE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖNCÜ ÇUKUROVA ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
3226130706
3226115185
3226114101
3226115596
3227412241
3228913383
3228922822
3225512404
3226816161
3225160656
3225161042
3225152625
3222253699
3222565525
5336893801
3222323242
3224311020
3222333533
3222563900
3224593556
3224592377
3224581718
3224362687
3222396872
5058333732
3224595598
3222343421
3222282501
3222562045
3222350949
3222339533
3222311505
3222342860
3222566465
3222284020
ADRESI
NAMIK KEMAL MAH.
17.SOK.NO:6CEYHAN/ADANA
BURHANÝYE MAHALLESÝ KAYA KÖKER
CADDESÝ NO:83 CEYHAN/ADANA
NAMIK KEMAL MAH. 18 SOKAK NO:3
CEYHAN/ADANA
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 120 SOKAK NO:33
CEYHAN/ADANA
KOZAN YOLU ÜZERÝ PETROL OFÝSÝ KARÞISI
NO:4 FEKE/ADANA
CUMHURÝYET MAHALLESÝ CENGÝZ TOPEL
SOKAK NO:24/D ÝMAMOÐLU/ADANA
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 114 SOKAK NO:14
ÝMAMOÐLU/ADANA
AYTAÇ DURAK CADDESÝ NO:58
KARAÝSALI/ADANA
PÝLAJ ÜSTÜ FUAT KARATAÞ BULVARI NO:31
KARATAÞ/ADANA
CUMHURÝYET MAHALLESÝ TURGUT ÖZAL
BULVARI GÖÇ YOLU MEVKÝÝ MEHMET TÜMER
AÐLIBOZAN MEVKÝ SAÝMBEYLÝ YOLU ÜZERÝ
KOZAN/ADANA
TAVÞANTEPE MAH.CEZAEVÝ
YANI KOZAN/ADANA
SÜMER MAHALLESÝ BÜLENT ANGIN BULVARI
NO:51 SEYHAN/ADANA
SÜMER MAH.BÜLENT ANGIN BULVARI BARAJ
YOLU 4,5 DURAK NO:63 SEYHAN/ADANA
KARSLI MAH.28.SOKAK GÖLKÖY 2 VÝLLALARI C
BLOK NO:3 SEYHAN/ADANA
GÜZELYALI MAHALLESÝ 69 SOKAK NO:6
SEYHAN/ ADANA
MEYDAN MAH.BAKIM YURDU CAD.NO:359
SEYHAN/ADANA
MAHFESIÐMAZ MAHALLESÝ 68.SOKAK YÜCE
SÝTESÝ D BLOK ZEMÝN KAT
100.YIL MAHALLESÝ 85018 SK. NO:3
SEYHAN/ADANA
REÞATBEY MAHALLESÝ ORDU CADDESÝ 15
SOKAK NO:11 SEYHAN/ADANA
KURTULUÞ MAHALLESÝ MÜCAHÝTLER CADDESÝ
NO:78 SEYHAN/ADANA
DÖÞEME MAHALLESÝ 32 SOKAK NO:2
SEYHAN/ADANA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ M.AKÝF ERSOY
CADDESÝ 54001 SOKAK NO:2 SEYHAN/ADANA
YURT MAH. ANADOLU LÝSESÝ CAD. CEREN
APT. A BLOK ZEMÝN KAT SEYHAN/ADANA
REÞATBEY MAH. CUMHURÝYET CAD.
ERDEMOÐLU APT. NO:4 ASMA KAT
NAMIK KEMAL MAHALLESÝ 2 SOKAK NO:19
SEYHAN/ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 82006 SOKAK NO:8
SEYHAN/ADANA
SÜMER MAHALLESÝ 69055 SOKAK NO:10
SEYHAN/ADANA
100. YIL MAHALLESÝ 85138 SOKAK NO:4
SEYHAN/ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 29 SOKAK NO:46
SEYHAN/ADANA
MAHFESIÐMAZ MAHALLESÝ 10.SOKAK NO:13
SEYHAN/ADANA
GÜZEL YALI MAHALLESÝ Y.S.E.EVLERÝ NO:22
SEYHAN/ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 28.SOKAK GÖLKÖY
VÝLLALARI C/7 SEYHAN/ADANA
100.YIL MAHALLESÝ 58 SOKAK NO:2
SEYHAN/ADANA
YURT MAHALLESÝ 178 SOKAK GÜZELCE
APT. MAVÝ BULVAR NO:99 SEYHAN/ADANA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
KURUM ADI
ÖZEL UÐURLU ELLER ÖZEL EÐÝTÝM
TELEFON
36
ADANA
SEYHAN
37
ADANA
SEYHAN
38
ADANA
SEYHAN
39
ADANA
SEYHAN
40
ADANA
SEYHAN
41
ADANA
SEYHAN
42
ADANA
SEYHAN
43
ADANA
SEYHAN
44
ADANA
SEYHAN
45
ADANA
SEYHAN
46
ADANA
SEYHAN
47
ADANA
SEYHAN
48
ADANA
SEYHAN
49
ADANA
SEYHAN
50
ADANA
SEYHAN
51
ADANA
SEYHAN
52
ADANA
SEYHAN
53
ADANA
SEYHAN
54
ADANA
SEYHAN
55
ADANA
SEYHAN
56
ADANA
SEYHAN
57
ADANA
SEYHAN
58
ADANA
SEYHAN
59
ADANA
SEYHAN
60
ADANA
SEYHAN
61
ADANA
SEYHAN
62
ADANA
SEYHAN
63
ADANA
SEYHAN
64
ADANA
SEYHAN
65
ADANA
SEYHAN
66
ADANA
SEYHAN
67
ADANA
SEYHAN
ÖZEL YARINLAR ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3224313411
68
ADANA
SEYHAN
ÖZEL UMUDUM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3222489520
69
ADANA
SEYHAN
70
ADANA
YÜREÐÝR
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YASEMÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLTASYON MERKEZÝ
ÖZEL YENÝ UMUT YOLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAZAL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL USLU AYYILDIZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARTANELERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMÝNE YÜKSEL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKGÜN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EBRU BERKÖZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ MAYIS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇUKUROVA GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HEP GÜLEN GÖZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DESTEK BÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÜZELLER ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL AÇELYA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL LEYLA HANIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝBRAHÝM DOÐRU ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL IÞILTI ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL TOLGA SARIYILDIZ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ELÝNÝ VER ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL UMUDA ADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK TURUNCU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
YENÝ BEÞLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝÐDEM CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLER YÜZLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝYLE ELELE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YARINLAR ÖZ.EÐT.VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL YENÝ ÝKBAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YASEMÝN KESKÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
KURUMLARI BAHRÝ ÖZGÝRAY ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL YENÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SEVÝNÇ ABLA ARAZ ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL BEÞÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
3224577661
3222275810
3224573816
3222329700
3222321446
3222330823
3222280204
3222327455
3222568484
3222333397
3224570506
3222344143
3224574210
3222310082
3224590458
3224539200
3222320022
3224324234
3224561764
3224537046
3224585060
3222267444
3222356927
3222347176
ADRESI
GAZÝPAÞA MAHALLESÝ AHMET REMZÝ
YÜREÐÝR CADDESÝ NO:30 SEYHAN/ADANA
SÜMER MAHALLESÝ 53.SOKAK NO:6 SEYHAN
ADANA
MÝTATPAÞA MAHALLESÝ 1.SOKAK NO:11
SEYHAN/ADANA
KARSLI KÖYÜ 29.SOKAK TÝCARET BORSASI
LÝSESÝ YANI NO:25 SEYHAN/ADANA
KARSLI MAHALLESÝ 28 SOKAK GÖLKÖY 2
VÝLLALARI NO:5-C SEYHAN/ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 28 SOKAK GÖLKÖY
SÝTESÝ C BLOK NO:1 SEYHAN/ADANA
SÜMER MAHALLESÝ 43 SOKAK NO:5
SEYHAN/ADANA
KARSLI MAHALLESÝ 82012 SOKAK NO:3
SEYHAN/ADANA
100.YIL MAHALLESÝ 85010 SOKAK NO:3
SEYHAN/ADANA
KARSLI MAHALLESÝ 28 SOKAK (82100)GÖLKÖY
2 VÝLLALARI C BLOK NO:2 SEYHAN/ADANA
REÞATBEY MAHALLESÝ TÜRKKUÞU CADDESÝ
26007 SOKAK NO:2 SEYHAN/ADANA
KENAN EVREN BULVARI MAHFESIÐMAZ
MAHALLESÝ 9.SOKAK NO:26 SEYHAN/ADANA
KURTULUÞ MAHALLESÝ 5.SOKAK NO:1
SEYHAN/ ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 23.SOKAK NO:24
SEYHAN/ADANA
GAZÝPAÞA MAHALLESÝ 30. SOKAK NO:29
SEYHAN/ADANA
MÝTATPAÞA MAH.KIYIBOYU CAD.28.SOKAK
NO:40 SEYHAN/ADANA
MAHFESIÐMAZ MAHALLESÝ 4. SOKAK NO:9
SEYHAN/ADANA
HURMALI MAHALLESÝ 15.SOKAK NO:10
SEYHAN/ADANA
ZÝYA PAÞA MAHALLESÝ 2.SOKAK NO:81
SEYHAN/ADANA
CEMALPAÞA MAHALLESÝ BAHAR CADDESÝ
NO:37 SEYHAN/ADANA
REÞATBEY MAHALLESÝ ADALET CADDESÝ
YUMURTACI APT.NO:1/1 SEYHAN/ADANA
SÜMER MAHALLESÝ 128 SOKAK NO:19/A-B-C-D
SEYHAN/ADANA
KARSLI MAHALLESÝ 28 SOKAK (82100) SOKAK
GÖLKÖY 2 VÝLLALARI C/4 SEYHAN/ADANA
TOROS MAHALLESÝ 78150 SOKAK HATÝCE
EKÝCÝ SÝTESÝ A BLOK KAT:1 DAÝRE:1-2 ADANA
3222485000 KURTTEPE MAHALLESÝ 5.SOKAK NO:2
3222251692
3224313411
3222325700
3222563393
3222488883
3224311020
3224573331
3223290884
SÜMER MAHALLESÝ 100.SOKAK NO:64
SEYHAN/ADANA
DÖÞEME MAHALLESÝ 5 ÝNCÝ SOKAK NO:9 ESKÝ
ÝSTASYON SEYHAN/ ADANA
KARSLILAR MAHALLESÝ 82024 SOKAK NO:9/1
SEYHAN/ADANA
BAHÇEÞEHÝR MAHALLESÝ 75.SOKAK NO:22
SEYHAN/ADANA
BELEDÝYE EVLERÝ MAH. 150 SK. ESKÝ POLÝS
EVÝ YANI
MEYDAN MAHALLESÝ BAKIMYURDU CADDESÝ
NO:359 SEYHAN/ ADANA
DÖÞEME MAH. 5.SOK. NO:9 ESKÝ ÝSTASYON
SEYHAN/ADANA
BELEDÝYE EVLERÝ MAH. HÝLMÝ KÜRKLÜ
BULVARI NO:111 ADANA/SEYHAN
ÇINARLI MAHALLESÝ 25.SOKAK NO:5
SEYHAN/ADANA
KARACAOÐLAN MAHALLESÝ 64.SOKAK NO:22
YÜREÐÝR/ADANA
kýlavuzu
ÝLÇESI
089
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
090
ÝLÇESI
71
ADANA
YÜREÐÝR
72
ADANA
YÜREÐÝR
73
ADANA
YÜREÐÝR
74
ADANA
YÜREÐÝR
75
ADANA
YÜREÐÝR
76
ADANA
YÜREÐÝR
77
ADANA
YÜREÐÝR
78
ADANA
YÜREÐÝR
79
ADANA
YÜREÐÝR
80
ADIYAMAN
BESNÝ
81
ADIYAMAN
BESNÝ
82
ADIYAMAN
BESNÝ
83
ADIYAMAN
GÖLBAÞI
84
ADIYAMAN
GÖLBAÞI
85
ADIYAMAN
GÖLBAÞI
86
ADIYAMAN
GÖLBAÞI
87
ADIYAMAN
KAHTA
88
ADIYAMAN
KAHTA
89
ADIYAMAN
KAHTA
90
ADIYAMAN
MERKEZ
91
ADIYAMAN
MERKEZ
92
ADIYAMAN
MERKEZ
93
ADIYAMAN
MERKEZ
94
ADIYAMAN
MERKEZ
95
ADIYAMAN
MERKEZ
96
ADIYAMAN
MERKEZ
97
ADIYAMAN
MERKEZ
98
ADIYAMAN
MERKEZ
99
AFYONBOLVADÝN
KARAHÝSAR
100
AFYONBOLVADÝN
KARAHÝSAR
101
AFYONÇAY
KARAHÝSAR
102
AFYONDÝNAR
KARAHÝSAR
103
AFYONEMÝRDAÐ
KARAHÝSAR
104
AFYONMERKEZ
KARAHÝSAR
105
AFYONMERKEZ
KARAHÝSAR
KURUM ADI
ÖZEL HACER ÖZDEMÝR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ÞEFKATLÝ ELLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZÜHAL ANDER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ AÞÝYAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FEHMÝ KAYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KIRÇÝÇEKLERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK EVRÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANEV ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BAHAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL UÐUR HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEÇKÝN YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANSEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖRNEK YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖL SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖLBAÞI UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YUVAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAP ÖZKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KAHTA ÞUBESÝ
ÖZEL ÖZGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KAHTA ÞEKER ÇOCUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AK NAZAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ GÜVEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞÝFA GÜVEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKSES YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAP ÖZKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KIRLANGIÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ BAÞKENT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ONURCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜÇÜNCÜ SERNUR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝPEK ÖZÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DORUK DENEYÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. ÇAY ÞUBESÝ
ÖZEL DÝNAR GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL ARZULARIMIZ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HEDEF ÝLK ADIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELEN KAYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
3223460832
3223223763
3223341499
3223285200
3223234353
3223210577
3223212186
3223414848
3223229944
2163183884
4163180881
4163110600
4167821515
5052973424
4167817836
4167816335
4167259551
4167256024
4167261215
4162164942
4162140090
4162141953
ADRESI
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ 2 SOKAK NO:19
YÜREÐÝR/ADANA
CUMHURÝYET MAH. 792 SK. NO:6
YÜREÐÝR/ADANA
KARATAÞ YOLU ÜZERÝ DOÐANKENT
CUMHURÝYET MAH. YENÝ BELEDÝYE KARÞISI
KARACAOÐLAN MAHALLESÝ 3691 SOKAK NO:2
YÜREÐÝR/ADANA
MUSTAFA KEMAL PAÞA BLV. KAZIM BAÞER
MAH. 7 SK. NO:6 YÜREÐÝR/ADANA
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 740 SOKAK NO:10
YÜREÐÝR/ADANA
SEYHAN MAHALLESÝ 12.SOKAK NO:3 METE
APT. KAT:1 YÜREÐÝR/ADANA
YEÞÝLTEPE MAH.39.SOK.NO:1 SOFULU
BELEDÝYESÝ-YÜREÐÝR/ADANA
YAVUZLAR MAHALLESÝ KIÞLA CADDESÝ NO:263
YÜREÐÝR / ADANA
ERDEMOÐLU MAHALLESÝ HALÝL AÐAR
BULVARI NO:70
ERDEMOÐLU MAH. ÞÝRÝNEVLER ÜSTÜ YETER
APT. BESNÝ / ADIYAMAN
YENÝKENT ERDEMOÐLU MAHALLESÝ NO:11
BESNÝ/ADIYAMAN
ASFALT MAHALLESÝ KURTLAR CADDESÝ
12.SOKAK NO:9 GÖLBAÞI/ADIYAMAN
ASFALT MAHALLESÝ DR.KEMAL CADDESÝ
NO:118
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ ELÇÝBEY CADDESÝ
NO:44 GÖLBAÞI/ADIYAMAN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KANAL BOYU NO:13
KAT:ZEMÝN-1-2 GÖLBAÞI/ADIYAMAN
KARÞIYAKA MAHALLESÝ 30 NOLU SOKAK NO:3
KAHTA/ADIYAMAN
KARÞIYAKA MAHALLESÝ MUSTAFA KEMAL
CADDESÝ NO:50
GÝRNE MAHALLESÝ MUSTAFA KEMAL CADDESÝ
ESKÝ ÖÐRETMEN EVÝ YERÝ
YAVUZ SELÝM MAHALLESÝ 639 SOKAK NO:3
ADIYAMAN
YENÝ MAHALLE 26118 SOKAK NO:62 FEVZÝ
ÇAKMAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU KARÞISI
YAVUZ SELÝM MAHALLESÝ 626 SOKAK NO:4
ADIYAMAN
4162141953 YAVUZ SELÝM MAH. 626.SOKAK NO:7
4162162702 YAVUZ SELÝM MAHALLESÝ 638 SOKAK NO:5
4162164958
4162134919
SÝTELER MAHALLESÝ ZÜBEYDE HANIM
CADDESÝ 818.SOKAK NO:6 ADIYAMAN
MEHMET AKÝF MAHALLESÝ 989. SOKAK NO:16
ADIYAMAN
4162161100 SÜMEREVLER MAHALLESÝ 349.SOKAK NO: 2
4162144042
2726124970
2726112044
2726326040
2723533401
2724458517
2722159191
2722173414
YAVUZ SELÝM MAHALLESÝ FEVZÝ ÇAKMAK
CADDESÝ NO:13
SANTRAL CADDESÝ BELEDÝYE KÜLTÜR SÝTESÝ
KAT:1 BOLVADÝN/AFYONKARAHÝSAR
ÇEVRE YOLU ÜZERÝ BOLOVA KONUTLARI
KARÞISI NO:23 BOLVADÝN
AKTAÞ MAHALLESÝ CUMHURÝYET CADDESÝ
BELEDÝYE PASAJI KAT:4
CAMÝ KEBÝR MAHALLESÝ YENÝYOL CADDESÝ
NO:108 DÝNAR/AFYONKARAHÝSAR
SALI PAZARI MEVKÝÝ HÜSEYÝN KIR ÝÞHANI
EMÝRDAÐ-AFYONKARAHÝSAR
KARAMAN MAHALLESÝ LEYLAK SOKAK HAKKI
BEY APT.NO:16 AFYONKARAHÝSAR
KOCATEPE MAHALLESÝ 130.SOKAK NO:13
AFYONKARAHÝSAR
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
ÝLÇESI
106
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
107
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
108
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
109
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
110
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
111
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
112
AFYONKARAHÝSAR
MERKEZ
113
AFYONKARAHÝSAR
SANDIKLI
114
AÐRI
DOÐUBEYAZIT
115
AÐRI
DOÐUBEYAZIT
116
AÐRI
MERKEZ
117
AÐRI
MERKEZ
118
AÐRI
PATNOS
119
AKSARAY
ESKÝL
120
AKSARAY
GÜLAÐAÇ
121
AKSARAY
MERKEZ
122
AKSARAY
MERKEZ
123
AKSARAY
MERKEZ
124
AKSARAY
MERKEZ
125
AKSARAY
MERKEZ
126
AKSARAY
ORTAKÖY
127
AKSARAY
ORTAKÖY
128
AMASYA
GÖYNÜCEK
129
AMASYA
GÜMÜÞHACIKÖY
130
AMASYA
MERKEZ
131
AMASYA
MERKEZ
132
AMASYA
MERKEZ
133
AMASYA
MERKEZ
134
AMASYA
MERZÝFON
135
AMASYA
MERZÝFON
136
AMASYA
SULUOVA
137
AMASYA
SULUOVA
138
AMASYA
TAÞOVA
139
ANKARA
ALTINDAÐ
140
ANKARA
ALTINDAÐ
KURUM ADI
ÖZEL DORUK DENEYÝM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU EÞREFPAÞA ÞUBESÝ
ÖZEL KAFADAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAYAT YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN FURKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MEREZÝ
ÖZEL CANYETKÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DORUK DENEYÝM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝZ SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL CAN FURKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CEVAHÝR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL VAZGAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜMÝT ARAS ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL STAR ÝLK ADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PATNOS UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖNÜLDOSTLARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. ESKÝL ÞUBESÝ
ÖZEL HAYATI PAYLAÞALIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AK IÞILTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK SEVGÝ PINARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DENGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖNÜL DOSTLARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZÞAH ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ORTAKÖY GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYCAN UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDIN HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ LALE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUTCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞANER BÝZÝM ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRCAN YENÝ HAYAT ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL AYIK UMUTCAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝCAN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZELAKTEN CANEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRCAN YENÝ HAYAT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. SULUOVA
ÖZEL ELÝMÝ TUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PAKSOY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ALTINDAÐ ÞUBESÝ
ÖZEL ÝLKEMÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2722177008
2722234841
2722177515
2722143038
2722157678
ADRESI
EÞREFPAÞA MAHALLESÝ ÝSHAK HOCA
CADDESÝ NO:20 AFYONKARAHÝSAR
SAHÝPATA MAHALLESÝ 142.SOK.
NO:22 AFYONKARAHÝSAR
KONYA KARAYOLU 1.KM CÝHAN ANAOKULU
DÖNÜÞÜ AFYONKARAHÝSAR
VOYVODA MAHALLESÝ GAZLIGÖL CADDESÝ
ÖZERLER SÝTESÝ A BLOK NO:20
MECÝDÝYE MAH. ÝZMÝR ÝSTASYONCAD. AVCI
APT. NO:2/A-C
2722132286 ÝSTASYON CADDESÝ NO 15 AFYONKARAHÝSAR
2722153004
2725126969
4723125233
4723120131
4722161580
4722157676
4726165806
3824115051
3824312900
3822156255
3822124640
3822158769
3822139013
3822156199
3823514463
3823514224
3586152265
3587175286
3582184417
3582125137
NURCU MAHALLESÝ MÝLLÝ BÝRLÝK CADDESÝ
KAFKAS APARTMANI NO:119
DÝNAR CADDESÝ YUNUS EMRE BULVARI NO:96
SANDIKLI/AFYONKARAHÝSAR
AHMEDÝ HANÝ MAHALLESÝ ÇEVRE YOLU
NO:151 DOÐUBEYAZIT/AÐRI
BÜYÜK AÐRI MAHALLESÝ GÝRENDÝK MEVKÝÝ
IÐDIR YOLU ÜZERÝ
FIRAT MAHALLESÝ ERZURUM CADDESÝ NO:187
AÐRI
FIRAT MAHALLESÝ TEDAÞ CADDESÝ YENÝ
HASTANE KARÞISI AKA ÝÞÝTME CÝHAZI
SÜTLÜPINAR MAHALLESÝ VAN ÇEVRE YOLU
ÜZERÝ NO:152 PATNOS/AÐRI
MERKEZ MAHALLESÝ ÝNAÐIZLAR SOKAK TOKÝ
BLOKYARI NO:128/F ESKÝL/AKSARAY
ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ NO:22
GÜLAÐAÇ/AKSARAY
KÜÇÜK BÖLCEK MAH. 2668 SOKAK NO:3 ÞÝRÝN
APT. 6100-AKSARAY
TAÞPAZAR MAHALLESÝ 824.SOKAK DÜZGEN
APT.NO:6 AKSARAY
NAKKAÞ MAHALLESÝ 2831 SOKAK NO:4
AKSARAY
KILIÇASLAN MAHALLESÝ 1305 SOKAK NO:10
AKSARAY
ÞÝFANE MAHALLESÝ 3196.SOKAK NO:12
AKSARAY
KARÞI MAH. MÝMAR SÝNAN CAD. BÝRCAN APT.
NO:43 ORTAKÖY / AKSARAY
KARÞI MAHALLE PAÞALAR CADDESÝ PAÞALAR
CAMÝÝ ÜSTÜ ORTAKÖY/AKSARAY
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KAYMAKAMLIK
ARKASI NO:1 KAT: ZEMÝN 1-2
ADATEPE MAHALLESÝ NO:13
GÜMÜÞHACIKÖY/AMASYA
HIZIRPAÞA MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ
ONEVLER MEVKÝÝ NO:3 AMASYA
KÝRAZLIDERE MAH.MEÞALE SOK. NO.28
AMASYA
3582525256 ÞEYHCUÝ MAH. ÜZÜM SOK. NO:16 AMASYA
3582127710
3585146999
3585138220
3584178055
3584177710
3583123727
3123762424
3123188731
KÝRAZLIDERE MAHALLESÝ DÝLARA SOKAK NO:3
AMASYA
HARMANLAR MAH. DERYA MUSTAFA PAÞA
CAD.NO:25/ZEMÝN-1.KAT MERZÝFON/AMASYA
MAHSEN MAHALLESÝ TAÞTAN SÖNMEZ
CADDESÝ NO:54/1-2-3 MERZÝFON/AMASYA
ATATÜRK BULVARI NO:35 KAT.ZEMÝN:1-2-3
SULUOVA/AMASYA
BÝR EYLÜL MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
NO:35/A SULUOVA/AMASYA
YENÝMAHALLE BURSALI CADDESÝ AKBÝLEK
ÝÞHANI KAT:2 NO:63 TAÞOVA/AMASYA
KARAPÜRÇEK CADDESÝ NO:152
ALTINDAÐ/ANKARA
UZAYAN SOKAK NO:19/10 AYDINLIKEVLERALTINDAÐ/ANKARA
kýlavuzu
ÝLÝ
091
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
092
ÝLÇESI
141
ANKARA
ALTINDAÐ
142
ANKARA
ALTINDAÐ
143
ANKARA
ALTINDAÐ
144
ANKARA
ALTINDAÐ
145
ANKARA
ALTINDAÐ
146
ANKARA
ALTINDAÐ
147
ANKARA
ALTINDAÐ
148
ANKARA
ALTINDAÐ
149
ANKARA
ALTINDAÐ
150
ANKARA
ALTINDAÐ
151
ANKARA
ALTINDAÐ
152
ANKARA
ALTINDAÐ
153
ANKARA
BEYPAZARI
154
ANKARA
BEYPAZARI
155
ANKARA
ÇANKAYA
156
ANKARA
ÇANKAYA
157
ANKARA
ÇANKAYA
158
ANKARA
ÇANKAYA
159
ANKARA
ÇANKAYA
160
ANKARA
ÇANKAYA
161
ANKARA
ÇANKAYA
162
ANKARA
ÇANKAYA
163
ANKARA
ÇANKAYA
164
ANKARA
ÇANKAYA
165
ANKARA
ÇANKAYA
166
ANKARA
ÇANKAYA
167
ANKARA
ÇANKAYA
168
ANKARA
ÇANKAYA
169
ANKARA
ÇANKAYA
170
ANKARA
ÇANKAYA
171
ANKARA
ÇANKAYA
172
ANKARA
ÇANKAYA
173
ANKARA
ÇANKAYA
174
ANKARA
ÇANKAYA
175
ANKARA
ÇANKAYA
KURUM ADI
ÖZEL DURUM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ELÝT YAÐMUR ÇOCUKLAR
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK SEMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUTLUCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYGU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL YENÝ AÇILIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL AL DEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ALTINDAÐ ÞUBESÝ
ÖZEL OKYANUS 75.YIL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. AYDINLIKEVLER
ÖZEL ÖZ FATÝH ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝNCÝK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL UMUT YOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BERKE ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL VOLKAN TÜRKOÐLU ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. BEYPAZARI
ÖZEL BÝLLUR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNDOÐUÞU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEÞ EÐÝTÝLEBÝLÝR
ÇOCUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SAYGI ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÇANKAYA ÞUBESÝ
ÖZEL EMÝNE DEMÝREL ÖZEL EÐÝTÝM
MERKEZÝ
ÖZEL SAYGI ESAT ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YÖN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL CANKAYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ KURTULUÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CERENCE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BENÝM DÜNYAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARGUNHAN GRUP ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLESÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN ÖZVERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARTI KALÝTE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK GÜNIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ MAYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZTAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ BARIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ
KURSU
ÖZEL ORBUM EÐÝTÝM VE REHBERLÝK
KURSU
ÖZEL UYUM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
(OKUL BÜNYESÝNDE)
TELEFON
3123097822
3123532111
3123185368
3123486106
3123842175
3123288556
3123175070
3123170117
3123505139
3123102520
3123122264
3123103056
3127631722
3127624000
3124756959
3124241482
3124390642
3124409721
3124475515
ADRESI
FEVZÝPAÞA MAHALLESÝ SOYDAÞLAR SOKAK
NO:1-2-3-4-5-6 ALTINDAÐ/ANKARA
BAÞPINAR MAHALLESÝ ÞEHÝT RAFET SEVER
CADDESÝ NO:122/3 ALTINDAÐ/ANKARA
ÇAÐDAÞ SOKAK NO:92 AYDINLIKEVLER
ALTINDAÐ/ANKARA
BAÞPINAR MAHALLESÝ 1 SOKAK NO:13/21
ALTINDAÐ/ANKARA
YENÝ ZÝRAAT MAHALLESÝ 14 ÜNCÜ SOKAK NO:
4 ALTINDAÐ/ ANKARA
KARACAÖREN KÖYÜ VAKIF SÝTESÝ NO:62
ALTINDAÐ/ANKARA
ALTINPARK MAHALLESÝ ÝRFAN BAÞTUÐ
CADDESÝ NO:172/A-1-2
ÇEVRELÝ CADDESÝ ÞEHÝT BÜLENT AY SOKAK
NO:47/1 AYDINLIKEVLER
ALEMDAÐ MAHALLESÝ ORHAN KEMAL
CADDESÝ NO:90/13-14 ALTINDAÐ/ANKARA
SANAYÝ CAD.MUSA ALSAN ÝÞ HANI NO:19/20
ALTINDAÐ/ANKARA
FEVZÝPAÞA MAHALLESÝ ÇANKIRI CADDESÝ
MEYDAN HANI NO:5 KAT:4-5 ULUS ALTINDAÐ
ÇANKIRI CADDESÝ ÇANKIRI KAPI SOKAK NO:72
ULUS ALTINDAÐ/ANKARA
BAÞAÐAÇ MAHALLESÝ ÇAM SOKAK NO:2/1-2-34
BAÞAÐAÇ MAHALLESÝ BAHAR SÝTESÝ NO:12
BEYPAZARI/ANKARA
KEKLÝKPINARI CADDESÝ 47.SOKAK NO:5/1-2
DÝKMEN-ÇANKAYA/ANKARA
KOCATEPE MAH. BAYINDIR 2.SOK.59/1-2
ÇANKAYA -ANKARA
YUKARI SANCAK MAH.TURAN GÜNEÞ BULVARI
205. SOKAK NO:8/ZEMÝN KAT-1-2-4-9-11
CÝNNAH CAD.ENÝS BEHÝÇ KORYÜREK SOK.NO
:6/1-3-4-5-6 ÇANKAYA - ANKARA
DOÐUÞ MAH.BALLIBABA SOKAK NO: 83
ANKARA
4307618 SAÐLIK SOKAK NO:25/2-3-4 SIHHIYE-ANKARA
3122314270
3124311689
3124323208
3124954101
3124344306
3124180861
3123639897
3124180353
3122294535
3124460585
3124332711
3122324536
MALTEPE YAYLA SOK.NO:4/4-5-6-7
ÇANKAYA/ANKARA
KURTULUÞ MAHALLESÝ KIBRIS CADDESÝ
CEVHER SOKAK NO:19 ÇANKAYA/ANKARA
MÝTATPAÞA CADDESÝ NO:29/3-4
ÇANKAYA/ANKARA
BÝRLÝK MAHALLESÝ 5.CADDE NO:75/11
ÇANKAYA/ANKARA
ATAÇ-1 SOKAK NO:29/2-3-6
KIZILAY-ÇANKAYA/ANKARA
MENEKÞE SOKAK-2 NO:19/1-3-7 KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA
EVREN SOKAK NO:31/10 DÝKÝMEVÝ ÇANKAYA /
ANKARA
SELANÝK CADDESÝ NO:72/5-6-8 KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA
ÞEHÝT DANÝÞ TUNALIGÝL SOKAK NO:14
DEMÝRTEPE ÇANKAYA/ANKARA
AÞIKPAÞA MH.VEDAT DALOKAY CD.NO:41/5
G.O.P. / ANKARA
ATAÇ SOKAK-1 ATAÇ APT.NO:28/2-6
ÇANKAYA/ANKARA
GENÇLÝK CADDESÝ BÝTÝÞTÝREN SOKAK NO:28
ANITTEPE-ÇANKAYA/ANKARA
3122210694 58. SOKAK NO:25 EMEK ÇANKAYA/ANKARA
3122314454 CÝHAN SOK.NO:13/5-6 ÇANKAYA-ANKARA
3122220209
BAHÇELÝEVLER 1.CADDE 10.SOKAK NO:15
ÇANKAYA/ANKARA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
176
ANKARA
ÇANKAYA
177
ANKARA
ÇANKAYA
178
ANKARA
ÇANKAYA
179
ANKARA
ÇANKAYA
180
ANKARA
ÇANKAYA
181
ANKARA
ÇANKAYA
182
ANKARA
ÇANKAYA
183
ANKARA
ÇANKAYA
184
ANKARA
ÇANKAYA
185
ANKARA
ÇANKAYA
186
ANKARA
ÇANKAYA
187
ANKARA
ÇANKAYA
188
ANKARA
ÇANKAYA
189
ANKARA
ÇANKAYA
190
ANKARA
ÇANKAYA
191
ANKARA
ÇANKAYA
192
ANKARA
ÇANKAYA
193
ANKARA
ÇANKAYA
194
ANKARA
ÇANKAYA
195
ANKARA
ÇANKAYA
196
ANKARA
ÇANKAYA
197
ANKARA
ÇANKAYA
198
ANKARA
ÇANKAYA
199
ANKARA
ÇANKAYA
200
ANKARA
ÇANKAYA
201
ANKARA
ÇANKAYA
ÖZEL UÐURLU ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
202
ANKARA
ÇANKAYA
ÖZEL BEYAZ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
KURUM ADI
ÖZEL BÝLÝM KAYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZDE UYANIÞ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL CANBERK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZLENEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKE BAÞARI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FONEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALKIN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ALKIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ADA GRUP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK SES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜL YAPRAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDIN ÞANLI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BURÇÝN KARAMAN ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÝLK BÝLGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SUZAN KUDAL DUYUM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK EKÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BALGAT AYIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANKARA YENÝ DOÐUÞ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL PARLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝÇTEN ÇABA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ÇAÐIN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TURNA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN YOLDAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÜMÝTKÖY ÞUBESÝ
TELEFON
3124731036
3122317040
3124427323
3124817914
3122845599
3124460865
3122132006
3122157433
3122122821
3124360330
3122326223
3124257113
3124784456
3124320805
3122227513
3124199677
3124964427
3122859072
3124678442
5362465575
3124963854
3124466354
3124473703
3124961123
3122361540
3122220209
204
ANKARA
ÇANKAYA
ÖZEL PIRIL ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3124170374
205
ANKARA
ÇUBUK
206
ANKARA
ÇUBUK
207
ANKARA
ÇUBUK
208
ANKARA
ELMADAÐ
209
ANKARA
ELMADAÐ
210
ANKARA
ELMADAÐ
REHAB.MRKZ.
