ESKİ HÜKÜMLÜ İSÇİ ALIMI İLANI
İdaremizde açı k bulunan 1 kişilik Eski Hükümlü işçi kontenjanını
kapatmak için
Çalışma ve İş Kurumu Kı rklareli İl Müdürlüğünden Ön Lisans mezunu 1 eski hükümlü i
şçi
(Harita Kadastro Teknikeri) talebinde bulunulmuş ve talebimizin ilanı Çalışma ve İş Kurumu
Kırklareli İl Müdürlüğünce yapı lmıştır.
Çalışma ve İş Kurumu Kırklareli İl Müdürlüğü tarafı ndan, ilan sonucunda yap
ılan
müracaatlardan durumu uygun bulunan isteklilerin listesi İdaremize gönderilmiş olup,listede
adı soyadı yazılı 3(Üç) kişinin ismi aşağıda çıkarılmıştır.
1 (bir) kişilik eski hükümlü işçi alımı için yapı lacak mülakat sınavı
24 Aralı k 2014
Çarşamba günü saat 15.00'de İl Özel idaresi toplantı salonunda yapılacakt
ır.
İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri en geç 22.12.2014 tarihine kadar ibraz etmesi ve
sı nav gün ve saatinde belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Duyurulur. 04.12.2014
1 (BİR) ESKİ HÜKÜMLÜ İSÇİ ALIMI MÜLAKAT SINAVINA KATILACAKLARIN
LİSTESİ
Sıra No:
1
2
3
ADI SOYADI:
Cantürk VAROL
Mehmet Can ŞANİ
Sedat DARDAĞAN
MÜLAKAT ESNASINDA IBRAZ EDİLECEK BELGELER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kimlik fotokopisi
KPSS sonuç belgesi aslı
Eski hükümlü olduğuna iliş kin belge.
Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınmış adres beyanı (Yeni tarihli)
Ön lisans mezuniyet diploma/mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti
İş talep formu
t ASL•N
İnsan Kay akları ve Eğ tim Müdürü
Download

İnsan Kay t ASL•N akları ve Eğ tim Müdürü ESKİ HÜKÜMLÜ İSÇİ