ÖZEL VOLKAN TÜRKOÐLU ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM EVÝMÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÇANKAYA/ANKARA
AYDINLAR MH. HÜRRÝYET CAD.187/12-13
DÝKMEN-ANKARA
ÇUKURAMBAR MAHALLESÝ 38.CADDE
444.SOKAK NO:33/B ÇANKAYA/ANKARA
AÞIKPAÞA MAHALLESÝ VEDAT DALOKAY
CADDESÝ NO:31/1-A ÇANKAYA/ANKARA
3.CADDE 42.SOKAK NO:15/19-20
BAHÇELÝEVLER- ÇANKAYA/ ANKARA
ÖNDER CADDESÝ NO:25 MEBUSEVLERÝBEÞEVLER ÇANKAYA/ANKARA
MEBUSEVLERÝ TURGUT REÝS CADDESÝ
ÞEREFLÝ SOKAK NO:27 KAT:1/2
VEDAT DALOKAY CADDESÝ NO:83/5
GAZÝOSMANPAÞA ÇANKAYA/ANKARA
NECATÝBEY CADDESÝ NO:61/7-11-13 KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA
ATA MAHALLESÝ 4.CADDE NO:142/A DÝKMEN
ÇANKAYA/ANKARA
AÞAÐI ÖVEÇLER MAHALLESÝ 26.SOKAK
NO:16/3-8 DÝKMEN-ÇANKAYA/ANKARA
MAHMUT ESAT BOZKURT CD. 73/19-20 ÝNCESU
/ ANKARA
39.SOKAK NO:33 BAHÇELÝEVLER
ÇANKAYA/ANKARA
KOCATEPE MAHALLESÝ BAYINDIR-2 SOKAK
NO:61 KIZILAY ANKARA
BÝRLÝK MAHALLESÝ 4.CADDE 47.SOKAK NO:5/12-3-4-5-6 ÇANKAYA/ANKARA
OÐUZLAR MAHALLESÝ 37.SOKAK NO:1 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
KIRLANGIÇ SOKAK NO:9 GAZÝOSMANPAÞA
ÇANKAYA/ANKARA
ALÝ SUAVÝ SOKAK NO:23/16 MALTEPE
ÇANKAYA/ANKARA
218.SOKAK NO:11/A-B KIRKKONAKLARÇANKAYA/ANKARA
KOZA SOKAK NO:152/6-7-8-9 GAZÝOSMANPAÞAÇANKAYA/ANKARA
ÞEMSETTÝN GÜNALTAY CADDESÝ NO:27
BADEMLÝDERE-ÇANKAYA/ANKARA
ÞEMSETTÝN GÜNALTAN CADDESÝ
KIRKKONAKLAR AP.NO:205/A-B
BÝNSESÝN SÝTESÝ 94.SOKAK NO:7 ÜMÝTKÖYÇANKAYA/ANKARA
093
ÖZEL UYUM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
VE RAHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL ETÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÇANKAYA/ANKARA
REÞAT NURÝ SOK. NO:91/ ZEMÝN ALTI-2-3.KAT
BAHÇELÝEVLER 10 SOKAK. N0:15
ÇANKAYA
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. ÇUBUK
ÖZEL ÇUBUK KARAGÖL ÖZEL EÐÝTÝM
ÇANKAYA/ANKARA
ÖZVEREN SOKAK NO:34 MALTEPE-
2297200 ÖZVEREN SOKAK NO:21 KIZILAY/ANKARA
ANKARA
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HARÝKA ÇOCUK DÜNYASI ÖZEL
ÇETÝN EMEÇ BULVARI 2. CAD.NO:8/1-2 DÝKMEN
3124177293 KONUR SOK. NO:28/3 KIZILAY ANKARA
203
ÖZEL MELEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
ADRESI
kýlavuzu
ÝLÇESI
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
3128386373
3128370206
3128635868
3128635720
3128651742
ÇANKAYA/ANKARA
PARÝS CAD.NO:12/10 KAVAKLIDERE ÇANKAYAANKARA
YILDIRIM BEYAZIT MAH.ANKARA BULVARI
NO:35/1-2 ÇUBUK/ANKARA
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESÝ ANKARA
BULVARI ATLAS SOKAK NO:4/A-B
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÞEHÝT ALÝ ÇAKIR
CADDESÝ NO:10 ÇUBUK/ANKARA
ÜÇEVLER MAHALLESÝ SIDIKA UÐUR SOKAK
NO.10 ELMADAÐ/ANKARA
KEMALPAÞA MAHALLESÝ SOÐUKPINAR SOKAK
NO:31 ELMADAÐ/ANKARA
KARÞIYAKA MAHALLESÝ AKASYA SOKAK NO:2
LALAHAN-ELMADAÐ/ANKARA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
094
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
211
ANKARA
ETÝMESGUT
212
ANKARA
ETÝMESGUT
213
ANKARA
ETÝMESGUT
214
ANKARA
ETÝMESGUT
215
ANKARA
ETÝMESGUT
216
ANKARA
GÖLBAÞI
217
ANKARA
GÖLBAÞI
218
ANKARA
GÖLBAÞI
219
ANKARA
KAZAN
220
ANKARA
KEÇÝÖREN
221
ANKARA
KEÇÝÖREN
222
ANKARA
KEÇÝÖREN
223
ANKARA
KEÇÝÖREN
224
ANKARA
KEÇÝÖREN
225
ANKARA
KEÇÝÖREN
226
ANKARA
KEÇÝÖREN
227
ANKARA
KEÇÝÖREN
228
ANKARA
KEÇÝÖREN
229
ANKARA
KEÇÝÖREN
230
ANKARA
KEÇÝÖREN
231
ANKARA
KEÇÝÖREN
232
ANKARA
KEÇÝÖREN
233
ANKARA
KEÇÝÖREN
234
ANKARA
KEÇÝÖREN
235
ANKARA
KEÇÝÖREN
236
ANKARA
KEÇÝÖREN
237
ANKARA
KEÇÝÖREN
238
ANKARA
KEÇÝÖREN
239
ANKARA
KEÇÝÖREN
240
ANKARA
KEÇÝÖREN
241
ANKARA
KEÇÝÖREN
242
ANKARA
KEÇÝÖREN
243
ANKARA
KEÇÝÖREN
244
ANKARA
KEÇÝÖREN
245
ANKARA
KEÇÝÖREN
KURUM ADI
ÖZEL YÜRÜTEÇ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL AYGÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÞAK ÖZTÜRK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MAVÝ SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
T.S.K. GÜLHANE SAÐLIK VAKFI ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SEVGÝ ÇÝÇEÐÝ DÜNYASI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SUDECAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KEVSERALP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZYAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK ARCA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL KARMA KEÇÝÖREN ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU (OKUL BÜNYESÝNDE)
ÖZEL YAMAN ÞÝRÝNLER ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL FATÝH ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL UZMAN PAYLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝDEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PAKSOY ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YÖRÜK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖÐRETÝLEBÝLÝR ÇOCUKLARIN
EÐÝTÝMÝ KURSU
ÖZEL ÖZEV ÖZÜRLÜLER EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL OKYANUS 75.YIL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SELVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRLÝKTE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝSTEMBÝR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TUÐSAL SARIZEYBEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÞKENT DOST ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEBÝL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK MARTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM ÝLKDESTEK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HARÝKA ÇOCUK DÜNYASI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL FULYA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SAYGI ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
KALABA ÞUBESÝ
TELEFON
3122442428
3122615383
3122453238
3122433230
3122785386
3124853346
3124842470
3124842470
3128146340
3123604044
3125811969
3123995795
3123800106
3123606939
3123230323
3125803734
3123575888
3123598717
3125270474
3123168232
3123237055
3123586545
3123269560
3123170118
3123802060
3123163022
3123174173
3123162214
3123604095
3123383739
3125271060
3123585381
3123280001
3123573812
3123580444
ADRESI
KAZIM KARABEKÝR MAHALLESÝ 125.SOKAK
NO:29/1-2-3-4-6 ETÝMESGUT/ANKARA
TOPÇU MAHALLESÝ 14.CADDE NO:15/1-2-3
ETÝMESGUT/ANKARA
KAZIM KARABEKÝR MAH.ÝSTASYON CAD.NO:94
ETÝMESGUT/ANKARA
KAZIM KARABEKÝR MAHALLESÝ ÝSTASYON
CADDESÝ NO:64/1-2-3-4-5
ORG. EÞREF BÝTLÝS KIÞLASI GÜVERCÝNLÝK
LOJMANLARI ETÝMESGUT/ANKARA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ NO:13/A-B GÖLBAÞI/ANKARA
VÝLAYETLER EVÝ KARÞISI GÜLERMAK
FAKBÝRAKA YANI PK.29 GÖLBAÞI/ANKARA
VÝLAYETLEREVÝ KARÞISI GÜLERMAK
FABRÝKASI YANI GÖLBAÞI -ANKARA
ATATÜRK MAHALLESÝ ANKARA CADDESÝ
NO:61/25 KAZAN/ANKARA
19 MAYIS MAHALLESÝ ALACALI SOKAK NO:37
KEÇÝÖREN/ANKARA
KANUNÝ MAHALLESÝ BAÐLUM CADDESÝ
NO:87/C
CUMHRÝYET MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
NO:14/1-2-3-4-5-6 SARAYKÖYADNAN MENDERES MAHALLESÝ 66 NCI SOKAK
NO:15 KEÇÝÖREN- ANKARA
GÜÇLÜKAYA MAHALLESÝ AHISKA CADDESÝ
NO:11/9 KEÇÝÖREN-ANKARA
SEZGÝN CADDESÝ MEHMET ALTANLAR SOKAK
NO:24 KEÇÝÖREN/ANKARA
BADEMLÝK MAH.BADEMLÝK YOLU CAD.NO:88/AB KEÇÝÖREN/ANKARA
KUÞCAÐIZ MAHALLESÝ GAZELLER CADDESÝ
NO:14/A KEÇÝÖREN/ANKARA
TEPEBAÞI MAHALLESÝ ÇIÐ SOKAK NO:16/A-B
KEÇÝÖREN/ANKARA
GÜLYAZ CADDESÝ SAKÝN SOKAK NO:28/10
KEÇÝÖREN ANKARA
HASKÖY MAHALLESÝ ÝRFAN BAÞTUÐ CADDESÝ
ÞEFKAT APARTMANI NO:141/7-8
ETLÝK KUYUYAZISI CAD.KIVRIMLI SOKAK
NO:27 KEÇÝÖREN/ANKARA
TEPEBAÞI MAH.GÜÇSÜZLER YURDU
KEÇÝÖREN/ANKARA
AHMET ÞEFÝK KALAYLI CAD.4.SOK.NO:24
ESENTEPE-ETLÝK-ANKARA
KAVACIK MAHALLESÝ ÝRFAN BAÞTUÐ CADDESÝ
NO:73 SUBAYEVLERÝ-KEÇÝÖREN/ANKARA
KUÞCAÐIZ MAHALLESÝ GÜN SAZAK CADDESÝ
NO:175/A-B-C KEÇÝÖREN/ANKARA
KAVACIK SUBAYEVLERÝ MAHALLESÝ ÝRFAN
BAÞTUÐ CADDESÝ NO:93 KEÇÝÖREN/ANKARA
CÝHANGÝR CADDESÝ NO: 34/B-Z-1 KAVACIK SUBAYEVLERÝ
KAVACIK SUBAYEVLERÝ MAHALLESÝ ÞAÝR
MEHMET EMÝN CADDESÝ NO:8
ÞEVKAT MAHALLESÝ DEMET SOKAK NO:13
KEÇÝÖREN/ANKARA
AKTEPE BAÐLARBAÞI MAHALLESÝ BURSA
CADDESÝ 59.SOKAK NO:15/A
GÜMÜÞKÖY SÝTESÝ BUHARA SOKAK NO:16
PURSAKLAR
ÇÝÇEKLÝ MAHALLESÝ SELÇUKLU CADDESÝ
NO:28/3-4-5-6-7-8 KEÇÝÖREN/ANKARA
MERKEZ MAHALLESÝ YAVUZ BULVARI DENÝZ
SOKAK NO:2/B PURSAKLARADNAN MENDERES MAH.KIZLAR PINARI
CAD.69 SOK.NO:3/12 (FATÝH LÝSESÝ YANI)
KALABA MAHALLESÝ ÇAMLIK SOKAK NO:5
KEÇÝÖREN/ANKARA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
246
ANKARA
KEÇÝÖREN
247
ANKARA
KEÇÝÖREN
248
ANKARA
KEÇÝÖREN
249
ANKARA
KEÇÝÖREN
250
ANKARA
MAMAK
251
ANKARA
MAMAK
252
ANKARA
MAMAK
253
ANKARA
MAMAK
254
ANKARA
MAMAK
255
ANKARA
MAMAK
256
ANKARA
MAMAK
257
ANKARA
MAMAK
258
ANKARA
MAMAK
259
ANKARA
MAMAK
260
ANKARA
MAMAK
261
ANKARA
MAMAK
262
ANKARA
MAMAK
263
ANKARA
NALLIHAN
264
ANKARA
POLATLI
265
ANKARA
POLATLI
266
ANKARA
POLATLI
267
ANKARA
SÝNCAN
268
ANKARA
SÝNCAN
269
ANKARA
SÝNCAN
270
ANKARA
SÝNCAN
271
ANKARA
SÝNCAN
272
ANKARA
SÝNCAN
273
ANKARA
SÝNCAN
274
ANKARA
SÝNCAN
275
ANKARA
SÝNCAN
276
ANKARA
SÝNCAN
277
ANKARA
SÝNCAN
278
ANKARA
ÞEREFLÝKOÇHÝSAR
279
ANKARA
ÞEREFLÝKOÇHÝSAR
280
ANKARA
YENÝMAHALLE
KURUM ADI
ÖZEL YAMAN ÞÝRÝNLER ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ADNAN AÐIR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
T.S.K. GÜLHANE SAÐLIK VAKFI ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL BÜYÜK ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL DAMLALAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YUNUS EMRE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORTAK PAYLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÖNCE ALGI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÖRT YILDIZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ NOKTA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝELÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞÝM DORUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝSEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL KIR ÇÝÇEKLERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AHMET ÖNAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARÇÝÇEÐÝM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL NALLIHAN MAVÝ BONCUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TARHAN ÖZEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEDA OÐUZLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL DURUGÜN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MUCÝZE HAYATLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAMA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANKARA DENGE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖRS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYGÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. SÝNCAN ÞUBESÝ
ÖZEL ANNEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝNCÝ SEÇKÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝNCAN DÝNAMÝK ÖZEL EÐTÝMÝ
VE REHAB.MRKZ. DERSHANE
ÖZEL UMUT SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜRIRMAK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÖNÜL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÝLK ÖRNEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NERGÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MOR MENEKÞE ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
TELEFON
3123230323
3123842175
3044955
3123250020
3123203113
3123659211
3123919191
3647574
3123890774
3123658500
3123649011
3123688850
3123674585
3123730727
5057019048
3123693600
3123691014
3127854606
3126233670
3126243966
3126230753
3122683400
3122687136
3122766464
3122766730
3122733631
3122675150
3122617661
3122694570
3122615515
3122764851
3122717383
3126877323
3126880650
3123860102
ADRESI
SEZGÝN CADDESÝ MEHMET ALTANLAR SOKAK
NO:24 KEÇÝÖREN/ANKARA
AYVALI MAHALLESÝ 6. CADDE DEMÝRÖZÜ
SOKAK NO:7 KEÇÝÖREN/ANKARA
ETLÝK GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ
KAMPÜSÜ KEÇÝÖREN/ANKARA
BASINEVLERÝ CADDESÝ DÝZGÝ SOKAK NO:15
KEÇÝÖREN/ANKARA
DEMÝRLÝBAHÇE MAHALLESÝ 3.SOKAK NO:11/A11/1 MAMAK/ANKARA
TÜRKÖZÜ MAHALLESÝ 5.CADDE NO:2/1-2-3-4
MAMAK/ANKARA
GENERAL ZEKÝ DOÐAN MAHALLESÝ NATO
YOLU CADDESÝ NO:78/A MAMAK/ANKARA
TUZLUÇAYIR MAH.ABÝDÝN AKTAÞ SOK.NO:34/A
ABÝDÝNPAÞA-MAMAK/ANKARA
PEYAMÝ SEFA MAHALLESÝ MEHMET ALÝ ALTUN
CADDESÝ NO:108/2 AKDERE MAMAK/ANKARA
AÞIK VEYSEL MAHALLESÝ 115.SOKAK NO:6/A
MAMAK/ANKARA
TÜRKÖZÜ 5.CADDE NO:19-20-21-22
MAMAK/ANKARA
HÜREL MAHALLESÝ ARÝF YILDIZ CADDESÝ
NO:109/A-B-C
GENERAL ZEKÝ DOÐAN MAHALLESÝ 2.SOKAK
NO:1/14 AKDERE-MAMAK/ANKARA
KAYAÞ MAH.64.SOKAK NO:38 /A-B
MAMAK/ANKARA
TUZLUÇAYIR MAHALLESÝ SÜLEYMAN AYTEN
CADDESÝ NO:17 MAMAK / ANKARA
HÜREL MAHALLESÝ RECEP YAZICIOÐLU
CADDESÝ NO:115/A-B MAMAK/ANKARA
19 MAYIS BULVARI BOÐAZÝÇÝ MAH.NO:60/15-A
MAMAK/ANKARA
ATATÜRK MAHALLESÝ ONUR SOKAK NO:29/1-23 NALLIHAN/ANKARA
FATÝH MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ A BLOK
NO:10 KAT:BODRUM-1-2-3-4-6
ÞENTEPE MAH.SEÇKÝN CAD. ECE SOKAK NO:1
POLATLI/ANKARA
ÞEHÝTLÝK MAH.13 EYLÜL CAD.ÇUKUR SOKAK
NO:9/1-2-3-4 POLATLI/ANKARA
ÝSTASYON MAHALLESÝ AYAÞ CADDESÝ KAYA
SOKAK NO:1 SÝNCAN/ANKARA
MAREÞAL FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ
ATATÜRK CADDESÝ NO:140/A SÝNCAN/ANKARA
ÝSTASYON MAHALLESÝ KARTAL SOKAK
NO:23/A
PLEVNE MAHALLESÝ MARTI SOKAK NO:5
SÝNCAN/ANKARA
ULUBATLI HASAN MAHALLESÝ ANIT CADDESÝ
ÞÝRÝN EMRE KOOP.NO:A8/2-4-11-12
GAZÝOSMANPAÞA MAHALLESÝ GÖZDE SÝNCAN
YAPI KOOPERATÝFÝ 402.SOKAK NO:36
SELÇUKLU MAHALLESÝ 16. CADDE KURTARAN
SOKAK NO: 52/A SÝNCAN/ANKARA
ATATÜRK CADDESÝ NO:4 KAT:1-2-3-4 VE
TERAS KAT SÝNCAN/ANKARA
SELÇUKLU MAHALLESÝ KOÞUYOLU SOKAK
NO:46/8-1-2-3 SÝNCAN/ANKARA
PLEVNE MAHALLESÝ YAZI CADDESÝ NO:28/A
SÝNCAN/ANKARA
AKÞEMSETTÝN MAH. PAPATYA SOKAK NO: 26
SÝNCAN/ANKARA
KALE MAHALLESÝ ANKARA CADDESÝ NO:127/1
ÞEREFLÝKOÇHÝSAR/ANKARA
EMEK MAHALLESÝ KARAMOLLAUÞAÐI
CADDESÝ 52.SOKAK NO:4
55.SOKAK NO:8/1 OSTÝMYENÝMAHALLE/ANKARA
kýlavuzu
ÝLÇESI
095
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
096
ÝLÇESI
KURUM ADI
ÖZEL BÜYÜK GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
281
ANKARA
YENÝMAHALLE
282
ANKARA
YENÝMAHALLE ÖZEL GÜR EKÝN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
283
ANKARA
YENÝMAHALLE
284
ANKARA
YENÝMAHALLE
285
ANKARA
YENÝMAHALLE
286
ANKARA
YENÝMAHALLE
287
ANKARA
YENÝMAHALLE
288
ANKARA
YENÝMAHALLE
289
ANKARA
YENÝMAHALLE
290
ANKARA
YENÝMAHALLE
291
ANKARA
YENÝMAHALLE
292
ANKARA
YENÝMAHALLE
293
ANKARA
YENÝMAHALLE ÖZEL ÖNCE BÝR ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
294
ANKARA
YENÝMAHALLE
295
ANKARA
YENÝMAHALLE
296
ANKARA
YENÝMAHALLE
297
ANKARA
YENÝMAHALLE
298
ANKARA
YENÝMAHALLE
299
ANKARA
YENÝMAHALLE
300
ANKARA
YENÝMAHALLE
301
ANKARA
YENÝMAHALLE
302
ANKARA
YENÝMAHALLE
303
ANTALYA
ALANYA
304
ANTALYA
ALANYA
305
ANTALYA
ALANYA
306
ANTALYA
ALANYA
307
ANTALYA
ELMALI
308
ANTALYA
FÝNÝKE
309
ANTALYA
FÝNÝKE
310
ANTALYA
GAZÝPAÞA
311
ANTALYA
KAÞ
312
ANTALYA
KEMER
313
ANTALYA
KORKUTELÝ
314
ANTALYA
KUMLUCA
315
ANTALYA
KUMLUCA
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AL DEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BÝR HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜNLÜ ANKARA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SÝM AY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ YILDIZLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝNCÝ SER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAZENDE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MURAT SEZGÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZDECAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEDAT TAÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEBESSÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM YONCA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PRENSES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FÝDE ÝÞÝTME ENGELLÝ
ÇOCUKLAR EÐÝTÝM VE DAYANIÞMA
ÖZEL BÜYÜK KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORTAK EMEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ETKÝN ÇOCUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL RENKLÝ YENÝ UFUK ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL GÖNÜL TURGUT ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL GAMZE COÞKU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ATASER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÐMUR DAMLASI ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ÖZGÜN KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ELMALI MAVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FÝNÝKE DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARÇÝÇEKLERÝ EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KEMAL AKÇA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL KALKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SON UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL AHMET ORHAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR ÖZDEMÝR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
TELEFON
3123271317
3122567878
3122554060
3122574303
ADRESI
ÝVEDÝK CADDESÝ NO:76/A-1-2
YENÝMAHALLE/ANKARA
ERGAZÝ MAHALLESÝ GERSAN SÝTESÝ 655.
SOKAK NO:26 BATIKENT/ANKARA
S.S.GER-SAN TOPLU ÝÞYERÝ
YAP.KOOP.660.SOKAK NO:17-19 BATIKENTYENÝ BATI MAHALLESÝ YENÝ BATI VÝLLALARI
ERCÝYES C.NO:1 BATIKENT
3123153363 CÝVAN SOKAK NO:10 YENÝMAHALLE/ANKARA
3123973056 YENÝÇAÐ MAHALLESÝ CENGÝZ SOKAK NO:33
3123154448
3123447388
3123445861
3123351819
3123410151
3123277980
3123850547
3123275496
3123410077
3123449464
3123449316
3123847149
3123422390
3122563955
3123418989
3122236040
2425654115
2425194450
2425139909
2425143773
2426182636
2428553531
2428660218
2425727668
2428443310
2428153002
2426430145
2428871177
2428879384
AKIN CADDESÝ COÞKUN SOKAK NO:2
YENÝMAHALLE/ANKARA
ÇARÞI CADDESÝ TUFAN SOKAK NO:95
YENÝMAHALLE/ANKARA
ESENTEPE MAHALLESÝ ESENTEPE SOKAK
NO:2/4-5 YENÝMAHALLE-ANKARA
7.CADDE 53.SOKAK NO:3/A-B-1 DEMETEVLERANKARA
VARLIK MAHALLESÝ BEYPAZARI CADDESÝ
NO:36/1-2-3-4-5 YENÝMAHALLE/ANKARA
MOHAÇ SOKAK NO:159
YENÝMAHALLE/ANKARA
ÝLKYERLEÞÝM MAH. BAÞKENT BULVARI BORAN
1 SÝTESÝ NO:4 BATIKENT-YENÝMAHALLEOÐUZLAR SOKAK NO: 45
YENÝMAHALLE/ANKARA
VARLIK MAHALLESÝ YÝVLÝ SOKAK NO:6
KAT:ZEMÝN-1-2 YENÝMAHALLE/ANKARA
PAZAR CADDESÝ COÞKUN SOKAK NO:68
YENÝMAHALLE/ANKARA
ANADOLU MAHALLESÝ KARABÜK SOKAK
NO:45/2 YENÝMAHALLE/ANKARA
VARLIK MAHALLESÝ TANZÝMAT CADDESÝ
NO:11/1-2-3-4-5-6 YENÝMAHALLE/ANKARA
VARLIK MAH.GAZÝ OSMAP PAÞA
CAD.NO:5YENÝMAHALLE/ANKARA
YENÝ BATI MAHALLESÝ PALANDÖKEN CADDESÝ
NO:74 BATIKENT YENÝMAHALLE/ ANKARA
VARLIK MAHALLESÝ YÖNTEMLÝ SOKAK NO:12
YENÝMAHALLE/ANKARA
EMNÝYET MAHALLESÝ ERTURAN SOKAK NO:28
YENÝMAHALLE/ANKARA
TELATÝYE MAHALLESÝ DOLMUÞ DURAÐI YANI
HOÞGÖR APT.NO:6 KAT:1-2-3-4 KONAKLIGÜLLERPINARI MAHALLESÝ BAÐCI SOKAK
AHMET CANSEVEN APT.NO:1/5-6
GÜLLERPINARI MAHALLESÝ BULUT SOKAK
NO:16 ALANYA/ANTALYA
OBAGÖL MAHALLESÝ 10.SOKAK ALYA OTEL
ARKASI ALANYA/ANTALYA
YENÝMAHALLE FÝNÝKE CADDESÝ GEZEYÝÞ
APT.NO:52/A ELMALI/ANTALYA
KUM MAHALLESÝ 163 SOKAK NO:5 SAHÝLKENTFÝNÝKE/ANTALYA
HASYURT BELDESÝ YARBAÞI MAH.2006
SK.NO:8 HASYURT/FÝNÝKE-ANTALYA
KAÞLAR MAHALLESÝ RIZA BÜYÜKAKÇA
CADDESÝ4.SOKAK GAZÝPAÞA/ANTALYA
KALKAN BELDESÝ MENTEÞE MAH. GÜL SOKAK
NO:22 KALKAN/KAÞ-ANTALYA
CUMHURÝYET MAH.140.SOK.NO:5
GÖYNÜK/KEMER-ANTALYA
KÝREMÝTLÝ MAHALLESÝ 836 SOKAK NO:5/8
KORKUTELÝ/ANTALYA
YENÝ MAHALLE DENÝZ YOLU CADDESÝ
COÞKUN APARTMANI NO:5
ESKÝ CAMÝ MAHALLESÝ ORMAN YOLU SOKAK
NO:124 KUMLUCA/ANTALYA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
KURUM ADI
316
ANTALYA
MANAVGAT
ÖZEL ÖZLEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2427431444
317
ANTALYA
MANAVGAT
ÖZEL ESMA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2427466999
318
ANTALYA
MANAVGAT
319
ANTALYA
MERKEZ
320
ANTALYA
MERKEZ
321
ANTALYA
MERKEZ
322
ANTALYA
MERKEZ
323
ANTALYA
MERKEZ
324
ANTALYA
MERKEZ
325
ANTALYA
MERKEZ
326
ANTALYA
MERKEZ
327
ANTALYA
MERKEZ
328
ANTALYA
MERKEZ
329
ANTALYA
MERKEZ
330
ANTALYA
MERKEZ
331
ANTALYA
MERKEZ
332
ANTALYA
MERKEZ
333
ANTALYA
MERKEZ
334
ANTALYA
MERKEZ
335
ANTALYA
MERKEZ
336
ANTALYA
MERKEZ
337
ANTALYA
MERKEZ
338
ANTALYA
MERKEZ
339
ANTALYA
SERÝK
340
ANTALYA
SERÝK
341
ARDAHAN
MERKEZ
342
ARTVÝN
HOPA
ARTVÝN
MERKEZ
344
AYDIN
ÇÝNE
345
AYDIN
DÝDÝM
346
AYDIN
ÝNCÝRLÝOVA
347
AYDIN
KUÞADASI
348
AYDIN
MERKEZ
349
AYDIN
MERKEZ
350
AYDIN
MERKEZ
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM ÖZGÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGÝ BAHÇESÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BÜYÜKGEBÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YENÝGÜN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BUSE-DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MERKEZ
ÖZEL PARLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLERYÜZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHNABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL MUSTAFA KIVRAK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANTALYA TEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN AKDENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL UZMAN GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÖYKÜ AKDENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL AKDENÝZ YENÝ UFUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL GALÝP ÖZDER ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL MEHMET BAYRAKTAR YAKUP
EKÞÝOÐLU VE ÇOCUKLARI ÖZEL
ÖZEL ÇAÐDAÞ VEFA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL YAÐMUR ADAM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL MUSTAFA ÇAÐLAR ÖZEL
EÐETÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝBAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ARDA ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HOPA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL ARTVÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝNE SEÇKÝNLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
DÝDÝM ÇAÐRI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ AYIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAMA KATILIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLDEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. AYDIN ÞUBESÝ
AYDIN YENÝ UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDIN YENÝ HAYAT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
YUKARI PAZARCI MAHALLESÝ KORDON
CADDESÝ NO:21 MANAVGAT/ANTALYA
AÞAÐI PAZARCI MAHALLESÝ 1033 SOKAK
NO:14 MANAVGAT/ANTALYA
ÖRNEK MAH. ALPARSLAN TÜRKEÞ BULVARI
1502 SK.NO:3 MANAVGAT/ANTALYA
2423117278 ZERDALÝLÝK MAH.1381 SOKAK NO:16 ANTALYA
2422376532
2423462710
2423349494
BAYINDIR MAHALLESÝ 345 SOKAK NO: 13
ANTALYA
SANAYÝ MAHALLESÝ 640.SOKAK ER ATÝK
APARTMANI NO:5 ANTALYA
ÜÇGEN MAHALLESÝ ESKÝ ÞARAMPOL CADDESÝ
NO:193 ANTALYA
2423125002 YENÝGÜN MAH.1051-1 SOK.NO:7 ANTALYA
2422283888
2422293047
2423397400
2422289496
2423262425
2423440513
5056182633
2422485356
2422434041
2422270181
2422445300
2423129355
2423221656
2423461050
ARAPSUYU MAH.639 SOKAK ÞAFAK APT.NO:21
ANTALYA
ARAPSUYU MAH.661 SOK.MERYEM ABAY
APT.NO:1 ANTALYA
TEOMANPAÞA MAH.GAZÝ BULVARI AKINCI
APT.NO:325/4 ANTALYA
ALTINKUM MAHALLESÝ 417.SOKAK NO:7
ANTALYA
KARÞIYAKA MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.
NO:38 ANTALYA
ÖZGÜRLÜK MAHALLESÝ 2651 SOKAK NO:11
ANTALYA
YENÝMAHALLE 2447.SOKAK GÜLER
APARTMANI NO:43 ANTALYA
MERKEZ ÜÇGEN MAH.ESKÝ ÞARAMPOL
CAD.NO:189 ANTALYA
HAÞÝM ÝÞCAN MAHALLESÝ 1306 SOKAK NO:33
ANTALYA
GÜLVEREN MAHALLESÝ 3737.SOKAK NO:7
DURMAZLAR APARTMANI ANTALYA
MERKEZ YILDIZ MAHALLESÝ 217. SOKAK NO:10
ANTALYA
MERKEZ ASPENDOS BULVARI NO:107
ANTALYA
MEYDAN KAVAÐI MAHALLESÝ 1568 SOKAK
TÜRBELÝ MEZARLIK KARÞISI NO:37 ANTALYA
ATATÜRK MAHALLESÝ ÞELALE CADDESÝ NO:24
ANTALYA
2422449550 MURATPAÞA MAH.562 SOK.NO:70 ANTALYA
2427225322
2427125787
ORTA MAHALLE RÜÞTÜ RENÇBER CADDESÝ
NO:52/A-B SERÝK/ANTALYA
ORTA MAH.TUZLABURUN CAD.NO:122
SERÝK/ANTALYA
4782116005 LÝSE CAD.ORTA SOK.NO:12 ARDAHAN
4663516017 KULEDÝBÝ MAH. KARADENÝZ CAD. NO:11
4662128808
2567113033
2568256647
2565854245
2566122266
2562113695
2562263322
2562125410
ORTA MAHALLESÝ KAZIM KARABEKÝR CADDESÝ
YILMAZ APARTMANI KAT:1 NO:92 ARTVÝN
ÞEVKETÝYE MAHALLESÝ 214.SOKAK NO:13
ÇÝNE/AYDIN
MERSÝNDERE MAHALLESÝ 3517 SOKAK NO:8
DÝDÝM/AYDIN
CUMHURÝYER MAHALLESÝ ZÜBEYDE HANIM
CADDESÝ NO:41 DAÝRE:1-2 ÝNCÝRLÝOVA/AYDIN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ TURÝZM SOKAK
NO:39 KUÞADASI/AYDIN
ADNAN MENDERES MAHALLESÝ YAHYA KEMAL
CADDESÝ 511.SOKAK NO:8 AYDIN
FATÝH MAHALLESÝ 1101 SOKAK NO:15 MURAT
APT. AYDIN
MEÞRUTÝYET MAHALLESÝ BATI GAZÝ BULVARI
NO:87 AYDIN
kýlavuzu
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GERÇEK ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
2427432112
ADRESI
097
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
343
ÖZEL MANAVGAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
TELEFON
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
098
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
351
AYDIN
MERKEZ
352
AYDIN
MERKEZ
353
AYDIN
MERKEZ
354
AYDIN
MERKEZ
355
AYDIN
MERKEZ
356
AYDIN
MERKEZ
357
AYDIN
NAZÝLLÝ
358
AYDIN
NAZÝLLÝ
359
AYDIN
SÖKE
360
AYDIN
SÖKE
361
AYDIN
SÖKE
362
AYDIN
SULTANHÝSAR
363
BALIKESÝR
AYVALIK
364
BALIKESÝR
BANDIRMA
365
BALIKESÝR
BANDIRMA
366
BALIKESÝR
BÝGADÝÇ
367
BALIKESÝR
BURHANÝYE
368
BALIKESÝR
DURSUNBEY
369
BALIKESÝR
EDREMÝT
370
BALIKESÝR
EDREMÝT
371
BALIKESÝR
EDREMÝT
372
BALIKESÝR
GÖNEN
373
BALIKESÝR
MERKEZ
374
BALIKESÝR
MERKEZ
375
BALIKESÝR
MERKEZ
376
BALIKESÝR
MERKEZ
377
BALIKESÝR
MERKEZ
378
BALIKESÝR
MERKEZ
379
BALIKESÝR
MERKEZ
380
BALIKESÝR
SUSURLUK
381
BALIKESÝR
Tüm ilçeler
382
BARTIN
MERKEZ
383
BARTIN
MERKEZ
384
BARTIN
MERKEZ
385
BARTIN
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL AYDIN UFUK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDIN GÜVEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDIN EMRE ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMURLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜÇÜNCÜ BOYUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLDEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝÇ DENGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÖKE EVREN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐLA PINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FUNDA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ DEFNE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZ BÝZE ÝLETÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGÝLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN SEVGÝ BAÐLARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL ÝDA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALADAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE YÜKSEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SARIKIZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKSESÝM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL YENÝ ALTI EYLÜL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ GÜLEN YÜZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZEYNEP ÇETÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM DURU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKSESÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DERNEÐÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYSU ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ALÝ OSMAN DEMÝRTAÞ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK NOKTA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KUZENLER ÖZEL DESTEK
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KOZCAÐIZ ÞUBESÝ
ÖZEL ÝLK DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZATA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2562120284
2562266261
2562135150
2562136890
2562514741
2562116202
ADRESI
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 1985 SOKAK NO:6
UYSAL APARTMANI
HASAN EFENDÝ MAHALLESÝ 1919 SOKAK NO:14
KAT:3 AYDIN
CUMHURÝYET MAH.CUMHURÝYET
CAD.7.SOK.NO:7/11 AYDIN
EFELER MAH. ATATÜRK BULVARI 2273 SOKAK
AYDIN APARTMANI NO:2 AYDIN
ADNAN MENDERES BULVARI HAL TESÝSLERÝ
YANI UMURLU-AYDIN
ADNAN MENDERES MAHALLESÝ AYDIN
BULVARI NO:43 AYDIN
2563155536 YENÝ MAHALLE 90 SOKAK NO:3 NAZÝLLÝ/AYDIN
5438792282
2565183258
2565111767
2565110703
2563562829
2663240040
ZAFER MAHALLESÝ 14/4 SOKAK NO:9 NAZÝLLÝ /
AYDIN
ATATÜRK MAHALLESÝ AKIN ALTÜMSEK SOKAK
NO:11 SÖKE/AYDIN
YENÝKENT MAHALLESÝ ÝSMET ÝNÖNÜ CADDESÝ
DURU SÝTESÝ B BLOK DAÝRE:1-2-3-4
YENÝ KENT MAHALLESÝ 103 SOKAK NO:19
SÖKE/AYDIN
ATÇA BELDESÝ AYDINOÐLU MAHALLESÝ
KARAKOL CADDESÝ NO:15 ATÇA /
KAHRAMANLAR MAHALLESÝ YONCA 1 MEVKÝÝ
SARIMSAKLI YOLU NO:1 AYVALIK/BALIKESÝR
2667213255 600 EVLER MAH.1218 SOKAK NO:2 BANDIRMA
2667214472
2662394801
2664221202
2666625643
2663742746
2663742333
2663736303
600 EVLER MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
NO:8 KAT:BODRUM-ZEMÝN-1-2-3-4- ÇATI ARASI
ÇAVUÞ MAHALLESÝ BOR CADDESÝ HÖYÜK
SOKAK NO:41 BÝGADÝÇ/BALIKESÝR
BAHÇELÝEVLER MAH.HÝLMÝ EFE CAD.NO:12
BURHANÝYE
SÜLMEN MEVKÝÝ MÝCANOÐLU
APT.DURSUNBEY/BALIKESÝR
SOÐANYEMEZ MAHALLESÝ CENNET AYAÐI
CADDESÝ NO:26 EDREMÝT/BALIKESÝR
CAMÝVASAT MAHALLESÝ DOKUZ EYLÜL
CADDESÝ ÖZTÜRK APARTMANI NO:8/A
CENNET AYAÐI MAHALLESÝ ÝSTASAYON
CADDESÝ KUTA APARTMANI NO:51
2667728020 100.YIL.MAH.SAMANYOLUCAD.NO:29 GÖNEN
2662444009
5055357791
2662441014
2662211007
2662495203
2662392060
2662462253
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ UYDU SOKAK
NO:12 BALIKESÝR
PAÞABAYIR MAHALLESÝ 1008 SOKAK NO:11
KAT:ZEMÝN-1-2-3 BANDIRMA/BALIKESÝR
BAHÇELÝEVLER MAH.DEFNE SK.NO: 3
BALIKESÝR
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 100.YIL CADDESÝ
NO:139 BALIKESÝR
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ ÇAMLIK SOKAK
NO:11 BALIKESÝR
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ NERGÝS SOKAK
NERGÝS APT.NO:2 BALIKESÝR
BANDIRMA YOLU 5.KM AYÞEABACI KÖYÜ
KARÞISI BALIKESÝR
2668715281 AZÝZÝYE KÖYÜ SUSURLUK/BALIKESÝR
2665761783
3782278544
3782331155
3782275547
3782277255
CAMÝ CEDÝT MAH.CUMHURÝYET MEYDANI
NO:12 KEPSUT
DEMÝRCÝLER MAHALLESÝ HALATÇIYAMASI
SOKAK NO:1 BARTIN
KOZCAÐIZ BELDESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ NO:6
BARTIN
GÖLBUCAÐI MAHALLESÝ ESKÝ HASTANE
CADDESÝ NO:74 BARTIN
GÖLBUCAÐI MAHALLESÝ 5 NOLU ÇEVRE YOLU
NO:40 BARTIN
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
386
BARTIN
MERKEZ
387
BARTIN
MERKEZ
388
BATMAN
BEÞÝRÝ
389
BATMAN
GERCÜÞ
390
BATMAN
KOZLUK
391
BATMAN
KOZLUK
392
BATMAN
MERKEZ
393
BATMAN
MERKEZ
394
BATMAN
MERKEZ
395
BATMAN
MERKEZ
396
BATMAN
MERKEZ
397
BATMAN
MERKEZ
398
BATMAN
MERKEZ
399
BATMAN
MERKEZ
400
BATMAN
MERKEZ
401
BATMAN
MERKEZ
402
BATMAN
MERKEZ
403
BATMAN
MERKEZ
404
BATMAN
MERKEZ
405
BATMAN
MERKEZ
406
BATMAN
SASON
407
BAYBURT
MERKEZ
408
BÝLECÝK
BOZÜYÜK
409
BÝLECÝK
MERKEZ
410
BÝNGÖL
MERKEZ
411
BÝNGÖL
MERKEZ
412
BÝTLÝS
ADÝLCEVAZ
413
BÝTLÝS
AHLAT
414
BÝTLÝS
GÜROYMAK
415
BÝTLÝS
HÝZAN
416
BÝTLÝS
MERKEZ
417
BÝTLÝS
MERKEZ
418
BÝTLÝS
TATVAN
419
BOLU
GEREDE
420
BOLU
MENGEN
KURUM ADI
ÖZEL DOÐANAY ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL DOÐANAY ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÞÝREMÝR ÞUBESÝ
ÖZEL GONCA GÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GERCÜÞ YENÝ YAÞAM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜCÜRÜKLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜL SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN AFACAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUTYOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARKADAÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BATMAN ÞEN ÞÝRÝNLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜL ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MAVÝLÝ BONCUÐUM ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YENÝ ÝNCÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLENYÜZ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL AYDIN GELECEK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ EVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BUKET ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÇOCUKLARI ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL KIR ÇÝÇEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SASON YUVAMIZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KILIÇ UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EKÝN BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. MAVÝ ÞUBESÝ
ÖZEL MAVÝ BONCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝNGÖL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÜNYAMIZ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SICAK YUVA EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AHLAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ANA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERDÝNÇ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖKMEYDAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ PINARIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ GÖLÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GEREDE ÝLK ÝLGÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ILICAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MEREKZÝ
TELEFON
3782331400
3782277944
4883113006
4883412554
4884112928
4884112588
5058736334
ADRESI
KOZCAÐIZ BELDESÝ MUSTAFA KEMAL PAÞA
CADDESÝ CAMÝ SOKAK NO:54 BARTIN
ÞÝREMÝRÇAVUÞ KÖYÜ ÝÐCÝLER MAHALLESÝ
NO:2 BARTIN
MÝLLÝ EGEMENLÝK MAHALLESÝ ATATÜRK
CADDESÝ NO:8 BEÞERÝ/ BATMAN
ESKÝ BELEDÝYE HÝZMET BÝNASI PINARBAÞI
MAHALLESÝ NO:18 GERCÜÞ/BATMAN
TEPECÝK MAHALLESÝ DÝYARBAKIR KARAYOLU
ÜZERÝ SUNPET PETROL OFÝSÝ YANI NO:38/48
TEPECÝK MAHALLESÝ ÝRAN YOLU
SEY.DÝNLENME TESÝSLERÝ ÜSTÜ NO:65
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ SÜTÇÜLER ÝÞ
MERKEZÝ NO:111 BATMAN
4882133626 SAÐLIK MAHALLESÝ 9.CAD.NO:98 BATMAN
HAMÝDÝLER CAD.2203 SOKAK NO:7
4882121434 FATÝH MAHALLESÝ 3325 SOKAK NO:5 BATMAN
4882138100
ZÝYA GÖKALP MAHALLESÝ DÝYARBAKIR
CADDESÝ NO:149 BATMAN
4882212197 BELDE MAH.3226. SOK. NO: 18 BATMAN
4882210023
4882137601
4882210093
5368178373
BELDE MAHALLESÝ 3234.SOKAK NO:25
BATMAN
PAZAR YERÝ MAHALLESÝ 2711 SOKAK NO:3
BATMAN
BELDE MAHALLESÝ 3212 SOKAK BELDE
APT.NO:1/2 BATMAN
PINARBAÞI MAHALLESÝ KIBRIS ÞEHÝTLERÝ
CADDESÝ 2222.SOKAK NO:1 BATMAN
4882139761 FATÝH MAHALLESÝ 3353 SOKAK NO:11 BATMAN
4882129895
4882145253
4882125070
4884612444
4582121292
2283147110
2282129697
4262146905
4262143414
5058272921
4344125054
5054793727
4346112593
4342267756
4342261060
4348276150
3743113350
3743562484
RAMAN MAHALLESÝ SERHAT CADDESÝ NO:4
BATMAN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 1601.SOKAK
NO:13 BATMAN
BELDE MAHALLESÝ 3208 SOKAK NO:34
BATMAN
YAYLATEPE MAHALLESÝ NO:25
SASON/BATMAN
ÞÝNGAH MAHALLESÝ YENÝ ÇAYKARA YOLU
ÜZERÝ NO:49 BAYBURT
4 EYLÜL MAHALLESÝ 854 SOKAK NO:21
BOZÜYÜK - BÝLECÝK
ERTUÐRUL GAZÝ MAHALLESÝ AKASYA SOKAK
NO:18 MERKEZ -BÝLECÝK
KÜLTÜR MAHALLESÝ FIRAT CADDESÝ KAYA
APARTMANI NO.5/BÝNGÖL
ÝNÖNÜ MAH.PARK CAD.TANILIR APT.NO:1
BÝNGÖL
ÇAYIR MAH. CUMHURÝYET CD. NO:1
ADÝLCEVAZ/BÝTLÝS
TUNUS MAHALLESÝ SAZLI SOKAK NO:14
AHLAT/BÝTLÝS
MUÞ CD. HÜKÜMET KONAÐI YANI GÜROYMAK
/BÝTLÝS
YEÞÝLOVA MAH. TATVAN CD. NO:167
HÝZAN/BÝTLÝS
ATATÜRK MAHALLESÝ FEYZULLAH ENSARÝ
CADDESÝ ÝPEK SOKAK NO:39/4 BÝTLÝS
NUR CADDESÝ HAKAN EMÝR ÝÞ MERKEZÝ KAT:45 NO:4 BÝTLÝS
ÞÝRÝEVLER MAHALLESÝ AHLAT YOLU ÜZERÝ
NO:69 TATVAN/BÝTLÝS
DAYIOÐLU MAH. RÜZGARLI SOK. NO: 10
GEREDE/BOLU
ATATÜRK CADDESÝ ÝSMET ÞENTÜRK ÝÞ
MERKEZÝ MENGEN/BOLU
kýlavuzu
ÝLÇESI
099
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
100
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
421
BOLU
MERKEZ
422
BOLU
MERKEZ
423
BOLU
MERKEZ
424
BURDUR
BUCAK
425
BURDUR
GÖLHÝSAR
426
BURDUR
MERKEZ
427
BURDUR
MERKEZ
428
BURDUR
MERKEZ
429
BURDUR
MERKEZ
430
BURSA
GEMLÝK
431
BURSA
ÝNEGÖL
432
BURSA
ÝNEGÖL
433
BURSA
ÝZNÝK
434
BURSA
ÝZNÝK
435
BURSA
KARACABEY
436
BURSA
MUSTAFAKEMALPAÞA
437
BURSA
NÝLÜFER
438
BURSA
NÝLÜFER
439
BURSA
NÝLÜFER
440
BURSA
NÝLÜFER
441
BURSA
NÝLÜFER
442
BURSA
NÝLÜFER
443
BURSA
NÝLÜFER
444
BURSA
NÝLÜFER
445
BURSA
NÝLÜFER
446
BURSA
ORHANGAZÝ
447
BURSA
ORHANGAZÝ
448
BURSA
OSMANGAZÝ
449
BURSA
OSMANGAZÝ
450
BURSA
OSMANGAZÝ
451
BURSA
OSMANGAZÝ
452
BURSA
OSMANGAZÝ
453
BURSA
OSMANGAZÝ
454
BURSA
OSMANGAZÝ
455
BURSA
OSMANGAZÝ
KURUM ADI
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLGÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNDOÐAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARBEYAZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝY TANELERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. GÖLHÝSAR ÞUBESÝ
ÖZEL GÜLEN YÜZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. MÜDÜRLÜÐÜ
ÖZEL ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ
MÜBECCEL SAYILI ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL KAR BEYAZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BURDUR YENÝ YAÞAM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TÜRE ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ALTUN KALP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜÇEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ GÜNEBAKAN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERKÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ÝZNÝK ÞUBESÝ)
ÖZEL SÝMALAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝREM AKAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞÝM ENGELLÝLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝPEKCAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL TAMYAMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BESMER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. BEÞEVLER ÞUBESÝ
ÖZEL ÝLK BURSA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ OKYANUS ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL NÝLÜFER YONCA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TUNAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝREM AKAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÖZ ADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERKÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ GÜN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ GÜLEN YÜZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK BURSA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ÇEKÝRGE ÞUBESÝ
ÖZEL BESMER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ HÝSAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ACEMLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGiÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEVACAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
3742551211
3742702299
3742127755
2483258838
2484114546
2482342000
2482429585
2482340531
2482340261
ADRESI
VALÝ CELAL KAYACAN BULVARI 6. CAD.
DAÐKENT
KÜLTÜR MAH. ÖÐRETMENLER SOK. NO:2
BOLU
SAÐLIK MAHALLESÝ CEFAKAR SOKAK NO:8/1-23 BOLU
BARBAROS MAHALLESÝ MUSTAFA ÖZKAN
CADDESÝ NO:70 BUCAK/BURDUR
MERKEZ CAMÝ MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
NO:73 GÖLHÝSAR/BURDUR
ÝNÖNÜ MAHALLESÝ MEHMET AKÝF CADDESÝ
N0:64 BURDUR
PLAJ EVLERÝ ÝSMAÝL BOYACIOÐLU CADDESÝ
NO:198 BURDUR
BAÐLAR MAH.ÝBRAHÝM ZEKÝ BULVARI ÖZKAN
EVLER A BLOK/1-2-3-4 BURDUR
YENÝ MAHALLE ÞEHÝT GÜLTEKÝN CADDESÝ NO:
11
2245247031 ATA MAH.OKUL SOKAK NO:38 GEMLÝK/BURSA
2247113332
2247110023
2247576365
2247574000
2246767522
2246141498
2244434183
2244532071
2244520846
2244528400
2244524730
2244510114
2244526955
2242497070
2244411323
2245723673
2245735086
2242424745
2242453544
2242333599
2242332697
2242235445
2242348400
2242205060
2242449011
CUMA MH. ALÝHATÝPOÐLU SK. NO:33ÝNEGÖL/BURSA
BURHANÝYE MAHALLESÝ TAKSÝM MEVKÝÝ NO:
BÝLA ÝNEGÖL/BURSA
YEÞÝL CAMÝ MAHALLESÝ HÜSEYÝN AR SOKAK
NO:1 KAT:1-2 ÝZNÝK /BURSA
MUSTAFAKEMALPAÞA MAHALLESÝ
ORHANGAZÝ CADDESÝ NO:26 D:1-2-3-4
SIRABADEMLER MAHALLESÝ ORTAOKUL
CADDESÝ NO:52 KARACABEY/BURSA
HAMÝDÝYE MAHALLESÝ 26.SOKAK NO:25
MUSTAFAKEMALPAÞA/BURSA
BEÞEVLER MAHALLESÝ ÇAÐRIÞIM SOKAK
NO:11 KAT:2-3 NÝLÜFER/BURSA
ÇAMLICA MAHALLESÝ ÝNKÝLAP CADDESÝ
HÜRMÜZ SOKAK NO:2 NÝLÜFER/BURSA
KONAK MAHALLESÝ YILDIRIM CADDESÝ NO:63
NÝLÜFER/BURSA
BEÞEVLER MAH.EÐÝTÝMCÝLER CAD. NURDAN
SOKAK NO:24 NÝLÜFER/BURSA
BEÞEVLER MAH. BEÞEVLER CAD. NO:216
KAT:ZEMÝN-1-2-3-ÇATI KATI NÝLÜFER/BURSA
BEÞEVLER MAHALLESÝ MERTOÐLU SOKAK
NO:64 NÝLÜFER/BURSA
BEÞEVLER KONAK MAH. YEÞÝL SOKAK
HEYBET AP. KAT:BODRUM-ZEMÝN-1-2 NÝLÜFERESENTEPE MAHALLESÝ AKSEL 2 YILMAZ
SÝTESÝ D BLOK NO:1-2-3-4-5 NÝLÜFER/BURSA
BEÞEVLER MAHALLESÝ ÝZMÝR YOLU CADDESÝ
NO:197 NÝLÜFER/BURSA
CAMÝKEBÝR MAHALLESÝ TOZKOPARAN
CADDESÝ ÞENOCAK ÝÞ HANI NO:46 KAT:ZEMÝN
MURADÝYE MAHALLESÝ Ý.ÖNAL CADDESÝ
DOÐANGÜLÜ ÝÞ MERKEZÝ NO:34
HAMÝTLER MAH. MUDANYA CAD.NO:424-424/A
OSMANGAZÝ/BURSA
AKPINAR MAHALLESÝ HARÝKA SOKAK NO:20
KAT:BODRUM-ZEMÝN-1-2-3 OSMANGAZÝKÜKÜRTLÜ MAH. KARAGÖZ CAD. NO:33 KAT:
BODRUM-ZEMÝN-1-2-3 OSMANGAZÝ/BURSA
KÜKÜRTLÜ CAD. ONUR SOKAK NO:1/1
KAT:ZEMÝN+1 OSMANGAZÝ/BURSA
KAVAKLI MAH.KAVAKLI CAD. NO:34
OSMANGAZÝ-BURSA
KÜKÜRTLÜ MAHALLESÝ OULU CADDESÝ
AKASYA APART. NO:11/1 OSMANGAZÝ/BURSA
HÝSAR MAH. KAVAKLI CAD. NO:29 OSMANGAZÝ/
BURSA
NÝLÜFER KÖYÜ NÝLÜFER CADDESÝ AKASYA
SOKAK NO:2 OSMANGAZÝ/BURSA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
456
BURSA
OSMANGAZÝ
457
BURSA
YENÝÞEHÝR
458
BURSA
YILDIRIM
459
BURSA
YILDIRIM
460
BURSA
YILDIRIM
461
BURSA
YILDIRIM
462
ÇANAKKALE
AYVACIK
463
ÇANAKKALE
BÝGA
464
ÇANAKKALE
ÇAN
465
ÇANAKKALE
GELÝBOLU
466
ÇANAKKALE
MERKEZ
467
ÇANAKKALE
MERKEZ
468
ÇANAKKALE
MERKEZ
469
ÇANKIRI
MERKEZ
470
ÇANKIRI
MERKEZ
471
ÇANKIRI
MERKEZ
472
ÇORUM
ALACA
473
ÇORUM
ALACA
474
ÇORUM
ÝSKÝLÝP
475
ÇORUM
ÝSKÝLÝP
476
ÇORUM
MERKEZ
477
ÇORUM
MERKEZ
478
ÇORUM
MERKEZ
479
ÇORUM
MERKEZ
480
ÇORUM
MERKEZ
481
ÇORUM
OSMANCIK
482
ÇORUM
SUNGURLU
483
ÇORUM
SUNGURLU
484
DENÝZLÝ
ACIPAYAM
485
DENÝZLÝ
ACIPAYAM
486
DENÝZLÝ
ACIPAYAM
487
DENÝZLÝ
BULDAN
488
DENÝZLÝ
ÇÝVRÝL
489
DENÝZLÝ
MERKEZ
490
DENÝZLÝ
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL SEVGÝ DÜNYAMIZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝÞEHÝR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DALKIRAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BURSA HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EVRÝMCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÜÇÜKKUYU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HASDEMÝR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTIN ÇOCUKLAR ZÝHÝNSEL
ENGELLÝLER VE ÝÞÝTME ENGELLÝLER
ÖZEL BOZDAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ KIVILCIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝDEN UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÇAREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UÐURBÖCEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÞEFKAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YARAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAYRET ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGE TÜRK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLENYÜZ ELELE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ARZUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK UÐURUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ULU ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ YONCA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÝLK GÜLEN GÖZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ELÝF GÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ BULUTU ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL UMUT PINARI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ MELEKLERÝ ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL BULDAN DETAY ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝVRÝL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGÝDOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇINAR GÖZLEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
2242412274
2247724472
2243600096
2243423280
ADRESI
AKPINAR MAHALLESÝ ARI SOKAK NO:30
OSMANGAZÝ/BURSA
YENÝGÜN M. TÜFEKÇÝ C. NO:8
YENÝÞEHÝR/BURSA
MALTEPE MAHALLESÝ ÖZEN SOKAK NO:14 ÝLE
GÝRNE SOKAK NO:7 YILDIRIM/BURSA/
ÞÝRÝNEVLER MAH. BÝRÝNCÝ SOKAK NO:641
KAT:ZEMÝN+1+2+3 YILDIRIM/BURSA
2243686268 ANKARA CADDESÝ NO:249/B YILDIRIM/BURSA
2243614652
2867521210
2863174565
2864168180
2862140368
2862630459
2862124312
YEÞÝL YAYLA MAHALLESÝ YEÞÝL YAYLA
CADDESÝ ÖZ SOKAK NO:1 YILDIRIM/BURSA
GÖKÇETEPE MAHALLESÝ HALÝL EFENDÝ
CADDESÝ NO:38
SAKARYA MAHALLESÝ BARIÞ CADDESÝ NO:78
BÝGA / ÇANAKKALE
KARÞIYAKA MAHALLESÝ MUSTAFA KEÇELÝ
CADDESÝ NO:6
CAMÝKEBÝR MAHALLESÝ KARACABEY SOKAK
NO:4
BARBAROS MAHALLESÝ HACI MUSTAFA BEY
SOKAK BÝLA / ÇANAKKALE
KEPEZ BELDESÝ BOÐAZKENT MAHALLESÝ
ATATÜRK CADDESÝ NO:91 ÇANAKKALE
CEVATPAÞA MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
MEHMET KAPTAN SOKAK NO:14 ÇANAKKALE
YENÝ MAH.DÝLARA SOKAK NO:4
3762120101
3762124965
ABDÜL HALÝK RENDA MAHALLESÝ RIFKI BEY
SOKAK NO:6 ÇANKIRI
YENÝ MAHALLE ALÝ ÝNANDIK CADDESÝ HAZAL
APT. NO:4/A ÇANKIRI
DENÝZHAN MAH. YOZGAT CAD. NO:34
KAT:ZEMÝN-1-2-3-4
3644112845 AYHAN MAH.ÇODUM CAD.NO:1/A KAT:2 ALACA
3645113424
3645116100
3642124132
3642230403
3642138887
3642347338
3642277077
3646112188
3643110051
3643110039
2585182663
2585185353
2585182663
MEYDAN MAHALLESÝ 25 MART NO:19/1 KATBODRUM-ZEMÝN ÝSKÝLÝP/ÇORUM
YENÝ CAMÝ CADDESÝ YENÝ CAMÝ MAHAHLESÝ
NO:12 KAT:-ZEMÝN-1-2 ÝSKÝLÝP/ÇORUM
KALE MAHALLESÝ 16.ZAFER SOKAK NO:2/A
KAT:BODRUM-ZEMÝN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ ÇAMLIK CADDESÝ
NO:8/1-2 ÇORUM
YAVRUTURNA MAHALLESÝ ESNAFEVLERÝ
6.SOKAK NO:13 ÇORUM
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ 16.SOKAK NO:37
ÇORUM
ULUKAVAK MAHALLESÝ OSMANCIK CADDESÝ
NO:99/B ÇORUM
ÞENYURT MAHALLESÝ NASRETTÝN HOCA
SOKAK NO:1/1 OSMANCIK/ÇORUM
FATÝH MAHALLESÝ ANKARA ÇORUM
KARAYOLU NO:9 SUNGURLU/ÇORUM
AKÇAY MAHALLESÝ AKÇA KENT SÝTESÝ
BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA SOKAK NO:13
YENÝ MAHALLE FEVZÝ ERTEN CADDESÝ NO:15
ACIPAYAN-DENÝZLÝ
AÞAÐI MAHALLE HÜSEYÝN KIÞ CADDESÝ NO:9
ACIPAYAM/DENÝZLÝ
YENÝ MAHALLE TOMBAK MEVKÝÝ 436 SOKAK
NO:10 ACIPAYAM/DENÝZLÝ
2584312545 KURTULUÞ MAH. HALÝLLER SOK NO:5 BULDAN
5367401130
2582652620
ÇARÞI MAHALLESÝ 17 SOKAK NO:55
ÇÝVRÝL/DENÝZLÝ
MURATDEDE MAHALLESÝ 357.SOKAK NO:24/A
DENÝZLÝ
2582651437 DELÝKLÝ ÇINAR MAH.883.SOK.NO:5 DENÝZLÝ
kýlavuzu
ÝLÇESI
101
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
102
ÝLÇESI
491
DENÝZLÝ
MERKEZ
492
DENÝZLÝ
MERKEZ
493
DENÝZLÝ
MERKEZ
494
DENÝZLÝ
MERKEZ
495
DENÝZLÝ
MERKEZ
496
DENÝZLÝ
MERKEZ
497
DENÝZLÝ
MERKEZ
498
DENÝZLÝ
MERKEZ
499
DENÝZLÝ
MERKEZ
500
DENÝZLÝ
MERKEZ
501
DENÝZLÝ
MERKEZ
502
DENÝZLÝ
MERKEZ
503
DENÝZLÝ
MERKEZ
504
DENÝZLÝ
MERKEZ
505
DENÝZLÝ
MERKEZ
506
DENÝZLÝ
MERKEZ
507
DENÝZLÝ
MERKEZ
508
DENÝZLÝ
MERKEZ
509
DENÝZLÝ
SARAYKÖY
510
DENÝZLÝ
TAVAS
511
DÝYARBAKIR
BÝSMÝL
512
DÝYARBAKIR
BÝSMÝL
513
DÝYARBAKIR
BÝSMÝL
514
DÝYARBAKIR
ÇINAR
515
DÝYARBAKIR
DÝCLE
516
DÝYARBAKIR
ERGANÝ
517
DÝYARBAKIR
ERGANÝ
518
DÝYARBAKIR
LÝCE
519
DÝYARBAKIR
MERKEZ
520
DÝYARBAKIR
MERKEZ
521
DÝYARBAKIR
MERKEZ
522
DÝYARBAKIR
MERKEZ
523
DÝYARBAKIR
MERKEZ
524
DÝYARBAKIR
MERKEZ
525
DÝYARBAKIR
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL SARAYLAR ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZTOPRAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZLÝ AYYILDIZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZLÝ YAÐMUR ÇOCUKLARI
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORTAK NOKTA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KOCATÜRK BÝR DÝLEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. DENÝZLÝ
ÖZEL KIRMIZI KALEM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÜNALANLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZLÝ EMPATÝ DANIÞMANLIK
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YURTSEVEN SEVGÝ AÐI ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL DUYUM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÝDEALÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EREN EGEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL OYLUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELEN ÇOCUKLARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAHAR ÇOCUKLARI ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL KEYSAN ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL KOZAKÇI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DOÐANAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AFACANLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AÇA-KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL PAPATYAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ SEVGÝ YUVASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝCLE FIRAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝDEN YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝÞBÝRLÝÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT GÜNEÞÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAZICI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL RENGÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK GÜLÜÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝYAR GÜLÝSTAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BERFÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝYARBAKIR DUYGU ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ELÝT TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2582638489
ADRESI
SARAYLAR MAHALLESÝ SALTAK CADDESÝ
NO:50 KAT:3-4 DENÝZLÝ
2582423522 SARAYLAR MAH.ÝSTASYON CAD.NO.50 KAT.6-7
2582111919
2582413188
2582647704
2583772600
KINIKLI ÇAMLARALTI MAH.6077 SOK NO.6
DENÝZLÝ
SALTAK MH.1540 SOK.NO.10/1,2,3,4,5,6
DENÝZLÝ
DEÐÝRMENÖNÜ MAHALLESÝ 1318 SOKAK NO:3
DENÝZLÝ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ BAHÇELÝEVLER
CADDESÝ NO:145 DENÝZLÝ
2582650065 SALTAK CADDESÝ NO:50 DENÝZLÝ
2583773713 MERKEZEFENDÝ MAH.438 SOK. NO:4 DENÝZLÝ
2582110395
YUNUS EMRE MAHALLESÝ BURSA CADDESÝ
NO:113 KINIKLI-DENÝZLÝ
2582112343 ÝNCÝRLÝPINAR CADDESÝ NO:71 DENÝZLÝ
2582666960
2583739128
2582130063
2582110192
2582114600
2582424300
2582666960
2582642387
2584151915
2586131352
4124155959
4124154849
4124150515
4122341914
4125063274
4126112203
4126110857
4128613545
4122374880
4122370323
4122572410
4122571443
4122511819
4202282978
4102571309
TURAN GÜNEÞ CADDESÝ NO:59 DAÝRE:1-2-6
DENÝZLÝ
KARAMAN MAHALLESÝ KAZIM KAYNAK
CADDESÝ NO:78 DENÝZLÝ
ÇAMLARALTI MAH.6018 SOK.NO:10/BODRUMZEMÝN-1.KAT DENÝZLÝ
BURSA CAD.SÝTELER MAH.NO:41 KAT:1-2-3
KINIKLI/DENÝZLÝ
ÇAMLARALTI MAHALLESÝ 6004 SOKAK NO:14/1
KINIKLI/DENÝZLÝ
MURATDEDE MAH.357.SOK.AYDIN ÝÞHANI
NO:42/1-2 DENÝZLÝ
ZEYTÝNKÖY MAHALLESÝ MÝMAR SÝNAN
CADDESÝ NO:44 PIRLANTAEVLER B BLOK
DÖRTÇEÞME MEVKÝÝ (MURATDEDE MAH.) 420.
SOKAK NO:29 DENÝZLÝ
CUMHURÝYET MAH.GEDÝKLÝÇAY CAD. NO:1
SARAYKÖY/DENÝZLÝ
SAMANLIK MAHALLESÝ ERENLER
CADDESÝERENLER CAMÝÝ YANI TAVAS /
ALTIOK MAHALLESÝ 3.SOKAK NO:25
BÝSMÝL/DÝYARBAKIR
DUMLUPINAR MAHALLESÝ 804. SOKAK NO:68
BÝSMÝL/DÝYARBAKIR
ALTIOK MAHALLESÝ 22.SOKAK NO:25 ADLÝYE
LOJAMANI KARÞISI BÝSMÝL
ESKÝ MAHALLESÝ ZÝYA GÖKALP CADDESÝ
KAYIKÇI APT: NO:21 DAÝRE ÇINAR/DÝYARBAKIR
27 MAYIS MAH.HORKENT SOK.NO:8 DÝCLEDÝYARBAKIR
ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ
15.SOKAK NO:12 ERGANÝ/DÝYARBAKIR
SANAYÝ MAHALLESÝ BATURAY SÝTESÝ YÜCEL
APARTMANI ZEMÝN KAT ERGANÝ/DÝYARBAKIR
CAMÝ KEBÝR MAHALLESÝ FEHMÝ BÝLAL CADDESÝ
NO:11-13 LÝCE/DÝYARBAKIR
DR.SITKI GÖRAL CADDESÝ SURKENT SÝTESÝ
NO:22-23 HUZUREVLERÝ/ DÝYARBAKIR
AYDIN ARSLAN BULVARI TUZLU 3.SOKAK
AKLAN 14 APARTMANI BAÐLAR/DÝYARBAKIR
DÝCLE KENT SÝTESÝ KORKMAZ YAPI
KOOPERATÝFÝ 6.SOKAK NO:14 DÝYARBAKIR
PEYAS MAHALLESÝ DÝCLEKENT DUBLEKSLERÝ
1.SOKAK NO:22 KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
SENTO CAD.BAÐCILAR MAH.1086.
SOK.BAÐLAR/DÝYARBAKIR
KOOPERETÝFLER MAH. BAHAR SOK.
MEHMETÇÝK ÝLKÖÐRETÝM OKULU KARÞISI
HUZUREVLERÝ MAH.68.SOK.ALTINSOY SÝTESÝ
A/BLOK GÝRÝÞ KAT:1/1
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
526
DÝYARBAKIR
MERKEZ
527
DÝYARBAKIR
MERKEZ
528
DÝYARBAKIR
MERKEZ
529
DÝYARBAKIR
MERKEZ
530
DÝYARBAKIR
MERKEZ
531
DÝYARBAKIR
MERKEZ
532
DÝYARBAKIR
MERKEZ
533
DÝYARBAKIR
MERKEZ
534
DÝYARBAKIR
MERKEZ
535
DÝYARBAKIR
MERKEZ
536
DÝYARBAKIR
MERKEZ
537
DÝYARBAKIR
MERKEZ
538
DÝYARBAKIR
MERKEZ
539
DÝYARBAKIR
MERKEZ
540
DÝYARBAKIR
MERKEZ
541
DÝYARBAKIR
MERKEZ
542
DÝYARBAKIR
MERKEZ
543
DÝYARBAKIR
MERKEZ
544
DÝYARBAKIR
MERKEZ
545
DÝYARBAKIR
MERKEZ
546
DÝYARBAKIR
MERKEZ
547
DÝYARBAKIR
SÝLVAN
548
DÝYARBAKIR
SÝLVAN
549
DÝYARBAKIR
SÝLVAN
550
DÜZCE
AKÇAKOCA
551
DÜZCE
MERKEZ
552
DÜZCE
MERKEZ
553
DÜZCE
MERKEZ
554
DÜZCE
MERKEZ
555
DÜZCE
YIÐILCA
556
EDÝRNE
KEÞAN
557
EDÝRNE
MERKEZ
558
EDÝRNE
MERKEZ
559
EDÝRNE
MERKEZ
560
ELAZIÐ
KARAKOÇAN
KURUM ADI
ÖZEL SEVGÝ TOMURCUÐU ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL FARKLI BAKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HELÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FERHAT AY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDA IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HACETTEPE TERAPÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ DEMETÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEÇKÝN YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝCLE KENT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL VÝZYON ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLÝNÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEFKAT ELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL REALÝTE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝLAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝYARBAKIR BUKET ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLGÝYE ADIMLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝDEN DOÐUÞ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÜLÜMSEYEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR YAKLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BÝR ÖZLEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DAMLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BÝR YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MALABADÝ KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝRENÇ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ELELE ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝLK ÝLGÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝZLE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DUYGUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKBAHAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜL ADA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL REYHAN ÖZEL EÐÝTÝM
MERK.REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL MAVÝ KANATLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ARDA ÖZÝLKE ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL KARAKOÇAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
RAHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
TELEFON
4122570174
4122570017
4122525545
4122519396
4122512591
4122516627
4122572245
4122571375
4202523643
4122378036
4122576789
4122576607
4122576745
4122522138
4122517343
4122572522
4122570956
4122377231
4122572991
4122524593
4127112741
4127113132
4127117319
3806118341
3805143035
ADRESI
DÝCLE KENT BULVARI MEDYA ARKASI GÜZEL-2
APARTMANI NO:1/1 KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
PEYAS MAHALLESÝ DÝCLE KENT BULVARI
DÝCLE KENT DUBLEKSLERÝ 3.SOKAK NO:36
KAYAPINAR BELDESÝ GAZÝ SÝTESÝ 71.SOK.NO:6
DÝYARBAKIR
BAÐCILAR MAHALLESÝ KARANFÝL 9.SOKAK
NO:12 BAÐLAR/DÝYARBAKIR
DÝCLE KENT BULVARI 7.SOKAK NO:41/1
DÝYARBAKIR
BAÐCILAR MAHALLESÝ 11. KARANFÝL SOKAK
SURKENT YAPI KOOPERATÝFÝ 7/B DÝYARBAKIR
DÝCLE KENT BULVARI AVA DÜÐÜN SALONU
ARKASI ÇEYSA SÝTESÝ B 1 BLOK ALTI
PEYAS MAH. KAYAPINAR CAD. MERAM 3 YAPI
KOP.BÝTÝÞÝÐÝ MIZRAK 28 APT.ZEMÝN
DÝCLE KENT VÝLALARI 1.SOK.NO:16-18KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
PEYAS MAH. 237.SOK.RAMAZAN OÐULLARI
2.APT. ALTI NO:11 KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
DR.SITKI GÖRAL CAD. SURKENT YAPI
KOOP.54.SOK. NO:14
DÝCLEKENT VÝLALARI 250.SOKAK.NO:24
KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
DÝCLE KENT BULVARI DÝCLEKENT
DUBLEKSLERÝ 1.SOKAK NO:22 KAYAPINARDÝCLE KENT BULVARI SONU AVRUPA SÝTESÝ
ALTI KAYAPINAR- DÝYARBAKIR
BAÐCILAR MAH.1069.SOKAK NO:11
BAÐLAR/DÝYARBAKIR
SELAHATTÝN EYYUBÝ BULVARI 6.SOKAK
YÜKSEL BUDAK SÝTESÝ C BLOK NO:1
PEYAS MAHALLESÝ DÝCLEKENT BULVARI
DÝCLEKENT DUBLEKSLERÝ 1.SOKAK NO:8
DÝCLE KENT BULVARI DÝCLE KENT
DUBLEKSLERÝ 5.SOK.NO:14 DÝYARBAKIR
SELAHATTÝN EYYUBÝ MAH.BARINDIRLIK
CAD.12.SOKAK ASLAN 6 APART.NO:1
DÝCLE KENT KOOPERATÝFÝ 2.SOKAK NO:18
KAYAPINAR/DÝYARBAKIR
DÝCLE KENT PEYAS MAHALLESÝ KORKMAZ
KOOPERATÝFÝ 9.SOKAK NO:3
MESCÝT MAHALLESÝ 30.SOKAK NO:4
SÝLVAN/DÝYARBAKIR
GAZÝ CADDESÝ KONAK MAHALLESÝ ADLI
APT.NO:28/B SÝLVAN/DÝYARBAKIR
KONAK MAHALLESÝ ALAY KARÞISI NO:66
SÝLVAN/DÝYARBAKIR
HACIYUSUFLAR MAHALLESÝ ÝLLA CADDESÝ
YANMAZ SOKAK NO:12 AKÇAKOCA/DÜZCE
KÜLTÜR MAHALLESÝ BAHÇELÝEVLER AKÇAM
SOKAK NO:13 DÜZCE
3805247595 KÜLTÜR MAHALLESÝ KISA SOKAK NO:5 DÜZCE
3805262341
3805232319
3806514070
2847154145
BEYCÝLER MAHALLESÝ 4.CADDE 13.SOKAK
NO:4 DÜZCE
KÜLTÜR MAHALLESÝ MEHMET AKÝF CADDESÝ
AKASYA SOKAK NO:3 DÜZCE
ATATÜRK MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ ÇOK
PROGRAMLI LÝSE YANI YIÐILCA/DÜZCE
CUMHURÝYET MAHALLESÝ RASÝM ERGENE
CADDESÝ 5 NOLU SOKAK NO:5 KEÞAN/EDÝRNE
2842147977 YAKUTPAÞA MAH.ÝZMÝR CAD.NO:8 EDÝRNE
2842241434
2842364565
4247114852
ABDURRAHMAN MAHALLESÝ ÞEHÝT ÝSTÝKLAL
VARDAR CADDESÝ NO:31
HACILAREZANI MEVKÝÝ KOCASÝNAN
MAHALLESÝ 4.SOKAK NO:6 EDÝRNE
YENÝ MHL.DÝDEM SOK.NO.10KARKAOÇAN/ELAZIÐ
kýlavuzu
ÝLÇESI
103
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
104
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
561
ELAZIÐ
KOVANCILAR
562
ELAZIÐ
MERKEZ
563
ELAZIÐ
MERKEZ
564
ELAZIÐ
MERKEZ
565
ELAZIÐ
MERKEZ
566
ELAZIÐ
MERKEZ
567
ELAZIÐ
MERKEZ
568
ELAZIÐ
MERKEZ
569
ELAZIÐ
MERKEZ
ÖZEL DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
4242480624
570
ELAZIÐ
MERKEZ
ÖZEL YUVAMIZ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
4242479672
571
ELAZIÐ
MERKEZ
572
ELAZIÐ
MERKEZ
573
ERZÝNCAN
MERKEZ
574
ERZÝNCAN
MERKEZ
575
ERZÝNCAN
MERKEZ
576
ERZÝNCAN
TERCAN
577
ERZURUM
MERKEZ
578
ERZURUM
MERKEZ
579
ERZURUM
MERKEZ
580
ERZURUM
MERKEZ
581
ERZURUM
MERKEZ
582
ERZURUM
OLTU
583
ESKÝÞEHÝR
ÇÝFTELER
584
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
585
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
586
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
587
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
588
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
589
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
590
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
591
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
592
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
593
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
594
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
595
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
ÖZEL SEVGÝ ZAMANI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL IÞIÐIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TELEPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL CANSUYUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZDUYUM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTUNAY ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL GÖZDE ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ELAZIÐ MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL TELEPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL HAYAT VERÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL BEYAZ SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL DOÐU IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝZMELÝOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SERÝNCE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÝLK PAYLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÞEFKAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK PAYLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. OLTU ÞUBESÝ
ÖZEL ES SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DURUSU ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SEVGÝ BAÐLARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKÖNDER ÖZEL EÐÝTÝM VE
RAHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL ODUNPAZARI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ATAÖNDER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BULUTAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UZMANELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ESKÝÞEHÝR EYLÜL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EKÝN BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EKÝN BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. VÝÞNELÝK ÞUBESÝ
TELEFON
4246117448
4242255717
4242411875
4242470307
4242480683
4242254064
4242476901
4242253366
4242474538
4242477105
4462285001
4462142566
4462145555
4423172507
4423270624
4423424667
4423425111
ADRESI
ÇARÞIBAÞI MAHALLESÝ MEYDAN CADDESÝ
NO:2 KAT:ZEMÝN+1+2 DAÝRE1-2-3-4-5
DOÐUKENT MAHALLESÝ 37.SOKAK NO:3-5
ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MAH.BOZOKLAR SOK.NO :
10ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MAHALLESÝ BOZOKLAR SOKAK NO:
8 ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MHL.TATARLAR SOK.NO.11 ELAZIÐ
DOÐUKENT MAHALLESÝ 37.SOKAK NO:38-40
ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MAHALLESÝ ULUÐBEY SOKAK NO:15
ELAZIÐ
ULUKENT MAHALLESÝ AZERÝ SOKAK NO:14
ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MAHALLESÝ BAYRAKTAR SOKAK
NO:6 ELAZIÐ
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 6. SOKAK NO:13
KAT:1-2-3 ELAZIÐ
CUMHURÝYET MAHALLESÝ GENERAL HULUSÝ
SAYIN CADDESÝ NO: 121 ELAZIÐ
SÜRSÜRÜ MAHALLESÝ MAZI SOKAK NO:3/1-2-34-5 ELAZIÐ
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ 1197 SOKAK NO:8
ERZÝNCAN
ATATÜRK MAHALLESÝ 372.SOKAK ÜZÜMLÜ
MÝNÝBÜS DURAÐI YANI NO:16 ERZÝNCAN
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ ÇEVRE YOLU ÜZERÝ
PTT BAÞ MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI ARKASI B BLOK
AKÞEMSEDDÝN MAH. KARAGÜL APT. MERCANTERCAN/ERZÝNCAN
OSMAN BEKTAÞ MAHALLESÝ SANCAK
CADDESÝ ÖZKAYALAR YAPI KOOP.NO:11/1
BÝLAL HABEÞÝ MAHALLESÝ ARIKENT YAPI
KOOPERATÝFÝ NO:30-32
OSMANGAZÝ MAHALLESÝ 4.CADDE NO:14
YILDIZKENT- ERZURUM
OSMANGAZÝ MAH.12. ARA SOK.ÖZKALEKENT2
DUBLEKS NO:5-7
4422356035 TERMÝNAL CADDESÝ OTEL ORAL YANI NO:10
4428163335
2225413729
2222206316
2222265056
YASÝN HAÞÝMOÐLU MAH. DADAÞ
CAD.ÖZDOÐAN APT. NO:21
ADALAR MAHALLESÝ YILDIRIM CADDESÝ
BELEDÝYE KÜLTÜR SÝTESÝ BÝTÝÞÝÐÝ NO:14
DELÝKLÝTAÞ MAH. DELÝKLÝTAÞ CAD. NO:82
ESKÝÞEHÝR
VÝÞNELÝK MAHALLESÝ ZAMBAK SOKAK NO:5
ESKÝÞEHÝR
2222373727 GÖKMEYDAN MAH.SARAR CADDESÝ NO: 39/1
2222261006 SÜMER MAH.SÝNEM SOKAK NO:2 ESKÝÞEHÝR
2223250380 ULUÖNDER MH.ÖRSAN SK NO:25 ESKÝÞEHÝR
2222342405
2222303795
2222214520
2222256976
2222400901
2222209767
2222269499
ÝHSANÝYE MAHALLESÝ ULUVATAN SOKAK
NO:13 ESKÝÞEHÝR
ARÝFÝYE MAHALLESÝ ÝNHÝSAR SOKAK NO:22
ESKÝÞEHÝR
KURTULUÞ MAH. ÝMAR SIOKT NO: 38
ESKÝÞEHÝR
OSMANGAZÝ MAH.Þ.H.Ý.KARAKAYA SOK NO:8
ESKÝÞEHÝR
KURTULUÞ MAHALLESÝ BÝLGÝN SOKAK NO:42
ESKÝÞEHÝR
KURTULUÞ MAHALLESÝ MERÝÇ NEHRÝ SOKAK
NO:46 KAT:BODRUM-ZEMÝN 1-2 ESKÝÞEHÝR
VÝÞNELÝK MAHALLESÝ ÖÐRETMENÝM SOKAK
NO:7 BODRUM-ZEMÝN-1-2 ESKÝÞEHÝR
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
ÝLÇESI
596
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
597
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
598
ESKÝÞEHÝR
MERKEZ
599
GAZÝANTEP
ARABAN
600
GAZÝANTEP
ÝSLAHÝYE
601
GAZÝANTEP
ÝSLAHÝYE
602
GAZÝANTEP
NÝZÝP
603
GAZÝANTEP
NÝZÝP
604
GAZÝANTEP
NÝZÝP
605
GAZÝANTEP
NURDAÐI
606
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
607
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
608
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
609
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
610
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
611
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
612
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
613
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
614
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
615
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
616
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
617
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
618
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
619
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
620
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
621
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
622
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
ÖZEL GÖNENÇ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3423601160
623
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
ÖZEL UMUT ELÝ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3423384380
624
GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY
ÖZEL KIVILCIM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3423354349
625
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
626
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
627
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
628
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
629
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
630
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
VE REHEBÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL ATA MERKEZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖRSEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ AKASYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜVENAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDU PAYLAÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL POZÝTÝF BÝREY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NÝZÝP GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL NÝZÝP ÖZ GAP ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÝYÝ KÝ VARSIN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAZÝANTEP GAP ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEN ÇOCUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOÐAL DENGE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DERMANIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ PAPATYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞAHBÝKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ETÜT EÐT.MRK.BÜN)
ÖZEL BÝR PINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ELELE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT BAHÇESÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRTANESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK GÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ELÝT GÖKKUÞAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GAZÝANTEP ÞEFKAT ELÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUTLUYUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK SES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖRKEM ÇAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR BÝRLEÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ BÝZÝM ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ SER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ADRESI
2222307538 ARÝFÝYE MAH. ÜNÜÐÜR SOK 14 ESKÝÞEHÝR
2222217787
2223102626
3426113436
3428632060
3428626232
3425171070
3425178666
3425184545
5055582548
3423365666
3422310775
3423394010
MAMURE MAH.MUTTALÝP CADDESÝ NO:98
ZEMÝN KAT ESKÝÞEHÝR
ERTUÐRULGAZÝ MAH. GÖRSEM SOK.
NO:1ESKÝÞEHÝR
TURGUT ÖZAL MAHALLESÝ GAZÝANTEP
CADDESÝ NO:125 ARABAN/GAZÝANTEP
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
NO:279 ISLAHÝYE/GAZÝANTEP
ATATÜRK MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ NO:13
ÝSLAHÝYE/GAZÝANTEP
ÞAHÝNBEY MAHALLESÝ BÝRECÝKCADDESÝ
NO:79 KAT:ZEMÝN 1-2 NÝZÝP/GAZÝANTEP
FATÝH SULTAN MAHALLESÝ DEDE SOKAK
NO:43 NÝZÝP/GAZÝANTEP
ATATÜRK MAHALLESÝ ZOR SOKAK NO:31
NÝZÝP/GAZÝANTEP
FATÝH MAHALLESÝ YILDIRIM BEYAZIT CADDESÝ
NO:59 NURDAÐI / GAZÝANTEP
ÖÐRETMENEVLERÝ MAHALLESÝ NEDÝME ALP
SOKAK ÖZMEN APARTMANI NO:9 ÞAHÝNBEY /
KOLEJTEPE MAHALLESÝ 5 NOLU SOKAK NO:6
ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KAVAKLIK MAHALLESÝ MR. AYÝZLÝ CADDESÝ
NO:6
3423388777 KOLEJTEPE MAHALLESÝ ORDU CADDESÝ NO:9
3423363601
3422312657
3422201009
3423398876
3423360306
3423395855
3422210696
3423610101
ÖÐRETMENEVLERÝ MAH. SAFÝ ERSELÝM SOK.
NO:5 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ FERÝT ARSAN
SOKAK NO:17 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KOLEJTEPE MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
NO:24 KAT:2-3 TERAS ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KAVAKLIK MAHALLESÝ ELBÝSTANLI MEMÝK
SOKAK NO:12 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KAVAKLIK MAHALLESÝ ORDU CADDESÝ NO:24
ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KAVAKLI MAHALLESÝ MR.AYÝZLÝ SOKAK NO:40
ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ PROF.JANSEN
SOKAK NO:8 ÞAHÝNBEY/ GAZÝANTEP
BÝNEVLER MAHALLESÝ 31 NOLU SOKAK NO:3
GAZÝANTEP/ÞAHÝNBEY
3423364471 BÝNEVLER MAH. Þ. ALÝ AKARSU SOKAK NO:7
3423365208
3422200020
3423380716
3423212881
3423216200
3423229470
3423220717
3423249898
3423212130
KAVAKLIK MAH. MR. AÝZLÝ SOKAK NO:19
ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
ALLABEN MAHALLESÝ ÝNCÝLÝPINAR SOKAK
NO:1 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
KOLEJTEPE MAHALLESÝ ANITPARK SOKAK
NO:6 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
23 NÝSAN MAH.ÝSMAÝL ÝNCE CAD.34 NOLU
SOKAK NO:35 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
BÝNEVLER MAHALLESÝ 51 NOLU SOKAK NO:4
ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
FÝDANLIK MAHALLESÝ BATTALHÖYÜK CADDESÝ
NO:14 ÞAHÝNBEY/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ 3 NOLU SOKAK NO:3
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ 6 NOLU CADDE NO:23
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
EMEK MAHALLESÝ 19 NOLU SOKAK NO:21
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ 5 NOLU SOKAK NO:11
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
MÜCAHÝTLER MAHALLESÝ 56 SOKAK NO:12
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ 3 NOLU SOKAK NO:9
BODRUM-ZEMÝN KAT:1-2
kýlavuzu
ÖZEL SEVGÝ UMUTLARI ÖZEL EÐÝTÝM
TELEFON
105
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
106
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
631
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
632
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
633
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
634
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
635
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
636
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
637
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL
638
GAZÝANTEP
ÞEHÝTKAMÝL ÖZEL AKYILMAZ ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
639
GÝRESUN
BULANCAK
640
GÝRESUN
BULANCAK
641
GÝRESUN
GÖRELE
642
GÝRESUN
MERKEZ
643
GÝRESUN
MERKEZ
644
GÝRESUN
MERKEZ
645
GÝRESUN
MERKEZ
646
GÜMÜÞHANE KELKÝT
647
GÜMÜÞHANE KELKÝT
648
GÜMÜÞHANE MERKEZ
649
GÜMÜÞHANE MERKEZ
650
HAKKARÝ
ÇUKURCA
651
HAKKARÝ
MERKEZ
652
HAKKARÝ
MERKEZ
653
HAKKARÝ
MERKEZ
654
HAKKARÝ
MERKEZ
655
HAKKARÝ
ÞEMDÝNLÝ
656
HAKKARÝ
YÜKSEKOVA
657
HAKKARÝ
YÜKSEKOVA
658
HAKKARÝ
YÜKSEKOVA
659
HAKKARÝ
YÜKSEKOVA
660
HATAY
ALTINÖZÜ
661
HATAY
ANTAKYA
662
HATAY
ANTAKYA
663
HATAY
ANTAKYA
664
HATAY
ANTAKYA
665
HATAY
ANTAKYA
ÖZEL ÝLK REHBER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ KEÞÝF ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAL PETEÐÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÝLK GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR DESTEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK ATLAS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BULANCAK HAYAT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEBNEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. BULANCAK ÞUBESÝ
ÖZEL UMUT DALI ÖZEL EÐÝTÝM
REHAB.MRKZ.
ÖZEL REHA ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. GÝRESUN ÞUBESÝ
ÖZEL ÞEBNEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NÝLÜFER ANNE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM YOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KELKÝT ÞÝRÝNLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KILIÇ UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. GÜMÜÞHANE
ÖZEL GÜMÜÞ ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZÜ PARLAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ GELÝNCÝK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SÜMBÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KURSU
ÖZEL BEYAZ AÇELYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TERS LALE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAZ YAÐMURU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AK UMUT YOLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NERGÝS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ERDEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ OLUÞUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ANTAKYA
ÖZEL BÝR YONCA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAZEM KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZDE VEFA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNSES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
3423210179
3423219336
3423227700
3423223103
5427237769
3423363355
5334833536
3423362920
4543144816
4543184044
ADRESI
EMEK MAHALLESÝ CEMÝL CAHÝT GÜZELBEY
CADDESÝ 21.SOKAK NO:26 KAT:1-2
GÜVENEVLER MAHALLESÝ 36 NOLU SOKAK
NO:3-5 ÞEHÝTKAMÝL/ GAZÝANTEP
FATÝH MAHALLESÝ 41 NOLU SOKAK NO:2
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ AYINTAPLI MEHMET
BEY CADDESÝ NO:3 KAT:BODRUM-ZEMÝN:1-2
EMEK MAHALLESÝ 59 NOLU SOKAK NO:3
ÞEHÝTKAMÝL / GAZÝANTEP
OSMAN GAZÝ MAHALLESÝ 51 NOLU CAD.NO:16
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
EMEK MAHALLESÝ 56 NOLU SOKAK NO:7
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
PANCARLI MAHALLESÝ 4 NOLU SOKAK NO:14
ÞEHÝTKAMÝL/GAZÝANTEP
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ LATÝFE HANIM
CADDESÝ NO:200 BULANCAK/GÝRESUN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ GÜLOÐLU SOKAK
NO:38 BULANCAK/GÝRESUN
4545132160 BAHÇELÝEVLER MAH. ÇANAKÇI YOLU NO:61
4542150759
4542165780
4542156650
4542127073
4563174029
4563173865
4562135550
4562132628
4385112457
4382114910
4382118094
4382118448
4382118777
4384113954
4382112026
4383510664
4383511464
4383513220
3263114233
3262231990
3262322262
3262832222
3262832171
3262166316
ÇITLAKKALE MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
KARAMANOÐLU APARTMANI NO:116 GÝRESUN
ÇINARLAR MAHALLESÝ SOKAKBAÞI CADDESÝ
NO 55/1
GAZÝLER MAHALLESÝ MEHMET IÞIK CADDESÝ
KANDEMÝR APARTMANI NO:7 GÝRESUN
NÝZAMÝYE MAHALLESÝ YOLASIÐMAZ SOKAK
NO:24 GÝRESUN
ATATÜRK MAHALLESÝ SAÐLIK OCAÐI ARKASI
NO:9
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÇEVRE YOLU ÜZERÝ
NO:37/1 KELKÝT/GÜMÜÞHANE
CUMHURÝYET CADDESÝ HASANBEY
MAHALLESÝ SSK KARÞISI NO:92 GÜMÜÞHANE
CANCA MAHALLESÝ LÝMONDERE SOKAK NO:1
GÜMÜÞHANE
YEÞÝL ÇEÞME MAHALLESÝ SAMO CADDESÝ
HÜSEYÝN ERTUNÇ BÝNASI NO:12 KAT:ZEMÝN-1MEDRESE MAHALLESÝ ÞEHÝT VALÝ DERVÝÞ
YALIM Ý.Ö.O. YANI ÖZ ROSTO APART.ZEMÝN-1DAÐGÖL MAHL.MEDENÝ SANCAR KAVÞAÐI
ÇALLI APRT.KAT.ZEMÝN 1-2-3-4+TERAS
DEVLET HASTAHANESÝ YANI ÞEVMÝÞLER
APARTMANI KAT: 2-3-4-5
BULAK MAHL.TAPO KADASTRO MÜD.ARKASI
ÞÝMÞEK APT.KAT: ZEMÝN+1-2-3
BEÞEVLER MAHALLESÝ LÝSE CADDESÝ OÐUZ
APARTMANI ÞEMDÝNLÝ/HAKKARÝ
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÝSA BARTIN
APART.ZEMÝN 1-2 YÜKSEKOVA/HAKKARÝ
YENÝMAHALLE TURAN MEVKÝÝ ABDULKERÝM
YAÐAN APT.ZEMÝN KAT+1.KAT
GÖNGÜR MAHALLESÝ 23 NÝSAN CADDESÝ
ONURSAL APT:ZEMÝN+1-2-3 KAT
DÝZE MAH. 305.SOKAK NO:15
YÜKSEKOVA/HAKKARÝ
KANATLI CADDESÝ YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ
NO:22 ALTINÖZÜ/HATAY
TURUNÇLU BELDESÝ TURUNÇLU MAH.YUNUS
EMRE SOKAK NO:17 HATAY/ANTAKYA
GÜLTEPE MAHALLESÝ MUAMMER AKSOY
CADDESÝ NO:15 HASAN ÜÇYILDIZ AP.ZEMÝN
SUBAÞI BELDESÝ SUBAÞI CADDESÝ BEDÝR
SOKAK NO:116 ZEMÝN KAT-KAT:1
SUBAÞI BELDESÝ ATATÜRK CAD. MANSUR
SOK.NO:8/1-8/2
RÜSTEM TÜMER PAÞA CADDESÝ NO:64 KAT:12-3-4 ANTAKYA/HATAY
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
666
HATAY
ANTAKYA
667
HATAY
ANTAKYA
668
HATAY
ANTAKYA
669
HATAY
ANTAKYA
670
HATAY
ANTAKYA
671
HATAY
ANTAKYA
672
HATAY
ANTAKYA
673
HATAY
ANTAKYA
674
HATAY
ANTAKYA
675
HATAY
ANTAKYA
676
HATAY
DÖRTYOL
677
HATAY
DÖRTYOL
678
HATAY
DÖRTYOL
679
HATAY
DÖRTYOL
680
HATAY
DÖRTYOL
681
HATAY
ERZÝN
682
HATAY
HASSA
683
HATAY
ÝSKENDERUN
684
HATAY
ÝSKENDERUN
685
HATAY
ÝSKENDERUN
686
HATAY
ÝSKENDERUN
687
HATAY
ÝSKENDERUN
688
HATAY
ÝSKENDERUN
689
HATAY
ÝSKENDERUN
690
HATAY
ÝSKENDERUN
691
HATAY
ÝSKENDERUN
692
HATAY
ÝSKENDERUN
693
HATAY
KIRIKHAN
694
HATAY
KIRIKHAN
695
HATAY
KIRIKHAN
696
HATAY
REYHANLI
697
HATAY
REYHANLI
698
HATAY
REYHANLI
699
HATAY
SAMANDAÐI
700
IÐDIR
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL DUYU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZÝRVEDE YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MISTIKOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZÝREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT DAMLALARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAMKÖY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HÜR DENGE ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ERENCAN ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ZÝRVEYE ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL KEVSER ÝNAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YÖNTEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝSKENDERUN MAKBULE ÖLÇEN
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÖRTYOL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHEBÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL PAYAS YENÝ YÖNTEM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ PAPATYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇARDAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL MARTI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU AKÇALI ÞB.
ÖZEL ÝSKENDERUN GÜNSES ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝSKENDERUN SAHÝL ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR SEÇKÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM SEVÝNCÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL VARLIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BÝR UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL RENKLÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL MARTI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL UÐURCAN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝLK GÜLÜMSE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEFKAT DAMLALARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL DUYGUM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAHYA BASIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YEÞEREN KALPLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞAHÝKA UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZ UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YENÝ UFUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
3262272151
3262217272
3262317191
3262141532
3262161134
3262211441
3265745285
3262236045
3262212714
3262230120
3267132178
3267124295
3267129399
3267130287
3267556605
3266815047
3267717211
3266445124
3266414974
3266132304
3266182539
3266563132
3266141427
3266186336
3266155565
3266121021
3266130204
3263454280
3263448689
3263451705
3264130625
3264136171
3264130507
3265128181
4762263904
ADRESI
AKSARAY MAHALLESÝ 97.SOKAK ÞÜKRÜ
KORKMAZ 2 APARTMANI NO:64 HATAY
ODABAÞI BELDESÝ KAVASLI MAHALLESÝ
MUSTAFA KEMAL CADDESÝ 33.SOKAK NO:2
HALÝSLÝ MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
NO:293 KAT:1-2 DAÝRE:1-2-3 HARBÝYE BELDESÝAYÞE FÝTNAT HANIM CADDESÝ NO:50 BODRUMZEMÝN KAT:1 KAT:2 KATANTAKYA/HATAY
ESENLÝK MAH. MAKBÜLE ÖLÇEN CAD. NO2
ANTAKYA
ÜRGENPAÞA MAHALLESÝ YÜZBAÞI ASIM
CADDESÝ 43. SOKAK ANTAKYA/HATAY
SAMANDAÐ YOLU ÜZERÝ 6. KM. KOÇÖREN
KÖYÜ MEVKÝÝ ANTAKYA
ODABAÞI BELDESÝ KAVASLI MAHALLESÝ
MORGÜL SOKAK NO:13 ANTAKYA/HATAY
MAÞUKLU BELDESÝ REYHANLI YOLU ÜZERÝ
ÇAMLIK KÜME EVLERÝ NO:16 ANTAKYA/ HATAY
BAHRÝYE ÜÇOK CADDESÝ NO:4/2 TURUNÇLU/
ANTAKYA/ HATAY
NUMUNE EVLER MAHALLESÝ ÞEHÝT NECATÝ
KESKÝN BULVARI 18.SOKAK NO:10
NUMUNE EVLER MAHALLESÝ ABDÝ ÝPEKÇÝ
CADDESÝ NO: 30 DÖRTYOL/HATAY
NUMUNE EVLER MAHALLESÝ ÝSTASYON
CADDESÝ NO:180 DÖRTYOL/HATAY
NUMUNEEVLER MAH.NECATÝBEY CAD. NO:14
DÖRTYOL
KARACAMÝ MAHALLESÝ CENGÝZ TOPEL
CADDESÝ NO:9 PAYAS BELDESÝCUMHURÝYET MAHALLESÝ TOPRAKLI SOKAK
ZEMÝN KAT KAT:1 NO:23 ERZÝN/HATAY
GÝRNE MAHALLESÝ BÝNTAÞ CADDESÝ HASSA
LÝSESÝ YANI NO:8 HASSA/HATAY
AKÇALI BELDESÝ ÇINAR CAD. NO:128 ARSUZ
YOLU ÜZERÝ AKÇALI / ÝSKENDERUN
ÖVÜNDÜK MAH.ASÝL KENT SÝTESÝ KARAAÐAÇ
BELDESÝ ÝSKENDERUN
PÝRÝREÝS MAH. ÞEHÝT MÝTHAT SOYLU BÝLGÝÇ
CAD.NO:115 ÝSKENDERUN/HATAY
ÝSMET ÝNÖNÜ MAHALLESÝ 706.SOKAK NO:50
ÝSKENDERUN/HATAY
ÇAÐLAYAN MAHALLESÝ 43.SOKAK NO:4
SARISEKÝ BELEDÝYESÝ-ÝSKENDERUN/HATAY
HÜRRÝYET MAH.YAVUZ SULTAN SELÝM CAD
NO:51 ZEMÝN KAT +1.2.3.4. KAT ÝSKENDERUN
NESLÝ MAHALLESÝ VARYANT CADDESÝ NO:4
ZEMÝN KAT KAT:1-2 NARDÜZÜ BELDESÝYUNUS EMRE MAHALLESÝ 305 SOKAK NO:29
ÝSKENDERUN/HATAY
DR SADIK AHMET CAD.NO:3
ÝSKENDERUN/HATAY
PÝRÝREÝS MAHALLESÝ 164.SOKAK NO:31
ÝSKENDERUN/HATAY
BARBAROS MAHALLESÝ ÞEHÝT ERDOÐAN
KARAOÐLU CADDESÝ NO:91 KAT:1-2
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 329 SOKAK NO:22
KIRIKHAN/HATAY
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 328.SOKAK NO:69
KIRIKHAN/HATAY
YENÝMAHALLE GÜVEN SOKAK NO:23
REYHANLI/HATAY
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 316.SOKAK NO:93
BODRUM KAT-GÝRÝÞ KAT-NORMAL KAT
BAÐLAR MAHALLESÝ 295.SOKAK TN:34 NO:7
REYHANLI/HATAY
CUMHURÝYET MH.39 SK.NO:8
SAMANDAÐ/HATAY
TOPÇULAR MAHALLESÝ EVRENPAÞA CADDESÝ
DSÝ YANI NO:9 IÐDIR
kýlavuzu
ÝLÇESI
107
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
108
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
701
IÐDIR
MERKEZ
702
ISPARTA
EÐÝRDÝR
703
ISPARTA
EÐÝRDÝR
704
ISPARTA
MERKEZ
705
ISPARTA
MERKEZ
706
ISPARTA
MERKEZ
707
ISPARTA
MERKEZ
708
ISPARTA
MERKEZ
709
ISPARTA
MERKEZ
710
ISPARTA
MERKEZ
711
ISPARTA
ÞARKIKARAAÐAÇ
712
ISPARTA
YALVAÇ
713
ISPARTA
YALVAÇ
714
ISPARTA
YALVAÇ
715
ÝSTANBUL
AVCILAR
716
ÝSTANBUL
AVCILAR
717
ÝSTANBUL
AVCILAR
718
ÝSTANBUL
AVCILAR
719
ÝSTANBUL
AVCILAR
720
ÝSTANBUL
AVCILAR
721
ÝSTANBUL
AVCILAR
722
ÝSTANBUL
AVCILAR
723
ÝSTANBUL
AVCILAR
724
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
725
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
726
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
727
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
728
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
729
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
730
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
731
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
732
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
733
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
734
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
735
ÝSTANBUL
BAÐCILAR
KURUM ADI
ÖZEL MAVÝ DERYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOKTOR ÝSA KÖKLÜ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DEVRAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ECEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖNCÜ ÝLETÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL LÝDER MAVÝ KELEBEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ISPARTA ÇÝY TANELERÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SOSYAL HÝZMET ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ISPARTA ÇÝY TANELERÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDA DOÐRU ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÝKÝNCÝ SERNUR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZBÜYÜK GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞEREN DÜÞLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝY TANELERÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞÝFA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HEDEF GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ KUMSAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EVREN ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. AVCILAR ÞUBESÝ
ÖZEL SEYYAH ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AVCILAR VATAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ONUR ACUN GÝRÝÞGEN ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YEDÝDAMLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÐCILAR BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZÝREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEÞLÝ EVREN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YÜZ YÜZE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YILDIZTEPE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANAELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HUZUR YUVASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÖLGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÐCILAR ALKOM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ BAHÇEMÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALKOM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
4762261952
2463112525
2463116049
2462235481
2462185209
2462286884
2462242383
2462180256
2462242383
2462281425
2464115557
2464417260
2464417750
2125912131
2125092714
2125912742
2124231040
2124213434
2124286452
2125093000
2126760472
2126951222
2124341116
2126511666
2124610066
2125158682
2124330004
2124627363
2126556979
2125501060
2126340636
2124368723
2124368314
ADRESI
14 KASIM MAHALLESÝ NÝHAT POLAT CADDESÝ
NO:73 KAT:1-2-3 IÐDIR
SEKÝBAÐ MAH.15.SOKAK NO:20
EÐÝRDÝR/ISPARTA
YEÞÝLADA MAH. 11 SOKAK (PAZARCIK SOKAK)
NO:87 EÐÝRDÝR/ISPARTA
ÇELEBÝLER MAHALLESÝ 119 CADDE NO:23
ISPARTA
MODERN EVLER MAHALLESÝ 131.CADDE
NO:133 ISPARTA
YEDÝÞEHÝTLER MAHALLESÝ 107.CADDE NO:156
ISPARTA
MODERNEVLER MAHALLESÝ 3115 SOKAK
NO:10 ISPARTA
KURTULUÞ MAH.BELEDÝYE SOSYAL
TESÝSÝISPARTA
MODERNEVLER MAH.3115 SOKAK NO:10
ISPARTA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 108.CADDE
TERMÝNAL CAMÝ KARÞISI NO:37 ISPARTA
ÇEVRE YOLU NO:20
ÞARKÝKARAAÐAÇ/ISPARTA
YENÝ SANAYÝ MAH. SS SANAYÝ YAPI KOP. 2.
SOKAK YALVAÇ/ISPARTA
FATÝH MAH.DELÝKTAÞ CADDESÝ NO:61
YALVAÇ/ISPARTA
DEBBAÐLAR MAHALLESÝ FABRÝKA CADDESÝ
NO:28/B KAT:1-2-3 YALVAÇ/ISPARTA
DENÝZ KÖÞKLER MAH.SALEP (KARANFÝL)
SOK.NO:7 AVCILAR/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ REÞÝTPAÞA CADDESÝ
NO:41/A AVCILAR / ÝSTANBUL
GÜMÜÞPALA MAHALLESÝ PALMÝYE SOKAK
NO:34 KAT:ZEMÝN-1. KAT-2.KAT AVCILAR
MUSTAFA KEMAL PAÞA MAHALLESÝ FÝRUZKÖY
BULVARI NO:123 AVCILAR/ÝSTANBUL
CÝHANGÝR MAHALLESÝ ATAKAN SOKAK NO:2
KAT:ZEMÝN-1-2-3-4-5 AVCILAR/ÝSTANBUL
FÝRUZKÖY MAHALLESÝ MUSTAFA KEMAL PAÞA
CADDESÝ ZAFER ÝÞ HANI NO:13 KAT:BODRUM
DENÝZ KÖÞKLER MAHALLESÝ REÞÝTPAÞA
CADDESÝ SEREZLÝ SOKAK NO:14 AVCILAR /
GÜMÜÞPALA MAHALLESÝ KARAYOLLARI
MEVKÝÝ KAT: ZEMÝN KAT AVCILAR
AMBARLI MAHALLESÝ BAÐDAR SOKAK NO:15
AVCILAR/ÝSTANBUL
ÇINAR MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ NO:119
BAÐCILAR/ÝSTANBUL
BARBAROS MAHALLESÝ,18.SOKAK NO.11
BAÐCILAR/ÝSTANBUL
SANCAKTEPE MAHALLESÝ 3.SOKAK NO:24
KAT:BODRUM-ZEMÝN BAÐCILAR/ÝSTANBUL
GÜNEÞLÝ MAHALLESÝ EVREN CADDESÝ
1.SOKAK NO:2 KAT:1 GÜNEÞLÝSANCAKTEPE MAHALLESÝ OSMANGAZÝ
CADDESÝ 14/1 SOKAK NO:20 BAÐCILAR /
YILDIZTEPE MAHALHLESÝ,35/3.SOKAK NO.2
BAÐCILAR/ÝSTANBUL
EVREN MAHALLESÝ,ÝSTÝKLAL CADDESÝ
5.SOKAK NO.23 GÜNEÞLÝ/BAÐCILAR-ÝSTANBUL
HÜRRÝYET MAH.MAHMUTBEY CAD. BAÞOÐLU
ÝÞ MERKEZÝ NO:23 BAÐCILAR/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ ÝSTANBUL CADDESÝ
1.SOKAK NO:16/A BAÐCILAR/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ 23/A SOKAK NO:2/A KAT:4
BAÐCILAR/ÝSTENBUL
SANCAKTEPE MAHALLESÝ ÇARÞI CAD.NO:46
KAT:3-4 BAÐCILAR/ÝSTANBUL
2124368718 42.SOKAK NO:6 BAÐCILAR/ÝSTANBUL
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
736
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
737
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
738
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
739
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
740
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
741
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
742
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
743
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
744
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
745
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
746
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER
747
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
748
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
749
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
750
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
751
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
752
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
753
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
754
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
755
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
756
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
757
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
758
ÝSTANBUL
BAKIRKÖY
759
ÝSTANBUL
BAYRAMPAÞA
760
ÝSTANBUL
BAYRAMPAÞA
761
ÝSTANBUL
BAYRAMPAÞA
762
ÝSTANBUL
BAYRAMPAÞA
763
ÝSTANBUL
BEÞÝKTAÞ
764
ÝSTANBUL
BEÞÝKTAÞ
765
ÝSTANBUL
BEÞÝKTAÞ
766
ÝSTANBUL
BEYKOZ
767
ÝSTANBUL
BEYKOZ
768
ÝSTANBUL
BEYKOZ
769
ÝSTANBUL
BEYKOZ
770
ÝSTANBUL
BEYKOZ
KURUM ADI
ÖZEL EÐÝTÝMLE YENÝDOÐUÞ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAHÇELÝEVLER DEÐÝÞÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜR IRMAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ALTIN ADIMLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ PUSULA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEDÝTEPE IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÜNYA BOÐAZÝÇÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ PUSULA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ÞUBE)
ÖZEL GELÝÞEN ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENGELÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MARTIM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÝLK YAMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝFTOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YAMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (BAKIRKÖY 1. ÞB.)
ÖZEL YÜCELEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEKSAV ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL ADA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYGU YOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TÜRK ANNELER DERNEÐÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝSTANBUL OTÝSTÝK ÇOCUKLAR
ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL MEHMET YILDIRIM ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU BAYRAMPAÞA ÞUBESÝ
ÖZEL YILDIZ ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BAYRAMPAÞA ÞAHÝNLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞAHÝNLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEMAS ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YENÝ ALTINCI HÝS ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝSTANBUL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALÝZE ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL EKMEKÇÝOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYKOZ GÖKÇEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLEN ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. KAVACIK
ÖZEL MAVÝ DEFNE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2125522384
2125027642
2126538534
2126446300
2125522256
2125529979
2126549488
2125522256
2126601260
2124417797
2126543736
2125425892
2124664333
2125709654
2125703854
2126622855
2125430920
2125720932
2125709876
2125713108
2126601260
2126635041
2124664390
2125783117
2126090530
2126408484
2126408484
2122584679
2122365542
2122363060
2164252718
2166802490
2166801105
2164653559
2166802993
ADRESI
MAREÞAL FEVZÝ ÇAKMAK CADDESÝ 3.SOKAK
NO:4 KAT:3-5-ÇATI KATI ÞÝRÝNEVLERBAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ RADYUM SK NO:8
KAPI NUMARASI 1-2-3-4 KAT: ZEMÝN
YILDIRIM BEYAZIT CADDESÝ BABAOCAÐI
SOKAK CEYLAN ÝÞ HANI NO:4 KAT:5
ÞEVKET DAÐ CADDESÝ FUAT PAÞA SOKAK
BÝRLÝK APT.NO.1 DAÝRE 2
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ EMRE SOKAK NO:3
YENÝBOSNA-BAHÇELÝEVLER/ÝSTANBUL
YILDIRIM BEYAZIT CADDESÝ NO:227
KAT:BODRUM-ZEMÝN-1-2-3-ÇATI KATI
ZAFER MAHALLESÝ AHMET YESEVÝ CADDESÝ
DALYAN SOKAK NO:79 KAT:1-2 ÞÝRÝNEVLERHÜRRÝYET MAHALLESÝ,AHMET YESEVÝ
CADDESÝ ÇÝÐDEM SOKAK NO.22
ÞÝRÝNEVLER MAHALLESÝ MAHMUTBEY
CADDESÝ NO:46 BAHÇELÝEVLER/ÝSTANBUL
TALATPAÞA CADDESÝ NO:5/1
BAHÇELÝEVLER/ÝSTANBUL
ZAFER MAHALLESÝ YILDIRIM BEYAZIT
CADDESÝ NO:112 KAT:1-2-3-4-5
ZEYTÝNLÝK MAHALLESÝ CUMHURÝYET SOKAK
NO:5 BAKIRKÖY/ÝSTANBUL
CEVÝZLÝK MAHALLESÝ EBUZZÝYA CADDESÝ
HAMDÝ PAÞA MEKTEBÝ SOKAK NO:14/1
ZUHURATBABA MAHALLESÝ ÞÜKRAN ÇÝFTLÝÐÝ
SOKAK NO:11 BAKIRKÖY/ÝSTANBUL
ZEYTÝNLÝK MAH. LAMÝ BEY SOKAK NO:9
KAT:ZEMÝN-1-2-3-4-ASMA-ÇATI KATI
ÞENLÝKKÖY MAHALLESÝ AVCILAR SOKAK D
BLOK DAÝRE:2 NO:40 FLORYA BAKIRKÖY/
OSMANÝYE CADDESÝ NO:18/B
BAKIRKÖY/ÝSTANBUL
CEVÝZLÝK MAHALLESÝ HAMAM SOKAK
BÝBEROÐLU SAÐKOL ÝÞ MERKEZÝ NO:29
CEVÝZLÝK MAHALLESÝ REYHAN SOKAK NO:36
BAKIRKÖY/ÝSTANBUL
YENÝ MAHALLE MEKTEP SOKAK NO:1
BAKIRKÖY/ÝSTANBUL
KARTALTEPE MAHALLESÝ TERAKKÝ CADDESÝ
BARBAROS ÜLKÜ SOKAK NO:34-36 BAKIRKÖY
MEKTEP SOKAK NO.41 ÞENLÝKKÖYFLORYA/BAKIRKÖY-ÝSTANBUL
CEVÝZLÝK MAHALLESÝ BEYAZ ZAMBAK SOKAK
NO:9 BAKIRKÖY-ÝSTANBUL
YILDIRIM MAHALLESÝ ESKÝ EDÝRNE ASFALTI
NO:95 BAYRAMPAÞA/ÝSTANBUL
BAYRAMPAÞA YILDIRIM MAH.ÝKÝZLER SOK.
NO:49-51 BODRUM VE ZEMÝNKAT
KOCATEPE 50. YIL CADDESÝ NO: 53 KAT: 2-3-4
BAYRAMPAÞA
KOCATEPE 50.YIL CADDESÝ NO.53 KAT.2-3-4
BAYRAMPAÞA/ÝSTANBUL
VÝÞNEZADE MAH.SÜLEYMAN SEBA
CAD.SERVÝRAN SOK.NO:10
CÝHANNÜMA MAH.HÜSNÜ SAVMAN SOKAK
NO.2 KAT. ZEMÝN.1.2.3 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL
DÝKÝLÝTAÞ MAHALLESÝ,EMÝR HAN CADDESÝ
YENÝ GELÝN SOKAK NO.11
ÇUBUKLU MAH.MÝHRABAT CAD.NO:161/2-3
BEYKOZ/ÝSTANBUL
ÇUBUKLU MAHALLESÝ ÇAYIR SOKAK NO:12-14
KAT:GÝRÝÞ KAT-1 EK BÝNA ÇUBUKLUÇUBUKLU FIRIN SOKAK NO:A/8 KAT :ZEMÝN
KAT-ASMA KAT-1-2 ÇUBUKLUOTAÐTEPE CADDESÝ NO:43 KAT:1-2 KAVACIKBEYKOZ/ÝSTANBUL
ÖZGÜR CADDESÝ SÝSTEM PLAZA NO:18 KAT:34 BEYKOZ
kýlavuzu
ÝLÇESI
109
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
110
ÝLÇESI
771
ÝSTANBUL
BEYKOZ
772
ÝSTANBUL
BEYOÐLU
773
ÝSTANBUL
BEYOÐLU
774
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
775
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
776
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
777
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
778
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
779
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
780
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
781
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
782
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
783
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
784
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
785
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
786
ÝSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
787
ÝSTANBUL
ÇATALCA
788
ÝSTANBUL
ÇATALCA
789
ÝSTANBUL
ESENLER
790
ÝSTANBUL
ESENLER
791
ÝSTANBUL
ESENLER
792
ÝSTANBUL
ESENLER
793
ÝSTANBUL
ESENLER
794
ÝSTANBUL
EYÜP
795
ÝSTANBUL
EYÜP
796
ÝSTANBUL
EYÜP
797
ÝSTANBUL
FATÝH
798
ÝSTANBUL
FATÝH
799
ÝSTANBUL
FATÝH
800
ÝSTANBUL
FATÝH
801
ÝSTANBUL
FATÝH
802
ÝSTANBUL
FATÝH
803
ÝSTANBUL
FATÝH
804
ÝSTANBUL
FATÝH
805
ÝSTANBUL
FATÝH
KURUM ADI
ÖZEL GÜLENÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TOHUM VAKFI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MEHMET OYAL ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL EBRAR ÇAKIR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÇOCUK BÝLÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. BÜYÜKÇEKMECE
ÖZEL MAVÝ YEÞÝL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT IÞIKLARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK BAÞARAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEKER PORTAKALI YENÝ
HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL BEYAZ UFUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DR. ABDULLAH SOYLUOÐLU
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KUMSAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÖNÜÞÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUTLU ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANIM ESENYURT ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL UMUT IÞIKLARI ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL KÜÇÜK YILDIZLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CANIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ÇATALCA ÞUBESÝ
ÖZEL ÞEVKATEVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TILSIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL LABÝRENT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ YILDIZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DEREN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTINADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK RÜZGAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABALÝTASYON MERKEZÝ
17 NÝSAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ YÖRÜNGE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOST YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ ÇAÐRI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL LACÝVERT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EVREN ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUTLAR SÖNMESÝN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (FATÝH ÞB.)
TELEFON
2164257193
2122447500
2123696045
2128638521
2125456230
2126890505
2128753804
2128711931
2126204102
2128803020
ADRESI
RÜZGARLIBAHÇE MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ NO:83 BEYKOZ/ÝSTANBUL
ÝNÖNÜ CAD.DEVRES HAN NO:96/3BEYOÐLU/
ÝSTANBUL
PÝRÝ MEHMET PAÞA MAHALLESÝ HASKÖY
CADDESÝ NO:114 BEYOÐLU/ÝSTANBUL
BATIKÖY MAHALLESÝ BÝLLUR CADDESÝ VÝLLA
228 SÝNANOBA-BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
YENÝ KENT MAHALLESÝ BALIKLI YOL CADDESÝ
820. SK. NO:1/6 KAT:GÝRÝÞ-1 ESENYURTMERKEZ MAH.GAZLI ÇEÞME SOKAK ELMAS ÝÞ
HANI NO.4 KAT.ZEMÝN,1-2-3-4 VE ASMA KAT
CUMHURÝYET MAH ÖZLEM CAD IÞIK SOK
POLÝS EVLERÝ NO:37
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÇORUH SK NO: 15
KAT:ZEMÝN-BODRUM-1. BEYKENTDOÐAN ARASLI BULVARI NO:38 ESENYURTBÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
DR. SADIK AHMET CAD. NO: 4 KAT: BODRUMZEMÝN-1 BÜYÜKÇEKMECE
2126997974 DEFNE 4 L VÝLLA 11 BAHÇEÞEHÝR
2124501310
2128724814
2128810555
2125963000
2128711393
2127711129
2127892502
2124301258
2124872035
2125623333
2126470203
2125627160
2124277679
2124170232
2126268810
2125304510
2120000000
2125311100
2125347033
2126321858
2125341615
2125233555
2126314999
2125319347
ÖRNEK MAHALLESÝ AHMET ARÝF CADDESÝ
NO:2 ESENYURT-BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÖZLEM CADDESÝ
NO:5 BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
DÝZDARÝYE MAH.ATATÜRK CAD.ÝMARET CAMÝÝ
SK.NO:9/B KAT:1-2 BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ DOÐAN ARASLI CADDESÝ
1131 SOKAK ESENYURTCUMHURÝYET MAHALLESÝ YILDIRAY ÇINAR
SOKAK NO:31-33 BEYKENTHADIMKÖY BELDESÝ ÝSTASYON MAHALLESÝ
311.SOKAK NO:5 ÇATALCA/ÝSTANBUL
FERHATPAÞA MAHALLESÝ SEYFÝ DEMÝRSOY
CADDESÝ NO:23 FATÝH ÝÞ MERKEZÝ
KEMER MAH.943.SOK.ESENLER BELEDÝYE
BÝNASI ESENLER/ÝSTANBUL
BAÞAKÞEHÝR 4.ETAP 1.KISIL BEGONYA SOKAK
V.2 NO:70 KAT:BODRUM KAT-ZEMÝN KAT-1
KAZIMKARABEKÝR MAHALLESÝ ATIÞALANI
CAD.2.SOKAK NO:19 KAT:2-3-4
MENDERES MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
13.SOKAK NO:2 ESENLER/ÝSTANBUL
FATÝH MAHALLESÝ ÇÝNÇÝN DERE CADDESÝ
NO:107 KAT:1-2-3-4 ESENLER/ÝSTANBUL
ÇIRÇIR MAHALLESÝ DÝCLE SOKAK NO:1
KAT:ZEMÝN-1-2-3 YEÞÝLPINAR-EYÜP/ÝSTANBUL
GÖKTÜRK BELEDÝYE CADDESÝ IÞILDAR SOKAK
NO:1 D:9 EYÜP
KARADOLAP MAHALLESÝ NEÞELÝ SOKAK
NO:6/A-B-1 KAT:1 BODRUM-2 BODRUM ZEMÝNSEYÝT ÖMER MAHALLESÝ KIZILELMA CADDESÝ
TÜRKÇÜ HAMDULLAH SOKAK NO:17
DENÝZ ABDAL MAH. ZÝYA GÖKALP SK. NO: 82
KAT: BODRUM-ZEMÝN-1-2-3 FATÝH
HATÝCE SULTAN MAHALLESÝ KEPENEKÇÝ
NUMAN SOKAK NO:4 EDÝRNEKAPIÖRDEK KASAP MAHALLESÝ BEZMÝALEM SOKAK
NO:16 ÇAPA-FATÝH/ÝSTENBUL
DENÝZ ABDAL MAHALLESÝ VEFÝK PAÞA
CADDESÝ NO:7-9 FATÝH / ÝSTANBUL
KASAPDEMÝRHUN MAHALLESÝ TEPEDELEN
ÇEÞME SOKAK NO:7 UNKAPANIHASAN HALÝFE MAHALLESÝ BALÝPAÞA
CADDESÝ NO:7/A FATÝH/ÝSTANBUL
SOFULAR CAD.FEYZULLAH EFENDÝ SOK.
NO:14O FATÝH/ÝSTANBUL
MOLLA ÞEREF MAHALLESÝ MOLLA GÜRANÝ
CADDESÝ KAÇAMAK SOKAK NO:19 FINDIKZADE
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
806
ÝSTANBUL
FATÝH
807
ÝSTANBUL
FATÝH
808
ÝSTANBUL
FATÝH
809
ÝSTANBUL
FATÝH
810
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
811
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
812
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
813
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
814
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
815
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
816
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
817
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
818
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
819
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
820
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
821
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
822
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
823
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
824
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
825
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
826
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
827
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
828
ÝSTANBUL
GAZÝOSMANPAÞA
829
ÝSTANBUL
GÜNGÖREN
830
ÝSTANBUL
GÜNGÖREN
831
ÝSTANBUL
GÜNGÖREN
832
ÝSTANBUL
GÜNGÖREN
833
ÝSTANBUL
KADIKÖY
834
ÝSTANBUL
KADIKÖY
835
ÝSTANBUL
KADIKÖY
836
ÝSTANBUL
KADIKÖY
837
ÝSTANBUL
KADIKÖY
838
ÝSTANBUL
KADIKÖY
839
ÝSTANBUL
KADIKÖY
840
ÝSTANBUL
KADIKÖY
KURUM ADI
ÖZEL AKAN YEÞÝLIRMAK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MEHMET YILDIRIM ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YENÝ AYIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL RÜZGAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SULTAN GAZÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÇOCUK BÝLÝM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YAÞAMLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT SELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. GAZÝOSMANPAÞA
ÖZEL GÜLEN GÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TERAPÝ DÜNYASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELENLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÐIMSIZ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÝPEKYOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (GAZÝOSMANPAÞA ÞB.)
ÖZEL MAVÝ ÝPEKYOL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVÝMLÝ YILDIZLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ DEÐÝÞÝMLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ANAKUCAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTIN KOZA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL 6.HÝS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL LALEGÜL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALGI DÜNYASI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ YÖRÜNGE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. (GÜNGÖREN ÞUBE)
ÖZEL TOPRAK CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MARMARA EDA YILDIRIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ERENKÖY ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANKARA YENÝ DOÐUÞ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. KADIKÖY
ÖZEL EKÝP MAYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL 8.GÜN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ATAÞEHÝR AYÞE ANNE ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KOÞUYOLU YAÞAM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TODEV ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2125883131
2126321937
2126350474
2125869239
2124753720
2125456230
5053121429
2125780383
2125389880
2122977727
2126217073
2124196985
2124779440
2124193031
ADRESI
ÇAKIRAÐA MAHALLESÝ SORGUÇÇU SOKAK
NO:3/1 AKSARAY-FATÝH/ÝSTANBUL
MÝLLET CADDESÝ NO:35 KAT:1-2-3-4-5
FATÝH/ÝSTANBUL
HAYDAR MAHALLESÝ,SÝNAN CAMÝÝ SOKAK NO.1
FATÝH/ÝSTANBUL
NEV BAHAR MAHALLESÝ KIZILELMA CADDESÝ
NO:11 FATÝH/ÝSTANBUL
SULTANÇÝFTLÝÐÝ MAHALLESÝ ESKÝ EDÝRNE
ASFALTI 18 SOKAK NO:1
MERKEZ MAHALLESÝ ATA SOKAK NO:12 KAT:
ZEMÝN-1-2-3-4-5-6 GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
ÞEMSÝPAÞA MAH.GAZÝOSMANPAÞA CAD.NO:14
GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ ÇUKURÇEÞME CADDESÝ
NO:21 KAT:1 GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA MAHALLESÝ
ESKÝ EDÝRNE ASFALTI NO:288 KAT:4-5
MERKEZ MAHALLESÝ 295.SOKAK
NO:8KAT:ZEMÝN KAT-BODRUM KAT
MERKEZ MAH.ÇUKURÇEÞME CAD.NO:23KAT:12-3-4-5-ÇATIKATI GAZÝOSMANPAÞA
75.YIL MAHALLESÝ 1328 SOKAK NO:30
KAT:ZEMÝN-1-2-3-4
BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA MAH.ESKÝ
EDÝRNE ASFALTI NO.272 KAT.BODRUM,1-2-3-4
MEVLANA MAHALLESÝ 837.SOKAK NO.1 KAT:12-3 GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
2124772550 KARAYOLLARI MAHALLESÝ 653. SOKAK NO:2/B
2122955530
2125973508
2126166080
2126062424
2125948474
2124795942
2126062558
2125025186
2125556199
2125571344
2126771621
2163271911
2164145495
2164677737
2165770363
2163625688
2165745222
2163401271
2165654535
BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA MAH.1103
SOKAK NO.2 KAT.1-2 500
MERKEZ MAHALLESÝ HACI MAÞRÝ CADDESÝ
NO:55/2 ARNAVUTKÖY GAZÝOSMANPAÞA /
ÝSLAMBEY MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ NO:38
KAT:1-2-3 ARNAVUTKÖYYENÝDOÐAN MAHALLESÝ ORDU CADDESÝ
NO:151 KAT:1-2-3 GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
UÐUR MUMCU MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
NO:28 KAT:2 BODRUM KAT:3-4-5
ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ ESKÝ EDÝRNE ASFALTI
29.SOKAK NO:2 GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
ESKÝ EDÝRNE ASFALTI 259.SOKAK NO:11
GAZÝOSMANPAÞA/ÝSTANBUL
SULTANÇÝFTLÝÐÝ MAHALLESÝ ESKÝ EDÝRNE
ASFALTI NO:97 KAT:1-2-3-4 -5
MURATPAÞA CAD.OÐUZHAN SOKAK NO:8
GÜNGÖREN/ÝSTANBUL
HAZNEDAR MAHALLESÝ ESKÝ LONDRA ASFALTI
KÖÞKLER SOKAK NO:1 GÜNGÖREN/ÝSTANBUL
SANAYÝ MAHALLESÝ GAZÝOSMANPAÞA
CADDESÝ YEÞÝLYURT SOKAK NO:2
MARAÞAL ÇAKMAK MAHALLESÝ SELÝM SOKAK
KESKÝN APT.NO:18 KAT:1 BODRUM-2.BODRUMKOÞUYOLU CADDESÝ NO:51
KADIKÖY/ÝSTANBUL
KURBAÐILIDERE CADDESÝ NO:41 KAT:1-2-3-4
HASANPAÞA-KADIKÖY/ÝSTANBUL
NAZEMÝN SK NO: 48 KAT: ZEMÝN KAT-GALERÝ
KAT (ASMA) MERDÝVENKÖY-KADIKÖY
G-34 SOKAK NO:7 KAT: BODRUM-ZEMÝN-1-2
ÝÇERENKÖY-KADIKÖY/ÝSTANBUL
BOSTANCI KÜÇÜK YOL SOKAK NO.4
KADIKÖY/ÝST.
1.BAYRAKTAR SOKAK NO:7 KAT:1-2-3
KÜÇÜKBAKKALKÖY-KADIKÖY/ÝSTANBUL
MEHMET AFKAN SOKAK NO:33
KADIKÖY/ÝSTANBUL
RESSAM SALÝH ERMEZ CADDESÝ MOLLA
SOKAK NO:6 GÖZTEPE-KADIKÖY/ÝSTANBUL
kýlavuzu
ÝLÇESI
111
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
112
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
841
ÝSTANBUL
KADIKÖY
842
ÝSTANBUL
KADIKÖY
843
ÝSTANBUL
KADIKÖY
844
ÝSTANBUL
KADIKÖY
845
ÝSTANBUL
KADIKÖY
846
ÝSTANBUL
KADIKÖY
847
ÝSTANBUL
KADIKÖY
848
ÝSTANBUL
KADIKÖY
849
ÝSTANBUL
KADIKÖY
850
ÝSTANBUL
KADIKÖY
851
ÝSTANBUL
KADIKÖY
852
ÝSTANBUL
KADIKÖY
853
ÝSTANBUL
KADIKÖY
854
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
855
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
856
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
857
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
858
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
859
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
860
ÝSTANBUL
KAÐITHANE
861
ÝSTANBUL
KARTAL
862
ÝSTANBUL
KARTAL
863
ÝSTANBUL
KARTAL
864
ÝSTANBUL
KARTAL
865
ÝSTANBUL
KARTAL
866
ÝSTANBUL
KARTAL
867
ÝSTANBUL
KARTAL
868
ÝSTANBUL
KARTAL
869
ÝSTANBUL
KARTAL
870
ÝSTANBUL
KARTAL
871
ÝSTANBUL
KARTAL
872
ÝSTANBUL
KARTAL
873
ÝSTANBUL
KARTAL
874
ÝSTANBUL
KARTAL
875
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
KURUM ADI
ÖZEL ÖÐRENEN BÝZÝM ÇOCUK ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL KUÞDÝLÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YEDÝTEPE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL METÝN SABANCI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝKEM IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KAREM AVRUPA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLEN ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ANDAÇ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SEVGÝ ÇEMBERÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ARZU TAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL HER MEVSÝM GÜNEÞIÞIÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORHAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ADÝLE GÖNCÜ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÖZ ÝPEK YOLU ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YAÐMUR ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU KAÐITHANE ÞUBESÝ
ÖZEL NARTANESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KUMSATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TANI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ LEVENT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ GÜLEN GÖZLER ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL NAZLIGÜL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL UMUT IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MAVÝ IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL REFERANS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ÞUBE)
ÖZEL GÖKKUÞAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BÝNSU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝÇE BAKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEDÝTEPE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KARTAL ÞUBESÝ
ÖZEL ÖZGÜR ADIMLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAYAT GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ATA ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ FREKANS ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYDAÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÜNYALAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU SAMANDIRA ÞUBESÝ
ÖZEL KOÇAK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
TELEFON
2164696700
2163499000
2165743555
ADRESI
ÝNÖNÜ MAH.ULUSU CAD.NO:4-6/3 KAYIÞDAÐIKADIKÖY/ÝSTANBUL
OSMANAÐA MAH.SÖÐÜTLÜÇEÞME
CAD.KARADUT SOKAK NO:27/5-6
KARSLI AHMET CADDESÝ ÝÇERENKÖY ÝÞ
MERKEZÝ NO:2 KAT:5 KADIKÖY/ÝSTANBUL
2165745886
2164168710
2165452818
2164491193
2163733400
2163479435
2164699425
2163365603
2165758000
2163730028
2122955558
2122845757
2122212821
2122844484
2123200809
2122682207
2122947681
2163714445
KÜÇÜK YOL SOKAK TEKEBAÞ ART.NO:13
KAT:ZEMÝN-1-2-3 BOSTANCIMEHMET AFKAN SOKAK NO:79 KAT:ZEMÝN
KAT:1-2 ÇATI KATI-EK BÝNA (MÜÞTEMÝLAT)
FAHRATTÝN KERÝM GÖKAY CAD. NO:61
KADIKÖY/ ÝSTANBUL
19 MAYIS MAH.KADIPAÞASOK. TANSEV
APT.NO:5/5 ERENKÖY KADIKÖY-ÝSTANBUL
KURBAÐLIDERE CAD.SAADET HAN NO:61/1
KADIKÖY/ ÝSTANBUL
ÝNÖNÜ MAH.KAYIÞDAÐI CAD. KURTOÐLU
SOK.NO:7 KADIKÖY-ÝSTANBUL
OSMANAÐA MAHALLESÝ KUÞDÝLÝ MÝSAKÝ
AMBER SOKAK NO:19 KAT: ZEMÝN KAT 1-2-3
KAYIÞDAÐI CADDESÝ YÜCEL SOKAK NO:5
KADIKÖY/ÝSTANBUL
SUADÝYE MAH.ÞEMSETTÝN GÜNALTAY
CAD.ÞEHÝT EVLÝYA SOK.NO:41 KAT:1-2
HAMÝDÝYE MAHALLESÝ GÝRNE CADDESÝ
SERDAR SOKAK NO:17/2
SANAYÝ MAHALLESÝ SULTAN SELÝM CADDESÝ
NO:31 KAT:3 KAÐITHANE/ÝSTANBUL
GÜRSEL MAHALLESÝ,SEVÝLEN SOKAK NO.34
ZEMÝN,1 VE ÇATI KATI ÇAÐLAYAN/KAÐITHANE
ORTABAYIR MAHALLESÝ TALATPAÞA CADDESÝ
ÖZGÜR ÝÞ MERKEZÝ NO:108/6 KAT:4
TALAT PAÞA MAHALLESÝ EMÝRGAZÝ CADDESÝ
ZÜMRÜT SOKAK NO:2/2 KAÐITHANE/ÝSTANBUL
SANAYÝ MAHALLESÝ UÇAR SOKAK KATIRCI ÝÞ
MERKEZÝ NO:4 LEVENT- KAÐITHANE /
SEYRANTEPE MAHALLESÝ ALTINAY CADDESÝ
NO:16 KAÐITHANE/ÝSTANBUL
YALI MAHALLESÝ CUMHURÝYET CADDESÝ
NO:17 KARTAL/ÝSTANBUL
2163530305 ÇINAR CADDESÝ NO:24 KARTAL/ÝSTANBUL
2164518457
2165178484
2164732128
2165617608
2163090006
2165743555
5336488603
2166710377
5055024688
2164882158
2164514444
2163119260
2124268263
ATATÜRK CAD.NO:134 KAT:2
SOÐANLIKKARTAL/ÝSTANBUL
ÇAVUÞOÐLU MAH.SAMANYOLU CADDESÝ
NO.24 KARTAL/ÝST.
RAHMANLAR MAH. ATALAR CAD.YAYLA SOK.
NO:22 KARTAL/ÝSTANBUL
EYÜP SULTAN MAHALLESÝ REFAH CADDESÝ
PEMBE KÖÞK NO:7 KAT:ZEMÝN-BODRUM-1-2
GÜMÜÞPINAR MAHALLESÝ KIRLANGIÇ SK
ONUR APT. NO:6 KAT: ZEMÝN-1-2-3-4
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ZEYTÝNLÝK CADDESÝ
NO:9 KAT: GÝRÝÞ-1 KARTAL
FERHATPAÞA MAHALLESÝ G-9 SOKAK NO:3
KAT:BODRUM-ZEMÝN-1-ÇATI KATI SAMANDIRAÇARÞI MAHALLESÝ AYAZMA CADDESÝ ORHAN
VELÝ SOKAK NO:13 KAT:BODRUM-ZEMÝN KAT
YENÝ MAHALLE YONCA SOKAK ÖZGÜN SÝTESÝ
NO:26 KARTAL/ÝSTANBUL
PETROL ÝÞ MAHALLESÝ BESÝM PAÞA SOKAK
NO:4 KAT.5 KARTAL/ÝSTANBUL
YAKACIK KORU YOLU SOKAK 2 B BLOK NO:4850 KARTAL/ÝSTANBUL
OSMANGAZÝ MAHALLESÝ ATAYOL CADDESÝ
NO:40 SAMANDIRA-KARTAL/ÝSTANBUL
KANARYA MAH.GÜVERCÝN CAD.MAVÝKUÞ
SOK.NO: 27 KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
876
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
877
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
878
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
879
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
880
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
881
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
882
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
883
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
884
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
885
ÝSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
886
ÝSTANBUL
MALTEPE
887
ÝSTANBUL
MALTEPE
888
ÝSTANBUL
MALTEPE
889
ÝSTANBUL
MALTEPE
890
ÝSTANBUL
MALTEPE
891
ÝSTANBUL
MALTEPE
892
ÝSTANBUL
MALTEPE
893
ÝSTANBUL
MALTEPE
894
ÝSTANBUL
MALTEPE
895
ÝSTANBUL
MALTEPE
896
ÝSTANBUL
PENDÝK
897
ÝSTANBUL
PENDÝK
898
ÝSTANBUL
PENDÝK
899
ÝSTANBUL
PENDÝK
900
ÝSTANBUL
PENDÝK
901
ÝSTANBUL
PENDÝK
902
ÝSTANBUL
PENDÝK
903
ÝSTANBUL
PENDÝK
904
ÝSTANBUL
PENDÝK
905
ÝSTANBUL
PENDÝK
906
ÝSTANBUL
PENDÝK
907
ÝSTANBUL
PENDÝK
908
ÝSTANBUL
PENDÝK
909
ÝSTANBUL
SARIYER
910
ÝSTANBUL
SARIYER
KURUM ADI
ÖZEL ÇOCUKLARLA ELELE ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEÞYOL YÜKSEL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÜÇÜKÇEKMECE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YÜKSELEN BAÞARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ABIHAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DERÝN GÜNIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL REHBER ÝLKE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KILAVUZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTIN ELMA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYBAKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SELÝNÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ TOMURCUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BOSTANCI POZÝTÝF GELÝÞÝM
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÜÇÜKYALI ÝDEAL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTINTEPE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PUSULAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MALTEPE TERCÝH ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MÝMOZA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÇÝÇEKLERÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL YALI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGENÇLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖKKUÞAÐI PENDÝK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ATAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CENNET ÇOCUKLARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNDÖNÜMÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DÜNYALAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYDOS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL REFERANS ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU KAYNARCA ÞUBESÝ
ÖZEL BÝR ADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÜNYALAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL AYÇA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ANNE ÞEFKATÝ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SARIYER YAÐMUR ÇOCUKLAR
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EBRAR ÇAKIR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU (SARIYER ÞUBESÝ)
TELEFON
2126246409
2125795297
2124245965
2124707740
2126968677
2125982260
2125801522
2125981634
2124950167
2126934362
2163883277
2165181622
2163673919
2164890504
2163663579
2163700486
2164411020
2164576602
2164897698
2163839433
2163546700
2163786658
2163545352
2164945232
2163903390
2164934015
2166464040
2163977896
2163789027
2163070211
2163795060
2164935405
ADRESI
KARTALTEPE MAHALLESÝ SÜVARÝ CADDESÝ
NO:9 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
GÜLTEPE MAHALLESÝ SEREN SOKAK NO:4
KAT:2 KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
TEVÝFBEY MAHALLESÝ YEL DEÐÝRMENÝ
CADDESÝ NO: 57 KAT:BODRUM-ZEMÝNATATÜRK MAHALLESÝ ÝKÝTELLÝ CADDESÝ NO:28
KAT:1 ÝKÝTELLÝ-KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ NAYMAN SOKAK NO:1
KAT:1-2 HALKALI-KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
GÜLTEPE MAHALLESÝ REYHAN CADDESÝ
SOYYÝÐÝT ÝÞ HANI NO:13/19 KAT:4
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KARANFÝL SOKAK
NO:49 DÜKKAN NO:1-2-3-4-5-6-7-8 KAT:ZEMÝNYENÝ MAHALLE,SEL SOKAK NO.18
KAT.BODRUM,ZEMÝN 1-2 VE ÇATI KATI
AYTAÇ MAHALLESÝ VÝÞNE SOKAK NO:2
HALKALI-KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ ÝNCÝRLÝ CADDESÝ
YILDIRIM SOKAK NO:11-B HALKALIÇINAR MAHALLESÝ ESER SK NO: 6 KAT: ZEMÝN1 MALTEPE
ALTINTEPE MAHALLESÝ CÝHADÝYE CADDESÝ
MEHMETCÝK SOKAK NO:3 KAT:ZEMÝN-1
ÝSTASYON YOLU ZAMBAK SOKAK NO:4 KAT:
ZEMÝN-1. KAT-2. KAT.-MÜÞTEMÝLAT ALTINTEPE
ÝDEALTEPE MAH.RIFKI TONGSÝR CADDESÝ
NO.58/1 MALTEPE/ÝSTANBUL
TEVFÝK SAÐLAM CADDESÝ,YILMAZLAR
APT.NO.31 DÜKKAN 1-2 KÜÇÜKYALI/MALTEPEBAÐLARBAÞI MAHALLESÝ,FEYZULLAH
CADDESÝ KARANFÝL SOKAK NO.3 ZEMÝN VE
CEVÝZLÝ MAHALLESÝ,BAÐDAT CADDESÝ NO.204
KAT.4 MALTEPE/ÝST
ZÜMRÜTEVLER MAHALLESÝ NAZMÝ ÝLKER
SOKAK NO:17 MALTEPE/ÝSTANBUL
GÝRNE MAHALLESÝ DOÐUÞKENT CADDESÝ
NO:5 MALTEPE/ÝSTANBUL
ALTAY ÇEÞME MAHALLESÝ 2.ÜÇEVLER
ÇIKMAZI ONUR SÝTESÝ B BLOK NO:5
DOÐU MAHALLESÝ BÝLGE SOKAK NO:14/3-4-5-6
PENDÝK / ÝSTANBUL
ÞEYHLÝ MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
AKÞEMSETTÝN SOKAK NO:1 KAT:1-2
BATI MAHALLESÝ ÞEHÝT FETHÝ CADDESÝ NO:8
KAT:ZEMÝN-1-2-3 PENDÝK/ÝSTANBUL
AYDINLI YOLU CADDESÝ KARAGÜL SOKAK
NO:2 KAT:1 PENDÝK
FATÝH MAHALLESÝ,CUMHURÝYET CADDESÝ
NO.114/8 ZEMÝN VE 1.KAT ESENYALI/PENDÝKYENÝ MAHALLE HANIMELÝ SOKAK
NO:14/BODRUM-ZEMÝN-1.KAT
GÜZEL YALI MAHALLESÝ ÖÐÜN SOKAK NO:1
KAT:ZEMÝN-1 PENDÝK/ÝSTANBUL
VELÝ BABA MAHALLESÝ AYDOS CADDESÝ
KÝPTAÞ SOSYAL KONUTLARI TÝCARET
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ FEVZÝ ÇAKMAK
CADDESÝ NO:53 ÜST KAYNARCAÞEYHLÝ MAHALLESÝ SEYÝT ALÝ SOKAK NO:8
EFE ÝÞ MERKEZÝ PENDÝK/ ÝSTANBUL
GÜLLÜBAÐLAR MAHALLESÝ TANDOÐAN
CADDESÝ NO:2 PENDÝK/ÝSTANBUL
ÇINARDERE MAHALLESÝ DOLAYOBA CADDESÝ
2.KÜME SOKAK NO:4 PENDÝK/ÝSTANBUL
GÜZEL YALI MAHALLESÝ KARAPINAR CADDESÝ
NO:6 PENDÝK
2122719394 ÇAYIRBAÞI ARALIÐI SOKAK NO:12/13 SARIYER
2122998758
TARABYA SÜMER KORUSU KASIMPATI SOKAK
NO.12
kýlavuzu
ÝLÇESI
113
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
114
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
911
ÝSTANBUL
SARIYER
912
ÝSTANBUL
SÝLÝVRÝ
913
ÝSTANBUL
SÝLÝVRÝ
914
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
915
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
916
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
917
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
918
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
919
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
920
ÝSTANBUL
SULTANBEYLÝ
921
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
922
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
923
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
924
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
925
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
926
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
927
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
928
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
929
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
930
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
931
ÝSTANBUL
ÞÝÞLÝ
932
ÝSTANBUL
TUZLA
933
ÝSTANBUL
TUZLA
934
ÝSTANBUL
TUZLA
935
ÝSTANBUL
TUZLA
936
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
937
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
938
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
939
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
940
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
941
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
942
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
943
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
944
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
945
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
KURUM ADI
ÖZEL GÜLEN YÜZLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKTÝF ÇAÐRIÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MESUT ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANA-ÞEFKAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UÐURCAN GÜL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SULTANBEYLÝ YEÞEREN
DÜÞLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL MAVÝ GÜNIÞIÐIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ULUÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL REFERANS ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL HÝLAL KARADENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BELGÝN BÝRER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝZEV ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALGIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BARIÞ D ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÐMUR ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BÝRLÝKCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEDÝTEPE ATLAS ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMÝN ÖRNEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ MEVSÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MECÝDÝYEKÖY ÇINAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DESTEK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÜL BAHÇESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇOCUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDEÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ROTARY 2420. BÖLGE VAKFI
ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ALTINIÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝNSU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ ANKA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ AVRASYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÜÇÜK ADIMLARIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEDÝTEPE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ÞUBE)
ÖZEL AKÇAÐRI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇEKMEKÖY ARTI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALEMDAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2122714531
2127287288
2122125155
2164872903
2164965794
2163983181
2163983671
2163989050
2164989337
2164197074
2122174505
2123470227
2122111091
2122135575
2122195454
2122177505
2122100350
2122418041
2122199124
2122171020
2122130178
2164231733
2164473738
2164473555
2164935558
2166421900
2166212336
2166427863
2164990810
2164206003
2166223032
2166100556
2164610942
2166405570
2163121022
ADRESI
MADEN HAMDÝ PAÞA BÝR SOKAK NO:5
SARIYER/ÝSTANBUL
PÝRÝ MEHMET PAÞA MAHALLESÝ ALÝ
ÇETÝNKAYA CADDESÝ NO:25 SÝLÝVRÝ/ÝSTANBUL
ALÝ ÇETÝNKAYA CADDESÝ TERMÝNAL ALTI
TUNÇ SOKAK ÇELÝKLER APT.NO.1 SÝLÝVRÝ/ÝST.
HAMÝDÝYE MAHALLESÝ FATÝH BULVARI NO:494
KAT:2 SULTANBEYLÝ/ÝSTANBUL
HASANPAÞA MAHALLESÝ FATÝH BULVARI
NO:31 KAT:1 SULTANBEYLÝ
HASAN PAÞA MAHALLESÝ,FATÝH BULVARI
NO.38 KAT.4-5 VE ÇATI KATI SULTANBEYLÝ/ÝST
MEHMET AKÝF MAH. ÞALGAMLI CAD NO: 2/2
KAT:1 SULTANBEYLÝ/ÝSTANBUL
ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ BELEDÝYE
CADDESÝ OSMAN BEDRETTÝN SOKAK NO:15
ABDURRAHMAN GAZÝ MAH.FATÝH CAD.OSMAN
BEDRETTÝN SOK.NO:13/A
ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ EMÝR
CADDESÝ NO:3 SULTANBEYLÝ/ÝSTANBUL
KUÞTEPE MAHALLESÝ MESUT CEMÝL SOKAK
NO:64 ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL
ALÝ SAMÝ YEN SOKAK NO:11 MECÝDÝYEKÖYÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL
MECÝDÝYEKÖY MAHALLESÝ,KERVANGEÇMEZ
SOKAK NO.10/1-A ÞÝÞLÝ/ÝST.
BÜYÜKDERE CADDESÝ RAÞÝT RIZA SOKAK
YILDIRIM ÝÞHANI NO:1 KAT:8-9 ÞÝÞLÝ/ ÝSTANBUL
HALASKARGAZÝ CAD. KÜÇÜKBAHÇE SOKAK.
SAMANYOLU ÝÞ MRK.1/7 KAT:4-5
KUÞTEPE MAHALLESÝ KAR KUYUSU SOKAK
NO:49 BODRUM KAT-ZEMÝN KAT:1 ÇATI KATI
HALÝDE EDÝP ADIVAR MAHALLESÝ ÝPEKBÖCEÐÝ
SOKAK NO:10 KAT:2.BODRUM - 1. BODRUMHALASKARGAZÝ CADDESÝ ETFAL SOKAK KENT
PASAJI C BLOK NO.286 KAT.2-3
ABÝDE-Ý HÜRRÝYET CADDESÝ NO:263 D:6-7
ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL
SELAHATTÝN PINAR CADDESÝ NACÝ KASIM
SOKAK NO:7 KAT:3 MECÝDÝYEKÖYBÝRA ÝÞCÝ EVLERÝ BÝRACILAR SOK.NO:16
KUÞTEPE-ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL
ÞÝFA MAHALLESÝ YAZICI SOKAK NO:2
TUZLA/ÝSTANBUL
CAMÝ MAHALLESÝ OVA SOKAK EKER ÝÞ
MERKEZÝ NO:106 KAT:2 D:15-16-17-18 TUZLA
POSTANE MAHALLESÝ YALIBOYU CADDESÝ
TAYYÝBE SOKAK NO:4 KAT:ZEMÝN KAT:1-2
AYDINTEPE MAHALLESÝ CÝHAN SOKAK NO:51
TUZLA-ÝSTANBUL
ÇAMLIK MAH.ALEMDAÐ CAD.BAÞAK SOKAK
NO:6 ÇEKMEKÖY-ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
ÝNÖNÜ MAHALLESÝ DEMOKRASÝ CADDESÝ
NO:10/2 SARIGAZÝ-ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
IHLAMURKUYU MAH.PETROL YOLU CADDESÝ
KUMRU SOKAK NO.19 KAT.1.BODRUM,ZEMÝN,1ESEN ÞEHÝR MAHALLESÝ ÝHSANGAZÝ CADDESÝ
CÝHAN SOKAK NO:14 KAT:ZEMÝN KAT:1-2-3
ALEMDAÐ CADDESÝ ÖZTÜRK SOKAK NO:1/4
ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
KEMAL TÜRKLER MAHALLESÝ ATATÜRK
CADDESÝ NO:219 SARIGAZÝ BELDESÝAÞAÐI DUDULLU MAHALLESÝ,KARADENÝZ
CADDESÝ NO.40
ALEMDAÐ CADDESÝ NO: 124 D:9-10-11 KAT:3-4
ÜMRANÝYE
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ,YEÞÝLKAYALAR
CADDESÝ NO.18 ÇEKMEKÖY/ÝSTANBUL
MERKEZ MAHALLESÝ ÞEHÝT MUHTAR DEMÝR
CADDESÝ 7.SOKAK NO:5 KAT:BODRUM-ZEMÝN-
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
946
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
947
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
948
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
949
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
950
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
951
ÝSTANBUL
ÜMRANÝYE
952
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
953
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
954
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
955
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
956
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
957
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
958
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
959
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
960
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
961
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
962
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
963
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
964
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
965
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
966
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
967
ÝSTANBUL
ÜSKÜDAR
968
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU ÖZEL ÝLK YAZ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
969
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
970
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
971
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
972
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
973
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
974
ÝSTANBUL
ZEYTÝNBURNU
975
ÝZMÝR
ALÝAÐA
976
ÝZMÝR
BALÇOVA
977
ÝZMÝR
BALÇOVA
978
ÝZMÝR
BALÇOVA
979
ÝZMÝR
BALÇOVA
980
ÝZMÝR
BALÇOVA
ÖZEL HÝLAL KARADENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU SARIGAZÝ ÞUBESÝ
ÖZEL DENÝZ YILDIZI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL KARTANESÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN EÐÝTÝM
KURUMLARI TEKRÝME TARMAN ÖZEL
ÖZEL YAREN GÜLEN GÖZLER ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL DERÝN MARMARA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL BEYLERBEYÝ DÜNYA ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK ÇÖZEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KIZKULESÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YEÞEREN UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SABÝT ATASEVER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜSKÜDAR UFUK ÖZEL EÐÝTÝ VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKEM CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞEREN UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. (ÞUBESÝ)
ÖZEL BÝNBÝR HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAÐLAM ADIMLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ MERDÝVEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL FERAH GÜLEN GÖZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ECE EMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAMLICA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNDOÐUÞ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YEÞEREN UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL MAVÝ ÝKLÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PARLAK UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZEYTÝNBURNU TEK ÇÖZÜM
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL FLORA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MENEKÞELER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MENEKÞELER ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL MARTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YALÇINLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BALÇOVA ZÝRVE EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL MEDÝHA TUNÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SALÝH DEDE-BÝRSEN
GÜMÜÞÇAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL ÖZ EGEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
TELEFON
2166212249
2165215707
2164819050
2164126380
2163138627
2165202790
ADRESI
ÝNÖNÜ MAHALLESÝ DEMOKRASÝ CADDESÝ NO:6
KAT:3 SARIGAZÝ BELDESÝÝSTÝKLAL MAHALLESÝ ALEMDAÐ CADDESÝ
GÜLERYÜZ SOKAK NO:11
ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ CAMÝÝ ÇIKMAZI SOKAK
NO:33 KAT:1-2-3-4-5-6 ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
ÇAKMAK MAHALLESÝ AKDENÝZ CADDESÝ
NEYZEN TEVFÝK SOKAK NO:18
YUKARI DUDULLU MAHALLESÝ DOÐANEVLER
CADDESÝ NO:30 ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
ÇAKMAK MAHALLESÝ GÜNGÖR SOKAK NO:8
ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL
2164224960 PAPATYA SK NO:7 KAT: ZEMÝN-1-2 ÜSKÜDAR
2165230804
2163346869
2164705943
2165533535
2164863576
2164431600
2164923336
2164434212
2164704256
2163910404
2164814696
2164600444
2164438384
2163256750
2164923336
2125108524
2126647747
2125108384
2126658409
2125466750
2124169017
2125475015
BULGURLU MAH.BULGURLU
CADDESÝ,2.GAZÝLER SOKAK NO.1
KEFÇEDEDE MAH.HALK CADDESÝ NO:30 KAT:23-4-5-6 ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
ÖRNEK MAHALLESÝ 35.CADDE ÝKÝZLER ÝÞ HANI
NO:144 KAT:ZEMÝNKAT-BODRUM KAT:1-2-3
BÜYÜK HAMAM SOKAK NO:26/26 ÜSKÜDAR /
ÝSTANBUL
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ,NATO YOLU
PALMÝYE CADDESÝ ATA 2 SÝTESÝ ÝÐDE SOKAK
BÝULGURLU MAH.ÝZZETTÝN BEY CAD.ÖZGÜR
SOKAK ELVAN KENT SÝTESÝ P BLOK NO.11
AHMET ÇELEBÝ MAHALLESÝ HALK CADDESÝ
NO:88 KAT.BODRUM-ZEMÝN-ASMA KATBULGURLU MAHALLESÝ HANIM SETÝ SOKAK
NO: 29 ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
ÜNALAN MAHALLESÝ GÜNEÞ SOKAK NO:15
KAT:1-2-3 ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
NUH KUYUSU CADDESÝ NO:49
ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
FERAH MAHALLESÝ NATO YOLU GÖKHAN
SOKAK EKÞÝOÐLU ÇAMLICA SÝTESÝ NO:59/B-1
VANÝKÖY MAHALLESÝ VANÝKÖY CADDESÝ
NO:23 ÜSKÜDAR / ÝSTANBUL
KISIKLI MAHALLESÝ NAMAZGAH MEVKÝÝ
NO:22/B BÜYÜKÇAMLICA-ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
BULGURLU MAHALLESÝ ÜÇPINAR CADDESÝ
NO:69 KAT: 1-2-3-4 ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
AHMET ÇELEBÝ MAH. AÇIK TÜRBE SOK. NO:51
ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ NO:50/6-3
ZEYTÝNBURNU/ÝSTANBUL
BEÞTELSÝZ MAHALLESÝ,107.SOKAK NO.46
ZEYTÝNBURNU/ÝST.
TELSÝZ MAHALLESÝ 71.SOKAK NO:90
KAT:ZEMÝN-1-2-3-4 ZEYTÝNBURNU/ÝSTANBUL
GÖKALP MAHALLESÝ 39.SOKAK NO:13 ASMA
KAT:1-2-3-4 VE ÇEKME KAT
GÖKALP MAHALLESÝ 35.SOKAK NO:18
ZEYTÝNBURNU/ÝSTENBUL
SEMÝHA ÞAKÝR CADDESÝ 112.SOKAK NO:61
ZEYTÝNBURNU/ÝSTANBUL
SÜMER MAHALLESÝ ZÜBEYDE HANIM CADDESÝ
NO:364 ZEYTÝNBURNU/ÝSTANBUL
2326170919 548 SOKAK NO:12/2 ALÝAÐA/ÝZMÝR
2322778318
KORUTÜRK MAH.VALÝ HÜSEYÝN ÖÐÜTCAN
CAD.NO:39/A BALÇOVA-ÝZMÝR
2322774167 MANOLYA SOKAK NO:40 BALÇOVA/ÝZMÝR
2322790085
KORUTÜRK MAHALLESÝ AHLAT SOKAK NO:25
BALÇOVA/ÝZMÝR
2322770264 DEMÝRCÝ EFE SOKAK NO:132 BALÇOVA/ÝZMÝR
2322791418
KORUTÜRK MAHALLESÝ KASIRGA SOK. NO:33
BALÇOVA/ÝZMÝR
kýlavuzu
ÝLÇESI
115
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
116
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
KURUM ADI
981
ÝZMÝR
BALÇOVA
ÖZEL ÝZGÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
982
ÝZMÝR
BAYINDIR
983
ÝZMÝR
BERGAMA
984
ÝZMÝR
BERGAMA
985
ÝZMÝR
BORNOVA
986
ÝZMÝR
BORNOVA
987
ÝZMÝR
BORNOVA
988
ÝZMÝR
BORNOVA
989
ÝZMÝR
BORNOVA
990
ÝZMÝR
BORNOVA
991
ÝZMÝR
BORNOVA
992
ÝZMÝR
BORNOVA
993
ÝZMÝR
BORNOVA
994
ÝZMÝR
BORNOVA
995
ÝZMÝR
BORNOVA
996
ÝZMÝR
BORNOVA
997
ÝZMÝR
BORNOVA
998
ÝZMÝR
BORNOVA
999
ÝZMÝR
BORNOVA
1000 ÝZMÝR
BORNOVA
1001 ÝZMÝR
BORNOVA
1002 ÝZMÝR
BORNOVA
1003 ÝZMÝR
BORNOVA
1004 ÝZMÝR
BORNOVA
ÖZEL IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
2324623401 MANSUROÐLU MAH. 2/A BORNOVA/ÝZMÝR
1005 ÝZMÝR
BORNOVA
ÖZEL DÜNYAM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
2323399787 ÇÝÇEKLÝ KÖYÜ NO:83 BORNOVA/ÝZMÝR
1006 ÝZMÝR
BUCA
1007 ÝZMÝR
BUCA
1008 ÝZMÝR
BUCA
1009 ÝZMÝR
BUCA
1010 ÝZMÝR
BUCA
1011 ÝZMÝR
BUCA
1012 ÝZMÝR
BUCA
1013 ÝZMÝR
BUCA
1014 ÝZMÝR
BUCA
1015 ÝZMÝR
BUCA
ÖZEL KIYMETCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KOZAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DERMAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL DERÝN SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ YALIN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAZGI ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ARICANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL NESLÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÖZ PAYLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL EGE UÐUR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL KOÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BOSTANLI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BORNOVA UFUK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL DÜNYAM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÝZGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEFES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇABA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEÞE BALCI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYONMERKEZÝ
ÖZEL YILDIZ ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. BORNOVA ÞUBESÝ
ÖZEL SÖZÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BUCA ARTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BUCA MUTLU ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR ÖZEL EÐT.VE
REHAB.MRKZ. KURSU
ÖZEL BUCA YAÞAM EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL ÞÝRÝNYER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL BUCA ATA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL BURÇAK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BUCA YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU BUCA ÞUBESÝ
ÖZEL ÇAÐDAÞ IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. BUCA ÞUBESÝ
ÖZEL LERZAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2322773602
2325121036
2326313280
2326316363
2324676177
2323393442
2323430820
2323480407
ADRESI
KORUTÜRK MAHALLESÝ EKÝN SOKAK NO:22
BALÇOVA/ÝZMÝR
ÇATAL MAHALLESÝ BATI KÜMESÝ (KELHASAN
MEVKÝÝ) NO:48 ZEYTÝNOVA-BAYINDIR/ÝZMÝR
ZAFER MAHALLESÝ KÖPRÜLÜLER CADDESÝ
NO:11 ZEMÝN-1.KAT BERGAMA/ÝZMÝR
FATÝH MAH.ALTINDAÐ SOK.NO:22/12BERGAMA/ÝZMÝR
39/4 SOKAK YEÞÝLOVA-ALTINDAÐBORNOVA/ÝZMÝR
186 SOKAK NO:13 DAÝRE:1-2-3-4
BORNOVA/ÝZMÝR
KIZILAY MAHALLESÝ 703 SOKAK NO:20/1-2-3
BORNOVA/ÝZMÝR
MANSUROÐLU MAHALLESÝ 283/4 SOKAK
NO:9/A BORNOVA/ÝZMÝR
2324618801 284/1 SOKAK NO:5/A BORNOVA/ÝZMÝR
2323481197
2324359515
2323486814
2323394919
2323735656
2323474740
2323740623
2323399787
2323415242
2323719000
2324358040
2323759346
2323510004
2323512500
2324533336
2324875277
MANSUROÐLU MAHALLESÝ 270/1 SOKAK
NO:21/ZEMÝN 1-2 BORNOVA/ÝZMÝR
4070 SOKAK NO:37 ZEMÝN 1-2-3
BORNOVA/ÝZMÝR
MANSUROÐLU MAHALLESÝ 263.SOKAK NO:2121/A BORNOVA/ÝZMÝR
KAZIM DÝRÝK MAHALLESÝ 171 SOKAK NO:16
BORNOVA/ÝZMÝR
848 SOKAK NO:21 ZEMÝN KAT:KAT:1-2
ATATÜRK MAHALLESÝ BORNOVA/ÝZMÝR
KAZIM DÝRÝK MAHALLESÝ KURTULUÞ CADDESÝ
NO:60 BORNOVA-ÝZMÝR
KAZIM DÝRÝK MAHALLESÝ 373/1 SOKAK NO:28
BORNOVA/ÝZMÝR
ERZENE MAH.66.SOK. NO:11/1-2 BORNOVAÝZMÝR
OSMANGAZÝ MAHALLESÝ ÝBRAHÝM ETHEM
CADDESÝ NO:48 BORNOVA/ÝZMÝR
DUMLUPINAR CADDESÝ NO:175/A DAÝRE:1-2-34 OSMANGAZÝ-BORNOVA/ÝZMÝR
KAZIM DÝRÝK MAHALLESÝ 302 SOKAK NO:81
KAT:6 BORNOVA/ÝZMÝR
ERZENE MAHALLESÝ 115 SOKAK NO:9
PROF.SÝTESÝ BORNOVA/ÝZMÝR
ATATÜRK MAHALLESÝ TURGUT REÝS CADDESÝ
NO:141/A KAT:1-2-3 BORNOVA/ÝZMÝR
ATATÜRK MAHALLESÝ 955 SOKAK NO:17
BORNOVA/ÝZMÝR
ATATÜRK MAHALLESÝ 202/35 SOKAK NO:41
BUCA/ÝZMÝR
HATBOYU CADDESÝ NO:223 KAT:ZEMÝN-1-2-3
ÞÝRÝNYER-BUCA/ÝZMÝR
2324534152 206/38 SOK. NO: 27 BUCA/ ÝZMÝR
2324267641 343. SOKAK NO: 6 ÞÝRÝNYER/BUCA/ÝZMÝR
2324480639
155.SOK.NO:7 DAÝRE :1-2 ÞÝRÝNYER-BUCA
ÝZMÝR
2324524603 492/1 SOK.NO:11 D:1.2 ÞÝRÝNYER-ÝZMÝR
2324200926
VALÝ RAHMÝ BEY MAH.139. SOKAK NO:34
BUCA/ÝZMÝR
2324205832 106.SOKAK NO:9 BUCA /ÝZMÝR
2324208999 170.SOKAK NO:5 BUCA / ÝZMÝR
2324260202
ÖÐRETMENEVLERÝ 138 SOKAK NO:24
BUCA/ÝZMÝR
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
ÝLÇESI
1016 ÝZMÝR
BUCA
1017 ÝZMÝR
BUCA
1018 ÝZMÝR
BUCA
1019 ÝZMÝR
BUCA
1020 ÝZMÝR
BUCA
ÖZEL BUCA ATA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
2324524603 ERDEM CADDESÝ NO:71 BUCA/ÝZMÝR
1021 ÝZMÝR
BUCA
ÖZEL ÞÝRÝNYER ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
2324406262 8/3 SOKAK NO:12 BUCA/ÝZMÝR
ÇEÞME
1023 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
1024 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
1025 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
1026 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
1027 ÝZMÝR
ÇÝÐLÝ
1028 ÝZMÝR
DÝKÝLÝ
1029 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1030 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1031 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1032 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1033 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1034 ÝZMÝR
GAZÝEMÝR
1035 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1036 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1037 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1038 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1039 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1040 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1041 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1042 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝZMÝR BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNIÞIÐIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BUCA YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SIDIKA ERTAN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
2322753323
2324381357
REHAB.MRKZ.
ÖZEL VASFÝYE ORHAN AKYILDIZ
ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER KURSU
ÖZEL MERAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇÝÐLÝ BATI ANADOLU ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL EGE BEYAZ ÝNCÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENGEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ ÖNEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. GAZÝEMÝR ÞUBESÝ
ÖZEL TUNAHAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENGEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (GAZÝEMÝR ÞUBESÝ)
ÖZEL ÇAÐDAÞ ÖNEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KORHAN SARIZEYBEK ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU (GAZÝEMÝR ÞUBESÝ)
ÖZEL BENGÝSU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARTI DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARKADAÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARTI BAKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ANLAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE BÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HARÝKA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL YÜREKLÝ DOST ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL OLUÞUM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2327122672
2323707262
2323703511
2323707270
2323707222
5057061855
2322522211
2322520550
2322515387
2322521838
2322520558
2323416439
2323638500
2323626289
2323821282
2323820061
2323672929
2323720666
KARÞIYAKA
ÖZEL BORA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2323681559
1045 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
ÖZEL AKEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
3697422
1046 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1047 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1048 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1049 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1050 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
KURSU KARÞIYAKA ÞUBESÝ
ÖZEL SERCAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BEYAZ YAKAMOZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
16 EYLÜL MAHALLESÝ 3001 SOKAK NO:36
ÇEÞME/ÝZMÝR
KÖYÝÇÝ MAHALLESÝ 8050 SOKAK NO:24/1-2
ÇÝÐLÝ/ÝZMÝR
6783 SOKAK NO:45 ÇÝFTEHAVUZLARÇÝÐÝLÝ/ÝZMÝR
CEMÝL MERÝÇ BULVARI 6780 SOKAK NO:9
ÇÝÐLÝ/ÝZMÝR
EVKA 2 MAHALLESÝ 6782/3 SOKAK NO:15
ÇÝÐLÝ/ÝZMÝR
ÇÝFTEHAVUZLAR MAHALLESÝ 6784 SOKAK
NO:70 ÇÝÐLÝ/ÝZMÝR
SALÝMBEY MAHALLESÝ 28 SOKAK NO:14/1-2
DÝKÝLÝ/ÝZMÝR
GAZÝ MAH.28/30 SOKAK NO:2 KAT 3 :DAÝRE 301302 KAT 4: DAÝRE 401-402 GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
GAZÝ MAHALLESÝ 28/30 SOKAK NO:19
GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
HASAN GÜVEN CADDESÝ NO:134 DAÝRE:1-2-3-4
GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
ÖNDER CAD. NO:119/A, 119 KAT:1-2
GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
9 EYLÜL MAHALLESÝ 331 SOKAK NO:10
GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
1644 SOKAK NO:6/11 DAÝRE:1-2-3 BAYRAKLIKARÞIYAKA/ÝZMÝR
1847/17 SOKAKNO:16/B-C SOÐUKKUYUKARÞIYAKA/ÝZMÝR
6182 SOKAK NO:57/A-57/1-57/2 VE 6205 SOKAK
NO:16 KARÞIYAKA/ÝZMÝR
DEDEBAÞI MAHALLESÝ 6111 SOKAK NO:42/A42/B KARÞIYAKA/ÝZMÝR
1845 SOKAK NO:2 DAÝRE :2-3-4 SOÐUKKUYUKARÞIYAKA/ÝZMÝR
ZÜBEYDE HANIM CADDESÝ NO:146/D-E-F
KARÞIYAKA/ÝZMÝR
6045 SOKAK NO:21 ZEMÝN KAT NO:A-C-D
KARÞIYAKA/ÝZMÝR
3651778 1595/2 SOKAK NO:2/A KARÞIYAKA/ÝZMÝR
1044 ÝZMÝR
REHAB.MRKZ. KURSU
ÖZEL NAZLI DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
SOKAK NO:446 BUCA/ÝZMÝR
2322521134 ÖNDER CADDESÝ NO:111 GAZÝEMÝR/ÝZMÝR
KARÞIYAKA
ÖZEL SARMAÞIK SAÐLIK SEVGÝ
BUCA/ÝZMÝR
HÜRRÝYET MAHALLESÝ HASAN ÞARLAYAN
2324489444 VALÝ RAHMÝ BEY MH.133 SK NO:5 BUCA ÝZMÝR
1043 ÝZMÝR
(ZÝHÝNSEL ENGELLÝ)
YENÝGÜN MAHALLESÝ 265/13 SOKAK NO:17
2324423868 79.SOKAK NO:29-31 BUCA/ÝZMÝR
ÖZEL MAVÝ EKÝN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU 2323761376
ÖZEL EGE TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
ADRESI
2323813498
SOÐUKKUYU MAHALLESÝ 1837 SOKAK NO:14
DAÝRE:1 KARÞIYAKA/ÝZMÝR
1683 SOKAK NO:7/A TATLIOÐLU APARTMANI
ALAYBEY- KARÞIYAKA-ÝZMÝR
BAHRÝYE ÜÇOK BULVARI ÞÝMÞEK ÝÞ MERKEZÝ
NO:1/3 KAT:4-5 KARÞIYAKA-ÝZMÝR
2323453003 ANADOLU CADDESÝ NO:169 KARÞIYAKA/ÝZMÝR
2323640888 1688 SOKAK NO:13 KARÞIYAKA/ÝZMÝR
2323414147
2323643272
1644 SOKAK NO:114 BAYRAKLI
KARÞIYAKA/ÝZMÝR
1748 SOKAK NO:138 DAÝRE:ZEMÝN-1-2 AKSOYKARÞIYAKA/ÝZMÝR
2323697939 1762.SOKAK NO:21 KARÞIYAKA / ÝZMÝR
kýlavuzu
1022 ÝZMÝR
ÖZEL KOCATÜRK BÝR DÝLEK ÖZEL
TELEFON
117
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
118
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1051 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1052 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1053 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1054 ÝZMÝR
KARÞIYAKA
1055 ÝZMÝR
KEMALPAÞA
1056 ÝZMÝR
KEMALPAÞA
1057 ÝZMÝR
KEMALPAÞA
1058 ÝZMÝR
KEMALPAÞA ÖZEL BÝR DÝLEK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
1059 ÝZMÝR
KÝRAZ
1060 ÝZMÝR
KONAK
1061 ÝZMÝR
KONAK
1062 ÝZMÝR
KONAK
1063 ÝZMÝR
KONAK
1064 ÝZMÝR
KONAK
1065 ÝZMÝR
KONAK
1066 ÝZMÝR
KONAK
1067 ÝZMÝR
KONAK
1068 ÝZMÝR
KONAK
1069 ÝZMÝR
KONAK
1070 ÝZMÝR
KONAK
1071 ÝZMÝR
KONAK
1072 ÝZMÝR
KONAK
1073 ÝZMÝR
KONAK
1074 ÝZMÝR
KONAK
1075 ÝZMÝR
KONAK
1076 ÝZMÝR
KONAK
1077 ÝZMÝR
KONAK
1078 ÝZMÝR
KONAK
1079 ÝZMÝR
KONAK
1080 ÝZMÝR
KONAK
1081 ÝZMÝR
KONAK
1082 ÝZMÝR
KONAK
1083 ÝZMÝR
KONAK
1084 ÝZMÝR
KONAK
1085 ÝZMÝR
KONAK
KURUM ADI
ÖZEL ÝZMÝR DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAYRAKLI TOLGA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHABÝLÝTASYOR MERKEZÝ
ÖZEL ABECE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL KEMALPAÞA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUTLU YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR DÝLEK BÝLGÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DENGEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÜLEN GÖZLER ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL FATMA ÇÝÐDEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KIZILOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ YANKI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YILDIZ ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ENDER ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL TUNÇ HEDEF ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYNA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL MAKBULE UTKU ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL DESTEK ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÞENCANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YENÝ ARYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU ALSANCAK ÞUBESÝ
ÖZEL MAVÝ BULUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ NEHRÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ENVER BAKÝOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MORAL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL PEMBE BAÐCIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MÝNÝKKUÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EBRU SÝPAHÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝZMÝR ALSANCAK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARABAÐLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAZLI DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
MERKEZÝ KURSU
ÖZEL AYIÞIÐIM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
TELEFON
ADRESI
2323830202 1699 SOKAK NO:28 KARÞIYAKA/ÝZMÝR
2323717293 1638 SOKAK NO:12/A KARÞIYAKA/ÝZMÝR
2323682777
2323309716
2328782340
2328784671
2328785623
2328784371
2325723299
2322432868
2322855044
1690 SOKAK NO:54 DAÝRE:1-2-3
KARÞIYAKA/ÝZMÝR
1809 SOKAK NO:23 BOSTANLIKARÞIYAKA/ÝZMÝR
MEHMET AKÝF ERSOY MAH.ÝNÖNÜ CAD.NO:89
KEMALPAÞA/ÝZMÝR
ÞEHÝT ER ÝSA TÜRKMEN CADDESÝ NO:17
KEMALPAÞA/ÝZMÝR
SEKÝZEYLÜL MAHALLESÝ 150 SOKAK NO:2
DAÝRE:2/B KEMALPAÞA/ÝZMÝR
MEHMET AKÝF ERSOY MAH.KÝRAZLI CAD.
NO:131/A-131//B KEMALPAÞA/ÝZMÝR
ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ HOCA ÝBRAHÝM BEY
CADDESÝ 2/C-2/D ZEMÝN-1.KAT NO:2/104-105142. SOKAK NO:12 DAÝRE:1-2-3-4 HATAYKONAK/ÝZMÝR
GÜZELYALI MAH.52/75.SOKAK NO.20/1-23KONAK/ÝZMÝR
2322327285 143 SOKAK NO:4 MÝTATPAÞA-KONAK/ÝZMÝR
2322455501 159 SOKAK NO:3 BASINSÝTESÝKONAK/ÝZMÝR
2324836090
1258 SOKAK NO:30 KAHRAMANLAR-ALSANCAKKONAK/ÝZMÝR
2324212040 ALSANCAK 1357.SOK.NO:3/A-B KONAK/ÝZMÝR
2322326247
2324643598
2322770778
HATAY ÇANKAYA MAH.144.SOK.
NO:6/AKONAK/ÝZMÝR
KIBRIS ÞEHÝTLERÝ CADDESÝ 1483 SOKAK NO:9
DAÝRE:1 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
FAHRETTÝN ALTAY MEYDANI 65.SOK.NO:27
KONAK-ÝZMÝR
2322313436 HATAY 231 SOKAK NO:34 KONAK/ÝZMÝR
2324652801 1484 SOKAK NO:20 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2322507072
2322397657
356 SOKAK NO:10 KAT:1 ZEMÝN-BODRUM
ÜÇYOL-KONAK/ÝZMÝR
ESKÝÝZMÝR CADDESÝ KARASELVÝ DURAÐI 305/1
KONAK/ÝZMÝR
2324226536 1482 SOKAK NO:4 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2322446050 136.SOKAK NO:13 A-B KONAK/ÝZMÝR
2324392035 559 SOKAK NO:11 EÞREFPAÞA-KONAK/ÝZMÝR
2324334972 1202 SOKAK NO:72 YENÝÞEHÝR-KONAK/ÝZMÝR
2324647161 1464 SOKAK NO:38 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2324636466 1464 SOKAK NO:15 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2322452400
9101 SOKAK NO:11/1 DAÝRE:1-2-3-4-5
KONAK/ÝZMÝR
2324644254 1483 SOKAK NO:28/1-2-3-4 KONAK/ÝZMÝR
2324635566
2322646364
1259 SOKAK NO:29 KAHRAMANLARKONAK/ÝZMÝR
4038 SOKAK NO:20/A-101 KARABAÐLARKONAK/ÝZMÝR
2322500093 398 SOKAK NO:3 KONAK/ÝZMÝR
2324216563 1462 SOKAK NO:55 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2323691 235 SOKAK NO:58 HATAY/ÝZMÝR
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1086 ÝZMÝR
KONAK
1087 ÝZMÝR
KONAK
1088 ÝZMÝR
KONAK
1089 ÝZMÝR
KONAK
1090 ÝZMÝR
KONAK
1091 ÝZMÝR
MENEMEN
1092 ÝZMÝR
MENEMEN
1093 ÝZMÝR
MENEMEN
1094 ÝZMÝR
NARLIDERE
1095 ÝZMÝR
NARLIDERE
1096 ÝZMÝR
NARLIDERE
1097 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
1098 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
1099 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
1100 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
1101 ÝZMÝR
ÖDEMÝÞ
1102 ÝZMÝR
SEFERÝHÝSAR
1103 ÝZMÝR
SELÇUK
1104 ÝZMÝR
TÝRE
1105 ÝZMÝR
TÝRE
1106 ÝZMÝR
TORBALI
1107 ÝZMÝR
TORBALI
1108 ÝZMÝR
TORBALI
1109 ÝZMÝR
URLA
1110
KAHRAMANMARAÞ
AFÞÝN
1111
KAHRAMANMARAÞ
AFÞÝN
1112
KAHRAMANMARAÞ
ANDIRIN
1113
KAHRAMANMARAÞ
ELBÝSTAN
1114
KAHRAMANMARAÞ
GÖKSUN
1115
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1116
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1117
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1118
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1119
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1120
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL CANSU HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ATASANCAK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL KORHAN SARIZEYBEK ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL CEM BAKÝOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL SARIZEYBEK ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL HIZLI DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ULUKENT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KOCATÜRK BÝR DÝLEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ. MENEMEN
ÖZEL MANOLYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAR TANELERÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ DERE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖDEMÝÞ EFE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ETKÝLEÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKTÝF DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝKÝZ KALP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN ARKADAÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GONCAGÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT ÇÝÇEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UZMAN DOSTELÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANAÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐRIM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL GÜNEÞYOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ÖZGÜN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZVERÝLÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SESSÝZ MELEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞEN SEMBOL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZELGÖKSU SÝMGE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞEN YENÝ UFUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ DAMLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ UZMANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞEN ÖZGÜR ÇOCUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLEN KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
TELEFON
2324212816
2324623300
ADRESI
1460 SOKAK NO:7 DÜKKAN:1-2-3 KAT
ALSANCAK- KONAK/ÝZMÝR
2815-2816 SOKAK NO:112 MERSÝNLÝKONAK/ÝZMÝR
2324838013 GAZÝ BULVARI NO:68 ÇANKAYA-KONAK/ÝZMÝR
2324586117
1199 SOKAK NO:20-20/1 YENÝÞEHÝRKONAK/ÝZMÝR
2324250090 1372 SOKAK NO:18 ALSANCAK-KONAK/ÝZMÝR
2328312444
2328332686
2328322215
2322396272
2322398383
UÐUR MUMCU MAHALLESÝ 1250 SOKAK NO:23
MENEMEN/ÝZMÝR
9 EYLÜL MAHALLESÝ 252 SOKAK NO:3 DAÝRE:12-3-6 VE 3/A-3/B ULUKENT-MENEMEN/ÝZMÝR
KASIMPAÞA MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ
NA:15 MENEMEN/ÝZMÝR
ÇAMTEPE MAHALLESÝ ÖNCÜ SOKAK NO:12
NARLIDERE/ÝZMÝR
MÝTHATPAÞA CADDESÝ NO:447/D
NARLIDERE/ÝZMÝR
2322396835 MALAZGÝRT SOK. NO: 43 NARLIDERE/ÝZMÝR
2325451903
2325463175
2325452600
2325454775
2325359166
2327434045
2328928311
2325115545
2325126863
2328562310
2328567330
2328642420
2327541217
3445115484
3445119744
CUMHURÝYET MAHALLESÝ SELVÝ SOKAK NO:38
ÖDEMÝÞ/ÝZMÝR
ZAFER MAHALLESÝ 1320 SOKAK NO:4 ZEMÝN1.KAT ÖDEMÝÞ/ÝZMÝR
AKINCILAR MAHALLESÝ AKDENÝZ CADDESÝ
NO:17 KAT:2/2 ÖDEMÝÞ/ÝZMÝR
ZAFER MAHALLESÝ 1308 SOKAK NO:BÝLA
ÖDEMÝÞ/ÝZMÝR
KURUCUOVA KÖYÜ SARTAÞ MEVKÝÝ NO:139
ÖDEMÝÞ/ÝZMÝR
TURABÝYE MAH.YEÞÝLLÝK CADDESÝ 52/4
SOK.NO:26 /ZEMiN-1.KAT SEFERÝHÝSAR/ÝZMÝR
ZAFER MAHALLESÝ 3031 SOKAK NO:9
SELÇUK/ÝZMÝR
DÖRT EYLÜL MAHALLESÝ DOÐAN CADDESÝ
NO:49 KAT:1-2-3-4- TÝRE/ÝZMÝR
KURTULUÞ MAHALLESÝ MEHMET AKÝF
CADDESÝ NO:27 TÝRE/ÝZMÝR
MURATBEY MAHALLESÝ 1099 SOKAK NO:12
ZEMÝN- KAT:1 TORBALI/ÝZMÝR
ERTUÐRUL MAHALLESÝ MÝTATPAÞA CADDESÝ
NO:35 TORBALI/ÝZMÝR
PANCAR BELDESÝ FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ
TORBALI/ÝZMÝR
YAKA MAHALLESÝ SÜMER SOKAK NO:14
URLA/ÝZMÝR
DEDE BABA MAHALLESÝ KIRIM SOKAK NO:14
AFÞÝN/KAHRAMANMARAÞ
GAZÝ OSMAN PAÞA MAHALLESÝ MAHSUNÝ
ÞERÝF BULVARI SÝTE:3 NO:71
3445614112 TUFANPAÞA MH. BELEDÝYE EVLERÝ SOK. NO:9
3444136677
3447141908
3442253041
3442233773
3442313450
3442315300
3442258990
3442212124
CEYHAN MAHALLESÝ HOCA AHMET YESEVÝ
CADDESÝ ÜLKÜ SOKAK NO:2
KURTULUÞ MAHALLESÝ BUÐRAHAN SOKAK
NO:138/GÖKSUN
SELÇUKLU MAHALLESÝ 1. SOKAK ÜNSAL
SÝTESÝ A BLOK NO:26
ÝSMET PAÞA MAHALLESÝ GAZETECÝ ALÝ ÇELÝK
SOKAK NO:33 KAHRAMANMARAÞ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 33. SOKAK NO:4
MERKEZ- K. MARAÞ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 10.SOKAK DÝRLÝK
APT:NO:11 KAHRAMANMARAÞ
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ 24. SOKAK ELÝF
APARTMANI NO:12 MERKEZ K. MARAÞ
YENÝÞEHÝR MAH.14.SOKAK NO:7
KAHRAMANMARAÞ
kýlavuzu
ÝLÇESI
119
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1121
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1122
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1123
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1124
KAHRAMANMARAÞ
MERKEZ
1125
KAHRAMANMARAÞ
PAZARCIK
1126
KAHRAMANMARAÞ
PAZARCIK
1127
KAHRAMANMARAÞ
TÜRKOÐLU
1128
KAHRAMANMARAÞ
TÜRKOÐLU
1129 KARABÜK
MERKEZ
1130 KARABÜK
MERKEZ
1131 KARABÜK
SAFRANBOLU
1132 KARABÜK
YENÝCE
1133 KARAMAN
MERKEZ
1134 KARAMAN
MERKEZ
1135 KARAMAN
MERKEZ
1136 KARAMAN
MERKEZ
1137 KARAMAN
MERKEZ
1138 KARS
MERKEZ
1139 KARS
MERKEZ
1140 KARS
MERKEZ
1141 KARS
MERKEZ
1142 KARS
MERKEZ
1143 KARS
MERKEZ
kýlavuzu
1144 KASTAMONU MERKEZ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
120
1145 KASTAMONU MERKEZ
1146 KASTAMONU MERKEZ
1147 KASTAMONU MERKEZ
1148 KASTAMONU TAÞKÖPRÜ
1149 KASTAMONU TAÞKÖPRÜ
1150 KASTAMONU TOSYA
1151 KAYSERÝ
DEVELÝ
1152 KAYSERÝ
DEVELÝ
1153 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1154 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1155 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
KURUM ADI
ÖZEL YÜKSELEN SEVÝNÇ ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL MAVÝ YELKEN ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL YAÐMUR SU ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL UÐUR AKAR ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL PAZARCIK TAYLAN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLSE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
DOLUNAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLATASYON MERKEZÝ
ÖZEL SEVGÝ YUVAM ÖZEL
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARABÜK CANDAN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARABÜK ÞAFAK ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAFRANBOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ÇÝÐDEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANADOLU SEVGÝ YUMAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ABA ÞAHÝKA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARAMANOÐLU MEHMET BEY
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KAYA EMRE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAKUP IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MERAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELEN ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARS BÝR UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARS DEVA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR GÖKKUÞAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY ÇARE ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ÝLK IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CESUR YATIRIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK ERDEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZBAHAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SATI ANA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK CEYHAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AL GELÝNCÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAZMÝ EREN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. DEVELÝ ÞUBESÝ
ÖZEL ÖZ EMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FATÝH ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL GÖZLEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
3442233444
3442350051
3442311115
3442162490
3443115800
3443114149
3446182145
3704121201
3704126555
3707254056
3707662290
3382135457
3382140303
3382141368
3382126622
3382124979
4742135616
4742125565
4742426969
4742127278
4742131072
4742128464
3662151211
3662155534
3662130014
3662153958
3664175567
3664175135
3663135200
3526214212
3526218090
3522212650
3522225516
3522212129
ADRESI
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ 14.SOKAK NO:11
KAHRAMANMARAÞ
EÐEMENLÝK MAHALLESÝ 1.SOKAK NO:15
KAHRAMANMARAÞ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 100.YIL CADDESÝ
NO:55 KAHRAMANMARAÞ
AKÝF ÝNAN MAHALLESÝ 5013.SOKAK NO:6
KAHRAMANMARAÞ
FATÝH MAHALLESÝ MEMÝÞ KAHYA YOLU YATILI
ÝLKÖÐRETÝM BÖLGE OKULU KARÞISI NO:23
ÇAMLI TEPE MAH. 10.CD. NO:94
PAZARCIK/K.MARAÞ
ÝSTASYON MAH. ATATÜRK CAD. MEHTAP SOK.
NO:2
ÝSTASYON MAH.CENGÝZHAN SK. NO: 4
TÜRKOÐLU
ESENTEPE MAH. TAÞKENT CAD. FAZÝLET APT.
B/BLOK ZEMÝN KAT KARABÜK
YEÞÝL MAH. ATATÜRK BULVARI NO.:31 ZEMÝN
KAT, 1-2-3 VE ASMA KAT KARABÜK
EMEK MAH. FATÝN RÜÞTÜ ZORLU CAD. ZEMÝN1 VE 2. KAT SAFRANBOLU/KARABÜK
MERKEZ MAHALLE ATASOY ALANI NO:103
YENÝCE/KARABÜK
HACI CELAL MAHALLESÝ ÝBRAHÝM HAKKI
KONYALI CADDESÝ NO:7/73 KARAMAN
SAKABAÞI MAHALLESÝ BEKÝR SITKI ERDOÐAN
CAD. NO:4 KARAMAN
NEFÝSE SULTAN MAHALLESÝ MOLLA FENARÝ
CADDESÝ NO:59 KAT:1-2-3-4 KARAMAN
VALÝDE SULTAN MAHALLESÝ 1.ÝSTASYON
CADDESÝ NO:37-39 KARAMAN
TAHSÝN ÜNAL MAH.ATATÜRK BULVARI EKÝNCÝ
ÝÞ MERKEZÝ NO:10-11-12-13-14 KARAMAN
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ TOPLU KONUTLAR
115/5-KARS
ÝSTASYON MAHALLESÝ VALÝ ÜNAL ÖZGÖDEK
CADDESÝ NO:84/KARS
PAÞAÇAYIRI MAHALLESÝ ESKÝ ERZURUM
CADDESÝ NO:185-KARS
ÝSTASYON MAHALLESÝ KURBAN ALÝ ÇELÝK
CADDESÝ NO:52/KARS
ÝSTASYON MAHALLESÝ KURUDERE CADDESÝ
SEMRA SOKAK NO:11/KARS
BAYRAMPAÞA MAHALLESÝ VALÝ HÜSEYÝN ATAK
BULVARIEMEK KENT YAPI KOOPERATÝFÝ N
SIRDAÞ YAPI KOOPERATÝFÝ NO:8
KUZEYKENT/KASTAMONU
MEHMET AKÝF ERSOY MAHALLESÝ 23.SOKAK
NO:1 KASTAMONU
TOPÇUOÐLU MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ NO: 7 KASTAMONU
ÝNÖNÜ MAHALLESÝ ELÝGÜZEL ÇÝFTLÝÐÝ NÝYAZÝ
KISA APARTMANI NO:176 KASTAMONU
PULCULAR MAH.PULCULAR SOKAK NO: 28
TAÞKÖPRÜ/KASTAMONU
PULCULAR MAHALLESÝ SULUKÝSE SOKAK
NO:33 TAÞKÖPRÜ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ GÜLGAZÝ
CADDESÝ NO:4 KAT: 1-2
REÞADÝYE MAHALLSÝ BÜLBÜL SOKAK NO:22
DEVELÝ/KAYSERÝ
AÞIK SEYRANÝ MAHALLESÝ CEMAL ERCÝS
CADDESÝ NÝLÜFER SOKAK NO:1
SAHABÝYE MAHALLESÝ KONAK SOKAK NO:12
KOCASÝNAN/KAYSERÝ
SAHABÝYE MAH. FARK SOK. NO:3 KOCASÝNAN/
KAYSERÝ
FATÝH MAH.METE CAD. NO:50 KOCASÝNAN
KAYSERÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1156 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1157 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1158 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1159 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1160 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1161 KAYSERÝ
KOCASÝNAN
1162 KAYSERÝ
MELÝKGAZÝ
1163 KAYSERÝ
MELÝKGAZÝ
ÖZEL KUÞAK ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3523205655
1164 KAYSERÝ
MELÝKGAZÝ
ÖZEL NÝDA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3523306040
1165 KIRIKKALE
MERKEZ
1166 KIRIKKALE
MERKEZ
1167 KIRIKKALE
MERKEZ
1168 KIRIKKALE
MERKEZ
1169 KIRIKKALE
MERKEZ
1170 KIRKLARELÝ
LÜLEBURGAZ
1171 KIRKLARELÝ
LÜLEBURGAZ
1172 KIRKLARELÝ
MERKEZ
1173 KIRÞEHÝR
KAMAN
1174 KIRÞEHÝR
KAMAN
1175 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1176 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1177 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1178 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1179 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1180 KIRÞEHÝR
MERKEZ
1181 KIRÞEHÝR
MUCUR
1182 KÝLÝS
MERKEZ
1183 KÝLÝS
MERKEZ
DERÝNCE
1185 KOCAELÝ
DERÝNCE
1186 KOCAELÝ
DERÝNCE
1187 KOCAELÝ
GEBZE
1188 KOCAELÝ
GEBZE
1189 KOCAELÝ
GEBZE
1190 KOCAELÝ
GEBZE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAHAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM TERAPÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MESUT UÇAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLGÝM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL GÜNDOÐUMU ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL EÐÝTÝM PINARI ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL BÝOETÝK 2 ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKADIM EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KALE KADEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZAY EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MÝNÝK DÜÞLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEBAKAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL IRMAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN DOSTUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL KAMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZVERÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AHÝ ÝLKADIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARTI GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVENELLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELÝN REHABÝLÝTASYON
VE ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ
ÖZEL YUVAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AÞIKPAÞA GÜLEN ÇOCUK
REH.ÖZEL EÐÝT.MERKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ MUCUR GÜLEN
ÇOCUK ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL MAVÝEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZEL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL GÜN GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PETEÐÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DERÝNCE ÞEFKAT ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL BEÞYILDIZ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YENÝ GÜN GELÝÞÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HÝZMET ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝL-SEV ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
3522220648
3522311605
3522221355
3522220263
3523511683
3523443580
3522713812
ADRESI
SAHABÝYE MAH.OTAÐ.SOK.NO:9
KOCASÝNAN/KAYSERÝ
SAHABÝYE MAH. OTAÐ SOK. NO:5
KOCASÝNAN/KAYSERÝ
SAHABÝYE MAH.METE CAD.ÞAÝR SATOÐLU
SOK.NO:6 KOCASÝNAN/KAYSERÝ
SERÇEÖNÜ MAH. AHMET PAÞA CAD. AHMET
PAÞA ÝÞ MERKEZÝ NO:5
BOZTEPE MAH.ALTAN CAD.CIBIL SOK.NO:30
KOCASÝNAN-KAYSERÝ
DERE MAHALLESÝ 44.SOKAK NO:29
KOCASÝNAN / KAYSERÝ
MÝMARSÝNAN KASABASI FATÝH MAHALLESÝ
KURBANLI CADDESÝ NO:85
HÜRRÝYET MAH.KILIÇKAYA CAD. ÖZYÜREK
APT.NO:27/1-2 MELÝKGAZÝ-KAYSERÝ
KÜÇÜK ALÝ MAH.BAHÇÝVAN SOK.NO:12
MELÝKGAZÝ - KAYSERÝ
3182249993 ÇALLIÖZ MAH. NENEHATUN CAD. 8.SOK. NO:18
3182122293
3182453444
3182249492
3182457686
2884127788
2884177656
2882129590
3867127500
GÜRLER MAH, 683.SOK.NO: 6 BODRUM 1,2
ZEMÝN VE KAT 1,2,3,4 KIRIKKALE
SANAYÝ MAHALLESÝ TEVFÝK KIÞ CADDESÝ 106
SOKAK NO:9/1-2-3 KIRIKKALE
YENÝ MAH.165.SOKAK NO:4 ZEMÝN KAT NO:1
KIRIKKALE
SANAYÝ MAHALLESÝ ZÜMRÜTKALE BULVARI
NO:212 KAT:1-2-3-4-5 KIRIKKALE
ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ MUSTAFA KIZILAY
CADDESÝ TÝRYAKÝ APT:NO:44
KURTULUÞ MAH. ESKÝ BEDÝR YOLU NO:32
LÜLEBURGAZ
KARACA ÝBRAHÝM MAHALLESÝ KÜLTÜR SÝTESÝ
BÝTÝÞÝÐÝ TUTKUN KENT GÜÇLÜ SÝTESÝ A BLOK
GAFFAR MAHALLESÝ POSTA CADDESÝ YILDIZ
APT.NO:13 KAMAN/KIRÞEHÝR
3867126826 CUMA MAHALLESÝ HAZARKENT SÝTESÝ NO/254
3852527919 KÜÇÜK KINDAM N0/88/ KIRÞEHÝR
3862131444 AÞIKPAÞA MAHALLESÝ 13.SOKAK N0/5
3862140222
3867122440
3862144402
3862136608
3868126007
3488141820
3488140443
2622233673
2622393842
2622398886
2626423969
2626414142
2626425585
2626554696
KAZANKAYA CAD. KUÞDÝLLÝ MAH.ÜNSAL APT./
KIRÞEHÝR
KAMAN ÝLÇESÝ CUMA MAH.EFE SOK.SERHAT
APT.KAT 1,2,3
YENÝCE MAHALLESÝ KAYSERÝ CADDESÝ ORUÇ
APT. KIRÞEHÝR
KERVANSARAY MAH.1981.SOK.YILDIZ
ART.NO/2/A
SOLAKLI MAHALLESÝ CUMHURÝYET CADDESÝ
YILDIZ APT. MUCUR/KIRÞEHÝR
MÜSLÜMANBEY MAHALLESÝ BAYRAMYERÝ
SOKAK NO:31 KÝLÝS
ÝSMET ÝNÖNÜ BULVARI KUMRU SOKAK NO:1
KÝLÝS
YAVUZ SULTAN MAHALLESÝ D-100 KARAYOLU
ALTI NO:529 DERÝNCE/KOCAELÝ
ÇINARLI MAHALLESÝ ERTUÐRUL GAZÝ BULVARI
NO:80 DERÝNCE / KOCAELÝ
DUMLUPINAR MAHALLESÝ KUÐU SOKAK
KUSACHÝ KÜLTÜR MERKEZÝ YILDIRIM CAMÝÝ
OSMAN YILMAZ MAHALLESÝ MEHMET AKÝF
ERSOY CADDESÝ 626/3 NO:4 GEBZE/KOCAELÝ
GAZÝLER MAHALLESÝ ISSIKGÖL CADDESÝ 1728
SOKAK NO:19 GEBZE/KOCAELÝ
OSMAN YILMAZ MAHALLESÝ MEHMET AKÝF
ERSOY CADDESÝ 614.SOKAK NO:10
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ DR.ZEKÝ ACAR
CAD.ÝSRA SOK.NO:10 DARICA GEBZE/KOCAELÝ
kýlavuzu
ÖZ BENGÝSU ÖZEL EÐÝTÝM VE
TELEFON
121
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
1184 KOCAELÝ
KURUM ADI
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
122
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1191 KOCAELÝ
GEBZE
1192 KOCAELÝ
GEBZE
1193 KOCAELÝ
GEBZE
1194 KOCAELÝ
GEBZE
1195 KOCAELÝ
GEBZE
1196 KOCAELÝ
GEBZE
1197 KOCAELÝ
GEBZE
1198 KOCAELÝ
GEBZE
1199 KOCAELÝ
GEBZE
1200 KOCAELÝ
GÖLCÜK
1201 KOCAELÝ
GÖLCÜK
1202 KOCAELÝ
GÖLCÜK
1203 KOCAELÝ
GÖLCÜK
1204 KOCAELÝ
GÖLCÜK
1205 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1206 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1207 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1208 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1209 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1210 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1211 KOCAELÝ
ÝZMÝT
ÖZEL ÖZVERÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2623192169
1212 KOCAELÝ
ÝZMÝT
ÖZEL SEZGÝCE ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
2623222506
1213 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1214 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1215 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1216 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1217 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1218 KOCAELÝ
ÝZMÝT
1219 KOCAELÝ
KANDIRA
1220 KOCAELÝ
KARAMÜRSEL ÖZEL AÝLEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
1221 KOCAELÝ
KARAMÜRSEL
1222 KOCAELÝ
KÖRFEZ
1223 KOCAELÝ
KÖRFEZ
1224 KOCAELÝ
KÖRFEZ
1225 KOCAELÝ
KÖRFEZ
KURUM ADI
ÖZEL YENÝ UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YALI BAYRAMOÐLU EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HANIMELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GEBZE ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLEN YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝLK HASAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM SEVGÝ ÇÝÇEKLERÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUCÝZE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLEN GÖKYÜZÜ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DEMÝRTAÞLAR ÇAÐLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYGUM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL DONANMA DEÐÝÞÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERVA MUTLU YÜZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖNCÜ AÝLEM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÝZLENÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KALKANLAR YENÝ HAYAT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN UFKUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. YUVACIK ÞUBESÝ
ÖZEL UMUT YUVASI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝDOÐAN ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÖZDE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL CAN UFKUM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YANKIM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BAHÇECÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL DOÐA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEZGÝ CEM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL GERÇEK YANKIM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL CÝHANAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVÝNÇ ANNEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ MARMARA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL VERÝMLÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL GÜVENEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ HÝLAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2626559346
2626542950
2626446957
2627423036
2627442717
2626565969
ADRESI
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ DR.ZEKÝ CADDESÝ
NO:6 GEBZE/KOCAELÝ
BAYRAMOÐLU MAH.F.S.M.CAD.NO:172
DARICA/BAYRAMOÐLU GEBZE/KOCAELÝ
OSMAN YILMAZ MAHALLESÝ 642.SOKAK NO:10
GEBZE/KOCAELÝ
YENÝMAHALLE FATÝH CADDESÝ NO:129
ÇAYIROVA-GEBZE/KOCAELÝ
YENÝ MAHALLE GAZÝLER CADDESÝ 103 SOKAK
NO:1 GEBZE/KOCAELÝ
KAZIM KARABEKÝR MAHALLESÝ AÞIK VEYSEL
CADDESÝ DERVÝÞ POLAT APT.NO:14/A DARICAYENÝMAHALLE GAZÝLER CAD.NO:38
GEBZE/KOCAELÝ
2626551178 3008 SOKAK NO:9 ESKÝHÝSAR-GEBZE/KOCAELÝ
2626423100
2624145048
2624267297
2624149900
2624124900
2624143322
2623111550
2623324040
2623444361
2623219818
2623113018
2623245207
2622263010
2623226770
2623535092
2623222506
2623310618
2625516408
2624528407
2624521710
2625262963
2625261127
2625264310
2625285550
OSMAN YILMAZ MAH. 625. SOKAK
NO:5GEBZE/KOCAELÝ
DONANMA MAHALLESÝ ANAFARTALAR
CADDESÝ NO:128
LEYLA ATAKAN CAD. MUSTAFA ARMAN SOK.
NO:6/3 DEÐÝRMENDERE-GÖLCÜK/KOCAELÝ
MERKEZ MAHALLESÝ MARAÞAL FEVZÝ ÇAKMAK
CADDESÝ NO:20 KAT:2 GÖLCÜK/KOCAELÝ
YENÝMAHALLE ATATÜRK BULVARI NO:126
GÖLCÜK/KOCAELÝ
MERKEZ MAHALLESÝ 66. SOKAK NO:7
GÖLCÜK/KOCAELÝ
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ GAZÝ MUSTAFA KEMAL
BULVARI NO:144 BEKÝRPAÞA-ÝZMÝT/KOCAELÝ
KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD.
NO:127 KAT:1 ÝZMÝT/KOCAELÝ
SERDAR MAHALLESÝ KARABEKÝR CADDESÝ
LALE SOKAK YUVACIK-ÝZMÝT/KOCAELÝ
ALEMDAR CAD.ERDEM ÝÞHANI NO:3/1 ÝZMÝT KOCAELÝ
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ PAÞA CADDESÝ NO:55
BEKÝRPAÞA- ÝZMÝT KOCAELÝ
VELÝ AHMET MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CAD.NO:91
KAT :3-6 ÝZMÝT/MERKEZ KOCAELÝ
ALÝKAHYA FATÝH MAH.MÝTHATPAÞA CAD.ALÝÞ
SOK.NO:11 ÝZMÝT/KOCAELÝ
KARABAÞ MAH.HAFIZ BÝNBAÞI CAD.NO:30
KAT:2-3 ÝZMÝT/ KOCAELÝ
FATÝH MAHALLESÝ BARIÞ CADDESÝ SU
DEPOSU YANI KURUÇEÞME-ÝZMÝT/KOCAELÝ
KARABAÞ MAH.CEBESOY SOKAK NO:8
ÝZMÝT/KOCAELÝ
SEYMEN MAH. FATÝH CAD. NO:11
BAHÇEÇÝK/ÝZMÝT/KOCAELÝ
FATÝH MAH. SAKIP SABANCI BULVARI NO:
128/1-2 FATÝH MAH. BAÐDAT CAD. NO:137/1-3
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ ÇANCI SOKAK NO:28
BEKÝRPAÞA-ÝZMÝT/KOCAELÝ
MEHMET ALÝ PAÞA MAHALLESÝ BAÐDAT
CADDESÝ NO:186 BEKÝRPAÞA/KOCAELÝ
AKDURAK MAHALLESÝ SANAT SOKAK NO:5
KANDIRA/KOCAELÝ
ÝSMAÝL AÐA MAH. PARK CAD. NECDET CALP
SOKAK NO:34 KARAMÜRSEL/KOCAELÝ
KAYACIK MAH.TOSUN KAPTAN SOKAK NO:31
KARAMÜRSEL/KOCAELÝ
GÜNEY MAH.CUMHURÝYET BULVARI Ý.G.S.A.Þ.
LOJMANLARI NO:26 KÖRFEZ/KOCAELÝ
FATÝH MAHALLESÝ ÝSTÝKLAL CADDESÝ NO:46/2
KÖRFEZ/KOCAELÝ
YENÝYALI MAHALLESÝ ÞAKÝR SOKAK NO:36
KÖRFEZ/KOCAELÝ
HACI OSMAN MAHALLESÝ BAÐDAT CADDESÝ
B.TRAFÝK ARKASI KÖRFEZ/KOCAELÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1226 KOCAELÝ
KÖRFEZ
1227 KONYA
AKÞEHÝR
1228 KONYA
AKÞEHÝR
1229 KONYA
AKÞEHÝR
1230 KONYA
BEYÞEHÝR
1231 KONYA
BEYÞEHÝR
1232 KONYA
BOZKIR
1233 KONYA
BOZKIR
1234 KONYA
CÝHANBEYLÝ
1235 KONYA
CÝHANBEYLÝ
1236 KONYA
ÇUMRA
1237 KONYA
ÇUMRA
1238 KONYA
DOÐANHÝSAR
1239 KONYA
EREÐLÝ
1240 KONYA
EREÐLÝ
1241 KONYA
EREÐLÝ
1242 KONYA
EREÐLÝ
1243 KONYA
ILGIN
1244 KONYA
ILGIN
1245 KONYA
ILGIN
1246 KONYA
KADINHANI
1247 KONYA
KARAPINAR
1248 KONYA
KARAPINAR
1249 KONYA
KARATAY
1250 KONYA
KARATAY
1251 KONYA
KARATAY
1252 KONYA
KARATAY
1253 KONYA
KARATAY
1254 KONYA
KULU
1255 KONYA
KULU
1256 KONYA
MERAM
1257 KONYA
MERAM
1258 KONYA
MERAM
1259 KONYA
MERAM
1260 KONYA
MERAM
KURUM ADI
ÖZEL GÜLÜNCE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUTEVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL ÝZ YENÝ DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEÞÝNCÝ BOYUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL LALEM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. BOZKIR ÞUBESÝ
ÖZEL ÞÝFA IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL RÜZGARGÜLÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. CÝHANBEYLÝ
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. (ÇUMRA ÞUBESÝ)
ÖZEL SEHA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HÝSAR DERMAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EREÐLÝ HACETTEPE ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKE GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZVAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÜBRA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. ILGIN ÞUBESÝ
ÖZEL YENÝ DERMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝTEMÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. (KADINHANI
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. KARAPINAR
ÖZEL YENÝ PIRLANTA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇARE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL A.CELALETTÝN ÇÝLTAÞ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL HAKÝM TUÐRA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TUÐRA UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ PIRLANTA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL ÝDEAL SEVGÝ DÜNYASI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KULU NERGÝS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAYGI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU(KONYA
ÖZEL DÝLTEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MERAM EFOR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ZÝÇEV KONYA ÖZEL MAKBULE
ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL SÝNERJÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2625267253
3328127676
8129599
3328129192
3325129978
3325125202
3324448222
3324251220
3326731480
3336733042
3323231023
3324471447
ADRESI
GÜNEY MAHALLESÝ ZAMBAK SOKAK NO:8
KÖRFEZ / KOCAELÝ
ÝSTASYON MAH.ÝSTASYON CAD.NO:170
AKÞEHÝR/KONYA
YENÝ MAH. CUMHURÝYET BULVARI BAÞOÐLU
SÝTESÝ ZEMÝN KAT NO:32 AKÞEHÝR/KONYA
ÝSTASYON MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ
POLÝS MERKEZÝ YANI NO:4 AKÞEHÝR/KONYA
MÜFTÜ MAHALLESÝ MEVLANA CADDESÝ SANÝ
SÝTESÝ NO:78/B NO:21-23 BEYÞEHÝR/KONYA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 21.SOKAK NO:2
BEYÞEHÝR/ KONYA
DEMÝRASAF MAHALLESÝ KUÞCU CADDESÝ
CEZAEVÝ KARÞISI BOZKIR/KONYA
SARIOÐLAN KASABASI BELÖREN MAH.
GÜNEYSINIR CAD.NO:1/1
KÖPRÜBAÞI MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
ÝNÖNÜ APT.ZEMÝN KAT
KÖPRÜBAÞI MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ
AYHAN ÇUHADAR AP: CÝHANBEYLÝ/KONYA
ÝZZETBEY MAHALLESÝ MEHTAP SOKAK NO:9
ÇUMRA/KONYA
BAKKALBAÞI MAHALLESÝÝSTÝKLAL CADDESÝ
NO:116 ÇUMRA/KONYA
3325560368 HARMAN MAH.ÝSMET PAÞA BULVARI NO:231
3327138191 PÝRÖMER MAH.NAKIÞÇI SOK.NO:2/1
3327104606
3327102423
3327104250
3328812871
3328828606
3328825800
3328342007
3327558267
3327556645
3323531919
3322357323
3323573242
3323583831
3323574649
3326415477
3326416281
3323244415
3323246438
3323241314
KAZANCI MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ
NARÝN GÖKBUDAK SOKAK NO:6
TÜRBE MAHALLESÝ ESKÝ DEVLET HASTANESÝ
YANI NO:17 EREÐLÝ/KONYA
FATÝH MAHALLESÝ KURAN KURSU CADDESÝ
MURAT SOKAK NO:39/1 EREÐLÝ/KONYA
FAHRETTÝN ALTAY MAHALLESÝ ÝNÖNÜ
CADDESÝ NO:50
CAMÝATÝK MAHALLESÝ NEVZAT ÝSPÝR CADDESÝ
NO:90 ILGIN / KONYA
CAMÝATÝK MAH.ÖZALP CAD.NO:54
ILGIN/KONYA
GÜNGÖREN MAHALLESÝ ESKÝ KANTAR YANI
KADINHANI/KONYA
ADALET MAHALLESÝ SANAYÝ 1.CADDESÝ
S.S.KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ SOSYAL TES.1.KAT
HACI ÝSA MAHALLESÝ AHMET HAMDÝ MUTLU
CADDESÝ ÖZDÝL SOKAK NO:1
HOCAHABÝB MAHALLESÝ KÖPRÜBAÞI CADDESÝ
NO:12 KARATAY/KONYA
HACI CEMÝL MAH.AÞIK MEHMET YAKICI CAD.
NO:11 KARATAY/KONYA
GAZÝOSMANPAÞA MAHALLESÝ ÖZÜTOPRAK
SOKAK NO:26 KARATAY/KONYA
GAZÝ OSMAN PAÞA MAHALLESÝ ÖZÜTOPRAK
SOKAK NO:23 KARATAY/KONYA
GAZÝOSMAN PAÞA MAHALLESÝ KENETLÝ
SOKAK NO:6 KARATAY/KONYA
KARÞIYAKA MAH. AÞIK VEYSEL CAD.
NO:16KULU/KONYA
KARÞIYAKA MAHALLESÝ ANKARA CADDESÝ
NO:20 KULU/KONYA
MELÝKÞAH MAH. PÝYALE SOKAK NO:4 MERAMKONYA
ARMAÐAN MAHALLESÝ ÝSMAÝL KAYA SOKAK
NO:7 MERAM/KONYA
MELÝHÞAH MAHALLESÝ MERAM YENÝ YOL
CADDESÝ NO:104 MERAM/KONYA
YAKA CAD. NO:148/A MERAM / KONYA
3323231787 YUNUS EMRE MAH.AKKÝRAZ SK.NO:4
kýlavuzu
ÝLÇESI
123
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
124
KURUM ADI
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1261 KONYA
MERAM
1262 KONYA
MERAM
1263 KONYA
MERAM
1264 KONYA
MERAM
1265 KONYA
MERAM
1266 KONYA
MERAM
1267 KONYA
MERAM
1268 KONYA
MERAM
1269 KONYA
MERAM
1270 KONYA
MERAM
1271 KONYA
MERAM
1272 KONYA
MERAM
1273 KONYA
MERAM
1274 KONYA
MERAM
1275 KONYA
MERAM
1276 KONYA
MERAM
1277 KONYA
MERAM
1278 KONYA
MERAM
1279 KONYA
MERAM
1280 KONYA
MERAM
1281 KONYA
MERAM
1282 KONYA
SELÇUKLU
1283 KONYA
SELÇUKLU
1284 KONYA
SELÇUKLU
1285 KONYA
SELÇUKLU
1286 KONYA
SELÇUKLU
1287 KONYA
SELÇUKLU
1288 KONYA
SELÇUKLU
1289 KONYA
SELÇUKLU
1290 KONYA
SELÇUKLU
1291 KONYA
SELÇUKLU
1292 KONYA
SELÇUKLU
1293 KONYA
SELÇUKLU
1294 KONYA
SEYDÝÞEHÝR
1295 KONYA
SEYDÝÞEHÝR ÖZEL ÇAKIL ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL YAKA ÝLETÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KOMMES ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ ANIT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖKÇEM ÝLETÝÞÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAYGI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU MERAM
ÖZEL HACETTEPE GELÝÞÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARATAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK ÖNEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TURUNCU YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAZAR BONCUÐU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOÐANGÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝDEAL DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ TIP
FAKULTESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
ÖZEL SAYGI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KONEVÝ ÞUBESÝ
ÖZEL DÖRT MEVSÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ONUR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DEHA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORKÝDE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DEHA ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL BÜYÜK ÇAÐDAÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜSTÜN DEÐÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ UTKU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KAYA UYUÞUM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEDÝVEREN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝKÝNCÝ CEMRE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. SELÇUKLU ÞUBESÝ
ÖZEL PORTAKAL ÇÝÇEÐÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÜÇBOYUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YILMAZ GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ ADAY ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL YENÝ SEVGÝ BAÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. SEYDÝÞEHÝR
TELEFON
3323235585
ADRESI
AÞKAN MAHALLESÝ BUZBAÐI SOKAK NO:8
MERAM/KONYA
3323243725 MELÝKÞAH MAH.KILIÇKAYA SOKAK NO:13
GÜLBAHÇE MAH. AKKUL SK. NO:1 MERAM /
3323236670
3323241200
3323245055
3323252200
3323580800
3323244731
5368468086
3323250050
3323251767
3323247748
3323244333
3323245044
3323232222
3323232888
3323237454
3323230848
3323231023
3323251523
3322467337
3322570424
3322478060
3322518578
3322370790
3322440552
3322496767
3322455456
3322350035
3322462524
3322460803
3325828470
3325820833
KONYA
NECÝP FAZIL MAHALLESÝ ORTAIRMAK SOKAK
NO:9-3 MERAM/KONYA
YUNUS EMRE MAHALLESÝ BÝLGÝNER SOKAK
NO:15 MERAM/KONYA
AÞKAN MAHALLESÝ TESBÝH SOKAK NO:3
MERAM/KONYA
KÜRDEN MAH.AKBEÞÝK SOK.NO:2
MERAM/KONYA
KÜÇÜKAYMANAS MAHALLESÝ SELMAN SOKAK
NO:6 MERAM/KONYA
HACIÞABAN MAH. ATEÞBAZ SOKAK
NO:53MERAM/KONYA
EKMEK KOÇU MAHALLESÝ BÖLÜM SOKAK
NO:14 MERAM / KONYA
SELAM MAHALLESÝ YAKA CADDESÝ NO:3/1
MERAM/KONYA
DURUNDAY MAH. KIRBAÐLAR SOKAK NO: 12
MERAM/KONYA
MELÝKÞAH MAHALLESÝ MERAM YENÝ YOL
CADDESÝ NO:84/1-2 MERAM/KONYA
YUNUSEMRE MAHALLESÝ SERÝN YOL SOKAK
MERAM TIP FAK.FÝZÝK TEDAVÝ HAS.YANI
NECÝP FAZIL MAHALLESÝ HALKALI SOKAK NO:7
MERAM/KONYA
YUNUS EMRE MAHALLESÝ KEÇÝLÝ SOKAK
NO:11 MERAM/KONYA
AÞKAN MAHALLESÝ HÝSARCAMÝ SOKAK NO:4
MERAM/KONYA
YUNUS EMRE MAHALLESÝ SANCAKLIBEY
SOKAK NO:33 MERAM / KONYA
AÞKAN MAHALLESÝ AVANOS SOKAK NO:8
MERAM / KONYA
ARMAÐAN MAHALLESÝ GÜLLÜCE SOKAK NO:4
MERAM / KONYA
YAKA MAHALLESÝ KÖYCEÐÝZ CADDESÝ
TURNASUYU SOKAK NO:1 MERAM/KONYA
HOCACÝHAN 100. YIL MAHALLESÝ SULUTEPE
SOKAK NO:25 SELÇUKLU/KONYA
HOCACÝHAN 100.YIL MAHALLESÝ ÖLMEZ
SOKAK GÜZELYALI SÝTESÝ NO:5
HOCACÝHAN 100.YIL MAHALLESÝ ÖZTAÞ
SOKAK NO:8
AYDINLIK EVLER MAHALLESÝ SOYDAN SOKAK
NO:5
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ HASTANE CADDESÝ
ÝKTAP SOKAK NO:3
DUMLUPINAR MAH. OSMAN SULTAN CAD.
NADÝR SK. NO:1 SELÇUKLU / KONYA
BUHARA MAHALLESÝ GURBET SOKAK NO:3-5-7
SELÇUKLU/KONYA
RAUF ORBAY MAHALLESÝ DOLUÇAY SOKAK
NO:73 SELÇUKLU / KONYA
ERENKÖY MAH.BARIÞ
SOK.NO:26SELÇUKLU/KONYA
KILIÇASLAN MAHALLESÝ RAUF DENKTAÞ
CADDESÝ HAYDARBEY SOKAK NO:13
BEDÝR MAHALLESÝ HÜRGÜL SOKAK NO:9
SELÇUKLU/KONYA
SÝLLE AK MAHALLESÝ KUBBEALTI SOKAK NO:6
ESENTEPE-SELÇUKLU/KONYA
SEYÝT HARUN MAHALLESÝ SEYÝT HARUN
KÜLTÜR MERKEZÝ ZEMÝN KAT NO:1-2-3-4-5
ALAYLAR 2 MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
NO:114 SEYDÝÞEHÝR/KONYA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1296 KONYA
YUNAK
1297 KÜTAHYA
EMET
1298 KÜTAHYA
GEDÝZ
1299 KÜTAHYA
MERKEZ
1300 KÜTAHYA
MERKEZ
1301 KÜTAHYA
MERKEZ
1302 KÜTAHYA
MERKEZ
1303 KÜTAHYA
SÝMAV
1304 KÜTAHYA
TAVÞANLI
1305 KÜTAHYA
TAVÞANLI
1306 MALATYA
DARENDE
1307 MALATYA
HEKÝMHAN
1308 MALATYA
MERKEZ
1309 MALATYA
MERKEZ
1310 MALATYA
MERKEZ
1311 MALATYA
MERKEZ
1312 MALATYA
MERKEZ
1313 MALATYA
MERKEZ
1314 MALATYA
MERKEZ
1315 MALATYA
MERKEZ
1316 MALATYA
MERKEZ
1317 MALATYA
MERKEZ
1318 MALATYA
MERKEZ
1319 MALATYA
MERKEZ
1320 MALATYA
MERKEZ
1321 MALATYA
MERKEZ
1322 MALATYA
MERKEZ
1323 MALATYA
YEÞÝLYURT
1324 MANÝSA
AKHÝSAR
1325 MANÝSA
AKHÝSAR
1326 MANÝSA
AKHÝSAR
1327 MANÝSA
AKHÝSAR
1328 MANÝSA
AKHÝSAR
1329 MANÝSA
ALAÞEHÝR
1330 MANÝSA
ALAÞEHÝR
KURUM ADI
ÖZEL UMUTEVÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY YÜZLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKDEMÝR ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL MELÝHA GÝRGÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANASULTAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY PARÇASI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ DÜÞ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL TAVÞANLI YUNUS EMRE ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MELÝHA GÝRGÝN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. TAVÞANLI ÞUBESÝ
ÖZEL GÜLÝZAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ UMUT IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLÜÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEÞ DUYU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜVENÝM ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL SÝNAN ÇAÐLAYAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ SEVGÝ YOLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ELELE ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL UÐUR KARABULUT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM GÖKKUÞAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKILLI ÇÖZÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ KÖPRÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ KALEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK DUYUM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOÐA EYLÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜLEN ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL ELÝF YILMAZ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL GENÇ BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKSEK SEVGÝ ÇOCUKLARI
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝELÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL MAVÝMSU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GERÇEK ÖZEL EÐÝTÝM
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL HEDEF REHAB.MRKZ.
ÖZEL HIZLI GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ALAÞEHÝR ÞUBESÝ
TELEFON
3328510202
2744615075
2744122704
2742284404
2742242900
2742717586
2742234332
2745139696
2746142434
2746141691
4222344405
4227131155
4223257521
4222125775
4223710899
4223715558
4223248800
4223240636
4223231998
4222111134
4222211912
4222112596
4223116407
4223241306
4222125251
4223256893
4223115500
4224813750
2364134111
2364128724
2364130896
ADRESI
KARATAÞ MAHALLESÝ ANKARA CADDESÝ
NO:54 YUNAK/KONYA
HAMAM MAHALLESÝ ÜNAL ÖZTAÞ CADDESÝ
ÖZTAÞ APT.NO:41 EMET/KÜTAHYA
ULUOYMAK MAHALLESÝ 248 SOKAK NO:2
ZEMÝN-1-2-3 GEDÝZ/KÜTAHYA
AFYON CAD.FATÝH SULTAN MEHMET BULVARI
NO:64 KÜTAHYA
SERVÝ MAHALLESÝ MERKEZ SOKAK NO:62
KÜTAHYA
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ AKMECÝT SOKAK
TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ LOJMANLARI KÜTAHYA
30 AÐUSTOS MAHALLESÝ CENGÝZ TOPEL
CADDESÝ BAL APT. NO:18 KAT. 1,2,3,4
DEÐÝRMENCÝLER MAHALLESÝ ÝZMÝR CADDESÝ
NO:82 SÝMAV/KÜTAHYA
KAVAKLI MAHALLESÝ AÐAÇLI SOKAK NO:4
TAVÞANLI/KÜTAHYA
YENÝMAHALLE ERDEM SOKAK NO:33
TAVÞANLI/KÜTAHYA
ZAVÝYE MAHALLESÝ AHMET ÞEMSETTÝN ATEÞ
CADDESÝ NO: 72
TURGUT ÖZAL MAH. CUMHURÝYET CAD.
ALTIKULAÇ AP. NO:5 HEKÝMHAN
ÝSKENDER MAHALLESÝ ÝSKENDER SOKAK
NO:15 MALATYA
ÖZALPER MAHALLESÝ 1.CADDE 1.SOKAK
NO:33 MALATYA
ÇÖÞNÜK MAHALLESÝ MEHMET BUYRUK
CADDESÝ 2.SOKAK NO:15 MALATYA
ÇÖÞNÜK MAH. NECÝP FAZIL KISAKÜREK CAD.
3. SOKAK NO:20 MALATYA
ZAFER MAH.MEHMET BUYRUK CAD.
DR.HÝKMET FIRAT SOK. NO:13 MALATYA
CÝRÝKPINAR MAHALLESÝ OKUL SOKAK NO:4
MALATYA
NURÝYE MAHALLESÝ ABBAS EFENDÝ 1.SOKAK
NO:5 MALATYA
ÇÝLESÝZ MAHALLESÝ FAHRÝ KAYAHAN BULVARI
1.SOKAK ÖZGÜR APT.NO:12 MALATYA
PAÞAKÖÞKÜ MAHALLESÝ 16.SOKAK NO:8
MALATYA
ÝNÖNÜ MAHALLESÝ HÝSAR SOKAK NO:1
MALATYA
BATTALGAZÝ MAH.ÝSMAÝL KUTAN SOKAK NO:7
MALATYA
ZAFER MAHALLESÝ OKUL SOKAK NO:9
MALATYA
ÖZALPER MAHALLESÝ TURGUT ÖZAL BULVARI
1.CADDE 5.SOKAK 4.ARA NO:2 MALATYA
FIRAT MAHALLESÝ ÞÜKÜROÐLU SOKAK NO:23
MALATYA
ELAZIÐ YOLU ÞEHÝR GÖSREN MEVKÝÝ ILICAK
PETROL YANI MALATYA
GEDÝK MAHALLESÝ ÇALIK DEVLET HASTANESÝ
BÝTÝÞÝÐÝ NO:2 YEÞÝLYURT/MALATYA
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 151.SOKAK NO:151
AKHÝSAR/MANÝSA
EFENDÝ MAH. 277/1 SOKAK NO:2
AKHÝSAR/MANÝSA
ULU CAMÝ MAHALLESÝ 282. SOKAK NO:72-1
AKHÝSAR/MANÝSA
2364136161 ATATÜRK MAH.165 SOKAK NO 44 AKHÝSAR
2364131942 KETHÜDA MAH.373/42 AKHÝSAR/MANÝSA
2366544680
2366537060
SAKARYA MAHALLESÝ ÝSMET PAÞA CAD.NO:44
ALAÞEHÝR / MANÝSA
ILICA MAHALLESÝ KAYACIK KONAKLARI NO:3-4
ALAÞEHÝR/MANÝSA
kýlavuzu
ÝLÇESI
125
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
126
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1331 MANÝSA
DEMÝRCÝ
1332 MANÝSA
KULA
1333 MANÝSA
KULA
1334 MANÝSA
MERKEZ
1335 MANÝSA
MERKEZ
1336 MANÝSA
MERKEZ
1337 MANÝSA
MERKEZ
1338 MANÝSA
MERKEZ
1339 MANÝSA
MERKEZ
1340 MANÝSA
MERKEZ
1341 MANÝSA
MERKEZ
1342 MANÝSA
MERKEZ
1343 MANÝSA
MERKEZ
1344 MANÝSA
MERKEZ
1345 MANÝSA
MERKEZ
1346 MANÝSA
MERKEZ
1347 MANÝSA
SALÝHLÝ
1348 MANÝSA
SALÝHLÝ
1349 MANÝSA
SARUHANLI
1350 MANÝSA
SARUHANLI
1351 MANÝSA
SOMA
1352 MANÝSA
SOMA
1353 MANÝSA
TURGUTLU
1354 MANÝSA
TURGUTLU
1355 MANÝSA
TURGUTLU
1356 MANÝSA
TURGUTLU
1357 MARDÝN
DERÝK
1358 MARDÝN
DERÝK
1359 MARDÝN
KIZILTEPE
1360 MARDÝN
KIZILTEPE
1361 MARDÝN
KIZILTEPE
1362 MARDÝN
KIZILTEPE
1363 MARDÝN
KIZILTEPE
1364 MARDÝN
KIZILTEPE
1365 MARDÝN
KIZILTEPE
KURUM ADI
ÖZEL DEMÝRCÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY MELEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ETÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FÝZYOMED ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK BAKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KANAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. MESÝR ÞUBESÝ
ÖZEL EVRÝM ÝÇBÝLEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TÜRKAY IÞIK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAVÝ EGEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. MANÝSA ÞUBESÝ
ÖZEL KANAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CÝHAN UÐURLU öZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL REMZÝ KASALAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CERENLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AY IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HIZLI GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SARUHANLI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ ÝNCÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL DOÐA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON KURSU
ÖZEL KOCATÜRK BÝR DÝLEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZELTURGUTLU EMPATÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAYAT YOLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HIZLI GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. TURGUTLU ÞUBESÝ
ÖZEL DERÝK UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL DERÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZ CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝDEAL ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAYAT IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ÞÝFA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÞAM PINARI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ SEVGÝ ÇÝÇEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT SESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2364624847
2368163489
2368167666
2362110199
2362376656
ADRESI
DR.MEHMET AKARSU CADDESÝ,EÞREF EGELÝ
CADDESÝ NO:8 DEMÝRCÝ
SEYÝTALÝ MAHALLESÝ ÞEHÝTLER CADDESÝ
NO:12 KULA/MANÝSA
4 EYLÜL MAHALLESÝ YUNUS EMRE SOKAK
NO:154 KULA/MANÝSA
YENÝ MAHALLE,MALTA YOLU SOKAK NO:53
MANÝSA
AVNÝ GEMÝCÝOÐLU CAD. PEKER MAH.NO:10
MANÝSA
2362363148 75.YIL MAHALLESÝ,5373 SOKAK NO:7
2362351301
2362351034
2362344470
2362363051
2362116780
2362335751
2362383717
2362389298
YARASANLAR MAHALLESÝ 2312 SOKAK NO:4
MANÝSA
TEVFÝKÝYE MAHALLESÝ ÝMARYOLU SOKAK
NO:9 MANÝSA
YARHASANLAR MAHALLESÝ ÞEHÝT MEHMET
KUÞÇU SOKAK NO:10 MANÝSA
75.YIL MAHALLESÝ ÞEHÝT OSMAN ERGÜZEL
SOKAK NO:20/1-2 MANÝSA
ATATÜRK MAHALLESÝ HOROZKÖY CADDESÝ
NO:322 MANÝSA
MESÝR MAHALLESÝ FATÝH SOKAK NO:29
LALELÝ/MANÝSA
2.ANAFARTALAR MAHALLESÝ YÜKSELEN
SOKAK NO:8/A MANÝSA
TUNCAY MAH.PAPATYA SOKAK CÝHAN
APT.NO: 10/1-2 MANÝSA
2362591246 GÜZELKÖY NO:18 MANÝSA
2362110363 LALELÝ ÖZSARUHAN BULVARI,NO:11/A MANÝSA
2367142222
2367138651
2363575152
2363573512
2366122052
2366150016
2363125431
5063008540
2363142007
2363144765
4822512246
4822512237
4823121128
4823127646
4823136882
4823125911
5426585896
4823126560
4823134659
KURTULUÞ MAHALLESÝ 248 SOKAK NO:40
SALÝHLÝ/MANÝSA
KURTULUÞ MAHALLESÝ SAMÝ BEY SOKAK
NO:50 SALÝHLÝ/MANÝSA
CENGÝZ TOPEL MAHALLESÝ HÜKÜMET
CADDESÝ NO:26/A-B SARUHANLI/MANÝSA
CENGÝZ TOPEL MAHALLESÝ NAMIK KEMAL
CADDESÝ NO:39 KAT:1-2-3 SARUHANLI/MANÝSA
CUMA MAHALLESÝ OZAN SOKAK NO:5 C BLOK
SOMA/MANÝSA
FATÝH MAH.BAÞAK SOK.NO:6
TURGUTALP/SOMA
ÝZMÝR-ANKARA YOLU ÜZERÝ SELVÝLÝTEPE
MAHALLESÝ NO:16 TURGUTLU/MANÝSA
ERGENEKON MAHALLESÝ,HÜDAVENDÝGAR
SOKAK,NO:68 TURGUTLU
CUMHURÝYET MAHALLESÝ SAVAÞ SOKAK
NO:64 TURGUTLU MANÝSA
CUMHURÝYET MAH.DEMÝREL SOK.
NO:51TURGUTLU/MANÝSA
MARDÝN YOLU ÜZERÝ BAHÇELÝEVLER
MAHALLESÝ ENEZLER APARTMANI A BLOK
CEVÝZPINAR MAHALLESÝ VATAN CADDESÝ KÖY
HÝZMETLERÝ ARKASI NO:21 DERÝK/MARDÝN
URFA CADDESÝ HAYDAR APT.NO:105 ZEMÝN
KAT:1 KIZLTEPE/MARDÝN
TEPEBAÞIMAHALLESÝKÝLÝSECADDESÝKARÞISIN
O:25KIZILTEPE
TEPEBAÞI MAHALLESÝ KÝLÝSE CADDESÝ BARIÞ
APARTMANI POLÝS LOJMANLARI KARÞISI NO
KOÇHÝSAR MAHALLESÝ ÞAHKULLUBEY
CADDESÝ 314.SOKAK NO:1 KIZILTEPE/MARDÝN
KOÇHÝSAR MAHALLESÝ 170. SOKAK ZEYNEP
SU 2 APARTMANI KAT:1 NO:16
KARAKOL YANI SERTKAYA APT. ZEMÝN KAT.
KIZILTEPE/MARDÝN
TEPEBAÞI MAHALLESÝ SOKAK 52 NO:3
KIZILTEPE/MARDÝN
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1366 MARDÝN
MAZIDAÐI
1367 MARDÝN
MERKEZ
1368 MARDÝN
MERKEZ
1369 MARDÝN
MERKEZ
1370 MARDÝN
MÝDYAT
1371 MARDÝN
MÝDYAT
1372 MARDÝN
MÝDYAT
1373 MARDÝN
NUSAYBÝN
1374 MARDÝN
NUSAYBÝN
1375 MARDÝN
NUSAYBÝN
1376 MARDÝN
YEÞÝLLÝ
1377 MERSÝN
ANAMUR
1378 MERSÝN
ANAMUR
1379 MERSÝN
BOZYAZI
1380 MERSÝN
ERDEMLÝ
1381 MERSÝN
ERDEMLÝ
1382 MERSÝN
ERDEMLÝ
1383 MERSÝN
ERDEMLÝ
1384 MERSÝN
MERKEZ
1385 MERSÝN
MERKEZ
1386 MERSÝN
MERKEZ
1387 MERSÝN
MERKEZ
1388 MERSÝN
MERKEZ
1389 MERSÝN
MERKEZ
1390 MERSÝN
MERKEZ
1391 MERSÝN
MERKEZ
1392 MERSÝN
MERKEZ
1393 MERSÝN
MERKEZ
1394 MERSÝN
MERKEZ
1395 MERSÝN
MERKEZ
1396 MERSÝN
MERKEZ
1397 MERSÝN
MERKEZ
1398 MERSÝN
MERKEZ
1399 MERSÝN
MERKEZ
1400 MERSÝN
MERKEZ
KURUM ADI
ÖZEL PAPATYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL POZÝTÝF DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHABÝLTASYON MERKEZÝ
ÖZEL CAN UMUT YOLU ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TELEPATÝ 2 ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MÝDYAT EMPATÝ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN KARDEÞLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UÐUR TUNÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ GÜNEÞÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYGU PINARI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZEYTÝN DALI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ AÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZDAMAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝLEÐÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KADÝR UYSAL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAMLIBEL ÞÝMÞEK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERDEMLÝ UZMAN GELÝÞÝM
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NEÞELÝ ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTABYON
ÖZEL EKÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PIRILTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇINARPARK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. (ETÜT EÐT.MRK.BÜN)
ÖZEL YARINIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL LODOS ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL UYGAR YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL DERÝN ALGI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOST ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. (MERSÝN ÞUBESÝ)
ÖZEL TÝLMEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PARLAK YILDIZ LAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT IÞIÐIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK UFUK ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL BERRAK SU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDA GÜLÜMSE ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
4825111145
4822124630
4822124618
4822131929
4824621466
4824640214
4824642646
4824151413
4824153035
4824150956
4825911119
3248144566
3248147162
3248515162
3245212600
3245258480
3245154787
3245152805
3243258008
3242292530
3243289401
ADRESI
POYRAZ MAHALLESÝ YENÝ DÝYARBAKIR YOLU
ÜZERÝ NO:63/1 MAZIDAÐI/MARDÝN
13 MART MAHALLESÝ YEKBUN APATMANI NO:1
ZEMÝNKAT YENÝÞEHÝR/MARDÝN
13.MART MAHALLESÝ EMNÝYET CADDESÝ
ZINNAR YOLU ÜZERÝ YONCAKENT YANI NO:9
13 MART MAHALLESÝ VALÝ AYKUT OZAN
CADDESÝ ÝRDAM APARTMANI ALTI NO:3
ESTEL YENÝ MAHALLESÝ MARDÝN CADDESÝ
KULA SOKAK OTOGAR YANI NO:5/3
GÖLCÜK MAHALLESÝ ÝSKENDERUN CADDESÝ
NO:239 MÝDYAT/MARDÝN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ
508.SOKAK NO:1/2 MÝDYAT/MARDÝN
KIÞLA MAHALLESÝ GAP SOKAK NO:39
MUSAYBÝN / MARDÝN
ABDULKADÝRPAÞA MAHALLESÝ UMUT SOKAK
NO:33 NUSAYBÝN/MARDÝN
YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ PELDA SOKAK NO:22
NUSAYBÝN/MARDÝN
GÜL MAHALLESÝ ESKÝ BELEDÝYE BÝNASI
YEÞÝLLÝ/MARDÝN
ÝSKELE MAHALLESÝ MEHMET AKÝF ERSOY
CADDESÝ BELDEM SÝTESÝ F BLOK
YALIEVLERÝ MAHALLESÝ 29.CADDE NO:5
ANAMUR/MERSÝN
MERKEZ MAH.ALPARSLAN TÜRKEÞ BULVARI
SAÐLIK SOKAK NO:1
ÇAMLIBEL MAHALLESÝ MÝMARSÝNAN SOKAK
NO:21/A LÝMONLU-ERDEMLÝ/MERSÝN
KUMKUYU KASABSI AKDENÝZ MAHALLESÝ
SÝLÝFKE CADDESÝ nO:440 ERDEMLÝ/MERSÝN
AKDENÝZ MAHALLESÝ SERÝNLER CADDESÝ
NO:96 ERDEMLÝ / MERSÝN
TABÝYE MAHALLESÝ KÖYPINARI CADDESÝ
NO:161 ERDEMLÝ/MERSÝN
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 1758 SOKAK NO:13
MERSÝN
CUMHURÝYET MAH. MÝLLÝ GÜVENLÝK CAD. 3024
SOK NO: 4 YALINAYAK / MERSÝN
BAHÇELÝEVLER MAH. 1839 SOK. NO:21
MERSÝN
3243286089 50.YIL MAH.2701 SOK.NO:2
3243581901
3242230381
3243293898
3242371772
3243256362
3242384101
3243370149
3243262369
3242320371
3243290222
MENDERES MAHALLESÝ MÝLLÝ EGEMENLÝK
CADDESÝ NO:10 MEZÝTLÝ/MERSÝN
KURDALÝ MAHALLESÝ 9238 SOKAK NO 26
TOROSLAR /MERSÝN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 1807 SOKAK
NO:11 MERSÝN
KÝREMÝTHANE MAHALLESÝ 106. CADDE
(ÝSTÝKLAL) NO:95 MERSÝN
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 1772 SOKAK NO:8
YENÝÞEHÝR/MERSÝN
CAMÝÞERÝF MAHALLESÝ ÝSTÝKLAL CADDESÝ
5217 SOKAK NO:14/1-2 MERSÝN
ÝHSANÝYE MAHALLESÝ 4928 SOKAK NO:4/A
MERSÝN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 1840 SOKAK NO:4
MERSÝN
TURGUTREÝS MAHALLESÝ 4114 SOKAK NO 17
/A 1,2,3,4,-19A MERSÝN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 1867 SOKAK
NO:18 MERSÝN
3243584371 ATATÜRK MAHALLESÝ 96 SOKAK NO:6
3242235054
ÇAÐDAÞKENT MAHALLESÝ 93067 SOKAK
NO:22/A MERSÝN
3243285254 MENTEÞ MAH. 2537 SOK. NO: 6 MERSÝN
kýlavuzu
ÝLÇESI
127
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
128
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1401 MERSÝN
MERKEZ
1402 MERSÝN
MERKEZ
1403 MERSÝN
MERKEZ
1404 MERSÝN
MERKEZ
1405 MERSÝN
MERKEZ
1406 MERSÝN
MERKEZ
ÖZEL ÝZEM ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3243311394 50.YIL MAH. 2732 SOKAK NO:6 MERSÝN
1407 MERSÝN
MERKEZ
ÖZEL GÜNIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3244814333
1408 MERSÝN
MERKEZ
ÖZEL TEK UFUK ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
3243584371 ATATÜRK MAHALLESÝ 96 SOKAK NO:6
1409 MERSÝN
MERKEZ
1410 MERSÝN
MUT
1411 MERSÝN
MUT
1412 MERSÝN
MUT
1413 MERSÝN
SÝLÝFKE
1414 MERSÝN
SÝLÝFKE
1415 MERSÝN
SÝLÝFKE
1416 MERSÝN
TARSUS
1417 MERSÝN
TARSUS
1418 MERSÝN
TARSUS
1419 MERSÝN
TARSUS
1420 MERSÝN
TARSUS
1421 MERSÝN
TARSUS
1422 MERSÝN
TARSUS
1423 MERSÝN
TARSUS
1424 MERSÝN
TARSUS
1425 MERSÝN
TARSUS
1426 MERSÝN
TARSUS
1427 MERSÝN
TARSUS
1428 MERSÝN
TARSUS
1429 MUÐLA
BODRUM
1430 MUÐLA
BODRUM
1431 MUÐLA
DATÇA
1432 MUÐLA
FETHÝYE
1433 MUÐLA
FETHÝYE
1434 MUÐLA
FETHÝYE
1435 MUÐLA
FETHÝYE
KURUM ADI
ÖZEL MATÜR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇATI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞÝRÝN EKMEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK TEBESSÜM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL METÝN UÐUR SARIKAYA ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL DERÝN ALGI ÖZEL EÐTÝM
OKULU
ÖZEL ÖZLENEN ÞAHÝKA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUT DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARACAOÐLAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ YELKEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YÜKSELEN GÖKSU ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL AKSUNA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝNCÝK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLERYÜZ KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EL ELE SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYMED 2 ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MORKUÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FATÝH ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZELYÜREKLÝ DOST ÖZEL EÐÝTÝM
REHABLÝTASYON MERKEZÝ TARSUS
ÖZEL DUYMED ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKSUNA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TARSUS IÞILTI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN TARSUS
ÖZEL EÐTÝM OKULU
ÖZEL BEGONVÝL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EGE KÜLTÜR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DATÇA MELÝKE ÖZEL EÐÝTÝM
VE RÝHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÖZEL BEYAZ PEMBE GELÝNCÝK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAYGIN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SON ATILIM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NURSEL ÖZDEMÝR ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
TELEFON
ADRESI
3243261672 GAZÝ MAH. 1324 SOK. NO: 31 MERSÝN
3243416411 EÐRÝÇAM MAH. 2279 SOK. NO:4 MERSÝN
3243281932
3243259203
3242241345
3243256362
3247743009
3247740303
3247746664
3247120066
3247149455
3247150029
3246143818
3246255700
3246147744
3246135253
3246131449
3246142435
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 1732 SOKAK NO:6
MERSÝN
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 1834 SOKAK NO:8
MERSÝN
ÇAÐDAÞ KENT MAHALLESÝ 93016 SOKAK
NO:37/B MERSÝN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ FEVZÝ ÇAKMAK
CADDESÝ NO:31 DAVULTEPE/MERSÝN
HÜRRÝYET MAHALLESÝ 1772 SOKAK NO: 8
MERSÝN
YATIRTAÞ MAHALLESÝ DÝKMEN CADDESÝ
NO:13 MUT/MERSÝN
KARÞIYAKA MAHALLESÝ MUSTAFA KEMAL
BULVARI NO:5 MUT/MERSÝN
KÜLTÜR MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
NO:210 KAT:2 MUT/ MERSÝN
GÖKSU MAHALLESÝ ABDÝ ÝPEKÇÝ CADDESÝ
NO:71/A SÝLÝFKE/MERSÝN
GAZÝ MAHALLESÝ TÜRKMEN SOKAK ONUR
SÝTESÝ A BLOK 10/A SÝLÝFKE
ATÝK MAHALLESÝ 160.SOKAK NO:52
SÝLÝFKE/MERSÝN
GÖZLÜKULU MAH. 2101 SOK. NO:1 TARSUS /
MERSÝN
ÞEHÝTÝSAK MAHALLESÝ 3308 SOKAK NO 12
TARSUS
CUMHURÝYET MAHALLESÝ 920 SOKAK NO:18
TARSUS
ÖÐRETMENLER MAH. 2907 SOK. NO: 7
TARSUS
KIRIKLARSIRTI MAH.AYÞE MÝRÝCÝ ÝLKÖÐRETÝM
YANI TARSUS/MERSÝN
KIZIL MURAT MAH. 2722 SOK. NO: 41 TARSUS /
MERSÝN
ÞEHÝTÝSAK MAHALLESÝ 3337 SOKAK NO: 18
TARSUS
ÖÐRETMENLER MAH. 2902 SOK. NO: 4
TARSUS / MERSÝN
3246272606 ANIT MAHALLESÝ 0359 SOKAK NO 14 TARSUS
3246143523
3246143818
3246254404
3246264892
2523828586
2523139404
YENÝ ÖMERLÝ MAHALLESÝ 4111 SOKAK NO14
TARSUS
GÖZLÜKULU MAH. 2101 SOK. NO:1 TARSUS /
MERSÝN
ANIT MAHALLESÝ 361 SOKAK NO: 14 TARSUS /
MERSÝN
AYÞE MÝRÝCÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU YANI
KIRIKSIRTI MEVKÝÝ
BAHÇELÝEVLER MEVKÝÝ NO:80 TURGUTREÝSBODRUM/MUÐLA
TÜRKKUYUSU MAHALLESÝ LAPA ÇAVUÞ
SOKAK NO:22/1 BODRUM/MUÐLA
2527123415 ÝSKELE MAH. ANBARCI CAD. NO: 30 DATÇA
2526563454
MENEKÞE MAHALLESÝ NAMIK KEMAL CADDESÝ
NO:57 KEMER BELDESÝ -FETHÝYE/MUÐLA
2526131242 FOÇA MAH. 956. SOKAK NO:24/14 FETHÝYE
2526128922
2526127283
TUZLA MAHALLESÝ CELAL BAYAR CADDESÝ
600.SOKAK FETÝYE/MUÐLA
PATLANGIÇ MAHALLESÝ 239.SOKAK NO:44
FETÝYE/MUÐLA
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1436 MUÐLA
MARMARÝS
1437 MUÐLA
MARMARÝS
1438 MUÐLA
MERKEZ
1439 MUÐLA
MERKEZ
1440 MUÐLA
MERKEZ
1441 MUÐLA
MÝLAS
1442 MUÐLA
MÝLAS
1443 MUÐLA
ORTACA
1444 MUÐLA
ORTACA
1445 MUÐLA
ORTACA
1446 MUÞ
BULANIK
1447 MUÞ
BULANIK
1448 MUÞ
MALAZGÝRT
1449 MUÞ
MERKEZ
1450 MUÞ
MERKEZ
1451 MUÞ
MERKEZ
1452 NEVÞEHÝR
MERKEZ
1453 NEVÞEHÝR
MERKEZ
1454 NEVÞEHÝR
MERKEZ
1455 NEVÞEHÝR
MERKEZ
1456 NÝÐDE
BOR
1457 NÝÐDE
MERKEZ
1458 NÝÐDE
MERKEZ
1459 NÝÐDE
MERKEZ
1460 NÝÐDE
MERKEZ
1461 NÝÐDE
MERKEZ
1462 ORDU
AYBASTI
1463 ORDU
FATSA
1464 ORDU
FATSA
1465 ORDU
FATSA
1466 ORDU
ÝKÝZCE
1467 ORDU
MERKEZ
1468 ORDU
MERKEZ
1469 ORDU
MERKEZ
1470 ORDU
ÜNYE
KURUM ADI
ÖZEL MELEKLERÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MARMARÝS EMRE ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BEYAZ MELEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MEHMETLER COÞKU ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUÐLA BÝZÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MÝLAS GÜLENYÜZLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SARI SICAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL COÞKU ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL PAÞAOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ORTACA COÞKU ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL MAVÝ UMUT EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZEL MALAZGÝRT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR ADIMLARI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YENÝ UMUT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BUKET ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK ERYILMAZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KAPADOKYA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL LOKMAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝLÞAN ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL PARPUCU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZÞAH ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
ÖZEL YEÞÝLBURÇ ÝDEAL ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YALIN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK DOÐUÞ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL KIÞLA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL CANSUYU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZEHRA ÝLKYAZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON HERKEZÝ
ÖZEL BEÞÝNCÝ MEVSÝM ÖZEL EÐÝTÝM
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ANNE SEVGÝSÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐLAYAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOST ELÝ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ALÝZE YENÝ UFUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL AKYOL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝR GÜLÜMSE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
2524172105
2524121156
2522121838
2522149349
2522131848
2525128381
2525126662
2522828811
2522827660
ADRESI
KEMERALTI MAHALLESÝ YUNUS NADÝN
CADDESÝ NO3 MARMARÝS/MUÐLA
HATÝPÝRÝMÝ MAH.196 SOKAK NO:8
MARMARÝS/MUÐLA
EMÝRBEYAZIT MAHALLESÝ FEVZÝ ALTINAY
SOKAK MELEK APARTMANI 2 NOLU SAÐLIK
MUSLÝHÝTTÝN MAHALLESÝ MEHMET ZEKAÝ
ÖZBEK SOKAK NO:23 MUÐLA
MUSLÝHÝTTÝN MAHALLESÝ ERDEM SOKAK
CÝHAN APT:NO:13 MUÐLA
ÝSMETPAÞA MAH.MÜÞTAKBEY CAD.NO:15
ZEMÝN+1.KAT MÝLAS
HAYITLI MAHALLESÝ BARIÞ CADDESÝ SARAY
SOKAK ÖZDEMÝR APT.ZEMÝN VE 1.KAT
ARIKBAÞI MAHALLESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TOLGA
CADDESÝ NO:20 ORTACA/MUÐLA
BEÞKÖPRÜ MAHALLESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TOLGA
CADDESÝ NO:7 ORTACA/MUÐLA
2522828811 YERBELEN MAH. 956. SOKAK NO:4 ORTACA
4363115715
ZAFER MAHALLESÝ MALAZGÝRT YOLU ÜZERÝ
UMUR PETROL KARÞISI
4363112202 TOKÝ- KONUTLARI K-9 NO 1,2,3
5325251723
4362161534
BULANIK YOLU ÜZERÝ HATUN KÖPRÜSÜ YANI
MUÞ/MALAZGÝRT
SUNAY MAHALLESÝ KURTULUÞ CADDESÝ TAÞ
APARTMANI MUÞ
YEÞÝLYURT MAHALLESÝ EMEKLÝLER CADDESÝ
NO:33 MUÞ
4362128449 ERZURUM CADDESÝ TEDAÞ ARKASI NO:29
3842150015
RAGIP ÜNER MAH. ZÜBEYDE HANIM CADDESÝ
NO: 41 KAT: 1,2,3 NEVÞEHÝR
3842152650 2000 EVLER MAH. 11. YOL NO: 20 NEVÞEHÝR
3842125550
3842153671
3883130570
3882131094
YENÝ MAHALLE ADNAN MENDERES BULVARI
MÖHTER YOLU 2.SOKAK NO:12
2000 EVLER MAHALLESÝ 48.YOL NAZAR YAPI
KOOP.A BLOK NO:45 NEVÞEHÝR
KENAN EVREN MAHALLESÝ MEHMET BIYIK
CADDESÝ NO:48 BOR / NÝÐDE
ÝLHANLI MAHALLESÝ24. SOKAK ÞAHÝN
APARTMANI NO:3 NÝÐDE
3882130400 YEÞÝLBURÇ KÖYÜ NÝÐDE
3882337800
3882338555
3882134906
4527140200
4524234568
4524336867
4524232997
ÝLHANLI MAHALLESÝ AYDINLIK CADDESÝ
ÖZBEKLER SÝTESÝ ALTI/NÝÐDE
ÞAHÝNALÝ MAHALLESÝ FAÝK ÞAHENK CADDESÝ
NO:64 NÝÐDE
EFENDÝBEY MAHALLESÝ ÖÐRETMENLER
SÝTESÝ D BLOK NÝÐDE
ESENLÝ MAHALLESÝ REÞADÝYE YOLU ÜZERÝ
NO:165 AYBASTI-ORDU
EVKAF MAHALLESÝ PAPATYA SOKAK NO:5
FATSA/ORDU
DOLUNAY MAHALLESÝ KUTLU KENT SOK NO:34
FATSA
KURTULUÞ MAHALLESÝ FÝSKOBÝRLÝK CADDESÝ
NO:18 FATSA/ORDU
4523712714 MERKEZ MAHALLESÝ FATÝH SOKAK NO:1/A
4522337641
4522331312
4522143323
4523248033
MERKEZ AKYAZI MAHALLESÝ 7 NOLU SOKAK
NO:6 ORDU
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ EROL ATAÞAN
BULVARI NO:41 ORDU
ÞARKÝYE MAHALLESÝ CUMHURÝYET CADDESÝ
NO:10 ORDU
ORTA YILMAZLAR MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ NO:39 ÜNYE/ORDU
kýlavuzu
ÝLÇESI
129
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
130
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1471 ORDU
ÜNYE
1472 ORDU
ÜNYE
1473 OSMANÝYE
BAHÇE
1474 OSMANÝYE
DÜZÝÇÝ
1475 OSMANÝYE
DÜZÝÇÝ
1476 OSMANÝYE
KADÝRLÝ
1477 OSMANÝYE
KADÝRLÝ
1478 OSMANÝYE
MERKEZ
1479 OSMANÝYE
MERKEZ
1480 OSMANÝYE
MERKEZ
1481 OSMANÝYE
MERKEZ
1482 OSMANÝYE
MERKEZ
1483 OSMANÝYE
MERKEZ
1484 RÝZE
ARDEÞEN
1485 RÝZE
ARDEÞEN
1486 RÝZE
ÇAYELÝ
1487 RÝZE
MERKEZ
1488 RÝZE
MERKEZ
1489 RÝZE
MERKEZ
1490 RÝZE
MERKEZ
1491 RÝZE
MERKEZ
1492 SAKARYA
ADAPAZARI
1493 SAKARYA
ADAPAZARI
1494 SAKARYA
ADAPAZARI
1495 SAKARYA
ADAPAZARI
1496 SAKARYA
ADAPAZARI
1497 SAKARYA
ADAPAZARI
1498 SAKARYA
ADAPAZARI
1499 SAKARYA
ADAPAZARI
1500 SAKARYA
ADAPAZARI
1501 SAKARYA
ADAPAZARI
1502 SAKARYA
ADAPAZARI
1503 SAKARYA
ADAPAZARI
1504 SAKARYA
AKYAZI
1505 SAKARYA
AKYAZI
KURUM ADI
TELEFON
ÖZEL ÜNYE UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ABC ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NAZÝFE ALGAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL FATMA YÜCEL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ DÜZÝÇÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZELYEÞEREN ELLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SULTAN ABLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM MAVÝ BONCUK ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL MÝLAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNEÞLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ KELEBEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ OSMANÝYE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDUM GÜLEN GÖZLER
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BERRAK ÇÝSEM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜZEL ANNEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CAN ÞELALE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖNCE YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AÝLEMÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM KARADENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AYBAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KONUK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAKARYA SEVGÝM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝZLENÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. SAKARYA ÞUBESÝ
ÖZEL AY ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UZMAN YAKLAÞIM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÇÝCEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAKARYA GÜLENYÜZ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ARÝFÝYE DEVA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SAKARYA OTÝZMLE YAÞAM
DERNEÐÝ (SOYDER) AYÞE SADÝ ÜNAL
ÖZEL ÝLGÝ CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOÐUMARMARA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ERÝNÇ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKYAZI ÖZGÜVEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ADRESI
KALEDERE MAHALLESÝ ÖZNUR KARTAL
4523233662
3288612080
3288762128
3288767905
3287171911
3287178036
3288144147
3828135777
3288131444
3288141800
3288146815
3288128686
4647152215
4647153204
4645325781
4642122377
4642120379
4642171131
4642120657
4642174059
2642922672
2642823939
2642814640
2642730356
2642730834
CAD.NO:10 ÜNYE
KALEDERE MAHALLESÝ MEDRESE SOKAK NO:2
ÜNYE
BAHÇELÝEVLER MAH. N.AKÇAÐLILAR
CAD.NO:1 BAHÇE/OSMANÝYE
YARBAÞI BELDESÝ KARAÇARLI
MAH.CUMNURÝYET BUL.BÜLENT ECEVÝT
ÜZÜMLÜ MAH.TUNAHAN CAD. NO:29
DÜZÝÇÝ/OSMANÝYE
YENÝ MAHALLE 17.SOKAK NO:11
KADÝRLÝ/OSMANÝYE
ÞEHÝT HALÝS ÞÝÞMAN MAHALLESÝ 61 SOKAK
NO:12 KADÝRLÝ/OSMANÝYE
ALÝBEYLÝ MAHALLESÝ 14 SOKAK NO:12
OSMANÝYE
RAHÝME HATUN MAH.KEMAL SATIR CAD.
NO:36/1 MERKEZ/OSMANÝYE
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESÝ 15518 SOKAK
NO:1 OSMANÝYE
DUMLUPINAR MAHALLESÝ 9 SOKAK NO:11
MERKEZ/OSMANÝYE
RAHÝME HATUN MAHALLESÝ 9046 SOKAK
NO:10- 12 MERKEZ OSMANÝYE
ALÝBEYLÝ MAHALLESÝ 1 SOKAK NO:28
MERKEZ/OSMANÝYE
FIRTINA MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ PARK
SOKAK NO:63/1 ARDEÞEN/RÝZE
YENÝ MAHALLE ATATÜRK CADDESÝ NO:116/1
ARDEÞEN/RÝZE
YENÝPAZAR MAHALLESÝ SU DEPOSU YANI
ÖZBÝLGÝN APT:NO:61/1-2 ÇAYELÝ/RÝZE
PORTAKALLIK MAHALLESÝ DOÐAN SOKAK
NO:18 RÝZE
ÝSLAMPAÞA MAHALLESÝ ÞEHÝTLÝT CADDESÝ
YENÝ DEVLET HASTANESÝ ALTI KARADENÝZ
EMÝNETTÝN MAHALLESÝ ATATÜRK CADDESÝ
NO:282 KAT:2 RÝZE
GÜLBAHAR MAHLESÝ SARMAÞIK
SOK.TÜYLÜOÐLU APT. 9/5 RÝZE
PÝRÝÇELEBÝ MAHALLESÝ ALÝKOÐLU CADDESÝ
PARK SOKAK NO:7 RÝZE
MÝTATPAÞA MAHALLESÝ ADNAN MENDERES
CADDESÝ NO:164 ADAPAZARI/SAKARYA
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ KONUK SOKAK NO:1
ADAPAZARI/SAKARYA
YAHYALAR MAHALLESÝ EMEKÇÝ SOKAK NO:66
ADAPAZARI/SAKARYA
CUMHURÝYET MH. DR. KAMÝL SK.
ÇÇORAPÇILAR APT.NO:13 KAT:1/2 ADAPAZARI
YENÝGÜN MAHALLESÝ KIRIMLI SOKAK NO:29
KAT:ZEMÝN-1-2 ADAPAZARI/SAKARYA
2642821300 BOSNA CADDESÝ NO:44 ADAPAZARI/SAKARYA
2642779654
2622823600
2642291700
2642824255
2642787880
2642113143
2644181188
2644289917
GÜNEÞLER BELDESÝ MRK.MHL.KÖYÝÇÝ
COD.KUM SOK.NO:2 KAT:1-2 ADAPAZARI
CUMHURÝYET MAHALLESÝ MENEKÞE SOKAK
NO:6 ADAPAZARI/SAKARYA
ZÜBEYDEHANIM CADDESÝ SEHER SOKAK
NO:10 KAT:1-2 ARÝFÝYE-ADAPAZARI/SAKARYA
ARABACI ALANI MAHALLESÝ 520.SOKAK NO:16
SERDÝVAN-ADAPAZARI/SAKARYA
TIÐCILAR MAHALLESÝ KOL SOKAK NO:30
ADAPAZARI/SAKARYA
ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ SAFRANCIK SOKAK NO:6
SERDÝVAN-ADAPAZARI/SAKARYA
CUMHURÝYET MAHALLESÝ YAÐCILAR CADDESÝ
NO:72 AKYAZI/SAKARYA
ALTINDERE BEL.GÜNDOÐAN MH.CUMHURÝYET
CAD.NO:159 KAT:BODRUM-ZEMÝN-1
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1506 SAKARYA
GEYVE
1507 SAKARYA
KARASU
1508 SAKARYA
KAYNARCA
1509 SAKARYA
KOCAALÝ
1510 SAKARYA
SAPANCA
1511 SAMSUN
ALAÇAM
1512 SAMSUN
BAFRA
1513 SAMSUN
BAFRA
1514 SAMSUN
BAFRA
1515 SAMSUN
BAFRA
1516 SAMSUN
BAFRA
1517 SAMSUN
ÇARÞAMBA
1518 SAMSUN
ÇARÞAMBA
1519 SAMSUN
HAVZA
1520 SAMSUN
KAVAK
1521 SAMSUN
LADÝK
1522 SAMSUN
LADÝK
1523 SAMSUN
MERKEZ
1524 SAMSUN
MERKEZ
1525 SAMSUN
MERKEZ
1526 SAMSUN
MERKEZ
1527 SAMSUN
MERKEZ
1528 SAMSUN
MERKEZ
1529 SAMSUN
MERKEZ
1530 SAMSUN
MERKEZ
1531 SAMSUN
MERKEZ
1532 SAMSUN
MERKEZ
1533 SAMSUN
ONDOKUZMAYIS
1534 SAMSUN
ONDOKUZMAYIS
1535 SAMSUN
TERME
1536 SAMSUN
TERME
1537 SAMSUN
VEZÝRKÖPRÜ
1538 SAMSUN
VEZÝRKÖPRÜ
1539 SAMSUN
VEZÝRKÖPRÜ
1540 SAMSUN
VEZÝRKÖPRÜ
KURUM ADI
ÖZEL ÖZKAN GÜLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARASU DÝRENÇ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞÝL UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAHT ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÖZEK SAPANCA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞME ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ALAÇAM ÞUBESÝ
ÖZEL ÞÖLEN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ALTIN BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ DÜNYASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GELÝÞME ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ KAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL YILMAZLAR ÝLKUMUT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖKKUÞAÐIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL AKTEN BEKDEMÝR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ SELÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU KAVAK ÞUBESÝ
ÖZEL ÞEKER ÇOCUKLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKDAÐ GÜNIÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM ÇOCUKLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL GÖKKUÞAÐIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU SAMSUN ÞUBESÝ
ÖZEL DURU NEHÝR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. SAMSUN ÞUBESÝ
ÖZEL BERRAK GÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝZÝM KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÇAÐDAÞ YAKLAÞIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ SELÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EMÝN ELLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ SELÝ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZET UMUT HAYAT BAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ KAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. 19 MAYIS ÞUBESÝ
ÖZEL ÝLK BÝLGÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝNA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKÇA ANAKUCAÐI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÖPRÜLÜ ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UYAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ KARDELEN ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
2645171813
2647184799
2648713402
2648124907
2645822010
3626212434
3625434990
3625426377
3625438899
3625427172
3625434800
3628332071
3628323462
3627142288
3627412026
3627712896
3627712196
3622362028
3624473058
5052566005
3624400870
3624377002
3622305087
3622337571
3624387243
3624314404
3622360408
3625112670
3628763534
3628750414
3626462963
3626473858
3626464292
ADRESI
GAZÝ SÜLEYMAN PAÞA MAHALLESÝ DERE
SOKAK NO:84 GEYVE/SAKARYA
KARADENÝZ CADDESÝ AÞAÐI ÝNCÝLLÝ YALI
MAHALLESÝ NO:8 KARASU/SAKARYA
KANDIRA CAD.ORKÝDE SOK.NO:3 KAT:ZEMÝN
DAÝRE:1-2-3 KAYNARCA/SAKARYA
ALANDERE MAHALLESÝ ORHANBEY CADDESÝ
NO:233 KOCAALÝ/SAKARYA
GÖL MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ NO:12
SAPANCA/SAKARYA
YENÝ CAMÝÝ MAHALLESÝ DUTLUK SOKAK NO:12
ALAÇAM/SAMSUN
ALTINYAPRAK MAH.SERTKAYA 4.SOKAK
NO:1/1 BAFRA/SAMSUN
EMÝR EFENDÝ MAHALLESÝ DUHA SERKAYA
BULVARI NO:24 BAFRA/SAMSUN
ANTINYAPRAK MAH. ÇÝÇEKLÝ 4.SOKAK NO:86
BAFRA
EMÝREFENDÝ MAH.CEMÝYET 1.SOKAK NO:19
BAFRA-SAMSUN
EMÝREFENDÝ MAHALLESÝ EMEK CADDESÝ
KISMET APARTMANI NO:30 DAÝRE:ZEMÝN-1-2-3SUNGURLU MAHALLESÝ YENÝ SAMSUN YOLU
NO:205 ÇARÞAMBA/SAMSUN
SUNGURLU MAH. ÝSTASYON CAD. YENÝ
SAMSUN YOLU NO:223 ÇARÞAMBA/SAMSUN
MISMILAÐAÇ KÖYÜ 19 MAYIS MAHALLESÝ
HAVZA/SAMSUN
FATÝH SULTAN MEHMET CADDESÝ NO:7 KAT:3
KAVAK/SAMSUN
AKPINAR MAHALLESÝ GAZÝLER CD. NO:127
LADÝK
SAMSUM CADDESÝ 19 MAYIS SOKAK NO:8
LADÝK/SAMSUN
KAZIM KARABEKÝR MAH.GAZÝ ETHEM PAÞA
BULVARI NO:129/4-5 SAMSUN
CEDÝT MAHALLESÝ 100.YIL BULVARI
EYÜPOÐLU APARTMANI NO:2/A SAMSUN
KÖRFEZ MAHALLESÝ ATEÞ APT.NO:71/1-3
SAMSUN
BARIÞ BULVARI ÞEHÝT BERATÝ SOKAK
KADIKÖY KORLUÐU SAMSUN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KARDELEN SOKAK
NO:8 ATAKUM/ SAMSUN
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ ATLAS SOKAK
NO:29/A SAMSUN
KILIÇDEDE MAHALLESÝ ÇETÝNKAYA SOKAK
SAMKENT SÝTESÝ C-BLOK 20/1-3 SAMSUN
DENÝZEVLER MAH. DAÐGÜLÜ SOKAK NO:9
ATAKUM/SAMSUN
KALE MAHALLESÝ YAÞAR DOÐU SPOR
SALONU KARÞISI NO:2 SAMSUN
MERKEZ DEREBAHÇE MAHALLESÝ MUHARREM
SOKAK NO:36 SAMSUN
PAZAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:165
ONDOKUZMAYIS
CUMHURÝYET MAH.CEMÝL ENGÝZLÝ SOKAK
NO:21 19 MAYIS
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ ESKÝ MEZBAHANE
YANI NO:33 TERME/SAMSUN
FENK MAHALLESÝ FÝSKOBÝRLÝK CADDESÝ
NO:35 TERME/SAMSUN
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KAYLAR YOLU
BOZACI APT.KAT:1 VEZÝRKÖPRÜ/SAMSUN
ATATÜRK MAHALLESÝ KÖPRÜLÜLER CADDESÝ
NO:151/A VEZÝRKÖRÜ/SAMSUN
HIDIRLIK MAHALLESÝ ÞEHÝT ARSLAN
AKDOÐAN CADDESÝ NO:20
3626471291 CUMHURÝYET MAH. GAZÝ CAD.NO:66
kýlavuzu
ÝLÇESI
131
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
kýlavuzu
S.NO ÝLÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
132
ÝLÇESI
KURUM ADI
ÖZEL TEKCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
TELEFON
1541 SÝÝRT
KURTALAN
1542 SÝÝRT
KURTALAN
1543 SÝÝRT
KURTALAN
1544 SÝÝRT
MERKEZ
1545 SÝÝRT
MERKEZ
1546 SÝNOP
AYANCIK
1547 SÝNOP
BOYABAT
1548 SÝNOP
DURAÐAN
1549 SÝNOP
DURAÐAN
1550 SÝNOP
GERZE
1551 SÝNOP
MERKEZ
1552 SÝNOP
MERKEZ
1553 SÝNOP
TÜRKELÝ
1554 SÝNOP
TÜRKELÝ
1555 SÝVAS
MERKEZ
1556 SÝVAS
MERKEZ
1557 SÝVAS
MERKEZ
1558 SÝVAS
MERKEZ
1559 SÝVAS
SUÞEHRÝ
1560 ÞANLIURFA
AKÇAKALE
1561 ÞANLIURFA
BÝRECÝK
1562 ÞANLIURFA
BÝRECÝK
1563 ÞANLIURFA
BOZOVA
1564 ÞANLIURFA
CEYLANPINAR
1565 ÞANLIURFA
CEYLANPINAR
1566 ÞANLIURFA
HÝLVAN
1567 ÞANLIURFA
MERKEZ
1568 ÞANLIURFA
MERKEZ
1569 ÞANLIURFA
MERKEZ
1570 ÞANLIURFA
MERKEZ
ÖZEL EDESSA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
4143160045
1571 ÞANLIURFA
MERKEZ
ÖZEL DÝVAN ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
4143136013
1572 ÞANLIURFA
MERKEZ
1573 ÞANLIURFA
MERKEZ
1574 ÞANLIURFA
MERKEZ
1575 ÞANLIURFA
MERKEZ
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. KURTALAN ÞUBESÝ
ÖZEL MAVÝ YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÜYÜK UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝÝRT ÝLK HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL OZAN CAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ MENEKÞELER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL KÖPRÜLÜ ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EYLÜL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOÐAN GÜNEÞ ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ PINARI ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝLK EVÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOSTLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DEHA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÖZEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝBRAHÝM ERÞAN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKADIM GELÝÞÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ SÝMGE ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL SUÞEHRÝ MAVÝ UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKÇAKALE ÖZ UMUT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝVAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. BÝRECÝK ÞUBESÝ
ÖZEL FARAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SONDAMLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DENÝZCAN 2 ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVÝN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HÝLVAN SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEKTA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BÝRTEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝYLE YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL FIRATCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL HANEDAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL URFA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL PELTEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
4844113272
4844116022
4844112727
4842241022
ADRESI
CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÇÖMLEKÇÝ (ETHEM
SANCAK) CADDESÝ NO:4 KURTALAN/SÝÝRT
YENÝDOÐAN MAHALLESÝ CUVAN APT.KAT:1-2-3
KURTALAN/SÝÝRT
CUMHURÝYET MAHALLESÝ BARIÞ CADDESÝ
NO:21 KURTALAN/SÝÝRT
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ HAMÝ EFENDÝ
CADDESÝ NO:4 SÝÝRT
4842243704 BAHÇELÝEVLER MAH.1421.SOKAK NO.26 SÝÝRT
3686135818 CEVÝZLÝ MAH.TANSA CAD.NO.44
3683153096
3684161104
3684162120
3687185383
3682610969
3682616156
KEMALDEDE MAHALLESÝ AHMET MOR SOKAK
NO:10 BOYABAT/SÝNOP
GÖKIRMAK MAHALLESÝ MALAZGÝRT CADDESÝ
NO:20 DURAÐAN/SÝNOP
GÖKIRMAK MAH.ESKÝ BELEDÝYE HÝZMET
BÝNASI
ATATÜRK CADDESÝ YAÐMURLU SOKAK NO:2
GERZE/SÝNOP
GELÝNCÝK MAHALLESÝ AHMET MUHÝP DRANAZ
CADDESÝ NO:9/B SÝNOP
KEFEVÝ MAHALLESÝ SARABÝL CADDESÝ NO:19/1
SÝNOP
3686713732 ÞÜKRÜ GÜRLEYEN CAD.NO:5 TÜRKELÝ/SÝNOP
3686713764 GAZÝLER SOKAK NO:2 TÜRKELÝ
3462191080
3462245978
3462222405
3462251870
3463112084
4144112353
4146521448
4146610825
4147116290
ÜNÝVERSÝTE LOJMANLARI KARÞISI ÝMARET
KÖYÜ MEVKÝ.SÝVAS
SEYRANTEPE MAHALLESÝ CAMÝÝ SOKAK NO:10
SÝVAS
MEVLANA MAHALLESÝ KUMLUTARLA CADDESÝ
NO:25 SÝVAS
YENÝ MAHALLE 16.SOKAK AYGÜN APARTMANI
NO:12 SÝVAS
YALNIZBAÐLAR MAHALLESÝ ÝBNÝ SÝNA
CADDESÝ NO:39 SUÞEHRÝ
ÝSTASYON CADDESÝ BELEDÝYE LOJMANLARI
KARÞISI MERÝÇ SOKAK NO:1
MEYDAN MAHALLESÝ TOPSAHASI CÝVARI
AYVAZ APARTMANI DAÝRE:1
KARÞIYAKA MAHALLESÝ ABDÝ ÝPEKÇÝ CADDESÝ
NO:32 BÝRECÝK
GÖLBAÞI MAHALLESÝ SANAYÝ CADDESÝ
NO:24/2-3-4 BOZOVA/ÞANLIURFA
4144713250 MEVLANA MAHALLESÝ 8.SOKAK NO:12
4144717272
4146813030
4143148555
5327045763
4143478522
4143149546
4143470132
4143151172
4143160574
ÝNKILAP MAHALLESÝ NO:51
CEYLANPINAR/ÞANLIURFA
BAÐLAR MAHALLESÝ DÝYARBAKIR CADDESÝ
KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI NO:31
ÝMAM BAKIR MAHALLESÝ YUSUF ÝSLAM SOKAK
NO:23 ÞANLIURFA
KARÞIYAKA MAHALLESÝ KARDELEN VÝLLALARI
NO:13 KARAKÖPRÜ/ÞANLIURFA
KARAKÖPRÜ BELDESÝ DÝYARBAKIR YOLU
ÜZERÝ BÝRÝKÝM LÝSESÝ YANI (ÞENEVLER
ÝPEKYOL MAHALLESÝ ALMANBAÐI CADDESÝ
YEKTA APARTMANI NO:19 ÞANLIURFA
CENGÝZ TOPEL MAHALLESÝ 2. TANER SOKAK
NO:15 ÞANLIURFA
ÝMAM BAKIR MAHALLESÝ MÝNYELÝ ABDULLAH
CADDESÝ NO:9 ÞANLIURFA
MERKEZ GAP BULVARI AYDOÐDU APARTMANI
NO:9/10 ÞANLIURFA
MARDÝN YOLU ÝMAM BAKIR MAHALLESÝ FERAH
KENT SÝTESÝ KARCADAÐ SOKAK NO:47
AHMET ERSEVEN MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ DAVUT ZEKÝ AKPINAR LÝSESÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1576 ÞANLIURFA
SÝVEREK
1577 ÞANLIURFA
SÝVEREK
1578 ÞANLIURFA
SÝVEREK
1579 ÞANLIURFA
SÝVEREK
1580 ÞANLIURFA
SURUÇ
1581 ÞANLIURFA
SURUÇ
1582 ÞANLIURFA
VÝRANÞEHÝR
1583 ÞANLIURFA
VÝRANÞEHÝR
1584 ÞANLIURFA
VÝRANÞEHÝR
1585 ÞIRNAK
CÝZRE
1586 ÞIRNAK
CÝZRE
1587 ÞIRNAK
ÝDÝL
1588 ÞIRNAK
ÝDÝL
1589 ÞIRNAK
MERKEZ
1590 ÞIRNAK
MERKEZ
1591 ÞIRNAK
SÝLOPÝ
1592 ÞIRNAK
SÝLOPÝ
1593 ÞIRNAK
ULUDERE
1594 TEKÝRDAÐ
ÇERKEZKÖY
1595 TEKÝRDAÐ
ÇERKEZKÖY
1596 TEKÝRDAÐ
ÇERKEZKÖY
1597 TEKÝRDAÐ
ÇORLU
1598 TEKÝRDAÐ
ÇORLU
1599 TEKÝRDAÐ
ÇORLU
1600 TEKÝRDAÐ
MERKEZ
1601 TEKÝRDAÐ
MERKEZ
1602 TOKAT
ERBAA
1603 TOKAT
ERBAA
1604 TOKAT
MERKEZ
1605 TOKAT
MERKEZ
1606 TOKAT
MERKEZ
1607 TOKAT
MERKEZ
1608 TOKAT
MERKEZ
1609 TOKAT
NÝKSAR
1610 TOKAT
NÝKSAR
KURUM ADI
ÖZEL SÝVEREK ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝVEREK UMUT BAHÇESÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝVEREK ÞEFKAT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ZAMBAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL NARÝN ÇÝÇEK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝYLE YENÝDEN YAÞAM
ÖZEL EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ DAMLASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. VÝRANÞEHÝR
ÖZEL VÝRANÞEHÝR UMUT ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL EVÝNÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DÝCLEM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CÝZRE DENÝZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝDÝL ÞÝFA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝDÝL YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL CEYLANLI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTIN PALMÝYE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. (ÞIRNAK ÞUBESÝ)
ÖZEL ÖZ NUR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTIN PALMÝYE ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ULUDERE EREN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖZ BEBEÐÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TRAKYAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TRAKYAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK YEÞEREN UMUTLAR ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖNER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MARMARAM ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL TEKÝRDAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜNDOÐDU ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BEÞÝNCÝ MEVSÝM ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ATLI KARINCALAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZ.ÜSTÜN GELÝÞÝM EÐ.FÝZ.TED. VE
REHAB. MRK.KURSU (TOKAT ÞB)
ÖZEL YENÝ UMUTLAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞEREN DÜÞLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR YAÞAM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ. NÝKSAR ÞUBESÝ
ÖZEL ÜSTÜN GELÝÞÝM EÐÝTÝM FÝZÝK
TEDAVÝ VE REHAB.MRKZ. NÝKSAR
TELEFON
4145531919
4145527474
4145525973
4145527610
5052244658
4146118833
4145110484
4145114550
4145114337
4866165169
4866162958
4862162697
4865513309
4862167722
4862161000
4865184098
4865183800
ADRESI
GÜNEY MAH.ÝNÜNÜ BULVARI NO:181
SÝVEREK/Þ.URFA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ 23.SOKAK SEÇKÝN
SÝTESÝ NO:10 SÝVEREK
ESMER ÇAYIR MAHALLESÝ 21.SOKAK NO:44
SÝVEREK
YENÝÞEHÝR MAH. 8.SOKAK
NO:7SÝVEREK/ÞANLIURFA
DÝKÝLÝ MAHALLESÝ ZÝYARET CADDESÝ ÞAHÝN
APT: NO:113 SURUÇ/ÞANLIURFA
SARAYALTI MAHALLESÝ 11 NÝSAN CADDESÝ
N:316 SURUÇ
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ FABRÝKA YOLU
NO:20 VÝRANÞEHÝR
KELEÞABDÝOÐLU MAHALLESÝ ÖZBAY SOKAK
NO:15 VÝRANÞEHÝR/ÞANLIURFA
KIÞLA MAHALLESÝ EMÝROÐLU CADDESÝ NO:9
VÝRANÞEHÝR/ÞANLIURFA
CÝZRE MERKEZ NUR MAHALLESÝ VAROL
SOKAK ÖZDEMÝR APT: NO:50 CÝZRE/ÞIRNAK
ÞAH MAHALLESÝ YAKIÞAN SOKAK BAÞAR
APT:NO:47 CÝZRE/ÞIRNAK
YENÝ MAHALLE ALANYA CADDESÝ NO:41
ÝDÝL/ÞIRNAK
ATAKENT MAHALLESÝ ALANYA CADDESÝ
FETHÝYE SOKAKNO:20 ÝDÝL/ÞIRNAK
YENÝMAHALLE KÜLTÜR CADDESÝ KÜLTÜR
SOKAK KÜLTER APT.NO:2 ÞIRNAK
CUMHURÝYET MAHALLESÝ YALÇIN APT.
ÞIRNAK
ÞEHÝT HARUNBOY MAHALLESÝ MERKEZ
CADDE NO:33 SÝLOPÝ/ÞIRNAK
ÞEHÝT HARUN BEY MAHALLESÝ ÝLÇE
JANDARMA YANI NO:2 SÝLOPÝ/ÞIRNAK
4863512612 MERKEZ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI.
2827176415
2827263049
2827263049
2826534138
2826924447
2826518211
2822636662
2822931102
3567161800
3567157173
3562120585
3562129871
3562130356
5326353752
3562131100
3565278272
3565283029
KAPAKLI KASABASI ÝNÖNÜ MAHALLESÝ SARAY
CADDESÝ NO:67/1-2-3-4
FATÝH MAHALLESÝ ÜZÜMLÜ SOKAK NO :6
ÇERKEZKÖY/TEKÝRDAÐ
FATÝH MAHALLESÝ ÜZÜMLÜ SOKAK NO:6
ÇERKEZKÖY/TEKÝRDAÐ
KAZIMÝYE MAHALLESÝ, BARBAROS CADDESÝ,
AKGÜN VÝLLALARI, NO: 37 ÇORLU/TEKÝRDAÐ
ÇOBANÇEÞME MAHALLESÝ, TAÞKÖPRÜ
SOKAK, NO:9 ÇORLU
NUSRATÝYE MAHALLESÝ KOCATEPE CADDDESÝ
NO:12 ÇORLU/TEKÝRDAÐ
100. YIL MAHALLESÝ, ÖZLEM SOKAKÝ BAYOL
APARTMANI, NO:4 TEKÝRDAÐ
HÜRRÝYET MAHALLESÝ, MÜJGAN KALELÝOÐLU
CADDESÝ, NO: 22 TEKÝRDAÐ
GOP MAH.ALÝÞAN DÝKTAÞ CAD.NO:28
ERBAA/TOKAT
GOP MAHALLESÝ GAZÝ BULVARI NO:47
ERBAA/TOKAT
GÜLBAHAR HATUN MAHALLESÝ BEHZAT
BULVARI 13.SOKAK SUNGUR APT.NO:95/A
GOP. BULVARI ORMAN ÝÞLETMESÝ KARÞISI
NO. 231/1-2 TOKAT
GÜLBAHAR HATUN MAHALLESÝ BEHZAT
BULVARI NO:36 TOKAT
KÜMBET MAH. SÜREYYABEY SOK.NO:22 /
TOKAT
GAZÝOSMANPAÞA BULVARI 21. SOKAK NO:3/A
TOKAT
ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ ESKÝ ERBAA YOLU
DELÝKTEPE MEVKÝÝ MAKBULE ÖLÇEN SOKAK
KÜLTÜR MAHALLESÝ DOKTOR EVLERÝ ÇIKMAZI
NO:5 NÝKSAR/TOKAT
kýlavuzu
ÝLÇESI
133
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
kýlavuzu
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
134
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1611 TOKAT
TURHAL
1612 TOKAT
TURHAL
1613 TOKAT
ZÝLE
1614 TOKAT
ZÝLE
1615 TRABZON
AKÇAABAT
1616 TRABZON
AKÇAABAT
1617 TRABZON
AKÇAABAT
1618 TRABZON
ARAKLI
1619 TRABZON
BEÞÝKDÜZÜ
1620 TRABZON
BEÞÝKDÜZÜ
1621 TRABZON
MERKEZ
1622 TRABZON
MERKEZ
1623 TRABZON
MERKEZ
1624 TRABZON
MERKEZ
1625 TRABZON
MERKEZ
1626 TRABZON
MERKEZ
1627 TRABZON
MERKEZ
1628 TRABZON
MERKEZ
1629 TRABZON
OF
1630 TRABZON
OF
1631 TRABZON
SÜRMENE
1632 TUNCELÝ
MERKEZ
1633 TUNCELÝ
MERKEZ
1634 UÞAK
BANAZ
1635 UÞAK
EÞME
1636 UÞAK
MERKEZ
1637 UÞAK
MERKEZ
1638 UÞAK
MERKEZ
1639 UÞAK
MERKEZ
1640 UÞAK
MERKEZ
1641 UÞAK
MERKEZ
1642 UÞAK
MERKEZ
1643 UÞAK
MERKEZ
1644 UÞAK
MERKEZ
1645 VAN
ERCÝÞ
KURUM ADI
ÖZEL BÜYÜK SEVGÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BABACANLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ BÝR DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SÝNAN ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLER
EÐÝTÝM MERKEZÝ KURSU
ÖZEL AKÇA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL AKÇA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEKYUVAM ÖZEL EÐTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝNCÝLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEÞÝKDAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ BULUT ÖZEL DESTEK
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL DOSTELÝ YUNUS ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLKADIM ÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ KUTUP YILDIZI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SANVER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEDA ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ALKIÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL VAROLUÞ ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL BEYAZ UMUT ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DAYIOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARADENÝZ FENERÝ ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TURUNCU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUDUMUZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KARDELEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SELDA DOÐAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. EÞME ÞUBESÝ
ÖZEL YILDIZ ARAS ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÖNÜL VEREN ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL HAYATÝ SAÐLAM ÝLKADIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTSAYON
ÖZEL GÜNEÞ YÜZLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAÐMUR DAMLALARI ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL SELDA DOÐAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GENÇ LÝDER ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL BAHAR YELÝ ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL HAYATÝ SAÐLAM ÝLKADIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALTINKALPLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
TELEFON
3562768561
3562760506
3563181110
3563173121
4622281544
4622487909
4622281544
4627213500
4628713307
4628714256
4623262361
4623222215
4622292128
4622232202
4623260919
3230957
4623340424
4623211465
4627716106
4627713030
4627461720
4282121398
4282121047
2763151991
2764144622
ADRESI
YAVÞANLIK MEVKÝÝ YEÞÝLKENT KOOP. ALTI
TURHAL / TOKAT
CUMHURÝYET MAHALLESÝ TÖRE CADDESÝ
NO:16 TURHAL/TOKAT
ADNAN MENDERES CADDESÝ NO:39
ZÝLE/TOKAT
YUNUS EMRE MAH.SULTAN AHMET CAD. NO:4
ZÝLE/TOKAT
DÜRBÝNAR MAH.ÝNÖNÜ CAD.DAMLA MARKET
ÜSTÜ KAT:1-2 AKÇAABAT
SÖÐÜTLÜ BELDESÝ SÜMBÜL SOKAK
NO:4/AKÇAABAT
DÜRBÝNAR MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ
DAMLA MARKET ÜSTÜ KAT:1-2
MERKEZ MAHALLESÝ 2 NOLU BÜKLÜM SOKAK
NO:29 KAT:1-2 ARAKLI/TRABZON
CUMHURÝYET MAH.MEYDAN CAD. KALAY APT.
NO:8 BEÞÝKDÜZÜ/TRABZON
MEVLANA CADDESÝ NO:9
BEÞÝKDÜZÜ/TRABZON
KAHRAMANMARAÞ CADDESÝ KUNDURACILAR
HALKEVÝ SOKAK NO:35 TRABZON
PAZARKAPI MAHALLESÝ ÇULHA SOKAK NO:3
TRABZON
HASAN SAKA CADDESÝ 503 NOLU SOKAK
NO:13/A TRABZON
FATÝH MAHALLESÝ ÇÝÐDEM SOKAK
NO:19/TRABZON
ÇARÞI MAH.MERCAN SOK.NO:11 SANCAK
APT.KAT:1/TRABZON
KUNDURACILAR MAH. ODABAÞ ÇIKMAZI 72/3-4
TRABZON
YALINCAK BELDESÝ GÜLYOLU KÖYÜ YALI
MEVKÝÝ TRABZON
ORTAHÝSAR MAHALLESÝ PERTEV PAÞA SOKAK
NO:8 TRABZON
MEHMET AKÝF ERSOY CADDESÝ SULAKLI
MAHALLESÝ NO:23 KAT:1-2 OF/TRABZON
CUMHURÝYET MAHALLESÝ BARIÞ SOKAK NO:5
DAYIOÐLU APT.KAT:1-2 OF/TRABZON
ÇARÞI MAHALLESÝ ESKÝ CAMÝÝ KARÞISI ÜSTÜN
ÝÞHANI NO:51/A KAT:1-2-3-5
MOÐOLTAY MAHALLESÝ KIÞLA CADDESÝ
NO:26/1 MERKEZ/TUNCELÝ
MOÐULTAY MAHALLESÝ GÜNEL SOKAK HIDIR
AÐA APT. NO:3 MERKEZ TUNCELÝ
31 AÐUSTOS MAHALLESÝ YANAR SOKAK NO:23
BANAZ/UÞAK
ÞEHÝT ALÝBEY MAHALLESÝ HAL BÝNASI KAT:2
EÞME/UÞAK
2762165457 FATÝH MAH.ALPASLAN CAD. NO:12 UÞAK
2762241988
ÜNALAN MAHALLESÝ ESER SOKAK ERDOÐAN
APT.NO:16 UÞAK
2762243283 ÜNALAN MAHALLESÝ YENÝ SOKAK NO:13 UÞAK
2762166572
2762231121
CUMHURÝYET MAHALLESÝ KUYUCAK ULUYOLU
NO:45 ZEMÝN- 1.KAT UÞAK
CUMHURÝYET MAHALLESÝ BAHÇE SOKAK NO:9
/UÞAK
2762241232 AYBEY MAHALLESÝ AKIN SOKAK NO:22 UÞAK
2762273630
2762312418
2762243616
4323516104
KURTULUÞ MAH.ÇAKALOZ SOKAK NO: 15
UÞAK
FEVZÝ ÇAKMAK MAHALLESÝ ATATÜRK BULVARI
FUNDA APARTMANI NO:180 UÞAK
KEMALÖZ MAH.PAPATYA SOK. ELGÝN
APT.NO:16/UÞAK
LATÝFÝYE MAHALLESÝ BARUTÇULAR SOKAK
NO:11 ERCÝÞ/VAN
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
1646 VAN
ERCÝÞ
1647 VAN
GEVAÞ
1648 VAN
MERKEZ
1649 VAN
MERKEZ
1650 VAN
MERKEZ
1651 VAN
MERKEZ
1652 VAN
MERKEZ
1653 VAN
MERKEZ
1654 VAN
MERKEZ
1655 VAN
MERKEZ
1656 VAN
MERKEZ
1657 VAN
MURADÝYE
1658 VAN
ÖZALP
1659 YALOVA
MERKEZ
1660 YALOVA
MERKEZ
1661 YALOVA
MERKEZ
1662 YALOVA
MERKEZ
1663 YALOVA
MERKEZ
1664 YALOVA
MERKEZ
1665 YOZGAT
BOÐAZLIYAN
1666 YOZGAT
MERKEZ
1667 YOZGAT
MERKEZ
1668 YOZGAT
SORGUN
1669 YOZGAT
SORGUN
1670 YOZGAT
SORGUN
1671 YOZGAT
YERKÖY
1672 YOZGAT
YERKÖY
1673 ZONGULDAK ALAPLI
1674 ZONGULDAK ALAPLI
1675 ZONGULDAK ÇAYCUMA
1676 ZONGULDAK ÇAYCUMA
1677 ZONGULDAK ÇAYCUMA
1678 ZONGULDAK ÇAYCUMA
1679 ZONGULDAK ÇAYCUMA
1680 ZONGULDAK DEVREK
KURUM ADI
ÖZEL ERCÝÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GÜLENYÜZ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ENDERCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUYUÞ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ DENÝZÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK ÖZGÜVEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MUTLU BÝREYLER ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL BERK BÝLÝM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL SEVGÝ ÇINARI ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL TAHA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL MURADÝYE ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZALP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖYKÜM 1 ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR PAYLAÞIM ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖYKÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL GERÇEK DÜNYA ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YALOVA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL MERÝH ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL ÖZ TUBA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZGÜR HAYAT ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK SEVGÝ YUVASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL YENÝ AY IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAREM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÖZ ELVAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK GÜN IÞIÐI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEFKAT YUVASI ÖZEL EÐÝTÝM
VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL UMUT YILDIZI ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BEYAZ KELEBEKLER ÖZEL
EÐÝTÝM VE REHAB.MRKZ.
ÖZEL TEK DAMLA ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL BAÐLAM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EN ÇALIÞKANLAR ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL ÝLKCAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝLK BASAMAK ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÝNCÝ TANESÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
TELEFON
4323513392
4326124037
4322236060
4322141011
4322162561
4322150115
4322152182
4322223373
ADRESI
KIÞLA MAHALLESÝ ORDU EVÝ ÖNÜ ARVAS
AP.ERCÝÞ VAN
KARÞIYAKA MAHALLESÝ CUMHURÝYET
CADDESÝ NO:10 GEVAÞ/VAN
ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ
BEDÝÜZZAMAN 3.SOKAK NO:21 VAN
ALÝPAÞA MAHALLESÝ MEÞELÝ 2. SOKAK NO:28
VAN
ALÝ PAÞA MAHALLESÝ ÝLLER BANKASI SOKAK
NO:5/A KAT:1-2-3 VAN
ÞEREFÝYE MAHALLESÝ 2.ÝNKÝLAP SOKAK NO:22
VAN
BAHÇIVAN MAHALLESÝ YÜZBAÞIOÐLU SOKAK
M.ARAS APARTMANI NO:30/1 VAN
SELÝMBEY MAHALLESÝ ESKÝ ERZURUM
CADDESÝ NO:2 VAN
4322154656 CUMHURÝYET MAHALLESÝ 4.SOKAK NO:8 VAN
4322223727
4322177888
ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ SEMA
SOKAK NO:45 VAN
TERZÝOÐLU CADDESÝ BUZHANE MAHALLESÝ
ZÜMRÜT 110. SOKAK NO:117 VAN
4324512569 KANDAHAR MAHALLESÝ FIRTIRA AP. KAT 1-2-3
4327123323 ATATÜRK CADDESÝ NO 1 ÖZALP/ VAN
2268133444
2268148840
2268137257
2268120064
2268127575
2268133477
3546456012
3542176656
3542179293
3544156364
3544157073
3544159765
3545165560
3545166056
3723780979
3723785226
3726154240
3726154570
3726158943
3726152520
3726152520
3725561554
ÖZDEN MAHALLESÝ KANUNÝ SOKAK NO:4
KADIKÖY-YALOVA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ MARMARA
CADDESÝ NO:24/A-B YALOVA
YEÞÝLOVA MAHALLESÝ YUNUS EMRE CADDESÝ
NO: 17 KADIKÖY/YALOVA
BAÐLARBAÞI MAHALLESÝ ESKÝ BURSA
CADDESÝ NO:14 YALOVA
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ FATÝH CADDESÝ
ÞÜKRÜ ÇEVÝK SOKAK NO : 4 YALOVA
ÖZDEN MAH.RAHMAN SOKAK KOÇAL
VÝLLALARI NO:5 YALOVA
BAÐLARBAÞI MAHALLESÝ OFÝS CAD. NO:32
BOÐAZLIYAN
AÞAÐI NOHUTLU MAHALLESÝ CAMIZLIK PINARI
SOKAK GÖKSEL APT:NO:2 YOZGAT
BAHÇA ÞEHÝR DURAK DOÐAN CADDESÝ
ÝMAMOÐLU CAMÝ YANI GÖZDE KONAÐI NO:34
AYDINLIKEVLER MAH.ÞEHÝT HÜSEYÝN ÖCAL
CAD.6172 SOKAK NO:6 SORGUN/YOZGAT
YEÞÝLÖZ MAH.CUMHURÝYET CAD 2006 SOK
NO:3 SORGUN/YOZGAT
YENÝ MAHALLE HASTANE CADDESÝ RÜZGARLI
SOKAK NO:6 SORGUN/YOZGAT
YENÝ MAHALLE TALAT PAÞA CAD.NO:26/A
YERKÖY/YOZGAT
YENÝ MAHALLE TALAT PAÞA CADDESÝ YÝMPAÞ
YANI NO:10/B YERKÖY/YOZGAT
KARÞIYAKA MAHALLESÝ YIÐILCA SOKAK
KILÇAK KÖYÜ SAPAÐI NO:93
FATÝH MAHALLESÝ MEHMET ACAR SOKAK
ÇALIÞKAN APARTMANI NO:7
YENÝ MAHALLE KAYAOÐLU CADDESÝ NO:36
ÇAYCUMA/ZONGILDAK
GEMÝCÝLER MAHALLESÝ KINICI PETROL
ARKASI NO:49 ÇAYCUMA / ZONGULDAK
ÇAY MAH.NÝHAT KANTARCI CAD.EMEKSÝZ
ÝÞHANI KAT:1 ÇAYCUMA/ZONGULDAK
YENÝ MAHALLE MÝMARSÝNAN Ý.Ö.O ARKASI
AÞAÐI SOKAK NO:16/C ÇAYCUMA/ZONGULDAK
YEÞÝL TEPE MAH.EÐÝTÝM SOKAK NO:3
ÇAYCUMA/ZONGULDAK
ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ YAR SOKAK NO:16/5
DEVREK/ZONGULDAK
kýlavuzu
ÝLÇESI
135
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
S.NO ÝLÝ
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ÖZEL ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZLERÝ
S.NO ÝLÝ
ÝLÇESI
1681 ZONGULDAK EREÐLÝ
1682 ZONGULDAK EREÐLÝ
1683 ZONGULDAK EREÐLÝ
1684 ZONGULDAK EREÐLÝ
1685 ZONGULDAK GÖKÇEBEY
1686 ZONGULDAK GÖKÇEBEY
1687 ZONGULDAK MERKEZ
1688 ZONGULDAK MERKEZ
1689 ZONGULDAK MERKEZ
1690 ZONGULDAK MERKEZ
1691 ZONGULDAK MERKEZ
1692 ZONGULDAK MERKEZ
1693 ZONGULDAK MERKEZ
1694 ZONGULDAK MERKEZ
kýlavuzu
1695 ZONGULDAK MERKEZ
özel eðitim ve rehberlik hizmetleri
136
KURUM ADI
ÖZEL ÝLKADIMLAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL DUY-AN ÝÞÝTME KONUÞMA
ÖZEL EÐÝTÝM KURSU
ÖZEL HAYAT BAÐIM ÖZEL EÐÝTÝM
KURSU
ÖZEL 75.YIL ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ILICAN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YAKIN ÝLGÝ ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
ÖZEL MELEK EVÝ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL OTAÐ ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ÞEÞEN ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL KUZENLER ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ. ZONGULDAK ÞUBESÝ
ÖZEL ÖZÜM ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL ALP ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL EKÞÝOÐLU ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHAB.MRKZ.
ÖZEL YEÞEREN DÜÞLER ÖZEL
EÐÝTÝM OKULU
ÖZEL SARI BAÞAK ÖZEL EÐÝTÝM
OKULU
TELEFON
3723233934
3723122088
3723163640
3723224858
3725121606
3725121801
3722152121
3722577125
3722576079
3722577750
3722573257
3722574873
3722657191
3722684268
3722574873
ADRESI
SÜLEYMANLAR MAHALLESÝ KEMAL ÇETÝNDAÐ
SOKAK NO:4-6 KDZ.EREÐLÝ/ ZONGULDAK
SÜLEYMANLAR MAH.M.ALÝ YILMAZ SK.NO:8
KDZ.EREÐLÝ/ZONGULDAK
UZUNÇAYIR SOKAK ERDOÐAN APARTMANI
NO:9 KDZ EREÐLÝ/ZONGULDAK
SARIKORKMAZ MAHALLESÝ 2 NOLU ABALI
SOKAK NO:59 KDZ.EREÐLÝ/ZONGULDAK
ÇAY MAHALLESÝ BAHRÝ KILIÇASLAN CADDESÝ
ZEKÝ KILINÇARSLAN APARTMANI D BLOK
ÇARÞIÝÇÝ MAHALLESÝ ÝSMETPAÞA CADDESÝ
NO:121 GÖKÇEBEY/ZONGULDAK
MERKEZ KARAMAN BELDESÝ MERKEZ
MAHALLESÝ ANKARA BULVARI NO:34/1-2
TERAKKÝ MAHALLESÝ DEVLET HASTANESÝ ACÝL
KARÞISI ZONGULDAK
MERKEZ BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ
DR.ARSLAN EBÝRÝ SOKAK KAYASANLAR
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ HACIMEMÝÞ
SOKAK NO:4 ZONGULDAK
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ MADENCÝLER
SOKAK NO:15 /1-2-3-4 ZONGULDAK
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ MEHMETÇÝK
CADDESÝ NO:6 ZONGULDAK
ÇAMLIK MAH.ÞEMSÝ DENÝZER
CAD.NO:6ZONGULDAK
ÇINARTEPE MAH. 69 AMBARLARI BÜLENT
ECEVÝT CAD. NO:114
CUMHURÝYET 19 MAYIS MAHALLESÝ ÇEÞME
YANI SOKAK NO:32 KOZLU/ZONGULDAK
Download

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Kılavuzu